فهرست مطالب

پژوهش های تفسیر تطبیقی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مومن و نور کافر در آیه 257 بقره
  سید محمد موسوی مقدم، علی حاجوی، رقیه یوسفی، داود صائمی* صفحات 1-20

  آیه 257 سوره بقره، از جمله آیات بحث انگیز قرآن است که در آن از «إخراج مومنان از ظلمات به نور» و «إخراج کافران از نور به ظلمات» سخن به میان آمده است. مسئله اصلی این پژوهش، چیستی ظلمت مومن و نور کافر است. در این راستا آراء مفسران جمع آوری و در شش بخش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اغلب مفسران به مصادیق ظلمت و نور اشاره کرده اند. تعبیر إخراج مومنان از ظلمات به نور توسط خداوند، ناظر بر یک سنت مهم الهی یعنی هدایت و آمرزش پروردگار در روند سیر تکاملی مومنان است و مراد از ظلمت مومن، حجاب هایی است که در اثر جهل و ارتکاب معاصی، میان انسان و خداوند ایجاد می شود. با توجه به مراتب فراوان ظلمت و نور، انبیا و صالحین نیز حجاب هایی متناسب با مرتبه خود دارند. تعبیر إخراج کافران از نور به ظلمات توسط طاغوت نیز کنایه از إضلال شیاطین می باشد و نور کافر اشاره به فطرت توحیدی است که در نهاد همه انسان ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: آیه 257 بقره، ظلمت، نور، مراتب ایمان، فطرت، مومن، کافر
 • پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «الخبیثات للخبیثین» از منظر فریقین
  علیرضا طبیبی*، مجید زیدی جودکی صفحات 21-40

  در عصر جدید پژوهش های تطبیقی بین مذهبی عمدتا در حوزه شیعی با هدف بررسی دیدگاه های فریقین و نقد و ارزیابی آنها در حال انجام است. در همین راستا این نوشتار به بررسی آیه بیست و ششم سوره نور که دیدگاه های مفسران فریقین و همچنین روایات تفسیری اهل بیت، صحابه و تابعان درباره آن متفاوت بوده پرداخته است. بدین صورت که نظرات مفسران صحابه و تابعین از یک سو و روایات اهل بیت از دیگر سو گزارش شده سپس با تطبیق نظرات مفسران شیعه و اهل سنت آرای مفسران ارزیابی شده است. که سرانجام از رهگذر این بررسی تطبیقی حاصل شد فریقین دو رای متفاوت ارائه داده اند اکثر مفسران اهل سنت ترجیح داده اند که خبیثات به معنای اقوال خبیث می باشد ولی عمده مفسران شیعی بر این باورند که خبیثات به معنای زنان دامن آلود می باشد. البته اشکالاتی بر نظر هر دو گروه متوجه بود که بعد از بیان اشکالات، قول شیعی را بر قول سنی با توجیه جدید ترجیح داده و سعی شده قول دیگری که با سیاق سازگارتر بوده نیز، ارائه شود.

  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، آیه 26 نور، طیبات، خبیثات، اقوال، زنان
 • بررسی تطبیقی دیدگاه ها پیرامون عبارت «من السماء» در آیات مربوط به باران
  محمود قاسم زاده خشکرودی*، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 61-80
  باران، در آیات مختلف قرآن و ضمن بیان صفات الهی، ذکر سرگذشت اقوام مختلف، برشمردن نعمتهای الهی و... آمده است. در میان این آیات، تعبیر «من السماء» به چشم می خورد که می تواند ناظر به مبدا آب باران قلمداد شود و نگاهی به برخی تفاسیر، گویای آن است که عبارت هایی نظیر «من السماء» ناظر به سرچشمه ی آب باران محسوب شده است. اختلاف نظر مفسران و استناد ایشان به شواهد و قراین مختلف، بررسی و ارزیابی دلایل ایشان را ضروری می سازد. با توجه به مجموع نظرات مفسران می توان گفت که دو دیدگاه درباره ی منبع آب باران وجود دارد، یکی باران را به سرچشمه ای آسمانی مرتبط می داند و دیگری از نقش آب های زمین و تبخیر آن ها در پیدایش باران سخن می گوید. تمایز اصلی این دو دیدگاه را می توان به نقش علوم تجربی قطعی و شناخت حاصل از آن نسبت داد، عاملی که یک قرینه ی مهم در برخی از برداشت های مفسران بوده است. با توجه به تفاسیر بررسی شده، تمسک به ظاهر آیات برای اثبات منبع آسمانی آب باران، قرینه ی معتبری نخواهد بود. هم چنین برخی روایات، تصویری از ابر ارائه می دهند که ظاهرا مقتضی بارش باران از بالای ابرهاست اما این موارد می توانند یک تشبیه و تمثیل قلمداد شوند.
  کلیدواژگان: آیات باران، روایات باران، منبع آب باران، سرچشمه باران، اختلاف تفاسیر
 • نظریه اذن و ولایت الهی پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر آیات قرآن و آرای علمای فریقین
  محمد جواد ابوالقاسمی* صفحات 81-100
  ولایت تشریعی پیامبر اکرم (ص) از نظر شیعه پذیرفته شده است و اختلاف عمده ای وجود ندارد، ولی این موضوع مورد قبول همه علمای اهل سنت نیست. به همین دلیل مقاله حاضر در پی تبیین اختیارات پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر «نظریه اذن و ولایت الهی پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام مبتنی بر آیات قران و آرای علمای فریقین» است. در آغاز، ادبیات نظری و مفاهیم اصلی مرور و سپس اصل نظریه تبیین شده است. سپس با بهره مندی از آیات قرآن مجید و استفاده از آرای مفسرین فریقین سعی شده دلایل و مستندات نظریه بیان شود و با جمع بندی آیات و دیدگاه ها، از فرضیه پژوهش دفاع شود. این نظریه بیان می کند که خداوند پیامبر اکرم (ص) را ماذون ساخته و ولایت بر شریعت را به ایشان عطا فرموده است تا بتواند در چارچوب کلی دین اسلام، احکام موردنیاز جامعه را متناسب با مقتضیات زمان تشریع کند. این نظریه با نظریه اجتهاد النبی (ص) و نظریه تفویض امر الدین الی النبی تفاوت های عمده ای دارد.کلید واژه ها: اذن؛ ولایت؛ تشریع؛ ولایت تشریعی
  کلیدواژگان: اذن، ولایت، تشریع، ولایت تشریعی، قرآن
 • بررسی تطبیقی استناد اختلاف قرائات به اجتهاد یا سنت
  محمدصادق یوسفی مقدم* صفحات 101-120

  موضوع این مقاله بررسی دو نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد قاریان یا سنت نبوی است. بر این اساس، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مساله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین شده، آنگاه دلائل هر دو دیدگاه بررسی و نقد شده و ثابت گردیده است که عالمان قرائت، قرائت غیر مستند به سنت را معتبر نمی دانند و مدعیان استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به صورت استدلالی، خلط کرده اند. افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول خدا(ص) اجتهاد کرده اند، برخی دیگر از صحابه در برابر اجتهادات آنان ایستاده اند. نیز دیدگاه استناد اختلاف قرائات به سنت از دو حیث سنت متواتر و آحاد مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ثابت شده است که بر فرض صحت تواتر قرائات پس از زمان پیامبر(ص)، افزون بر آنکه تواتر نقشی در صحت محتوای قرائات ندارد، قاعده در فرض تعارض به جهت علم اجمالی به اینکه همه قرائات مراد واقعی نیست، رجوع به قرائت اظهر و در صورت نبود آن، تساقط قرائات و رجوع به دلیل دیگر است.

  کلیدواژگان: قرائات، سنت، اجتهاد، اختیار، اختلاف قرائت
 • بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی
  محمدرضا قضایی*، امین مرادی، محمد مهدی کریمی نیا صفحات 121-140
  سوره کوثر از ابتدای نزول از توجه خاصی در نگاه مفسران برخوردار بوده است. تبیین مصداق واژه «کوثر» از زمان نزول این سوره از موارد چالشی در میان مفسران بوده است. این آراء تفسیری در میان تفاسیر روائی رونق بیشتری داشته است. آنچه در این تفاسیر به چشم میخورد بیان معنای کوثر و ذکر مصادیق این معنا است و از مصداق این واژه در زمان نزول سوره کوثر غفلت شده است. در این تحقیق تلاش شد تا با بررسی تطبیقی روایات و اقوال تفسیری در تفاسیر روائی، نگاهی گذرا از آنچه گفته شده ارائه شود و سپس به ارزیابی تمام آنها بپردازد. توجه به شان نزول، روایات وارد شده درباره سوره، سیاق آیات و قضایای مسلم تارخی، روشی بود که به بررسی این تفاسیر کمک کرد. نتیجه به دست آمده آنست که تنها مصداق دنیائی کوثر در زمان نزول سوره، حضرت زهرا س است که در عین وحدت، شانیت کثرت را دارا بوده و نسل پیامبر از طریق ایشان گسترش پیدا کرد و نقشه های دشمنای برای ابتر ماندن دین اسلام را از بین برد.
  کلیدواژگان: کوثر، ابتر، نهر بهشتی، حوض، خیر کثیر، حضرت زهرا (سلام الله علیها)
 • بررسی و تحلیل حرکت خورشیددر قرآن از منظر مفسران با علم
  محمد کاوه* صفحات 161-180
  قرآن مجید به عنوان معجزه جاوید، در سوره های مختلف از حرکت خورشید سخن گفته است. هم چنین علم تجربی حرکت خورشید را پژوهش کرده است. سوال این است، از نظر مفسران قرآن، راجع به چه حرکاتی سخن گفته است؟ نسبت یافته-های قطعی علم تجربی با نظرات مفسران چگونه است؟ اختلاف ظاهری برخی آیات مانند بقره/258 و .. با یافته های قطعی علم تجربی چگونه ساگار است؟ فرضیه این تحقیق نه تنها مطابقت یافته های قطعی علوم، بلکه اعجاز علمی و شگفتی علمی قرآن در برخی نحوه حرکات خورشید است. روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای داده هاست.در این تحقیق مشخص گردید مجموع آیات مربوط به حرکات خورشید به دو دسته تقسیم می شوند. در آیات توصیفی، جنبه اعجاز علمی آیات از قبیل: حرکت خورشید موقت (یجری لاجل مسمی)، حرکات وضعی و انتقالی خردمندانه (الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون)، حرکت انتقالی- طولی (الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم)، حرکت دوری- انتقالی همراه با با کهکشان (و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون) وجود دارد. آیات دسته دوم ناسازگاری ظاهری با یافته های قطعی علم تجربی دارد، اما با توجه به قرنیه مقامیه، صنعت جدال احسن و شروط آن، تعارضی بین بیان و یافته-های تجربی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: حرکت وضعی، حرکت انتقالی، دآب، تجری، فلک و سبح و اجل مسمی
 • منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران
  محمدعلی نظری*، محمدعلی رضایی کرمانی، علی اسدی اصل صفحات 201-220
  آیات «صاحب عنوان» قرآن به آیاتی گفته می شود که نامی خاص برآنها گذاشته شده باشد. در میان آیات «صاحب عنوان»، «آیه کنز» یا «احبار» از آیات اقتصادی قابل توجه است. در این آیه، از کنز برداشت های گوناگونی ارائه شده است که گاه با یکدیگر قابل جمع نمی باشند. برداشتهای گوناگون از آیه ی مذکور، این نوشتار را بر آن داشت تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، نظرات و دیدگاه های گوناگون را گردآوری کند و آن ها را در معرض ارزیابی اصول و قواعد تفسیری قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های گوناگون پیدا شود و دیدگاه برگزیده خودش را نشان دهد. در این میان، دیدگاه نخست مبنی بر روایی انباشت ثروت در صورت پرداخت زکات به دلایل گوناگون مردود اعلام می شود. و دیدگاه دوم مبنی بر عدم روایی انباشت ثروت، دیدگاهی صحیح ولی نادقیق معرفی می شود که پاسخگوی همه ی مسائل اقتصادی کنونی نمی باشد. اما دیدگاه سوم مبنی بر عدم روایی خروج ثروت از گردش مالی جامعه، به عنوان کامل ترین و دقیق ترین دیدگاه معرفی می شود که بسیاری از معاملات اقتصادی روز را پوشش می دهد و پاسخ گوی ابهامات و گره های اقتصادی جامعه ی امروزی می باشد. کلید واژه ها: آیه کنز، آیه احبار، گنج اندوزی، آیات صاحب عنوان، انباشت ثروت، پرداخت زکات، دیدگاه های مفسران.
  کلیدواژگان: کلید واژه ها: آیه کنز، آیه احبار، گنج اندوزی، آیات صاحب عنوان، انباشت ثروت، پرداخت زکات، دیدگاه های مفسران
 • تاریخ تطبیقی انگاره تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت
  محمدعلی طباطبایی*، عبدالهادی مسعودی، محمد علی مهدوی راد صفحات 220-241

  انگاره محرف بودن کراسه های یهودی مسیحی امروزه چنان بدیهی به نظر می رسد که شاید باورنکردنی به نظر برسد که زمانی چنین انگاره ای در میان مسلمانان رایج نبوده باشد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش پژوهش در «تاریخ انگاره ها» (History of Ideas) تاریخ پیدایش و تکامل این انگاره را به شکلی تطبیقی در تفاسیر شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار دهد. طی این بررسی مشخص می شود که این انگاره در هر یک از دو جریان تفسیری سرگذشتی متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ اما هر دو تقریبا در یک زمان به یک نقطه مشترک رسیده و در همان جا تثبیت شده اند. شکل کلی این مسیر را می توان با استفاده از الگوی سکوت زمزمه همهمه پارادایم تحریف باوری ترسیم کرد؛ اما جزئیات این مسیر، شامل تاریخ پیدایش هر یک از مراحل، چرایی انتقال از یک مرحله به مرحله بعدی و حتی تعداد مراحل در دو جریان تفسیری شیعی و سنی یکسان نیست. این مقاله با ارائه تصویری جزئی نگر از این مراحل، به مقایسه این دو تصویر با یکدیگر می پردازد.

  کلیدواژگان: تحریف، تورات، انجیل، تفسیر، شیعه، سنی، تاریخ انگاره تطبیقی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا (ص)
  بهمن گرجیان*، رحیم احمدی نرگسه صفحات 241-260

  قرآن کریم در سوره نحل آیه 89 خود را «تبیانا لکل بشیء: بیان کننده همه چیز» معرفی کرده است. این کلام آسمانی و الهی با ده ها نام در میان مسلمانان شناخته می شود یکی از این اسامی فرقان به معنای ممیز حق از باطل و بیانگر و شارح تمامی احکام فقهی، شرعی و حقوقی فردی و اجتماعی است. گاهی بطور موجز و گاهی به تفصیل احکامی چون ارث، حد، دفاع، جنگ، زکات، خمس، ازدواج و... را اعلام فرموده است. پژوهشگران هر رشته علاقه، توانایی و ظرفیت خویش به غواصی در این اقیانوس بیکران علوم و معارف طبیعی وماوراء الطبیعه پرداخته اند. بسیاری از قرآن پژوهان با بکارگیری نظریه کارگفت به پژوهش های میان رشته ای ارزشمندی پرداخته اند. نگارندگان در این پژوهش به معرفی نظریه کارگفت ها و یکی از انواع پنج گانه آن (کارگفت های اعلامی) در سور و آیات مربوط به غزوات حضرت رسول(ص) پرداخته و به روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای از منابع متنوع از جمله تاریخ اسلام، تاریخ زندگی پیامبر اکرم(ص) ، مغازی آن حضرت، ترجمه و تفاسیر قرآن مجید که در نوع خود بی نظیر است اهتمام ورزیده اند. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمده کاربرد کارگفت های اعلامی با بسامد متفاوت در قرآن کریم برای بیان و اعلام احکام الهی می باشد.

  کلیدواژگان: سوره های مدنی، نظریه کارگفت ها، اعلامی، غزوات، جهاددفاعی
 • بررسی تطبیقی دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر
  خلیل عارفی*، هادی حجت، حیدر مسجدی صفحات 260-280
  یکی از اساسی ترین مباحث مرتبط با تفسیر قرآن، بررسی میزان نقش روایات در تفسیر است. مفسران با توجه به میزان بهره گیری از روایات، دیدگاه های متفاوتی را در روش تفسیر قرآن پذیرفته اند. در دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث، هرچند که به خلاف دیدگاه قرآن بسندگی، بهره گیری از روایات جائز است ولی ضروری نیست؛ ولی در دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر، بهره گیری از روایات ضرورت دارد و به خلاف دیدگاه حدیث بسندگی، برای دست یابی به تفسیری صحیح از قرآن بهره گیری از تمام منابع معتبر مانند قرآن، حدیث و عقل ضروری است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، با بهره گیری از آیات و روایات، ثابت شده است که دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر بر دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث ترجیح دارد و با آیات و روایات سازگارتر است، زیرا طبق برخی از آیات و روایات، تبیین و تفسیر قرآن به معصومانسپرده شده است وبرای رسیدن به تفسیری صحیح و کامل از قرآن، بهره گیری از روایات معتبر الزامی است.
  کلیدواژگان: استقلال قرآن، روش تفسیر، نقش روایات، بهره گیری از احادیث، تفسیر روایی
 • بررسی و نقد نظریات مفسران در بیان وجه ارتباط شرط و جزای آیه سوم سوره نساء
  محمد سلطانی رنانی* صفحات 261-280
  پر بحث و نقاش ترین شرط و جزا در قرآن کریم و واقع در آیه سوم سوره نساء است. "و إن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی‏ و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی‏ الا تعولوا". و اگر بیم دارید که درباره یتیمان دادگری نکنید، هر چه از زنان که پسندید، دودو، سه سه، چهارچهار، به همسری گیرید. پس اگر بیم دارید که دادگری نکنید، پس یک [زن گیرید] یا به آنچه [از کنیزان‏] مالک شده‏اید. این [روش] نزدیک تر است بدان که ستم نکنید. مفسران در بیان وجه ارتباط جمله "و إن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی" و جمله "فانکحوا ما طاب لکم من النساء" شش وجه بیان کرده اند. این وجوه به اختصار از این قرارند: 1. ازدواج با دیگر زنان موجب دادگری با دختران یتیم است. 2. ازدواج با دختران یتیم موجب دادگری با آنان است. 3. دادگری میان یتیمان در گرو محدودیت ازدواج است. 4. دادگری میان زنان همچون دادگری میان یتیمان لازم است. 5. پاکدامنی همانند دادگری در یتیمان لازم است. 6. دادگری میان یتیمان در گروی ازدواج با مادر آنان است. برخی از مفسران نیز هر چند لزوم ارتباط بین شرط و جزا را پذیرفته اند، لیکن میانه دو جمله فوق در این آیه ملازمه و پیوستگی نمی دانند. این مفسران چهار گونه سخن گفته اند. این چهار سخن و آن شش وجه مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند و به نظر می رسد وجه ششم برترین و بهترین وجه در بیان ارتباط شرط و جزا باشد.
  کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی، آیه سوم نساء، شرط و جزا، دادگری با یتیمان، چندهمسری
 • «حقایق التاویل فی متشابه التنزیل» سید رضی (ره) و کاربرد شیوه تفسیری قرآن به قرآن در آن
  کیوان احسانی* صفحات 280-300

  چکیدهسید رضی(ره)، از فرزندان امام موسی کاظم(ع) در سال 359 هجری در بغداد مرکز خلافت بنی عباس تولد یافت. این دانشمند فرزانه در عمر کوتاه ولی پربرکتش دارای آثار بسیاری همچون تالیف نهج البلاغه و نیز «حقایق التاویل فی متشابه التنزیل» بوده که از تفاسیر مهم شیعه در قرن چهارم است. این نوشتار در ابتدا به بیان شاخصه های کلی کتاب اخیر پرداخته، آنگاه ضمن معرفی اجمالی شیوه ی تفسیری قرآن به قرآن، کاربرد این شیوه در حقایق التاویل را مورد نظر قرار داده و به بیان نمودهایی از آن که در این تفسیر وجهی غالب داشته، همچون ارجاع متشابهات به محکمات، حمل مجمل بر مبین، استشهاد به دیگر آیات قرآن در تبیین معانی واژگان و مفردات قرآن، رفع ابهام از آیه توسط آیات دیگر، تفسیرآیات با تکیه بر سیاق، حل تعارضات ظاهری و رفع شبهات آیات توسط دیگر آیات، پرداخته است. واژگان کلیدی: سید رضی، حقایق التاویل، شیوه تفسیری قرآن به قرآن، متشابهات

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: قرآن، سید رضی، حقایق التاویل، شیوه تفسیری قرآن به قرآن، متشابه
 • بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی -اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان
  زهره حیدری نصرت آبادی*، محمد جواد نجفی صفحات 281-300
  چکیدهرهیافت عقلی-اجتماعی به تفسیر قرآن، در دوسده ی اخیردربستر چالش های برخاسته ازرویارویی جامعه های مسلمان درروزگار رکود، با تمدن نوین غربی پدید آمد. تفسیر اجتماعی، تفسیری با رویکرد کارکردگرا وبا آرمان پردازش چهره ی توانمند اسلام، برای پیشبرد جامعه در همه جا و هرگاه است. رویارویی با تمدن نوین باختری ازبسترهای برجسته پیدایش تفسیر اجتماعی، جایگاهی شایسته در نگرش مفسر اجتماعی برای نمودن چهره ای کارا وپویا از آگاهی های اسلامی دارد. این رهیافت در تفسیر المناربا ویژگی تفسیر اجتماعی والمیزان به عنوان یکی از شاخص ترین این گرایش تفسیری، بازتاب های گوناگونی داشته است،مفسر المنار برای نشان دادن چهره ای خردورز وبالنده از اسلام در هماهنگ سازی معارف قرآنی با تمدن غربی، چندان می کوشد که در رویکرد خود به سوی عقل جزوی خود بنیاد و برداشت های مادی از حقایق فرا طبیعی گرویده و در سازگاری پاره ای احکام اسلامی با هنجارهای غربی گوی پیشرفت از همگنان را برباید. ولی المیزان با بهره مندی از خرد ناب، شناخت دینی را از قلمروی خرد خود بنیاد، فراتر دانسته است. وی در رویکرد اجتماعی نیز با بینشی ژرف، ریشه های پیدایش تمدن کنونی غربی را درناسازگاری با بنیاد توحیدی اسلام می داند؛ او همچنین درگشایش چالش های احکام اسلامی، در برابر پایگاه دفاعی و واکنش گرای المنار، به نقد بنیادین دستاوردهای اندیشگی تمدن غربی می پردازد. سرانجام می توان گفت: المیزان در پردازش چهره ی سترگ، کارا و پویای اسلام در برابر تمدن نوین غربی در سنجش با المنار کامیاب تر است.
  کلیدواژگان: تفسیر، المنار، المیزان، تمدن غربی، رویکرد عقلی-اجتماعی
|
 • Exploring and analyzing the interpretation of the believer's darkness and infallible light in verse 257 of Bagherah
  davod saemi* Pages 1-20

  Verse 257 of Surah Baqara is one of the controversial verses of the Qur'an, which speaks of "the transmission of believers from darkness to light," and "the deliverance of disbelievers from light to the dark". The main issue of this research is the meaning of the darkness of the believer and the infallible light. In this regard, the views of the commentators were collected and evaluated in six sections. Most commentators have pointed to examples of darkness and light. The interpretation of the transgression of the believers from darkness to light by God, observes an important divine tradition, namely the guidance and forgiveness of the Lord in the course of the evolution of the believers, and the meaning of the believer's darkness is the veils created by mankind and God caused by ignorance and the proper committing To be Given the many levels of darkness and light, the prophets and the righteous also have their own hijab. The interpretation of the disbeliever from the light to the darkness by the tyrant is also an exclamation of the devil's prophecy, and the infallible light refers to the monotheistic nature that exists in the structure of all human beings.

  Keywords: Verse 257 of the relics, of darkness, of light, of the degree of faith, of nature, of the believer, the infidels
 • A Comparative Study in the Interpretation of the Verse "Evil women are for evil men and good women are for good men" from the perspective of Farighein (Shia and Sunni)
  alireza tayebi *, Majid Zedi Jodaki Pages 21-40

  In the modern era, inter-religious comparative research is being conducted mainly in the Shi'a area with the aim of evaluating and criticizing the views of Farighein. In this regard, this article reviews the verse 26 of Surah Al-Nour, which has different perspectives on the opinions of the commentators of Farighein as well as the interpretative narrations of the Ahlul Bayt, the companions and the followers. Thus, the views of the commentators of the companions and the followers on the one hand and the narrations of the Ahlul-Bayt have been reported from the other side, then, the opinions of the commentators have been evaluated according to the views of the Shia and Sunni commentators . Finally through this comparative study was found that Farighein (Shia and Sunni) have given two different views. The most Sunni commentators are believed that "khabithat" means evil words, but the most Shi'ite commentators are believed that "khabithat" means evil women. Of course, some drawbacks was found of the views of both groups that after expressing drawbacks, the Shiite speech has been prefered to the Sunni one with a new justification and also tried to be offered another words that was more consistent with the context.

  Keywords: comparative study, Verse 26 Light (Al-Noor), Tayebat, Khabithat, words, Women
 • Comparative review of opinions of the phrase “minassamāāi” in the verses of rain
  Mahmoud Ghasemzadeh Khoshkroudi * Pages 61-80
  Rain is mentioned in different verses while expressing God’s attributes, story of different tribes, divine blessings, etc. Among these verses, the phrase “minassamāāi” can be considered to the source of rain and an examination of some exegesis, prove that such phrases were thought over the origin of rain. Differences of interpretations and citation of interpreters to several evidence and reasons, make it necessary to review their comments. It seems there is two opinions about the source of rain: (1) rain originates from heaven and sources in the sky and (2) rain originates from evaporation of water of the seas, rivers, etc. The main distinction between these two views can be related to the role of certain knowledge, the factor that is an important evidence in some interpretation. It can be concluded that exoteric meanings of verses, is not an authoritative evidence to prove that rain originates from heaven. Furthermore, some hadiths represent rain and clouds in a way that deserves rain originates from beyond clouds, but these hadiths can be an assimilation and allegory.
  Keywords: verses of rain, hadiths of rain, source of rain water, origin of rain, differences of interpretations
 • The theory of permission and the divine guardianship of the Holy Prophet (pboh) in legislating divine laws based on the verses of the glorious Qur'an and the opinions of scholars from both Shia and Sunni schools of thought.
  Mohammad Javad Abolghasemi * Pages 81-100
  The Holy Prophet's legislative guardianship has been accepted without major dispute by the Shia, although this isn't the case for many Sunni scholars. For this reason, this article attempts to elaborate on the Holy Prophet's authority to legislate divine laws based on the theory of "permission" and his divine guardianship based on the glorious verses of the Qur'an as well as the opinions of scholars from both Shia and Sunni schools of thought. We will start by reviewing the theoretical literature as well as the principal concepts, and then moving onto the main theory. After that, we will try to employ Qur'anic verses and the Shia and Sunni scholars' opinions in order to elaborate on the reasons and arguments for the main theory. This is in addition to our findings and views which substantiate our article's theory. This theory states that God Almighty permitted the Holy Prophet (pboh) to legislate and granted him guardianship over religion in order to enable him to make laws within Islam's overall framework according to the circumstances of the time. This theory is much different from the theory of "ijtihaf-al-nabi" (i.e. the legislating of laws by the Prophet) as well as the theory of "tafviz-amr-al-din" (i.e. handing the religion over to the Prophet).Key words: Permission; Guardianship; Legislation; Legislative guardianship
  Keywords: Permission, Guardianshi, Legislatio, Legislative guardianship, Quran
 • baresi tatbighi e estenad ekhtelaf e qeraaat be ejtehad ya sonnat
  Mohammad Sadegh Yousefimoqaddam * Pages 101-120
 • Survey Exemplified koocar In sura kocar In the narrative narratives Shia and Sunni
  Mohammad Reza Ghazaie *, Amin Moradi, Mohammad Mahdi Kariminiya Pages 121-140
  In order to deal with some of the crimes, Islam considers some ways which one of them is the establishment of the criminal laws. These laws including several stages to be approveed, are based on the education of individuals and the community. To legislate the law, it is needed some different process; for instance, the passing of the preparatory stages. Then, it is time to execute Islamic punishment enjoying its own ethical requirements. The current paper tries to present an appropriate role model in legislation system through analysis of Islamic methodology in the introduction of and howness of educational and legislative process. It also tries to explain ethical requirements that are needed in executing prescribed punishments. The results can be categorized into two stages: the first, in the level of legislation; the second in the level of execution. The first stage includes four principals, e.g. the rule of the prevention, treatment, gradual training and giving information to the man. The second level possesses the principle of education, paying attention to the culprit’s rights and conditions of forgiveness in Islam during.
  Keywords: Ethical Methodology, Islamic Training, Gradual Education, the Legislation of Prescribed Punishments, Implementation of Prescribed Punishments
 • An analysis of the movement of the sun in the Quran from the perspective of commentators
  Mohammad Kaveh * Pages 161-180
  The Holy Quran, as a miraculous miracle, has spoken in various surahs of the movement of the sun. Experimental science has also studied the motion of the sun. The question is, in terms of Quran commentators, what motions are spoken? How are the definitive findings of empirical science with the views of the commentators? The apparent difference between some verses such as Bakhtar / 258 and .. How is Saghar correct with the definitive findings of experimental science?The hypothesis of this research is not only the correspondence of the definitive findings of science, but also the scientific miracle and scientific spectacle of the Qur'an in some way of the movement of the sun.The research methodology is the data collection method and the library study and analysis of the content of the data.In this research, it was determined that the sum of verses related to the motion of the sun is divided into two categories. In the descriptive verses, the aspect of the scientific miracle of verses, such as: the moving of the Sun (Imari Lajel Masami), the wise state of movement (al-Shams and al-Qamar al-Fayl-i-Bashoon), the transitional-longitudinal movement (al-Shams-e Tazari, Lhashtar Lah, Dhlqqat al-'Aziz al-Alim) There is a long-range movement along with the galaxy (and al-Shams and al-Qamar al-Fayl-i-Bilak). The second verses of the second category have apparent inconsistencies with the definitive findings of empirical science, but with regard to the cornea of the authority, the industry of controversy and its conditions, there is no conflict between expression and empirical findings.
  Keywords: Movement, Transitional Movement, Deep, Tranny, Falcons, Lights
 • Methodology and Proving to Be a Typical Example of Cairns, with Emphasis on Cairns Verse
  Mohammd Ali Nazari *, Mohammd Ali Rezaei Kermani, Ali Asadi Asl Pages 201-220
  The Qur'an's " Title Holder" verses are said to have been given a certain name. Among the “Title Holder" Verses," Cairns Verse" or ” Ahbar “ are significant economic verses. In this verse, cairns have provided a variety of interpretations that can sometimes be incompatible. Various perceptions of this verse have led the paper to compile a variety of views and comments by using a descriptive-analytical method and expose them to an evaluation of the principles and rules of interpretation, to identify the weaknesses and the strengths of the various perspectives can be found and present its own point of view. Among them, the first view based on the validity of the wealth accumulation in the form of paying zakat for various reasons is declined. And the second view, based on the lack of validity of the accumulation of wealth, is correct- but inaccurate, the view that does not answer all the current economic issues. However, the third view is the lack of validity of the get out of wealth from the financial community's turnover presenting as the most complete and precise view that covers several current economic deal and responds to the ambiguities and economical problems of nowadays society.
  Keywords: Cairns Verse, Ahbar Verse, Wealth Collecting, Title Holder Verses, Accumulation of Wealth, Paying Zakat, Interpreters’ views
 • A comparative history of idea of Biblical falsification in the Shi'ite and Sunnite exegesis
  Mohammad Ali Tabataba&Amp, Abdolhadi Masoudi, Mohammad Ali Mahdavi Rad Pages 220-241

  The idea of Biblical falsification is so widespread among Muslim scholars that it seems believable that once it had not been at existence at all. This paper aims to survey the history of the genesis and development of this idea in the Shi'ite and Sunnite exegeses by using the research method of "history of ideas". This survey shows that this idea has had two different stories in two traditions, but in both of them it has reached a common point simultaneously. The overall image of this path may be explained by the pattern of "silence-murmur-new paradigm", though the details -- including the history of genesis of each level, the reason of transmission from a level to the next, and even the number of levels -- differ in each tradition. This paper tries to compare these two different paths of historical development of the idea depict a detailed image of the story.

  Keywords: falsification, Bible, Exegesis, Shi'ite, Sunnite, comparative history of ideas
 • The analysis of declarative speech acts based on Searle's classification in verses related to the Islam prophet's (PBUH) wars
  Bahman Gorjian *, Rahim Ahmadinargese Pages 241-260

  The Holy Qur'an has encoded the meaning of verse 89 in "Surah Nahl", "Tibiana Sacrifice as “Expressing all entities." This Divine Word is known with dozens of names among Muslims. One of these distinctive Persian names indicates the distinction between the right and false declarations and expresses all the judicial, religious, personal and social laws. Sometimes, the Landlord pronounced sentences such as inheritance, limit, defense, war, divine tax, khums, marriage, etc. Researchers of every field have an interest in diving in this immensely immutable ocean of natural science. Many Qur'an scholars have conducted on these kinds of interdisciplinary studied. In this research, the authors have introduced the theory of the Searles' (1969) five types (proclaimed speech acts) in Surahs and the verses related to the holy prophet's (PBUH) wars. The required data were collected through using a library method. Various sources, including the history of Islam, the history of the life of the Holy Prophet (PBUH), the head of the Imam, and the translations and interpretations of the Holy Qur'an were appealed for more exploration. The collected data analyzed descriptively. The results of the study indicate that the application of different declarations with different frequencies was used for direct and indirect proposals on the war laws in the Holy Qur'an. Keywords: civic surahs, speech act theory, declarative, Ghazvat, jihad for defense

  Keywords: civic surahs, speech act theory, declarative, Ghazvat, jihad for defense
 • A Comparative Study of the Necessity of Qur'anic Interpretation from Hadith and the Companion View of Qur'an and Hadith in Interpretation
  Khalil Arefi *, Hadi Hojjat, Heidar Masjedi Pages 260-280
  One of the most fundamental issues related to the interpretation of the Qur'an is the study of the role of traditions in the interpretation. Commentators have adopted different views on the method of interpretation of the Qur'an regarding the extent to which the traditions have been used. In the unnecessary view of the Qur'anic interpretation of the hadiths, although it is permissible to use the traditions contrary to the Quranic perspective, it is not necessary; But in the view of accompanying the Qur'an and hadith in the interpretation, it is necessary to use the traditions And, contrary to the tradition of hadith, it is necessary to utilize all authentic sources such as the Qur'an, hadith and reason to obtain a correct interpretation of the Qur'an. In this article a comparative and analytical approach, using verses and narratives, is proved that The Qur'an and Hadith Companion View in Interpretation prefers the Qur'anic interpretation of hadiths and is more consistent with the verses and traditions, Because, according to some verses and traditions, the interpretation and interpretation of the Qur'an has been entrusted to the infallibles, and the use of authentic narrations is essential to arrive at a correct interpretation of the Qur'an.
  Keywords: Quran Independence, Method of Interpretation, Role of Traditions, Utilizing Traditions, Narrative Interpretation
 • Evaluation of the relationship between Condition and clause in The third verse of Sura Nesa
  Mohammad Soltani Renani * Pages 261-280
  Condition and clause in The third verse of Sura Nesa Many discussions are taking place about condition and clause Which is available in the third verse of Sura Nesa. Sentence: "if you fear that orphans do not justice" and sentence: "the women who like marry", What communication with each other? There are six theories about it. These theories are as follows: 1.Marry other women in justice with orphan girl. 2.Marrying orphan girls cause justice to them. 3.Marriage is limited to justice orphans. 4.Do justice among women as orphans. 5.Virtue like justice orphans in necessary. 6.For justice orphans, marry their mother. And some commentators have also believes that if communication between the two is not. After investigation, it is obvious the sixth theory is better and superior. And the relationship between the two sentences in the third verse of Sura Nesa: "If you fear that orphans do not justice" and "So marry women who liked it" is that for justice orphans, marry their mother.
  Keywords: Comparative interpretation, Third verse of Sura Nesa, condition, clause, Justice with orphans, Polygamy
 • Seyyed Razi and his interpretational method in "Haghayegh-al-Taavil fi motashabeh-al-Tanzil"
  keyvan ehsani* Pages 280-300

  Abul Hasan Mohammad ibn Husayn ibn Mohammad ibn Ebrahim ibn Musa ibn Jafar (AS), known as Seyed Razi, one of the descendants of the Imam Musa Kazem (AS), was born in 359 AH in Baghdad, that was the center of Abbasids caliphate. This great scientist left many works in his short but blessed lifetime, which the most important of them is Nahjolbalagheh. In addition, the " Haghayegh ol tavil fi Motashabeh ol tanzil" which is one of the most important interpretations of Shia in the fourth century and which has benefited from the Quran by the Quran commentary method, is among the most valuable works of Seyed Razi. In this article , illustrated some indications of the extent of the use of this commentary method , after a brief introduction of the author and general features of the recent book such as: referring ambiguous to decisive verses, referring briefed to illustrated verses, refer to other verses of the Quran in description the meanings of the vocabulary, fixing the ambiguity of the verse by other verses and interpretation of verses based on the context.Key words: The Quran, Seyed Razi, Haghayegh ol tavil, The Quran by the Quran commentary method, ambiguous

  Keywords: The Quran, Seyed Razi, Haghayegh ol tavil, The Quran by the Quran commentary method, ambiguous
 • Investigating the Reflection of confrontation with modern Western civilization in the rational-social approach of two interpretations almanar and almizan
  Zohreh Heidari Nosratabadi *, Mohammadjavad Najafi Pages 281-300
  AbstractThe rational-social approach to the interpretation of the Quran, in the last two decades, has emerged in the wake of the emerging challenges of the Muslim community in the era of recession with modern Western civilization. Social commentary is an interpretive interpretation of the functionalist approach and with the ideal of processing the mighty face of Islam to advance society everywhere and everywhere. The confrontation with the modern-day Western civilization from the prominent features of the emergence of social interpretation is a worthy place in the attitude of the social commentator to make an effective and effective face of Islamic consciousness. This approach has reflected in the interpretation of al-Marwārba a feature of the social interpretation of Valmizan as one of the most significant of these interpretive tendencies.Al-Manar's commentator, in order to represent the wise and profane face of Islam in coordinating the Qur'anic teachings with Western civilization, tries hardly to rely on his own wisdom and the material conceptions of supernatural truths, and to adapt certain Islamic laws to the norms of the western world of advancement from his compatriots. Take it. But al-Mizan, having benefited from pure wisdom, has transcended religious knowledge from the realm of its own wisdom. In his social approach, he also considers the origins of the present-day Western civilization to be incomprehensible with the monotheistic foundation of Islam; he also addresses the challenges of Islamic rulings against the defensive and reactionary base of Al-Manar as the fundamental achievements of the thinking of Western civilization. Ultimately, al-Mizan is more successful in treating the great, efficient, and dynamic face of Islam against the modern Western civilization in measuring Al-Mana
  Keywords: interpretation, Al-Manar, Al-Mizan, Western civilization, rational-social approach