فهرست مطالب

مطالعات داستانی - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هویت تهران در بوف کور صادق هدایت بر پایه‎ی برخی نشانه های معماری و شهرسازی (10 تا 14 ه. ق)
  کاووس حسنلی، سیامک نادری* صفحات 6-25
  در باره ی بوف کور صادق هدایت تا کنون نوشته های گوناگون پدید آمده است. در برخی از این نوشته ها در باره ی زمان رخدادهای این رمان نظراتی ارائه شده و از ناهماهنگی تاریخی در این اثر سخن رفته و گاهی انتقاد شده است. هدایت در پاسخ به یکی از همین انتقادها تاکید کرده که این اثر یک رمان تاریخی نیست. بلکه یک خیال پردازی تاریخی ست که در ذهن راوی شکل گرفته است. تاکید هدایت بر دقت و وسواس او در ساختار رمان مانع از آن است که گمان شود، او به عنصر زمان در این اثر بی توجه بوده است. بهترین راه بازشناسی زمان در این داستان، توجه به نشانه های موجود در متن است. با دقت در اجزا و عناصر ساختمان این اثر می توان سه بازه ی زمانی را برای آن بازشناخت. پیش از این، دو دوره از این دوره های سه گانه در مقالاتی معرفی شده است. در این جستار با تاکید بر نشانه هایی از دوره ی سوم (دوره ی صفویه تا قاجار)، بیست و سه نشانه ی «تاریخی فرهنگی» از این دوره، در متن بوف کور بازیابی شده است. وجود عناصری از دوره های مختلف تاریخی در متن بوف کور می تواند دلیلی دیگر بر سفر ذهنی راوی مغموم و حسرت زده ای باشد که بر ویرانه های تاریخی تکه پاره شده نوحه سرایی می کند.
  کلیدواژگان: هدایت، بوف کور، زمان در بوف کور، تهران در بوف کور، جغرافیای تاریخی و اجتماعی
 • بررسی حکایت های عبید زاکانی از منظر مینی مالیسم
  سونیا بهرو بنمار*، عسگر صلاحی صفحات 26-42
  آن چه را که پیش رو دارید کاوشی است پیرامون بحث و بررسی ویژگی های مکتب داستان نویسی مینی مالیسم در حکایت های رساله دلگشای عبید زاکانی. با توجه به شباهت و قرابت اصول و ویژگی های مکتب مینی مالیسم به عنوان یک مکتب غربی که در قرن بیستم با تاثیر پذیرفتن از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا شکل گرفته و در ژانر ادبی داستان نویسی نمود پیدا کرده ، به حکایت های ایرانی که قدمت طولانی در ادبیات کلاسیک ایران دارند و اغلب در قالب نظم و نثر ارائه می شوند و با عنایت به خاستگاه این دو نوع ادبی که در بسترهای متفاوت فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته اند، بررسی این موضوع در حکایت های عبید زاکانی ضروری می نماید. این پژوهش به روش فیش برداری و تحلیل محتوایی انجام شده است و هدف از آن ارائه جلوه های مکتب مینی مالیسم به عنوان ژانر جدید داستان نویسی غرب در حکایات های عبید زاکانی می باشد. مهمترین نتایج و یافته-های این تحقیق عبارت اند از: 1- تشابه و قرابت بسیار زیاد ویژگی های داستان های مکتب مینی مال با حکایت های ایرانی 2- برتری حکایت های عبید زاکانی از نظر محتوا بر داستان مینی مال 3- بیان مرز مشخص مکتب مینی مال با حکایت های ایرانی.
  کلیدواژگان: : مینی مالیسم، داستان نویسی، عبیدزاکانی، رساله دلگشا، حکایات
 • ریخت شناسی رمان «الحرب فی بر مصر» یوسف القعید بر اساس نظریه ی روایت شناسی کلود برمون
  طاهره حیدری* صفحات 43-60
  مطالعات صورت گرایان و ساختارگرایان علاوه بر ایجاد تحول در بررسی شعر، دانش ادبی روایت شناسی را بوجود آورده و تحلیل ریخت شناسانه ی روایت را به عنوان رویکردی مهم مطرح کرد. کلود برمون زبان شناس و روایت شناس فرانسوی از برجسته ترین نظریه پردازان روایت شناسی ساختارگرا و از جمله افرادی است که برای ارائه ی یک الگوی مناسب در زمینه ی ریخت‎ شناسی داستان، تلاش کرده اند. در این پژوهش،«الحرب فی بر مصر» اثر یوسف القعید (از بزرگ ترین رمان نویسان مصر) که فئودالیسم یا نظام ارباب-رعیتی حاکم بر مصر در سال های 1954م. تا 1973م. دستمایه ی خلق آن است، بر اساس نظریه ی کلود برمون مورد بررسی قرار گرفته و اثبات می شود که نویسنده پیکره ی داستان را با ذوقی سرشار با انواع توالی ها از جمله توالی زنجیره ای و انضمامی و پیوندی خلق کرده است. بر اساس نظریه ی مذکور هر توالی دربردارنده ی سه کارکرد امکان ، فرایند و پیامد است که این کارکردهای سه گانه کاملا با داستان همخوانی و همسویی دارد. کلیدواژه: الحرب فی بر مصر، یوسف القعید، ریخت شناسی، کلود برمون، توالی و پی رفت
  کلیدواژگان: الحرب فی بر مصر، یوسف القعید، ریخت شناسی، کلود برمون، توالی و پی رفت
 • نظام های گفتمانی در حکایت های قابوسنامه
  سهیلا فرهنگی*، معصومه ابرکار صفحات 61-78
  نشانه معنا شناسی یکی از رویکرد های جدید در شناسایی و تحلیل نظام های زبانی به شمار می رود که در تعامل با دیگر رویکرد های پژوهشی می تواند به عنوان رهیافتی میان رشته ای در حوزه های ادبی مورد استفاده قرار گیرد . این پژوهش در پی آن است که با رویکرد نشانه معنا شناختی به توصیف و تبیین نظام های گفتمانی موجود در حکایت های قابوس نامه بپردازد و با مقایسه نشانه معناهای موجود در این حکایت ها ، مواضع گفتمانی آن ها را مشخص و تحلیل کند . پژوهش حاضر نتیجه تحلیل نشانه معناشناختی ده حکایت از کتاب قابوس نامه و بیانگر تنوع و تعدد گفتمان ها در این گونه حکایت هاست و نشان می دهد که نظام گفتمانی غالب در این حکایت ها از نوع تجویزی است. همچنین این پژوهش مولفه های گفتمانی هر حکایت و تبدیل نظام های گفتمانی به یکدیگر را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، نظام گفتمانی، حکایت، قابوسنامه
 • بررسی عناصر ایدئولوژیک در رمان «بابایار» اثر محمدرضا یوسفی
  فاطمه کاسی*، سیده مریم حسینی کیسمی صفحات 79-94
  ایدئولوژی به دلیل پیوستگی ناگزیر با عقاید و افکار افراد، همیشه در روند تصمیم گیری ها و جریانات زندگی مردم نقشی انکار ناپذیر داشته و دارد. نویسندگان آثار ادبی نیز از این امر مستثنی نبوده و بی تردید آن ها نیز متاثر از ایدئولوژی های خود هستند؛ علاوه بر آن گاهی نیز ایدئولوژی های نظام آموزشی مسلط بر جامعه را تبلیغ می کنند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی رمان «بابایار» نوشته محمدرضا یوسفی را از منظر ایدئولوژی های آشکار و پنهان بر اساس آرای مارکس، آلتوسر، گرامشی بررسی کرده است. در این پژوهش معلوم گردید بیشتر ارزش های مورد بحث در این آثار عبارتند از راستگویی، فداکاری، دفاع از میهن و... که در این رمان ها به صورت ایدئولوژی آشکار رخ نموده اند که این مساله به دغدغه نوسندگان و ساختار آموزشی مسلط بر جامعه برمی گردد. از ایدئولوژی های پنهان این کتاب ها نیز می توان به تلاش نیروهای مسلط یا فرادست برای حفظ حکومت خود بر جامعه فرودست از طریق ساختارهای آموزشی و قهریه اشاره کرد.به هر حال این ایده ها به خوانندگان اجازه می دهد تابه تفسیرتفکرنویسنده بپردازد و با متن درگیر شود.
  کلیدواژگان: رمان نوجوان، بابایار، ایدئولوژی، آلتوسر، گرامشی و مارکس
 • بررسی زمان روایی ژرار ژنت در رمان (ثقوب فی السوق الاسود) اثر احسان عبد القدوس
  سعید ولایتی آناقیز*، عزت ملا ابراهیمی صفحات 95-112
  عنصر زمان عامل سازنده روایت و یکی از اجزای جدایی ناپذیر آن است. احسان عبد القدوس(1919 - 1990م)، داستان پرداز رمانتیسم در ادبیات نوین عربی، در رمان «ثقوب فی السوق الاسود» تصویری از جامعه آفریقایی را در سال 1960م. ارائه داده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر گرفتن نظریه زمان روایی ژرار ژنت، در سه مرحله نظم، تداوم و بسامد، به بررسی رمان «ثقوب فی السوق الاسود» پرداخته است. از نتایج پژوهش بدست آمد که 98/19 درصد از رمان با زمانپرشی نقل شده است. روایت در سیر طبیعی خود، در 41 نقطه با گذشته نگری، که 85/15 از رمان را دربر دارد و در 44 نقطه با ارجاع به زمان آینده که شامل 13/4 درصد از متن است، نقل شده است. تداوم در این رمان که 259 صفحه و شامل زمان تقویمی 665 روز است، 567/2 روز برای هر صفحه ارزیابی شده است. میانگین شتاب این رمان 02/10 روز برای هر صفحه است که نشانگر ضرباهنگ منفی کل متن است. کارکرد انواع بسامد در این رمان رایج بوده و بسامد مکرر با نقل مکرر 22 رخداد، باعث کند شدن زمان رمان شده است.
  کلیدواژگان: رمان، زمان روایی، ژرار ژنت، ضرباهنگ منفی
|
 • The identity of Tehran in the blindfold of Sadegh Hedayat Based on some signs of architecture and urbanization (10 to 14 AH)
  Kavoos Hassanli, Siamak Naderi * Pages 6-25
  There are various writings about the blind blindfolded by Sadiq Hedayat. In some of these writings there are some thoughts on the time of the events of this novel, and the historical contradictions in this work have been discussed and sometimes criticized. Referring to one of these criticisms, Guidat emphasized that this work is not a historical novel. Rather, it is a fantasy of history that has been formed in the narrator's mind. The emphasis on guiding his accuracy and obsession with the structure of the novel prevents him from thinking that he has neglected the element of time in this work. The best way to recognize time in this story is to look at the signs in the text. With care in the elements and elements of the building, three time intervals can be identified. Previously, two of these three periods have been introduced in articles. In this essay, with emphasis on the signs of the third period (Safavid period to Qajar), twenty-three "cultural-historical" signs of this period have been retrieved in the text of the Blind Owl. The presence of elements from different historical periods in the blind owl can be another reason for the mental journey of a rude narrator and anger that destroys fragmented historical ruins.
  Keywords: Hedayat, Boof -e- Koor, time of the Boof -e- Koor, Tehran in the Boof -e- Koor, Historical, social geography
 • Review Several fables of obayde gakani by Minimalism
  Soniya Bahro Benamar * Pages 26-42
  This paper attempts to explore the characteristics of minimalism school in the selected tales of large environment delgosha of obayde gakani. Due to the proximity of principles and characteristics of minimalism school as a Western School that in the twentieth of century with in flunences from conditions political , economic and cultural in he Europe forming to the Iranian stories that they having a long history in the trans literature of classical in format discipline and prose , and with regard to the origin of these two types of literature that were formed in different cultural contexts, investigating this topic in stories of big environment obayde gakani is necessary. The study was conducted by noting and analyzing the content and its aim is to provide minimalism school’s effects in selected stories obayde gakani. The most important findings of this research are as follow: 1- The similarity and high proximity the story of minimalist school’s features with Iranian stories.2- superiority of obayde gakani story on minimalist from content aspect.3- expressing clear boundary of minimalist school with Iranian stories.
  Keywords: minimalism, story literature, obayde gakani resale delgosha hekayat
 • Morphology of the novel War in the Land of Egypt Yusuf al-Qa'id
  Tahereh Heydari * Pages 43-60
  Formalist and structuralist studies, in addition to creating a transformation in the study of poetry, created literary knowledge of narrative and introduced the morphological analysis of narration as an important approach. Claude Bramont, a French linguist and narrator, is one of the most prominent structuralist theorists of the narrative, including those who have tried to provide a proper pattern in the morphology of the story. In this research, "War in the Land of Egypt" by Yusuf al-Qa'id (one of Egypt's greatest novelists), feudalism or the ruling kingdom regime of Egypt in 1954. Until 1973 Its creation is based on Claude Burmon's theory, and it is proven that the author created the storyline with a mixture of sequences, including sequential, concatenated, and linked sequences. According to the theory, each sequence contains three possible functions, processes, and outcomes, which these three functions are completely consistent with the story.Keywords:War in the Land of Egypt, Yusuf al-Qa'id, Morphology, Claude Burmon, sequencing
  Keywords: War in the Land of Egypt, Yusuf al-Qa&#039, id, morphology, Claude Burmon, sequencing
 • Lingual systems in Ghaboosnameh’s Stories
  Soheila Farhangi * Pages 61-78
  Abstract Sign - semantic is one of the new approaches in determination and analyze of lingual systems , Sign - semantic is one of the new approaches in determination and analyze of lingual systems , which can be used in interaction with other research methods as an inter - field approach in literature fields . This research aims to describe and determine the existing dialogue structure in Ghaboosnameh ’ s stories while respecting sign - semantic and compare their dialogue positions via comparing existing sign - semantics in stories .Current research includes sign - semantic analysis of 10 stories of Ghaboosnameh and express diversity and multiplicity of discourses in these stories , also show the prescriptive nature of the dominant dialogue systems and it s components in each story and dialogues conversions to each other .Keywords :sign - semantic , discourse systems , narration , Ghaboosnameh .
  Keywords: sign-semantic, discourse systems, Narration, Ghaboosnameh
 • The analysis of ideological elements in Yoosefi's Babayar
  Fateme Casi * Pages 79-94
  On all occasions, ideology has an undeniable role due to the inevitable integration of people ideas in the process of decision-making and public life. Literary works authors are also influenced by their ideologies, and sometimes they promote ideologies of dominant educational system of society. This article has reviewed Mohammad reza Yoosefi's Babayar in terms of covert and overt ideologies using descriptive analytical method. The reviews based on Marx, Althusser, Gramsci bpt, found that most discussed values in the works include honesty, dedication, homeland defense and others that have been emerged in the novels as an overt ideologies. This issue is thanks to authors’ concern and educational structure dominating the society. However, the covert ideologies discussed in these books include effort of dominant or superior forces to maintain their rule over the impoverished community through educational and coercive structures.however these ideas lead the readers to itnrepret the writter's thought easily and have a challenge with the text.
  Keywords: Adolescent novel, Ideology, Althusser, Gramsci, Marx
 • Study reviewing narrative time of Gerard genette in “soghubon – fessoghel –asvad” novel by Ihsan – Abd al – Qudus
  Saeid Velayati *, Ezzat MULLA EBRAHIMI Pages 95-112
  The time element is the most important matter and is one of the integral components of narration. Ihsan Abd al Qudus (1919. 1990 AD),is one of Romanticism storyteller in the modern Arabic literaturr, writer of the novel soghubon fessoghel asvad bring up an image of African society in 1960 s. This study reviws with an dsscriptivv analysis method and whit consideration of Gerar ganete theory of narrative time, as the most complete theory of narrative time element in three stages order, duration and frequency, studies the novel of soghubon fessoghel asvad. The results were obtainet from the 19/98 of the novel were narrated by flashinh back or a time leap in the normal course of his narrative at 41 point with retrospectively, which involves 15/85 of the novel and at 44 point with reference to future that includes 4/13 of the novel. Continuance in this novel that is 259 pages and including calendar tim would be 665 days, 2/567 days evaluat for each page. The average acceleration of the novel is 10/02 days per pages wich indicates a negative rhythm of the text. In the novel was common to function various types of frequency and frequent repeats with frequent storytelling, for instance 23 events at the same time and telling them over and over again is the reason why the novel has been slow.
  Keywords: novel, The time element, Gerard ganette, Decelration