فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • عنایت الله اسدمنش، مریم کوشکی جهرمی*، فرهاد دریانوش، جواد نعمتی، زهرا مجتهدی صفحات 1507-1514
  زمینه و هدف

  بسیاری از بیماران سرطانی از کاشکسی یا تحلیل عضله ناشی از سرطان رنج می برند. کاشکسی می تواند علل متفاوتی داشته باشد که یکی از آن ها کاهش باززایی عضلانی می باشد. تمرینات مقاومتی به عنوان یک محرک مناسب برای افزایش باززایی عضلانی پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر میزان دو عامل باززایی عضلانی شامل Pax7، eMHC و وزن بدون تومور و وزن تومور موش ها بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه از نوع تجربی مداخله ای بود . آزمودنی های تحقیق شامل 10 سر موش سوری نژاد BALB/c (سن 6 هفته) بودند که تومور CT-26 به این موش ها پیوند زده شده بود. موش ها بطور تصادفی به دو گروه تمرینات مقاومتی (تعداد=5) و کنترل (تعداد=5) تقسیم شدند. گروه تمرینات مقاومتی 6 هفته تمرینات فزاینده مقاومتی را انجام دادند و گروه کنترل بدون هیچ مداخله   تمرینی در قفس ها نگهداری شدند. بعد از دوره آزمایش، عضله دوقلوی موش ها جهت بررسی فاکتورهای مورد نظر جمع آوری شد. از آزمون آماری  t  مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها استفاده شد.

  نتایج

   در بین دو گروه تفاوت معنی داری در میزان  Pax7 مشاهده نگردید اما میزان eMHC در گروه تمرینات مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری (038/0= p) نشان داد. وزن بدن بدون تومور گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری (0004/0= p) بیشتر بود، و وزن تومور بین دو گروه تمرین و کنترل تفاوت معنی داری نداشت(P>0.05).

  نتیجه گیری

   اگرچه تمرینات مقاومتی رشد تومور را افزایش نمی دهد اما احتمالا برخی عوامل  باززایی عضلانی موش های سرطانی را کاهش می دهد. بنابراین، جهت بهبود باززایی عضلانی در بیماران مبتلا به کاشکسی تمرین مقاومتی احتمالا روش مناسبی نیست.   اگرچه تحقیقات بیشتری در آینده مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: کاشکسی، باززایی عضلانی، تمرینات مقاومتی، Pax7، eMHC
 • حسین درگاهی، احمد راهبر، علیرضا ذوالفقاری نیا، ذبیح الله قارلی پور*، طاهره رمضانی، زهره کزازلو صفحات 1515-1524
  زمینه و هدف

   در ایران در زمینه منابع جستجوی اطلاعات سلامت پژوهش های کمی گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان دسترسی به منابع و راهنماهای کسب اطلاعات سلامت با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم انجام شده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی بود که روی 254 نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V.20 از طریق آزمون های آماری تی مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

   بین نمره کیفیت زندگی و استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت همبستگی منفی و معنی داری مشاهده گردید (14/0- r=،02/0p=)، به طوری که با افزایش استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت، نمره کیفیت زندگی افراد کاهش می یابد. همچنین بین سطح تحصیلات و نوع منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت ارتباط معنی دار مشاهده شد(02/0>p)، به طوری که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برای کسب اطلاعات سلامت، بیشتر خودمنبعی و رسانه های جمعی را استفاده می کنند.

  نتیجه گیری

   با توجه به وجود رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی و استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت، بایستی مردم با منابع علمی موثق مرتبط با سلامت و متناسب با شرایط و سطح سواد خود آشنا شوند و به درستی از آنها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، میزان دسترسی، اطلاعات سلامت، راهنماها
 • داریوش رستمی، الهه عبداللهی، حسن تقی زاده، سید محمد غیبی حیات، اسکندر تقی زاده* صفحات 1525-1533

  رگ زایی یا آنژیوژنز فرایندی است که طی آن عروق خونی جدید به وجود می آیدمی آید و این پروسه نقش مهمی در فرایند هایفرایندهای طبیعی بدن دارد. همچنین رگ زایی در سلول های سلول های توموری زمینه رشد بیشتر این سلول هاسلول ها را به دنبال دارد و منجر به متاستاز آن هاآن ها می گرددمی گردد. این فرایند شامل مهاجرت ، تکثیر و تمایز سلول هایسلول های اندوتلیال استمی باشد. یکی از ایده هایایده های جدید درمانیدر مانی در سلول هایسلول های توموری که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است مهار فرایند رگ زایی در بیماران سرطانی است و دانشمندان امیدوارند در سال هایسال های آتی به راهکارهای موثری موثری در این زمینه برسند. هدف از این مطالعه بررسی نقش رگ زایی در متاستاز سلول هایسلول های توموری و تبیین  راهکارهای درمانی در این مورد استمی باشد.

  کلیدواژگان: رگزایی، تومور، متاستاز
 • معصومه سنایی، فریدون کاوسی* صفحات 1534-1541
  زمینه و هدف

  در سلول هایسلول های یوکاریوت، DNA  اطراف پروتئین هایپروتئین های هیستونی (H3 and H4، H2 B , H2 A) می پیچدمی پیچد و تشکیل نوکلئوزوم می دهدمی دهد. سازماندهیسازمان دهی کروماتین، یک نقش کلیدی در کنترل بیان ژن دارد. تعدیلات یا تغییرات اپی ژنتیک می تواندمی تواند باعث تغییرات برگشت پذیربرگشت پذیر ساختمان کروماتین شود که این تغییرات بر روی دسترسی فاکتورهاینسخه برداری به رشته DNA و بیان ژن تاثیرگذارتاثیر گذار است. تغییرات هیستون، یکی از موارد اپی ژنتیک است بوده که برای بیان ژن ضروری است. این تغییرات ، حاصل تعادل بین فعالیت دو گروه از آنزیم هاآنزیم ها شامل هیستون استیل ترانسفراز و هیستون داستیلاز است. داستیلاسیون هیستون، ساختمان کروماتین را فشرده کرده و درنتیجه باعث خاموش شدن ژن می شودمی شود. ژن هایژن های سرکوب کنندهسرکوب کننده سرطان، نقش مهمی در جلوگیری از سرطان ایفا می کنندمی کنند. داستیله شدن هیستون این ژن هاژن ها باعث خاموش شدن ژن و ایجاد سرطان می گرددمی گردد. در این مقاله مروری که حاصل مطالعات گروه تحقیقاتی ما در محدودهمحدوه زمانی آبان ماهآبانماه سال 1396 لغایت تیرماه 1397 استمی باشد ما به بررسی اثر آنزیم هایآنزیم های هیستون داستیلاز در سرطان هایسرطان های دستگاه گوارش و غدد ضمیمه می پردازیمپرداخته شد.

  مواد و روش ها

  برای این مطالعه، ما منابع آنلاین شامل Scopus,PubMed, and ISI جهت یافتن مقالات مرتبط با اثر آنزیم هایآنزیم های هیستون داستیلاز بر سرطان هایسرطان های دستگاه گوارش و غدد ضمیمه مورد بررسیموردبررسی قرار گرفتقرار دادیم.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ما نتیجه گرفته شدیم که آنزیم هایآنزیم های هیستون داستیلاز از طریق داستیله کردن هیستون ژن هایژن های سرکوب کنندهسرکوب کننده سرطان می توانندمی توانند باعث ایجاد سرطان در دستگاه گوارش و غدد ضمیمه شوند.

  کلیدواژگان: آنزیم های هیستون داستیلاز، ژن های سرکوب کننده سرطان، سرطان
 • مریم کریمیان، محسن قنبرزاده*، عبدالحمید حبیبی، مسعود نیکبخت صفحات 1542-1551
  زمینه و هدف

  مولتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری مزمن دمیلینه شدن سیستم اعصاب مرکزی بوده که عوارض و مشکلات فراوانی برای بیماران مبتلا ایجاد نموده و آن ها را به سوی ناتوانی حرکتی سوق می دهد. حوزه تحقیقاتی علوم ورزشی، با توجه به توسعه و پیشرفتی که پیداکرده است، امروزه همگام با علوم دیگر در یافتن روش های کمک درمانی برای بهبود اختلالات ناشی از بیماری ها و آسیب های ورزشی و بهبود وضعیت سلامتی افراد جامعه می کوشد. با توجه به اهمیت درمان های تکمیلی، در این پژوهش به بررسی اثربخشی دو نوع تمرین هوازی بر IFN-γ در نمونه های حیوانی مبتلابه MS پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

   نمونه های تحت آزمایش این پژوهش 96 سر موش C57bl6 بودند که پس از تهیه و القاء به صورت تولید مدل EAE در پژوهش هم در تمرین شنا و هم در تمرین چرخ دوار جداگانه به 8 گروه 6تایی مشتمل بر گروه های سالم (کنترل، تمرین) و MS (کنترل، تمرین، اینترفرون، تمرین+ اینترفرون، شاهد تزریق، شاهد تمرین و تزریق) تقسیم شدند. مدل های حیوانی پس از یک هفته سازگاری با محیط، پروتکل تمرینی را اجرا کردند؛ و بعد از خون گیری، در آزمایشگاه با جدا کردن سرم، غلظت IFN-γ با کیت های ویژه اندازه گیری شد. در پایان آزمایش ها، موش ها ازنظر شدت ابتلا به EAE نیز بین گروه های مطالعه مقایسه شدند. این پژوهش به صورت تجربی انجام گرفت و کلیه ی اطلاعات و داده های خام به دست آمده از نمونه ها توسط نرم افزار 24SPSS و به روش آماری واریانس یک طرفه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. حداقل سطح معنی داری نیز 05/0 ≥p در نظر گرفته شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل نهایی نشان داد که میانگین غلظت IFN-γ در مدل های EAE که فعالیت هوازی شنا انجام می دادند هم در گروه بدون تزریق (P=0.047) و هم در گروه با تزریق اینترفرون (P=0.013) نسبت به مدل های EAEی که فعالیتی نداشتند کاهش معنی داری را نشان داد. همچنین میانگین غلظت IFN-γ در تمرین چرخ دوار فقط در گروه MS + تمرین چرخ دوار معنی دار شد (P=0.025).

  نتیجه گیری

   با توجه به پروتکل پژوهش حاضر در مورد پاسخ نشانگرهای التهابی به دوره های تمرین هوازی می توان نتیجه گیری کرد که تمرین شنا و تمرین چرخ دوار توانسته است سطوح نشانگرهای التهابی را باوجود بیماری MS کاهش دهد.

  کلیدواژگان: آنسفالومیلیت خودایمن تجربی، IFN-γ، شنای هوازی، چرخ دوار
 • ابوطالب باقری، نادر شاکری*، حجت الله نیک بخت صفحات 1552-1563
  زمینه و هدف

  نوبت کاری می تواند عاملی برای التهاب، افزایش فشارخون و بیماری های قلبی-عروقی باشد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثر 8 هفته فعالیت بدنی هوازی بر Hs-CRP و فشارخون کارگران نوبت کاری گروه صنعتی سریرپلاست دزفول بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود که در کارگران نوبت کاری پنج شرکت گروه صنعتی سریرپلاست انجام شد. 30 کارگر که به طور میانگین 5 سال سابقه نوبت کاری داشتند به صورت نمونه گیری هدف دار انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی دریکی از دو گروه تمرین هوازی (15n=) و کنترل (15n=) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته، با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره، طبق برنامه تعیین شده فعالیت نمودند. قبل و بعد برنامه فعالیت، قد، BW، BMI، WHR، BFP، VF، Hs-CRP، SBP، DBP و HR اندازه گیری شدند. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون M باکس و تحلیل کواریانس یک متغیره ANCOVA استفاده شد (05/0p<).

  نتایج

  BW، BMI، WHR، BFP و VF گروه آزمایش در پس آزمون کاهش معنی دار داشت و مقدار Vo2max گروه آزمایش افزایش داشت (05/0p<). همچنین نتایج مطالعه نشان داد APA برBW ،BMI ، WHR،BFP ،VF ، Hs-CRP، SBP،DBP  وHR  تاثیر داشته است.

  نتیجه گیری

  8 هفته فعالیت بدنی هوازی بر کاهش عوامل خطرزای CVD در کارگران نوبت کاری موثر بود؛ شاید بتوان از فعالیت بدنی هوازی به عنوان یک روش غیر دارویی برای پیشگیری از CVD در کارگران نوبت کاری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نوبت کاری، پروتئین واکنش گر-C با حساسیت بالا، فشارخون، فعالیت بدنی هوازی
 • منصوره میرزایی گله کلایی، رسول شهروز*، علی شالیزار جلالی، فرشید صراف زاده رضایی، نریمان مصفا صفحات 1564-1576
  زمینه و هدف

  ایسکمی و خونرسانی مجدد منجر به تولید بیش از اندازه گونه های اکسیژن فعال (ROS) می شود. در مطالعه حاضر آثار محافظتی مایع رویی حاصل از کشت سلول در اختلال کیفیت اسپرم القاء شده توسط پیچش- واپیچش (T-D)  Torsion-Detorsion بیضه رت های بالغ مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تعداد 42 سر رت بالغ در 7 گروه تقسیم شدند. 1-گروه کنترل سالم: تحت عمل جراحی قرار نگرفت. 2-گروه لاپاراتومی: تحت عمل جراحی لاپاراتومی بدون T-D پیچش- واپیچش قرار گرفتند. 3-گروهT-D : تحت عمل جراحی و T-D قرار گرفتند. 4-گروه T-D+DMEM: پس از T-D محیط کشت Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) تزریق شد. گروه های 5 الی 7 به ترتیب شاملT-D+F ، T-D+M، T-D+FM متعاقب T-D به ترتیب مایع رویی حاصل از کشت فیبروبلاست، ماکروفاژ و کشت هم زمان ماکروفاژ- فیبروبلاست تزریق شد. تمام تزریق ها به میزان 10 میکرولیتر یک بار پس از T-D در شبکه بیضه ای انجام شد. 35 روز بعد از عمل جراحی پارامترهای کیفیت اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصله با روش آماری آنووا یک طرفه و تست تعقیبی توکی بین گروه ها در سطح (05/0P<) مورد مقایسه قرار گرفتند.

  نتایج

  گروه های تجربی دریافت کننده مایع رویی کشت فیبروبلاست و ماکروفاژ بهبود پارامترهای اسپرم  نسبت به گروه T-D و T-D+DMEM را نشان دادند. در گروه T-D+FM آثار بهبودی توسط مایع رویی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه توانایی بالای مایع رویی حاصل از کشت جداگانه ی فیبروبلاست و ماکروفاژ در بهبود پارامترهای اسپرم بعد از عمل پیچش- واپیچش بیضه را نشان داد.

  کلیدواژگان: پیچش- واپیچش بیضه، فیبروبلاست، ماکروفاژ، کیفیت اسپرم، رت
 • پریسا روشنی اصل، نیلوفر رشیدی*، لیلی شکوهی زاده، الهه تاج بخش صفحات 1577-1584
  زمینه و هدف

  سودوموناس آئروژینوزا به دلیل مقاومت آنتی بیوتیکی بالا، به عنوان یک عامل عمده عفونت های بیمارستانی شناخته شده است. تشکیل بیوفیلم، عامل بیماری زای مهمی در عفونت های سودوموناس آئروژینوزا است. این پاتوژن در طی تشکیل بیوفیلم، هیدرولازهای خارج سلولی ازجمله استراز estA تولید می کند که می تواند تشکیل و ساختار بیوفیلم را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن estA در میان سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بیوفیلم جداشده از بیماران سوختگی است.

  مواد و روش ها

   درمجموع، 37 نمونه سودوموناس آئروژینوزا از بیماران سوختگی در بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز با استفاده از روش های باکتریولوژی استاندارد شناسایی و جدا شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک مطابق با استاندارد توصیه شده توسط CLSI 2015 تعیین گردید. تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیتر پلیت اندازه گیری شد. حضور ژن estA با روش PCR بررسی گردید.

  نتایج

  ژن estA در 3/97% از سویه ها وجود داشت و 3/78% از سویه ها تولیدکننده بیوفیلم بودند. بر اساس نتایج تست آنتی بیوگرام بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین/ تازوباکتام (92%) و کمترین مقاومت به کلیستین (8%) بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده، ارتباط معنی داری بین حضور ژن estA و تشکیل بیوفیلم وجود نداشت. میزان بالای مقاومت آنتی بیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزا قابل توجه است.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، estA، بیوفیلم، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • رحمت الله میربلوچ، محسن ثالثی*، مجید چهارده چریک، مریم کوشکی جهرمی، حمیدرضا صادقی پور صفحات 1585-1595
  زمینه و هدف

  ورزشکاران دختر در معرض خطر کمبود آهن هستند. هپسیدین یک تنظیم کننده مهم در هموستاز آهن کل بدن است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، آهن، فریتین و هموگلوبین دختران ورزشکار بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 30 دختر ورزشکار رشته دوومیدانی شهرستان شیراز به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفر تجربی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی آزمودنی های تحقیق پس از 12 ساعت ناشتا، دو ساعت قبل از تمرین قبل، بلافاصله، 3 و 24 ساعت بعد از یک فعالیت ورزشی درمانده ساز شامل 6 تکرار 3 دقیقه ای بر روی تردمیل گرفته شد و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر به صورت ترکیبی تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که در گروه تجربی هورمون هپسیدین پس از فعالیت افزایش معناداری یافت (001/0=P) و بیشترین مقادیر آن نیز در 3 ساعت پس از فعالیت مشاهده شد (004/0=P). آهن (001/0=P)، فریتین (001/0=P) و هموگلوبین (001/0=P) نیز پس از فعالیت افزایش معنی دار یافتند، اما مقادیر هموگلوبین 3 ساعت پس از ورزش به مقادیر کمتر از پیش آزمون کاهش یافت (01/0=P).

  نتیجه گیری

  درمجموع نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین درمانده ساز می تواند تا 3 ساعت پس از تمرین باعث افزایش هورمون هپسیدین و از این طریق جذب و حفظ ذخایر آهن گردد.

  کلیدواژگان: هپسیدین، تمرین درمانده ساز، دختران ورزشکار
 • محسن زرگر*، علی جوادی، عباس مروتی صفحات 1596-1604
  زمینه و هدف

  کلستریدیوم دیفیسیل باسیل گرم مثبت، بی هوازی اجباری است. تشخیص دقیق و سریع یکی از مسائل مهم در کنترل عفونت کلستریدیوم دیفیسیل است. مطالعه حاضر باهدف مقایسه دو روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل از بیماران مبتلابه اسهال و بررسی توکسین های A و B در این نمونه ها است.

  مواد و روش ها

  68 نمونه از بیماران بستری در بیمارستان های قم جمع آوری گردید. همه نمونه ها به سرعت روی محیط CCFA کشت و در شرایط بی هوازی گرما گذاری شدند. پس ازاین اقدامات، باکتری های موردنظر جهت استخراج DNA و سپس انجام PCR بر روی ژن  cdd3جهت تشخیص قطعی باکتری به کار گرفته شد؛ محصول PCR آن 622bp است و برای توکسین های A و B بایستی قطعاتی با طول 473 و 272 جفت باز گرفته شود.

  نتایج

  مورفولوژی پرگنه های کلستریدیوم دیفیسیل بر روی محیط های مختلف بسیار متفاوت است. از مجموع 68 نمونه مدفوع استفاده شده، 11 کشت مثبت به دست آمد. 16 ایزوله کلستریدیوم دیفیسیل ازنظر ژن cdd3 مثبت بودند که در 6 مورد دارای هر دو توکسین و 4 مورد دارای توکسین A و 3 مورد توکسین B را برای اساس ژن های مورد انتظار دارا بودند.

  نتیجه گیری

   روش سیتوتوکسیتی به عنوان روش gold standard برای این باکتری است. به منظور پیشگیری از شیوع بالای این باکتری، استفاده از روش های شناسایی بسیار مهم است که تکنیک PCR در مقایسه با روش های کشت روشی مناسب برای تشخیص سریع باکتری کلستریدیوم دیفیسیل است این روش در زمان کمتری انجام شده و همچنین از اختصاصیت بالایی برخورداراست.

  کلیدواژگان: اسهال، PCR، ژن cdd3، کلستریدیوم دیفیسیل، توکسین A و B
 • عباس رهدار*، بهزاد قاسمی، سید حسن هاشمی، محمدرضا مقدم منش صفحات 1605-1612
  زمینه و هدف

  لاکتوکوکوس گارویه از مهم ترین پاتوژن های آبزیان است که صنعت آبزی پروری را تهدید می کند. شناسایی، بررسی و کاربرد ترکیبات جدید ضد باکتری می تواند راه حلی کارا و مهم برای کنترل این پاتوژن باشد. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر، نانوذرات روی، نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره های هیدروالکلی رزماری و برگ گیاه جغجغه بر روی لاکتوکوکوس گارویه بررسی گردید.

  مواد و روش ها

   پس از تهیه ترکیبات، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، از روش براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده گردید.

  نتایج

  هیچ گونه اثر مهاری از نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره هیدروالکلی رزماری بر لاکتوکوکوس گارویه مشاهده نشد. اثر ضد باکتریایی دو مشتق تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه با قطر هاله مهار رشد 35/18-48/9 میلی متر، MIC4096-32 و MBC 2048-64 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده گردید. بهترین اثر مهاری مربوط به مشتق تیواتر e4 بود.

  نتیجه گیری

   اثر مهاری مشتقات تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر لاکتوکوکوس گارویه اثبات گردید. لیگاندها و کمپلکس های جدیدی در تحقیقات آتی می تو انند بر اساس تیواترهای آزمایش شده، طراحی گردند که خواص ضدمیکروبی را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، ترکیبات جدید، لاکتوکوکوس گارویه
 • فاطمه صالحی، علی اصغر مقدم*، پیمان رحیمی فیلی صفحات 1613-1620
  زمینه و هدف

  سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، سلول های زایای غیر متمایزی هستند که در طی مرحله پس از بلوغ با حفظ تعادل بین خود نوسازی و تمایز، سبب حفظ اسپرماتوژنز در طول حیات موجود می شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر غلظت های مختلف ویتامین E روی کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی است.

  مواد و روش ها

   سلول های اسپرماتوگونی بیضه ی بره ی نابالغ طی دو مرحله هضم آنزیمی جدا و به روش حذف تمایزی تخلیص شدند. این سلول ها به چهار گروه تقسیم و به مدت 10 روز تحت تیمارهای مختلف قرار گرفتند. گروه شاهد (کشت ساده سلول های اسپرماتوگونی در محیط DMEM حاوی 1 درصد آنتی بیوتیک و 5 درصد FBS که هیچ گونه تیماری را دریافت نکرد و گروه های 1، 2 و 3 که علاوه بر محیط بالا به ترتیب تحت تیمار با 20، 40 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر ویتامین E قرار گرفتند. تعویض محیط کشت هر 72 ساعت انجام شد و تعداد و قطر کلونی های تشکیل شده در روزهای 4، 7 و 10 پس از کشت به وسیله ی میکروسکوپ معکوس بررسی گردید. شناسایی کلونی ها با استفاده از ایمنوسیتوشیمی آنتی ژن PGP9.5 تائید گردید.

  نتایج

  میانگین تعداد و مساحت کلونی های اسپرماتوگونی در روزهای مختلف کشت در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشت. میانگین مساحت کلونی ها در روز دهم به طور معنی داری بیشتر از روز چهارم بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که افزودن ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان احتمالا نقش چشمگیری در القا کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در کشت کوتاه مدت در محیط آزمایشگاه ندارد.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی اسپرماتوگونی، ویتامین E، محیط آزمایشگاه
 • حسین عسگری راد، علی فرموده*، آناهیتا رضایی روشن، محمد جواد رجایی صفحات 1621-1631
  زمینه و هدف

  پراکندگی جامد (Solid dispersion به اختصار SD) به عنوان یک روش موثر برای بهبود ویژگی های انحلال پذیری و فراهمی زیستی داروهای کم محلول در آب به طور سنتی مورداستفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، بهبود میزان انحلال پذیری و سرعت انحلال داروی پاراستامول با تکنیک SD است.

  مواد و روش ها

   پراکندگی های جامد تهیه شده با استفاده از آزمون حلالیت اشباع، آزمایش آزادسازی دارو در شرایط برون تنی، آزمون آنالیز حرارتی (DSC)، اسپکتروسکوپی مادون قرمز فوریه (FTIR) و عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج تست انحلال پذیری نشان دهنده افزایش قابل توجهی در حلالیت پاراستامول در مقایسه با داروهای خالص است (p < 0.05). پس از گذشت 15 دقیقه، آزادسازی تجمعی در قرص های حاوی پراکندگی های جامد در مقایسه با قرص های حاوی داروی آزاد افزایش یافت (p < 0.05). نتایج آزمون FTIR نشان داد که پاراستامول در پراکندگی پلیمری پایدار است. آنالیز حرارتی و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که آرایش کریستالی دارو طی فرایند فرمولاسیون ناپایدار می شود (ایجاد کریستال های آمورف).

  نتیجه گیری

   تست اسپکتروسکوپی FTIR نشان دهنده ی حضور پیوند هیدروژنی بین پاراستامول و پلیمرها در پراکندگی های جامد بود و حضور این پیوندها می تواند سبب افزایش انحلال پذیری دارو گردد. تست آزادسازی نشان داد سرعت آزادسازی دارو از قرص های حاوی پراکندگی های جامد نسبت به قرص های حاوی داروی آزاد به طور چشمگیری افزایش یافت و در حضور PVP K25 نتایج بهتری به دست آمد.

  کلیدواژگان: پراکندگی جامد، پلی اتیلن گلیکول 4000، پلی وینیل پیرولیدون K25، پاراستامول
 • نفیسه جیرفتی، داود محبی کلهری*، افرا حاجی زاده، غلامحسین کاظم زاده، رضا طاهری صفحات 1632-1645
  زمینه و هدف

  ماتریکس خارج سلولی(ECM)  به عنوان ساختار تشکیل دهنده ی بافت های بدن، جایگاهی جهت نگهداری سلول ها و ساختاری سه بعدی از نانوالیاف پروتئینی و پلی ساکاریدی با قطر 500-50 نانومتر دارد. الکتروریسی روشی است که اجازه تولید نانوالیاف در این محدوده را می دهد.

  مواد و روش ها

   پلی کاپرولاکتان، پلی یورتان و حلال های کلروفرم، اتانول، تتراهیدرو فوران و دی متیل فرمامید و 1،1،1،3،3،3 هگزا فلورو 2 پروپانول مورداستفاده قرار گرفتند. ساختارهای منفرد PCL و  PU و ساختار کامپوزیتی (50:50)PCL/PU با استفاده از روش الکتروریسی هم زمان و آمیخته طراحی شدند. ساختار و مرفولوژی در ساختارهای منفرد و کامپوزیت توسط آنالیزهای SEM، FTIR و خواص مکانیکی توسط انجام تست کشش (حداکثر تحمل نیرو، تنش، کرنش و مدول یانگ) موردبررسی قرار گرفت.

  نتایج

  ساختارهای منفرد و کامپوزیتی بر اساس روش ساخت، مورفولوژی و خواص مکانیکی مطلوبی جهت کاربردهای مهندسی بافت دارند. محدوده تغییرات میانگین قطر الیاف و مدول یانگ در ساختارهای طراحی شده به ترتیب 89 ± 228 تا 95 ± 470 نانومتر و 39/0 ± 20/1 تا 54/0 ± 03/8 مگاپاسکال است. ساختارهای کامپوزیتی ساخته شده به روش الکتروریسی هم زمان و آمیخته به ترتیب کمترین میانگین قطر الیاف nm 89 ± 228 و بیشترین استحکام MPa 54/0 ± 03/8 را دارا می باشند.
   

  نتیجه گیری

  ساختارهای کامپوزیتی های طراحی شده ازنظر ساختار، مورفولوژی و خواص مکانیکی مناسب می توانند به عنوان جایگزین مصنوعی مورداستفاده قرار گیرند. ساختار های کامپوزیتی طراحی شده به روش الکتروریسی آمیخته به دلیل عدم حرکت آزادانه نانوالیاف پلی یورتان و ایجاد انقباض ذاتی در ساختار کامپوزیت میزان استحکام بیشتری را نسبت به ساختارهای دیگر نشان می دهند.

  کلیدواژگان: الکتروریسی، ساختار کامپوزیت، پلی کاپرولاکتان، خواص مکانیکی، پلی یورتان
 • مجید محوی شیرازی*، نرگس اعتماددار، معصومه اسماعیلی، یوسف غلامپور صفحات 1646-1656
  زمینه و هدف

  بیماری انسداد مزمن ریه، باعث اختلال در عملکرد ریه و تنگی مجاری هوا می گردد و درنتیجه موجب می شود تنفس کامل دشوارتر شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان رگه های شخصیتی و راهبردهای مقابله در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر شهر فسا که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 180 نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از سه مقیاس الکسی تایمی تورنتو (FTAS-20)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-IP-R) و راهبردهای مقابله لازاروس و فولکمن استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  نتایج

  بین ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی و توافق جویی و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار ارتباط معناداری وجود دارد(0.05) ؛ اما بین ویژگی شخصیتی گشودگی و باوجدان بودن و راهبردهای مقابله ای ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین سبک هیجان مدار (000/0 p = 745/0 Beta=)، برون گرایی (000/0  p = 313/0 Beta=)، روان رنجور خویی (000/0  p = 288/0 Beta=) و توافق جویی (000/0  p = 098/0 Beta=) قادر به پیش بینی الکسی تایمی در بیماران مبتلابه Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) است اما سن، جنسیت و تحصیلات پیش بینی کننده های خوبی برای الکسی تایمی در بیماران COPD نبودند.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان دادند که عوامل شخصیتی نوروز گرایی، برونگرایی و توافق جویی می توانند در دو جهت مثبت و منفی تغییرات مربوط به الکسی تایمی را در بیماران مبتلابه COPD پیش بینی کنند و سبک مقابله هیجان مدار نیز در جهت منفی قادر به پیش بینی الکسی تایمی در این افراد است.

  کلیدواژگان: رگه های شخصیتی، راهبردهای مقابله ای، الکسی تایمی، بیماری انسداد مزمن ریوی
 • محمد فرامرزی، ساره روستا*، امینه بهزادی صفحات 1657-1664
  زمینه و هدف

  بررسی و مرور متون نشان می دهد که هنوز در مورد این که آیا تکنیک جراحی یک معیار پیش آگهی کننده برای موفقیت جراحی عفونت مزمن گوش میانی است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین پژوهشگران در این مطالعه بر آن شدند تا با مرور متون گذشته و بررسی تجربه ده ساله خود موضوع را موردتوجه قرار دهند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر 505 گوش که با عفونت مزمن گوش میانی مورد جراحی قرارگرفته بودند، بررسی شدند. جراحی ها شامل 225 تمپانوپلاستی (6/44 درصد)، 93 ماستوئیدکتومی با حفظ دیواره ی کانال (CWUM) (4/18 درصد) و 187 مورد ماستوئیدکتومی با پایین آوردن دیواره کانال (CWDM) (37 درصد) بود. پیامد اولیه نتایج آناتومیک یا همان درصد میزان موفقیت درترمیم پیوند پرده گوش(GSR) در هر تکنیک و پیامد ثانویه نتایج شنوایی بود.

  نتایج

  به طورکلی GSR در 460 گوش (1/91 درصد) مشاهده شد که در تمپانوپلاستی، CWUM و CWDM به ترتیب عبارت بود از: 201 گوش (3/89 درصد)، 81 گوش (1/87 درصد) و 178 گوش (2/95 درصد)؛ اما اختلاف آماری معناداری بین تکنیک های سه گانه وجود نداشت (14/0(P=. میانگین بهبود Air-Bone Gap (ABG) بعد از جراحی در این گروه ها به ترتیب برابر بود با: 8/7، 1/11 و 3/4 دسی بل.

  نتیجه گیری

  هرچند میزان موفقیت هر سه روش در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر در حد قابل قبول بود و پیامد اولیه آناتومیک یا همان درصد میزان موفقیت درترمیم پیوند پرده صماخ درروش CWDM بهتر از تمپانوپلاستی وCWUM  بود؛ تکنیک جراحی یک معیار پیش آگهی کننده برای موفقیت جراحی عفونت مزمن گوش میانی نبود.

  کلیدواژگان: عفونت گوش میانی، تمپانوپلاستی، ماستوئیدکتومی
 • سیده راضیه سادات شیرازی، اردشیر حسام پور* صفحات 1665-1674
  زمینه و هدف

  سرطان تخمدان پنجمین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان ایران و ایالات متحده است. تشخیص دیر بیماری می تواند منجر به مرگ بیمار گردد و درمان آن هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می نماید. لذا تشخیص به موقع بیماری، درد و هزینه های تحمیلی را برای بیماران کاهش خواهد داد. بررسی تغییرات بیان ژن CK19 قابلیت تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان را دارد. در این مطالعه پتانسیل بیان ژن CK19 به عنوان بیومارکری مولکولی در تشخیص سرطان تخمدان در سیستم گردش خون با استفاده از تکنیک Real Time PCR موردبررسی قرار گرفت تا بتوان با انجام تحقیق و بررسی بیشتر در مورد مکانیسم و نحوه اثر این ژن، از آن به عنوان یک هدف مناسب برای درمان سرطان تخمدان استفاده کرد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مورد شاهدی بر روی 50 نمونه خون زنان مبتلابه سرطان تخمدان و 50 نمونه خون کنترل نرمال افرادی که به بخش انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از جمع آوری نمونه ها و استخراج  RNAتام نمونه خون اپیتلیال تخمدان فریز شده،cDNA  سنتز شد. درنهایت بیان مارکر زیستی CK19 در 50 نمونه خون بیمار و 50 نمونه خون نرمال با استفاده از روش RT-PCR موردبررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بیان ژن CK19 در مبتلایان به سرطان تخمدان به طور معناداری در مقایسه با نمونه شاهد، به میزان 99/4 برابر افزایش یافته است. همچنین نتایج گویای این مطلب بود که افزایش بیان، وابسته به شدت بیماری بوده و با پیشروی مرحله بیماری، بیان ژن CK19 افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

   این آزمایش گویای افزایش معنادار بیان ژن CK19 در افراد مبتلابه سرطان تخمدان بود به نحوی که پیشنهاد می شود که این امر احتمالا سبب مهار فعالیت ژن های سرکوب کننده تومور می گردد. بررسی و تائید نقش کلیدی این ژن می تواند گامی مهم در جهت غربالگری، بیومارکری مناسب جهت تشخیص غیرتهاجمی و زودهنگام سرطان تخمدان و بررسی روند درمان باشد.

  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، مارکر CK19، Real Time PCR
 • داود نصیری، ودود رضویلر*، عباسعلی مطلبی صفحات 1675-1681
  زمینه و هدف

  کمپیلوباکتریوزیس به عنوانبه عنوان یک بیماری مهم انسان و دام سهم عمده ای در ایجاد گاستروآنتریت های عفونی انسان دارد و علاوه بر ایجاد اسهال آبکی و خونی، باعث بیماری های ثانویه ای می گردد. اگرچه مطالعات فراوانی از آلودگی گوشت طیور به گونه های کمپیلوباکتر در ایران وجود دارد ولی مطالعات اندکی در مورد آلودگی های فرآورده های جانبی   طیور   به   این نوع از باکتری هاباکتری ها صورت گرفته است لذا اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا به مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی این فراورده ها بپردازیم.

  مواد و روش ها

   در یک مطالعه تحلیلی مجموع 552 نمونه شامل گوشت (138 نمونهنمونه)، کبد (138 نمونهنمونه)، سنگدان (138 نمونهنمونه) و قلب مرغ (138 نمونهنمونه) به طوربه طور تصادفی از کشتارگاه های صنعتی طیور استان آذربایجان غربی جمع آوریجمع آوری و با هدفباهدف بررسی حضور گونه های کمپیلوباکتر مورد آزمایش فنوتیپیک و ژنوتیپیک   قرار گرفتند.

  نتایج

  بالاترین شیوع گونه های کمپیلوباکتر در کبد مرغ ((2/49 درصد) و پس ازآنپس از آن سنگدان (8/42 درصد)، قلب (3/33 درصددرصد) و گوشت مرغ (4/25 درصد) مشاهده شد. شایع ترین گونه کمپیلوباکتر جداشدهجدا شده کمپیلوباکتر ججونی (4/78 درصد) و مابقی کمپیلوباکترکولای بودند (6/21 درصددرصد).

  نتیجه گیری

   208 گونه کمپیلوباکتر جداشدهجدا شده که به روش کشت به عنوانبه عنوان کمپیلوباکتر ججونی (ججونی(C.jejuni) و کمپیلوباکتر کولای (C.coli) متمایز شدند بر پایه آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز (m.PCR) نیز تائید شدند. نتایج این مطالعه اهمیت آلایش های   خوراکی طیور را به عنوانبه عنوان منبع بالقوه عفونت های کمپیلوباکتریایی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر، مرغ، آلایش های خوراکی
|
 • Enayatollah Asadmanesh, Maryam Koushkie Jahromi*, Farhad Daryanoosh, Javad Neamati, Zahra Mojtahedi Pages 1507-1514
  Background &  Objective

   Many cancer patients suffer from cachexia or cancer-induced muscle atrophy. Cachexia can have various causes one of which is the reduction of muscle regeneration. Resistance training has been suggested as one of the proper stimulator of increasing muscular regeneration. The present study aimed at evaluating the effect of resistance training on two factors of regeneration including PAX7 and eMHC, tumor-free weight and tumor weight of mice.

  Materials & Methods

  This study was a kind of experimental intervention. Subjects of the study included 10 BALB-C mice (age: 6 weeks) which CT-26  tumor was transplanted to them. Mice were divided into two groups of resistance training (n=5) and control (n=5) randomly. Training group performed six-week progressive resistance training and control groups were kept in cages without any exercise intervention. At the end of the experiment, gastrocnemius muscle was taken for evaluating related factors. Data were analyzed using the independent t-test.

  Results

  There was no significant difference in PAX7 between two groups of training and control, but eMHC reduced significantly in training compared to the control group (P=0.038). Tumor-free bodyweight of training group increased significantly compared to the control group (P=0.0004) and there was no significant difference in tumor weight between two groups of training and control.

  Conclusion

   Although resistance training does not increase tumor growth but probably reduce some muscle regeneration factors in cancer-bearing mice. So, for improving muscular regeneration in cachexia bearing patients, probably resistance training is not a good choice. However, more future researches are required.

  Keywords: Cachexia, muscular regeneration, resistance training, PAX7, eMHC
 • Hossein Dargahi, Ahmad Rahbar, Alireza Zolfagharinia, Zabihollah Gharlipour*, Tahereh Ramezani, Zohreh Kazzazlou Pages 1515-1524
  Background & Objectives

   In Iran, few studies have been conducted on health information sources. The aim of this study was to determine the relationship between rate of access to resources and guidelines of health information and quality of life in women referring to hospitals in Qom city in 2016.

  Materials & Methods

   This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 254 women referring to hospitals in the city of Qom in 2016. The subjects were selected via multi-stage sampling method. Data were collected by a researcher-made questionnaire on sources and guidelines of health information and the valid Quality of Life Questionnaire. The collected data were entered into SPSS V.20 software and were analyzed using Chi-square, ANOVA, and Pearson correlation coefficient tests.

  Results

   There was a significant negative correlation between the quality of life score and the use of the resources and guidelines of health information (r=-0.14, p=0.02), as with increasing the use of the resources and guidelines of health information, the score of quality of life of the subjects reduced. In addition, there was a significant relationship between educational level and type of the resources and guidelines of health information (p<0.02) so that, the people with university education were more likely to use more self-resources and mass media to obtain health information.

  Conclusion

   Given the significant relationship between quality of life and the use of the resources and guidelines of health information, people should be properly informed about and familiarized with the reliable sources and guidelines of health information that are suitable for their conditions and levels of literacy.

  Keywords: Quality of Life, Rate of Access, Health Information, Guidelines
 • Dariush Rostami, Elahe Abdollahi, Hassan Taghizadeh, Sayed Mohammad Gheibi Hayat, Eskandar Taghizadeh* Pages 1525-1533

  Angiogenesis is a process in which new blood vessels produced from old vessels and this process plays an important role in the natural processes in body. Also, angiogenesis in tumor cells leads to further growth of these cells and leads to their metastasis. This process involves migration, proliferation and differentiation of endothelial cells. One of the new ideas that attracted the attention of scientists is to inhibit the angiogenesis process in cancer patients. Scientists are hoping that this method leading to a tumor cells therapy. The purpose of this study was to review the role of angiogenesis in metastasis of tumor cells with a therapeutic approach.

  Keywords: Angiogenesis, Tumor, Metastasis
 • Masumeh Sanaei, Fraidoon Kavoosi* Pages 1534-1541
  Background & Objective

  In the eukaryotic cells, the DNA wraps around the histone proteins (H2A, H2B, H3, and H4) and constitutes the nucleosome. Chromatin organization plays a major role in the control of gene expression. Epigenetic modifications can induce a reversible change in the chromatin structure as being open and accessible DNA to the transcriptional factors resulting in gene expression. Histone modification, as an epigenetic factor, is necessary for gene expression. These modifications are concluded in a balance between histone acetyltransferase and histone deacetylase activity. Histone deacetylation compacts chromatin structure resulting in gene silencing. Tumor suppressor genes play an important role in the cancer prevention. Deacetylation of these genes resulting in genes silencing and carcinogenesis. In this review, we will evaluate the effects of histone deacetylases on the gastroinetestinal tract and associated glands cancer.

  Methods

  For this review article, we search different online sources by various researcher motors including Scopus, PubMed, and ISI resulted in finding articles correlated with the effect of histone deacetylase on the gastroinetestinal tract and associated glands cancer.

  Conclusions

  In the current study, we concluded that histone deacetylases can induce cancer by histone deacetylation of tumor suppressor genes in the gastrointestinal tract and associated glands.

  Keywords: Histone deacetylases, Tumor suppressor genes, cancer
 • Maryam Karimian, Mohsen Ghanbarzadeh*, Abdolhamid Habibi, Masood Nikbakht Pages 1542-1551
  Background & Objective

  Multiple Sclerosis (MS) is a chronic demyelination of the central nervous system which has caused a lot of complications for affected patients and leads disability. Today, along with other sciences, the field of research of sports science is trying to find ways to improve disorders caused by diseases and sport injuries and to improve the health of people in the community. Regarding the importance of complementary therapies, this study aimed to investigate the effect of two types of aerobic training on inflammatory cytokines of IFN-γ in animal samples with MS.

  Materials & Methodes

  The sample included 96 C57bl6 mice. After preparation and induction in the form of EAE model, swimming training was conducted in 8 groups of 6, including healthy groups (control, swimming) and MS (control, swimming, interferon, swimming + interferon, control, injection and control). Moreover, in the case of wheel running training, they were divided into eight groups of 10 including healthy groups (control, wheel running) and MS (control, wheel running, interferon, wheel running + interferon, injection control, wheel running control and injection). The animal models performed the exercise protocol after one week of environmental compatibility. After blood sampling, IFN-γ concentration was measured with specific kits in the laboratory by separating serum. At the end of the experiments, the severity of EAE in rats were compared among the study groups. The present study was done experimentally and all data and raw data obtained from the samples were analyzed by SPSS (software version 24) using one-way ANOVA. The minimum level of significance was considered as p≤0.05.

  Results

  The study showed that the mean concentration of IFN-γ in the EAE model, which was performed by the swimming, had a significant decrease both in the non-injected (p=0.047) and interferon-treated group (p=0.013) compared to the non-active models. Also, the mean concentration of IFN-γ in wheel running training only in EAE group and wheel running was significant.(p=0.025) p≤0.05.

  Conclusion

  According to the protocol of the present study, it can be concluded about the response of inflammatory markers to aerobic training courses that the physical activity of swimming and wheel running has been able to reduce the level of inflammatory markers with MS.

  Keywords: Experimental autoimmune encephalomyelitis, IFN-γ, swimming, wheel running
 • Aboutaleb Bagheri, Nader Shakeri*, Hojatollah Nik Bakht Pages 1552-1563
  Background & Objective

  Shift work can be a factor in inflammation, hypertension and cardiovascular diseases. The purpose of the present study was to evaluate the effect of 8-week aerobic physical activity on Hs-CRP and blood pressure of the shift workers of Sarir Plast Industrial Group in Dezful.

  Materials & methods

  The present research is a semi-experimental research that was carried out at the shift workers of the five industrial group of Surirplast. 30 workers, who had an average of 5 years of shift work history, were selected using judgmental sampling technique and were then randomly assigned to the two groups of aerobic physical activity (n=15) and control group (n=15). The experimental group performed 8 weeks, 3 sessions per week with 50-70% THR intensity, according to the schedule. Before and after the plan, the activity, height, BW, BMI, WHR, BFP, VF, Hs-CRP, SBP, DBP and HR were measured. For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Leven test, Mbox-test and ANCOVA were used (p<0.05).

  Results

  The BW, BMI, WHR, BFP, and VF decreased significantly in the post test for the training group, while the value of Vo2max increased (p<0.05). Also, the results of the study indicated that APA had a significant effect on BW, BMI, WHR, BFP, VF, Hs-CRP, SBP, DBP, and HR.

  Conclusion

  8-week Aerobic physical activity was effective in reducing the risk factors of CVD in shift workers; perhaps aerobic physical activity could be used as a non-pharmacological approach to prevent CVD in shift workers.

  Keywords: Shift Work, Hs-CRP, Blood Pressure, APA
 • Mansooreh Mansooreh Mirzaei, Rasoul Shahrooz*, Ali Shalizar Jalali, Farshid Sarrafzadeh, Rezaei, Nariman Mosaffa Pages 1564-1576
  Background & Objective

  Ischemia and Reperfusion (I/R) lead to the production of excessive reactive oxygen species (ROS). In the present study the protective effects of the cell culture conditioned medium (CM) on sperm quality disorder induced by torsion-detorsion (T-D) in adult rat’s testis was evaluated.

  Materials & methods

  In this study 42 adult rats were divided into seven groups. 1- Normal control group treated without surgery. 2- Laparotomy group, surgery operated without T-D. 3- T-D group, surgery operated along with T-D. 4- T-D+DMEM group, after T-D Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) has been injected. 5-7 groups included T-D+F, T-D+M, and T-D+FM, along with T-D injected conditioned medium of fibroblast, macrophage, and fibroblast-macrophage co-culture respectively. All injections were made at a rate of 10μL once after T-D in the rete testis. After 35 days, sperm quality parameters were evaluated and obtained data were compared between groups by one-way ANOVA statistic method and Tukey test post hoc in P<0.05 level.

  Results

  The experimental groups that received CM of the fibroblast and macrophage compared to groups T-D and T-D+DMEM there were showed ameliorative effects in comparison to T-D and T-D+DMEM groups. There was not observed any ameliorative effects in the T-D+FM group.

  Conclusion

  The results of this study showed the high ability of supernatant of the separate fibroblast and macrophage culture and in improving sperm parameters after testicular T-D.

  Keywords: Testicular torsion-detorsion, Fibroblast, Macrophage, Sperm quality, Rat
 • Parisa Roshani Asl, Niloufar Rashidi*, Leili Shokoohizadeh, Elahe Tajbakhsh Pages 1577-1584
  Background & Objective

  Pseudomonas aeruginosa is known as a major cause of hospital-acquired infections due to its high antibiotic resistance. Biofilm formation is an important virulence factor in P. aeruginosa infections. This pathogen produces extracellular hydrolases such as esterase estA during biofilm formation which can influence the formation and construction of biofilm. The purpose of this study was to detect the antibiotic resistance and distribution of estA gene among biofilm-producing P. aeruginosa strains isolated from burn patients.

  Materials & Methods

  A total of 37 strains of P. aeruginosa were isolated from burn patients in Taleghani hospital in Ahvaz city and identified using standard bacteriological procedures. Antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method according to the CLSI 2015. Biofilm formation was measured by micro titer plate. Existence of estA gene was detected by PCR.

  Results

  The estA gene existed in 97.3% of isolates and 78.3% of P. aeruginosa isolates produced biofilm. Based on the results of the antibiogram test, highest rate of resistance was observed to piperacillin/ tazobactam (92%) and least resistance was to colistin (8%).

  Conclusion

  According to the results, there was no significant correlations between presence of estA gene and biofilm formation. High level of resistance to antibiotics in P. aeruginosa is considerable.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, estA, Biofilm, Antibiotic Resistance
 • Rahmatolah Mir Balochi, Mohsen Salesi*, Majid Chardah Cheric, Maryam Koushki Jahromi, Hamid Reza Sadeghipour Pages 1585-1595
  Background & Objective

  Females athletes are at increased risk of depleting their iron stores and iron deficiency. It has been suggested recently that hepcidin may be an important regulator of whole-body iron homeostasis. Then the purpose of the present study was to investigate the effects of exhaustive exercises on hepcidin hormone, iron, ferritin and hemoglobin of female athletes.

  Materials & Methods

  30 female athletes were selected for the study and were randomly assigned to experimental and control groups. The participants' fasting blood samples was taken 2 h before exercise (including 3*6 repetition), just, 3 and 24 hours after exhaustive exercise. Data analysis was carried out using repeated measure and ANOVA.

  Results

  The results showed that hepcidin increased significantly after the exercise in the experimental group (P= 0.001) and the highest increase was 3 hours after exercise (P= 0.004). Also Iron (P= 0.001), ferritin (P= 0.001) and hemoglobin (P= 0.001) increased significantly just after exercise. However, the hemoglobin value during 3 hours post exercise decreased Compared to pre exercise (P= 0.01).

  Conclusion

  It is concluded that a session of acute exercise can increase the hepcidin and so that help to absorb and maintain of iron.

  Keywords: Hepcidin, Exhaustive Exercise, Female Athlete
 • Mohsen Zargar*, Ali Javadi, Abbas Morovvati Pages 1596-1604
  Background &Objective

  Clostridium difficile is an obligate anaerobic, gram positive bacillus. The purpose of this study was to comparison between PCR technique and bacterial culture for assessing the prevalence of Clostridium difficile infection in the samples of watery diarrhea.

  Materials & methods

  This cross-sectional qualitative study was performed in 68 samples of watery diarrhea in Qom province hospitals. All samples were cultured in the specialized CCFA Agar medium. Specific primers were applied for the PCR Assay based on cdd3 gene. Based on this primer PCR product for this gene must be 622bp.toxin A & B diagnosis based on specific primers and product must be 473 and 272 bp

  Results

  In this study, the optimized PCR technique was determined to be bacterium in 16 samples. But bacteria diagnosis in 11 samples by culture method. 6 samples have toxin A and B, 4samples has toxin A and 3 samples has toxin B.

  Conclusion

  Cytotoxicity method is gold standard for clostridium difficile. Diagnosis of these bacteria is very important and PCR was found as an applicable, sensitive, and quick technique for detection of Clostridium difficile in compromise culture medium method.

  Keywords: diarrhea, PCR, ccd3 gene, Clostridium difficile, toxin A, B
 • Abbas Rahdar*, Behzad Ghasemi, Seyed Hasan Hashemi, Mohammad Reza Moghaddam Manesh Pages 1605-1612
  Background &  Objective

  Lactococcus garvieae is one of the most important zoonotic pathogens that threats the aquaculture industry. The recognition and use of new antibacterial compounds is one the best ways to control of this pathogen.In this study, inhibitory effects of Zn nanoparticles, thioethers derivatives, poly-L-lysine, nisin, glycine and hydroalcoholic extracts of Rosemary and Prosopisfarctaleaves were assessed against L. garvieae.

  Materials & methods

  Antibacterial effect of all compounds were evaluated via the disk diffusion and broth microdilution methods. The results were reported as inhibition zone diameter (IZD), the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) values.

  Results

  Any significant inhibitory effect was observedon L. garvieae with poly-L-lysine, nisin, glycine and hydroalcoholic extracts of Rosemary. Antibacterial effectof twothioethers derivatives, Zn nanoparticles and hydroalcoholic extracts of Prosopis farcta leaves was observed with IZD = 9.48-18.35 mm, MIC = 32-4096 µg/ml and MBC = 64-2048 µg/ml.The best inhibitory effect was belonged tothioethers derivative 4e.

  Conclusion

  Antibacterial effect of thioethers derivatives, Zn nanoparticles and hydroalcoholic extracts of Prosopis farcta leaves were proven on L. garvieae invitro. New ligands and complexes can be designed according tested thioethers especially derivative 4e in future researches to improve antimicrobial properties.

  Keywords: Antibacterial Effect, New Compounds, L.garvieae
 • Fateme Salehi, Ali Asghar Moghaddam*, Peyman Rahimi Feyli Pages 1613-1620
  Background & Objective

  Spermatogonial stem cells (SSCs) are undifferentiated germ cells that maintain spermatogenesis during lifetime by balancing between self-renewal and differentiation. The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of vitamin E on spermatogonial stem cells colony formation.

  Material & Methods

  SSCs were isolated from testes of prepubertal lamb by two step enzymatic digestions then purified by differential pllating. The cells were cultured for 10 days in 4 groups. Control group: Basic media (DMEM environment which contains 1% antibiotic and 5% FBS( and treatment groups were treated with 20, 40 and 80 µmol/ml vitamin E added to basic media respectively. Changing of culture media was performed every 72h. Colony number and diameter assay was done by inverted microscope. Identification of SSCs was performed by immunocytochemistry assay against PGP9.5.

  Results

  there were no significant difference in colony number and surface area between treatment groups and between treatment and control groups in days 4, 7and 10. Colony surface area was significantly increased at day 10 compared to day 4 (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed vitamin E as an antioxidant doesn’t have significant effect on colony induction of SSCs in short term culture in vitro.

  Keywords: Spermatogonial Stem cell, Vitamin E, In-Vitro
 • Hossein Asgarirad, Ali Farmoudeh*, Anahita Rezaeiroshan, Mohammadjavad Rajaei Pages 1621-1631
  Background & Objective

  Solid dispersions (SDs) have been traditionally used as an effective method for improving the dissolution properties and bioavailability of poorly water-soluble drugs. The aim of this study was to improve the solubility and dissolution rate of paracetamol by SD technique.

  Materials & methods

  The prepared SDs were evaluated by saturation solubility test, In-vitro drug release test, differential scanning calorimetry (DSC), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM).

  Results

  The prepared SDs exhibited a statistically significant increase in the solubility of paracetamol compared to that of the free drug (p < 0.05). After 15 min SD tablets had an enhanced cumulative drug release compared to tablets of the free drug (p < 0.05). FTIR study revealed that paracetamol was stable in polymeric dispersions. DSC and SEM microscopy showed that the drugs crystallinity was decreased during the preparation process (amorphous crystal formation).

  Conclusion

  The FTIR spectroscopic test revealed the presence of intermolecular hydrogen bonding between paracetamol and the polymers in the SDs, which could increase the aqueous solubility of the drug. The DSC analysis indicated that the drug was in the amorphous state when dispersed in the polymers. Dissolution studies indicated that the dissolution rates were markedly increased in the SDs compared with those of paracetamol alone, and Better results were obtained with PVP K25.

  Keywords: Solid dispersion, PEG 4000, PVP K25, Paracetamol
 • Nafiseh Jirofti, Davod Mohebbi Kalhori*, Afra Hadjizadeh, Gholam Hosein Kazemzadeh, Reza Taheri Pages 1632-1645
  Background & Objective

  Extracellular matrix (ECM) as a three-dimensional structure consisting of protein nanofibers and polysaccharides with a diameter of 50-500 nm is a place to store cells. Electrospinning is a method that allows nanofibers to be produced in this range and even beyond.

  Materials & Methods

  Polycaprolactone, polyurethane, and required solvents chloroform, ethanol, Tetrahydrofuran, dimethylformamid and 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol were used without any purification. Single and composite scaffolds were fabricated of these polymers using Co-electrospinning and Blend-electrospinning methods. The morphological and mechanical properties of the neat and composite structures were evaluated through SEM, FTIR, and Tensile tese.

  Result

  Results showed that the average fiber diameter and Young’s modulus changes’ range in composite and single structures obtained 228 ± 89 to 470 ± 95 nm and 1.2 ± 0.39 to 8.03 ± 0.54 MPa.
  Composite structures fabricated using Co-electrospinning method have smaller mean fiber diameter 228 ± 89 nm and composite structures fabricated using blend electrospinning have highest Young’s modulus 8.03 ± 0.54 MPa comparison single structures.

  Conclusion

  The results showed that the produced composite structure meets the required mechanical properties to be used in tissue engineering and, because of its structural and morphological features, can be also applied as alternative scaffolds in the body. Composite structures produced by blend electrospinning method show a higher degree of strength compared to similar composite structures that produced by co-electrospinning method due to the free movement of the polyurethane nanofiber and the intrinsic contraction in the composite structure.

  Keywords: Electrospinning, Composite Structures, Polycaprolactone, Mechanical properties, Polyurethane
 • Majid Mahvi Shirazi*, Narges Etemaddar, Masomeh Esmaeili, Usef Gholampoor Pages 1646-1656
  Background & Objective

  The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and coping strategies in the alexithymia prediction of chronic obstructive pulmonary patients referred to Valiasr Hospital in Fasa, Iran.

  Materials & Methods

  The statistical population of this study included all patients referring to the specialized clinic of Vali Asr Hospital in Fasa, which were selected by random sampling method of 180 people based on Cochran sample size formula. In this study, three Alexey Times Toronto Questionnaires (FTAS-20), Neo-Personality Traits Questionnaire (NEO-IP-R), and Lazarus and Folkman Coping Strategies were used, Data were analyzed using SPSS software and correlation method and stepwise regression analysis were used.

  Results

  The results showed that there was a significant correlation between neuroticism, extroversion and agreeableness personality traits and emotional coping strategies(P =0.000). However, no significant relationship was found between personality trait openness and conscientiousness and coping strategies. Also, the excitement style (P = 0.745; Beta = 0.745), extroversion (P = 0.331, Beta = 0.300), neuroticism (P =.0000 Beta =.288) and agreement P = 0.098 Beta =.098) can predict Alexithymia in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). But age, gender, and education were not good predictors of the Alexei time in Copd patients.

  Conclusion

  The results of this study showed that the personality factors of neuroticism, extraversion and consensus-seeking can predict the changes in Alexis time in both positive and negative directions, and the anti-emotional coping style is also negatively predicted by Alexei Time.

  Keywords: personality traits, coping strategies, alexithymia, COPD
 • Mohammad Faramarzi, Sareh Roosta*, Amineh Behzadi Pages 1657-1664
  Background & Objective

  Review of literature show that there are contradictory opinions, regarding the surgical technique act as a prognostic factor in graft success rate. Therefore, the researchers decided to consider the topic by reviewing the literatures and gathering their ten years experiences information regarding this issue.

  Materials & Methods

  This retrospective study was carried out on ears undergoing chronic otitis media surgeries. Five hundred and five ears underwent chronic otitis media surgeries were evaluated. We analyzed 225 tympanoplasty (44.6%), 93 canal walls up mastoidectomy (18.4%) and 187 canal wall down mastoidectomy (37%). The primary outcome was anatomic results (graft success rate in each surgical technique) and the secondary outcome was hearing outcomes.

  Results

  Total graft success rate was found in 460 ears (91.1%). Also graft success rate in tympanoplasty, canal wall up mastoidectomy and canal wall down mastoidectomy groups were observed in 201 ears (89.3%), 81 ears (87.1%) and 178 ears (95.2%), respectively. But there was not significant statistical difference between different methods (P=0.14). The mean post-operation air-bone gap gains in these three surgical techniques were 7.8, 11.1 and 4.3 dB, consecutively

  Conclusion

  However, our results showed that the overall graft success rate was in an acceptable range and graft success rate in canal wall down mastoidectomy was more than tympanoplasty and canal wall up mastoidectomy, but the surgical technique was not a prognostic factor in graft success rate.

  Keywords: Otitis Media, Tympanoplasty, Mastoidectomy
 • Seiedeh Razieh Sadat Shirazi, Ardeshir Hesampour* Pages 1665-1674
  Background & Objectives

  Ovarian cancer is the fifth leading cause of cancer deaths in Iran and the United States women population. Late detection of illness could lead to death of the patient and has a lot of cost expenses to economy, so early diagnosis of pain and costs imposed for patients will be reduced.CK19 has the potential for early diagnosis of ovarian cancer. In this study, the potential for gene expression of CK19 as a molecular biomarker for the diagnosis of ovarian cancer in the circulatory system was investigated using Real Time PCR technique, so that it could be further investigated evaluated about the mechanism and effect of this gene, the title is a good target for treating ovarian cancer.

  Material & Methods

  In this case-control study, 50 blood samples from women with ovarian cancer and 50 normal control blood samples from patients referred to Imam Khomeini Hospital were reviewed. After collecting samples, extraction Total RNA from frozen ovarian epithelial blood samples, cDNA was performed from the cDNA. Finally, the expression of the CK19 gene in 50 patient blood samples and 50 normal blood samples was investigated using qRT-PCR technique.

  Results

  We determined that CK19 was significantly up-regulated in ovarian cancer, compared to normal blood sample. Further investigations revealed that this overexpression is elevated by increasing the malignancy stage.

  Conclusion

  This test showed a significant increase CK19 in patients, expression of CK19 was quantitatively measured and expression of CK19 was reported in the serum of positive patients. Also according to grade the patient was different in the serum of patients with CK19 and the higher the patient progressed the higher the expression.

  Keywords: Ovarian cancer, CK19 Marker, Real Time PCR
 • Davoud Nasiri, Dadoud Razavilar*, Abbasali Motalebi Pages 1675-1681
  Background & Objectives

  Campylobacter infections as a common disease are a major contributor to human infectious gastroenteritis and in addition to watery and bloody diarrhea, it causes secondary illness. Although there are many studies of the prevalence of poultry meat to Campylobacter spp but little information was available on the contamination of poultry meat products with the aim of studying the contamination of these products 

  Material & Methods

    A total of 552 samples of meat (138 samples), liver (138 samples), gizzard (138 samples) and chicken heart (138 samples) were randomly collected from poultry industry slaughterhouses in West Azarbaijan Province. The aim of this study was to determine the presence of Campylobacter spp. in phenotypic and genotypic experiments.

  Results

  The highest prevalence of Campylobacter spp was in the liver (49.2%), followed by gizzard (42.8%), heart (33.3%) and chicken (25.4%). The most common species of Campylobacter spp was Campylobacter jejuni (78.4%) and the remaining Campylobacter spp (21.6%)

  Conclusions

  208 isolates of Campylobacter spp.., Differentiated by Campylobacter jejuni and Campylobacter coli, were confirmed by polymerase chain reaction (m.PCR). The results of this study show the importance of poultry food sources as a potential source of Campylobacter infection.

  Keywords: Campylobacter, Poultry Meat, Offal’s Edible