فهرست مطالب

پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/08
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سمیه سادات آخشیک* صفحات 5-26
  مقدمه

  شیوه تهیه برنامه درسی و کیفیت محتوای آن، با مهارت و توانمندی دانش آموختگان ارتباط مستقیم دارد. هدف این مطالعه، تحلیل برنامه درسی دانشگاهی علم اطلاعات و دانش شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی است. در این پژوهش وضعیت این برنامه ها بر پایه طبقه بندی بازنگری شده بلوم و در دو جنبه وضعیت ابعاد دانش (واقعی، مفهومی، فرایندی و شناختی) و وضعیت مهارت های شناختی (یادآوری، درک، کاربرد، تحلیل، ارزیابی و آفرینش) بررسی شده است.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه این پژوهش، آخرین ویرایش برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بود که در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مورد بررسی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، سیاهه وارسی بود که ساخت آن مبتنی بر طرح طبقه بندی بازنگری شده بلوم توسط اندرسون و کراسول (Anderson, & Krathwohl, 2001) انجام شد. برای تحلیل داده ها نرم افزار 2018 MAXQDA به کار رفت و بررسی پایایی با استفاده از شیوه توافق بین کدگذاران میزان 5/95 درصد را نشان داد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد از منظر مهارت های شناختی در برنامه درسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، مهارت های سطح پایین شناختی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند اما تناسب و تقدم مهارت های هر سطح رعایت نشده است. در برنامه های درسی مقطع دکتری میزان تاکید بر مهارت های هر دو سطح یکسان است. از منظر دانشی نیز در مقطع کارشناسی بسامد دانش فرایندی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسامد دانش مفهومی بیش از انواع دانش های دیگر است. همچنین مشخص شد برنامه های رشته/گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت هایی در جنبه های شناختی و دانشی دارند.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان داد بر پایه طبقه بندی بازنگری شده بلوم، هدف های رفتاری برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در هر سه مقطع با وضعیت مطلوب فاصله دارند و بازنگری این برنامه ها ضروری است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، علم اطلاعات و دانش شناسی، برنامه درسی، طبقه بندی بازنگری شده بلوم، مهارت های شناختی، انواع دانش
 • بهروز بیات*، فهیمه باب الحوائجی، نجلا حریری، علیرضا اسفندیاری مقدم صفحات 27-45
  مقدمه

  اطلافرینی کارآفرینی با اطلاعات است و به اطلافرینان کمک می کند تا بتوانند در محیط رقابتی بازار، به ایجاد ارزش افزوده بپردازند و با سودآوری در این عرصه پاداش های مورد انتظار را دریافت نمایند. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین عوامل و مولفه های موثر بر اطلافرینی و دستیابی به الگوی نظری اطلافرینی در ایران انجام شده است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی است، که با رویکرد کیفی و روش نظریه مداخله گر یا داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از متخصصان و خبرگان در سه قلمرو علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت و کارآفرینی و فناوری اطلاعات تشکیل میدهند، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود، که تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه داشت. داده ها به روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مفاهیم اولیه و مقوله های عمده استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین: شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل مداخله گر، شرایط مداخله گر و پیامدها در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین و در ادامه در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم و نظریه مداخله گر ارائه گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد، اطلافرینی در ایران متاثر از عوامل ساختاری، رفتاری، مداخله گر و راهبردی است. همچنین هریک از عوامل مولفه هایی دارند که شناسایی و اعلام شدند. شکل ساختار سازمانی، هم راستایی (فلت) پیشنهاد شده است.

  نتایج

  مهمترین عامل در ایجاد پدیده اطلافرینی، وجود اطلاعات و بازیابی آن است که در دو بعد نیاز اطلاعاتی و ایجاد ارزش افزوده، اطلافرینی را تحت تاثیر قرار می دهد. باتوجه به عوامل و مولفه های شناسایی شده، الگوی نظری ارائه شد. در این الگو، کلیه عوامل و مولفه های موثر بر اطلافرینی در ایران اعم از انسانی، دانشی، اقتصادی، فنی، بافتی و مداخله گر مدنظر قرار گرفته است. الگوی ارائه شده می‎تواند به عنوان نقشه راه و راهنمای جامعی برای کلیه افراد، سازمان های دولتی و موسسه های خصوصی علاقه مند به اطلافرینی در کشور استفاده شود.

  کلیدواژگان: اطلافرینی، مولفه های اطلافرینی، کارآفرینی با اطلاعات
 • انیس میری*، هادی شریف مقدم، مریم سلامی صفحات 46-58
  مقدمه

  ظهور و گسترش استفاده از اینترنت، پارادایم جدیدی از ارتباطات و تعاملات گروهی به وجودآورده است که شبکه اجتماعی خوانده می شود. شبکه های اجتماعی به دو گروه عمومی نظیر فیسبوک، توییتر و... و شبکه های  تخصصی نظیر: ریسرچ گیت، مندلی وآکادمیا تقسیم  می شوند. مقاله حاضر، با هدف تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره  فعالیت در شبکه های اجتماعی تدوین شده است.

  روش شناسی

   این مطالعه کیفی بودکه با روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بودو معیار اصلی پژوهشگر در خصوص تعداد مصاحبه ها رسیدن به اشباع نظری بود.

  یافته ها

   تحلیل حاصل از داده ها، منجر به استخراج 3طبقه اصلی شامل زمینه ها (تعامل ارتباطی، جستجوی دانش، اشتراک دانش)چالش ها(کمبود وقت، عدم آگاهی و مهارت) و الزامات(مدیریت دانش شخصی، حمایت دانشگاه، فعالیت تشکل های علمی، حمایت دولت) و 11 زیر طبقه و 57 طبقه اولیه گردید.

  نتیجه گیری

  فعالیت اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در شبکه های اجتماعی علمی  نیازمند بررسی مشکلات و از بین بردن موانع و کسب مهارت های لازم برای حضور اساتید در این شبکه هاست.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی علمی، اعضای هیئت علمی، مدیریت دانش شخصی
 • لاله صمدی*، مریم ناخدا، عبدالرضا نوروزی چاکلی، سعید اسدی صفحات 59-84
  مقدمه

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش های آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی برای هم ترازسازی بروندادهای غالب رشته موسیقی است تا از این طریق بتوان از نادیده گرفته شدن بخش عمده ای از فعالیت های ارزنده اعضاء هیات علمی رشته موسیقی جلوگیری کرد و ارزیابی های صحیح و عادلانه ای در این خصوص ارائه نمود.

  روش شناسی

   این پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و اکتشافی علم سنجی است که برای انجام آن از روش های کتابخانه ای، پیمایشی و تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی، تطبیقی و رویکرد همسانی استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش های کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی، رزومه و سایر اطلاعات و مستندات جامعه پژوهش و نمونه هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت و در بخش کمی، با استفاده از روش های تحلیل محتوای کمی و پیمایشی داده ها گردآوری شد و در نهایت، با روش تطبیقی و رویکرد همسانی و اکتشافی، تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. در این فرایند، بر اساس بررسی رزومه تعداد 90 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو رشته موسیقی دانشگاه های دولتی کشور و همچنین انجام پیمایش، تعداد 24 نفر به عنوان جامعه هدفمند این پژوهش تعیین شد و سپس بروندادهای تخصصی و همچنین دیدگاه های این نمونه هدفمند، در مراحل بعدی پژوهش به عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفت و ضمن شناسایی وزن و اهمیت هر یک از این بروندادهای تخصصی، در این خصوص با بروندادهای مندرج در شاخص های آئین نامه ارتقاء هم ترازسازی شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد، برونداد علمی غالب در رشته موسیقی مربوط به «آهنگ سازی» است، همچنین نمونه هدفمند با تالیف و ترجمه کتاب، مقاله مجله‏های داخلی و خارجی، مقاله همایش، سخنرانی در همایش و طرح پژوهشی به میزان کمی به عنوان بروندادهای اصلی رشته موسیقی موافق هستند؛ درحالی که به میزان زیادی با بروندادهایی از نوع «کنسرت‏های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی، آهنگ‏سازی، انتشار آلبوم، ساختن قطعه برای فیلم و سریال و رهبری ارکستر» موافق اند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد «آیین نامه ارتقاء» تنها 3/27 درصد از بروندادهای اعضاء هیات علمی رشته موسیقی را تحت پوشش قرار می‏دهد.

  نتیجه گیری

   مشخص شد که برای بروندادهای غالب رشته موسیقی در آیین نامه ارتقاء جایگاهی تعریف نشده است و تنها به صورت کلی، با عبارت «آثار بدیع و ارزنده هنری» و امتیازی نه چندان زیاد در نظر گرفته شده است، که این امر باعث خواهد شد تا توانایی ها و فعالیت های عمده اعضاء هیات علمی رشته موسیقی نادیده گرفته شود و این افراد امتیاز چندانی از آیین نامه کسب نکنند. برای رفع این چالش و مسئله، بروندادهای قابل ارائه در رشته موسیقی که می تواند با بروندادهای پیش بینی شده در آیین نامه ارتقاء هم ترازسازی شود؛ نشان داده شد.

  کلیدواژگان: هم ترازسازی، آیین نامه ارتقاء، رشته موسیقی، ارزیابی بهره وری علمی، اعضاء هیات علمی، حوزه هنر، علم سنجی
 • زهرا جمالی*، محمدرضا اسمعیلی گیوی، علیرضا نوروزی صفحات 85-106
  مقدمه

  امروزه راز موفقیت سازمان ‏ها مدیریت دانش است و مدیریت دانش تنها باید توسط خود شخص صورت گیرد. همین امر باعث مطرح شدن مفاهیم مختلف روان شناختی در مدیریت دانش شده است. باتوجه به نقش غیرقابل انکار اشخاص در تعالی سازمان‏ های امروزی، مبحث مدیریت دانش شخصی در برابر مدیریت دانش سازمانی مطرح می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در تاثیر ویژگی‏های روان شناختی بر  شایستگی‏ های سازمانی در خدمات اطلاعاتی و دانشی است.

  روش‏ شناسی

   این پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته (کمی کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی افرادی هستند که در زمینه مدیریت دانش شخصی سابقه مطالعه و پژوهش داشته ‏اند و در بخش کمی نیروی انسانی کتابخانه‏ های مرکزی دانشگاه‏ های دولتی شهر تهران هستند. برای این منظور از پرسش نامه محقق ساخته که هفت مولفه بازیابی، ارزیابی، سازماندهی، همکاری، تجزیه و تحلیل، ارائه اطلاعات و امنیت اطلاعات دارد. برای بررسی  مدیریت دانش شخصی، از پرسش نامه نئو برای بررسی ویژگی‏ های روان شناختی و برای شایستگی‏ های سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که پنج مولفه آگاهی از اطلاعات خارجی، توزیع دانش داخلی، معماری تصمیم‏‏ گیری موثر، تمرکز سازمانی و نوآوری مستمر دارد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 728/0  به دست آمد. داده ‏ها با استفاده از روش‏ های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‏ ها

   یافته‏ ها نشان داد که ویژگی ‏های روان شناختی بر مدیریت دانش شخصی اثر مستقیم دارند. مدیریت دانش شخصی بر شایستگی‏ های سازمانی اثر مستقیم دارد. ویژگی ‏های روان شناختی بر شایستگی ‏های سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در تاثیر ویژگی‏ های روان شناختی بر شایستگی‏ های سازمانی تایید شد.

  نتیجه‏ گیری

  کتابدار موفق کسی است که ابزارها و فنون جدید را یک هشدار بداند و سعی در یادگیری آن ها داشته باشد. بنابراین یادگیری فنون و مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی باعث خواهد شد تا کتابدار افزون بر مدیریت دانش خود بتواند آن را با همکاران خود در کتابخانه و همچنین در جامعه دانشگاهی به اشتراک گذارد. بنابراین در کتابخانه ‏ها نیز باید در استخدام نیروی انسانی به شخصیت آن ها توجه شود؛ زیرا همان طور که مشخص شد، شخصیت کتابداران بر مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی آن ها تاثیر دارد. همچنین برای دستیابی به شایستگی‏ های سازمانی مطلوب باید مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی کارکنان کتابخانه را تقویت کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، ویژگی‏ های روان شناختی، شخصیت، شایستگی‏ های سازمانی
 • مجتبی کفاشان کاخکی*، محسن خلیلی صفحات 107-123
  مقدمه

  تولید دانش، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و نخبگان دانشگاهی، پیشگامان تولید آن محسوب می‌شوند. بررسی فرآیند «ارتباط علمی» و نقش آن در تولید دانش در حوزه علوم انسانی و مهم‌تر از آن، تاثیرگذاری روابط میان‌رشته‌ای بر توسعه حوزه‌های دانش در علوم انسانی از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به مرور و معرفی اجمالی این مفاهیم به منظور واکاوی برخی از چالش‌های فرایند تولید دانش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی با بررسی متون مرتبط می‌پردازد.

  روش‌شناسی

   این پژوهش به‌صورت کتابخآن‌های و مروری انجام شده و با بررسی متون مرتبط، مفاهیم مورد نظر تبیین شده است.

  یافته‌ها

   در چهارچوب ارتباط علمی و تولید دانش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی مشخص می‌گردد که نه‌تنها به‌وجود و حضور موثر آفرینندگان دانش و نخبگان علمی موجود در درون جامعه دانشگاهی نیاز است، بلکه لازم است تا افزون‌بر تمایل و خواست آن‌ها به نشر ایده‌ها و افکار خود، بایسته‌ها و ملزومات زیرساختی تولید و اشاعه دانش میان‌رشته‌ای نیز وجود داشته باشد. اگر دانش به‌عنوان شبکه ارتباطی در علوم انسانی تلقی شود، مشارکت‌جویان دانایی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، می‌توانند به مفاهمه‌ای دست یابند که با یک نوع خلاقیت میان‌رشته‌ای، مفاهیم خلق شده را به اشتراک گذارند و به سیالیت جریان دانایی و دانش مدد رسانند. ازاین‌رو، نیاز به شناخت بیشتر عوامل موثر بر ارتباط علمی در محیط‌های دانشگاهی ضروری می‌نماید.

  نتیجه‌گیری

   به‌نظر می‌رسد، تبادل دانش و بهره‌گیری از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای که به نشر ایده‌ها و افکار در راستای حل مسئله‌ها و دشواری‌های موجود در جامعه منجر می‌گردد، از نیازمندی‌های غیرقابل چشم‌پوشی جوامع انسانی است. ازاین‌رو، می‌توان با بهره‌گیری از برخی چهارچوب‌ها و با تاکید بر نقش ارتباط میان‌رشته‌ای در فرآیند تولید دانش، روند توسعه دانش میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی را با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: تولید دانش، ارتباط علمی، علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای
 • رکسانا کیهانی*، محمدرضا کیانی، محمد جواد هاشم زاده صفحات 124-144
  مقدمه

  رفتار اطلاعاتی، فرایندی تعاملی است که در آن اغلب افراد پس از احساس نیاز اطلاعاتی برای ارضای آن اقداماتی انجام می دهند. فرد در چهارچوب شناخت اجتماعی به انجام رفتار اطلاعاتی خاص مبادرت می کند. درک و شناخت متغیرهای شناخت اجتماعی و بررسی نقش آن ها منجر به ارتقای رفتار اطلاعاتی افراد و جامعه و نیل به یک جامعه اطلاعاتی خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هدف های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتار اطلاعاتی است.

  روش شناسی

  این پژوهش توصیفی بر روی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل در نیمسال اول 1395-1396 در دانشگاه‏ فردوسی مشهد (384 نفر) انجام شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای نسبتی و روش گردآوری داده ها نیز از طریق پرسش نامه محقق ساخته چاپی بود.

  یافته ها

   میزان میانگین هدف های اجتماعی در رفتار اطلاعاتی کاربران از حد متوسط بیشتر بود. همچنین حوزه تحصیلی آزمودنی ها نقشی در میزان هدف های اجتماعی مرتبط با رفتار اطلاعاتی کاربران نداشت؛ اما مقطع تحصیلی و جنسیت بر نمره آزمودنی ها دارای نقش بود. در میان مولفه های هدف های اجتماعی، نگرانی اجتماعی کمترین نمره را کسب کرده و این نمره کمتر از حد متوسط بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، میزان میانگین هدف های اجتماعی در رفتار اطلاعاتی از حد متوسط بیشتر بود. همچنین حوزه تحصیلی آزمودنی ها در میزان هدف های اجتماعی در رفتار اطلاعاتی آن ها موثر نبوده و میان نمره آزمودنی های حوزه چهارگانه (علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی و کشاورزی) تفاوت معنادار نبود؛ اما مقطع تحصیلی و جنسیت بر نمره آزمودنی ها در هدف های اجتماعی موثر بود.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، شناخت اجتماعی، هدف های اجتماعی، وابستگی اجتماعی، نگرانی اجتماعی، کسب شایستگی اجتماعی، کسب نتایج جامعه پسند، اثبات قدرت و توانمندی به دیگران
 • محمدرضا داورپناه، نرگس اورعی* صفحات 145-163
  مقدمه

  مسئله اصلی ویتگنشتاین زبان است که در ابتدا زبان را به مثابه تصویرگر واقعیت ها و بعدها در دوره دوم فلسفی خود، آن را به عنوان شکل زندگی بیان می کند. این مقاله در پی تحلیل ابعاد ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتوی نظریه های تصویری و بازی های زبانی ویتگنشتاین است.

  روش شناسی

   روش تحلیلی که ویتگنشتاین  در هر دو کتاب خود به کار گرفته است، روش تحلیل یا برهان فرارونده و روش تحلیل مفهومی زبانی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و مرور متون انجام شده و اطلاعات با استفاده از جست وجوی منابع چاپی و الکترونیکی (مقاله ها و کتاب های مربوطه) جمع آوری شده است.

  یافته ها

  تحلیل نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات از ابعاد بافت، بازنمون دانش، نمایه سازی، جوامع گفتاری، زبان طبیعی، معنا و ربط و دسترسی به محتوا نشان داد که نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در تحقق هدف اصلی خود که همانا انتقال اطلاعات بامعنا از منبع اطلاعات به جست وجوگر است، با مشکلات اساسی معنایی مواجه است. نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات که امکان دسترسی به داده ها را به خوبی فراهم می کنند، در دسترس کردن محتوای فکری به خوبی عمل نمی کنند.

  نتیجه گیری

   فرایند تحلیل ها و مفروضه های اساسی در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات دلالت بر آن دارد که نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات با اتکا بر نمایه ها و عبارت های جست وجو، با معانی ایستا و حاکمیت رویکرد فردگرایی و ذهن گرایی متاثر از نظریه تصویری زبان طراحی شده است؛ اما متن به عنوان منبع اطلاعاتی تغذیه کننده نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، پهنه بازی های زبانی بی شماری است و نمی توان آنچه در نظام نمایه سازی برای متن ثابت در نظر گرفته شده است، معنای نهایی و قطعی متن پنداشت.

  کلیدواژگان: ویتگنشتاین، نظریه تصویری زبان، نظریه بازی زبانی، ذخیره و بازیابی اطلاعات، نظام اطلاعات
 • سید مهدی طاهری* صفحات 164-180
  مقدمه

  مقاله حاضر، با رویکرد تحلیلی انتقادی به تبیین واگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش، و حرکت آنها به سمت کثرت گرایی می پردازد. تلاش های موازی در بافت ابزارهای کاوش وب و کنسرسیوم وب جهانی با بافت میراث فرهنگی برای توسعه استانداردها و الگوهای مدیریت موجودیت های داده ای، مانع حل مشکلات کنونی وب در کنترل و پردازش داده ها خواهد شد. نیاز به هم افزایی تمامی سازمان ها و مراکز گسترش دهنده استانداردهای مدیریت داده ها بیش از پیش احساس می شود.

  روش شناسی

   طراحی روش داده های پیوندی و فرانمای تولید داده های ساختارمند، به عنوان دو چالش راهبردی و واگرایانه ارزیابی شده، و از جنبه کارکردپذیری با استانداردها و الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی مقایسه می گردند. در ادامه، دلایلی که در بافت میراث فرهنگی خاستگاه ایجاد چنین واگرایی در تدوین استانداردها بوده اند، با تاکید بر قابلیت های محیط وب و ویژگی های موجودیت های داده ای دسترس پذیر در آن محیط مورد تحلیل قرار می گیرد.

  یافته ها

   به نظر می رسد، رویکرد کثرت گرایانه کنونی، و عدم توجه به فرایندهایی چون کنترل مستندات، بازنمون دقیق و گویای الگوهای رابطه ای بافت های داده ای برای استخراج معانی و دانش هر بافت، و اقبال نامناسب به انواع استانداردهایی که نقش مکمل نسبت به یکدیگر ایفا می کنند، برخی تجربیات نه چندان موفق پیشین را تکرار خواهند کرد.

  نتیجه گیری

   در پایان، تعامل بیشتر متخصصان بافت میراث فرهنگی با طراحان استانداردهای بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب جهانی و انجام پژوهش هایی برای بهبود میان کنش پذیری استانداردها و الگوهای دو بافت مورد بررسی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: استانداردها، بافت میراث فرهنگی، بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب، حوزه مدیریت اطلاعات و دانش، کثرت گرایی، واگرایی
 • فهیمه منصوری، محسن نوکاریزی*، رحمت الله فتاحی صفحات 181-200
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل روان شناختی و نوع جست وجو بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعات انجام شد.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر با رویکرد مروری توصیفی به منظور تجمیع دیدگاه ها در نظریه اضافه بار انتخاب و براساس مطالعه متون مرتبط با نظریه اضافه بار انتخاب انجام شد. جمع آوری مقالات با استفاده از کلمات کلیدی اثر انتخاب های خیلی زیاد، بیش انتخابی، استبداد انتخاب، پارادوکس انتخاب و فریب انتخاب و ترکیب آن ها با کلمات کلیدی عوامل موثر، عوامل تعدیل کننده، نظام های بازیابی اطلاعات، تیپ شخصیتی، گوگل و همچنین کلمات کلیدی Too-much-choice Effect، Hyperchoice، Tyranny of Choice، Paradox of Choice و The Lure of Choice با ترکیب کلمات کلیدی Maximizer، Satisficer، Type of Search، Modulators، Google در پایگاه های اطلاعاتی SID، Magiran و موتور جست وجوی گوگل Sciencedirect و Google Scholar در طی سال های 1990 تا 2016 انجام شد.

  یافته ها

   از 115 مقاله یافت شده، در نهایت 47 مقاله برای مطالعه انتخاب شد و در سه گروه عمده قرار گرفت. گروه اول مقالات مرتبط با نظریه اضافه بار انتخاب، گروه دوم مقالات مرتبط با دلایل نارضایتی افراد از گزینه های زیاد و گروه سوم مقالات مرتبط با عوامل موثر در رخداد اضافه بار انتخاب بود. مقالات این گروه خود به دو دسته عوامل روان شناختی و نوع جست وجو تقسیم شدند. نتایج این مطالعه علاوه بر شناسایی عوامل نارضایتی افراد، نشان داد که دو عامل تیپ شخصیتی و نوع جست وجو از عوامل موثر در نارضایتی و به عبارتی وقوع اضافه بار انتخاب هستند.

  نتیجه گیری

  برپایه یافته ها عوامل نارضایتی افراد در هنگام مواجهه با نتایج بازیابی شده زیاد در موتور جست وجوی گوگل شناسایی شد: محدودیت توانایی های شناختی و رخ دادن اضافه بار شناختی (نظریه اضافه بار شناختی)، احساس پشیمانی برای بررسی نکردن همه نتایج بازیابی و به دنبال آن احساس پشیمانی از گزینه انتخابی که خود منجربه اصطلاحا «دانه چینی» یا گزینش با وسواس اطلاعات می شود (نظریه رویداد غیرمنتظره). مرور پژوهش های انجام شده در این حوزه مشخص کرد که در میان عوامل روان شناختی، تیپ شخصیتی و نوع جست وجو (جست وجوی خاص و عام)، عوامل موثر در رخداد اضافه بار انتخاب هستند. باتوجه به حرکت نظام های بازیابی اطلاعات به سمت شخصی سازی، درنظرگرفتن تیپ شخصیتی افراد و نوع جست وجو به بازیابی هایی با رضایت بیشتر کاربران منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: نظریه اضافه بار انتخاب، عوامل روان شناختی، نوع جست وجو، تیپ شخصیتی، نظام های بازیابی اطلاعات
 • داود حاصلی*، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، هاشم عطاپور، ملوک سادات حسینی بهشتی صفحات 201-220
  مقدمه

  یکی از عوامل عدم موفقیت در بازیابی اطلاعات، ارائه نیاز اطلاعاتی کاربران در پرس وجوهای کوتاه و مبهم به نظام های اطلاعاتی است. گسترش پرس وجو با افزودن اصطلاحات مناسب به پرس وجوهای کاربران، راه حلی مناسب برای حل این مشکل است. هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند متون پژوهشی گسترش پرس وجو در زبان فارسی است.

  روش شناسی

   فارسی و انگلیسی منابع اطلاعات علمی با کلیدواژه های مرتبط، تعداد 35 اثر به زبان فارسی و 18 اثر به زبان انگلیسی شناسایی شد. سپس با اعمال پالایش اولیه، معیارهای ورود و خروج از مطالعه و کنترل توسط متخصصان، تعداد شش اثر فارسی و هشت اثر انگلیسی برای ورود به مرور نظام مند انتخاب شدند. با طراحی کاربرگی، استخراج اطلاعات از آثار صورت پذیرفت. در ادامه، یافته های مرور نظام مند در پی دستیابی به چهار هدف پژوهش تحلیل شدند: شناسایی روش ها؛ شناسایی منابع دانشی؛ شناسایی مجموعه آزمون ها؛ و شناسایی شکاف های پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده در گسترش پرس وجوی زبان فارسی.

  یافته ها

  مرور پژوهش ها نشان داد 14 اثر به گسترش پرس وجوی زبان فارسی پرداخته اند. این آثار براساس منابع دانشی اصطلاحات گسترش به چهار دسته تقسیم شدند: مبتنی بر ربط (هشت اثر)؛ مبتنی بر ساختارهای دانش (دو اثر)، مبتنی بر اطلاعات وب (دو اثر)، و مبتنی بر منابع ترکیبی (دو اثر). اغلب این پژوهش ها بر روی اسناد خبری انجام شده اند و از مجموعه آزمون روزنامه همشهری در نیمی از پژوهش ها به عنوان منبع دانشی اصطلاحات گسترش و نیز مجموعه آزمون استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  تحقیقات حوزه گسترش پرس وجو در زبان فارسی نیازمند توسعه کمی با استفاده از روش های متنوع و به ویژه روش های مبتنی بر منابع ترکیبی است. منابع دانشی مختلف به ویژه هستی شناسی ها و منابع وب می بایست برای گسترش پرس وجو در زبان فارسی مورد توجه و استفاده قرار گیرند. همچنین استفاده از مجموعه آزمون های استاندارد برای پژوهشگران این امکان فراهم می کند که بتوانند روش های مختلف را با هم مقایسه کنند.

  کلیدواژگان: گسترش پرس و جو، زبان فارسی، بازخورد ربط، ساختارهای دانش، اطلاعات وب
 • روح الله خادمی، غلامرضا حیدری *، زاهد بیگدلی، بابک مختاری صفحات 221-241
  مقدمه

  انسان همواره به اطلاعات نیاز داشته، دارد و خواهد داشت. عوامل مختلفی زمینه‌ساز نیاز اطلاعاتی هستند که بافت یکی از آنهاست. بافت پیچیده و متحول امروزی کسب و کار باعث ایجاد نیاز اطلاعاتی تجاری شده است که خود ضرورت ارائه خدمات اطلاعاتی تجاری را می‌طلبد. این پژوهش به‌مرور و معرفی این مفاهیم به‌منظور باز کردن مسیری برای متخصصان علم اطلاعات برای حضور در این بخش از دنیای اطلاعات می‌پردازد.

  روش‌شناسی

   این پژوهش به‌صورت مروری انجام و با بررسی متون مرتبط با اطلاعات تجاری و خدمات اطلاعات تجاری، مفاهیم مرتبط روشن شده است.

  یافته‌ها

  بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش، ابعاد مختلف اطلاعات تجاری و همچنین نیاز، منابع و خدمات اطلاعات تجاری را مطرح و نقش متخصصان اطلاعات و دانش‌شناسی را در این عرصه روشن ساخته است.

  ‌نتیجه‌گیری

   امروزه نقش اطلاعات تجاری و خدمات اطلاعات تجاری در دنیا مشخص شده است. ازاین‌رو، لازم است تا یک نظام خدمات اطلاعاتی تجاری طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شود که متخصصان اطلاعات به این حوزه ورود کنند تا بتوانند نقش کاربردی و اساسی پیدا کنند و این امر می‌تواند علاوه بر ایجاد جایگاه حرفه‌ای آنان، به اشتغال حرفه‌مندان علم اطلاعات نیز کمک کند.

  کلیدواژگان: اطلاعات تجاری، نیاز اطلاعاتی تجاری، منابع اطلاعاتی تجاری، خدمات اطلاعاتی تجاری، متخصصان علم اطلاعات
 • ماندانا حیاتی*، عبدالرسول جوکار، سعیده ابراهیمی صفحات 242-261
  مقدمه

  مستندسازی تجربیات، نوعی مدیریت دانش است. مسئله اصلی چگونگی مستند نمودن سرمایه فکری و تجارب متخصصان در جهت بهره گیری از گنجینه دانش در راستای حفظ منابع و عدم تکرار اشتباهات گذشته می باشد. هدف پژوهش، تعیین خط مشی طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مستندسازی دانش تجربی متخصصان با اهداف اختصاصی اولویت بندی مراحل اجرای طرح ها در سه سطح، ملی، استانی و نقش دانش تجربی متخصصان است.

  روش شناسی

   جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان معاونت طرح و توسعه در سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد شامل 36 نفر بودند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی و کمی) انجام شده است. در روش کیفی از روش مصاحبه و پانل دلفی و در روش کمی از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده گردید.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که افراد پانل در رابطه با اولویت بندی مراحل اجرای طرح ها به ترتیب در سطح ملی، استانی و با در نظر گرفتن نقش دانش تجربی متخصصان اتفاق نظر داشته و در نهایت، مستندسازی طرح به عنوان خدمات مکمل برای تمام مراحل باید انجام شود.

  نتیجه گیری

   بنابراین فقدان سیستم مدیریت دانش طرح ها باعث بروز مشکلاتی همچون عدم اولویت بندی و عدم استفاده از دانش تجربی کارکنان شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانش تجربی، متخصصان آب، مستندسازی دانش، طرح های توسعه منابع آب
 • شیوا یاری*، مریم ناخدا صفحات 262-288
  مقدمه

  متخصصان برای طراحی و بهبود سیستم های خود و رابط کاربری‏ های مفید، نیازمند شناخت رفتار برچسب‏ زنی کاربران هستند. در حالی‏ که کاربران ایرانی فعالیت گسترده‏ای در شبکه‏ های اجتماعی در خصوص برچسب‏ زنی دارند، اما رفتار برچسب‏‏ زنی آنان چندان بررسی نشده است؛ از این‏‏ رو، پژوهش حاضر درصدد شناخت رفتار برچسب‏ زنی اعضای کتابخانه ‏های عمومی شهر کرمانشاه در شبکه‏ اجتماعی اینستاگرام است.

  روش‏ شناسی

  پژوهش حاضر با رویکرد روش‏ شناختی کیفی انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. داده ‏ها با استفاده از مصاحبه عمیق گردآوری شده است. مشارکت ‏کنندگان اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه در پاییز سال 1396 بودند. نمونه‏ گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. تحلیل داده‏ ها هم‏زمان با جمع‏ آوری اطلاعات انجام گرفت.

  یافته ‏ها

   تجزیه و تحلیل داده ‏های مصاحبه منجر به شکل ‏گیری 84 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی شد. هفت مقوله اصلی شامل انگیزه ‏های برچسب ‏زنی، تصمیم‏ گیری، راهبردهای برچسب ‏زنی، نوع برچسب ها، ساختاردهی، سنجش و دشوارهای برچسب‏ زنی بود که نشانگر جنبه‏ های مختلف رفتار برچسب‏ زنی اعضا بود.

  بحث و نتیجه ‏گیری

   نتایج حاکی از آن است که فرد به دنبال انگیزه ‏های خود وارد فرآیند تصمیم‏ گیری شده، سپس راهبردهایی را در پیش گرفته و تعدادی برچسب را تعیین و متناسب با شبکه اجتماعی، ساختاری را به آن اضافه می‏ کند. سپس چند روز پس از انتشار مطلب، به سنجش صحت نگارش و ساختار، اثربخشی و کارایی برچسب های تعیین شده پرداخته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام می‏ دهد. در تمامی این مراحل فرد با دشواری‏ هایی مواجه می ‏شود که ممکن است ناشی از محدودیت‏ ها یا الزامات شبکه باشد، یا خود فرد بر اساس اهداف و انگیزه ‏ها و سطح مهارت و تجربه‏ های خویش در برچسب‏ زنی با چالش ‏ها و مسائلی مواجه شود و یا به دلیل تنوع واژگان از نظر معنایی و ترادف و نظایر آن، با مسائل و مشکلاتی رو به رو شود. این هفت جنبه از رفتار برچسب‏ زنی کاملا از یکدیگر مستقل نبوده، بلکه در بخش‏ هایی با هم هم‏ پوشانی هم دارند.

  کلیدواژگان: رفتار برچسب‏ زنی، شبکه اجتماعی اینستاگرام، اعضای کتابخانه ‏های عمومی
 • گیسو گمرکی، حسن بهزادی* صفحات 289-308
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاه های شهر مشهد در خصوص به کارگیری یادگیری سیار و ابزارهای آن در کتابخانه های دانشگاهی صورت گرفته است.

  روش شناسی

   پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن را 70 کتابدار شاغل در دو دانشگاه دولتی شهر مشهد (علوم پزشکی و فردوسی مشهد) تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 59 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای است محقق ساخته که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) مورد محاسبه قرار گرفت.

  یافته ها

   بیشتر کتابداران دانش کافی در مورد یادگیری سیار نداشتند (85 درصد) اما تمایل داشتند که در مورد آن اطلاعات کسب کنند. تمامی کتابداران اظهار کردند که حداقل یکی از ابزارهای یادگیری سیار را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار داده اند. دیگر یافته نشان داد که کتابداران نسبت به یادگیری سیار و ابزارهای آن دارای نگرشی مثبت هستند (میانگین 12/4). همچنین میزان آمادگی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد در مورد استفاده از یادگیری سیار و ابزارهای آن در کتابخانه ها مثبت و بالاتر از حد متوسط است.

  نتیجه گیری

  نگرش مثبت و آمادگی کتابداران در استفاده از ابزارهای سیار و همچنین اهمیت و رواج روزافزون این فناوریی ها و یادگیری سیار، زمینه و الزامی را برای مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایجاد می کند که برخی از آموزش ها و خدمات خود را بر پایه ابزارهای سیار طراحی و اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: یادگیری سیار، نگرش، آمادگی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سید مهدی حسینی*، ساهره طاهری، ناصر شیربگی صفحات 309-329
  مقدمه

  نهادینه شدن رفتار خواندن تحت تاثیر عوامل مختلف است. مقطع ابتدایی یکی از حساس ترین مراحل ایجاد مهارت خواندن و به کارگیری آن است. فرهنگ خواندن آموزشگاه در سه لایه سطحی، کم عمق و عمیق باید حامی و تقویت کننده انگیزه و ایجاد نگرش اهمیت خواندن و کاربرد آن در دانش آموزان باشد. اما بررسی عمیق و همه جانبه در زمینه نوع فرهنگ خواندن مدارس در ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی مدیریت فرهنگ خواندن در مدارس ابتدایی شهر سنندج است.

  روش شناسی

   این پژوهش کاربردی که به صورت آمیخته درهم تنیده انجام شد، از چند بعد کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش سنندج را مورد بررسی قرار داد. ابزارهای گردآوری داده ها توسط پژوهشگران ساخته شد (چک لیست مشاهده نمادهای محیطی، پرسشنامه بررسی تجارب خواندن دانش آموزان، پرسشنامه نگرش مدیران و معلمان درباره خواندن، و سناریوی موقعیت های واقعی که معلمان باید پاسخ می دادند).

  یافته ها

  محیط فیزیکی آموزشگاه از نظر نمادهای خواندن؛ روابط و رفتار معلمان و مدیران و اولیا برای ارائه الگویی که اهمیت خواندن را به دانش آموزان القا کند، ضعیف ارزیابی شد. معلمان و مدیران از نظر اهمیت خواندن، باور قوی دارند. اقدام عملی قابل قبول مبتنی بر فعالیت خواندن از سوی معلمان و مدیران ارائه نشد. این نشان دهنده ناتوانی در برقرار ارتباط بین لایه پارادایم، و باور با لایه رفتاری فرهنگ است.

  نتیجه گیری

  مدارس مورد بررسی به صورت آگاهانه و هدفمند فرهنگی را که حامی خواندن باشد، فراهم ننموده اند.

  کلیدواژگان: مقطع ابتدایی، فرهنگ خواندن، آموزشگاه های سنندج، مدیریت مدرسه، انگیزه خواندن
 • سمیه جعفری باقی آبادی*، محمد حسن زاده، فاطمه زندیان صفحات 330-349
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری انجام گرفته است. همچنین به بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها و مقایسه آن ها با استاندارد کتابخانه های عمومی پرداخته است.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات در دسته پژهش های آمیخته قرار می گیرد. برای محاسبه اثربخشی از پرسش نامه و از سیاهه ارزیابی جهت بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کتابخانه های عمومی شهر تهران است که بعد از نمونه گیری طبقه ای به طور تصادفی 19کتابخانه عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 30 کتابخانه وابسته به شهرداری انتخاب شدند.

  یافته ها

   میزان اثربخشی کتابخانه های وابسته به نهاد بیشتر از کتابخانه های وابسته به شهرداری است. در کتابخانه های نهاد بین حجم مجموعه، مدرک تحصیلی مدیر و میانگین اثربخشی در ابعاد کارکنان و منابع همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کتابخانه های شهرداری بین مدرک تحصیلی مدیر، تعداد کتابداران متخصص، تعداد رایانه های قابل استفاده برای کاربران و کارکنان و میزان اثربخشی این کتابخانه ها رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی و مدیریت چندگانه این کتابخانه ها در کشور ضروری است اثربخشی این کتابخانه ها که در راستای ارزیابی عملکرد آنهاست مورد سنجش قرار گیرد. زیرا دلیل اصلی سنجش اثربخشی نزدیک تر شدن به هدف نهایی و خاص هر کتابخانه و به عبارتی برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت کتابخانه های عمومی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف کتابخانه های عمومی همزمان بادرنظر داشتن استاندارد کتابخانه عمومی از یک سو و بررسی انتظارات و ادراک کاربران کتابخانه ازسوی دیگر، کمک کند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، اثربخشی، استاندارد کتابخانه عمومی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • میترا پشوتنی زاده*، ملیحه سلیمیان، زینب ظفریان صفحات 350-372
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بازاریابی اجتماعی با فرهنگ مطالعه کاربران و مقایسه دیدگاه آنها با کتابداران انجام شده است. 

  روش شناسی

   روش پژوهش حاضر پیمایشی - توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها؛ دو پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کتابداران و اعضای فعال با مدرک دیپلم به بالای کتابخانه های عمومی شهرستان لنجان است. روش نمونه گیری به ترتیب برای گروه اول سرشماری و برای اعضای کتابخانه، تصادفی طبقه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس 23 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد از نظر کاربران و کتابداران، فعالیت های مرتبط با بازاریابی اجتماعی بیش از حد متوسط (3)  است. با ضریب اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت فرهنگ مطالعه در بین کاربران از مقدار متوسط (3) بیشتر بوده است. همچنین بین دو متغیر دیدگاه کاربران در مورد بازاریابی اجتماعی و فرهنگ مطالعه رابط معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  کسب میانگین بالای حد متوسط از نظر کاربران و کتابداران برای فعالیت های بازاریابی اجتماعی کتابخانه های عمومی شهرستان لنجان، نباید دست کشیدن از تلاش بیشتر بخصوص از سوی مسئولین را سبب شود. زیرا یافته ها نشان می دهند که کتابداران سوق دادن افراد جامعه به مطالعه را وظیفه خود می دانند و آن را بالاترین مولفه ارزیابی کرده اند (52/4) ولی اختصاص بودجه برای جذب کاربران و اهدای پاداش به افراد خوش فکر در این زمینه چندان در سیستم کتابخانه ها در نظر گرفته نشده است و کمترین میانگین ها را به خود اختصاص دادند.  این ها موارد و موانعی هستند که باید توسط سرپرستان نهاد کتابخانه های عمومی و مسئولین حتما در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، کتابخانه های عمومی، کتابداران، کاربران، فرهنگ مطالعه
|
 • Somaye Sadat Akhshik* Pages 5-26
  Introduction

  The curriculum and the quality of its contents are directly related to the skills and abilities of graduates. The purpose of this study is to analyze the curriculum of knowledge and information science discipline at different educational levels from a cognitive and knowledge perspective. In this research, the status of these lessons was studied based on Bloom's revised taxonomy and on two aspects of the status of the dimensions of knowledge (factual, conceptual, procedural and metacognitive) and the status of cognitive skills (remember, understand, apply, analyze, evaluate and create).

  Methodology

  This study is an applied research with a qualitative approach, using content analysis method (qualitative and quantitative). The research population was the latest edition of the curriculum for knowledge and information science, which was studied in three B.A., M.A. and Ph.D. educational degrees. The study tool was a check list based on the Bloom revised taxonomy released by Anderson & Krathwohl (2001). MAXQDA 2018 was used for data analysis and the reliability test by using codifier agreement was 95.5%.

  Findings

  Findings showed that cognitive skills in B.A. and M.A. curricula paid more attention to lower level skills, but the suitability and priority of skills of each level were not considered. In Ph.D. curricula, the emphasis on the skills of both levels was the same. From the perspective of knowledge, the frequency of procedural knowledge at the B.A degree and, the frequency of concept knowledge at the M.A. and Ph.D. degrees were more than other types of knowledge-related dimensions. It was also found that there were differences in cognitive and knowledge aspects in M.A. and Ph.D. degrees.

  Conclusions

  The results of this study showed that based on Bloom's revised taxonomy, the behavioral goals of the curriculum of knowledge and information science in three studied degrees distance from the desirable situation and reviewing these curricula is essential.

  Keywords: Content analysis, Knowledge, information science, Bloom's revised taxonomy, Cognitive skills, knowledge types
 • Behrooz Bayat*, Fahimeh Babalhavaeji, Nadjla Hariri, Alireza Isfandyari Moghaddam Pages 27-45
  Introduction

  The present study aimed at identifying influencing factors and indicators of infopreneurship, as well as proposing a theoretical model for it in Iran. 

  Methodology

  This study is a qualitative research conducted through a grounded theory approach. The statistical population of the study consisted of 30 experts in the fields of information science and knowledge management, entrepreneurship and the Internet and Web, who were selected through the purposeful sampling. The research instrument included a semi-structured interview, which continued until data saturation. The collected data were analyzed by using open, axial and selective coding methods. The result of these interviews was a collection of primary concepts which were collected during the open coding process and from which the basic concepts and major categories were derived. Afterwards, in the axial coding phase, links among these categories were identified which fell into six headings, involving causal factors, the fundamental phenomenon, strategies, underlying factors, intervening conditions and consequences. Then, in the selective coding step, the story was drawn and the grounded theory was presented.

  Findings

  The findings of the study indicated that infopreneurship in Iran is affected by structural factors, behavioral factors, background factors and strategic factors each of which has its own components.

  Conclusion

  Based on the results of the study, it can be argued that for infopreneurship to take place, the interaction of four intertwined factors is required. These include demand for information, availability of the needed information, the retrieval of information, and adding value of information. The factors and their indicators identified in the study and the theoretical framework provide a unique model in the Iranian context in that the proposed model encompasses all the relevant economical, technical and contextual factors as well as factors pertaining to human, knowledge and background resources which might have bearings on infopruneurship in Iran.

  Keywords: Infopruneurship, Indicators of infopruneurship, Factors affecting infopruneurship
 • anis miri*, Hadi Sharif Moghadam, Maryam Salami Pages 46-58
  Introduction

  The emergence and expansion of the use of the Internet has created a new paradigm of communication and a kind of interactive Internet, called social network. Social networks are divided into two general groups, such as Facebook, Twitter and so on and specialized networks such as Research Gate, Mandeley and Accademia. The present article aimed to determine the necessities, challenges and strategies of activity in scientific social networks from the point of view of the faculty members of knowledge and information science.

  Methodology

  This qualitative study was a grounded theory. The main method of data collection was a semi-structured interview. Data analysis was based on the analysis of three levels of Strauss and Corbin coding by using MAXQDA software. The sampling was carried out in a purposeful way and the main criterion regarding the number of interviews was to reach the theoretical saturation.

  Findings

   Analysis of data led to the extraction of the 4 main categories including the contexts (communication interaction, knowledge search, knowledge sharing), challenges (lack of time, lack of awareness and skills), requirements (personal knowledge management, university support, activity of scientific organizations, governmental support) and effective factors (understanding of need, network capabilities), as well as 11 sub-categories and 57 classes.

  Conclusion

  The central concept of the research, called "scientific socialization", was formed in this study f. Scientific socialization brings the scientific spirit of social relations that passes through the process of socialization to the members of the community.

  Keywords: Scientific social networks, Faculty members, Scientific socialization
 • Laleh Samadi*, Maryam Nakhoda, Abdolreza Noroozi Chakoli, Saeed Asadi Pages 59-84
  Introduction

  The present study aims to identify dominant outputs in the music field and equate them with outputs mentioned in the regulations for the promotion of faculty members in order to prevent neglecting a major part of activities of faculty members in the field of music and make fair and proper evaluations of this issue.

  Methodology

  This research is a kind of applied and exploratory research and it used the library method, survey and content analysis with an exploratory and similarity approach.

  Findings

  The findings showed that the dominant outputs in the music are related to “composing”. Also focused group was not enough agreed with authoring and translating books, journal articles, conference papers, speech at the conferences and conducting research projects, while they were agreed a lot with outputs like individual and group concerts, composing, releasing albums, making a piece for the movie and being an orchestra leader. Also the findings of this study showed that only 27.27% of the output of  the regulations for the promotion of faculty members covers the field of music.

  Conclusions

  It was found that there is no consideration for the dominant musical outputs in the regulations for the promotion of faculty members and just a general item is considered as ‘new and valuable artistic works’ and it has not so much score. This will ignore major faculty members' abilities and they do not get enough points in the regulations. To solve this problem, outputs which could be equated with the predicted outputs in the regulations have been shown.

  Keywords: Equating, Regulations for the promotion of faculty members, Music field, Evaluation of scientific productivity, Faculty members, Scientometrics
 • zahra jamali*, Mohammad Reza Esmaili Givi, AliReza Noruzi Pages 85-106
  Introduction

  Today, the secret of the success of any organization is the knowledge management. Because knowledge is such, it should only be done by oneself individually. So, this causes raising different psychological concepts in knowledge management. Given the undeniable role of individuals in today's business excellence, personal knowledge management topics vs. organizational knowledge management topics are discussed. The aim of this study was to investigate the moderating role of personal knowledge management on the impact of psychological characteristics on organizational competencies in information and knowledge services.

  Methodology

  This is an applied study with a mixed method. The sample in qualitative section consisted of ones with research experiences in the field of personal knowledge management, and in the quantitative section, the staff of central libraries of Tehran’s state universities. For this purpose, a researcher-made questionnaire with the seven dimensions of retrieving, evaluating, organizing, collaborating, analyzing, providing, and securing information was used for studying personal knowledge management, and the Neo questionnaire was used for the study of psychological characteristics, and a researcher-made questionnaire was used with the five dimensions of external information awareness, internal knowledge dissemination, effective decision architecture, organizational focus, and continue innovation for measuring organizational competencies. The reliability of the questionnaire has been evaluated by Cronbach’s Alpha, which was equal to .728. Data was analyzed by the descriptive and inferential statistics methods.

  Findings

  The results showed that the psychological characteristics have a direct effect on personal knowledge management and personal knowledge management has a direct effect on organizational competencies. The impact of psychological characteristics on organizational competencies was not confirmed, and the role of personal knowledge management was detected as a mediator.

  Conclusion

  According to the results, in evaluating the personal knowledge of library staff, special attention should be paid on their personalities. To achieve the desired organizational competencies, the skills of library staff should be strengthen for their personal knowledge management.

  Keywords: Knowledge management, Personal knowledge management, Psychological characteristics, Personality, organizational competencies
 • Mojtaba kafashan kakhki*, Mohsen Khalili Pages 107-123
  Introduction

  Knowledge production is a complex and time-consuming process and academic elites are pioneers in this field. Few studies have investigated the process of ‘scientific communication’ and its role in the production and dissemination of knowledge in humanities and, more importantly, the effectiveness of interdisciplinary communication on the development of knowledge fields in humanities. This study reviews and introduces these concepts in order to analyze the challenges of interdisciplinary knowledge production in humanities.

  Methodology

  This study was conducted by using a library research and literature review and the concepts were identified by reviewing relevant literature.

  Findings

  In the framework of scientific communication theory and interdisciplinary knowledge production in humanities, there is not only a need for the effective participation of knowledge creators and scientific elites within the academic community, but also infrastructure requirements of interdisciplinary knowledge production and dissemination should exist, in addition to their willingness to publish their ideas and thoughts. If knowledge is considered as a communication network in the humanities, wisdom participants (consumers and producers) can gain insights that share creative ideas in a creative way and help the knowledge wisdom fluidity. Hence, it is necessary to further understand factors affecting scientific communication in academic settings.

  Conclusion

  It seems that knowledge exchange and utilization of interdisciplinary research which result in dissemination of ideas and thoughts to solve problems and difficulties in society are among the indispensable requirements of human communities. Hence, development of interdisciplinary knowledge in the humanities in order to achieve the desired status can be addressed by using some theoretical frameworks with an emphasis on the role of interdisciplinary communication in the knowledge production process.

  Keywords: Knowledge production, Scientific communication, Humanities, Interdisciplinary research
 • roksana keihani*, Mohammad Reza kiani, Mohammad Javad Hashemzadeh Pages 124-144
  Introduction

  Information behavior is the function of individuals after feeling the need for information. In the framework of social cognition, a person performs a certain information behavior. Understanding the variables of social cognition and their role will lead to the promotion of information behavior of individuals and society and the achievement of an information society. This study aimed to investigate the role of social goals (SG) as a social cognitive variable in the information behavior (IB).

  Methodology

  This descriptive survey used a researcher-made questionnaire on a sample of post graduate students of Ferdowsi University of Mashhad (384 participants). For questionnaire’s validity, the experts’ opinions and factor analysis were used and Cronbach’s alpha was applied for its reliability (amounted to 0.74)

  Findings

  The rate of user’s SG in the IB was more than average. The field of study had no role in the SG associated with the IB of users, but educational level and gender had a role in this regard. Among the components of social goals, social concern had the lowest score and was less than average.

  Conclusion

  The results showed that the average of social goals in information behavior was higher than average. Also, the subjects' field of study was not effective in the degree of social goals in their information behavior, and there was no significant difference between the scores of the four subjects (humanities, basic sciences, engineering and agricultural sciences).

  Keywords: Information behavior, Social cognitive, Social goals, Social affiliation, Social concern, Social competence, Prosocial outcomes, Power over peers
 • Mohammad Reza Davarpanah, Narges Oraee* Pages 145-163
  Introduction

  The main problem described by Wittgenstein is language, which initially conceives language as the illustrator of the facts and later in its second philosophical period, as a form of life. This paper seeks to analyze the dimensions of information storage and retrieval in light of Wittgenstein's picture and language games theories.

  Methodology

  Wittgenstein's analytical method used in both of his books is a method of analysis or argumentation and a conceptual-linguistic method. This research was carried out by using analytical method and literature review. Information was gathered by searching for printed and electronic sources (related articles and books).

  Findings

  Analysis of the information storage and retrieval systems from texture, knowledge representation, indexing, spoken communities, natural language, meaning and relevance and access to content dimensions showed that the information storage and retrieval systems in the realization of their main goal, which is the transfer of information from the source of information to the searcher is faced with fundamental semantic problems. The information storage and retrieval system that provides well access to information does not function well in access to the intellectual content.

  Conclusion

  The process of analyzes and basic assumptions in the information storage and retrieval systems implies that the information storage and retrieval systems are designed based on the search indexes and expressions with static meanings and the rule of the individualism and subjectivity approach influenced by the picture theory of language. But the text as the source of information that feeds the information storage and retrieval system is no longer the area of ​​language games, and it is impossible to conceive of what the indexing system considered constant conceptions for the text as the ultimate and definitive meaning of the text.

  Keywords: Wittgenstein, Picture theory of language, Language game theory, Information storage, retrieval, information system
 • Seyed Mahdi Taheri* Pages 164-180
  Introduction

  The article aimed to find out the divergence of knowledge and information management standards in a critical-analytical approach. Developing data entities management standards by the World Wide Web consortium and Web search tools, on the one hand, and designing the same kind of standards by cultural heritage community, on the other hand, cause divergence and the divergence will lead to pluralism that cannot solve current Web problems in data controlling and processing, especially, when we are encountering some challenges such as the big data phenomenon.

  Methodology

  The linked data method and schema.org derived from W3C and Web search engines, and the knowledge and information management standards such as BIBFRAME, and the conceptual reference models such as IFLA LRM, developed by cultural heritage communities were compared with each other in terms of functionality. The reasons in cultural heritage context, causing divergence are analyzed with emphasizing on web capabilities and the features of web data entities.

  Findings

  It seems that the current pluralistic approach in developing the tools and methods through the W3C and search engines, for creating the semantic web will repeat previous unsuccessful experiences in web standards development. Accordingly, doing the vital processes such as authority control and the representation of relationship patterns for extracting knowledge and semantics from data contexts are necessary. On top of that, metadata interoperability, the imperfect understanding of web technologies, and describing special data entities, such as commercial products, comments of social networks, as well as, not developing the standards having complementary role to other standards such as content standards for metadata standards increase the pluralism.

  Conclusion

  Finally, improving the interaction and synergy of cultural heritage context’s standards specialists with the standards developers of web consortium and web search tools, as well as, adapting web standards to conceptual reference models in different contexts and other strategies to reach interoperability is recommended.

  Keywords: Cultural heritage context, Divergence, Knowledge, information management, Pluralism, Standards, World Wide Web Consortium, Search tools context
 • Fahimeh Mansouri, Mohsen Nowkarizi*, Rahmattolah Fattahi Pages 181-200
  Introduction

  the purpose of this study was to study the effect of psychological factors and the search type on choice overload in the information retrieval systems.

  Methodology

  This study used a descriptive review method and was done based on the study of relevant literature on the choice overload theory. Collection of related articles was done with using the keywords of ‘‘Too-much-choice effect’’, ‘‘hyperchoice’’, ‘‘tyranny of choice’’, ‘‘paradox of choice’’, ‘‘lure of choice’’ and their combinations with the keywords of ‘‘maximizer’’, ‘‘satisficer’’, ‘‘type of search’’, ‘‘modulators’’ and ‘‘Google’’ in databases of SID, Magiran, ScienceDirect and Google Scholar in the time span of 1990-2017.

  Findings

  The findings showed that factors such as restrictions on cognitive ability and occurring cognitive overload (cognitive overload theory), feeling regret about not including all items and then regret about the choice that leads to so-called "berry picking" or information selection with obsession (serendipity theory), and trying to select relevant information regarding to the cognitive capacity constraints (selective attention theory) are dissatisfaction factors in many retrieved results. Browsing researches in this area shows that amongst psychological factors, the personality factor is an effective factor in the choice overload.

  Conclusion

  Users personality and search type are both effective variables in determining the level of satisfaction. According to the information retrieval systems' more direction toward customization, considering the type of personality and the type of search will lead to some retrieval with more satisfied users.

  Keywords: Choice overload theory, Psychological factors, Search type, Personality, Information retrieval systems
 • Davoud Haseli*, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Hashem Atapour, Molukos Sadat Hoseini Beheshti Pages 201-220
  Introduction

  Query expansion is considered as an appropriate solution for solving the problem of short and ambiguous user queries. The purpose of this study is to conduct a systematic review of Persian language query expansion.

  Methodology

  Current research is done with using a systematic review method based on Okoli & Schabram's Guidance. Searching in the scientific databases with related keywords ​​led to 35 works in Persian language and 18 works in English language. By applying primary refinement, inclusion and exclusion criteria to study and after expert review, six Persian works and eight English works were selected for doing a systematic review. A checklist was designed and needed information extracted from the works. Finally, findings were processed to achieve four goals of the study: identifying methods, knowledge sources, test collections, and research gaps.

  Findings

  The systematic review showed that 14 works deal with query expansion in Persian language. These works fall into four categories based on knowledge sources for term expansion: relevance-based (eight works), knowledge-based (two works), web-based (two works), and combined-based resources (two works). Most of these studies have been done on news test collections and the Hamshahri newspaper corpus has been used almost in the half of researches as a knowledge source for term expansion as well as test collection.

  Conclusion

  There is much room to research in the field of query expansion in Persian language. Various knowledge sources, especially web-based ontologies and resources should be considered and used for query expansion in Persian language. Besides, the use of a standard test collection provides the researchers with the facility of comparing the different methods.

  Keywords: Query expression, Persian language, Relevance feedback, Knowledge structure, Web information
 • Rouhallah Khademi, Gholamreza Heidari*, Zahed Bigdeli, Babak Mokhtari Pages 221-241
  Introduction

  Humans always have information needs. Several factors cause the information need. Context is one of them. Complicated and changing context of business has resulted in creating business information needs and so providing business information services. This paper reviews and introduces these concepts in order to open a new path for information professions.

  Methodology

  This paper is a literature review.

  Findings

  Different aspects of business information, as well as needs, resources and services of business information and the role information and knowledge professions may have in this domain are shown and explained.

  Conclusion

  Today, the role and importance of business information and business information services has been determined worldwide in a way that it is needed for designing business information services. The information professionals can enter these areas in a way that they can have practical and fundamental roles and consequently, promote their social situations.

  Keywords: Business information, Business information need, Business information services, Information professionals
 • Mandana Hayati*, Abd Alrasool Jowkar, Saeideh Ebrahimi Pages 242-261
  Introduction

  Experiential documentation is a kind of knowledge management (KM). The main problem is the documentation of intellectual capital and experience in using knowledge in preserving resources and avoiding previous mistakes. The purpose of this study is the application of policies in the developmental schemes of water resources in three sectors of Fars, Boushehr and Kohgilooyeh regional water companies using the documentation of experimental knowledge within the order of the priority of project implementation in three national, provincial and individual levels.

  Methodology

  Combining the samples from three testing sectors, namely, R and D departments of Fars, Boushehr and Kohgilooyeh regional water companies yielded data from 36 participants. The research used the mixed method sampling. The data were gathered by using the interview and Delphi (in qualitative phase) and a Likert-type questionnaire (in quantitative phase).

  Finding

  The finding revealed that the participants unanimously accepted the order of priority of the project implementation in the hierarchy of national and provincial sectors regarding experimental knowledge of experts. Finally, the project documentation should be included as a complimentary service in all stages.

  Conclusion

  The lack of KM system in projects creates problems like the disorder of project implementation and disclaiming experimental knowledge of the experts.

 • Shiva Yari*, Maryam Nakhoda Pages 262-288
  Introduction

  Specialists and researchers need to recognize the tagging behavior of users to improve their systems, design new systems, and create useful interfaces. So far, Iranians' tagging behavior has not been investigated, while these users have a lot of activity in social media, especially social networks regarding tagging; therefore, this study aims to identify the tagging behavior of members of public libraries of Kermanshah, Iran on Instagram social network.

  Methodology

  This research has been done in a qualitative cognitive approach and the method is the content analysis. Data was gathered with a deep interview technique. Participants were members of public libraries of Kermanshah in autumn 2017. Sampling was done in a purposeful method and continued up to data saturation. Data gathering was done at the same time with data gathering.

  Findings

  The analysis of interviewing data caused the formation of 84 concepts that were categorized into 25 sub-categories and finally classified into 7 main categories, including tagging incentives, decision making, tagging strategies, type of tags, structuring, measurement and difficulties of tagging, all indicating the different aspects of tagging behavior of the library members.

  Conclusion

  The results of the research indicate that the individual enters the process of decision-making by looking for his/her motives, then comes on with strategies and determines a number of tags and adds a structure to it according to the social network. Then, the accuracy of the writing item and its structure and the effectiveness and efficiency of the tags will be assessed and take a corrective action a few days after the dissemination of the item, if necessary. In each of these stages, a person faces difficulties that may be due to network constraints or requirements, or the individual him/herself faces challenges and problems based on his/her own goals and motives, and his/her level of skill and experience in tagging, or because of the diversity in vocabulary in terms of semantics and the like, faces problems and difficulties. These 7 aspects of tagging behavior are not entirely independent of one another, even with an overlap in parts.

  Keywords: Tagging behavior, Instagram Social network, Members of public libraries, Kermanshah
 • Gisu Gomroki, Hassan Behzadi* Pages 289-308
  Introduction

  The main purpose of this paper is to study the attitudes and readiness of Mashhad's academic librarians toward mobile learning and applying it in academic libraries.

  Methodology

  This study used a survey method. The statistical population of this research was 70 employed librarians in Mashhad state universities (Medical and Ferdowsi universities). The sample size was determined 59 subjects according to Cochran’s formula and the data were collected by using the stratified random sampling method. The instrument of the study was a researcher-made questionnaire that its validity was confirmed by professors in the field and its reliability calculated using Cronbach's alpha (0.79).

  Findings

  The results showed that 85% of respondents did not have any information about mobile learning; however, they were interested to know more about it. All librarians have used at least one of mobile devices for personal affairs in their life. In addition, attitude and readiness of the librarians toward mobile learning were upper than the average value.

  Conclusion

  Librarians‘ positive attitudes to and their readiness for mobile devices show the importance of these devices and also mobile learning provides a good opportunity for academic librarian managers to use these devices in their library services.

  Keywords: Mobile learning, Attitude, Academic library, Librarians, Readiness, Mashhad University of Medical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
 • Seyed Mahdi Hosseini*, Sahereh Taheri, Naser Shirbagi Pages 309-329
  Introduction

  Many factors affect the reading behavior. Primary education is the most critical stage for creating reading skills and using it. Reading culture in the school should support reading motivation at a positive attitude in superficial, shallow and deep levels. Despite the importance of school reading culture, this research field has been ignored in Iran's schools. This study aimed to explore the quality of reading culture management in primary schools located in in Sanandaj city.
   

  Methodology

  We used an integrated mixed method and explored Sanandaj primary schools from different dimensions: reading symbols in school environment, students' experience of reading behaviors, administers and teachers' beliefs about importance and state of the art about reading in schools, and solutions which they propose for scenarios about students' encountering with reading problems.

  Findings

  Primary school environment lacks the reading symbols and school staff and parents' behavior does not a reading behavior pattern and does not provide support for cultivate the importance of reading. Although teachers and administers are heavily believe in the importance of reading, they do not use the reading based practical solutions to improve reading motivations of students.

  Conclusions

  We find that the reading culture is not managed in a deliberate and intentional way in Sanandaj primary schools

  Keywords: Primary school, Reading culture, Sanandaj schools, School management, Reading motivation
 • Somayeh Jafari Baghiabadi*, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Zandian Pages 330-349
  Introduction

  The purpose of this research was to compare the effectiveness of the public libraries of Iran Public Libraries Foundation and those of Art and Culture Organization of Tehran Municipality. This study also evaluated the present situation of these libraries and has been compared them with the standards of public libraries.

  Methodology

  This research is an applied survey and had mixed data collection method. A questionnaire was used for measuring the effectiveness of the libraries and a check list was used for evaluating their present situation.

  Findings

  Research findings showed that the effectiveness of public libraries of Iran Public Libraries Foundation is more than municipal libraries. In the former, there is a positive significant correlation between library collection and the average of library effectiveness. Also, there is a positive significant correlation between the educational degree of managers and the average of effectiveness in staff and resources, while in municipal libraries, there is a positive significant correlation between educational degree of managers and staff effectiveness. There is a positive significant correlation between the number of professional liberians and effectiveness of these libraries. In municipal libraries, there is a positive significant correlation between computers of members and employees and dimensions of staff effectiveness.

  Conclusions

  Considering the role of public libraries in cultural and social development and multiplicity in the management of these libraries in the country, it is necessary to measure the effectiveness of these libraries for evaluating their performance, because the main reason for measuring effectiveness is getting closer to the ultimate goal of each library.

  Keywords: Public libraries, Public library standards, Effectiveness, Iran Public Libraries Institute, Art, Culture Organization of Tehran Municipality
 • Mitra Pashootanizadeh*, Malihe Salimian, Zeinab Zafarian Pages 350-372
  Introduction

  The purpose of this study is to determine the relationship between the social marketing and the users' reading culture and compare their views with those of librarians.

  Methodology

  This study is a descriptive survey with a practical purpose. The data were collected by two researcher-made questionnaires. The statistical population consisted of librarians and active users of the public libraries of Lenjan city, Iran. The census sampling method was used for librarians and stratified random sampling for library users. The collected data were analyzed by using SPSS 23.

  Findings

  The findings showed that the social marketing activities from viewpoints of librarians and users are more than the moderate level (3). The reading culture was more than average among users (in confidence level of 95%). There is also a significant relationship between the two variables of users' viewpoints about social marketing and their reading culture.

  Conclusions

  Although librarians and users' viewpoints about social marketing have obtained scores more than the moderate level, it does not mean that the authorities can give up their efforts and activities in this aspect. Findings revealed that librarians feel that it is their duty to promote reading; however, the lack of funding for attracting users and rewarding systems for librarians has the least scores. These items may act as barriers and should be solved by library administrators and supervisors.

  Keywords: Social marketing, Public libraries, Librarians, Users, Reading culture