فهرست مطالب

آموزش و توسعه منابع انسانی - پیاپی 21 (تابستان 1398)
 • پیاپی 21 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکبر عیدی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور صفحات 1-20

  در سالهای اخیر استفاده از مدیریت استراتژیک در حوزه های مختلف و از جمله منابع انسانی اقبال گسترده ای داشته و سازمانها تلاش می نمایند با شناسایی آینده مطلوب مورد نظر و تمرکز برآن ، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم آورند. از این حیث هدف این پژوهش طراحی مدل تدوین استراتژی های منابع انسانی در سطح بانک های خصوصی کشور با روش تحقیق آمیخته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه منابع و اسناد قابل دسترس به تعداد 278 مورد بود که با روش فرا ترکیب سیستماتیک تعداد 141 منبع انتخاب شد. شرکت کنندگان در بخش کمی شامل مطلعان کلیدی بانک های خصوصی کشور به تعداد402 نفر بود که بر مبنای جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با رویکرد اکتشافی ، اسناد و مدارک در چارچوب روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت و برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ  87/. بود؛  استفاده شد. نتایج بدست آمده از سوال اول تحقیق ، شناسایی 817 گزاره کلیدی،  32 مضمون پایه ، 17 مضمون سازنده و 7 تم اصلی شامل "بینش استراتژیک ، تحلیل گری استراتژیک، تصمیم گیری بهنگام، فرهنگ استراتژیک ، رهبری استراتژیک، مدیریت استراتژیک دانش و پایش استراتژیک " بود. که برای اعتبارسنجی آنها از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده پس از حذف مسیر های غیر معنی دار ، بیانگر  RMSEA (0.052)  ، NFI,CFI, GFI (0.09) و خی دو به درجه آزادی 3.14 است که حاکی از  برازش مطلوب و انطباق مدل مفهومی پژوهش و داده های مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: مدل تدوین استراتژی منابع انسانی، تحلیل مضمون، اعتبارسنجی
 • محمد جواد ارشادی*، سیما صوفی نیارکی، علی نعیمی صدیق صفحات 21-36

  امروزه سیستم آموزش الکترونیکی به بخشی جداناپذیر از یک سیستم آموزش در هرسازمانی تبدیل شده است. کارکنان سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری و به‌ویژه کاهش اتلاف وقت و انرژی و همچنین استفاده از سطوح کاربری بالا و انعطاف‌پذیری در دریافت خدمات آموزشی تمایل زیادی به استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی دارند و این موضوع موجب گسترش این نوع آموزش در سازمان‌ها شده است. در پژوهش کاربردی حاضر ابعاد گوناگون ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی برپایه مدل ای‌کوال توسعه داده شده است. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا و از اعتبار عاملی به‌طور همزمان استفاده شده است و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مدل توسعه‌یافته این پژوهش از شاخص های گوناگونی نظیر معیار ظاهری، محتوایی، امنیت، سازگاری با ابزارهای مجازی تشکیل شده است. بدین منظور، یک پرسشنامه 3 بعدی طراحی و توزیع شده است. در این پرسشنامه سوالات مورد نیاز برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان طراحی شده و به‌صورت تصادفی بین 80 نفر از صاحب‌نظران توزیع شده است. نتایج ارزیابی و تحلیل آماری نشان می‌دهد که ویژگی ظاهری بالاترین اهمیت را از دید کاربران دارد و مسئله ی امنیت، از میزان اهمیت پائینی از نظر آن‌ها برخوردار است. در انتها پیشنهادهای اجرایی به‌منظور بهبود کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی ارائه شد.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، ارزیابی رضایت کارکنان، سیستم آموزش الکترونیکی (LMS)، وب کوآل
 • سمیه عریان*، سید محمد شبیری، مهران فرج اللهی صفحات 37-66

  هدف کلی‎ ‎این‎ ‎پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی موانع بهره‌مندی موثر از مکانیسم‌های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی، اولویت‌بندی آن‌ها و بررسی نحوه ‏تاثیرگذاری این موانع است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی - توسعه‌ای و روش‎ ‎بررسی‎ ‎آن‎ نیز ‎توصیفی ‌‎تحلیلی‎ ‎است‎.‎‏ همچنین نحوه گردآوری داده‌ها با روش آمیخته کمی و کیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است که از طریق مصاحبه با 40 نفر از خبرگان و متخصصان آشنا با انواع مکانیسم‌های مالی و غیرمالی کنوانسیون تغییرات اقلیم به صورت نیمه‌ساختاریافته ‏هدفمند و تکمیل پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شده است. در مرحله اول با مطالعات اسنادی و نتایج مصاحبه با خبرگان‌ با روش کدگذاری باز، 212 مقوله به عنوان موانع شناسایی ‏شد که بر اساس مدل سه‌ شاخگی در سه گروه عوامل محتوایی (رفتاری)، زمینه‌ای و ساختاری طبقه‌بندی گردیدند. سپس با حذف موارد تکراری و بررسی موارد مرتبط با ‏موضوع پژوهش،‌ 44 گزاره پرسشنامه استخراج شد که با انجام روایی محتوایی، 36 گزاره انتخاب و پایایی آن با آلفای کرونباخ 812/‌‌0 تایید گردید و ‏اولویت‌بندی آسیب‌ها، از طریق روش دلفی فازی انجام شد. نحوه تاثیرپذیری موانع شناسایی شده با استفاده از تکنیک ‏MICMAC‏ و ‏ISM‏ نیز صورت گرفت. یافته‌ها بیانگر آن است که بعد از قوانین و مسائل حقوقی ملی و بین‌المللی، آموزش در سطح دوم ‏تاثیرگذاری قرار دارد. در بین مولفه‌های آموزش، نبود فرآیند مناسب نیازسنجی آموزشی برای سطوح و مخاطبین مختلف، کمبود مدرسان آشنا به مکانیسم‌ها و کمبود ‏محتواهای مناسب آموزشی از جمله مسائل اولویت‌دار تعیین شد.‏

  کلیدواژگان: آسیب شناسی سازمانی، آموزش محیط زیست، تغییر اقلیم، تحلیل موانع، مدل تفسیری - ساختاری
 • هدیه محبت*، کوروش فتحی واجارگاه، پریوش جعفری صفحات 67-92

  در حال حاضر اعضای هیات علمی به عنوان رکن اساسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته می شوند. همچنین تحولات آینده دانشگاه ها به شایستگی ها، نوآوری ها و برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل و شایستگی های اعضای هیئت علمی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی می باشد، نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روش های کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و شبکه ای انجام شده است. تعداد اطلاع رسان های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 23 نفر می باشد و از دانشگاه های مختلف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته جمع آوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها  در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت. برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است.  نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که می توان شایستگی های اعضای هیئت علمی را در شش بعد شایستگی های آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اخلاقی، فردی و حرفه ای و 44 زیر شایستگی طبقه بندی نمود.

  کلیدواژگان: مدل شایستگی، توسعه حرفه ای، اعضای هیات علمی، آموزش عالی
 • رسول رسایی فرد صفحات 93-124

  هدف تحقیق حاضر مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی به منظور شناسایی جریانهای فکری و آموخته های کاربردی در تاریخ 28 ساله نظریه پردازی است. در این تحقیق روش کالاهان (2010) برای جمع آوری داده ها و روش کرسول (2008) برای بررسی تماتیک ادبیات تحقیق اجرا شده است. داده‌های تحقیق شامل مقالات و فصول کتاب منتشر شده بین سال های 1990 الی 2018 در حوزه نظریه پردازی توسعه منابع انسانی می‌باشد. ملاک انتخاب داده‌ها شامل الف) نظریه‌پردازی، ب) نقش رشته‌های علمی در نظریه و ج) توسعه نظریه بوده است. انتخاب داده‌ها با روش جستجو در پایگاه‌های اطلاعات علمی و گزینش محقق بوده است. در مجموع، تعداد 183 مقاله و فصل کتاب گزینش شده است. یافته‌ها شامل 341 تم می‌باشد؛ که با روش کدگذاری تماتیک و کشف الگوی ارتباطی میان مفاهیم، تحلیل شده است. نتایج تحلیل تماتیک شامل الف) جریان های فکری، ب) انتظارات از نظریه و ج) چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل است. معیار تحلیل تم‌ها عبارت از نظریه تحول فکری جامعه علمی تولمین (به منظور نیل به جریانهای فکری)، الگوی کریستوفر مابی (به منظور نیل به انتظارات از نظریه در عمل) و چهار گام ابتدایی الگوی دوبین (به منظور نیل به چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل) می باشد. نتایج تحلیل، شامل جریانهای فکری (ایجاد و حفظ بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری، انسان ترقی‌خواه، نهاد ترقی‌خواه و هویت اجتماعی)، انتظارات از نظریه در عمل (نهادسازی تفکر توسعه، تطابق با عقلانیت مسلط، هویت انتقادی، انطباق با تنوع، هم‌افزایی هدفمند، عملیاتی بودن و عاملیت اخلاقی) و چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل (مبنای توسعه، رهیافت توسعه، روش شناسی توسعه و برنامه توسعه) می‌باشد.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، ادبیات، نظریه پردازی، جریانهای فکری، انتظارات از نظریه، تحلیل تماتیک
 • جواد پورکریمی *، انسیه رمضان پور صفحات 125-146

  توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به عنوان یک مولفه کلیدی و مهم در کیفیت آموزش و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری تلقی می شود. با توجه به خلاء موجود در زمینه الگوی مناسب توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی در داخل کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی انجام شده است. روش پژوهش به جهت هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع کیفی بوده که با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نوخاسته (رویکرد گلیزری) انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و کلیه صاحبنظران حوزه آموزش الکترونیکی فهرست شد (تعداد 492 نفر) که با شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 22 نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و داده ها با این تعداد مصاحبه به اشباع رسید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مضمون (تم) صورت گرفت. یافته ها پژوهش در نهایت، 659 کد باز، 57 مقوله اولیه و 15 مقوله ثانویه را تشکیل داد. نتایج نشان داد برای توسعه اعضای هیات علمی آموزش الکترونیک باید به 5 بعد اصلی: بعد توسعه دانش (با 4 بعد)، توسعه مهارت (با 3 بعد)، توسعه توانایی (با 2 بعد)، توسعه نگرش (با 3 بعد) و توسعه ویژگی ها (با 3 بعد) توجه نمود.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدرسان، آموزش الکترونیک
|
 • akbar eydi*, abdolrahim navehebrehim, AKBAR HASSANPOOR, Seyed jafari nia Pages 1-20

  In recent years, the use of strategic management has been widespread in various fields, including the field of human resources. many organizations are working to identify their desired future and focus on achieving their goals. In this regard, the purpose of this research was to design a model for the development of human resources strategies at the level of private banks in the country using a mixed research method. The statistical population in the qualitative section included all available resources and documents in 278 cases, which was selected by systematic extra-systematic method of 141 sources. The participants in the quantitative section included 402 private key bankers who, based on the Morgan table, 196 were selected by stratified random sampling. In the qualitative section with exploratory approach, documents were examined in the framework of the method of the analysis of the subject. to collect information in a quantitive section, a researcher made questionnaire whose validity was calculated by Cronbach's alpha. The results of the first question was identification of 817 key propositions, 32 basic themes, 17 themes and 7 main themes including "strategic insight, strategic analysis, timely decision making, strategic culture, strategic leadership, strategic management of knowledge and strategic monitoring". Which was used to validate them (second question of research) from confirmatory factor analysis and structural equations. The results obtained after the removal of non-significant pathways indicated RMSEA (0.052), NFI, CFI, GFI (0.09), and Chi-square to degree of freedom is 3.14, which indicates the optimal fit of the model and the conformance of the conceptual model of the research to observed data.

  Keywords: Model of Human Resources Management Strategies, Thematic analysis, Validation
 • Mohammad Javad Ershadi*, Sima Soofi, Ali Naimi Sadigh Pages 21-36

  Today, the e-learning system has become an integral part of a learning system at the cutting edge. The staff of the organization of registration of documents and real estate in order to increase productivity and especially reduce the waste of time and energy, as well as the use of high user levels and flexibility in receiving educational services are keen to use e-learning services, and this has led to the expansion of this type of training in the organization. Is. The present study has developed various aspects of the evaluation of the e-learning system based on the ECVAL model. The organization of registration of documents in view of the geographical dispersion of satellite organizations and the necessity of using this system have been studied in this study. The developed model consists of various indexes such as apparent standards, content, security, compatibility with virtual instruments, etc. To this end, a 3D questionnaire has been designed and distributed. In this questionnaire, questions were asked to evaluate employee satisfaction and distributed among 80 employees of this organization. The results of the evaluation and statistical analysis show that the apparent character is of the highest importance to the users, and the security issue is of low importance to them. Finally, executive suggestions were made to improve the quality of the e-learning system.

  Keywords: E-Learning, Employee Satisfaction Assessment, Document Organization, Webqual, LMS)
 • Somayeh Oryan*, Seyed Mohammad Shobeiri, Mehran Farajollahi Pages 37-66

  This study aimed at investigating‏ ‏and prioritizing the pathology of organizational training on financial and ‎non-financial mechanisms of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) by a ‎diagnostic trichotomy model. This study was exploratory research and its methodology was developmental ‎and applied research method. In terms of data collection was combined (quantitative and qualitative) ‎research. The review documents and semi-structured interviews were used as data collection tools. In order to ‎analyze the data, the content analysis for classifying method was used and interviews were conducted with 40 ‎elite and specialists, who were selected purposefully. At the first stage, After extracting 212 barriers and ‎removing repeated elements, 44 relevant concepts and contents classified into one of the three (structural, ‎behavioral, environmental/context) dimensions of the model as a questionnaire.‎‏ ‏Through Lawshe content ‎validity, 36 barriers were selected and reliability by 0.812 Cronbach coefficient alpha‎ were confirmed. ‎Thereafter, this obstacles were prioritized by Fuzzy Delphi method. At the third stage, it was examined how ‎each barriers related legal, economic, political, administrative and environmental conditions‏ ‏influenced each ‎other’s through ISM and MICMAC techniques.‎‏ ‏The results demonstrated that after international and national ‎laws and legal issues, educational process was second effective item. Need assessment for different levels and ‎stakeholders, lack of instructors familiar with the subject and lack of appropriate educational contents as the ‎priority issues had been recognized.‎

  Keywords: Organizational Pathology, Environmental Education, Climate Change, Barrier’s analysis, Interpretive ‎structural modeling
 • hedieh MOHABBAT*, KOUROSH FATHI VAJARGAH, parivash jaafari Pages 67-92

  faculty members are considered as key factors in universities and higher education institutions. Future developments of universities also depend on the competencies, innovations and professional development programs of faculty members. The present study aims to investigate the model and competencies of faculty members in the framework of qualitative approach and content analysis. The research population is composed of all the professors and higher education students in Iran’s universities. Sampling, similar to most sampling types in qualitative studies, is a purposive one, through a criterion and network sampling strategies. The number of informants, based on the principle of saturation in qualitative studies, is 23 who come from diverse universities and institutes. Semi- structured interviews were employed to gather the data, which subsequently were analyzed in several stages using the thematic analysis method. The validity of the analyses was ensured by peer audit and peer debriefing. Results indicated that the competencies of faculty members in six dimensions of educational, research, organizational, ethical, individual and professional competencies and 44 subspecialties were classified.

  Keywords: Competency Model, Professional Development, Faculty Members, Higher Education
 • Rasul rasaei fard* Pages 93-124

  This article aims to conduct an integrative review of the theory building literature of human resource development in order to identify thinking Proceedings and applied learnings in the 28-year history of theory building. Literature Thematic analyze based on Creswell (2008) procedure and Callahan (2010) method has used for getting research goal. Research data has been scientific work about Human Resource Development include scientific article, paper, book chapter and conferences paper that published from 1990 to 2018. Criteria for choosing data has been theory building research in Human Resource Development, role of other scientific disciplines in Human Resource Development and theory development in Human Resource Development. Research data has been searched and selected in scientific databases. Data has included 183 article, paper and book chapter. In the next round articles and book chapters has studied and themes has extracted. Entirely 341 themes has extracted. The next step has been Coding, analyzing and recognizing the communicational model among the codes. The criteria for themes analyze has been Toulmin Intellectual Evolution Theory of Scientific Community (for identifying thinking Proceedings), Christopher Mabey Model (for identifying expectations from theory) and First Four Steps of Dubin’s Theory Building Model (for identifying HRD Functional framework in practice). The results include thinking Proceedings of theory building in Human Resource Development (Creating and Keeping Productivity, Increasing Productivity, Progressive Human, Progressive Institute, Creating Social Content), Expectations from Human Resource Development Theory in Practice (Instituting Development Thinking, Being in Adaption with Predominant Rationality, Being in Adaption with Diversity, Being Purposefully Synergic, Being Operative, Ethical Agency) and Functional framework Human Resource Development in Practice (Development Foundation, Development Approach, Development Methodology, Development Plan).

  Keywords: Human Resources Development, Literature, Theory Building, Thinking Proceedings, Expectations from Theory, Thematic Analysis
 • javad poorkarimi*, ensieh ramezanpour Pages 125-146

  Professional development of faculty members is considered as a key component of the quality of teaching and learning process improvement. The present study was aimed at designing a model for professional development of e-learning instructors. The methodology of the research was applied to the purpose and the method of data collection was of a qualitative type which was performed using the data approach of the foundation with a Emergence approach (Glaser approach). The tool used was semi-structured interview and the statistical population of the faculty members was in the field of e-learning. Using a targeted sampling method, 22 of them were sampled and the data were saturated. Findings The study eventually comprised 659 open codes, 57 primary and 15 secondary categories. The results showed that for the development of faculty members, e-learning should focus on five main dimensions: the dimension of knowledge development (with 4 dimensions), skill development (with 3 dimensions), ability development (with 2 dimensions), development of attitude (with 3 dimensions) and development Features (with 3 dimensions).

  Keywords: professional development, instructors, e-learning