فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال دهم شماره 3 (1398)
 • سال دهم شماره 3 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جعفر صادق تبریزی، وهاب اصل رحیمی، شبنم ایزدی *، کمال قلی پور، مینا عزیززاده صفحات 169-179
  زمینه و اهداف

  هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد نظام جامع ارجاع اورژانس های اجتماعی در شهر تبریز است.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی تلفیقی (کمی و کیفی) می باشد. نظرات صاحبنظران در خصوص وضعیت برنامه با مصاحبه گروهی و مصاحبه فردی و پرسشنامه ی نیمه ساختار یافته مصاحبه جمع بندی و با روش تحلیل محتوایی تحلیل شد. داده های مربوط به عملکرد و خدمات ارائه شده بر اساس اطلاعات ثبت شده در مجتمع سلامت شهید چمران و مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی استخراج و در قالب آمار توصیفی (تعداد و درصد) گزارش شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های مطالعه از بین افراد آسیب پذیر ارجاع داده شده 84درصد مربوط به اعتیاد و 16درصد مربوط به سایر آسیب ها بود. همچنین از 11 آسیب اجتماعی شناسایی شده بعد از اعتیاد بیشترین آمار مربوط به طلاق، همسر آزاری و بازماندگان از تحصیل می باشد و بیشترین ارجاع به سازمان بهزیستی بود. مهم ترین نقاط قوت برنامه، شناسایی افراد آسیب پذیر و هدایت آنها جهت دریافت خدمات حمایتی و فعال شدن سازمان های مردم نهاد و مهم ترین نقاط ضعف آن همکاری ناقص سازمان ها عنوان شد. همچنین در راستای پیشبرد برنامه باید پتانسیل همکاری خوب بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد و از سوی دیگر ضعف همکاری استانداری و شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید در راستای ارتقای عملکرد و گسترش نظام ارجاع اورژانس اجتماعی در تبریز در نظر گرفته شود، بهبود مشارکت و همکاری تمامی ذینفعان و سازمان های مرتبط به منظور افزایش اعتماد عمومی به برنامه و همچنین ارتقای عملکرد آن می باشد.

  کلیدواژگان: تجویز غیراستاندارد دارو، دانشجویان داروسازی، راهکارهای بهبود استاندارد، تبریز
 • طاهره اعتراف اسکویی، یاسر محمدی، مسلم نجفی * صفحات 180-188
  زمینه و اهداف

   تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها پیامدهای ناگوار بسیاری به دنبال دارد. در این میان، پزشکان و داروسازان نقش حساسی در جهت‌گیری و هدایت فرهنگ دارودرمانی به سوی روش های صحیح تجویز و مصرف داروها دارند. هدف این مطالعه بررسی علل تجویز و مصرف غیراستاندارد دارو در ایران و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان داروسازی تبریز در سال 95-94 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی از نوع تلفیقی (کمی-کیفی) بوده و برای انجام آن پرسشنامه‌ای در6 حیطه (نقش داروسازان، پزشکان، بیماران، اقتصاد، مدیریت و نظارت، صنعت داروسازی) طراحی و توسط دانشجویان تکمیل گردید. روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ (0/832=) استفاده شد.

  یافته ها

  از نظر دانشجویان داروسازی، مهمترین علل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو شامل تمایل بیماران به خوددرمانی (0/63±3/49 امتیاز)، پزشک سالاری نظام سلامت و تعامل ناکافی پزشکان با داروسازان و سایر همکاران گروه پزشکی (0/71±3/41 امتیاز) و پایین بودن سطح آگاهی بیماران در مورد خطرات مصرف نابجای دارو (0/62±3/39 امتیاز) بودند. همچنین در بین همه حیطه ها، امتیاز حیطه مدیریت و نظارت مناسب بیش از بقیه موارد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  آگاهی ناکافی جامعه از مصرف صحیح داروها، تمایل به خوددرمانی، تعامل ناکافی پزشکان با سایر همکاران حوزه سلامت و کمبود نظارت سازمان های مرتبط مدیریتی و نظارتی علل اصلی تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو در کشور می باشند. لذا افزایش سطح آگاهی عمومی، ارتقای برنامه های آموزشی و نیز تعاملات تیم درمان، کاستن از مشکلات اقتصادی داروخانه ها و بهبود نظارت سازمان های مربوطه بر عملکرد گروه پزشکی کاملا ضروری است.

  کلیدواژگان: تجویز غیراستاندارد دارو، دانشجویان داروسازی، راهکارهای بهبود استاندارد، تبریز
 • علی شریعتی نیا *، علی اکبر عجم صفحات 189-196
  زمینه و اهداف

  روابط خوب اجتماعی و هوش اجتماعی بالا فاکتورهای زمینه ای در ارتقاء سواد سلامت و پیامدهای آن محسوب می شوند. این مطالعه به منظور پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با رویکرد مقطعی بین 218 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر قاین به عنوان اعضای نمونه با استفاده از روش سنجش سواد سلامت ایرانیان HELIA (Health Literacy for Iranian Adults) و پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001) به منظور پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی در فروردین ماه 1397 انجام و سپس آزمون های آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS 20  انجام شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره کل سواد سلامت و هوش اجتماعی به ترتیب 18/81±118/34 و 8/6 ±69/27 بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش اجتماعی و سواد سلامت رابطه مثبت، معنادار و متوسطی وجود دارد (r=0/208 , p<0/01). همچنین نتایج نشان داد که 11/6 درصد از واریانس سواد سلامت دانش آموزان توسط مولفه های آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی تبیین می شوند (p<0/01 , f=8/39).

  نتیجه گیری

  آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی، پیش بینی کننده سواد سلامت دانش آموزان تلقی می شوند، بنابراین با برگزاری برخی دوره های آموزشی در این زمینه امکان افزایش سواد سلامت دانش آموزان وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ایران، دانش آموزان، قائن، هوش اجتماعی، سواد سلامت
 • کامیار عظیمی *، منیجه شهنی ییلاق، یاسر گراوند صفحات 197-207
  زمینه و اهداف

  در طول دهه گذشته، تعداد روزافزونی از مطالعات به صورت جداگانه و در جمعیت های مختلف اعتیاد به تلفن همراه را موردبررسی قرار داده اند. پژوهش کنونی، ارتباط بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روانی در تبیین اعتیاد به تلفن همراه میان دانش آموزان نوجوان را به بوته کنکاش سپرد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. شرکت‌کنندگان پژوهش 300 دانش‌آموز (162 پسر و 138 دختر) بودند که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی از مدارس متوسطه دوره دوم شهر اهواز انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از مقیاس بهزیستی روان‌شناختی، پرسش نامه سلامت روان و پرسش نامه اعتیاد به تلفن همراه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بهزیستی روان‌شناختی کلی و تمامی ابعاد آن به صورت منفی اعتیاد به تلفن همراه را پیش‌بینی می‌کنند. افزون بر این، سلامت روانی کلی و سه خرده مقیاس اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی پیش‌بینی کننده های مثبت اعتیاد به تلفن همراه بودند. با این وجود، خرده مقیاس علائم جسمانی پیش‌بین معناداری برای اعتیاد به تلفن همراه به شمار نرفت.

  نتیجه گیری

  یافته های فوق مبین آن است که سودمندی فناوری را نمی‌توان به چالش کشید، اما برای جلوگیری از استفاده اعتیادآور تلفن همراه، توجه بیشتر به نوجوانان در دوره‌های آموزشی پایین تر و به کارگیری آموزش بهداشت روانی به منظور ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روانی و استفاده صحیح و موثر از تلفن همراه در بین مدارس ضروری است.

  کلیدواژگان: پدیده های روانشناختی، سلامت روانی، استفاده از تلفن همراه، نوجوانان
 • محمدرضا ایرانی، لیلا ریاحی *، کامران حاجی نبی صفحات 208-217
  زمینه و اهداف

  دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی و درمانی از اصول اولیه مراقبت های بهداشتی و درمانی می‌باشد. جهت دسترسی به این خدمات، عواملی موثر می‌باشند که هدف از این پژوهش تعیین رابطه عوامل موثر بر انتخاب مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ساوه با  بار مراجعه به آنها بوده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی - همبستگی در بین 442 نفر از بیماران شهرستان ساوه در سال 1397 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود. نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران 442 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ساوه بود. روش نمونه گیری طبقه ای می‌باشد. داده ها در نرم افزار SPSS 19 وارد و با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون رگرسیون لوجسیتک(Logistic Regression) ، T مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مطابق نتایج بدست آمده در سطح اطمینان 95درصد (p<0/05) نوع بیماری، قیمت خدمات، مسافت و هزینه، کیفیت خدمات، عوامل ادراکی و فرهنگی، نوع بیمه، جنسیت بیمار و شغل بیمار با بار مراجعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ساوه ارتباط دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود رابطه بین عوامل موثر بر انتخاب مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی با بار مراجعه به مدیران حوزه سلامت پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی و تصمیم گیری  به آن توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: مراقبتهای بهداشتی و درمانی، دسترسی، عوامل موثر، بار مراجعه
 • فریده علیمرادی*، بیتا شلانی صفحات 218-226
  زمینه و اهداف

  فرسودگی شغلی، واکنش افراد به منابع مداوم استرس بین فردی در محل کار است. فرسودگی موجب کاهش کمیت و کیفیت فعالیت های پرسنل بیمارستان شده و در نتیجه نارضایتی از ارائه خدمات به وجود خواهد آمد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی و جو سازمانی نوآورانه با فرسودگی شغلی در پرسنل بیمارستان  بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه پرسنل بیمارستان های شهر کرمانشاه بود که به طور در دسترس نمونه ای به حجم 126 نفر انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن، پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه، و پرسشنامه استرس شغلی جمع آوری و با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون و به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان فرسودگی شغلی پرسنل بیمارستان در حد متوسط است. بین جوسازمانی نوآورانه با فرسودگی شغلی همبستگی 0/29- وجود دارد (p<0/001)، همچنین بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی همبستگی 0/22 وجود دارد (p=0/01). استرس شغلی (0/01=P، و 0/20=Beta) و جوسازمانی نوآورانه (0/001=P، و 0/28-=Beta) توان پیش بینی فرسودگی شغلی را در پرسنل بیمارستان دارند. متغیرهای پیش بین با هم 0/12 فرسودگی شغلی را تبیین کردند (R=0/35, R2=0/12, F=9/1).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت وجود نوآوری در بیمارستان ها، می تواند از میزان فرسودگی و استرس شغلی پرسنل بکاهد. نگرانی بیش از حد ممکن است بر سلامت روحی و جسمی پرسنل بیمارستان تاثیر منفی داشته و موجب ناراحتی و احساس افسردگی آن ها شود. بنابراین حفظ سلامتی متخصصین بهداشت برای دستیابی به مراقبت با کیفیت از بیماران حیاتی است.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، بیمارستان، پرسنل، جو سازمانی، فرسودگی شغلی
 • امیر الهایی، امل ساکی مالحی *، محمد ثقت الاسلام صفحات 227-234
  زمینه و اهداف

  ارزیابی متغیر های تاثیرگذار بر عود لنفوم هوچکین یکی از مباحث مهم مطالعات بالینی است. مدل رگرسیون کاکس به عنوان یک مدل مشهور می تواند برای ارزیابی این فاکتور ها بکار گرفته شود. این مدل براساس پیش فرض خطرات متناسب به برسی متغیر های پیش آگهی می پردازد. این مطالعه با هدف ارزیابی مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر زمان عود بیماری لنفوم هوچکین در بیماران بستری در بیمارستان شفای اهواز انجام شد.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر پرونده ی تمامی بیمارانی که از سال 1381 تا سال 1391 با تشخیص لنفوم هوچکین به مرکز آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان شفا در شهرستان اهواز مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. زمان بقاء، مدت زمان از تشخیص بیماری تا عود (بر حسب ماه) پس از درمان از طریق شیمی درمانی در نظر گرفته شد. انتخاب بهترین مدل با استفاده از آماره نسبت درست نمایی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار STATA13  انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون کاکس طبقه بندی شده نشان می دهد که  خطر عود برای افرادی که هموگلوبین کمتراز 10/5 دارند نسبت به افرادی که هموگلوبین بالای 10/5 دارند 2 برابر می باشد (0/012= P-value) و برای افراد که با روش NLPHL نمونه برداری می شوند نسبت به کسانی که با روش CHL نمونه برداری می شوند 96درصدبیشتر می باشد (P-value=0/155).

  نتیجه گیری

  با استفاده از مدل کاکس طبقه بندی شده بدون اثر متقابل، هموگلوبین کمتر از 10/5 یکی از عوامل مهم و معنادار بر زمان  عود بیماری افراد  مبتلا به لنفوم هوچکین می باشد.

  کلیدواژگان: لنفوم هوچکین، آنالیز بقاء، عود، مدل کاکس طبقه بندی شده
 • نفیسه واحد، وحیده زارع گاوگانی * صفحات 235-247

  این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات شبکه های همکاری علم کتابداری و اطلاع رسانی در تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی انجام یافت.
  این مطالعه از نوع مطالعه مرور نظام مند است. جامعه پژوهش مقالاتی است که به بررسی شبکه های همکاری علمی کتابداری و اطلاع رسانی با روش علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) پرداخته اند. مقالات از پایگاه های اطلاعاتی علم نت، ایران داک، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه اطلاعات علمی سیویلیکا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جستجو و بازیابی شد. معیار ورود به مطالعه بررسی شبکه های همکاری با شاخص های خرد و کلان بود. محدودیت زمانی و زبانی در انتخاب داده ها بکاربرده نشد. مطالعاتی که از SNA برای هم رخدادی واژگان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی انجام یافته بودند، از مطالعه خارج شدند. از PRISMA برای روند انتخاب داده ها و از ابزار ارزیابی نقادانه موسسه JBI برای بررسی کیفیت داده ها استفاده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که تراکم شبکه در مقالات علم کتابداری و اطلاع رسانی کم می باشد و دانشگاه ایران، تهران و شیراز از مرکزیت بینابینی و نزدیکی و درجه بیشتری نسبت به سایر دانشگاه های کشور برخوردار هستند.
  پژوهشگران ایرانی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی باید همکاری علمی خود را در تولیدات علمی بین خود و در سطح بین المللی افزایش دهند. شاید اعمال سیاست هایی مانند امتیاز پژوهشی به هم تالیفی های ملی و بین المللی موجب توسعه شبکه های همکاری کتابداری گردد.

  کلیدواژگان: علم اطلاعات، ارتباطات علمی، شبکه اجتماعی، علم سنجی، کتابداری و اطلاع رسانی
|
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Vahab Asl Rahimi, Shabnam Iezadi, Kamal Gholipour*, Mina Azizzadeh Pages 169-179
  Background and Objectives

  The aim of this study was to assess the performance of Social Emergency Referral System (SERS) in Tabriz.

  Material and Methods

  This was a mix-method study (quantitative and qualitative). The opinions of the experts regarding SERS were summarized by interview and semi-structured questionnaire and analyzed by content analysis method. Performance indicators and service provision were extracted based on recorded data in the health center of Shahid Chamran and the health center of East Azerbaijan province and presented in descriptive statistics.

  Results

  According to the findings of the study, among vulnerable people, 84% were related to addiction and 16% were other problems. Of the 11 detected social harms, after drug addiction, the highest rates refer to divorce, spouse abuse and students who dropeed out of schools and was the largest share of referrals to the welfare organization. The most important strengths of the SERS were identifying vulnerable people and guding them to receive support services and activation of NGOs and the most important weaknesses were the weak cooperation of organizations. Also, for SERS progress, the potential of close cooperation of welfare organization, the Red Crescent and the Relief Committee and the lack of cooperation between provincial government and the municipality should be considered.

  Conclusion

  According to the study findings, in order to improve the performance and expansion of the SERS in Tabriz, one of the most important issues that should be considered, is to improve the participation and cooperation of all stakeholders and related organizations in order to increase public trust in the program and improving its performance.

  Keywords: Social Emergency, Referral System, Social Harms, Tabriz, Performance, Assessment
 • Tahereh Eteraf, Oskouei, Yaser Mohammadi, Moslem Najafi* Pages 180-188
  Background and Objectives

  Irrational drug prescription and consumption lead to numerous undesirable consequences. Physicians and pharmacists have critical roles in directing the drug therapy culture to proper way and destination. In this study, causes of non-standard prescription and drug use in Iran and its improvement strategies from the viewpoint of Tabriz pharmacy students were evaluated in 2015-2016.

  Material and Methods

  To perform this cross-sectional quantitative-qualitative study, a questionnaire was designed in six domains (role of pharmacists, physicians, patients, economy, management and supervision, pharmaceutical industry) and completed by the students. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was determined by Cronbach’s Alpha method (Alpha=0.832).

  Results

  The students declared that the most important causes of irrational drug prescription and consumption were patients’ tendency to self-medication (3.49±0.63), physician based health system and inadequate collaboration between physicians with pharmacists and other medical team members (3.41±0.71) and low level of knowledge of patients about the risks of drug misuse (3.39±0.62). Also, among the all domains, the importance of appropriate management and supervision was greater than other items.

  Conclusion

  Inadequate knowledge of the society about proper use of medications, tendency to self-medication, inadequate collaboration between physicians with other health system members, low supervision of related management and supervisory organizations are the main causes of irrational drug prescription and consumption in the country. Therefore, increasing public awareness level, improving educational programs and collaboration between the treatment team members, reducing the economic problems of pharmacies and improving the supervision of relevant organizations on medical group is absolutely necessary.

  Keywords: Non-standard, rescription, Pharmacy students, Strategies to improve, the standard, Tabriz
 • Ali Shariati Nia*, Ali Akbar Ajam Pages 189-196
  Background and Objectives

  Good social relationship and high social intelligence are the base factors to improve health literacy and its consequences. This study was done in order to predict health literacy through social intelligence in students.

  Material and Methods

  A cross-sectional study was carried out in March 2018 among 218 second grade high school male students. The HELIA questionnaire and social intelligence questionnaire of Silva were used to assess predicting health literacy through social intelligence and statistical analysis performed using SPSS v.20.

  Results

  The mean scores of health literacy and social intelligence were118.34±18.81 and 69.27±8.6, respectively. Findings of the study indicated that there is a positive, significant and medium relationship between social intelligence and health literacy (p<0.01,r=0.208). Also, 11.6% of the variance in the health literacy of students was determined by the components of social awareness and social information processing (f = 8.39, p<0.01).

  Conclusion

  Social awareness and social information processing are considered as predictors of health literacy of students; therefore, organizing a training course in this field may increase the health literacy of students

  Keywords: Health Literacy, Social Intelligence, Students, Qayen, Iran
 • Kamyar Azemi*, Manijeh Shehni Yailagh, Yaser Garavand Pages 197-207
  Background and Objectives

  During the past decade, a growing number of studies separately and in different populations have examined cell phone addiction. Present study examines the relationship of psychological well-being and mental health in explaining cell phone addiction among adolescent students.

  Material and Methods

  This was a descriptive-correlational study. The participants of the study were 300 students (162 boys and 138 girls) from secondary schools of Ahvaz who were selected by random multi-stage cluster sampling. In order to collect information, psychological well-being scale, mental health and cell phone addiction questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis were applied to analyze the data using SPSS software.

  Results

  The results showed that overall psychological well-being and all its dimensions negatively predict cell phone addiction. In addition, overall mental health and three subscales of anxiety and insomnia, social function, and depression were positive predictors of cell phone addiction. However, the subscale of physical symptoms was not a significant predictor of cell phone addiction.

  Conclusion

  The above findings show that the utility of technology cannot be challenged, but to prevent addictive use of cell phones, paying more attention to adolescents in lower education courses and using mental health education are essential to promote psychological well-being and mental health and proper and effective use of cell phones among schools.

  Keywords: Psychological, Phenomena, Mental Health, Cell Phone Use, Adolescents
 • Mohammad Reza Irani, Leila Riahi*, Kamran Hajinabi Pages 208-217
  Background and Objectives

  Equal access to health care services is one of the basic principles of health care delivery. There are many factors affecting the access to services. The aim of this study was to determine the relationship between factors affecting the selection of health care service providers in Saveh and the load of visits.

  Material and Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on 442 patients in Saveh district in 2018. The required data were collected using a questionnaire. Cochran formula was used to calculate the statistical sample size and a total of 442 patients referring to health care service providers in Saveh were enrolled into the study using stratified sampling method. The collected data were entered into SPSS 19 software and were analyzed using descriptive statistics, Logistic regression test, independent T test, and one-way analysis of variance.

  Results

  Based on the results, at a confidence level of 95% (p<0.05), type of illness, cost of services, distance, quality of services, perceptual and cultural factors, type of insurance, gender of patient, and occupation of patients had a relationship with the load of visits to the health care service providers in Saveh.

  Conclusion

  Taking into consideration the relationship between the factors affecting the selection of health care service providers and the load of visits, the authorities in the field of health are recommended to pay special attention to the related factors when planning and making decisions.

  Keywords: Delivery of Healthcare, Influential Factors, Access, Load of Visits
 • Bita Shalani, Farideh Alimoradi* Pages 218-226
  Background and Objectives

  Burnout is the reaction of individuals to the persistent sources of interpersonal stress in the workplace. Burnout reduces the quantity and quality of the hospital staff’s activities, and as a result, dissatisfaction with the provision of services will arise. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between job stress and innovative organizational climate with burnout in hospital personnel.

  Material and Methods

  This study was descriptive and correlational. Statistical population included all hospitals’ personnel in Kermanshah hospitals and 126 subjects were selected by available sampling. The instruments used included Saatchi and Hooman Occupational Burnout Questionnaire, Innovative Organizational Climate Questionnaire, and Job Stress Questionnaire. Data were analyzed using correlation and regression by SPSS 24.

  Results

  The results showed that there is a correlation (-0.29) between the innovative organizational climate and burnout (P= 0.001). Also, there is a correlation between job stress and burnout (R= 0.22, P= 0.01). Job stress (P= 0.01, Beta 0.20) and innovative organizational climate (P= 0.001, and Beta= 0.28) can predict burnout in hospital personnel. Predictive variables explained 0.12 of burnout (F= 9.1, R= 0.12, R= 0.35). The results also showed that the burnout rate of hospital personnel was moderate.

  Conclusion

  Regarding the results of this study, it can be said that the innovation in hospitals can reduce the amount of burnout and occupational stress of the personnel. Too much worry has a negative effect on the mental and physical health of hospital personnel and causes discomfort and depression. Therefore, to achieve a high quality care of patient, health protection of professionals is vital.

  Keywords: Job Stress, Hospital, Personnel, Organizational Climate, Burnout
 • Amir Elhaei, Amal Saki Malehi*, Mohammad Seghatoleslami Pages 227-234
  Background and Objectives

  Identifying the important influential factors of relapse in Hodgkin's Lymphoma is a great challenge in oncology studies. Cox regression model is a known method that could be used to evaluate the prognostic factors. This method identifies the main prognostic factors based on Proportional Hazard (PH) assumption. The aim of this study was to evaluate the stratified Cox model and assess the prognostic factors which affected the relapse time of Hodgkin's lymphoma in patients hospitalized in Ahvaz Shafa Hospital.

  Material and Methods

  The current study included all the cases of patients who had referred to the research center of oncology and hematology of Shafa hospital in Ahvaz Jundishapure University of medical sciences during 2002-2012. Survival time was considered from date of diagnosis to relapse (in months) after chemotherapy. Choosing the best model was based on Likelihood Ratio Test. Data analysis was performed using STATA13.

  Results

  The results of the stratified Cox regression model showed that the risk of relapse is 2 times higher for patients with hemoglobin lower than 10.5 (P=0.012). Furthermore, the patients that NLPHL was used as a biopsy method were 96 percent more likely to experience the relapse compared to CHL biopsy method (P = 0.155).

  Conclusion

  Using the stratified Cox regression model the hemoglobin less than 10.5 was identified as a main and significant prognostic factor.

  Keywords: Hodgkin's Lymphoma, Survival Analysis, Relapse, Classified Cox Model
 • Nafiseh Vahed, Vahideh Zarea Gavgani* Pages 235-247

  The purpose of this study was to review the characteristics of collaboration and co-authorship networks of Iranian researchers in the field of library and information science (LIS). This was a systematic review. The research population consisted of articles that have studied the scientific collaboration networks of LIS with social network analysis (SNA) method. Articles were retrieved from the science edition and social science edition databases of ISI Web of Science (maintained by Clarivate Analytics), Scopus (provided by Elsevier), Irandoc (Iranian Research Institute for Information Science and Technology), Magiran, and the SID (Scientific Information Database), Civilica Scientific Database, and ISC (Islamic World Science Citation Database). The inclusion criteria were to study the Iranian co-authorship networks with micro and macro indicators. The time and language constraints were not applied to the data selection. Studies from the SNA for words co-occurrence in LIS vocabulary were excluded. PRISMA was used for the data selection process and JBI's Critical Appraisal Tool was used to assess the data quality. The findings of the study showed that density of co-authorship network in LIS articles is low and the universities of Iran, Tehran and Shiraz are more centralized and closer than other universities in the network. This study suggests Iranian researchers in the field of library and information science increase their scientific collaboration in their scientific production at national and international levels.

  Keywords: Information Science Scholarly, CommunicationSocial Networking, Scientometrics, Library-Information Science