فهرست مطالب

نامه هنرهای تجسمی و کاربردی - سال یازدهم شماره 22 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال یازدهم شماره 22 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم حکیم*، بهمن نامور مطلق صفحات 5-21
  در طول تاریخ نقاشی، آثار بیشماری وجود دارد که با رویکردهای مختلفی بازتولید شده اند از جمله نقاشی ژکوند اثر لئوناردو داوینچی. یکی از برگرفتگی های کم تر شناخته شده از این اثر، نقاشی ژکوند اثر رنه مگریت است. انواع برگرفتگی یکی از موضوعات مورد مطالعه در رویکرد ترامتنی ژرار ژنت با عنوان بیش متنیت می باشد. نقاشی مگریت به عنوان بیش متن، به رابطه ای پیچیده، چند لایه و رمز آلود میان اثر، عنوان و همینطور پیش متنش یعنی ژکوند داوینچی شکل می دهد. پژوهش حاضر قصد دارد با روش تحلیلی و با استناد به گونه شناسی بیش متنی ژنت و با بهره گیری از دیگر آثار مگریت و ویژگی های بافتی خلق اثر یعنی سبک سوررئالیسم به خوانش تابلوی ژکوند مگریت بپردازد. به نظر می رسد نسخه ژکوند مگریت به وسیله پیوستگی ها و مناسبات متنی ویژه با پیش متن خود، می تواند گونه ای متفاوت از جناس های تصویری پارودیک نقاش محسوب شود. و با توجه به بافتار فراواقعی اثر، عنوانش به ناسازگاری معنایی و در نتیجه خلق امر شگفت منجر می شود. امر شگفت از طریق پیچیده سازی رابطه میان زبان و تصویر و به پرسش کشیدن آنچه طبیعی به نظر می رسد ایجاد می شود.
  کلیدواژگان: نقاشی ژکوند، رنه مگریت، لئوناردو داوینچی، ژرار ژنت، بیش متنیت
 • فریده آفرین* صفحات 23-44

  هدف از مقاله فعلی روشن کردن سه زمانمندی دلوزی در کنش نقاشی فرانسیس بیکن با تکیه به شرح دیاگرام و قیاس زیباشناختی است.خوانش دلوز از زمان با تمرکز بر تفاوت و تکرار و درسگفتارهای کانت صورت گرفته است. بدین ترتیب، در زمانمندی اول، اکنون ها با هم همزمان اند و ساحت اکنون حاکی از فعل وانفعالات لحظه ای و همراستای دغدغه های عملی است.زمانمندی دوم، همبودی مدارهای گذشته با اکنون است.گذشته ناب، فعلیت یکی از مدارها در خاطره است که سلسله اکنون ها به هم می ریزد. با به هم نزدیک شدن اکنون و گذشته نسبت جدیدی حاصل می شود که امکان آینده از آن می آید و تحقق آن شیوه های هستن هستنده را رقم می زند.هر سه زمانمندی به نحوی در کنش نقاشی بیکن، قابل تحلیل است. او با طی شدن سه دقیقه یا مرحله از نیرو -امکانهای رنگ که آزادنه بر پهنه ی منطق نامتعین نقاشی جا خوش کرده اند، به قاعده ای که دیاگرام به منزله نسبت های نیروها القا می کند گوش می سپارد و سپس به تنظیم سایر قسمت ها با فرمان دیاگرام و آرماتور پیشنهادی اش می پردازد. قیاس زیباشناختی جاری در دیاگرام بر اساس مدولاسیون و تشابه غیرمشابه یا تفاوتی شبیه عمل می کند. زمان اصیل مربوط به روابط اصیل است که دیاگرام القا می کند و انواع زمان های دیگر در اثر را زیر کنترل خود می گیرد.

  کلیدواژگان: زمان بندی دلوز، فرانسیس بیکن، کنش نقاشی، دیاگرام، قیاس زیباشناختی
 • مهرنوش زیدآبادی*، سودابه صالحی صفحات 45-66
  چکیده در جهان امروز، هر روزه شرکت‏های بیش تری شروع به گسترش فعالیت‏های خود در خارج از مرزها می‏کنند. با توجه به تاثیر انکارناپذیر عوامل فرهنگی بر موفقیت تبلیغات برندها در کشورهای گوناگون جهان، لزوم بررسی نقش فرهنگ و کاربرد آن در تبلیغات تجاری بین المللی احساس می‏شود. هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین نحوه‏ی به کارگیری ویژگی های فرهنگی در کمپین‏های تبلیغاتی یک برند معتبر جهانی بوده است. برای این منظور، کمپین های تبلیغاتی برند ایکیا به عنوان نمونه ی پژوهش در دو کشور آمریکا و چین، مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیار انتخاب این برند، دارا بودن بازار جهانی مقبول و توجه آن به عوامل فرهنگی در پیش‏برد اهداف تبلیغاتی خود بوده است. شش کمپین تبلیغاتی برند ایکیا در دو کشور ذکر شده، بر مبنای نظریه های فرهنگی هافستد و هال مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آنند که برند ایکیا تا حد زیادی تبلیغات خود را با ویژگی های فرهنگی کشور مقصد هماهنگ کرده است. با این حال، هماهنگی تبلیغات ایکیا با زمینه ی فرهنگی پایین که بیشتر در کشورهای غربی مشاهده می شود و در آن پیام تبلیغ به طور واضح قابل درک است بیش تر می باشد. دلیل این پیش آمد را می توان شناخت بیش تر برند از فرهنگ مادری آن نسبت به فرهنگ های شرقی دانست.
  کلیدواژگان: طراحی گرافیک، تبلیغات برند ایکیا، نظریه های بینافرهنگی، مدل هافستد، مدل هال
 • سیده اکرم اولیایی طبایی*، صمد سامانیان صفحات 67-84

  طاووس به عنوان یکی از پرندگان زیبا، از گذشته جایگاه ویژه ای را در ادب، هنر و باورهای مردمایران پیدا کرده است، ب هطور یکه در آثار و اشیاء هنری به اشکال مختلف نمود داشته و علاوه برتزیین آ نها، گاه معانی و مفاهیمی را نیز با خود به همراه دارد. هدف این پژوهش آن است تا باشناخت نق شمایه طاووس در بافته های دوره اسلامی ایران تا پایان دوره صفوی جایگاه آن را ازنظر نوع ترکی ببندی و شکل ظاهری، نحوه قرارگیری و جنب ه های هنری بررسی کند و با رویکردیتاریخی و روش کیفی، با توصیف داده ها و شیوه مشاهده و مطالعه منابع کتابخانه ای به انجامرساند. نتایج پژوهش نشانمی دهد که از آغاز اسلام تا پایان دوره صفوی، نقش طاووس را بیشاز سایر آثارمی توان بر روی بافته ها مشاهده نمود. تصاویر نمونه های موجود و منتشرشده ونیز مشاهده شده بر روی آثار موز های حاکی از آن است که علاوه بر ویژگی های ظاهری، جنبه های معنوی نیز دارد. گاهی به نشانه آسمان پرستاره، تزیینی و تجملی است و گاهی نیز به عنوان یکی ازنشان ه های فضای بهشتی به شمار می رود و نمایی از بهشت را تداعی م یکند. در طول دوره اسلامیتغ ییراتی از نظر بصری و شکلی، نحوه ترکی ببندی و جایگاه قرارگیری این پرنده بر روی آثارهنری ب هویژه بافته ها، ایجاد شده است و اغلب به صورت زوج و به شکل تقارن محوری و معمولادر دو طرف درخت زندگی به تقلید از نقوش ساسانی، نقش بسته است و زاویه قرارگیری آ نها از نیمرخ و با دنباله گشوده و اکثرا به سمت بالا م یباشد که یا درون قا بهایی به صورت تک، یا جفتو یا به صورت آزاد در حالت سکون و یا در حال حرکت در متن بافته وجود دارند

  کلیدواژگان: طاووس، نماد طاووس، نقش طاووس، نقوش بافته ها، بافته های اسلامی
 • عابد تقوی*، نرگس اکبری صفحات 85-103
  سفال سامانی، یکی از بارزترین ویژگی های تصویرسازی هنر ایرانی به شمار می آید. تداوم و تغییر در نقش و مفاهیم برآمده از آن، نشانگر دو جریان کاملا متفاوت در هنر نگارگری ایرانی است. جریانی که از یکسو استمرار بن مایه های هنر دوره ساسانی و فرهنگ سغدی را نشان می دهد و از سویی دیگر، نشانه های تاثیر فرهنگ و هنر اسلام را عرضه می کند. از آنجایی که شواهد تصویرسازی ایرانی از قرون اولیه اسلامی اندک است، تصاویر خلق شده بر سفالینه های سامانی بخشی از پیشینه تصویرگری ایران به شمار می آیند و می تواند خلاء مطالعاتی در این حوزه را تا حدی مرتفع سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیل تاریخی به گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و مطالعات موزه ای در قالب توصیف و طبقه بندی نمونه های شاخص سفالینه های سامانی در موزه های مهم دنیا نظم یافته است. در این پژوهش تلاش شده به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که شیوه بازنمایی تصاویر در سفالینه های سامانی به چه صورت بوده است؟ و چه عواملی بر شیوه تصویرنگاری این سفال ها موثر بوده است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصاویر سفالینه های سامانی با وجود قرارگیری در دامنه زمانی قرون سوم و چهارم هجری، در برخی موارد بازتاب مشخصه های سنت تصویرگری هنر دوران تاریخی(خصوصا ساسانی) و همچنین نقاشی های سغدی است.
  کلیدواژگان: سفالینه های سامانی، نیشابور، قرون اولیه اسلامی، تغییر، استمرار
 • مهشید بارانی*، بهادر زمانی صفحات 105-120
  امروزه تفکر حاکم بر طراحی مبلمان به ویژه در فضاهای عمومی شهر ورای تفکر صرفا عملکردی، متوجه کسب تجربه های جدید گردیده است تا جایی که مبلمان شهری به لحاظ اجتماعی با ایجاد بهانه هایی برای حضور مدت دار، اثراتی ماندگار در ذهن مخاطبان گذاشته و حضور پذیری و خوانایی فضا را ارتقا می بخشند. با این حال، نقش طراحی تجربه محور مبلمان شهری در فضای شهرهای امروز موضوع پراهمیتی است که کمتر به عنوان پژوهشی مستقل به آن پرداخته شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تاثیر مولفه های کلیدی مبلمان شهری بر میزان استفاده از مبلمان به عنوان یکی از شاخص های سرزندگی فضا است. در راستای نیل به هدف، تحقیق با استفاده از روش مطالعه نمونه موردی (پارک آزادی و باغ ملی شیراز) انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و پرسش نامه صورت گرفته و روش تحلیل اطلاعات ترکیبی از دو روش کمی (با استفاده از نرم افزار SPSS) و تحلیل کیفی بوده است. بر اساس یافته های تحقیق، توجه و پیاده سازی شاخص های طراحی تجربه محور در مبلمان می تواند موجب برانگیخته شدن احساسات و پس از آن ایجاد ارتباطی عمیق تر بین انسان و محصول گردد. به کارگیری رنگ غیرخنثی، تنوع فرم، توجه به ارزش های فرهنگی جامعه و سایر عوامل محیطی میزان استفاده از مبلمان و در نهایت سرزندگی فضا را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مبلمان شهری، فضای شهری، رویکرد طراحی تجربه محور، پارک آزادی و باغ ملی شیراز
|
 • Azam Hakim *, Bahman Namvar Motlagh Pages 5-21
  Throughout the history of painting, there are several works that have been reproduced according to numerous approaches, including Leonardo da Vinci`s Joconde (mona lisa). The characteristics of these inclusions are remarkable similarities between the first and second text. But one of the less known paintings derived from this painting is Rene Magritte`s Joconde, Belgian surrealist painter. In this painting, the feature mentioned, Resemblance, is not at least at first glance. Type of derived is one of the studied topics in transtextuality approach of Gerard Genette (literary theorist) as hypertextuality. hypertextuality is the term chosen by Gennett to link a text with other texts. Magritte painting as hypotext forms to complex, multi-layered and mystery relation between work, title and it`s Ohypotext, da Vinci`s Joconde. This study intends to read Magritte’s Jocondo by descriptive, analytical method and based on hypertextuality typology of Genette and context`s characteristics of the creation, the surrealism’s style. In this regard, the relations between the Ohypotext and the hypotext are divided into four categories, and we classify it according to the Genette typology of the gene (in the study of this sample, 3 of 6 cases were identified including pastiche, parody and transposition. among them, Parody appears more powerful than the rest of the types in the overall connection between two paintings). The categorization of inter-authoring relationships includes the following: The relationship between the title of the first text and the title of the second text, the relationship between the common title of texts with the hypotext, the relationship between the first and second text and the relationship between hypotext and its title. Apart from these main relationships, some min-relationships were made between other works that were somehow associated with the joconde of magritte, and were also studied their hypertext relations. We have given the title of intra-authoring relationships to this section of the relationships. This kind of relations include: The relationship between the joconde paintings of magritte, editions 62 and 64, The relationship between the paintings and the sculpture of joconde, the lost effort and the beautiful world and The relationship between the paintings and the sculpture of joconde. transtextuality types in these relationships also include: pastiche, Transposition, forgery. It seems that Joconde of Magritte can be considered as a different type of painter `s parodic visual puns by continuity and special text relationships with its Ohypotext. But due to the work`s surrealistic context, its title forms to the meaning conflict, and in this way leads to create an amazing object. This seems to be of the same Congruent with a rhetorical advice Named Catachresis (using the strange and seemingly wrong words in the new context in a way that is isolated from known for his context). All these features forms to different work in naming that is not tautology. Which means that proposition will not be repeated in the work and the role of language would be deconstructed in the interpretation of a work of art and this role only is decodeable in multi-dimensional network.
  Keywords: joconde, rene Magritte, Leonardo Da Vinci, Gerard Genette, transtextuality
 • Farideh afarin* Pages 23-44

  The article follows two goals: first, clarifying three dimensions of temporality in Deleuze Thought and secondly applying these dimensions and their temporality in Francis Bacon's act of painting. In order to understand Deleuze`s ideas in this issue, we search in chapter 2 of Difference and Repetition & his courses on kant. To answer the main question, the role of these three dimensions of temporaliy in Francis Bacon's act of painting has been analysed. The three dimensions of temporality in Deleuze`s thought is the present, the past & pure past, and the future or the possible. In the first dimension, The presents are contemporary with each other in the successive order in straight line. the first passive synthesis of Habitus, is repetitive. living presents by means of a passive foundation are passing. The first passive synthesis concerns the present, the second concerns the past. The second synthesis, like that of memory, constituted time as a pure past, which makes ground for the passing one present and the arrival of another which pass in the reality. the pure past is no more than a condition. the Past as virtual is coexistent to the presents. The layers of past as virtuality encompasses the reality of presents. Pure past allows the presents passed on it`s ground. by the intrusion of pure past, the fissure or fracture is formed. it operates as an interval or intrusion in the coexistence of reality and layers of virtuality. Then the present and the proper layer of past become adjacent intensively, then a new relation is resulted from their interpenetration. This relation bring about the possibility of fact or future, and the actualization of it will shape to the modes of existence of beings. The third dimension gives coherence to other dimensions of time. All three dimensions of temporality are to high extent in the Bacon's act of painting readable. They can be analyzed by passing three moments: 1) the material-color = forces, 2) the formation of the diagram = the relation of forces or possibility of fact, 3) arising the pictorial fact or image through it. The painter will start from figurative givens, suddenly an (maybe mental image) image from past as intruder interrupt the succession of them. The parallel level or circle of past which encompasses the presents that are clichés or response to them, insist in actual layers of reality, and through it`s pressure there will a chatasrophe or an indeterminate area in painting. This indeterminate area bring about pure form of time or pure past. It make genesis to arrangement of different forces that called diagram there will be possibility of fact and through it will emerge pictorial fact. The pure form of Diagram and it`s temporality will rulling over other different types of temporality & time. SO the diagram and modulation and aesthetic analogy make a ground for passing from structure & structuralism. There will be a posteriori armator instead of fix & unchangeable and apriori structure.

  Keywords: dimensions of temporality, act of painting, Francis Bacon, Diagram, aesthetic analogy
 • Mehrnoush Zeidabadi * Pages 45-66
  Abstract In a global economy, more and more companies start developing their activities beyond borders. The success of these companies and brands in such a global market is influenced by many factors. One of the most important factors is their audiences' culture. The influence of cultural factors on business flow is important. Every society has its own cultural elements and considerations what has appeared in language, religion, values and attitudes, customs, etc. International companies which are going to have international audiences for their products and services need to interact with different cultures. Target audiences of international brand's advertising differ from country to country in terms of how they approach to advertisements, understand them or decode symbols and respond to their contents. Cross cultural communication solutions try to help minimize the negative impact of cross cultural differences on cross cultural advertising. Regarding the undeniable effects of cultural factors on the success of brands' advertising in different countries of the world, the necessity of study the role of culture and its application in the international trading advertisements is felt. In today's world, the advertising would be effective that can adapt to the cultural requirements. To recognition the culture of a country, affecting factors on social behavior should be studied. The same behavior also could be effective on advertising styles. Recognition the capacity of a culture, intercultural communication, as well as the overall advertising practices in each country, can help the popularity of the brand in the public acceptance. Therefore, advertising campaign of IKEA brand is evaluated as a research sample in two countries of America and China. This is a case study. The images have been selected from 2000 to 2015 campaigns that have been run and presented in several different countries. The samples have been collected according to international sites such as Ads of the World and Coloribus and available promotions archive, and were reviewed, described and analyzed through careful observation of the researcher. To analyze the samples, the researcher using the culture factor of high and low background of Hall and the three factors of masculinity/femininity, collectivism/individualism and indulgence/limitations has reviewed the commercial advertisements of Ikea in America and China. The criteria of choosing this brand were having a good global market and its attention to cultural factors to advance its advertising goals. Six advertising campaigns of IKEA in these two countries were studied according to cultural theories of Hofstede and Hall. Consider to the factors such as overall formation of an ad based on consideration to cultural factors and how to address it have been studied in this research. The findings indicate that IKEA brand has adapted its advertisements to the cultural features of the target country to a large extent. However, the adaptation of IKEA advertisements with low cultural context is more seen in the west countries and advertising message is obviously understandable in it. The reason is that the brand knows that mother culture more than eastern cultures.
  Keywords: Graphic Design, advertising of brand IKEA, cross-cultural theories, Hofstede model, Hall model
 • Pages 85-103
  Samanid Earthenware, determine one of the most Iranian art painting in early Islamic period. Change and Continuity in these motivies show that there are two differnts proceedings in Iranian art painting. In otherwise, there are Sasanid impact anf Soghd Culture that influenced on the motives and so, interaction of Islam culture and art that it formed and developed in this case. So far Iranian painting is rare evidence in early Islamic period in Iran, created motivs can be demonstrate as history of Iranian painting and it can be resolve in researches gap, approximatly. Thus, in this article attempted that pottery motivs Samanid studies as structure and concept and variable effective on the formation. Present research carry out by descriptive-analytic approach and documentary and meusum studies. In this paper tried that how were represent of samanids earthenware style? Whats of varieable impact on the miniature potteries? hus, in this article attempted that pottery motivs Samanid studies as structure and concept and variable effective on the formation. Present research carry out by descriptive-analytic approach and documentary and meusum studies. In this paper tried that how were represent of samanids earthenware style? Whats of varieable impact on the miniature potteries? Result of this research show that motifs despite being created in the third and fourth centuries of Islamic period. They reflect in some cases the characteristic traditional art of ancient Iranian time and also show sogdian paintings. in addition to that it has to be pointed out that the artists during samanids area were selecting many of their designs based on their national beliefs from Iranian designs but they didn't copy them totally but they modified them according Islamic culture. Result of this research show that motifs despite being created in the third and fourth centuries of Islamic period. They reflect in some cases the characteristic traditional art of ancient Iranian time and also show sogdian paintings. in addition to that it has to be pointed out that the artists during samanids area were selecting many of their designs based on their national beliefs from Iranian designs but they didn't copy them totally but they modified them according Islamic culture. hus, in this article attempted that pottery motivs Samanid studies as structure and concept and variable effective on the formation. Present research carry out by descriptive-analytic approach and documentary and meusum studies. In this paper tried that how were represent of samanids earthenware style? Whats of varieable impact on the miniature potteries? Result of this research show that motifs despite being created in the third and fourth centuries of Islamic period. They reflect in some cases the characteristic traditional art of ancient Iranian time and also show sogdian paintings. in addition to that it has to be pointed out that the artists during samanids area were selecting many of their designs based on their national beliefs from Iranian designs but they didn't copy them totally but they modified them according Islamic culture.
  Keywords: Samanid Earthenware, Nishabour, Early Islamic Period, Change, Continuity
 • Mahshid Barani *, Bahador Zamani Pages 105-120
  Nowadays, the main approach for furniture design concentrates on the psychological, social needs and giving new experiences to audience. Furthermore, urban furniture could Influenced on the minds of the audiences with an excuse for a long-term presence and developed the accessibility and legibility of urban public space in addition to the purely functional thinking and meeting physical needs. Nevertheless, the role of urban furniture design in urban vitality is an important issue that has been less addressed as an independent research.
  Purpose
  The purpose of this study is to evaluate the impact of key factors of urban furniture on the usage of furniture as one of the vitality indicators of space. In addition, urban furniture experience-oriented design criteria are identified in accordance with the users' behavioral needs.
  Method
  In order to achieve the goal, the research was carried out using a case study method (Azadi Park and National Garden of Shiraz). Data were gathered through observation and questionnaires, and data analysis was combined with both quantitative methods (using SPSS software) and qualitative analysis.
  Conclusion
  The results show that if the attractiveness of the exterior and functional factors in urban furniture could make it amazing, memorable to the audience, undoubtedly seems as an important parameter for population to be in the city and have entertaining, sense of belonging and memory. Also, the vitality of urban space may increase by more much people and more activities. According to the results of this research, attention and implementation of experience-based design indicators in furniture can excite emotions and then create a deeper connection between man and product. The use of non-Neutral color, the diversity of the form, the attention to the cultural values of society and other environmental factors increases the amount of use of furniture and the vitality of space ultimately. Nowadays, the main approach for furniture design concentrates on the psychological, social needs and giving new experiences to audience. Furthermore, urban furniture could Influenced on the minds of the audiences with an excuse for a long-term presence and developed the accessibility and legibility of urban public space in addition to the purely functional thinking and meeting physical needs. Nevertheless, the role of urban furniture design in urban vitality is an important issue that has been less addressed as an independent research.
  Purpose
  The purpose of this study is to evaluate the impact of key factors of urban furniture on the usage of furniture as one of the vitality indicators of space. In addition, urban furniture experience-oriented design criteria are identified in accordance with the users' behavioral needs.
  Method
  In order to achieve the goal, the research was carried out using a case study method (Azadi Park and National Garden of Shiraz). Data were gathered through observation and questionnaires, and data analysis was combined with both quantitative methods (using SPSS software) and qualitative analysis.
  Keywords: Urban Furniture, Urban Space, User-experience design approach, Azadi Park, Shiraz national garden