فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزاده ابراهیم زاده* صفحات 289-291

  آنفولانزا یک بیماری حاد تنفسی است که در اثر ویروس‌های آنفولانزا که معمولا زیرگروه آنفولانزای A و B هستند ایجاد می‌شود. ویروس آنفولانزا می‌تواند سبب بروز بیماری‌های خفیف یا شدید شده، بیماری افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای را تشدید کند و یا سبب ایجاد عفونت‌های باکتریال ثانویه گردد. برخی گروه‌ها مانند: زنان باردار، افراد مسن، کودکان خردسال و افرادی که شرایط بهداشتی خاص دارند، بیشتر در معرض عوارض جدی آنفولانزا قرار می‌گیرند. روش‌های متعددی برای جلوگیری از بروز این بیماری وجود دارد که از ایمن‌سازی می‌توان به‌‌عنوان بهترین روش مداخله برای پیشگیری از عفونت‌های ناشی از این ویروس اشاره کرد

  کلیدواژگان: انفولانزا
 • محمد صوفی آبادی، فاطمه ویسی همپا* صفحات 292-299
  زمینه و هدف

  اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که باعث کاهش کیفیت زندگی و اختلالات مزمن می گردد. با توجه به عوارض جانبی بیشتر داروهای شیمیایی این مطالعه با هدف بررسی اثرعصاره هیدروالکلی برگهای پونه بر اضطراب در موش های صحرایی نر انجام گردید.

  روش تحقیق

  در این مطالعه تجربی از 24 سر موش صحرایی نر استفاده شد. حیوانات به 4 گروه 6 تایی شامل گروه های کنترل (فاقد تیمار) و سه دسته ی تجربی دریافت کننده ی دوز های 400، 800، 1600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش عصاره ی هیدروالکلی پونه تقسیم گردیدند. عصاره نیم ساعت قبل از آزمون به صورت داخل صفاقی تزریق شد. جهت سنجش اضطراب از ماز صلیبی مرتفع استفاده شد مدت زمان و تعداد دفعات حضور موش ها در بازو های باز و بسته ماز ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و تست پیگیری توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ‏ها

  میانگین درصد تعداد ورود به بازوی باز  و مدت حضور در آنها در موشهایی که در عصاره را دریافت داشتند نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار افزایش(P<0.05) و مدت حضور را بازوی بسته ماز کاهش(P<0.05,0.01)  یافت.

  نتیجه‏ گیری

  برطبق این یافته ها عصاره هیدروالکلی برگ پونه موجب کاهش اضطراب در موش های صحرایی شده و ممکن است این اثر را بر انسان هم داشته باشد که نیاز به مطالعه دارد.

  کلیدواژگان: پونه، اضطراب، ماز صلیبی مرتفع، موش صحرایی نر
 • طاهره سیف پور، عیسی محمدی زیدی*، هادی مرشدی صفحات 300-314
  زمینه و هدف

  در کنار اثربخشی دارودرمانی، مشخص شده است که مداخلات رفتاری و کاربرد مکانیسم های مقابله با درد منجر به کاهش پیامدهای سردردهای میگرنی می شود. هدف مطالعه کنونی، تعیین تاثیر آموزش بر اساس مدل مراحل تغییر بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا به میگرن بود.

  روش تحقیق

  در این مطالعه تجربی، به روش نمونه گیری چند مرحله ای 60 بیمار زن مبتلا به میگرن در قالب گروه های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها قبل و 2 ماه بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای، پرسشنامه خودکارآمدی درد، الگوریتم مراحل تغییر درد و مقیاس آگاهی جمع آوری شد. افراد گروه تجربی، 5 جلسه آموزش گروهی 60 دقیقه ای را به همراه پمفلت آموزشی هدفمند دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  (ویرایش 23) و با کمک آزمون های کای اسکوئر، تی زوجی و مستقل آنالیز شدند.

  یافته ها

   میانگین دفعات بروز، شدت و مدت سردردهای میگرنی بعد از مداخله در گروه تجربی بهبود یافت (0/05< P). همچنین، به استثنای راهبرد ارزیابی مجدد و حمایت اجتماعی، میانگین دفعات کاربرد راهبردهای مقابله ای در گروه تجربی بعد از مداخله افزایش یافت (0/05< P). علاوه بر این، میانگین نمره آگاهی و خودکارآمدی در بیماران گروه تجربی بعد از مداخله افزایش یافت (0/001< P). همچنین، رتبه مراحل آمادگی بیماران گروه تجربی بعد از مداخله افزایش یافت و بیماران مراحل فعال آمادگی را گزارش کردند (0/01< P).

  نتیجه گیری

   یافته های پژوهش بر اثربخشی آموزش مبتنی بر مراحل تغییر در بهبود استفاده از راهبردهای مقابله با درد و همچنین، کاهش دفعات، شدت و مدت سردردهای میگرنی تاکید می کند.

  کلیدواژگان: میگرن، راهبردهای غلبه بر درد، سردردهای مزمن، مراحل تغییر، آموزش، خودکارآمدی
 • سمر صداقت پیشه، مریم قانع*، لاله بابایی خو صفحات 315-326
  زمینه و هدف

  کلبسیلا پنومونیه یکی از مهم‏ترین علل ایجاد عفونت بیمارستانی است که به دلیل ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی، اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و توالی‏یابی ژن های blaCTX-M در سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان میلاد تهران بود.

  روش تحقیق

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، ابتدا مقاومت آنتی بیوتیکی 100 جدایه بالینی کلبسیلا پنومونیه نسبت به سفالوسپورین ها با استفاده از روش انتشار از آگار صورت گرفت؛ سپس ژن های مقاومت blaCTX-M group2 و blaCTX-M group9 با استفاده از روش PCR شناسایی شدند. در ادامه ژنوتایپینگ تعدادی از جدایه ها بر اساس توالی ژن های مذکور انجام گرفت و دندروگرام با استفاده از نرم افزار مگا (نسخه 6) رسم شد.

  یافته ها

   بر اساس نتایج آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی، میزان مقاومت به سفالوسپورین ها بین 30 تا 54 درصد بود. در مجموع،
  5 درصد جدایه ها دارای ژن blaCTX-M- group2 و 8 درصد جدایه ها دارای ژن blaCTX-M-group9 بودند. همچنین نتایج ژنوتایپینگ نشان داد که توالی blaCTX-M- group2 در این مطالعه با توالی های ثبت شده در پایگاه داده جهانی (NCBI) شباهت اندکی داشت و توالی ژن blaCTX-M grop9 مشابه توالی blaCTX-M14 جدایه اشریشیاکلی بود.

  نتیجه گیری

   هر چند فراوانی ژن های blaCTX-M در این مطالعه پایین بود، اما با توجه به اینکه این ژن ها از طریق عناصر ژنی متحرک در بین انتروباکتریاسه ها قابل انتقال هستند زنگ خطر جدی در گسترش مقاومت دارویی در بین کلبسیلا پنومونیه محسوب می شود.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، ژنوتایپینگ، بتالاکتاماز، مقاومت دارویی
 • سید غلامرضا مرتضوی مقدم*، حسین قاضی صفحات 327-332
  زمینه و هدف

  با توجه به هزینه و بعضی محدودیت ها در اندازه گیری درصد حجم بازدمی ثانیه اول (FEV1%)، این مطالعه به منظور تعیین رابطه درصد اشباع اکسیژن (SPO2%) با درصد حجم بازدمی ثانیه اول (%FEV1) در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی ریه (COPD) انجام شد.

  روش تحقیق

  در یک مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی، تعداد 25 زن و 25 مرد مبتلا به بیماری انسدادی ریه به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و آسان از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ولی عصر بدون توجه به شدت بیماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری %FEV1 از روش اسپیرومتری و برای اندازه گیری SPO2% از پالس اکسی متر انگشتی استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده نیز شامل: آزمون پیرسون،t  مستقل و مدل رگرسیون خطی بود.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران برابر 10/47∓ 63/18سال، میانگین %FEV1 برابر با 16/15∓ 36/6و میانگین SPO2% برابر 5/53∓84/2 بود. ضریب همبستگی بین %FEV1 و SPO2% برابر با  0/36(0/01=P) بود. در بیماران سیگاری، میانگین SPO2% برابر با 22/5±67/82 و در افراد غیرسیگاری 5/29∓ 86/5بود (0/02=P). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در صورت ثابت بودن شرایط با افزایش یک واحد SPO2%، مقدار %FEV1 با ضریب احتمال0/16 به میزان 0/36 افزایش می یابد (0/02=P).

  نتیجه گیری

   مقدار SPO2% ارتباط معنی داری در حد متوسط با مقدار %FEV1 دارد و می تواند تا حدی %FEV1 را پیشگویی کند؛ بنابراین در افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریه تشخیص داده شده، می تواند به جای اسپیرومتری در ارزیابی و پیگیری بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریه، جریان حد اکثر بازدمی ثانیه اول، اشباع اکسیژنی
 • سمیه فخری*، سعید شاکریان، فاطمه فخری، علی اکبر علی زاده صفحات 333-342
  زمینه و هدف

  با وجود اثرات مثبت تمرینات تمرین تناوبی شدید (High intensity interval training; HIIT)، این تمرینات موجب ایجاد فشار اکسایشی می گردد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین HIIT همراه با مصرف مکمل نانوکورکومین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید دختران دارای اضافه وزن بود.

  روش تحقیق

   پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. تعداد 48 نفر از دانشجویان دختر دارای اضافه وزن با میانگین سنی 0/94∓21/78 سال و شاخص توده بدنی 2/1∓28/12کیلوگرم بر مترمربع وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی و به تعداد مساوی (12n=) به چهار گروه تمرین، تمرین-مکمل، مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های مصرف کننده مکمل، روزانه یک کپسول 80 میلی گرمی نانوکورکومین مصرف کردند. گروه های تمرین، هفته ای سه جلسه به مدت 6 هفته تمرینات HIIT را با 85 تا 95 درصد حداکثر ضربان قلب اجرا نمودند. قبل و بعد از دوره تمرینی و مصرف مکمل، نمونه های خونی برای اندازه گیری شاخص های مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، کاهش معنی دار سطوح مالون دی آلدهید (0/009P=) و افزایش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (0/01P=) در گروه مکمل-تمرین دیده شد. در حالیکه، سطوح مالون دی آلدهید (0/004P=) در گروه تمرین افزایش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  در حالی که ورزش تناوبی شدید در افراد دارای اضافه وزن موجب استرس اکسیداتیو می گردد، مصرف همزمان مکمل احتمالا می تواند سبب بهبود ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در افراد دارای اضافه وزن گردد.

  کلیدواژگان: تمرینات HIIT، کورکومین، آنتی اکسیدان تام، مالون دی آلدهید
 • حمیده احتشام، حلیمه صادقی، فائزه واحدی درمیان، ام البنین امیری* صفحات 343-352
  زمینه و هدف

  شاخص های آلتمتریکس، به منظور سنجش جنبه های مختلف تاثیرگذاری یک اثر، در محیط شبکه های اجتماعی ایجاد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های آلتمتریکس مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ثبت شده در پایگاه Scopus انجام شد.

  روش تحقیق

   این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با روش علم سنجی و با استفاده از شاخص های آلتمتریکس انجام شد. گردآوری داده ها در تاریخ 16 تیرماه 1398 با جستجوی عناوین مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت انفرادی در پایگاه Scopus و بر اساس شاخص های plumX (استفاده، کسب، بحث، رسانه های اجتماعی و استناد) صورت پذیرفت و به مدت 2 هفته شاخص های مذکور استخراج گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  از میان 911 مقاله بازیابی شده، در مجموع 89 درصد مقالات دانشگاه حداقل یکبار در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بودند. حداکثر میزان فراوانی سنجه ها، به پارامتر خوانندگان که زیرمجموعه شاخص کسب است تعلق داشت. مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیشترین میزان توجه را با اختلاف زیاد در شبکه مندلی کسب کرده بودند. بین میزان استنادات دریافتی مقالات با سنجه کسب، ارتباط معناداری وجود داشت (000/0sig=، 286/0r=). بین میزان استنادات دریافتی در پایگاه Scopus و سنجه بحث رابطه معناداری مشاهده نگردید (820/0sig=، 048/0- r=).

  نتیجه گیری

   شاخص های آلتمتریکس یا سنجه های جایگزین، می توانند مکمل مناسبی برای تحلیل های استنادی باشند. توجه به این شاخص ها در انتشار مقالات توسط پژوهشگران، می تواند در کسب استناد مقالات، تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: شاخص های آلتمتریکس، مقالات، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، علم سنجی
 • اعظم یوسفی، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، سارا صحرانورد، محمدرضا میری* صفحات 353-362
  زمینه و هدف

  با توجه به رشد آمار طلاق و آسیب پذیری زنان مطلقه در جامعه، هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سازگاری پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد بود.

  روش تحقیق

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 160 زن مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهر بیرجند به روش نمونه گیری چندمرحله ای در سال 1397 انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد سازگاری با طلاق Fisher استفاده گردید. داده ها در نرم افزار SPSS (ویرایش 19) وارد و توسط آزمون های آماری tمستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی در سطح 0/05=α تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 6/2∓37/5سال و مهمترین علت طلاق آنها، اعتیاد همسر (44/4%) بود. میانگین نمره کل سازگاری در زنان مورد مطالعه 56/3∓331/1  تعیین گردید که 62/7 درصد، از سازگاری ضعیف و 37/3 درصد از سازگاری متوسط برخوردار بودند. میانگین نمره سازگاری در زنان شاغل به طور معناداری بالاتر از زنان خانه دار (0/001(P< بود و با افزایش سطح تحصیلات، نمره سازگاری افزایش معنی داری را نشان داد (0/027P=). همچنین نتایح این مطالعه نشان داد که بین سن، تعداد فرزند، شغل همسر سابق، طول مدت تاهل و سال های سپری شده از طلاق، با سازگاری پس از طلاق رابطه معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زنان مطلقه به خصوص زنان خانه دار و دارای تحصیلات پایین، از وضعیت سازگاری مطلوبی برخوردار نیستند؛ بنابراین انجام مداخلات مورد نیاز برای بهبود وضعیت سازگاری به مسئولین و برنامه ریزان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: طلاق، سازگاری، زنان مطلقه
 • زهره برزگری اسفدن، علی قادری، علی دشتگرد، مرضیه مقنی* صفحات 363-371
  زمینه و هدف

  تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و آگاهی با مقاومت های رایج در هر منطقه، می تواند به اتخاذ تدابیر درمانی مناسب کمک کند. هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل باکتریایی ایجادکننده عفونت و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهدای قائن در طی سال های 97-1396 بود.

  روش تحقیق

   در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در فاصله زمانی یکسال، از بیماران بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهدای قائن تعداد 1980 نمونه جمع آوری شد. این نمونه ها در محیط های بلاد آگار و EMB کشت و در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شدند؛ سپس باکتری های عامل عفونت با انجام آزمایش های بیوشیمیایی افتراقی، بسته به گرم مثبت یا گرم منفی باکتری، تعیین هویت شدند. برای تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها از روش دیسک دیفیوژن و برای تعیین سویه های تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) از روش فنوتیپی دیسک ترکیبی استفاده شد.

  یافته ها

   از 1980 نمونه جمع آوری شده از بیماران بستری، 183 ایزوله باکتریایی جمع آوری شد که از این تعداد 151 ایزوله باکتری گرم منفی و 32 ایزوله باکتری گرم مثبت شناسایی شد. شایع ترین باکتری جداشده اشریشیاکلی با فراوانی 60/1 درصد بود و بعد از آن استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیلا به ترتیب: 11/5درصد و 10/9 درصد فراوانی داشتند. در مجموع باکتری های گرم مثبت کمترین مقاومت را به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم و باکتری های گرم منفی کمترین مقاومت را به آمیکاسین داشتند. تعداد 44/7درصد از باکتری های گرم منفی، تولیدکننده ESBL بودند.

  نتیجه گیری

   تجویز آنتی بیوتیک براساس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند موثرتر و مفیدتر باشد. شیوع بالای سویه های تولیدکننده ESBL، نشان دهنده ضرورت پایش و شناسایی سریع این سویه هاست.

  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، بتالاکتاماز وسیع الطیف
 • ناهید ازدکی، سید علی معزی بادی، مریم سلطانی، سید مصطفی رحیمی، طوبی کاظمی*، زهره خزاعی صفحات 372-375

  ترومبوآمبولی وریدی (VTE)شامل: ترومبوز وریدی (DVT) و آمبولی ریه (PE)است و یکی از دلایل مرگ و میر در طی دوره بارداری است. در طی دوران بارداری، تغییرات متعدد در سیستم انعقادی مادر، منجر به انعقادپذیری بالا می شود. نتایج نشان داده است تقریبا یک مورد در هر 200-500 زن در طی بارداری یا پس از بارداری مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی و 30 درصد از آنها مبتلا به آمبولی ریه می شوند . در طی سه ماهه سوم بارداری و به خصوص در دو هفته اول پس از زایمان، خطر VTE در زنان افزایش می یابد. خطر VTE پس از بارداری نیز 5 برابر بیشتر از دوره بارداری است . بارداری به تنهایی یکی از عوامل خطر VTE می باشد؛ به علاوه برخی از زنان ریسک بالای پیشرفت VTE را دارند. مهمترین عوامل خطر VTE در طی دوره بارداری شامل: سابقه VTE قبلی، ترومبوفیلی اکتسابی، سابقه VTE قبلی به علت جراحی بزرگ، مشکلات طبی (از جمله سرطان، بیماری قلبی و...)، ترومبوفیلی ارثی پرخطر و... می باشد.

  کلیدواژگان: ترومبوآمبولی وریدی، حاملگی، نرم افزار
|
 • AZADEH EBRAHIMZADE* Pages 289-291
 • Mohammad Sofiabadi, Fatemeh Veisi Hampa* Pages 292-299
  Background and Aim

  Anxiety is one of the most common psychiatric disorders that leads to poor quality of life and chronic disorders. Regarding the side effects of most chemical drugs, this study was conducted to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Mentha pulegium leaves on anxiety in male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 male rats were used. Animals were divided into 4 groups (n=6), including Control groups (untreated) and three experimental groups receiving doses of 400, 800, 1600 mg/kg/w of Mentha pulegium leaves hydroalcoholic extract. The extract was injected intraperitoneally half an hour before the test. Anxiety was assessed by using elevated plus maze. The duration and frequency of the presence of the rats in open arms and closed arms of maze were recorded. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey post-hock tests.

  Results

  The mean percentage of open arms and their duration was significantly increased in rat receiving the extract compare than control (P <0.05), and the duration of presence in closed arm was reduced by the extract (P <0.05, 0.01).

  Conclusion

  According to these findings, Pune's hydroalcoholic extract reduces anxiety in rats and may have this effect on humans’ witch it need to be studied

  Keywords: Mentha pulegium, Anxiety, Elevated Plus Maze, Rat
 • Tahereh Seifpour, Isa Mohammadi Zeidi*, Hadi Morshedi Pages 300-314
  Background and Aim

   Along with the effectiveness of the drug therapy, it has been cleared that behavioral interventions and the use of pain coping mechanisms can reduce the consequences of migraine headaches. The purpose of this study was to determine the effect of stage of change education based on the use of pain coping mechanisms in female patients with migraine.

  Materials and Methods

  In this experimental study, with the method multi-stage sampling was performed on 60 female patients with migraine in the experimental and control groups. Data were collected before and 2 months after training by using demographic questionnaire, Chronic Pain Coping strategies questionnaire, Pain self-efficacy scale, Pain stage of change algorithm and Knowledge scale. The experimental group received 5 sessions of 60-minute group training with targeted educational pamphlet. Data were analyzed by SPSS software (version 23) using chi-square, paired t-test and independent t-test.

  Results

  The mean incidence, severity, and duration of migraine headaches improved after the intervention in the experimental group (P<0.05) Moreover, with the exception of the re-evaluation strategy and social support, the mean frequency of all coping strategies increased in experimental group after intervention (P<0.05). Also, mean score of knowledge and pain self-efficacy was increased in experimental group after intervention (P<0.001). The rank of the stage of readiness among patients in the experimental group increased after intervention and patients in the experimental group reported active stages of readiness (P<0.01).

  Conclusion

  Research findings emphasize the effectiveness of stage of change-based education to improve the use of pain coping management strategies and also, reduction of the frequency, severity, and duration of migraine headaches.

  Keywords: : Migraine, Pain Coping Strategies, Chronic Headaches, Stages of Change, Education, Self-Efficacy
 • Samar Sedaghatpishe, Maryam Ghane*, Laleh Babaeekhou Pages 315-326
  Background and Aim

  Klebsiella pneumoniae is one of the most important causes of nosocomial infection which has recently received much attention due to its antibiotic resistance. The aim of the present study is the identification and sequencing of blaCTX-M genes in clinical isolates of K. pneumonia isolated from Milad Hospital in Tehran.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, first, antibiotic resistance of 100 K. pnuemoniae isolates to cephalosporins was performed by agar diffusion method; then blaCTX-M group2 and blaCTX-M group9 resistance genes were identified by PCR. Genotyping was performed based on the sequence of these genes and the dendrogram was drawn using the Mega 6 software (version 6).

  Results

  According to the antibiotic sensitivity testing, the resistance to cephalosporins was between 30 and 54 percent. Overall, 5% of isolates had blaCTX-M group2 and 8% of isolates had blaCTX-M group9 as well as, the genotyping results showed that in this study bla CTX-M group2 sequence with the sequences in the global database (NCBI) had little similarity, and the blaCTX-M group9 gene sequence was similar to the bla CTX-M-14 sequence gene in E. coli.

  Conclusion

  However, the frequency of blaCTX-M genes was low in this study, but due to the ability of these genes to spread by mobile genetic elements among enterobacteriaceae, it is considered alarm in the development of drug resistance among K. pneumoniae isolates.

  Keywords: Klebsiella Pneumoniae, Genotyping, Beta-Lactamase, Drug Resistance
 • Sayyed Gholamreza Mortazavimoghaddam*, Hossain Ghazi Pages 327-332
  Background and Aim

   Considering the cost and some limitations in measuring the percentage of expiratory volume in the first seconds (FEV1%), This study was performed to determine the relationship between oxygen saturation percentage (SPO2%) with expiratory volume in the first-second (% FEV1) in patients with obstructive pulmonary disease(COPD).

  Materials and Methods

  In a descriptive-analytical study, 25 women and 25 men with COPD were selected by Non-probability and simple sampling from patients referred to the outpatient clinic of Vali-e-Asr Hospital regardless of the severity of the disease. To measure% FEV1 by spirometry method And a finger pulse oximeter was used to measure SPO2.Statistical tests including Pearson test and independent t-test and linear regression model were used.

  Results

  The mean patient age 18/63 ±  47/10  years,  average% FEV1 of 15/16 ± 60/36 and the mean SPO2% 20/84 ± 53/5 was respectively. The correlation coefficient between% FEV1 and SPO2% was 0.36 (P=0.01). Mean of SPO2% in smokers and non-smoker was %82.67±5.22 and %86.50±5.29 respectively (p=0.02). Regression analysis in constant conditions showed %FEV1 By increasing one unit SPO2%, The amount of FEV1% probability by a factor of 16/0 will be increased 0.36(P=0.02).

  Conclusion

    The amount of SPO2% significant correlation at the medium level with the amount of %FEV1 and can predict to some extent FEV1%;  Therefore, it has been diagnosed in people with obstructive pulmonary disease and It can be used for evaluation and follow-up of patients instead of spirometry.

  Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Forced Expiratory Volume In One Second, Oxygen Saturation
 • Somaye Fakhri*, Saeed Shakeryan, Fatemeh Fakhri, Aliakbar Alizadeh Pages 333-342
  Background and Aim

   Despite the positive effects of high-intensity interval training (HIIT), these training cause oxidative stress due to high intensity. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 6 weeks of HIIT training by using Nano-Curcumin supplement on total antioxidant capacity and Malondialdehyde level in overweight girls.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. Accordingly 48 overweight girl students with average age (21.78 ±0.94 years) and BMI (28.12±2.1 Kg/m2) entered were randomly and equal divided into four groups: training group (n=12), training-supplement (n=12), supplement (n=12) and control group (n=12). Supplemental groups consumed an 80 mg capsule daily of Nano-Curcumin. Training groups, three sessions per week for 6 weeks performed HIIT exercises with 85 to 95% of maximum heart rate. Before and after training and consumption the supplementation, Blood samples were obtained to measure Malondialdehyde indices and total antioxidant capacity.

  Results

  In the present study, there was a significant decrease in Malondialdehyde levels (P = 0.009) and a significant increase in total antioxidant capacity (P = 0.01) in the training-supplement group while levels of Malondialdehyde increased significantly (P = 0.004) in the training group.

  Conclusion

   It seems, HIIT training causes oxidative stress in overweight people, concomitant use of the supplement may possibly improve the total antioxidant capacity in overweight people.

  Keywords: HIIT training, curcumin, Total antioxidant capacity, Malondialdehyde
 • Hamideh Ehtesham, Halimeh Sadeghi, Faezeh Vahedi Darmian, Omolbanin Amiri* Pages 343-352
  Background and Aim

  Altmetrics indicators, to measure different aspects of an effect, was created in social media environments The purpose of the present study was to investigate the altmetrics indicators of Birjand University of Medical Sciences articles registered in Scopus database.

  Materials and Methods

   This research was a descriptive-analytical one which was done by using a scientometric method and using altmetrics indicators. Data collection was performed on 16 July 2019 by searching the titles of articles in Birjand University of Medical Sciences individually in the Scopus database based on plumX indicators (use, acquisition, discussion, social media and citation) and extracted indicators for 2 weeks. Pearson’s correlation coefficient was used to analyze the data.

  Results

   of 911 retrieved articles, overal 89 percent were shared on social media at least once. The maximum frequency of the index belonged to the Reader parameter, which is a subset of the acquisition index. Birjand University of Medical Sciences articles received the most amount of attention in the Mendeley network. There was a significant relationship between the amount of citations of articles and the degree of acquisition (r = 0.286, sig = 0.000). There was no significant relationship between the amount of citations received in the Scopus database and the discussion index (r = -0.048, sig = 0.820).

  Conclusion

   Altmetrics indicators or alternative metrics can be a suitable complement to citation analysis. Consideration of these indicators in the publication of articles by researchers can be effective in obtaining citation articles.

  Keywords: Altmetrics Indicators, Articles, Birjand University of Medical Sciences, Scientometrics
 • Aazam Yousefi, Gholam Reza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Sara Sahranavard, Mohammad Reza Miri* Pages 353-362
  Background and Aim

  Given the increasing divorce rate and vulnerability of divorced women in society, this study was aimed at the investigation adjustment status post-divorce and related factors in divorced women supported by the Birjand-based Relief Committee.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 160 divorced women covered by the Birjand Relief Committee by a multi-stage sampling method in 2018. A demographic questionnaire and the Fisher’s Divorce adjustment Scale were used for data collection. Data were analyzed by SPSS software (version19) and analyzed by independent t-test, one-way ANOVA, and Tukey post-hoc tests at α = 0.05.

  Results

  The mean age of participants was 37.5± 6.2 years and the main cause of divorce in women was addiction of the spouse (44.4%). The total mean score of adjustment in women was 331.1± 56.3, where 62.7% had poor adjustment and 37.3% had moderate adjustment. The mean score of adjustment in employed women was significantly higher than in household women (p <0.001). The adjustment score increased significantly as the education level increased (p=0.027). The results also showed that there was no significant relationship between age, number of child, ex-spouse occupation, duration of the marriage, and years after divorce with post-divorce adjustment.

  Conclusion

  The results of the present study showed that divorced women, especially housewives and low-educated women, do not have a good adaptation status, therefore perform the interventions needed to improve the compatibility status it is suggested to officials and planners.

  Keywords: Divorce, Adjustment, Divorced Women
 • Zohreh, Ali Ghaderi, Ali Dashtgard, Marzieh Moghanni* Pages 363-371
  Background and Aim

   Determination of antibiotic resistance pattern and awareness of current resistance in each region, It can help to take appropriate therapeutic measures. The purpose of this study to identification of bacterial agents causing infection, and was the determination of their antibiotic resistance in patients admitted to teaching hospital of Shohada Qaen, through the years 2018-2019.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytic study, in the period of one year, 1980 samples were collected from patients admitted to teaching hospitals of Shohadah Qaen. The specimens were cultured in blood agar and EMB, and were incubated at 37 ° C for 24 hours, then the infection-causing bacteria were identified by differential biochemical tests, depending on gram positive or gram negative bacteria. The Disk diffusion method was applied to determine antibiotic resistance pattern, and the combined disk phenotypic method was applied to determine the strains producing e xtended -spectrum beta-lactamase enzymes (ESBLs).

  Results

  1980 samples collected from patients admitted, 183 bacterial isolates were collected from which 151 gram negative and 32 gram-positive bacteria were identified. The most common isolated bacteria were Escherichia coli with a prevalence of 60.1%, followed by Staphylococcus aureus and Klebsiella,with a frequency of 11.5% and 10.9% respectively. Generally, gram-positive bacteria had the least resistance to Ciprofloxacin and Imipenem and gram-negative bacteria had the least resistance to Amikacin. 44.7% of the gram-negative bacteria produced ESBL.

  Conclusion

  Antibiotic administration based on the antibiotic resistance pattern can be more effective and useful. The high prevalence of ESBL producing strains indicates the necessity of rapid monitoring and identification of these strains.

  Keywords: Hospital-Acquired Infection, Antibiotic Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamas
 • Nahid Azdaki, Seyyed Ali Moezi Bady, Maryam Soltani, Seyyed Mostafa Rahimi, Toba Kazemi*, Zohreh Khazaei Pages 372-375

  The Venous thromboembolism (VTE), including venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism(PE) and one of the causes of death during the pregnancy. During the pregnancy, Multiple changes to the mother's coagulation system lead to high coagulation. The results have shown that approximately 1 in every 200-500 women during the pregnancy with venous thromboembolism and 30% in those with pulmonary embolism. During the third trimester of pregnancy, and especially during the first two weeks after childbirth, the risk of (VTE) increases in women. The risk of VTE after pregnancy is 5 times higher than that of the during pregnancy. Also, Pregnancy alone is a risk factor for VTE, And, besides, some women have a high risk of developing the VTE. The most important risk factors for VTE during pregnancy include the previous history of VTE, acquired thrombophilia, history of previous VTE due to major surgery, Medical problems (including cancer, heart disease, etc.), hereditary thrombophilia are high risk (Table 1). Due to numerous clinical conditions and also the risks of an embryo and mother seeking anticoagulant therapy, management during pregnancy should be taken into consideration. Therefore, according to the latest instructions from the Ministry of Health and Medical Education, it was decided to design the software in order to prevent the occurrence of VTE.

  Keywords: Venous Thromboembolism, Pregnancy, Software