فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد آثارتمر*، البرز مقتدر منصوری صفحات 7-20
  مقدمه

  بهداشت و درمان به عنوان اساس و زیربنای توسعه نظام سلامت هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان مهم ترین بخش مورد توجه می باشد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت های بهداشت و درمان در اجتماع و بین مردم صورت می گیرد شبکه بهداشت و درمان به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردار هستند بنابراین پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی در شبکه بهداشت و درمان ارومیه انجام شده است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه می باشد که با استفاده از جدول مورگان 338 نفر تعیین گردید. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و مسکل (2008) و پرسشنامه مسولیت پذیری اجتماعی کارول(1991) بود. پایایی و روائی ابزارهای گردآوری با آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart Pls2استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ضریب همبستگی در مدل رگرسیونی برای متغیرها برابر   و این بدین معنی است که سلامت سازمانی قادر استR= %56 از تغییرات مسئولیت اجتماعی را بیان کند. هم چنین ضریب مسیر بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی برابر با (ß= 0/86 ) که مورد قبول است و در نهایت در سنجش مناسب بودن و برازش ابزار مورد استفاده (Gof=0/52) حاصل گردید.

  نتیجه گیری

  مدیران می توانند با استفاده درست از مولفه های سلامت سازمانی موجب بروز و تقویت مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان شوند و به تبع آن موفقیت سازمان را تضمین نمایند. در مجموع می توان گفت که سلامت سازمانی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. کلیدواژه ها: سلامت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کارکنان شبکه بهداشت و درمان.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کارکنان شبکه بهداشت و درمان
 • رویا آل عمران*، سید علی آل عمران صفحات 21-30
  مقدمه

  با توجه به اهمیت امید به زندگی و مرگ و میر کودکان به عنوان شاخص های سلامت جامعه و هم چنین اهمیت متغیرهای شاخص بی نوایی (به عنوان مقیاسی برای فقدان عمومی رفاه اقتصادی یک کشور) و نااطمینانی تورمی، پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر شاخص بی نوایی و نااطمینانی تورمی بر امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در ایران است.

  روش پژوهش

  روش به کار برده شده در پژوهش حاضر، از نوع علی - تحلیلی بوده و هدف پژوهش کاربردی می باشد. آمار و داده های مربوط به متغیرهای به کاربرده شده در پژوهش نیز از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی ایران و لوح فشرده ی شاخص های توسعه ی جهان استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در پژوهش، نرم افزارهای Eviews و Microfit و روش اقتصادسنجی به کار برده شده در پژوهش، روش گارچ و هم چنین روش خود توضیح با وقفه های گسترده بوده و دامنه ی زمانی پژوهش فاصله زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1397 و قلمرو مکانی پژوهش نیز کشور ایران است. هم چنین سطح معنی داری نیز، 5 درصد می باشد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، در بلندمدت، یک واحد افزایش در شاخص بی نوایی و نااطمینانی تورمی به ترتیب باعث کاهش 0/07 واحد و 21/30 واحد در امید به زندگی شده و هم چنین یک واحد افزایش در شاخص بی نوایی و نااطمینانی تورمی به ترتیب باعث افزایش 0/20 واحد و 43/01 واحد در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی از طریق اعمال سیاست های اقتصادی مناسب در جهت کاهش شاخص بی نوایی و نااطمینانی تورمی، گامی موثر در جهت افزایش سلامت در جامعه بردارند.

  کلیدواژگان: شاخص بی نوایی، نااطمینانی تورمی، امید به زندگی، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال
 • نگار پیلوار، علی بدیع زاده*، سید رسول حسینی، روح الله زابلی صفحات 31-42
  مقدمه

  سازمان های بهداشت و سلامت با چالش های زیادی از جمله کثرت اساتید ،دانشجویان و کارمندان، دانش محور بودن دانشگاه ،گستره وسیع ، تعامل با عموم مردم ، تغییرات امروزی نظام بهداشت جهانی و اهمیت روزآمد بودن اطلاعات مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، نیازمند کارافرینی سازمانی، استفاده از کارکنان ماهر و با دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می باشد

  روش پژوهش

  به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-اکتشافی و از نظر ابزار پژوهش ،،جز تحقیقات کیفی میباشد.جامعه مورد پژوهش20 نفر از خبرگانی که بیش از 5 سال در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور دارند می باشند. که با آنها مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل نتایج از نرم افزار مکس .کیو.دی.ای 10  استفاده شده است.

  یافته ها

  18 مقوله بنیادی برای تبیین مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دست آمد.

  نتیجه گیری

  شرایط زمینه ای و بستر : (مهارت ها و ویژگی های فردی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، ساختار سازمانی، شرایط سیاسی و قانونی)، شرایط علی: (مدیریت دانش {کسب و ایجاد، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال، بکارگیری})، شرایط مداخله گر: (فرهنگ سازمانی و منابع انسانی)، مقوله مرکزی (مدل توسعه کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین)، پیامدها: (رفتاری، ساختاری و محتوایی) و راهبرد آن توسعه سازمانی می باشد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش، دانشگاه علوم پزشکی
 • مهدی همایون فر، سید محمد زرگر*، ابوالفضل دانایی صفحات 43-53
  مقدمه

  به میزان توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و فهمیدن اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی که به آن نیاز دارند تا بتوانند در مورد مسائل مربوط به سلامتی خود مشارکت داشته و تصمیم های درستی اتخاذ کنند، سواد سلامت می گویند. امروزه سواد سلامت یکی از ارکان سلامت جامعه محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای بررسی تاثیر سواد سلامت و اقدامات خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی - عروقی پس از انجام عمل قلب باز بود.

  روش پژوهش

   این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که جامعه آماری تحقیق کلیه بیمارانی بودند که در مرکز قلب تهران عمل جراحی باز قلب را انجام داده بودند و از بین این افراد 138 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی صوری و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دادسواد سلامت با ضریب مسیر (0/685) تاثیر مثبت و معنی داری با اقدامات خود مراقبتی، سواد سلامت با ضریب مسیر (0/350) تاثیر مثبت و معنی دار با کیفیت زندگی بیماران دارد و اقدامات خود مراقبتی با ضریب مسیر (0/418) تاثیر مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی بیماران دارد.

  نتیجه گیری

   با ارتقای سواد سلامت و آموزش رفتارهای خود مراقبتی به بیماران قلبی پس از انجام عمل قلب باز می توان شاهد پیشرفت کیفیت زندگی این بیماران پس از عمل و کاهش عوارض پس از جراحی شد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، اقدامات خودمراقبتی، کیفیت زندگی، بیماری قلبی - عروقی، جراحی قلب باز
 • قاسم زارعی، آزاد ناطقی* صفحات 55-65
  مقدمه

  مراجعه بیماران به مراکز درمانی، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه را فراهم می کند و بر این اساس جذب بیماران بومی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل اساسی موثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهرستان ها توسط بیماران بومی شهرستان سراب بود.

  روش پژوهش

   این تحقیق به روش اکتشافی در شهرستان سراب به انجام رسید. بدین منظور تعداد 23 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب و از تکنیک مصاحبه استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمجموع 9 عامل ظرفیت، فرهنگی-اجتماعی، تنوع مراکز درمانی، منابع انسانی، تصویر ذهنی و اعتماد عمومی، مدیریتی، رفتاری، خدمات، و تجهیزات پزشکی به عنوان اصلی ترین عوامل موثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهرستان ها شناخته شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، به برنامه ریزان مراکز درمانی شهرستان سراب پیشنهاد می شود عوامل شناسایی شده در این تحقیق را در راستای جلوگیری از خروج بیماران محلی از شهرستان مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: ترجیح، مراکز درمانی، بیماران بومی
 • احد نوروززاده، سلیمان ایرانزاده*، ناصر فقهی فرهمند صفحات 67-75
  مقدمه

  هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل اثر رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارت های کوانتومی است.

  روش پژوهش

  این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، و یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع علی است که به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. این پژوهش هم چنین از لحاظ زمانی جزء پژوهش های مقطعی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل به تعداد 3569 نفر می باشد که نمونه ای به حجم 347 نفر مطابق جدول مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق روش های الگوی معادلات ساختاری انجام یافته است.

  یافته ها

  دو فرضیه برای تحقیق حاضر مطرح گردیدکه بعد از آزمون، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد (0/616 = β). هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مهارت های کوانتومی نیز تاثیر معناداری دارد (0/719 =β).

  نتیجه گیری

   از آن جا که رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارتهای کوانتومی تاثیر معناداری دارد، بنابراین در ارتقاء سطح مدیران دانشگاه، می توان مهارت های کوانتومی و مدیریت استراتژیک دانش سازمانی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: رهبری کوانتومی، تعالی سازمانی، مدیریت دانش، مهارت های کوانتومی، دانشگاه علوم پزشکی
 • مهسا الله یاری، نازنین پیله وری*، رضا رادفر صفحات 77-88
  مقدمه

  نظام سلامت به جهت سروکار داشتن با انسان ها و سلامتی آنها، یکی از پیچیده ترین زنجیره های تامین کالا در دنیا را داراست، زنجیره تامین صنعت دارویی بخشی از این نظام است. به همین دلیل هدف این پژوهش بدست آوردن مدلی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین در این صنعت می باشد.

  روش پژوهش

   ابتدا با مرور مطالعات پیشین، شاخص های مربوط به پایداری زنجیره تامین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی استخراج گردید و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی و اجماع نظر خبرگان مدل مفهومی ارائه شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی به منظور پیاده سازی مدل طراحی شده در ANFIS با کمک پرسشنامه ای جهت ارزیابی عوامل پایداری در مطالعه موردی مورد نظر بهره گرفته شد.

  یافته ها

   ANFISهای طراحی شده با 50 دوره آموزش به میزان قابل قبول خطا دست یافتند. در بعد اقتصادی و اجتماعی روند تغییرات پایداری ابتدا به صورت کاهشی و سپس افزایشی بود. در بعد زیست محیطی که شاخص های منفی در نظر گرفته شده بودند روند کاملا کاهشی است. در بعد حکمرانی روند تغییرات پایداری افزایشی است .در پژوهش حاضر جذر ریشه میانگین خطا (RMSE) به عنوان معیاری جهت اعتبارسنجی مدل، مد نظر قرار گرفته شده است.

  نتیجه گیری

   برای بهبود در وضعیت ابتدا باید پایداری ارزیابی و اندازه گیری شود تا پس از اقدامات بهبود بتوان نتایج حاصله را با اندازه گیری مشخص کرد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدل طراحی شده در  ANFIS ابزار مناسبی برای ارزیابی پایداری است.

  کلیدواژگان: ارزیابی زنجیره تامین پایدار، سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی، صنعت دارویی
|
 • Mohammad Asartamar *, Alborz Moghtader Mansouri Pages 7-20
  Introduction

  Health is the cornerstone of the development of the health system of every society, which today is regarded as the most important sector in most countries, since a significant portion of community health activities take place between the community and the public. As a sensitive and important social system, they have a special place. Therefore, the present study investigates the role of social responsibility components on organizational health in the Urmia Health Network.

  Methods

  This resarch is based on the purpose of an applied research and is a descriptive survey research based on data collection and analysis. The statistical population of the study consisted of all employees of Urmia Health Network which was determined using Morgan table 338 persons. Data collection tools included Huy & Maskel Organizational Health Questionnaire (2008) and Carroll Social Responsibility Questionnaire (1991). SPSS software was used for data analysis and structural equation modeling with Smart Pls2 software was used.

  Results

  The results showed that the correlation coefficient in the regression model for the variables is R = 0.751, which means that organizational health is able to express 56% of social responsibility changes. Also, the path coefficient between organizational health and social responsibility equals (ß = 0.86%) which is acceptable and finally obtained in assessing the appropriateness and fit of the instrument used (Gof = 0.52).

  Conclusion

  Managers can make use of the components of organizational health to enhance and enhance social responsibility among employees and thus ensure the success of the organization. Overall, organizational health is one of the key determinants of employees' social responsibility.

  Keywords: organizational health, Social responsibility, Staff of Health Network
 • Roya Aleemran *, Seyed Ali Aleemran Pages 21-30
  Introduction

  Given the importance of life expectancy and child mortality as indicators of society health and also the importance of misery index and inflation uncertainty, the present study aimed to assess the impact of misery index and inflation uncertainty on life expectancy and child mortality under five in Iran.

  Methods

  This research method is an analysis-causal and its target is application and statistics and data about the variables used in this study are extracted from economic time series database of Central Bank of the Islamic Republic of Iran and World Development Indicators. Also, Econometric tools used in research are Eviews and Microfit Softwares and the econometric methods are GARCH and ARDL methods over the period of first quarter of 1996 to fourth quarter of 2018 for country of Iran. The level of significant is 5 percent.

  Results

  According to research findings, in the long run, one unit increase in each of the variables of misery index and inflation uncertainty decrease life expectancy by 0.07 and 21.30 unit respectively. Also, one unit increase in each of the variables of misery index and inflation uncertainty increase child mortality under five by 0.20 and 43.01 unit respectively.

  Conclusion

  given the results of study, it is recommended that policy makers with the use of proper economic policies to reduce the misery index and inflation uncertainty, take a step toward improving health in the society.

  Keywords: : Misery index, Inflation Uncertainty, life expectancy, Child mortality under five
 • NEGAR PILVAR, Ali Badizadeh *, S.Rasul Hosseini, Rouhollah Zaboli Pages 31-42
  Introduction

  Health and health organizations face many challenges including the multiplicity of professors, students and employees, the broad range, interaction with the general public, modern changes in the world health system, and the importance of updating information .To overcome these challenges and improve the quality of health services, it requires organizational entrepreneurship, use of skilled staff and proper time allocation for knowledge management.

  Methods

  This research is a practical and descriptive and is considered as a qualitative research group. The research community has 20 people who have been expert in the GHazvin University of Medical Sciences for over five years. MAXQDA 10 has been used to analyze the results of deep interview.

  Results

  18 Fundamental categories were used to explain the model of organizational entrepreneurship development based on knowledge management of GHazvin University of medical science.

  Conclusion

  Contextual conditions: (individual skills and characteristics, cultural and social conditions , organizational structure , political and legal conditions), Causal conditions: (knowledge management [acquisition and create , save and retention , share, reuse), Intervening conditions: (organizational culture and human resources), Central category (model of organizational entrepreneurship development based on knowledge management of GHazvin university of medical science.), Outcomes: ( behavioral , structural and content ) and its Strategy is organizational development .

  Keywords: knowledge management, Organizational entrepreneurship, University of Medical Sciences
 • Mahdi Homayounfar, Seyyed Mohammad Zargar *, Abolfazl Danaei Pages 43-53
  Introduction

  Health literacy refers to the ability of individuals to acquire, analyze and understand the information and basic health services they need to contribute to their health issues and make the right decisions. Today, health literacy is one of the pillars of community health. The purpose of this study was to provide a model for assessing the effect of health literacy and self-care measures on the quality of life of cardiovascular patients after open heart surgery.

  Methods

  This study is an applied research and based on the method of data collection is a descriptive-survey type that the statistical population of the study was all patients who had open heart surgery at the Tehran heart center and among them, 138 people were selected by available sampling. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by face validity and convergent validity and reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. Structural equation method was used to analyze the collected data.

  Results

  The results of hypothesis testing showed Health literacy with path coefficient (0.685) has a positive and significant effect on self-care measures, Health literacy with path coefficient (0. 350) has a positive and significant effect on patients' quality of life, and self-care measures with path coefficient (0.418) have a positive and significant effect on patients' quality of life.

  Conclusion

  Improvement of health literacy and self-care behaviors in cardiac patients after open heart surgery can improve the quality of life of these patients after surgery and reduce complications after surgery.

  Keywords: Health literacy, self-care measures, quality of life, Cardiovascular patients, open heart surgery
 • Ghasem Zarei, Azad Nateghi * Pages 55-65
  Introduction

  Referrals to medical centers provide the necessary incentives to invest in this area, and therefore attracting native patients is of paramount importance. Therefore, the main purpose of this study was to identify the major factors affecting the preference of medical centers in other cities by the native patients of Sarab.

  Methods

  Referrals to medical centers provide the necessary incentives to invest in this area, and therefore attracting native patients is of paramount importance. Therefore, the main purpose of this study was to identify the major factors affecting the preference of medical centers in other cities by the native patients of Sarab.

  Results

  The results showed that 9 factors of capacity, cultural-social, diversity of health centers, human resources, mental image and public trust, managerial, behavioral, services, and medical equipment were identified as the main factors influencing the preference of medical centers in other cities.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it is suggested that the planners of Sarab city health centers consider the factors identified in this study in order to prevent local patients from leaving the city for treatment.

  Keywords: preference, Health centers, Native patients
 • Ahad Norouzzadeh, Soleyman Iranzadeh *, Nasser Feghi Farahmand Pages 67-75
  Introduction

  The main purpose of the present study is to analyze the effect of quantum leadership dimensions on organizational excellence with the mediating role of organizational knowledge management and quantum skills in Ardabil University of Medical Sciences.

  Methods

  Questionnaire was used for data collection. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. The statistical population of this study was all 3569 staff of Ardabil University of Medical Sciences. 347 individuals were selected and studied according to Morgan table by simple random sampling method. Structural equation modeling methods were also used for data analysis.

  Results

  Two hypotheses were presented for the present study that after testing the results showed that the dimensions of quantum leadership have a significant effect on organizational excellence with the mediating role of knowledge management (β=0.616). The results also showed that quantum leadership dimensions have a significant effect on organizational excellence with the mediating role of quantum skills (β=0.719).

  Conclusion

  Considering the meaningful relation between quantum leadership and organizational excellence with mediator role of organizational knowledge management and quantum Skills in Ardabil University of medical sciences, it can be concluded that in upgrading the level of university administrators, we can improve quantum skills and strategic management of organizational knowledge.

  Keywords: Quantum Leadership, organizational excellence, knowledge management, Quantum Skills, University of Medical Sciences
 • Mahsa Alahyari, Nazanin Pilevari *, Reza Radfar Pages 77-88
  Introduction

  The health system has one of the most complex supply chains in the world to deal with human health and well-being. The pharmaceutical supply chain is part of this system. For this reason, the purpose of this study is to develop a model to evaluate supply chain sustainability in this industry.

  Methods

  First, by reviewing previous studies, indicators related to supply chain sustainability in economic, social, environmental and governance dimensions were extracted. Then, using a survey method to implement the model designed in ANFIS, a questionnaire was used to evaluate the sustainability factors in the case study.

  Results

  The designed ANFISs with 50 training courses achieved acceptable error rates. In the economic and social dimension, the trend of sustainability changes was initially decreasing and then increasing. In the environmental dimension where negative indicators were considered, the trend is quite decreasing. In the governance dimension, the trend of incremental stability changes is. In the present study, the root mean square error (RMSE) is considered as a criterion for model validation.

  Conclusion

  To improve the condition, sustainability must first be evaluated and measured so that the results can be quantified after the improvement measures. Based on the findings, it can be concluded that the model designed in ANFIS is a good tool for assessing sustainability.

  Keywords: Sustainable Supply Chain Evaluation, Adaptive neuro-fuzzy inference system, Pharmaceutical industry