فهرست مطالب

راهبردهای مدیریت در نظام سلامت - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 13، پاییز 1398)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 13، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد کاظم رحیمی زارچی* صفحه 184

  آیه فوق بیان می دارد که "لیاقت از سابقه مهمتر است فرشتگان باید برای انسان، سجده نمایند". این آیه می تواند نشان دهنده این موضوع می باشد که در انتخاب افراد برای مدیریت نباید تنها به سابقه خدمتی فرد توجه کرد بلکه می بایست به توانایی ها، شایستگی ها، دانش و مهارت افراد نیز توجه کرد. این آیه می تواند مصداق مدیریت بر مبنای شایستگی باشد. افرادی که بر اساس شایستگی و توانایی خود به عنوان مدیر یک سازمان انتخاب می شوند بهتر می توانند سازمان را به هدف خود برسانند و در آن راه از کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشند و از اتلاف منابع جلوگیری کنند. پیام دیگری که می توان از این آیه برداشت کرد این است که تکبر و بزرگ بینی نسبت به دیگران، سرچشمه بدبختی های فرد می باشد همانطور که تکبر و جسارت ابلیس سرچشمه همه بدبختی های او شد. این آیه به همه افراد به خصوص مدیران این هشدار را می دهد که نسبت به همه انسان ها خضوع و فروتن بوده و از کبر و جسارت پرهیز کنند.

  کلیدواژگان: سوره، بقره، آیه ی 34
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 185-196
  زمینه و هدف

  بسیاری از مطالعات تجربی پیشین، اجرای تمرکززدایی مالی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی را یکی از عوامل بهبود برون داده های سلامت در کشورهای در حال توسعه بیان می کنند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ ومیر (به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری سلامت)، در استان های ایران بود.

  روش پژوهش

   این مطالعه با استفاده از داده های آماری متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ مرگ ومیر در استان های ایران، به بررسی تاثیر فضایی شاخص های تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ و میر طی دوره زمانی 1394- 1385 پرداخت. به این منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی استفاده شد. همچنین، تحلیل داده ها و نتایج به کمک نرم افزار Matlab انجام گردید.

  یافته ها

   نتایج برآورد مدل نشان از وجود رابطه منفی و معنی دار بین شاخص های تمرکززدایی مالی و نرخ مرگ ومیر داشت، به طوریکه با 1/00 درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج، نرخ مرگ ومیر در استان های کشور به ترتیب 0/19 و 0/10 درصد کاهش می یابد. سایر نتایج نشان داد که تاثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر نرخ مرگ ومیر مثبت و معنی دار بوده است.

  نتیجه گیری

   با فراهم کردن بسترهای لازم جهت گسترش تمرکززدایی مالی صحیح، می توان به ارتقای سطح سلامت در استان های کشور کمک کرد.

  کلیدواژگان: نرخ مرگ ومیر، تمرکززدایی مالی، استان های ایران، اقتصادسنجی فضایی، وابستگی فضایی
 • عزیز رضا پور، وحید علی پور، سعید باقری فرادنبه، ارسلان غلامی ثمرین*، زهرا صداقی صفحات 197-206
  زمینه و هدف

  اداره مطلوب بیمارستان ها به عنوان مهمترین مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی، همواره مورد توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران این بخش بوده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی به انجام رسیده است.

  روش پژوهش

  مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1396 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، شامل 8 مرکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بود. روش نمونه گیری سرشماری بود و جهت گردآوری داده ها از چک لیست های محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی اهداف مطرح شده از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. شبکه مورد استفاده، پروسپترون چند لایه پیشخور با تابع بهینه سازی لونبرگ مارکوارت و تابع انتقال تانژانت سیگمویید در لایه میانی و تابع خطی در لایه خروجی است. جهت پردازش و آماده سازی داده ها از صفحه گسترده Excel و برای تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه از نرم افزار  Matlab استفاده گردید.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که میانگین میزان کارایی فنی بیمارستان های تحت مطالعه برابر 0/75 بوده است. بیمارستان بوعلی اردبیل، امام خمینی (ره) خلخال و ولیعصر (عج) مشکین شهر دارای بیشترین میزان کارایی فنی (1/00) و بیمارستان ولایت گرمی از لحاظ درصد اشغال تخت (0/75) و همچنین بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد از لحاظ تعداد بیماران ترخیص شده سالم (0/69) دارای کمترین میزان کارایی فنی در سال 1396 بوده اند. در نهایت فضای بهبود هر یک از متغیرها جهت رسیدن به کارایی فنی محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، یکی از عوامل کاهنده کارایی فنی در مراکز آموزشی و درمانی، پایین بودن نرخ بهره برداری و نرخ اشغال تخت های بیمارستانی است، به طوریکه فعالیت نکردن کانون های بیمارستان با ظرفیت کامل و پایین بودن نرخ بهره برداری تخت های فعال باعث تحمیل شدن هزینه و به تبع آن کاهش کارایی می شوند.

  کلیدواژگان: کارایی فنی، بیمارستان، شبکه عصبی مصنوعی
 • منیره صادقی جبلی، حمیدرضا تدین، شریفه منعمیان* صفحات 207-218
  زمینه و هدف

  دانشگاه های علوم پزشکی به خاطر گستردگی فعالیت و  نقشی که در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارند به عنوان اثرگذارترین نهاد بر نظام سلامت کشور محسوب می شوند و ضروری است که در راستای پیاده سازی ابعاد سازمان یادگیرنده گام بردارند. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده انجام گرفت.

  روش پژوهش

   این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود و جامعه پژوهش را  تمام مدیران ارشد و میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد مرکزی، دانشکده ها و بیمارستان ها تشکیل می داد. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده نیفه استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوا بر اساس نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/89 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 20 SPSS و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج میانگین میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یاد گیرنده 72/60 بود، بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد مهارت های فردی (77/60) و کمترین آن به ترتیب مربوط به ابعاد مدل های ذهنی (67/03)، یادگیری تیمی (70/70) و چشم انداز مشترک (72/20) بود. آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کل میزان انطباق با سازمان یادگیرنده و نمره ابعاد چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی از دیدگاه مدیران مرد به طور معنی داری بیشتر از مدیران زن بود (0/05 > p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده در سطح خوب بود. مدیران و مسئولین با بهبود تمامی ابعاد سازمان یادگیرنده و به ویژه ابعاد مدل های ذهنی، یادگیری تیمی و چشم انداز مشترک می توانند برای رسیدن به سطح عالی سازمان یادگیرنده گام بردارند.

  کلیدواژگان: دانشگاه، سازمان، رهبری، یادگیرنده
 • وحیده رستمی، پیوند باستانی، زهرا کاووسی، رامین روانگرد* صفحات 219-229
  زمینه و هدف

  استفاده بهینه از نتایج پژوهش ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله فعالیت هایی که موجب بهبود بهره گیری از دانش حاصل از پژوهش های انجام شده در سطح کشور می شود، ترجمان دانش است. این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

  روش پژوهش

   مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و کاربردی است که به صورت مقطعی در سال 1397 انجام شد. یک نمونه 143 نفری از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و نیز نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه ای 50 سوالی استاندارد ترجمان دانش در 4 بعد بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS 21  و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، تحلیل شدند.

  یافته ها

   وضعیت کلی ترجمان دانش (0/67 ± 2/46) در سطح ضعیفی قرار داشت. تولید شواهد قابل استفاده در تصمیم گیری (0/77 ± 2/77) و ترویج استفاده از شواهد (0/88 ± 2/33)، بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. همچنین، بین میانگین کلی وضعیت ترجمان دانش به تفکیک جنسیت و نوع مرکز و رتبه علمی، تفاوت آماری معنی دار (0/05  > p) مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت نامطلوب ترجمان دانش، ایجاد فرهنگ ترجمان دانش، آموزش انتقال دانش و بهره برداری از نتایج پژوهش، ایجاد مکانیزم های انگیزشی، وضع فرایندها و دستورالعمل های شفاف و تقویت فضای تبادل میان تولید کنندگان و استفاده کنندگان و  غیره  ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: ترجمان دانش، انتقال دانش، اساتید هیات علمی
 • محمد امین بهرامی، خدیجه نصیریانی، آرزو دهقانی، محمد زارع زاده، پریسا کیانی* صفحات 230-239
  زمینه و هدف

  اینترنت و رسانه های اجتماعی ابزار جدیدی برای جستجوی اطلاعات سلامت هستند. اطلاعات نادرست سلامت به صورت ادعاهای مرتبط به سلامت که به دلیل فقدان منابع علمی قابل اعتماد، دروغین شمرده می شوند تعریف شده است. اینگونه اطلاعات به صورت عمدی یا غیرعمدی تولید و منتشر شده و می توانند اثرات منفی بر سلامت جمعیت تحمیل کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکار های مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت از دیدگاه متخصصین سلامت شهر یزد بود.

  روش پژوهش

  این مطالعه کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. 8 مصاحبه عمیق با متخصصین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 98-1397 انجام شد. مصاحبه شوندگان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Max QDA 10 و به شیوه تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از تجزیه و تحلیل کدهای استخراج شده، یک تم اصلی تحت عنوان راهبرد های مواجهه با عوارض اطلاعات نادرست و 14 زیر تم شامل آموزش کارکنان بهداشتی در تمامی سطوح، تاثیر آموزش حضوری بر مردم، آگاه سازی جامعه نسبت به عدم امکان اعتماد به تمامی اطلاعات فضای مجازی، پخش تبلیغات آموزشی، قرار دادن فیلتری جهت جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، راستی آزمایی اطلاعات، ارزش دهی به کتاب خوانی و حمایت از آن، افزایش آگاهی مردم در زمینه اطلاعات نادرست، پاسخگویی دقیق توسط افراد متخصص، یادگیری نحوه تفکر، در نظر گرفتن چندین آیتم در خصوص تصمیم گیری، تشکیل سازمان های مسئول آموزش مردم در زمینه فضای مجازی، ایجاد فرهنگ سازی و ضعف در این خصوص، ایجاد تفکر نقادانه و فرهنگ استفاده از آن در جامعه) به دست آمد.

  نتیجه گیری

   تحلیل نهایی نتایج بیانگر این بود که از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهمترین راهکار برای مواجهه با اطلاعات نادرست موجود در فضای مجازی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد آن ها می باشد که با کاهش اعتماد به درستی تمامی اطلاعات منتشر شده و راستی آزمایی چندباره آن ها می توان تا حد زیادی از پیامدهای آسیب زای آن کاست.

  کلیدواژگان: جستجوی اطلاعات سلامت، اطلاعات آنلاین سلامت، اطلاعات نادرست، تحلیل محتوا
 • مسعود فردوسی، یاسمین مولوی طالقانی* صفحات 240-254
  زمینه و هدف

  ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ کارآفرینی در نظام سلامت از مهمترین مولفه های توسعه کارآفرینی و موفقیت اقتصادی کشورها محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396 انجام شد.

  روش پژوهش

   این پژوهش کیفی کاربردی در سال 1396 انجام گرفت. در ابتدا 10 نفر از صاحب نظران حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس از روش دلفی برای نقد و اولویت بندی عوامل استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل چارچوبی با نرم افزار 10Max QDA و برای تحلیل داده های فاز دلفی از آمار توصیفی به کمک نرم افزار SPSS 22  استفاده شد.

  یافته ها

   در فاز اولیه، با تجزیه و تحلیل داده ها، 3 طبقه (بسترسازی، هدایت و عملیات و تثبیت و نهادینه سازی) و 15 زیر طبقه استخراج شد. سپس در فاز دلفی، 12 عامل به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت تایید شدند. مهمترین عوامل در توسعه کارآفرینی، عوامل توانمندسازی نیروهای کاری، مشتریان و ذی نفعان و جذب سرمایه های درونی و خارجی برای راه اندازی کسب و کار با میانگین نسبی 4/73 بود.

  نتیجه گیری

  در راهبردهای توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت، به سیاستگذاران توصیه می شود که اقدامات و تصمیم گیری های آن ها براساس راهبردهای مبتنی بر تفکیک عوامل شناسایی شده باشد، به صورتی که بر مبنای شرایط محیطی و منابع جاری به ارتقای فرصت ها و پیامدهای کارآفرینی منجر گردد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، سلامت، توسعه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی
 • مرتضی عرب زوزنی، حسین عامری، زهرا حیدری فرد، حسین باقری* صفحات 255-264
  هدف

  در این مطالعه مروری به بررسی ابعاد مختلف دلفی سیاستی پرداخته شد تا تصمیم گیرندگان با این روش کاربردی بیشتر آشنا شوند و بتوانند از آن در تصمیمات سیاستی استفاده کنند.

  منابع اطلاعات و روش های انتخابی برای مطالعه

  این مطالعه به روش مروری و از طریق جستجو در ادبیات مرتبط در پایگاه های داده ای مانند PubMed، Scopus و Google Scholar انجام شد. علاوه بر این از متون موجود در کتب یا گزارشات مرتبط نیز استفاده گردید. مهمترین کلیدواژه های استفاده شده شامل دلفی سیاستی، ابزارهای تصمیم گیری، سیاستگذاری سلامت، تصمیم گیری و سلامت بوده اند.

  یافته ها

  بر عکس دلفی سنتی که به دنبال اجماع در نظرات بوده و یک ابزار تصمیم گیری است، دلفی سیاستی یک ابزار مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل سیاستی است و بیشتر به دنبال شناسایی دیدگاه های مخالف در مورد یک موضوع سیاستی است. دلفی سیاستی به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با سیاست است و در آن رسیدن به اجماع/توافق هدف اصلی نیست. در متون مختلف 6 مرحله برای این روش ذکر شده است که شامل دستورسازی، افشای گزینه ها، تعیین وضعیت، بررسی دلایل اختلاف نظر، ارزیابی دلایل و ارزشیابی مجدد است. مهمترین مقیاس هایی که برای رتبه بندی نظرات در این روش استفاده می شود عبارتند از مطلوبیت، امکانپذیری، اهمیت و قابلیت اعتماد.

  نتیجه گیری

  کاربرد دلفی سیاستی در بررسی تغییرات سیاستی و مسائل مرتبط با سیاست از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و می تواند بسیاری از نتایج ناخواسته و منفی یک سیاست را پدیدار سازد. استفاده از این ابزار در بخش سلامت به دلیل گستردگی و پیچیدگی های فراوان این بخش و دارا بودن ذی نفعان مختلف با دیدگاه های مخالف و موافق، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دلفی سیاستی، ابزار، تصمیم گیری، سیاستگذاری سلامت
 • نسرین شعربافچی زاده، محمدرضا رضایتمند، غزال اعتمادی* صفحات 265-276
  هدف

  مشارکت دولتی و خصوصی در سال های اخیر برای اصلاحات ساختاری بخش سلامت در بسیاری از کشور ها به کار گرفته شده است. مطالعه حاضر در خصوص بررسی تاثیر انواع مدل های مشارکتی بخش دولتی و خصوصی در بیمارستان ها به منظور بالا بردن آگاهی سیاست گذاران، مدیران و مسئولان حوزه سلامت در راستای اخذ تصمیمات و برنامه ریزی های صحیح انجام شده است.

  منابع اطلاعات و روش های انتخابی برای مطالعه

  مطالعه حاضر یک بررسی مروری می باشد که با جستجو در پایگاه های داده ای انگلیسی مانند PubMed, Scopus, ProQuest  و پایگاه های داده فارسی مانند  Scientific Information Database ، Irandoc Magiran , و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلید واژه های Public Private Partnership, PPP, Public hospital, Public Private partnership in hospital, Partnership Model,health care, healthcare organization و معادل فارسی آن ها در باره زمانی 1990 تا 2017 در سال 1397 انجام شد. 954 مقاله به دست آمده به صورت مرحله به مرحله مطالعه و پالایش شدند.

  یافته ها

  در نهایت 21 مقاله مرتبط با اهداف وارد مطالعه شدند و پس از بررسی مقالات انتخاب شده، مشارکت دولتی و خصوصی در بیمارستان ها در 9 مدل "قرارداد خرید خدمت، قراداد برون سپاری، قراردادهای مدیریت، (طراحی، ساخت، امور مالی، اجرا)، (ساخت، مالکیت، اجرا)، (ساخت، مالکیت، اجرا واگذاری)، (خرید، مالکیت، عقب نشینی)، مدل Alzira و خصوصی سازی کامل"  طبقه بندی می شود. مشارکت دولتی و خصوصی از این طریق می تواند بر عملکرد بیمارستان ها موثر باشد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صورت فراهم بودن بسترهای لازم می تواند راهکار مناسبی برای بخش بیمارستانی و بهبود عملکرد بیمارستان ها باشد. با این حال این مدل ها قابل تعمیم به همه بخش های نظام سلامت به صورت یکسان نمی باشند و در اجرا با چالش های متعددی رو به رو می باشند.

  کلیدواژگان: بخش دولتی، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، بیمارستان
|
 • Abolghasem Golkhandan* Pages 185-196
  Background

  Many previous empirical studies indicated appropriate implementation of the fiscal decentralization and transfer of resources and expenses from the central government to local governments was an important factor to improve health outcomes in developing countries. Accordingly, the major purpose of this study was to evaluate the impact of fiscal decentralization indicators on the mortality rate (as an indicators of health measurement) in Iranian provinces.

  Methods

  This study uses the statistical data of variables affecting the mortality rate in provinces of Iran to study the spatial effects of fiscal decentralization indicators on the mortality rate during 2006-2015. To this end, the spatial econometric approach was used. Furthermore, the statistical analyses were performed using the Matlab software.

  Results

  Findings of the model's estimation indicate that indicators of the fiscal decentralization and mortality rate had a negative and significant relationship. In this regard, 1 % increase in fiscal decentralization indicators of income and expenditure decreased  the mortality rate by 0.19 % and 0.10 % in provinces of Iran, respectively. Other results showed that the spatial proximity effect between provinces of Iran had a positive and significant effect on the mortality rate.

  Conclusion

  By providing the necessary conditions for expansion of fiscal decentralization, the health level can be promoted in provinces of Iran.

  Keywords: Mortality rate, Fiscal decentralization, Iranian provinces, Spatial econometric, Spatial dependence
 • Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Saeed Bagheri Faradonbeh, Arsalan Gholami Somarin*, Zahra Sedaghi Pages 197-206
  Background

  The optimal management of hospitals as the most important centers for providing health services has always been the focus of decision makers and policymakers. The present study aimed to evaluate the technical efficiency of hospitals affiliated to Ardebil University of Medical Sciences using Artificial Neural Network (ANN) method.

  Methods

  The present descriptive, applied, and cross-sectional study was conducted in 2017. The study population consisted of 8 educational and therapeutic centers affiliated to Ardabil University of Medical Sciences and Health Services. Census sampling method was applied to select the participants and researcher-made checklists were used to collect the data. The artificial neural network method was also used to investigate the study objectives. The applied network was a multi-layer prospectron with a Levenberg Marquardt optimization function, a sigmoid tangent transfer function in the middle layer, and a linear function in the output layer. For processing and preparing data, Excel spreadsheet was used and Matlab software were used for analyzing and designing the network.

  Results

  The results showed that the average technical efficiency of the studied hospitals was 0.75. Ardabil Bou Ali, Khalkhal Imam Khomeini, and Meshkinshahr Valiasr hospitals had the highest technical efficiency (1.00). With regard to the hospital bed occupancy rate, Germi Velayat hospital had the lowest efficiency rate (0.75). Furthermore, Parsabad Imam Khomeini hospital had the lowest efficiency in the number of discharged healthy patients (0.69) in 2017. Finally, the improvement space of each variable was calculated to achieve the total technical efficiency.

  Conclusion

  According to the results, one of the factors that decreases  the technical efficiency of the educational centers is the low rate of hospital beds' utilization and occupancy rate. In other words, lack of full-capacity operation by the hospital centers and the low rates of active hospital bed imposed costs and consequently reduced the hospitals' performance.

  Keywords: Technical efficiency, Hospital, Artificial neural network
 • Monireh Sadeqi Jabali, Hamidreza Tadayon, Sharifeh Monemian* Pages 207-218
  Background

  Universities of Medical Sciences are required to take steps to implement dimensions of the learning organization due to their wide-range of activities and their role in maintaining and improving the community health. This study was conducted to determine the compliance of Isfahan University of Medical Sciences with the components of learning organization. 

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted among all senior and middle managers of Isfahan University of Medical Sciences at the Central headquarters, colleges, and hospitals. For data collection, the standard Neife Learning Organization Questionnaire (2001) was applied .Validity of the questionnaire was evaluated in terms of content validity based on the experts' opinion and the questionnaire's reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 0.89. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics such as Pearson correlation coefficient, t-test, and Spearman correlation coefficient through SPSS 20.

  Results

  The compliance rate of Isfahan University of Medical Sciences with components of the learning organization was 72.60 from the viewpoint of the senior and middle managers of this university in total. The highest mean score was attributed to the individual skills (77.60) and the lowest mean scores were related to the components of mental models (67.03), team learning (70.70), and shared vision (72.20), respectively. Independent t-tests showed that the total mean score of adoption with the learning organization and scores of the shared vision, team learning, and systematic thinking components were significantly higher in male than female managers (p < 0.05).

  Conclusion

  The Isfahan University of Medical Sciences' compliance with characteristics of the learning organization is at a desirable level. Managers and authorities can achieve the highest level of learning organization by improving all components of the learning organization, especially the mental model, team learning, and shared vision.

  Keywords: Universities, Organization, Leadership, Learning
 • Vahideh Rostami, Peivand Bastani, Zahra Kavosi, Ramin Ravangard* Pages 219-229
  Background

  The optimal use of research findings is crucial. One of the activities that improves application of research-derived knowledge is the knowledge translation. This study aimed to investigate the status of knowledge translation in Shiraz University of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional and descriptive-analytical study was conducted in 2018. The sample size included 143 faculty members of Shiraz University of Medical Sciences selected using the stratified sampling and simple random sampling methods. The required data were collected using a standard knowledge translation questionnaire consisting of 50 items in 4 dimensions. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed in the previous studies. The collected data were analyzed using SPSS 21 by descriptive and analytical statistics.

  Results

  The results showed that overall status of the knowledge translation was weak (2.46 ± 0.67). In this regard, producing useful evidence for decision making (2.77 ± 0.77) and promoting application of evidence (2.33 ± 0.88) had the highest and lowest mean scores, respectively. Furthermore, the overall mean of knowledge translation was significantly different with gender, type of center, and scientific rank (P < 0.05).

  Conclusion

  Given the undesirable and weak status of knowledge translation, creating a culture of knowledge translation, training about knowledge transfer and utilization of research findings, creating incentive mechanisms, developing transparent processes and guidelines, and strengthening the interaction between knowledge producers and research users are essential.

  Keywords: Knowledge translation, Knowledge transfer, Faculty members
 • Mohammad Amin Bahrami, Khadijeh Nasiriani, Arezo Dehghani, Mohammad Zarezade, Parisa Kiani* Pages 230-239
  Background

  The internet and social media are considered as new tools to seek health information. Health misinformation is defined as a health-related claim of fact that is false due to the lack of scientific reliable evidence. These kinds of information are produced both intentionally or non-intentionally and can impose negative impact on the population health. This study was aimed to explore the strategies to deal with the health misinformation from the professionals' viewpoints. 

  Methods

  This qualitative study was conducted applying content analysis approach in 2018-2019. In this regard, 8 semi-structured interviews were conducted with health professionals of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Snowball sampling method was used to identify the eligible interviewees. Data was analyzed using the content analysis by Max QDA 10 software.

  Results

  Analysis of interviews resulted in a main theme (strategies to deal with the negative consequences of online health misinformation) and 14 sub-themes of training health workers at all levels, creating responsible organizations for public education about the online web, improving the public education efforts, improving the general culture of society on the informed use of online technology,  informing society about the impossibility of trusting all online information, disseminating the educational advertising, placing filters to prevent from the dissemination of inaccurate information, establishing the information verifying and validation mechanisms, improving the book reading culture, raising peoples’ awareness of and sensitivity to misinformation, having accurate accountability by specialists, learning how to think, improving the culture of critical thinking, making correct decisions based on the extensive information/taking into account several items in the case of decision making.

  Conclusion

  According to the final analysis of the experts' viewpoint, the most important ways to deal with inaccurate information in the cyberspace were to increase the public awareness, reduce the reliability of all published data, and verify them repeatedly. These strategies can prevent from many traumatic consequences.

  Keywords: Health information seeking, Online health information, Misinformation, Content analysis
 • Masoud Ferdosi, Yasamin Molavi Taleghani* Pages 240-254
  Background

  Promotion and institutionalization of the entrepreneurial culture in the health system is one of the most important components of entrepreneurship development and economic success of countries. Thus, the present study was conducted with the aim of identifying the factors affecting the development of entrepreneurship in the health area, Isfahan University of Medical Sciences in 2017.

  Methods

  This applied qualitative study was conducted in 2017. First, 10 health experts in Isfahan University of Medical Sciences were selected using semi-structured interviews based on the purposeful sampling method. The Delphi method was used to prioritize the factors. To analyze the qualitative data, the framework analysis method of Max QDA 10 software was used. Furthermore, descriptive statistics were used by SPSS 22 for analyzing the Delphi phase data.

  Results

  In the initial phase, 3 themes (contextualizing, operational, consolidation and institutionalization) and 15 classes were extracted. Then, in the Delphi phase, 12 factors were determined as the effective factors on the entrepreneurship development in the health area. The most important factors in the development of entrepreneurship included empowerment of work forces, customers and stakeholders, as well as attracting internal and external capitals for initiating business with a mean of 4.73.

  Conclusion

  In strategies of entrepreneurship development in the health area, policymakers are recommended to base their measures and decisions on differentiating the identified factors. In other words, this differentiation improves the entrepreneurship opportunities and outcomes based on the environmental conditions and current resources.

  Keywords: Entrepreneurship, Health, Economic development, Economic resilience
 • Morteza Arab Zozani, Hosein Ameri, Zahra Heidarifard, Hossein Bagheri* Pages 255-264
  Objective

  In this review, we investigated various aspects of Policy Delphi technique to make decision-makers more aware of this pertinent method so that they can use it in their policy decisions in their organizations.

  Information sources and selected methods for study

   This study was conducted using a review method and by searching the related literature in databases such as PubMed, Scopus and Google Scholar. In addition, texts in related books or reports were also used. The most important keywords were Policy Delphi, decision making tools, health policy making, decision making, and health.

  Results

  Unlike the traditional Delphi, which seeks consensus on ideas and is a decision-making tool, Policy Delphi is a useful tool for analyzing the policy issues and is more about identifying the opposing views on a policy issue. Policy Delphi seeks to address the policy-related issues and does not seek to reach consensus. In various texts, 6 steps were introduced to this approach: formulating the issues, exposing the options, determining initial positions on the issues, exploring and obtaining the reasons for disagreements, evaluating the underlying reasons, and reevaluating the options. The most important rating scales included desirability, feasibility, importance, and confidence.

  Conclusion

  Application of Policy Delphi in examining policy changes and policy issues is of high importance and can emerge many unintended and negative consequences for a policy. So, it is recommended to use this tool in the health sector due to its wide setting and complexity and since it has different stakeholders with different views and opinions.

  Keywords: Policy Delphi, Tools, Decision making, Health policy
 • Nasrin Shaarbafchizadeh, Mohammad Reza Rezayatmand, Ghazaal Etemadi* Pages 265-276
  Objective

  Public-private partnerships (PPP) have been used recently in many countries for reforming the structural health sector. The purpose of this study was to investigate the impact of PPP models in hospitals on raising the awareness of health policy makers, managers, and authorities to make sound decisions and planning.

  Information sources and selection methods for the study

   This review was conducted in 2019 by searching the databases of Scopus, ProQuest, PubMed, and Google Scholar. The following keywords were used for the search: public private partnership, PPP, public hospital, public private partnership in hospital, and partnership model. Furthermore, Persian equivalents of these key words were searched in databases of Scientific Information Database and Irandoc from 1990 to 2017. A total of 954 articles were studied in a step-by-step manner.

  Results

  Finally, 21 articles related to the study objectives entered the research. Based on the results collected from reviewing the selected papers, PPP in hospitals were categorized into 9 different categories of Service Purchase, Outsourcing, Management Contract, (Design, Build, Finance, Operate), (Build, Own, Operate), (Build, Own, Operate, Transfer), (Buy, Own, Lease back), Alzira model and Privatization. So, PPP influenced the performance of hospitals.

  Conclusion

  Overall, PPP can be a good solution for the hospital sector that can improve the hospital performance in the case of providing the necessary contexts. However, these models are not generalizable to all parts of the health system and may face numerous challenges in implementation.

  Keywords: Public sector, Public-private sector partnerships, Hospital