فهرست مطالب

سواد سلامت - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1398)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدیه خویی، زهرا جعفری ندوشن، خدیجه علیپور ندوشن* صفحات 9-16
  زمینه و هدف

  توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز جهت تصمیم گیری در مورد مسایل سلامتی و بهداشتی را سواد سلامت گویند. مطالعه حاضر با هدف تعیین سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در سال 1397 می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با روش مقطعی-تحلیلی بر روی 304 نفر  انجام شد. نمونه ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی منظم از بین مراجعین چند مرکز درمان سوء مصرف مواد در شهرستان قم در سال 1397 (اسفند ماه) بدست آمد. داده های مطالعه با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت توسط پرسشگر جمع آوری گردید. سپس با استفاده از آزمونهای آماری T Test, ANOVA و پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد حدود 3/27 درصد از آزمودنی ها سواد سلامت ناکافی، 6/26 درصد مرزی، 7/23 درصد کافی و 6/3 درصد عالی داشتند. میانگین سنی کل نمونه های مورد بررسی 17/11±51/42 سال بود. 1/94% نمونه مرد و 9/5% زن بودند. 9/33 درصد از شبکه سلامت و برنامه های مرتبط با سلامت تلویزیون استفاده می کردند. بین سواد سلامت با منبع به دست آوردن اطلاعات سلامت رابطه معنی دار مشاهده شد(015/0=p) . در این مطالعه بین سواد سلامت و ابعاد آن با تحصیلات (000/0=p) و شغل (04/0=p) رابطه معنی دار مشاهده شد ولی بین سواد سلامت و تاهل ارتباط معنی دار وجود نداشت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سواد سلامت با سن (289-r= ؛000/0p=) ارتباط منفی معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

  از آنجا که سواد سلامت می تواند در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه موثر باشد و با توجه به پایین بودن سطح سلامت نمونه های مورد بررسی در این مطالعه لزوم توجه بیشتر به این مسئله آشکارتر می گردد. همچنین چون جامعه هدف معتادان می باشند سطح سواد سلامت کم باعث عدم آگاهی لازم در خصوص خطرات اعتیاد می شود که منجر به گرفتاری بیشتر در اعتیاد و پیامدهای آن می گردد. . با برنامه ریزی دقیق و طراحی برنامه های آموزشی موثر در این زمینه می توان گامی موثر در ارتقا سواد سلامت معتادان برداشت. استفاده کم نمونه های مورد بررسی از برنامه های تلویزیونی مرتبط با سلامت مسئولین را ملزم به فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء سواد سلامت با استفاده از رسانه های دردسترس، شبکه های مجازی و تشکیل کلاس های آموزشی در مراکز ترک اعتیاد می کند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، معتادان، رسانه، قم، ایران
 • آسیه پیرزاده، طاهره سیما پیمان، اکبر حسن زاده، فیرزوه مصطفوی* صفحات 17-24
  مقدمه و هدف

  پیروی از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران فشار خون بالا عامل مهمی در مدیریت فشار خون است. از این رو ، این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا در اصفهان انجام شد.

  مواد و روش ها

  یک مطالعه مقطعی ، با 210 بیمار مبتلا به فشار خون بالا که به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان در سال 2016 مراجعه کرده اند (2016). نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. پرسشنامه H-SCALE شامل اطلاعات مربوط به پیروی از دارو ، رژیم غذایی کم نمک ، سیگار کشیدن ، فعالیت بدنی و مدیریت وزن با مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی و همچنین آزمون t مستقل و مجذور کای استفاده شد. سطح معنی داری 0.05 تعیین شده است.

  نتایج

  در این مطالعه میانگین سنی افراد 9/8 ± 3/57 سال بود. بیش از 90٪ از مردان و بیش از 80٪ از خانمها گزارش داده اند که به داروهای فشار خون بالا پایبند هستند. پایبندی به رژیم غذایی کم نمک در مردان به ترتیب بیشتر از 15.4٪ زن و 6٪ بود. اما زنان بیشتر از مردان (5/11٪) فعالیت بدنی (8/22٪) را دنبال کردند. نتایج نشان داد که از نظر تبعیت از درمان بین زن و مرد (P = 0.034) ، عدم مصرف سیگار (001/0 P=)و فعالیت بدنی (004/0 p =) تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: اگرچه بیش از 90٪ از شرکت کنندگان در توصیف داروها یا مدیریت وزن برای مراقبت از خود رعایت کرده اند ، اما میزان پیروی از رژیم کم نمک و فعالیت بدنی همچنان نیاز به بهبود دارد. به نظر می رسد که مربیان بهداشتی باید برای بهبود رفتارهای خود مراقبتی پروتکل خاصی تهیه کنند.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، فشار خون بالا، فعالیت بدنی، رژیم غذایی، پیگیری دارو
 • سید محسن اصغری نکاح، فرنگیس شریفی*، ملیکه عامل بارز صفحات 25-37
  زمینه و هدف

  تربیت جنسی از موضوعات مهم در حوزه تربیت بوده و بر شکل گیری شخصیت انسان و بر افکار، عواطف و رفتارهای او موثر است. این مطالعه در جهت مرور مطالعات موجود  با هدف "تعیین ضرورت تربیت جنسی خانواده محور" انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر بر اساس پروتوکل مرور سیستماتیک PRISMA  انجام شد. داده های مطالعه از بررسی و جستجو در منابع الکترونیک علمی بین المللی سازمان جهانی بهداشت[1]، پاپ مد[2]،  اسکوپوس[3]، وب او ساینس[4]، گوگل اسکولار[5] و پایگاه داده های فارسی از جمله ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی[6]، ایران مدکس[7]، مگ ایران[8] و نیز جستجوی دستی با استفاده از کلمات کلیدی متناسب بدست آمده است.  معیارهای ورود به این نمونه مقالات انگلیسی و فارسی منتشر شده از سال 1990  تا ژوئن سال 2018 بود.

  یافته ها

  از مطالعه 294 مقاله مورد بررسی قرار گرفته در مجموع 17 مقاله وارد مطالعه شد که یافته ها نشان دهنده این بود که ارتباط موثر والدین با فرزندان سبب ایجاد نگرش درست به مسئله جنسیت و نیز رفتارهای صحیح در این زمینه می گردد. این موارد شامل  بهبود بهداشت باروری نوجوانان، افزایش آگاهی در موارد بلوغ و قاعدگی، بارداری و اچ آی وی / ایدز، روش های پیشگیری از بارداری اورژانسی و کاندوم، تاخیر در شروع فعالیت جنسی، ارتباط جنسی کمتر و پیشگیری از بارداری ناخواسته بود. نکته بعدی در مرور این متون ارتباط کمتر پسران با والدین در بحث های جنسیتی بود.

  نتیجه گیری

  تربیت خانواده محور در امر تربیت جنسی بسیار مهم است و این روش می تواند از ارتکاب بسیاری از رفتارهای نادرست جنسی پیشگیری کند.  نکته حائز اهمیت اینکه  ارگان های آموزش و پرورش و بهداشتی بایستی این روش تربیتی خانواده محور  را سرلوحه برنامه ریزی خود قرار دهند. مسئله مهم دیگر اهمیت آموزش و توانمند سازی والدین در ارتباط با آموزش مسائل جنسی به فرزندان است. [1]  WHO; World Health Organization [2] PubMed [3] Scopus [4] Web of Science [5] Google Scholar [6] SID [7] Iran Medex [8] Magiran

  کلیدواژگان: آموزش جنسی، تربیت، خانواده، والدین، فرزندان
 • مرضیه خیری*، محمدحسین تقدیسی، طاهره دهداری، سعیده رنجبر، نادر مهدوی، علی نظرپوری، سیدهادی موسوی صفحات 38-45
  مقدمه

  کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که عوامل مهم و متعددی، نظیر وضعیت جسمی و روانی برآن تاثیرگذار است. سواد سلامت نیز از عواملی است که تاثیر چشمگیری برکیفیت زندگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت پرستاران، در بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور و درسال 1397 انجام شد.

  روش مطالعه

  مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که بر روی 217 نفر از پرستاران شاغل در بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور در تبریز، به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. گردآوری داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه 36سوالی کیفیت زندگی(SF-36) و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکردی بزرگسالان(HELIA) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس، تی تست وضریب همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین کلی وانحراف معیار کیفیت زندگی پرستاران(6/17±7/59) به دست آمد واکثریت واحدهای موردپژوهش84(7/38)درصد دارای کیفیت زندگی خوبی بودند. همچنین میانگین کلی و انحراف معیار سواد سلامت(3/13±9/75) برآورد شد که نشان دهنده میزان سواد سلامت کافی در پرستاران بود. بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی با نمره کل سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت(001/0>P)ولی ارتباط معنی داری بین بعد فهم و درک سواد سلامت با بیشترابعادکیفیت زندگی وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد افزایش سواد سلامت پرستاران بر برخی از ابعاد کیفیت زندگی آنان تاثیر مثبت می گذارد. لذا می بایست مسئولان پرستاری ضمن برقراری ارتباط مناسب با پرسنل پرستاری به سلامتی و کیفیت زندگی آنها نیز توجه نموده و با تدوین برنامه های آموزشی و ارتقای سطح سواد سلامت آنان در بهبود کیفیت زندگی پرستاران بکوشند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، پرستار
 • مریم افشاری*، مجید براتی، سحر بیجاری، مهشاد طاهر پور صفحات 46-55
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت نقش سواد سلامت بر ارتقا کیفیت زندگی و همچنین نقشی که پزشکان و کارکنان بهداشتی در ترویج رفتارهای بهداشتی و ارتقا آگاهی عمومی به لحاظ پذیرش اطلاعات و مورد اعتماد بودن از طرف مردم دارند، انجام مطالعه در این زمینه نیاز به توجه ویژه ای دارد؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین اجرا گردید.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 275 نفر ‏از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین در سال 1397 به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سوادسلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 4/32% سواد سلامت نه چندان کافی داشتند. همینطور 1/64% شرکت کنندگان حداکثر نمره قابل اکتساب کیفیت زندگی را کسب کردند. کیفیت زندگی با سواد سلامت ارتباط معنی دار داشت (252/0=r، 01/0>P). با افزایش یک نمره ارزیابی و کاربرد اطلاعات سلامت، به ترتیب میانگین نمره کیفیت زندگی به اندازه 82/0 و 10/1 افزایش پیدا می کرد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی یافته های این تحقیق ارتباط آماری معنی داری بین سطح سواد سلامت و کیفیت زندگی نشان می دهد که بیانگر نقش کلیدی و مهم سواد سلامت در ارتقا کیفیت زندگی می باشد. لذا بایستی سواد سلامت را به عنوان عاملی که موجب ارتقاء رفتارهای بهداشتی و ایجاد سبک زندگی سالم و در نهایت بهبود کیفیت زندگی می شود، مورد توجه ویژه قرار داد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، کارکنان، محل کار
 • مجید براتی، نسیم فتحی، احسان احمدپور، هانیه جورمند* صفحات 56-65
  مقدمه

  سواد سلامت و رفتار ارتقاء دهنده سلامت یکی از اصلی ترین تعیین کننده های سلامت بوده و بهره مندی از آنها می تواند باعث افزایش رفتارهای بهداشتی، بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و جهت حفظ و کنترل سلامتی ضروری اند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی همدان اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی، بروی 382 نفر از دانشجویان علوم پزشکی همدان با روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت بزرگ سالان ایرانی (HELIA) و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (HPLP-ll) جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS21 و با بهره گیری از آمار توصیفی و همچنین آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی سواد سلامت دانشجویان (28/19)13/126 بود. 67 درصد (260=n) از آنها از سواد سلامت عالی و مطلوب برخوردار بودند و نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز با 1/51 درصد نمره قابل اکتساب در سطح نامطلوبی ارزیابی شد. همچنین طبق یافته ها رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با ابعاد سواد سلامت شامل: دسترسی (404/0=r)، خواندن (324/0=r)، درک و فهم (354/0=r)، ارزیابی (410/0=r) و تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت (528/0=r) همبستگی مثبت و معنی داری داشت (01/0P<). همچنین میان رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با همه ابعاد سواد سلامت همبستگی مثبت و معنی داری داشت (01/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش سواد سلامت دانشجویان میزان انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی آنها نیز افزایش می یابد. بنابراین طراحی و اجرای مداخلات آموزشی به منظور توانمندسازی دانشجویان در زمینه سواد سلامتی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، دانشجویان، همدان
 • مژگان باقری مقیمی بهابادی، مهرداد مظاهری* صفحات 66-76
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ارتباط بین سبکهای مقابله ایی و خودکارامدی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود ، در سال 1393 با مراجعه به کلینیک تخصصی رادیو تراپی و آنکولژی رضا (ع)و با توجه به متغیرهای کنترل گر پژوهش50 زن مبتلا به سرطان پستان و 50 زن سالم از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند در این مطالعه ازفرم مشخصات جمعیت شناختی به همراه فرم رضایت آگاهانه ، پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فالکمن و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت . برای بررسی فرضیه ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، جهت تعیین تفاوت بین دو گروه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که بین سبک های مقابله ای و مولفه های آن و خودکارآمدی در بین بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی در سبک مساله مدار، با خودکارآمدی رابطه معنادار و مستقیمی وبین سبک های هیجان محور با خود کارآمدی دارای رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد(891- =r 0.01>p).

  نتیجه گیری

  در مجموع یافته های حاصل نشان می دهد که بین سبکهای مقابله ایی و خودکارامدی در مبتلایان به سرطان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود داشته و نمرات بالاتر در سبک مساله مدار با خودکارامدی بهتری همراه است و خودکارآمدی بهتر منجر به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت می شود.

  کلیدواژگان: سبکهای مقابله ایی، خودکارامدی، سرطان پستان
|
 • Mahdieh Khoie, Zahra Jafary Nodoushan, Khadijeh Alipour Nodoushan * Pages 9-16
  Background and Objective

  People's ability to acquire, analyze, and understand basic health information and services needed to make decisions about health and health issues is called health literacy. The purpose of this study was to investigate the health literacy of addicts referring to addiction treatment centers in Qom city and its relationship with demographic variables, 2019.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was performed on 304 subjects. Samples were obtained through regular random sampling from clients of several addiction treatment centers in Qom city, 2019. Data were collected using Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) questionnaire. The data were analyzed using ANOVA, T test, and Pearson and P <0.05 was considered.

  Results

  The results showed that about 27.3% of subjects had inadequate, 26.6% borderline, 23.7% adequate and 3.6% excellent health literacy. The mean age of the samples was 42.51±11.17 years. 33.9% used health network and health related programs. There was a significant relationship between health literacy a4nd source for Obtaining Health Information (p = 0.015). In this study, there was a significant relationship between health literacy and its dimensions with education (p = 0.000) and job (p = 0.04). Results of correlation test showed that health literacy had a significant negative relationship with age (r = -289 = p = 0.000).

  Conclusion

  Since health literacy can be effective in promoting preventive behaviors and due to the low level of health of the samples studied in this study, more attention should be paid to this issue. Also, because the target population of addicts is low health literacy, there is a lack of awareness about the dangers of addiction, which leads to greater involvement in addiction and its consequences. . By carefully planning and designing effective training programs in this field can be an effective step in improving the health literacy of addicts. The poor use of samples from health-related television programs requires authorities to cultivate health literacy through the use of accessible media, virtual networks, and training classes in addiction treatment centers.

  Keywords: Health Literacy, Addicts, media, Qom, Iran
 • Asiyeh Pirzadeh, Tahereh Sim Peyman, Akbar Hassanzadeh, Firoozeh Mostafavi * Pages 17-24
  Background and Objective

  Adherence to self-care behaviors among hypertensive patients is a major factor in hypertension management. Hence, this study aimed to determine the self-care behaviors among patients with hypertension in Isfahan.

  Materials and Methods

    A cross-sectional study, with 210 hypertensive patients having referred to health centers in Isfahan 2016 Multistage random sampling was applied. The H-SCALE questionnaire including data on adherence to medication, low salt diet, smoking, physical activity and weight management was completed by interview. The data were analyzed using the SPSS software, version 20. Descriptive and analytical statistics as well as the independent t-test and Chi-Square were applied. The significance level was set at 0.05.

  Results

   The mean age of the subjects was 57.3±8.9. More than 90% of male and more than 80% of female reported being adherent to hypertension medication. Low-salt diet adherence in male was more than female 15.4% and 6% respectively. But female were following physical activity (22.8%) more than male (11.5%). The results showed that there was a significant difference between men and women in adherence to medication (p=0.034), no smoking (p=0.001) and and physical activity (p=0.004) .

  Discussion

  Although more than 90% of our participants adhered medication description or weight managements for self- care, but the rate of low salt diet adherence and physical activity still needs improvement. It seems that health educators should be prepared specific protocol to improve the self- care behaviors.

  Keywords: self-care, Hypertension, Physical Activity, Diet, Medication Adherence
 • Seyyed Mohsen Asgharinekah, Farangis Sharifi *, Malikeh Amel Barez Pages 25-37
  Background and Objective

  Sexual education is one of the most important issues in the field and affects the formation of human personality and his/her thoughts, emotions and behaviors. This study was conducted to review existing studies with the aim of "determining the need of family-based sexual education ".

  Materials and Methods

  This study was conducted based on the PRISMA systematic review protocol. The data were obtained from international scientific electronic resources including the World Health Organization, PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar and Persian databases as well as manual search using appropriate keywords. The criteria for entering this sample were articles published in English and Persian from the beginning of 1990 to June 2018.

  Results

  of the 294 articles reviewed, a total of 17 articles were included in the study. The results showed that the effective communication of parents with their children creates a proper attitude towards the gender issue as well as proper behaviors in this regard. These include improving adolescent reproductive health, raising awareness of puberty and menstruation, pregnancy and HIV / AIDS, emergency contraception and condom methods, delayed onset of sexual activity, less sexual communication and unwanted pregnancy prevention. The next point in reviewing these texts was the low level of communication between parents and boys in sexual matters.

  Conclusion

  According to the results, the necessity of family-centered education is evident and this method can prevent the commission of many sexually inappropriate behavior. The important challenge in this regard is the creation of effective communication skills in the family and the education and health organs should set this agenda as a priority. Another important issue is the empowering of parents to teach their children about sexual issues.

  Keywords: Sexual Education, Education, Family, parents, Children
 • Marzieh Kheiri *, Mohammad Hosien Taghdisi, Tahereh Dehdari, Saeideh Rnajbar, Nader Mahdavi, Ali Nazarpouri, Seyedhadi Mousavi Pages 38-45
  Introduction

  Quality of life is a multidimensional concept that is influenced by many important factors such as physical and mental health. Health literacy is also one of the factors that has a significant impact on quality of life. The purpose of this study was to investigate the relationship between nurses' quality of life and health literacy in the largest heart center of Northwest Iran in 2018.

  Method

  The present study is an analytical, cross-sectional study that was performed on 217 nurses working in the largest heart center of Northwest in Tabriz through random sampling. Study data were collected using the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36) and the Adult Functional Health Literacy Standard Questionnaire (HELIA). Data analysis was performed using ANOVA, t-test, Pearson correlation coefficient, by SPSS software version 25.

  Results

  The mean and standard deviation of nurses' quality of life was (59.17±7.6) and the majority of subjects 84(37.8%) had good quality of life. the mean and standard deviation of the overall health literacy was estimated to be 75.9 ± 13.3, indicating adequate health literacy among nurses. There was a significant relationship between different dimensions of quality of life with total health literacy score (P <0.001), but there was no significant relationship between understanding and quality of life’s dimensions.

  Conclusion

  Findings showed that increasing nurses' health literacy has positive effects on some aspects of their quality of life. Therefore, while communicating with nursing staff, nursing managers should pay close attention to their health and quality of life, and should try to improve their quality of life by developing educational programs and promoting health literacy.

  Keywords: Heath literacy, Quality of life, nurse
 • Maryam Afshari *, Majid Barati, Sahar Bijari, Mahshad Taherpour Pages 46-55
  Background and objectives

  Given the importance of the role of health literacy in promoting quality of life, as well as the role that physicians and health professionals play in promoting health behaviors and public awareness in terms of people's acceptance of information and trust, the study needs special attention; The aim of this study was to determine the relationship between health literacy and quality of life in health care workers in Famenin County.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic study was conducted on 275 Health care worker in Famenin County in 2018 using census method. The adults' health literacy questionnaire (HELIA) and quality of life questionnaire (SF-36) were used to collect data. Data were analyzed using SPSS24 software.

  Results

  The results showed that 32.4 percent had not enough health literacy. Also, 64.1% of participants achieved the maximum quality-of-life score that indicated a relatively favorable situation. Quality of life was correlated with health literacy (r =0.252, P<0.01). By increasing the score of the assessment and application of health information, the average quality of life score increased by 0.82 and 1.10, respectively.

  Conclusion

  In general, the findings of this study showed a significant relationship between the level of health literacy and quality of life, which indicates the key role of health literacy in improving quality of life. Therefore, health literacy should be considered as a factor in promoting health behaviors and creating healthy lifestyles and ultimately improving the quality of life.

  Keywords: Health Literacy, Quality of life, workers, Workplace
 • Majid Barati, Nasim Fathi, Ehssan Ahmadpur, Hanieh Jormand * Pages 56-65
  Introduction

  Health literacy and health promoting life style are one of the most important determinants of health and their benefit can increase health behaviors, improve access to health care and are essential for maintaining and controlling health. The aim of this study was to determine the relationship between health literacy and health promoting life style among medical students of Hamadan.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 382 medical students of Hamadan University of Medical Sciences using multi-stage stratified random sampling. Data were collected using Iranian Adult Health Literacy Questionnaire (HELIA) and Health Promoting Behaviors (HPLP-ll). The data were analyzed by SPSS 21 software using descriptive statistics as well as chi-square, independent t-test and one-way ANOVA and Pearson correlation.

  Results

  The mean score of students' health literacy was 126.13 (19.28). 67% (n = 260) of them had excellent and desirable health literacy and total score of health promoting behaviors was evaluated with 51.1% of achievable score at undesirable level. It was also found that health promoting behaviors with health literacy dimensions included: access (r = 0.404), reading (r = 0.324), understanding (r = 0.354), evaluation (r = 0.410). ) And decision making and use of health information (r = 0.552) had a significant positive correlation (P <0.01). Also, there was a positive and significant correlation between health promoting behaviors and all aspects of health literacy (P <0.01).

  Conclusion

  The findings of this study showed that students' health promotion life style increased with increasing health literacy. Therefore, designing and implementing educational interventions to empower students in health literacy is recommended.

  Keywords: : Health literacy, Health-promoting Behaviors, Students, Hamadan
 • Mozhgan Bagheri Moghimi Behbadi, Mehrdad Mazaheri * Pages 66-76
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the relationship between coping styles and self-efficacy in women with breast cancer and normal women.

  Method

  The present study was a descriptive-analytic study. In 2014, referring to the specialized radiotherapy and rehabilitation clinics of Reza (AS) and the control variables of 50 women with breast cancer and 50 healthy women, through available sampling In this study, demographic characteristics were used along with informed consent form, Lazarus and Falkman coping styles questionnaire, and Sherer and Maddox general self-efficacy questionnaire were used to collect data. Pearson correlation and Independent t-test were used to determine the hypotheses to determine the difference between the two groups. Data were analyzed using SPSS 16 software.

  Results

  The results of the analysis showed that there is a significant difference between coping styles and its components and self-efficacy among patients with breast cancer and normal people. In women with breast cancer and normal women in problem-oriented style, with self-efficacy There is a meaningful and direct relationship between emotion-centered styles and self-efficacy (p <0.01).

  Conclusion

  Overall, the findings show that there is a significant difference between coping styles and self-efficacy in cancer patients and normal people, and higher scores in problem-oriented styles are associated with better self-efficacy and better self-efficacy leads to health promotion behaviors Gets

  Keywords: Coping styles, Self-efficacy, Breast Cancer