فهرست مطالب

حیات - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس حیدری، زهرا سادات منظری، هادی عباسپور* صفحات 220-236
  زمینه و هدف

  درد بعد از عمل جراحی یکی از چالش های بالینی برای پرستارانی است که مراقبت از بیماران را به عهده دارند. هدف از این مطالعه تعیین اثر آموزش های قبل از عمل بر درد بعد از عمل های جراحی انتخابی بوده است.

  روش بررسی

  پایگاه های اطلاعاتی PubMed، CINAHL، Cochrane Library، Web of Science، Scopus و EMBASE به منظور بازیابی مقالات کارآزمایی بالینی که از تاریخ اول ژانویه 2012 تا اول جوئن 2018 به زبان انگلیسی منتشر شده بودند، جستجو شدند.

  یافته ها

   از مجموع 153 مطالعه بازیابی شده، 13 مطالعه (2482 نفر) وارد مرور شد. به طور کلی، بیش تر مطالعات، آموزش قبل از عمل بر کاهش درد بعد از عمل را موثر دانسته اند (7 مطالعه، 1678=n). در بقیه مطالعات، تفاوت معناداری بین آموزش و میزان کاهش درد بیمار مشاهده نشده است. همچنین نتایج برخی مطالعات (204=n) نشان داد آموزش همراه با همدلی در نیمی از موارد می تواند میزان اضطراب را کاهش دهد.

  نتیجه گیری

   آموزش قبل از عمل جراحی به عنوان یک مداخله پیچیده، می تواند میزان درد بعد از عمل را کاهش دهد. شیوه آموزش تعاملی همراه با همدلی موجب کاهش اضطراب بیمار و همچنین کاهش نیاز به داروهای ضد درد بعد از عمل می شود. بنابراین، آموزش و تربیت پرستاران ماهر و ارایه دهندگان چنین آموزش هایی برای مدیریت درد بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دوره قبل از عمل، آموزش، درد، پرستاری، مرور
 • زهرا کریمی، نسرین رضایی، منصور شکیبا، علی نویدیان* صفحات 237-251
  زمینه و هدف

  اعتیاد به عنوان یک بحران و یک اختلال مزمن طولانی مدت می تواند منجر به تحمیل بار روانی و کاهش کیفیت زندگی در مراقبان خانوادگی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله کیفیت زندگی درمانی بر بار روانی مراقبان خانوادگی معتادان انجام یافته است.

  روش بررسی

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مراقبان خانوادگی معتادان در حال ترک در بیمارستان روان پزشکی بهاران شهر زاهدان در سال 1397 بودند. حجم نمونه 80 نفر بود که به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مراقبان گروه مداخله هشت جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی را به صورت یک روز درمیان و براساس محتوای تعیین شده دریافت کردند. قبل از مداخله و 8 هفته پس از پایان مداخله، داده ها به وسیله پرسشنامه بار روانی Zarit جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 21 به کمک آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   قبل از مداخله بین دو گروه از نظر میانگین نمره بار روانی تفاوت معناداری وجود نداشت (25/0=p). اما پس از مداخله، میانگین نمره بار روانی در مراقبان خانوادگی گروه مداخله (92/12±10/40) به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل (58/13±80/46) بود (01/0p<).

  نتیجه گیری

   مداخله کیفیت زندگی درمانی در این مطالعه تاثیر مثبت و معناداری بر کاهش بار روانی مراقبان خانوادگی معتادان داشت. بنابراین استفاده از این رویکرد مشاوره ای به موازات برنامه های ترک اعتیاد به منظور افزایش رفاه و سلامت روان شناختی مراقبان خانوادگی به ارایه دهندگان خدمات درمانی و مراقبتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بار روانی، کیفیت زندگی، درمانی، مراقب خانوادگی، وابستگی به مواد
 • زهرا سیدقلعه، مرضیه پازکیان* صفحات 252-276
  زمینه و هدف

  موفقیت چک لیست جراحی ایمن در کاهش مرگ و میر و عوارض جراحی، به طور گسترده ای وابسته به میزان انطباق با چک لیست و اجرای صحیح اجزای آن توسط تیم جراحی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین چالش های موجود در اجرای موثر چک لیست جراحی ایمن و ارایه راهکارهایی برای اجرای موثرتر آن است.

  روش بررسی

  در مرور سیستماتیک حاضر کلیه مقاله های کیفی مرتبط با اهداف مطالعه، چاپ شده از سال 2010 تا اکتبر 2018 بررسی شد. جستجو در پایگاه SID، Iran Medex، Iran doc، Magiran، PubMed/Medline، Web of Science، Scopus، ProQuest، Google Scholar، Cochrane library، Embase با کلید واژه های ایمنی بیمار، فرآیند جراحی، چک لیست، سازمان جهانی سلامت، علم اجرا، پژوهش کیفی، Patient safety، Operative، Surgical Procedures، Checklist، World Health Organization، Implementation Science، Qualitative Research انجام یافت. معیارهای ورود، مقاله های به زبان انگلیسی یا فارسی، مقالات کیفی و مرتبط با اهداف مطالعه بود. معیارهای خروج، مقاله های مروری، پوستر، سخن رانی، نامه به سردبیر و مطالعات کمی بود.

  یافته ها

   یافته های حاصل از بررسی 14 مطالعه کیفی نشان داد که مهم ترین چالش های اجرای موثر چک لیست جراحی ایمن مربوط به اولویت های غیرقابل پیش بینی، عدم همکاری و هماهنگی اعضای تیم جراحی، عدم تطبیق چک لیست با زمینه هر بیمارستان، عدم مشارکت بیمار و فقدان رویکرد برنامه ریزی شده در اجرای چک لیست بوده است. همچنین راهکارهای بهبود اجرای چک لیست جراحی ایمن، عبارت است از بومی سازی چک لیست، بهبود همکاری و هماهنگی تمامی اعضای تیم، آموزش و تمرین، مشارکت دادن بیمار و رهبری سازمانی فعال.

  نتیجه گیری

  معرفی چک لیست جراحی ایمن در بخش مراقبت های سلامت یک چالش دایمی است و نیازمند ارزیابی های مستمر و ادغام آن با جریان های کاری موجود در بیمارستان، رهبری فعال و موثر، توضیح چرایی و چگونگی استفاده از آن توسط مدیران و حمایت از جانب سازمان است. آموزش مداوم، ارزیابی عملکرد و مشارکت دادن تمامی اعضای تیم جراحی در اجرای چک لیست، عوامل کلیدی در اجرای موثر آن است.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرآیند جراحی، چک لیست، سازمان جهانی سلامت، علم اجرا، پژوهش کیفی
 • لیلی بیاتی، مجید کاظمی*، تابنده صادقی صفحات 277-288
  زمینه و هدف

  آموزش رفتارهای خود مراقبتی به بیمار و خانواده وی باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش شرکت در برنامه های خود مراقبتی می شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش توسط همتا و پرستار بر میزان خود مراقبتی بیماران همودیالیزی انجام یافته است.

  روش بررسی

  در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 105 بیمار همودیالیزی از سه بیمارستان منتخب در سه شهر استان اصفهان (زرین شهر، فلاورجان و مبارکه) از بهمن 1395 تا شهریور 1396 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. سه مرکز به طور تصادفی به گروه های آموزش توسط همتا، پرستار و یک گروه کنترل تخصیص داده شدند. آموزش بهروش چهره به چهره و فردی انجام یافت و گروه کنترل فقط آموزش معمول را دریافت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خودمراقبتی بیماران همودیالیزی بود که قبل و یک ماه پس از آموزش در سه گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آزمون های کای دو، تی زوجی، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   بین سه گروه از نظر سن، مدت دریافت دیالیز، جنس و سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p>). آزمون مقایسات چندگانه توکی نشان داد که اثر مداخله پرستار در بهبود خود مراقبتی به طور معناداری بیش از مداخله همتا و کنترل (001/0p<) و همچنین اثر مداخله همتا در بهبود خود مراقبتی به طور معناداری بیش از گروه کنترل (001/0p<) بوده است.

  نتیجه گیری

   آموزش از طریق پرستار بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران تحت درمان همودیالیز، موثرتر است و باعث بهبود این رفتارها می شود. همچنین استفاده از تجربیات افراد همتا نیز مزیت‏هایی مانند، آموزش آسان، کم هزینه، موثر، مبتنی بر تجربیات زندگی و عدم نیاز به تجهیزات ویژه در این بیماران دارد.

  کلیدواژگان: همتا، پرستار، خود مراقبتی، همودیالیز
 • حسین ابراهیمی، حسین نامدار ارشتناب، محمد اصغری جعفرآبادی، مریم وحیدی* صفحات 289-308
  زمینه و هدف

  ایجاد و حفظ محیط ایمن، یک بخش مهم از مراقبت در بخش های روان پزشکی است. نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که برخی ویژگی های محیط فیزیکی، ایمنی بخش را تسهیل می کند. تجارب افرادی که بیش ترین حضور در این محیط ها را دارند، می تواند بهترین منبع جهت شناسایی این ویژگی ها باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی انجام یافته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه کیفی توصیفی اکتشافی، هفت نفر از بیماران در حال ترخیص و نوزده نفر از کارکنان شاغل در بخش های روان پزشکی مورد مصاحبه قرار گرفتند و همچنین 84 ساعت مشاهده در عرصه صورت گرفت. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی با روش Graneheim و Lundman تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی به معنای «داشتن محیط زندگی عاری از حوادث» است. این درون مایه، انتزاعی شده دو طبقه اصلی شامل «داشتن طرح پیشگیری کننده از حوادث» و «داشتن محیط زندگی طبیعی (نرمال)» است. «حذف یا تعدیل اسباب حادثه آفرین»، «بخش های متناسب با ویژگی بیماران» و «شرایط تسهیل کننده عملکرد کارکنان» زیرطبقات طبقه داشتن طرح پیشگیری کننده از حوادث و «فعالیت های هدفمند و معنادار»، «شرایط سالم و خوشایند» و «تامین حریم بیمار» زیرطبقات طبقه «داشتن محیط زندگی طبیعی (نرمال)» است.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه حاضر، جهت پیشگیری از آسیب روانی و جسمی به بیماران و کارکنان در بخش های روان پزشکی ضروری است تا یک محیط فیزیکی ایجاد شود که عاری از امکان وقوع حوادث باشد و در عین حال نیازهای روزمره بیماران تامین شود.

  کلیدواژگان: ایمنی، محیط، بیمارستان، روان پزشکی، مطالعه کیفی
 • علیرضا نیکبخت نصرآبادی، سودابه جولایی، الهام نواب، مریم اسماعیلی، محبوبه شالی* صفحات 309-324
  زمینه و هدف

  دروغ مصلحت آمیز یکی از چالش های اجتناب ناپذیری است که در طی فرآیند مراقب از بیمار، باعث ایجاد دوراهی های اخلاقی می شود. مفهوم دروغ مصلحت آمیز در مراقبت، انتزاعی و مبهم است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم دروغ مصلحت آمیز در فرآیند مراقبت از بیمار با استفاده از روش هیبرید انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، از سه مرحله تحلیل مفهوم مدل هیبرید استفاده شد. در مرحله نظری مقالات مرتبط در پایگاه هایPubMed ،CINAHL، ScienceDirect، Scopus، Scholar Google،SID و Magiran در محدوده سال های 1980 تا 2018 با کلیدواژه های حقیقت گویی، دروغ مصلحت آمیز، مراقبت و فریب به فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار گرفتند. در مرحله کار در عرصه مصاحبه های نیمه ساختار یافته با پرستاران به عمل آمد. در مرحله آخر با ترکیب دو مرحله قبل، تحلیل نهایی انجام یافت.

  یافته ها

  در مرحله نظری، مشخصه های عدم آسیب رسانی، بدون انگیزه شخصی و استفاده در موقعیت ضروری مشخص شد. در مرحله کار در عرصه، در تحلیل داده ها سه طبقه اصلی «حلاوت حقیقت تلخ»، «جملات بدون آسیب جهت پیشگیری از آسیب» و «آرامش دهنده موقت تا تعادل موقعیت» به دست آمد. تلفیق مفاهیم استخراج شده از مرحله نظری و کار در عرصه، دروغ مصلحت آمیز در فرآیند مراقبت از بیمار را این گونه تعریف می کند: «یک تصمیم اخلاقی بدون انگیزه شخصی است که در موقعیت های نامتعادل رویارویی با حقیقت تلخ، جهت پیشگیری از آسیب های قابل پیش بینی به بیمار انتخاب می شود.».

  نتیجه گیری

   اگرچه تعریفی از دروغ مصلحت آمیز براساس مراحل سه گانه یاد شده به دست آمد، اما توسعه هرچه بیش تر این مفهوم مستلزم نگاه عمیق به فضای فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ایران است. بنابراین انجام بررسی های بیش تر در سایر مراکز درمانی کشور پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، دروغ مصلحت آمیز، اخلاق، پرستار
 • صفورا دری، حمیده حکیمی، فروغ رفیعی، منصوره اشقلی فراهانی*، حسین محمدی صفحات 325-341
  زمینه و هدف

  جمعیت سالمندان ایران در حال ازدیاد است و درصد بالایی از این جمعیت دچار دیابت هستند. با توجه به این که مفهوم سالمندی فعال تاکنون در سایه بیماری های مزمنی که در سالمندی شیوع بالا دارند نظیر دیابت، توسعه نیافته، مطالعه حاضر، با هدف تحلیل مفهوم سالمندی فعال در سالمندان دیابتی براساس مدل هیبرید انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، از سه مرحله مدل هیبرید (نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی) استفاده شد. در مرحله نظری، 35 مقاله مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی در بازه زمانی 1990 تا 2016 استخراج شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مرحله کار در عرصه با 10 مشارکت کننده انجام و سپس تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. در مرحله نهایی، یافته های دو مرحله قبلی ادغام شد.

  یافته ها

  سالمندی فعال برای سالمندان دیابتی عبارت است از فرایندی جامع، پویا، چند بعدی و وابسته به فرهنگ که مستلزم داشتن حس رضایت، شادی، رفاه، امنیت و سلامت جسمی و روانی بوده و از طریق مشارکت اجتماعی، ارایه خدمات سلامتی و اشتغالی مناسب، شناخت از دیابت و حمایت مالی، عاطفی، خانوادگی و دولتی محقق می گردد و منجر به عواید کلان عینی و ذهنی در ابعاد بین المللی، مملکتی و فردی نظیر سازگاری با بیماری، حس ارزشمندی و عزت نفس می شود. حصول به این مهم، نیازمند توجه به کل دوره زندگی از کودکی تا سالمندی است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه مطرح می کند که احساس سلامت و امنیت، رضایت، مشارکت، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، حمایت و شناخت از دیابت در فعال نمودن سالمندان ایرانی مبتلا به دیابت نقش دارند.

  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، سالمندی، دیابت، سالمند، ایران
 • لیلا صیادی، خاطره سیلانی، معصومه اکبری سارویی*، الهام فقیه زاده صفحات 342-355
  زمینه و هدف

  مانیتورینگ بیماران در بخش های مراقبت ویژه قلبی به نظر اقدامی غیرتهاجمی و بی خطر است؛ اما می تواند پیامدهای غیرعمدی فاجعه باری را به دلیل ایجاد خستگی از آلارم در پی داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلارم های سیستم های مانیتورینگ و خستگی از آلارم پرستاران انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی توصیفی، در فاصله دی تا اسفند 1397 در بخش های مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستان های استان فارس انجام گرفته است. وضعیت آلارم های 24 دستگاه مانتیورینگ طی 100 ساعت و برای 100 بیمار تحت مانیتورینگ فیزیولوژیک مورد مشاهده قرار گرفت. بیماران تحت مانیتورینگ به صورت دردسترس و مستمر وارد مطالعه شدند. همچنین 62 پرستار شاغل در 5 بخش مراقبت ویژه قلبی به صورت سرشماری، پرسشنامه خستگی از آلارم را تکمیل نمودند. داده های حاصل از مشاهده و نیز پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   آلارم های صوتی دستگاه های مانیتورینگ خاموش و تنها آلارم های بصری قابل ثبت بود. در آلارم های بصری ثبت شده طی 100 ساعت، تعداد 131 آلارم (47/53%) تکنیکی، 40 آلارم (33/16%) کاذب و 38 آلارم (51/15%) از نوع مزاحم بود. آلارم واقعی یا حقیقی 36 آلارم (69/14%) بود. میانگین و انحراف معیار نمره خستگی از آلارم پرستاران (52/7) 04/21 بود و 50% پرستارها نمره خستگی بالاتر از حد متوسط داشتند.

  نتیجه گیری

   خاموش شدن آلارم های صوتی می تواند منجر به ایجاد خطرات جدی برای بیماران شود. همچنین نسبت بالای تعداد آلارم های تکنیکی، مزاحم و کاذب می تواند منجر به خستگی از آلارم پرستاران شود. اتخاذ راهکارهایی با توجه به دستورالعمل های استاندارد به منظور کاهش این آلارم ها و نیز نظارت بر سیستم های مانیتورینگ های فیزیولوژیک در بیمارستان ها ضروری است. عدم توجه به این مسایل منجر به خستگی از آلارم پرستاران می شود که خود تبعات متعدد همچون به خطر افتادن ایمنی بیماران را در پی دارد.

  کلیدواژگان: آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک، خستگی، آلارم، بخش مراقبت ویژه قلبی
|
 • Abbas Heydari, Zahra Sadat Manzari, Hadi Abbaspour* Pages 220-236
  Background & Aim

  Postoperative pain is one of the clinical challenges for nurses who care for patients. The objective of this review was to evaluate the effect of preoperative education on postoperative pain after elective surgery.
  Methods & Materials: A literature search was done on PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Web of Science, Scopus and EMBASE to find the articles published in English on clinical trials from January 2012 to June 2018.

  Results

  Out of 153 studies retrieved, 13 studies (2482 people) were reviewed. Generally, most studies indicated the effectiveness of preoperative education on postoperative pain relief (7 studies, n=1678). In other studies, there was no significant difference between education and the degree of pain reduction in the patient. Also, the results of some studies (n=204) showed that education with empathy could reduce anxiety in half of the cases.

  Conclusion

  Preoperative education as a complex intervention can reduce postoperative pain. Interactive education with empathy reduces patient’s anxiety and the need for postoperative analgesics. Therefore, training skilled nurses and the providers of such education is suggested for managing pain in patients.

  Keywords: preoperative period, education, pain, nursing, review
 • Zahra Karimi, Nasrin Rezaee, Mansour Shakiba, Ali Navidian* Pages 237-251
  Background & Aim

  Substance use as a crisis and a long-term chronic disorder can lead to psychological burden and reduce the quality of life of family caregivers. The aim of this study was to determine the effect of the quality of life therapy intervention on the burden of the family caregivers of addicts.

  Methods & Materials

  This is a clinical trial. The research population included all the family caregivers of the recovering addicts, admitted to Baharan psychiatric hospital in Zahedan in 2018. The samples were 80 people who were randomly divided into either intervention or control group. Caregivers in the intervention group received eight sessions of group counseling based on the quality of life therapy and on the basis of the determined content, every other day. Before the intervention and eight weeks after the intervention, the data were collected using the Zarit burden questionnaire and were analyzed by statistical tests through the SPSS software version 21.

  Results

  Before the intervention, there was no significant difference in the mean score of burden between the two groups (P=0.25). After the intervention, the mean score of family caregiver burden in the intervention group (40.10±12.92) was significantly lower than in the control group (46.80±13.58) (P<0.01).

  Conclusion

  The quality of life therapy intervention in this study had a positive and significant effect on reducing the burden of family caregivers of addicts. Therefore, it is recommended that healthcare providers use this counseling approach along with addiction treatment programs to improve the psychological well-being of family caregivers.
  Clinical trial registry: IRCT20160924029954N11

  Keywords: burden, quality of life, therapy, family caregiver, dependency
 • Zahra Seyedghale, Marzieh Pazokian* Pages 252-276
  Background & Aim

  The success of the surgical safety checklist in reducing surgical mortality and morbidity largely depends on the degree of compliance with the checklist and correct implementation of its components by the staff. The aim of this review is to determine the challenges of effective implementation of the surgical safety checklist and to provide solutions for its more effective implementation.

  Methods & Materials

   In the present systematic review, all the relevant qualitative papers published from 2010 to October 2018, were examined. A  literature search was done in databases SID, Iran Medex, Iran doc, Magiran, Science Direct, Medline/PubMed, Web of Science, Scopus, ProQuest, Google Scholar, Cochran Library with keywords patient safety, surgical procedures, operative, checklist, World Health Organization, implementation science, qualitative research and their equivalent terms in Persian. Inclusion criteria were articles written in English or Persian, qualitative studies and relevant to the objectives of the study. Exclusion criteria were review articles, posters, presentations, letters to editor and quantitative studies.

  Results

  The findings of the review of 14 qualitative studies showed that the most important challenges in effective implementation of the surgical safety checklist were unpredictable priorities, lack of collaboration and coordination of the surgical team members, mismatch between the checklist and hospital setting, lack of patient’s cooperation and lack of a planned approach towards implementing the checklist. The strategies to improve the implementation of the surgical safety checklist included checklist localization, improving the collaboration and coordination of all the team members, training and practicing, patient participation, and active organizational leadership.

  Conclusion

  The introduction of the surgical safety checklist to the health care setting is a permanent challenge and requires ongoing evaluations and its integration into the workflow in the hospital, active and effective leadership, explanation of why and how to use it by managers and receiving support from the organization. Continuous education, performance evaluation and the participation of all the surgical team members in the implementation of the checklist are key factors for effective implementation of the surgical safety checklist.

  Keywords: patient safety, surgical procedure, checklist, World Health Organization, implementation science, qualitative research
 • Lyli Bayati, Majid Kazemi*, Tabandeh Sadeghi Pages 277-288
  Background & Aim

  Providing self-care education to patients and their family leads to improvement in the quality of life and increase in participation in self-care programs. The aim of this study was to compare the effect of education by peer and nurse on self-care in hemodialysis patients.

  Methods & Materials

   In this quasi-experimental study, 105 hemodialysis patients from three selected hospitals in three cities of Isfahan province (Zarinshahr, Falavarjan and Mobarakeh) were selected by the simple random sampling method from February 2016 to September 2016. Three centers were randomly assigned to three groups including education by peer, education by nurse and control. The individual face-to-face education was provided by the peer or the nurse to hemodialysis patients, and the control group only received routine education. Data gathering tool was the hemodialysis patients’ self-care questionnaire which was completed for three groups before and one month after education. The data were analyzed using the SPSS software version 18 through Chi-square test, paired t test, the analysis of variance and Tukey’s post-hoc test at the significance level of P<0.05.

  Results

  There were no significant differences between the three groups in age, duration of dialysis, gender, and level of education (P>0.05). The Tukey’s multiple comparisons tests showed that the effect of nurse intervention on self-care improvement was significantly more than peer intervention and the control group (P<0.001) and also the effect of peer intervention on self-care improvement was significantly more than the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Education by a nurse is effective in the self-care behaviors of hemodialysis patients and will improve these behaviors. Also, using peer experiences has advantages for hemodialysis patients such as easy, low-cost and effective education, based on life experiences and lack of need for special equipment.

  Keywords: peer, nurse, self-care, hemodialysis
 • Hossein Ebrahimi, Hossein Namdar Areshtenab, Mohammad Asghari Jafarabadi, Maryam Vahidi* Pages 289-308
  Background & Aim

  Creating and maintaining a safe environment is an important part of care in psychiatric wards. The results of previous studies indicated that some features of the physical environment facilitate the ward’s safety. The experiences of people who are most likely to be present in these environments can be the best source for identifying these features. Therefore, this study was conducted to explain patients’ and employees’ perceptions toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards.

  Methods & Materials

   In this exploratory qualitative descriptive study, seven patients at discharge time and nineteen employees working in psychiatric wards were interviewed about their experiences in psychiatric wards and 84 hours of field observation was done. The data were analyzed using a qualitative content analysis approach according to the method proposed by Graneheim and Lundman.

  Results

  The results showed a safe physical environment in psychiatric wards meant “having an accident-free environment”. This theme was abstracted from two main categories included “Accidents prevention through design” and “having a natural life environment”, which, according to the experience of the staff, is required to balance the two. The subcategories of “having the design of accidents prevention” were “eliminating or modifying accident-causing objects”, “wards based on the characteristics of the patients” and “conditions for facilitating staff performance” and the subcategories of “having a natural life environment were “meaningful activities", “healthy and pleasant conditions” and “preserved privacy”.

  Conclusion

  According to the results of the study, it is necessary to create a physical environment free of accidents and at the same time to meet the daily needs of patients in order to prevent physical and psychological damage to patients and staff in psychiatric wards.

  Keywords: safety, environment, hospital, psychiatrics, qualitative study
 • Alireza Nikbakht Nasrabadi, Soodabeh Joolaee, Elham Navvab, Maryam Esmaeilie, Mahboobeh Shali* Pages 309-324
  Background & Aim

  White lie is one of the inevitable challenges that creates an ethical dilemma during the patient care process. White lie remains an abstract concept in caring process. The aim of this study was to analyze the concept of white lie in the caring process using a hybrid model.

  Methods & Materials

  A hybrid model of concept analysis including three phases was used in this study. In the theoretical phase, different databases including PubMed, CINAHL, Scopus, Science Direct, Google scholar, SID and Magiran were searched for finding relevant articles published in 1980-2018. The keywords were truth, white lie, care and deception (in Persian and English). In the fieldwork phase, semi-structured in depth interviews were conducted with nurses. In next step, by combining the two previous stages, the final analysis was performed.

  Results

  In the theoretical phase, the attributes of the concept were determined, including “harmlessness”, “without personal motivation” and “use in compulsion situations”. In the fieldwork phase, three main categories such as “the sweetness of the bitter truth”, “harmless sentences to prevent harm” and “temporary relief to balance the situation” were identified from the data analysis. By merging the concepts extracted from the theoretical and fieldwork phases, “white lie in the patient care process” was defined as “an ethical decision without personal motivation, which is chosen in unstable situations to prevent predictable harms to the patient in facing the bitter truth”.

  Conclusion

  Although a definition of white lie was developed based on the above three phases, the further development of this concept requires a deeper look at the Iranian-Islamic culture. Therefore, further research is recommended in other medical centers in the country.

  Keywords: concept analysis, lie, ethics, nurse
 • Safoura Dorri, Hamideh Hakimi, Forough Rafii, Mansoureh Ashghali Farahani*, Hossein Mohammadi Pages 325-341
  Background & Aim

  Iranian elderly population is increasing, and a high percentage of this population suffers from diabetes. Considering that the concept of active aging has not been developed in the context of chronic diseases that are common in aging (such as diabetes), the purpose of this study was to analyze the concept of active aging in diabetic elderly patients based on a hybrid model.

  Methods & Materials

  Three stages of hybrid model (theoretical, field work and final analysis) were used in this study. In the theoretical phase, 35 articles (published in 1990-2016) from scientific databases were analyzed. In the field work phase, 10 participants were interviewed and then a qualitative content analysis was performed. In the final phase, the findings of the two previous stages were merged and analyzed.

  Results

  The definition of active aging for the diabetic elderly is a comprehensive, dynamic, multidimensional and culturally dependent process that requires a sense of satisfaction, happiness, well-being, security, and physical and mental health, that is achieved through social participation, providence of appropriate health and employment services, awareness of diabetes, and financial, emotional, family, and governmental support that brings subjective and objective benefits to the international, national and individual levels (such as adaptation to illness, a sense of worth and self-esteem). In order to achieve this, paying attention to the whole life span from childhood to old age is needed.

  Conclusion

  The results of this study suggest that health, security, satisfaction, participation, access to health services, support and knowledge of diabetes play an important role in activating elderly people with diabetes in Iran.

  Keywords: qualitative research, aging, diabetes, aged, Iran
 • Leila Sayadi, Khatereh Seylani, Masomeh Akbari Sarruei*, Elham Faghihzadeh Pages 342-355
  Background & Aim

  Patient monitoring in cardiac intensive care unit (CICU) is considered to be non-invasive and safe, but it can cause unintentional catastrophic consequences due to the alarm fatigue. The aim of the study was to determine the status of monitoring system alarms and nurses’ alarm fatigue.

  Methods & Materials

   This descriptive, cross-sectional study was carried out in cardiac intensive care units of a hospital in Fars province from January to March 2019. The alarm status of 24 monitoring devices was observed for 100 hours in 100 patients under the physiological monitoring. Patients under monitoring were included in the study using a continuous and convenience sampling. Also, 62 nurses working in five CICUs of this hospital completed the alarm fatigue questionnaire (through census). The data obtained from the observation and the questionnaires were analyzed by the SPSS software version 16 using descriptive statistics.

  Results

  The auditory alarms of monitoring devices were turned off and only visual alarms could be recorded. In the visual alarms recorded during 100 hours, 131 alarms (53.47%) were technical, followed by the false, nuisance, and ultimately real or actual alarms with rates of 40 (16.33%), 38 (15.51%) and 36 (14.69%), respectively. The mean (and standard deviation) score of alarm fatigue among nurses was 21.04 (7.52), and the alarm fatigue score for %50 of nurses was higher than the average score.

  Conclusion

  Turning off the auditory alarms can lead to serious risks to patients. Also, a high proportion of technical, nuisance, and false alarms can cause alarm fatigue in nurses. Adopting solutions in accordance with standard guidelines and checking physiological monitoring devices in hospitals are necessary in order to reduce false, nuisance, and technical alarms. Failure to pay attention to these issues leads to the alarm fatigue among nurses, which itself results in numerous consequences such as compromising the patients’ safety.

  Keywords: physiologic monitor alarms, fatigue, alarm, coronary care unit