فهرست مطالب

روان شناسی مدرسه - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فوزیه الهام پور*، حمزه گنجی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 7-25
  هدف این پژوهش مقایسه پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش آموزان دختر و پسر بود. نمونه ای با حجم 300 دانش آموز (150 دختر و 150 پسر) سوم تجربی شهر دزفول با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های سرسختی، ادراک محیط کلاس و درگیری تحصیلی را تکمیل کردند. میانگین نمرات دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مد نظر قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل واریانس چندمتغیره به کار رفت. نتایج نشان دادند که جنسیت بر متغیرهای وابسته اثر معناداری دارد (001/0p<). برای تعیین مکان معنادارشدن آماری اثر جنسیت روی هر یک از متغیرهای وابسته، تحلیل واریانس تک متغیره به طور جداگانه اجرا شد. نتایج نشان داد بین میانگین پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p<). اما بین میانگین سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری یافت نشد(001/0<p). لذا ضرورت دارد که والدین، برنامه ریزان و معلمان فرصت هایی را جهت درگیری و فعال سازی، بهره مندی از تکالیف چالش برانگیز مفید برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر دو جنس فراهم سازند.
  کلیدواژگان: ادراک محیط کلاس، پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی
 • بهنام بهاری اودلو، فرهاد ادریسی*، محمد حسین صایینی، حسین مرادی صفحات 26-39
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین پایبندی به احکام بودن، جهت گیری مذهبی و سرمایه روان شناختی در میان دانش آموزان بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر آموزشکده سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه پژوهش تعداد 50 نفر دختر و پسر به سهم برابر که به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند، افراد نمونه پرسشنامه های عامل به احکام، سرمایه روان شناختی لوتانز و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند. برای تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. بر اساس ضرایب همبستگی عامل به احکام به استثنای جهت گیری مذهبی درونی با مولفه های مربوط به سلامت روان شناختی و جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنادار داشت، جهت گیری مذهبی بیرونی با عامل به احکام و کل مولفه های مربوط به سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معنادار داشت. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه همه مولفه های مربوط به سرمایه روان شناختی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر پایبندی به احکام بودند و در آن میان مولفه های اول و سوم به ترتیب بالاترین ضرایب مثبت را به خود اختصاص داده بودند.
  کلیدواژگان: مباحث آیات الاحکام، جهت گیری مذهبی، سرمایه روان شناختی
 • بهزاد تقی پور*، فائزه غلامی، محمد جواد رنجبر، زهرا رستم اوغلی، رقیه برزگران صفحات 40-55
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر ورزشکار بود. جامعه پژوهش تمامی دانش آموزان ورزشکار شهر آمل در سال تحصیلی 93- 1394 بودند که تعداد 100 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. این افراد به مقیاس هیجانات مثبت و منفی پاور و بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی با هیجانات مثبت ارتباط مثبت و معنادار و با هیجانات منفی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، هیجانات مثبت و منفی قادر به پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان ورزشکار هستند (001/0>P). با توجه به تاثیرگذاری هیجانات بر بهزیستی روان شناختی توجه به ارتقاء هیجانات مثبت و تعدیل هیجانات منفی با استفاده از ورزش می تواند به افزایش بهزیستی روان شناختی دانش آموزان کمک کند.
  کلیدواژگان: هیجان مثبت، هیجان منفی، بهزیستی روان شناختی
 • زهرا حسینی، جواد حاتمی، فاطمه نصرتی* صفحات 56-73
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند رشد شناختی کودکان 7 تا 12 سال در حل مساله با استفاده از آزمون برج هانوی بود. روش پژوهش حاضر غیرآزمایشی و از نوع طرح های عاملی سه راهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی (اول تا ششم) استان قم در سال تحصیلی 94- 1395 بود. تعداد 180 نفر (15 دختر و 15 پسر در هر پایه) به روش تصادفی نظام مند انتخاب شدند. آنان پس از یادگیری، اقدام به انجام برج هانوی 3 دیسک و 4 دیسک نمودند و زمان و تعداد حرکت آنان ثبت شد. به منظور اطمینان از صحت یافته ها در سال 1395 آزمون پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش اندازه گیری مکرر (طرح دو بین-یک درون) استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مختلف رشد توان حل مساله در کودکان دارای رشد خطی است و توان حل مساله در دختران و پسران افزایش داشت.به این معنا که توان حل مساله در دختران و پسران با افزایش سن افزایش می یابد و حاکی از تکامل و بلوغ رشد عصبی- مغزی در آنان است.
  کلیدواژگان: حل مساله، رشد شناختی، نظریه پیاژه، برج هانوی
 • حسین جناابادی*، مژگان حسینی صفحات 74-86
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک های ارتباطی والدین با خودشیفتگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بیرجند بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 1397-1398 که مشغول به تحصیل هستند را تشکیل می دهد که از میان آن ها 360 نفر (بر اساس جدول مورگان) در این پژوهش شرکت و پرسشنامه سبک های ارتباطی کوئرنر و فیتزپاتریک و پرسشنامه خودشیفته راسکین و تری را تکمیل کردند. از ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک ارتباطی گفت و شنود بااحساس اقتدارطلبی، برتری طلبی و محق بودن رابطه معناداری وجود دارد، درحالی که قدرت پیش بینی ارتباط خانوادگی از نوع همنوایی معنادار نبود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت، خانواده های با جهت گیری گفت وشنود، باعث افزایش ویژگی های شخصیتی اقتدارطلبی، برتری طلبی و محق بودن در فرزندان خود می شوند.
  کلیدواژگان: سبک های ارتباطی خانواده، خودشیفتگی، گفت وشنود و همنوایی
 • سعید سیف درخشنده*، محمد نریمانی صفحات 109-126
  در این پژوهش عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش آموزان، روی 59 طرح پژوهشی و پایان نامه در ارتباط با موضوع خلاقیت دانش آموزان به روش فراتحلیلی و با استفاده از آزمون های مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان داده اند که از میان عوامل و موانع مورد بررسی، روش تدریس، راهبرد یادگیری، عامل تحصیل، عامل مدرسه، عامل معلم، عامل خانواده، مشارکت در فعالیت مدرسه، عزت نفس، انگیزش، زبان گویشی، باورهای معرفت شناختی، بازی، خودپنداره، منبع کنترل، خودکار آمدی، جایگاه مهار و سبک تفکر، رابطه معنادار با خلاقیت دانش آموزان داشتند و بنابراین تاثیر بالایی در افزایش خلاقیت داشتند و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان، هوش، طبقه اجتماعی، یتیم بودن دانش آموزان، اضطراب، عامل مدیریت مدرسه، منابع و تجهیزات و فعالیت های هنری خلاقه رابطه معنادار با خلاقیت دانش آموزان نداشتند. بر این اساس تاثیر چندانی در افزایش خلاقیت دانش آموزان نداشتند. همچنین نتایج آزمون های T استودنت و تحلیل واریانس نشان داد که اندازه اثر جنسیت دانش آموزان و تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی، تاثیری در میزان خلاقیت دانش آموزان ندارد
  کلیدواژگان: خلاقیت، فراتحلیل، اندازه اثر
 • سیده سارا شهابی*، علی جعفری صفحات 127-146
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بود. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان شهر تبریز بود. نمونه پژوهش، 100 نفر از بین معلمان و 500 نفر دانش آموز شهرتبریز که به صورت خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری، افسردگی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار و بین بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از متغیرهای مورد مطالعه نتایج 26 در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط متغیر های پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، بهزیستی روان شناختی و افسردگی تبیین می شود. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب بهزیستی روان شناختی، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری فیزیکی  و افسردگی به عنوان قوی ترین متغیرها برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان می تواند نقش مهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، افسردگی، بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی
 • لیلی علیزاده*، فاطمه سادات حسینی، حدیث صفری صفحات 148-162
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیر عمومی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان دختر دوازده ساله است. گروه نمونه این پژوهش نیمه تجربی، شامل چهل دانش آموز دختر دوازده ساله بود که به طور تصادفی با تعداد برابر در دو گره بازخورد عمومی (G-FB) و بازخورد غیرعمومی (NG-FB) قرار گرفتند. از یک آزمون ضربه با پای ترجیحی به توپ فوتبال سایز متناسب به اهداف مربعی شکلی که به صورت 50 در 50 سانتی متر بر روی دیوار و مماس با زمین بود، به عنوان ابزار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج داده های دقت آزمودنی ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در قالب یک طرح 2 4 (گروه * بلوک) برای مرحله اکتساب و یک طرح 2 2 (گروه * بلوک) برای مرحله بازخورد منفی و مرحله یادداری فوری از نظر آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایشی نمرات دقت مشابهی را در روند اکتساب تکلیف به دست آوردند، ولی در مرحله بازخورد منفی و آزمون یادداری فوری گروه بازخورد غیرعمومی نتایج بهتری در دقت ضربات به اهداف کسب کرده اند. به نظر می رسد هر چند که ممکن است جملات مختلف بازخورد تاثیر فوری بر عملکرد نداشته باشد، ولی می تواند عملکرد حرکتی، یادگیری و انگیزه افراد را تحت تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: انگیزش، بازخورد عمومی و غیرعمومی، یادگیری حرکتی
 • مهرداد محرم زاده*، مهدی پاشایی، لیلا نقوی صفحات 163-176
  هدف تحقیق حاضرمقایسه سرمایه روان شناختی، سازگاری اجتماعی وسبک های عاطفی در دانش آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار پسر استان اردبیل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی - مقایسه ای بود. حجم نمونه (2457) نفر بودند و نمونه 376 نفر از بین دانش آموزان پسرمقطع دوره متوسطه استان اردبیل انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های سرمایه روان شناختی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه سبک های عاطفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و سبک های عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد (05/0P >). اما بین سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی همبستگی 36/0 وجود دارد که مثبت و معنادار است، بین سبک های عاطفی فردی و سازگاری اجتماعی همبستگی 36/0 وجود دارد که مثبت و معنادار است، اما همبستگی بین سبک های عاطفی گروهی 001/0 به دست آمد که معنادار نیست.
  کلیدواژگان: : سرمایه روان شناختی، سازگاری اجتماعی، سبک های عاطفی، دانش آموزان ورزشکار و غیرورشکار
 • سمیه نصیرزاده*، جواد نرگسیان صفحات 177-195
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر باورهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی با میانجی گری کمال گرایی دانش آموزان شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان منطقه 2 تهران است که 2700 دانش آموز بوده است. حجم نمونه 324 است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد باورهای فراشناختی ولز و کاترایت- هاتون و پرسشنامه کمال گرایی تری شورت، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که دانش آموزان کمال گرا، باورهای فراشناختی منطقی تری دارند و و این خود عامل بهبود بهزیستی تحصیلی آنان است، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی می تواند برای افزایش بهزیستی تحصیلی دانش آموزان مهم باشد. همچنین در انتها راهکارهایی در این زمینه ارائه گردیدند.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، بهزیستی تحصیلی، کمال گرایی
|
 • F Elhampour *, H Ganji, KH Abolmaali Alhosani Pages 7-25
  The aim of this study was to compare students' academic achievement, academic engagement, hardiness and perceived classroom environment among female and male students in math and science. A sample size of 300 female and male students in the third grade high school in Dezful were selected using multi-stage random sampling. For data collection, hardiness questionnaire, perceived classroom environment and academic engagement questionnaire were used. To analyze the data, multivariate analysis of variance (MANOVA) and analysis of variance (ANOVA) were used. The results showed that gender significantly affected dependent variables (p<0/001). It also means academic achievement, and academic engagement (p<0/001) of female and male students were significantly different and the mean of hardiness and perceived classroom environment were not significantly different. Based on the results, it is necessity that parents, instructional planners and trainers produce good opportunities for engagement, activation and using of challenging and useful tasks for the development and academic achievement of girls and boys.
  Keywords: Academic engagement, academic achievement, hardiness, perceived classroom environment
 • B Baharioludlo, F Edrisi *, M. H Saeini, H Moradi Pages 26-39
  The purpose of this study was to investigate the relationship between adherence to decrees, religious orientation and psychological capital among male and female students. The population of this study was the male and female students of the Sama Institute of Islamic Azad University of Ardabil Branch in the academic year of 2018-2019. The sample consisted of 50 males and females who were selected by two-stage cluster sampling. The participants completed the following questionnaires: the Agent-to-Decrees Questionnaires, the Luthans' Psychological Capital Questionnaire, and Allport Religion Orientation Questionnaire. The internal consistency of the questionnaires was investigated using Cronbach's alpha. Pearson Correlation Coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Based on correlation coefficients, there was a positive and significant relationship between the adherence to decrees, except for internal religious orientation, and the components of psychological capital and external religious involvement. There was also a positive and significant relationship between external religious orientation, except for internal religious involvement, and the adherence to decrees and all components related to psychological well-being. Based on the results of multiple regressions, all the components of psychological capital had a positive and significant impact on adherence to decrees, among which the first and third components, respectively, had the highest positive coefficients.
  Keywords: Issues of verses of decrees, religious orientation, Psychological capital
 • B Taghipour *, F Qolami, M.J Ranjbar, Z Rostam Oqli, R Barzegaran Pages 40-55
  The concept of psychological well-being symbolizes a multi-dimensional structure consisting of life attitudes. It has been designed to investigate whether one is aware of his potential, his goals, the quality of his relationships with others and what he feels about his life or not. The objective of this study is to examine the role of positive and negative affect in predicting psychological well-being of athletic students. The population included all athletic students in Amol city in the academic year of 1393-1394. 100 students were selected by multi-stage cluster random sampling, and Positive and Negative Affects Scale of Power and Psychological Well-Being Scale of Ryff was administered among the selected sample. The data were analyzed using SPSS-21 by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there is a statistically significant positive relationship between positive affect and psychological well-being (r=0.53; p<0.01) in athletic adolescence, also there is a negative relationship between negative affect and psychological well-being (r=-34; p<0.01). The results of multivariate regression analysis showed that positive and negative emotions are able to predict psychological well-being of athletic students (R2=0.358; p<0.001). Using sport can help to increase psychological well-being of students. Therefore, it is recommended that stakeholders pay more attention to physical activity of students.
  Keywords: Positive emotions, negative emotions, psychological well-being
 • Z Husseini, J Hatami, F Nosrati * Pages 56-73
  Problem-solving has an important and influential impact on all stages of life including education and social life. Using the tower of Hanoi, the present research tended to investigate the developmental cognitive processes of problem-solving in children aged 7-12. The study has a non-experimental design using a three-way ANOVA. The population consisted of all the primary school students (1st grade to 6th grade) in Qom Province in 1394-1395 (2016-2017). 180 students (15 girls and 15 boys in each grade) were selected randomly through stratified sampling. After learning how to solve the tower of Hanoi, they solved the 3-disk and the 4-disk tower of Hanoi. The number of movements and the solving time were recorded. To ensure the reliability of the collected data, a follow-up research was performed in 1395. The data were analyzed by repeated measurement (two inter–one intra). The obtained results revealed an overall linear cognitive and problem-solving development in children. It was also revealed that there were some differences in girls and boys when they tried to solve problems. Problem-solving skills in both girls and boys developed as the age increased which can be related to the nervous system development and maturity.
  Keywords: Problem-solving, cognitive development, the tower of Hanoi
 • H Jenaabadi *, M Hosaini Pages 74-86
  The purpose of this study was to determine the relationship between parents' communication styles with narcissistic students. The research method was correlation and the population included all female junior high school students in the city of Birjand in the academic year 1398-1397, from whom 360 were selected as the sample (based on Morgan table). In this research, the Querner and Fitzpatrick communication styles questionnaire and narcissism questionnaire of Roskin and Terry were employed. The correlation coefficient and stepwise regression were used for data analysis. The results showed that there is a significant relationship between the communication style of dialogue and the sense of truth, prudence and authoritarianism, while the power of predicting a family relationship was not significant in terms of consistency. Therefore, it can be said that families with orientation in dialogue increases sense of truth, supremacy and authoritarianism.
  Keywords: Family communication styles, narcissism, dialogue, concordance
 • S Seif *, M Narimani Pages 109-126
  This study surveys factors related to increasing and decreasing creativity of students in 59 studies, dissertations and theses in relationship with students’ creativity analyzed through meta-analysis. The results of the study indicated that the surveyed factors related to creativity of students include teaching methods, learning strategy, learning factor, school factor, teacher factor, family factor, cooperation in school activity, self–esteem, motivation, language accent, cognition beliefs, playing, self-concept, control source, self–efficacy and thinking styles. Thus, that variables have positive effects on increasing creativity. Such variables include student’s personality, intelligence, social class, orphanage, anxiety, school administration, sources, equipment and creation of art activity haven't significant relationship with students' creativity. Furthermore, the results of t-test and ANOVA indicate that effect size of student’s gender and study stage of students do not affect student’s creativity.
  Keywords: Creativity, meta-analysis, effect size
 • S Shahabi *, A Jafari Pages 127-146
  The aim of this study is to determine the role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of guidance students. The research method is correlational. The population included all teachers and students in Tabriz city. The sample consisted of 100 teachers and 500 students selected by multi-stage cluster sampling. For the measurement of variables, Williams aggression questionnaire as well as Riffs depression and psychological well-being of scale were employed. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that there is negative correlation between aggression, depression of teachers with student achievement, but there was positive relationship between the psychological well-being and academic achievement. Furthermore, the results of the regression analysis showed that about 26 percent of the variance in academic achievement is explained by the variables of physical aggression, verbal aggression, psychological well-being and depression. According to the beta values​​, psychological well-being, verbal aggression, physical aggression and depression are the strongest variable to predict student achievement. There is positive correlation between academic achievement and psychological well-being, but negative correlation between physical aggression, verbal and depression and academic achievement. Thus aggression, depression and psychological well-being of teachers can play a role in predicting academic achievement of students.
  Keywords: Aggression, depression, psychological well-being, academic achievement
 • L Alizadeh *, F Sadat Hosseini, H Safari Pages 148-162
  Motivation and its conditions are among the most important environmental factors affecting learning. Non-generic feedback implies that performance is malleable, while generic feedback implies that task performance reflects an inherent ability. Therefore, each one has different motivational effects. This quasi-experimental study examined the motivational effects of generic and non-generic feedback on motor learning in twelve-year-old girls. The participants were 40 female students randomly assigned to two different groups-generic feedback (G-FB) and non-generic feedback (NG-FB). The task required participants to perform low kicks at a squared target area consisting of a piece of cardboard (measuring 50 cm wide and 50 cm high) attached to a wall and touching the ground, and placed at a distance of seven meters from the participants. Accuracy scores were analyzed in 2 x 4 (group*blocks) analysis of variance with repeated measures for the first experimental phase, and in 2 x 2 (group*blocks) analysis of variance with repeated measures for the negative feedback phase and the retention test. The findings show that both groups performed with similar accuracy across practice blocks. But on the second phase and no-feedback retention test, the NG-FB group indicated higher accuracy than the G-FB group. Therefore, it seems that that children’s motor performance, learning and motivation can be affected by the kind of augmented feedback provided during practice.
  Keywords: Motivation, generic, non-generic feedback, motor learning
 • M Moharamzadeh *, M Pashaei, L Nagavi Pages 163-176
  The purpose of the present study was a comparison of psychological capital, social adjustment and emotional styles in athletic (individual and group) and non-athletic boys in Ardabil province. The research method was descriptive correlational. The sample was 376 students (188 athletes and 188 non-athletes). They were randomly selected from among the male students of Ardabil. The data collection instruments included psychological capital questionnaire, social adjustment questionnaire, and emotional styles questionnaire. To analyze the data, descriptive statistics were used and Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to test the hypotheses. For data analysis, SPSS-22 was used. The results showed no significant relationship between psychological capital and emotional styles (p> 0.05). But there was a correlation of 0.36 between psychological capital and social adjustment that was positive and significant. There was a correlation of 0.36 between individual emotional styles and social adjustment, which was positive and significant. But the correlation between group emotional styles was 0.001 which is not significant.
  Keywords: Psychological capital, social adjustment, emotional styles, athletes, non-athletes
 • S Nasirzade *, J Nargesian Pages 177-195
  The purpose of this study was to investigate the effect of metcognitive beliefs on educational well-being through the mediation of perfectionism among students in Tehran. This research was applied and based on descriptive method and structural equation modeling. The population of this study includes all 2nd grade students in Tehran amounting to 2,700 students. The sample size is 324. The data were collected through Wals and Carthage-Hatton's metacognitive beliefs questionnaire, Trie-Schwert's perfectionism questionnaire, Petrineen wellbeing questionnaire. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling) were used. The findings showed that advanced students have more rational metacognitive beliefs and this is a factor in improving their educational well-being, teaching cognitive and metacognitive strategies can be important for increasing students' educational well-being. Finally, some suggestions are provided.
  Keywords: Metacognitive beliefs, academic well-being, perfectionism