فهرست مطالب

خون - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مستانه علایی، مریم زادسر*، عباس آقایی، اسماعیل پوریانی صفحات 241-250
  سابقه و هدف

  ویروس هپاتیتB  از عوامل مهم بیماری های منتقله از راه خون و از مسائل مهم درسلامت خون و بهداشت جامعه است. فراوانیHBsAg  مثبت در میان اهداکنندگان مناطق مختلف ایران متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اهداکنندگان HBsAg مثبت و فاکتورهای خطر احتمالی در اهداکنندگان استان مازندران  در سال 1393 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی و مقطعی، اطلاعات دموگرافیک، سوابق اهدا و نتیجه آزمایش های سرولوژیک اهداکنندگان خون کامل استان مازندران در سال 1393 از نرم افزار " نگاره" گردآوری؛ ثبت و در 16SPSS  وارد شد. اهداکنندگان HBsAg مثبت فراخوان شده و مورد مشاوره بعد از آزمایش تاییدی قرار گرفتند. عوامل خطر احتمالی ابتلا به هپاتیتB  ارزیابی شد. آزمون های2χ و T مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  از 131950 اهداکننده خون کامل، 174 مورد HBsAg مثبت به دست آمد. میزان معافیت از اهدا 6/16% بود. بیشترین تعداد موارد مثبت در بابل و کمترین تعداد در گلوگاه یافت شد. 95% موارد مثبت در اهداکنندگان بار اول(0001/0 p<) و هم چنین نزدیک به 95% موارد مثبت در مردان مشاهده شد. عوامل خطر شامل اهدای بار اول، سن بالاتر و سطح تحصیلات پایین تر بودند. وضعیت تاهل و جنسیت تفاوت معنادار نداشت. در مشاوره پس از اهدا، بیشترین عوامل خطر احتمالی شامل سابقه دندانپزشکی غیر ایمن و به دنبال آن تماس جنسی غیر ایمن بود.

  نتیجه گیری

  میزان HBsAg مثبت در اهداکنندگان مازندران مشابه آمار کل کشور است(13/0%). عوامل دموگرافیک مرتبط نیز به جز تاهل و جنسیت مشابه سایر مطالعه ها بود.

  کلیدواژگان: HBsAg، اهداکنندگان خون، عوامل خطر، سلامت خون، ایران
 • شهین شریفی، ابراهیم بلوکی، سارا ناصری، زهرا بلاش آبادی، مهدیس قدسیان فرد، محمد تقی حقی آشتیانی* صفحات 251-258
  سابقه و هدف

  امروزه درخواست بیش از حد خون از مشکلات شایع در بیمارستان ها می باشد. به همین منظور برنامه هایی با عنوان الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی جهت مدیریت درست روند درخواست خون پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف بررسی درخواست و میزان مصرف خون در بخش های مختلف بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق دو مطالعه طراحی شد، در مطالعه گذشته نگر اول از سال 1385 تا 1395، تعداد 176696 درخواست خون از 19 بخش بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران بررسی شد، که نسبت خون های مصرف شده به آزمایش غربالگری آنتی بادی مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه دوم شاخص  C/T(تعداد واحدهای کراس مچ شده به تعداد واحدهای تزریق شده) برای تعداد 15310 درخواست کراس مچ خون در کلیه بیماران بستری و سرپایی در سال 1396 در این بیمارستان محاسبه شد.

  یافته ها

  در مطالعه اول از تعداد 176696 درخواست تزریق خون، 77% از آن ها مصرف گردید. مطالعه اول نشان داد که بیشترین درخواست مربوط به بخش جراحی و کم ترین درخواست مربوط به بخش NICU بود. شاخصC/T در مطالعه دوم به طور میانگین 3/1 محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  مطالعه اول نشان داد که 23% از خون های درخواستی مصرف نشده بود، که ثابت کرد انجام آزمایش غربالگری آنتی بادی علاوه بر صرفه اقتصادی، سرعت آماده سازی خون را به خصوص در مواقع اورژانسی بالا می برد. نتایج مطالعه دوم(C/T با میانگین 3/1) نشان داد که بیمارستان در سال 1396 برای درخواست های خون روند صحیحی را به کار برده است، که منجر به صرفه جویی در مصرف خون گردید.

  کلیدواژگان: انتقال خون، بانک های خون، غربالگری
 • ریحانه صریحی، ناصر امیری زاده، آرزو اودی * صفحات 259-269
  سابقه و هدف

  آلوایمیونیزاسیون، برجسته ترین عارضه بالینی در بیماران تالاسمی محسوب می گردد و Anti-K فراوان ترین آنتی بادی در این بیماران می باشد. لذا ارزیابی دقیق این آنتی ژن می تواند سبب کاهش چشمگیر موارد آلو- ایمیونیزاسیون گردد. روش های ژنوتیپ با غلبه بر محدودیت های روش سرولوژیک، سبب تسهیل تعیین گروه در این بیماران شده و می تواند راهنمای خوبی جهت شناسایی واحد های خون سازگار باشد. در این بررسی آنتی ژن های K و k با روش های سرولوژیک و مولکولی بررسی شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، تعداد 200 نمونه خون کامل به صورت تصادفی از بیماران تالاسمی دارای آلوآنتی بادی درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر جمع آوری و فنوتیپ آنتی ژن های K و k برای تمامی نمونه ها تعیین گردید. PCR-SSP برای تمامی نمونه ها انجام شد. در موارد عدم تطابق نتایج ژنوتیپ و سرولوژی، نتایج به وسیله PCR-RFLP و تعیین توالی DNA تایید شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه Anti-K (28%) شایع ترین آنتی بادی شناخته شد. نتایج ژنوتیپ نشان داد که از 200 نمونه مورد بررسی، 192 بیمار(96%) دارای ژنوتیپ KEL*02/KEL*02 و 8 بیمار(4%) KEL*01/KEL*02 بودند. با مقایسه نتایج ژنوتیپ و فنوتیپ، 8 مورد ناسازگاری مشاهده شد که در تمامی موارد صحت نتایج ژنوتیپ با تعیین توالی DNA تایید گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که آنتی بادی ها علیه آنتی ژن K هم چنان در بیماران تالاسمی به میزان بالایی پیدا می شود. یافته ها بیان نمود که ژنوتیپ مولکولی RBC نسبت به فنوتیپ سرولوژیک برتری دارد و به خصوص در بیمارانی مانند بیماران تالاسمی که دفعات زیادی خون می گیرند، جایگزین مناسب و روش قابل اعتمادتری است.

  کلیدواژگان: ژنوتیپ، سیستم گروه خونی Kell، تالاسمی
 • فاطمه سادات مهدویانی، ایرج احمدی عراقی، محمد خلیلی، لادن خسروپور، حمید امیایی، علیرضا مرادآبادی، شیما عباسی، مصطفی خلیلی* صفحات 270-279
  سابقه و هدف

  تزریق خون و فرآورده ها در مراقبت های پزشکی، یکی از اصلی ترین روش های درمانی است اما این کار بدون خطر نیست. بررسی الگوی مصرف فرآورده های خون می تواند در بهبود مصرف و پیش بینی میزان تقاضای آن در آینده کمک کننده باشد. در این مطالعه، بررسی الگوی مصرف فرآورده های خون در بیمارستان های شهر اراک انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، چهار بیمارستان شهر اراک انتخاب و اطلاعات مورد نظر شامل نوع و میزان فرآورده مصرفی و ارتباط آن با ویژگی های بیمار از جمله سن، جنس و تشخیص بیماری در 6 ماه ابتدای سال 1397 جمع آوری شد. طبقه بندی بیماری ها بر اساس طبقه بندی بین المللی 10-ICD انجام گرفت.

  یافته ها

      در مجموع چهار بیمارستان مورد بررسی، 7300 بیمار که 4/54% آن ها مذکر بودند ، 6928 واحد RBC ، 3829 واحدFFP  ، 8196 واحد پلاکت تهیه شده از خون کامل و 171 واحد پلاکت آفرزیس دریافت کرده بودند. در هر سه نوع فرآورده مصرفی، بیشترین گروه دریافت کننده در رده سنی 64-41 سال (با میانه سنی 54 سال) بودند و نیز بیشترین مصرف RBC ، FFP و پلاکت در بیماران مبتلا به نئوپلاسم بود. میانگین مصرف RBC 05/2±9/1واحد، FFP 35/2±7/2 واحد و پلاکت 05/4±7/3 واحد بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها الگوی مصرف فرآورده های خون بر اساس سن، جنس و بیماری ها را در اراک نشان داد. با توجه به رابطه ای که بین میزان مصرف فرآورده های خون و الگوی جمعیت شناختی هر منطقه وجود دارد، امکان استفاده از الگوی به دست آمده از این تحقیق، جهت پیش بینی و برنامه ریزی برای تامین فرآورده های خون مورد نیاز این منطقه ممکن خواهد شد.

  کلیدواژگان: انتقال خون، طبقه بندی بین المللی بیماری ها، ایران
 • الهام جعفری*، سودابه کوهستانی، مطهره قاضی زاده صفحات 280-288
  سابقه و هدف

  بررسی آگاهی کارکنان پزشکی در زمینه انتقال خون، می تواند کمبودها و کاستی های مربوط به این آگاهی را در زمینه مورد مطالعه شناسایی نموده و راهنمایی کننده کادر درمانی و مراکز انتقال خون جهت اصلاح شرایط موجود و تجدید نظر در برنامه های آموزشی مربوطه باشد. بنابراین در این مطالعه سطح آگاهی گروه های مختلف پزشکی از نظام مراقبت از خون در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 135 نفر از کارکنان درمانی در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان در سال 1397 به صورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. به هر فرد پرسشنامه ای حاوی سوالات چهار گزینه ای جهت بررسی حداقل آگاهی لازم در امر انتقال، نگهداری، ترانسفوزیون و عوارض احتمالی تزریق فرآورده های خونی داده شد و سطح آگاهی هر یک از گروه ها در ارتباط با این موارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای دو و t  با به کارگیری نرم افزار 21 SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین آگاهی تمامی افراد مورد بررسی در این مطالعه 16/3 ± 30/16 (از حداکثر 24 امتیاز) بود که نشان دهنده دارا بودن سطح متوسط آگاهی در افراد بود. بیشترین سطح آگاهی در میان افراد شاغل مربوط به پرستاران و سپس دستیاران بود. سطح آگاهی اینترن ها از دو گروه دیگر کمتر بود و البته این تفاوت از نظر آماری معنادار بود(001/0 p=).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، سطح آگاهی کارکنان پزشکی در ارتباط با جنبه های مختلف طب انتقال خون مطلوب نیست و لذا بهتر است دوره های مداوم آموزشی تئوری و عملی برای گروه های هدف مختلف برگزار شود.

  کلیدواژگان: انتقال خون، پرسنل بهداشتی، آگاهی
 • زیبا برقی ایرانی*، سهیلا دهخدایی، احمد علی پور صفحات 289-299
  سابقه و هدف

  بیماری هموفیلی، از جمله بیماری های مزمن و نوعی اختلال در انعقاد خون است که به واسطه کمبود فاکتورهای انعقادی، شخص را در معرض انواع مشکلات جسمانی قرار می دهد. این امر بر بسیاری از جنبه های زندگی بیمار اثرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی در شهر اصفهان سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. به منظور اجرای پژوهش، 60 نفر از بیماران هموفیلی به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب و در سه گروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های ادراک بیماری بردبنت، کیفیت زندگی(SF-36) و پرسشنامه پیروی درمان ماریسکی بود. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 22 SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان شناختی-رفتاری و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی معنادار بود(05/0 p<). تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی نیز معنادار بود(05/0 p<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که می توان از دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: هموفیلی، درمان پذیرش و تعهد، پیروی از درمان، کیفیت زندگی
 • لیلا کسراییان*، ندا نگارستانی، مسعود ترابی صفحات 300-308
  سابقه و هدف

  اطلاع رسانی به اهداکنندگان با نتایج آزمایش مثبت برای عفونت های منتقله از طریق تزریق خون، به منظور شروع درمان، کاهش عوارض و پیشگیری از انتقال عفونت به سایر افراد ضروری می باشد. بنابراین بر آن شدیم تا به بررسی فراوانی مراجعه اهداکنندگان با نتایج مثبت بپردازیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در مدت 5/2 سال بر روی 214 اهداکننده خون سازمان انتقال خون شیراز که نتایج حداقل یکی از آزمایش های تاییدی، هپاتیت B ، C و HIV آن ها مثبت بود، انجام گرفت. با اهداکنندگان، در سه نوبت تماس تلفنی، نامه و مجددا تماس تلفنی گرفته شد. میزان پاسخ اهداکنندگان برحسب وضعیت دموگرافیک و نتیجه آزمایش بررسی گردید و علل عدم مراجعه آن ها پرسیده شد. یافته ها توسط آزمون های کای دو و t و نرم افزار 22 SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

  در 214 اهداکننده، حداقل یکی از نتایج آزمایش های تاییدی مثبت بود و امکان دسترسی به 10 نفر از آن ها وجود نداشت(67/4%). در کل با 204 اهداکننده تماس گرفته شد. 117 نفر آن ها  به هپاتیت B، 81 نفر به هپاتیت C و 6 نفر به HIV مبتلا بودند. در کل137 اهداکننده(15/67%) بعد از تماس و 86 نفر)15/42%) با اولین تماس مراجعه نمودند. شایع ترین علل عدم مراجعه نداشتن وقت 36 (8/53%)، مسافرت13(2/19%) و دوری راه 8 (5/11%) بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه فراوانی پاسخ اهداکنندگان با نتایج مثبت، 15/67% بود که این امر نشان دهنده تاکید بر ثبت صحیح مشخصات اهداکننده، آگاهی بخشی مناسب به اهداکنندگان قبل از اهدا در مورد اهدای خون سالم و بیماری های منتقله از راه خون بود.

  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، سلامت خون، عفونت های منتقله از راه خون
 • ساره صمدی، صادق شباب*، زهرا عرب صفحات 309-316
  سابقه و هدف

  تزریق خون در بیماران بد حال، از درمان های نجات بخش است و در عین حال به واسطه عوارض احتمالی می تواند تهدیدکننده حیات بیماران باشد. هدف از این مطالعه، بررسی موانع گزارش دهی عوارض تزریق خون و میزان آگاهی نسبت به این عوارض در کارکنان پرستاری بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه مورد مطالعه 120 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان منتخب مشهد در سال 1397 و نمونه گیری از نوع در دسترس بود. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگر شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، دانش و موانع گزارش دهی پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار 16 SPSS و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی پرستاران 70 ± 36 سال، 68 (67/56%) خانم،91 (87/75%) نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 86 (15/71%) پرستار بودند. درخصوص موانع گزارش دهی عوارض تزریق خون، وجود مسائل قانونی (43/3%)، دریافت کورتون قبل از تزریق(36/3%)، سوالات زیاد و وقت گیر بودن فرم(34/3%) به ترتیب مهم ترین موانع بودند. میانگین نمره دانش در ارتباط با شناخت عوارض 04/85% (خوب) و نسبت به مراقبت در عوارض، 79/72% (متوسط) بود. ارتباط معناداری بین گزارش عوارض تزریق خون و مشخصات دموگرافیک مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد جهت کاهش عوارض تزریق خون باید اقداماتی از جمله آموزش کارکنان، اطمینان از عدم تنبیه و مسائل قانونی در خصوص گزارش عوارض، راحت کردن فرآیند گزارش و طراحی آسان تر فرم مربوطه صورت گیرد تا مسیر برای گزارش عوارض تزریق خون هموار شود.

  کلیدواژگان: انتقال خون، عوارض تزریق خون، هموویژیلانس، پرستاران
|
 • M. Alaei, M. Zadsar*, A Aghai, E. Pouriani Pages 241-250
  Background and Objectives

  HBV, a classic viral Transfusion Transmitted Infection(TTI), is considered an important health and blood safety issue in every society. Prevalence of HBsAg positivity is variable among Iranian blood donors nationwide. This study was performed to determine the frequency of HBsAg positive blood donors and the probable associated risk factors in Mazandaran province in 2013.

   Materials and Methods

  In this cross sectional descriptive study, demographic and donation data were gathered from IBTO data base (NEGARE). HBsAg positive donors were recalled for post test counseling and assessment of probable risk factors. SPSS 16 Chicago, χ2 and T-test were used as tools for data analysis.

   Results

  Among 131950 whole blood donors with mean age of  31.1 ± 9.5, 174(0.13%) proved to be HbsAg positive. Deferral rate was 16.6%. The highest and lowest positivity rates were observed at Babol  and Galoogah, respectively. 95% of positive cases were detected among first time and male donors (p = 0.0001). Older age, lower education level, and first time donation were obtained as demographic risk factors primarily. No significant association between gender and marital status was found. However, post test counseling revealed non-immune dental procedures, high risk sexual contacts, cupping, family history of Hepatitis, hospital admission, tattooing, history of surgery, Intravenous Drug Use (IDU), endoscopic procedures, transfusion history and needle stick as risk factors in HBsAg positive donors.

   Conclusions 

  HbsAg positivity rate in Mazandaran province donors is compatible with the country rate (0.13%). Main risk factors except gender and marital status are almost similar to other studies.

  Keywords: HBsAg, Blood Donors, Risk Factors, Blood Safety, Iran
 • Sh. Sharifi, E. Boluki, S. Naseri, Z. Belashabadi, M. Ghodsian Fard, M.T. Haghi Ashtiani* Pages 251-258
  Background and Objectives

  Excessive blood request is a common problem in hospitals. For this purpose, there are some programs called the Maximum Surgical Blood Ordering Schedule (MSBOS) for proper management of blood demand. The aim of this study was to evaluate the demand for blood and blood consumption in different parts of the Children's Medical Center, Tehran.

   Materials and Methods

  In the retrospective study, from 2006 to 2016, 17,696 blood transfusions from all 19 parts of the hospital were reviewed. The ratio of blood consumption to the antibody screening test was studied. The second study was conducted on cross-match to transfusion (C/T) Ratio on 15,310 cross-matched blood requests that were measured in the hospital in 2017.

   Results

  The results of the first study showed of 176696 blood transfusion requests, 77% were consumed. The first study showed that the highest demand was for the surgical department and the lowest request was for the NICU department. C/T Ratio was 1.3 in the second study.
   

  Conclusions 

  The first study showed that 23% of the donated blood was unused. This proves that performance of antibody screening test would bring about economic savings and time reduction in blood preparation especially in emergency situations. The results of the second study (C/T ratio mean = 1.3) indicated the correct blood ordering procedures performed by the hospital have led to blood saving.

  Keywords: Blood Transfusion, Blood Banks, Screening
 • R. Sarihi, N. Amirizadeh, A. Oodi * Pages 259-269
  Background and Objectives

  Alloimmunization is the most serious problem in thalassemia patients and Anti-K is the most prevalent antibody in these patients. So accurate identification of this antigen can significantly decrease the rate of alloimmunization. Serological phenotyping is usually not reliable in multi-transfused patients. Molecular genotyping can overcome limitations of hemagglutination assays, resolve discrepant serologic typing and guide RBC selection for them. In this regard, we intended to determine the K and k among alloimmunized thalassemia patients using molecular methods and compare the results between different methods.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, a total of 200 blood samples were collected randomly from alloimmunized thalassemia patients of Tehran Adult Thalassemia Clinic. The phenotype of all samples was determined for K and k. PCR-SSP was performed for all samples. The discrepant results between the phenotype and genotype were re-evaluated by PCR-RFLP and were confirmed by DNA sequencing.

  Results

  Sixty-three (28%) out of 200 patients developed Anti-K. Molecular typing of samples for K and k antigens revealed 96% (192 patients) KEL*02/KEL*02 and 4% (8 patients) KEL*01/KEL*02 among our samples. Discrepancy between the serology and genotyping results were detected in 8 cases that in all cases correction of genotype results was confirmed by DNA sequencing.

   Conclusions 

  This study demonstrates that antibodies against K antigen continue to develop in thalassemia patients at high rate. Our findings suggest that RBC molecular genotyping is superior to serological phenotyping and is a good alternative and more reliable method especially in multi transfusion patients such as thalassemia patients.

  Keywords: Genotype, Kell Blood-Group System, Thalassemia
 • Fatemeh Sadat Mahdaviani, Iraj Ahmadi Iraqi, Mohammad Khalili, Laden Khosrowpour, Hamid Emyaei, Ali Reza Moradabadi, Shima Abbasi, Mostafa Khalili* Pages 270-279
  Background and Objectives

  Blood transfusion in medical care is one of the main treatments. However, blood transfusion is not without risk. Investigating the patterns of blood products utilization can help improve blood products usage and predict future blood products demand. Therefore, in this study, the pattern of blood product utilization in Arak hospitals has been investigated.

   Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, four hospitals in Arak were selected and the desired information including type and amount of utilized blood products and thier relationship with patient characteristics such as age, gender, diagnosis of the disease were evaluated during the first 6 months of 1397 (according to Iranian Calendar). Diseases were classified based on the International Classification of Diseases, 10th. Edition (ICD-10).

   Results

  All 7300 patients, 54.4% of whom male, received 6928 RBC units, 3829 FFP units, 8196 random platelet units and 171 apheresis platelet units in all four hospitals. In all three types of utilized products (RBC, FFP, platelet), the recipient group with the age range of 41-64 years received the highest rate of blood products and the highest utilization of RBC, FFP, platelet  pertained to patients with neoplasm. The average utilization of RBC was 1.9 ± 2.05 units, FFP was 2.7 ± 2.35 units and platelet was 3.7±4.05 units, and the most utilized product in all four hospitals was RBC.

  Conclusions 

  The results of the current study represents the blood components utilization by age, sex and various diseases in Arak with regard to the relationship between the usage of blood components and the demographic pattern of the region. Therefore, the feasibility of using the obtained pattern in order to predict and plan for the blood components needed for this region based on the demographic pattern of Arak city will be possible.

  Keywords: Blood Transfusion, International Classification of Diseases, Iran
 • Elham Jafari*, Soodabeh Koohestani, Motahare Ghaziizade Pages 280-288
  Background and Objectives

  Analyzing the knowledge of health personnel regarding blood transfusion can lead to the identification of shortcomings and defects in knowledge and provide guidance to medical personnel and blood transfusion centers to reform the existing conditions and revise the related educational programs. Therefore, in this study, the knowledge of different medical groups pertaining to haemovigilance was assessed in university (teaching) hospitals of Kerman.

   Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 135 health personnel of three university hospitals in Kerman were selected using the convenience sampling method and included in this cross-sectional study in 2018. Each person was given a multiple choice questionnaire assessing the minimum knowledge required for transfusion, storage, and understanding possible side effects of blood products, and the level of awareness of each group regarding these issues was evaluated. Chi-square and t-tests were used for data analysis using SPSS21 software.

   Results

  The mean knowledge score of all participants was 16.30 ± 3.16 (out of 24 score), which showed an average level of knowledge among the participants. The highest level of knowledge was observed among nurses, followed by residents, and the interns’ knowledge was lower than that of the other two groups; these differences were statistically significant (p = 0.001).

   Conclusions 

  Based on the findings, the level of knowledge of medical personnel regarding blood transfusion is suboptimal, and continuous theoretical and practical training courses are recommended for different target groups.

  Keywords: Blood Transfusion, Health Personnel, Knowledge
 • Ziba Barghi Irani*, Sohila Dehkhodaei, A. Alipour Pages 289-299
  Background and Objectives

  Hemophilia is one of the chronic disorders of blood coagulation which due to the lack of coagulation factors exposes the person to a variety of physical problems which affect patient. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy and treatment based on acceptance and commitment in adherence to treatment, illness perception and quality of life in hemophilic patients was studied in Isfahan city in 1396.

   Materials and Methods

  This research was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group and follow-up periods. To do the research, 60 hemophilic patients were selected based on eligibility criteria in three groups. The research instrument was a questionnaire for Broadbent questionnaire of illness perception, quality of life and Mariski treatment adherence questionnaire. The statistical analysis was done by SPSS 22 and at two descriptive and inferential levels.

   Results

  The results of repeated analysis of variance showed that the difference between the mean scores of the two groups of cognitive-behavioral therapy and the control group was significant in the three variables of treatment adherence, illness perception and quality of life (p <  0.05) and the difference between the mean scores of the two groups of the treatment based on acceptance and commitment and the control group were similarly significant in the three variables of treatment adherence, illness perception and quality of life (p < 0.05).

   Conclusions

    The results showed that the two cognitive-behavioral treatments and acceptance and commitment therapy could be used to increase adherence to treatment, illness perception and quality of life in patients with hemophilia.

  Keywords: Hemophilia, Acceptance, Commitment Therapy, Treatment Adherence, Life Quality
 • Leila Kasraian*, Neda Negarestani, Masoud Torabi Pages 300-308
  Background and Objectives

  Informing and counseling donors with positive Transfusion Transmitted Infection (TTI) is essential for preventing them from donating blood in future, and starting treatment for reducing complications. So, we evaluated the referral of reactive donors.

   Materials and Methods

  This cross sectional study was conducted in Shiraz Blood Transfusion Center over a period of 2.5 years involving 214 reactive donors. The reactive donors were informed by three time telephone calls, one letter, and another telephone call in case of non-return. A trained counselor informed donors regarding abnormal tests and advised to refer to the respective disease clinics of the hospital for further management. The response rate of TTIs reactive donors after notification of their abnormal test results was surveyed according to the demographic status.

   Results

  Of the 214 TTIs marker-reactive donors, we did not access 10 (4.67%) persons. So, we contacted 204 ones (81 positive for hepatitis C, 117 for hepatitis B, and 6 for HIV). Among 204 reactive donors, 137(67.15%) were referred  out of whom 86 ones (42.15%) were referred after the first call. The response rate was more in educated ones. The response rate was not related to age, gender, and type of reactive tests. Among non-responded reactive donors, the major reasons were, not having enough time, travelling, and long distance.

   Conclusions 

  In this study, the response of reactive blood donors were 67.15%. For better response rate, having the  precise  donor  registry and  informing donors regarding the importance of blood safety and TTI are necessary.

  Keywords: Blood Donors, Blood Safety, Transfusion-Transmitted Infection
 • Sare Samadi, Sadegh Shabab*, Zahra Arab Pages 309-316
  Background and Objectives

  Blood transfusion in critical  patients is a lifesaver and at the same time can be fatal due to possible complications. The purpose of this study was to investigate the barriers to reporting the complications of blood transfusion nad the awareness of these complications in nursing staff.

   Materials and Methods

  A descriptive cross-sectional study was performed on the Mashhad nursing staff in the selected hospital. A population of 120 nursing staff was included in the study.  Data collection was done by a researcher-made questionnaire including demographic, knowledge and barrier factors after  the confirmation of its validity and reliability. The data were analyzed by SPSS 16.

   Results

  The mean age was 36 ± 70 years, 56.67% (68) were women, 75.87% (91) had a bachelor's degree and 71.15% (86) were nurses. The legal issues (3.43%), injection of  corticosteroids before blood transfusion (3.36%), high inquiries and time consuming forms (3.34%) were major barriers in reporting adverse reactions. The mean knowledge score regarding the recognition of reactions was 85.04% (good) and regarding the care after reactions was 72.79% (moderate). There was no significant relationship between the barriers of reporting adverse reactions and demographic characteristics.

   Conclusions 

  It is necessary to provide training on the detection of the transfusion reactions and its importance. There is also a need to take steps to encourage staff to report, ensure non-punishment approach to reporting reactions and errors, facilitate reporting, and simplify design of the reporting form to pave the way for reporting reactions of blood transfusions.

  Keywords: Blood Transfusion, Transfusion Reaction, Hemovigilance, Nursing