فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 36 (پاییز 1398)
 • پیاپی 36 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پردیس سعیدی*، الهام بهزادی، روح الله کاظمی، محمد جواد رضایی، جعفر امانی صفحات 9-42

  باکتری اشرشیاکلی مهم ترین باکتری است، که در فرآیند کلونینگ و بیان پروتئین، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق جمع بندی مقالات فراوانی که در زمینه بیان پروتئین در اشریشیاکلی (E.coli) چاپ شده است است. در مطالعه های صورت گرفته، محققین در پروژه های جدید به دنبال به دست آوردن پروتئین خالص هستند که در سطح تئوری مراحل به دست آوردن پروتئین نوترکیب بسیار آسان است اما در عمل مشکلات بسیار زیادی از جمله رشد ضعیف میزبان، تشکیل انکلوزیونی، فعال نبودن پروتئین و حتی عدم تولید پروتئین در مسیر وجود دارد.  جهت افزایش بیان پروتئین، عواملی نظیر میزبان مناسب، بهینه سازی شرایط تخمیر، ساخت وکتور، تنظیمات رونویسی، مارکر انتخابی، برچسب های تمایلی، عوامل موثری هستند. قابلیت هدف گیری پروتئین تولید شده به سیتوپلاسم، پری پلاسم، غشاهای خارجی و داخلی و محیط رشد، اعطای توانایی برخی اصلاحات پس از ترجمه به سلول های پروکاریوت با تکنیک هایی میسر می گردد. لذا کلید اصلی برای بیان موفقیت آمیز پروتئین های نوترکیب در باکتری اشریشیاکلی ترکیبی از دستکاری ماهرانه اجزای جعبه ابزار گسترده ژنتیکی است.

  کلیدواژگان: بیان نوترکیب، اشریشیاکلی، سیستم های بیانی، ساخت وکتور، ماکر انتخابی، رونویسی
 • نرگس زمانی دهکردی، نوشا ضیاء جهرمی، حسین سازگار* صفحات 43-52
  سابقه و هدف

  CD133 یک گلیکوپروتئین غشایی است که که دارای 865 اسید آمینه استو به طور نرمال در سلول های بنیادی هماتوپوییتیک، سلول های پیش ساز اندوتلیال، سلول های بنیادی عصبی و گلیالی بیان می شود. شاخص CD133 برای شناسایی سلول های سرطانی و بسیاری از بدخیمی ها از جمله: مغز، کولون و ریه بکار گرفته شده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان CD133 به عنوان یک مارکر برای شناسایی سرطان خون است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 30 فرد مبتلا به سرطان خون و 30 فرد سالم نمونه خون گرفته شد. پس از استخراج RNA،cDNA ساخته شد و بیان ژن CD133 با استفاده از تکنیک Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS 16.0 انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به داده های به دست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS  با اهمیت آماری (p<0.05) آنالیز آماری انجام شد، میزان بیان ژن CD133 در نمونه های سرطانی نسبت به نمونه های سالم افزایش معنی داری داشته است به طوری که (p CD133=0.0065) به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نقش CD133 که به ع نوان یک مارکر برای شناسایی بسیاری از سرطان ها به اثبات رسیده و طبق یافته ها می توان نتیجه گرفت که CD133 می توانند مارکر خوبی برای تشخیص سرطان و جلوگیری از پیشرفت سرطان خون باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، لوکمی، ژن CD133، بیان ژن
 • مرضیه خداوردی تاج آبادی، بابک خیرخواه، کیومرث امینی* صفحات 53-66
  سابقه و هدف

  نانوذره ها کاربرد وسیعی در علوم پزشکی و دارویی و بهداشتی دارند. هدف از انجام پروژه حاضر، ارزیابی باکتری های مزوفیل جداسازی شده از سواحل خلیج فارس در تولید نانوذره های نقره و بررسی اثر ضد میکروبی این نانوذره ها بر روی برخی از باکتری های پاتوژن می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-مقطعی در یک بازه زمانی8 ماهه از اردیبهشت لغایت آذر 1396انجام شد. پس ازخالص سازی جدایه ها از آب و رسوب ها ازسواحل استان هرمزگان و کشت در محیط زوبل مارین براث، سوپر ناتانت حاصل در شرایط نوری به نسبت 1به5 بامحلول نیترات نقره 001/0مولاربه جهت احیای فلزی تیمارشد.وجود نانو ذره های نقره از طریق اسپکتروفتومتر،میکروسکوپ الکترونی TEM،آنالیز FTIR وخواص ضد میکروبی ،نانو ذره ها علیه 6 میکروب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  سوپر ناتانت کلیه جدایه ها توانایی تولید نانو ذره های نقره را دارد .در اسپکتروفتومتر نقطه اوج 420 نانو متر، مربوط به رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذره های نقره است ونتایج FTIR وجود ترکیبات احتمالی، دخیل در تولید نانو ذره ها را اثبات کرد.تصاویر میکروسکوپ الکترونیTEM نانو ذره های تولیدی توسط سویه برتر را کروی شکل با ابعاد19-88/2نانومتر نشان داد وخواص ضد میکروبی با توانایی مهار، رشد میکروب ها توسط نانو ذره های تولیدی مشخص شد.

  نتیجه گیری

  جدایه های مورد نظر توان تولید نانو ذره های نقره  را دارند واین روش تولید برای محیط زیست ایمن،واز نظر اقتصادی وزمان به صرفه است.

  کلیدواژگان: باکتری مزوفیل هوازی، خلیج فارس، نانوذره های نقره
 • مصطفی خوش بین، محمد حسن شاه حسینی*، منصوره پاکنژادی صفحات 67-76
  سابقه و هدف

  عفونت های باکتریایی سیستم تناسلی، از عوامل شایع ناباروری می باشند. یکی از مهم ترین علت های ناباروری مردان، عفونت های مایع منی و مجاری تناسلی است. در این میان، طیف وسیعی از باکتری ها، با درجه های مختلف، در ایجاد ناباروری در مردان نقش دارند. هلیکوباکترپیلوری ممکن است باعث ناباروری در مردان شود، زیرا به طور معنی داری آنتی بادی های ضد این باکتری در مایع تناسلی بیماران نابارور یافت شده است. هدف بررسی حضور هلیکوباکترپیلوری در مایع منی مردان نابارور با روش سریع مولکولی PCR و تعیین درصد آن است.

  مواد و روش ها

  جمع آوری 100 نمونه مایع منی (Semen) از بیمارستان صارم و استخراج DNA از این نمونه ها به روش DNG_PLUS Boiling/ صورت گرفت. تست PCR بر روی DNA استخراج شده از نمونه ها انجام گرفت. هم چنین تست بهینه شده از نظر حساسیت و اختصاصیت مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  تست PCR بهینه و آمپلیکون bp 294 با استفاده از پرایمر های اختصاصی هلیکوباکترپیلوری تکثیر شدند. در بررسی تست ویژگی، پرایمر ها فقط با DNA هلیکوباکترپیلوری باند ایجاد کردند و با DNA سایر میکروارگانیسم ها باندی ایجاد نشد. میزان حد تشخیص تستCopy/reaction 10 اندازه گیری شد. از 100 نمونه مورد بررسی، 10 نمونه (10%) مثبت گردید.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، هلیکوباکترپیلوری از عوامل باکتریایی است که ممکن است در زمینه بخشی از ناباروری آقایان در نظر گرفته شود، که البته نیاز به مطالعه بیشتری دارد. هم چنین روش PCR روش مولکولی مناسب، سریع و حساس نسبت به روش های سنتی برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری در مردان نابارور است.

  کلیدواژگان: تشخیص مولکولی، هلیکوباکتر پیلوری، مردان نابارور، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • زهرا مرادی، سعید ذاکر بستان آباد، رامتین حدیقی* صفحات 77-88
  سابقه و هدف

  جنس لیشمانیا از نظرزیست شناسی به انگل های تاژک دارخانواده تریپانوزوماتیده آ [1]تعلق دارد. لیشمانیا به دو فرم پروماستیگوت و آماستیگوت است. در محیط کشت به فرم پروماستیگوت و داخل ماکروفاژ به فرم آماستیگوت است. در این پژوهش هدف بررسی زنده ماندن انگل های لیشمانیاتروپیکا (L.tropica) در محیط کشت سلول است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه امکان رشد در محیط کشت Novy-MacNeal-Nicolli  (N.N.N) وRPMI1640 بررسی گردید. در آزمایشگاه شرایطی فراهم شد که پروماستیگوت های لیشمانیاتروپیکا، به آماستیگوت هایی که در سلول میزبان زنده ماندند تبدیل شدند. رشد لیشمانیاتروپیکا، در مقایسه با انواع لیشمانیاهای دیگر مانند لیشمانیا ماژور بررسی گردید. لیشمانیاتروپیکا در دمای 26- 25 درجه سانتی گراد در انکوباتور معمولی نگهداری شد. کشت لیشمانیاتروپیکا در محیط کشت RPMI1640 انجام شد. آلوده سازی لیشمانیاتروپیکا بر روی سلول J774A-1 انجام شد. سلول J774A-1 در محیط کشت RPMI1640 نگهداری شد. سلول ها در 37 درجه سانتی گراد در انکوباتور CO2 دار نگهداری شدند.

  یافته ها

  لیشمانیاتروپیکا بعد از آلوده سازی بر روی سلول ماکروفاژی J774A-1 مشاهده شد. در مقایسه با لیشمانیاماژور که زمان بیش تری نیاز دارد تا عملکرد خود را نشان دهد،  لیشمانیاتروپیکا در داخل این سلول قدرت زنده ماندن برای زمان طولانی را دارد. هم چنین مشاهده شد لیشمانیاتروپیکا در محیط کشت N.N.N فقط نگهداری می شود و تکثیر نمی شود.

  نتیجه گیری

  یافته ها در این تحقیق نشان داد پروماستیگوت های لیشمانیاتروپیکا، در شرایط آزمایشگاه به آماستیگوت هایی تبدیل شدندکه درسلول های میزبان قدرت زنده ماندن برای زمان طولانی را دارند.

  کلیدواژگان: تکثیر و رشد، لیشمانیاتروپیکا، J774A-1
 • مینا فانی*، فرشته قندهاری، ملاحت رضایی، مهنوش فاطمی صفحات 89-96
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر توجه علم و صنعت به تهیه نانو ذرات مبتنی بر اصول شیمی سبز متمرکز شده است و بدین منظور از انواع گوناگونی از ساختارهای زیستی هم چون باکتری ها، مخمرها و کپک های رشته ای استفاده می شود. باتوجه به مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها، نیاز به جایگزین نمودن عوامل ضدمیکروبی موثر با عوارض جانبی کم تر، بیش تر است. هدف از این پژوهش سنتز نانوذرات اکسیدآهن توسط عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس فرمنتوم و بررسی اثرهای ضدمیکروبی آن برعلیه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس و سودوموناس آئروجینوزا است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، پس از تهیه عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس فرمنتوم به روش ذوب و یخ ، محلول سولفات آهن (III) با غلظت3 - 10  مولار، به آن اضافه و در حضور 5 درصد دی اکسیدکربن به مدت 3 هفته انکوبه شد. به منظور بررسی تولید نانوذرات آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) انجام گردید و در نهایت اثرهای ضدمیکروبی نانوذرات بر روی 2 سویه استاندارد از باکتری های بیماری زای (استافیلوکوکوس آرئوس و سودوموناس آئروجینوزا) به روش انتشار چاهک مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  تغییر رنگ محلول به رنگ سیاه نشان دهنده تولید نانوذرات اکسیدآهن بود، آنالیز پراش پرتو ایکس(XRD) ، تشکیل نانوکریستال های اکسیدآهن به وسیله عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم را نشان داد و اسکن میکروسکوپ الکترونی TEM شکل نانوذرات را کروی و میانگین اندازه آن را 15 - 10 نانومتر تعیین کرد. میانگین قطر هاله عدم رشد بیانگر آن است که نانوذرات سنتز شده در غلظت های 100 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر رشد باکتری استافیلوکوکوس آرئوس را مهار، در حالی که برعلیه سودوموناس آئروجینوزا فاثد اثر مهار کنندگی است.   

  نتیجه گیری

  استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس فرمنتوم را می توان به عنوان یک روش بیولوژیک کارآمد برای تولید نانوذرات اکسیدآهن معرفی نمود و با مطالعه های بیش تر در این زمینه شاید بتوان از نانوذرات سنتز شده به روش سبز به عنوان کاندیدای مناسبی در درمان عفونت های میکروبی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسیدآهن، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، پروبیوتیک، XRD، TEM
 • عزت الله جهان پور، حسین سازگار، عباس دوستی* صفحات 97-108
  سابقه و هدف

  هدف از این انجام مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های مختلف ژن کد کننده ی گیرنده ی ویتامین  D (Taq1،Bsm1،Apa1، Fok1) با بیماری های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه شاهدی- موردی خون گیری از 50 فرد سالم و 50 بیمار دیابتی نوع 2 به عنوان گروه های شاهد و 50 بیمار دیابتی نوع 2 دارای عارضه نفروپاتی انجام شد. در ادامه برای تعیین ژنوتیپ های مختلف پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین D از تکنیک (SSP- PCR) استفاده شد و نتایج حاصل توسط آزمون های آماری (کای دو و V کرامر) به وسیله نرم افزار SPSS ورژن 22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در بیماران دیابتی نوع2 با بیماری های کلیوی ژنوتیپ هایBb  (64 درصد) برای پلی مورفیسم Bsm1، FF (54 درصد) برای Fok1، Aa (84 درصد) برای Apa1 و TT (36 درصد) برای Taq1 دارای بیشترین فراوانی ژنوتیپی می باشند. به علاوه احتمال بروز بیماری نفروپاتی با وجود ژنوتیپ bb (P-Value= 0.007, OR=6.7730) برای پلی مورفیسم Bsm1، وجود ژنوتیپ ff (OR= infinity و P-Value=0.01) برای پلی مورفیسم Fok1، وجود ژنوتیپ Aa (OR=5.25 و P-Value<0.001) برای پلی مورفیسم Apa1 و وجود ژنوتیپ tt (OR= 5.41 , P-Value=0.003) برای پلی مورفیسم Taq1 افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم های Bsm1،Apa1، Fok1 و Taq1 با بروز بیماری های کلیوی (نفروپاتی) در بیماران دیابتی نوع2 ارتباط دارد. در این میان بررسی میزان همبستگی پلی مورفیسم های مختلف با بروز بیماری های کلیوی نشان می دهد که پلی مورفیسم Apa1 دارای بیشترین اثر در بروز عوارض کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد. به علاوه پلی مورفیسم Bsm1 دارای بیش ترین اثر بر بروز بیماری دیابت نوع 2 است.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ژن گیرنده ویتامین D، نفروپاتی، دیابت نوع2
 • سهراب احمدی وند*، مهدی سلطانی، مهدی بهدانی، رضا حسن زاده صفحات 109-117
  سابقه و هدف

  ویروس نکروز عفونی پانکراس  (IPNV)عامل بیماری واگیردار IPN است که باعث تلفات شدید در گونه های مختلف آبزیان می گردد. این مطالعه با هدف ساخت و ارزیابی واکسن DNA علیه بیماری IPN در قزل آلا انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر واکسن DNA با استفاده از کد کردن آنتی ژن (VP2) سویه بومی ویروس IPNV در وکتور یوکاریوتیpcDNA 3.1 حاوی پروموتور سیتومگالوویروس(CMV) ایجاد و توسط باکتری  E. coliکلون گردید. تایید حضور آنتی ژن  VP2در وکتور و صحت واکنش لیگاسیون با استفاده از هضم آنزیمی توسط آنزیم های Hind III  و XhoI صورت گرفت. کارایی واکسن  DNAدر بچه ماهیان قزل آلا با استفاده از تزریق عضلانی دوز های 2، 5 و10 میکروگرم پلاسمید حاوی توالی آنتی ژن ارزیابی گردید. بیان آنتی ژن در بافت طحال ماهیان واکسینه شده و هم چنین قابلیت ایمنی زایی و کاهش بار ویروسی در ماهیان بازمانده از عفونت تجربی با استفاده از بیان ژن  IPNV-VP4 بررسی گردید.

  یافته ها

  حضور آنتی ژن تجویز شده 30 روز بعد از واکسیناسیون در بافت طحال ماهیان با استفاده واکنش RT-PCR تایید گردید. هم چنین بیان نسبی ژن IPNV-VP4 (مارکر بار ویروسی) در بافت طحال و کلیه ماهیان واکسینه شده بازمانده در 45 روز بعد از عفونت تجربی به طور معنی داری پایین تر از گروه های کنترل بود.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان می دهد که واکسنDNA ساخته شده می تواند باعث ایمنی زایی قزل آلا علیه ویروس IPNV و کاهش بار ویروسی در ماهیان بازمانده از بیماری و متعاقبا مانع از ایجاد حاملین بدون علائم بالینی و انتشار ویروس گردد.

  کلیدواژگان: آنتی ژن VP2، ویروس IPNV، واکسن DNA، قزل آلا، VP
|
 • Pardis Saeedi*, Elham Behzadi, Rohallah Kazemi, Mohammad Javad Rezaei, Jafar Amani Pages 9-42

  Escherichia coli is the first bacteria on which cloning and protein expression are carried out. The purpose of this study was to summarize the numerous articles published in the field of protein expression in Escherichia coli. In studies, researchers in a new project require the production of pure protein, which at the theory level is easy to obtain a recombinant protein, but   there are virtually many problems, including low growth of host, formation of inclusion, protein not being active, and there is even no protein production in the exprimental scale. To enhance the expression of the protein, factors such as suitable host, vector design, transcriptional settings, selective markers, and reluctant labels are effective. There are a range of fusion proteins that can effect on accurate folding, solubility, and proteolytic resistance. Also the ability to target produced proteins to cytoplasm, periplasm, membranes and the culture medium, and some techniques grant the ability of post translational modifications in prokaryotic cells. Therefore, the key to the successful expression of recombinant proteins in E. coli is a combination of expert manipulation of the components of a broad genetic apparatus.

  Keywords: Recombinant protein, E. coli, Expression system, Construction of vector, Selected marker, Transcription
 • Narges Zamani Dehkordi, Noosha Zia Jahromi, Hosein Sazgar* Pages 43-52
  Aim & Background

  CD133 is a membrane glycoprotein that contains 865 amino acids and is normally expressed in hematopoietic stem cells, endothelial precursor cells, neuronal and glial stem cells. The CD133 marker has been used to identify cancer cells and many malignancies, including the brain, colon and lung. The aim of this study was to evaluate the expression level of CD133 as a marker for the detection of leukemia.

  Materials and Methods

  Blood samples were collected from 30 patients with leukemia and 30 healthy controls. After RNA extraction, cDNA was synthesized and CD133 gene expression was evaluated using Real-Time PCR technique. Data were analyzed using SPSS 16.0 software.

  Results

  According to the obtained data and statistical analysis (p <0.05) using SPSS software, the expression level of CD133 gene in cancerous samples was significantly increased compared to healthy ones. That (p CD133 = 0.0065) was obtained.
  Discussion and

  Conclusion

  Given the role of CD133 as a marker for the identification of many cancers, it can be concluded that CD133 can be a good marker for cancer detection and prevention. Be leukemia

  Keywords: Cancer, Leukemia, CD133 Gene, Gene Expression
 • Marzieh Khodaverdi Tajabadi, Babak Kheirkhah, Kumarss Amini* Pages 53-66
  Aim and Background

  Nanoparticles are widely used in medical, pharmaceutical and health sciences. The aim of this project was to evaluate the mesophilic bacteria isolated from the Gulf coast in the production of silver nanoparticles and investigate the antimicrobial effect of these nanoparticles on some pathogenic bacteria.

  Material and methods

  This descriptive and cross-sectional study was performed over a period of 8-month from April to November 2017. The isolates were purified from water and sediments samples of the coasts of Hormozgan Province - Iran, after that the purified isolates were cultivated in Zobell Marine Broth medium. The obtained supernatant of the medium was added to the silver nitrate (AgNO3) solution (0/001 M) with (1:5) ratio at the light condition in order to the reduction of AgNO3 to metallic silver. The synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) was investigated by UV-Vis spectrophotometer, Transmission electron microscope(TEM), and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy analysis. The antimicrobial activity of AgNPs was evaluated against 6 microbes.

  Results

  The results indicated that supernatants of all isolates are capable of producing silver nanoparticles. The surface plasmon resonance of AgNPs showed a maximum peak near 420 nm, which UV–vis spectra correspond to the absorbance of AgNPs. The results of TEM micrographs image of silver nanoparticles produced by dominant strain showed spherical shapes and size of 2/88 to 19 nm. The synthesized AgNPs showed the antimicrobial activity and inhibitory effects on the growth of tested microbes. 

  Conclusion

  The desired isolates have a potential ability to producing AgNPs, and to summarize, this is a low cost, ecofriendly, and quick method for the synthesis of AgNPs.

  Keywords: Aerobic mesophilic bacteria, Persian Gulf, silver nanoparticles
 • Mostafa Khoshbin, Mohammad Hassan Shahhosseiny*, Mansoureh Paknejadi Pages 67-76
  Aim and Background

  Bacterial infections of the genital system are common causes of infertility. One of the most important causes of male infertility is seminal and genital tract infections. In the meantime, a wide range of bacteria, in varying degrees, contribute to infertility in men. Helicobacter pylori may be involve in infertility. Because antibodies against this bacteria have been significantly detected in the genital fluids of infertile patients. The aim of this study was to determine the presence of Helicobacter pylori in the semen of the infertile men with rapid molecular PCR method and determine its percentage.

  Materials and Methods

  100 samples of semen collected from Saram hospital and DNA Extracted from these specimens using Boiling/DNG_PLUS method.  Optimized PCR test was performed on samples. PCR test evaluated from the respect sensitivity and specificity.

  Results

  In this study, amplicon with the size of 294 bp, observed with agarose electrophoresis.  In the specificity test, primers created only a band for H.pylori DNA. Of the 100 samples tested, only 10 samples (10%) were positive for DNA of H.pylori.

  Conclusion

  According to the results of this study, H.pylori may be one of the bacterial agents that can be considered for male infertility, of course requires further studies. While PCR is suitable, quick and sensitive molecular technique for detection of H.pylori in infertile men.

  Keywords: Molecular diagnosis, Helicobacter pylori, Infertile men, PCR
 • Zahra Moradi, Saeed Zaker Bostanabad, Ramtin Hadighi* Pages 77-88
  Aim and Background

  From the perspective of biology  The genus Leishmania belongs to Tripanozomatite tribe flagellate Parasits. Leishmania is in the form of promastigotes and amastigotes. In culture, In the form of promastigotes and intra-macrophage is in the form of amastigotes. The aim of this study was to investigate the survival of L.tropica parasites in culture .

  Materials and Methods

  In this study, the Possibility of growth in NNN and RPMI1640  culture  Reviewed . In the laboratory, Conditions were provided that  L.tropica  protighotites  transformed into amastigotes that live in the host cell. Growth of L.tropica  was investigated in comparison with other types of leishmaniasis, such as L. major. L.tropica was kept at 25-26 ° C in a conventional incubator. L.tropica culture culture was performed in RPMI1640 culture. Contamination of L.tropica was done on J774A-1 cells. The J774A-1 cell was maintained in RPMI1640 medium. Cells were stored at 37 ° C in a CO2-encoded incubator.

  Results

  L.tropica  After infecting  was observed on the J774A-1 macrophage cell line. compared to L.major, Which takes more time to show its performance, L.tropica  is the power of survival for a long time Inside it . It was also observed that L.tropica was only stored and not proliferated in NNN medium.

  Conclusion

   The results indicate that L.tropica  protighotites, in laboratory environment Became amastigotes Which host cells have the power of survival for a long time.

  Keywords: Proliferation, growth, L. tropica, J774A-1
 • Mina Fani*, Fereshte Ghandehari, Malahat Rezaee, Mahnoosh Fatemi Pages 89-96
  Aim and Background

   In recent years, science and industry have focused on preparing nanoparticles based on the principles of green chemistry. For this purpose, various types of biological structures such as bacteria, yeasts, and string molds are used. Due to the resistance of bacteria to antibiotics, the need to replace effective antimicrobials, with fewer side effects is less. The aim of this research was to synthesis the iron oxide nanoparticles by lactobacillus fermentum cytoplasmic extract and investigate its antimicrobial effects against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa.

  Materials and Methods

  In this study, after preparing cytoplasmic extract of Lactobacillus fermentum from frees-thow method, iron sulfate solution 10-3 M were added and incubated for 3 weeks in the presence of 5 % carbon dioxide. Production of nanoparticles was investigated by X-ray Diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM) and finally, the antimicrobial effects of standard strains of two bacteria (Staphylococcus aurous and Pseudomonas aeruginosa) were determined using agar diffusion method.

  Results

  Changing the color of solution to black is an indication of iron oxide nanoparticles production. The formation of iron oxide nano-crystals by Lactobacillus fermentum cytoplasmic extract was shown by XRD analysis and the average nanoparticles sizes that determined by transmission electron microscopy TEM were found to be about 10-15 nm with a spherical shape. The mean diameter of the no-growth field indicates that the synthesized nanoparticles inhibit Staphylococcus aureus in concentrations of 100 and 1000 mg/ ml, while are ineffective against  Psedumonas aeruginosa.

  Conclusion

  The use of cytoplasmic extract of Lactobacillus fermentum can be introduced as an effective biological method for the production of iron oxide nanoparticles and with more studies in this area, green nanoparticles may be used as suitable candidates for the treatment of microbial infections.

  Keywords: iron oxide nanoparticles, Lactobacillus fermentum, probiotic, XRD, TEM
 • Ezatollah Jahanpour, Hosein Sazgar, Abbas Doosti* Pages 97-108
  Aim and Background

  The purpose of this study was to investigate the association between different polymorphisms of the vitamin D receptor coding gene (Taq1, Bsm1, Apa1, Fok1) with renal disease in patients with type 2 diabetes.

  Material and methods

  In this case-control study, blood samples were taken from 50 healthy controls and 50 type 2 diabetic patients as control and 50 type 2 diabetic patients with nephropathy. Then, SSP-PCR technique was used to determine the different genotypes of vitamin D receptor polymorphisms and the results were analyzed by SPSS 22 software.

  Results

  In type 2 diabetic patients with Bb (64%) genotypes were the most frequent genotypes for Bsm1 polymorphism, FF (54%) for Fok1, Aa (84%) for Apa1 and TT (36%) for Taq1. In addition, the probability of Nephropathy with bb genotype (P-Value = 0.007, OR = 6.7730) for Bsm1 polymorphism, ff genotype (OR = infinity and P-Value = 0.01) for Fok1 polymorphism, Aa genotype (OR) = 5.25 and P-Value <0.001) for Apa1 polymorphism and tt genotype (OR = 5.41, P-Value = 0.003) for Taq1 polymorphism increased.

  Conclusion

  Genotypic frequency of Bsm1, Apa1, Fok1 and Taq1 polymorphisms is related to the incidence of renal disease (Nephropathy) in type 2 diabetic patients. However, the correlation between different polymorphisms and the incidence of kidney disease shows that Apa1 polymorphism has the greatest effect on renal complications in patients with type 2 diabetes. In addition, Bsm1 polymorphism has the highest effect on the incidence of type 2 diabetes.

  Keywords: Polymorphism, the vitamin D receptor, nephropathy, type 2 diabetes
 • Sohrab Ahmadivand*, Mehdi Soltania, Mahdi Behdani, Reza Hassanzade Pages 109-117
  Background and aim

  Bacterial infections of the genital system are common causes of infertility. One of the most important causes of male infertility is seminal and genital tract infections. In the meantime, a wide range of bacteria, in varying degrees, contribute to infertility in men. Helicobacter pylori may be involve in infertility. Because antibodies against this bacteria have been significantly detected in the genital fluids of infertile patients. The aim of this study was to determine the presence of Helicobacter pylori in the semen of the infertile men with rapid molecular PCR method and determine its percentage.

  Materials and Methods

  100 samples of semen collected from Saram hospital and DNA Extracted from these specimens using Boiling/DNG_PLUS method.  Optimized PCR test was performed on samples. PCR test evaluated from the respect sensitivity and specificity.

  Results

  In this study, amplicon with the size of 294 bp, observed with agarose electrophoresis.  In the specificity test, primers created only a band for H.pylori DNA. Of the 100 samples tested, only 10 samples (10%) were positive for DNA of H.pylori.

  Conclusion

  According to the results of this study, H.pylori may be one of the bacterial agents that can be considered for male infertility, of course requires further studies. While PCR is suitable, quick and sensitive molecular technique for detection of H.pylori in infertile men.

  Keywords: Molecular diagnosis, Helicobacter pylori, Infertile men, PCR