فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی قزوین - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 105، مهر و آبان 1398)
 • سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 105، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی گل پسندی، بهمن میرزایی*، شادی گل پسندی صفحات 286-295
  زمینه

  فاکتور تمایز رشدی-15، سایتوکین حساس به استرس است که با چاقی، بیماری های قلبی عروقی و التهاب همراه است. فعالیت ورزشی می تواند یک تنش فیزیولوژیکی گذرا در متابولیسم انرژی کل بدن باشد.

  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی پاسخ گلوکز، انسولین و فاکتور تمایز رشدی-15 سرمی به اثر حاد دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی و تداومی در مردان چاق غیرفعال انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی، از هشت مرد غیرفعال (میانگین سنی 2/37±25/75 سال با شاخص توده بدنی3/03±31/96 کیلوگرم بر مترمربع) خواسته شد با استفاده از طرح متقاطع و تصادفی، دو نوع فعالیت تناوبی با شدت بالا، شامل شش وهله دویدن یک دقیقه ای با شدت 85 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و چهار دقیقه تناوب استراحتی بین ست ها، با شدت 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و فعالیت تداومی، با شدت متوسط شامل 30 دقیقه دویدن تداومی با شدت 65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را انجام دهند، در حالی که در شرایط کنترل هیچ گونه فعالیتی انجام ندادند. 

  یافته ها

   سطوح سرمی فاکتور تمایز رشدی- 15 پس از فعالیت تناوبی و تداومی نسبت به شرایط کنترل، افزایش معناداری داشت (0/001˂P) و بعد از 24 ساعت بین فعالیت تناوبی و تداومی تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/62˃P). گلوکز سرمی پس از فعالیت تناوبی و تداومی نسبت به وضعیت کنترل کاهش معناداری داشت (0/001˂P). اما بین مداخله های پژوهش تفاوت معناداری در سطوح انسولین سرمی وجود نداشت (0/13˃P).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد فعالیت ورزشی می تواند باعث افزایش فاکتور تمایز رشدی-15 پلاسما و بهبود متابولیسم گلوکز در مردان چاق غیرفعال شود.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی هوازی، تمرینات تناوبی با شدت بالا، فاکتور تمایز رشدی -15، چاقی
 • علی یلفانی*، مریم عبدالملکی، زهرا رئیسی صفحات 296-307
  زمینه

   سندرم درد کشککی رانی یکی از شایع ترین اختلالات مفصل زانوست که از هر چهار نفر مبتلا به درد زانو، یک نفر از این عارضه رنج می برد.

  هدف

   این مطالعه مقایسه اثر هشت هفته تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ بر میزان درد و اختلاف زمان فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی نسبت به پهن خارجی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 45 زن مبتلا به سندرم دردکشککی رانی شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه یک، تمرین درمانی؛ گروه دو، تمرین درمانی به همراه کینزیوتیپ و گروه سه، شاهد. متغیرهای درد و فعالیت عضلانی کلیه شرکت کنندگان به ترتیب توسط شاخص مقیاس دیداری درد و دستگاه الکترومایوگرافی سطحی قبل و بعد از هشت هفته مداخله اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی و تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ موجب کاهش میزان درد بیماران می شود (P<0/05). اما بین کاهش درد در دو گروه تمرینی تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/P<0). همچنین نتایج نشان داد انجام تمرینات با کینزیوتیپ موجب کاهش بیشتر تاخیر زمانی فعالیت الکتریکی عضله های مورد بررسی نسبت به گروه تمرین درمانی بدون کینزیوتیپ می شود (05/P<0).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش حاضر، استفاده از کینزیوتیپ به عنوان یک مکمل موثر در کنار تمرین درمانی جهت بهبود بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی-رانی، تمرین درمانی، تیپ ورزشی، فعالیت الکتریکی عضله
 • الهام عطاری* صفحات 308-319
  زمینه

   آرتروز زانو از شایع ترین مشکلات اسکلتی عضلانی سالمندان است که به کاهش تعادل و افزایش میزان زمین خوردن منجر می شود.

  هدف

   این مطالعه با هدف ارزیابی برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مصرف مکمل گلوکوزامین سولفات انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون 90 زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو که آرتروز آن ها با مقیاس کلگرن و لارنس همگن سازی شده بود، به صورت تصادفی در مهر 1395 از شهر قزوین انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت سه ماه، هفته ای سه جلسه تمرین تایچی انجام دادند، گروه مکمل به مدت سه ماه هفته ای سه مرتبه مکمل گلوکوزامین سولفات را با تجویز پزشک مصرف کردند و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکردند. از آزمون آماری تی زوجی و تحلیل واریانس برای بررسی اختلاف بین گروه ها استفاده شد.

  یافته ها

   آزمون تی زوجی نشان داد تنها تمرین تایچی بهبود معنی داری در تعادل پویا، قدرت اندام تحتانی و انعطاف پذیری قبل و بعد از مداخله ایجاد کرد (P=0/001). در بررسی تفاوت های بین سه گروه با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی توکی، تنها تفاوت بین گروه تمرین و شاهد در متغیرهای تعادل پویا (P=0/001 و F=12/19)، قدرت اندام تحتانی (P=0/006 و F=5/65) و انعطاف پذیری (P=0/04 و F=3/45) از لحاظ آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

   تمرینات تایچی موجب بهبود معنی دار تعادل، قدرت اندام تحتانی و انعطاف پذیری در سالمندان مبتلا به آرتروز زانو می شود و بین دو متغیر تمرین و مکمل، تمرین متغیر اثرگذارتری است.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، سالمند، آرتروز زانو
 • عباس احمدی*، محمد علی سلیمانی، سعید پهلوان شریف، سیده آمنه مطلبی صفحات 320-331
  زمینه

  شادکامی معمولا با افزایش رضایت از زندگی، سلامت جسمی و روانی، ارتقای کیفیت زندگی و سالمندی موفق همراه است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی و شادکامی در سالمندان شهر قزوین صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی مقطعی، 312 سالمند ساکن شهر قزوین (100 زن و 212 مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. از پرسش نامه های شادکامی آکسفورد و حمایت اجتماعی درک شده زیمت برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با آزمون های پیرسون، اسپیرمن، تی مستقل و آنووا تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد سالمندان جوان تر (P=0/019، r=-0/132)، با وضعیت اقتصادی بهتر (P=0/014، r=0/139)، دارای منزل شخصی (0/047=P، r=0/112)، با تعداد کمتر بیماری های جسمی (P=0/001, r=-0/180) و برخوردار از حمایت اجتماعی بالاتر (P=0/010، r=0/160)، شادکامی بیشتری را گزارش کردند، اما تفاوت آماری معناداری از نظر شادکامی بین زنان و مردان سالمند مشاهده نشد (P=0/398).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر، با بهبود وضعیت اقتصادی، ارتقای سلامت جسمی و تقویت حمایت های اجتماعی می توان شادکامی را در سالمندان به طور قابل توجه افزایش داد.

  کلیدواژگان: سالمند، شادکامی، حمایت اجتماعی
 • فروغ بوستانی، سارا ضیاغم*، اعظم جهانگیری مهر، اعظم هنرمند پور صفحات 332-341
  زمینه

   سندرم پیش از قاعدگی یک اختلال شایع جسمی روانی است که ارتباط واضحی با قاعدگی در زنان در سنین باروری دارد و می تواند به غیبت از محل کار و یا افت تحصیلی منجر شود. 

  هدف

  این مطالعه با هدف شیوع تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شوشتر صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش تصادفی طبقه بندی شده روی 368 دانش آموز دختر دبیرستان های دولتی شهر شوشتر در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی و استاندارد غربالگری علائم قبل از قاعدگی بود. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئر، دوجمله ای، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین سنی افراد 0/87± 16/3 سال بود. شیوع سندرم پیش از قاعدگی در این افراد 53/5 درصد و شیوع اختلال ملال قبل از قاعدگی 12/22 درصد به دست آمد. شایع ترین علائم به ترتیب، علائم خلقی، رفتاری و جسمی بود. فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در افرادی که سابقه خانوادگی مثبت داشتند، بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دبیرستانی نسبتا بالاست. از آنجایی که این مسئله می تواند باعث تداخل در فعالیت های شخصی، اجتماعی و تحصیلی فرد شود، وجود یک برنامه آموزشی در مدارس و اطلاع رسانی به دانش آموزان در این زمینه می تواند گام مفید و موثری در بهداشت سلامت دختران جوان باشد.

  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، اختلال ملال پیش از قاعدگی، شیوع، دانش آموزان
 • آناهیتا حسین پور، سعید شهسواری، رزاق محمودی* صفحات 342-351
  زمینه

   امروزه مصرف فراورده های غذایی پروبیوتیک مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه مصرف محصولات لبنی برای برخی افراد ممنوع است، نیاز به یک سری مواد غذایی جایگزین احساس می شود. میوه ها به دلیل نداشتن معایب محصولات لبنی برای تولید نوشیدنی های پروبیوتیک مناسب هستند. 

  هدف

   در این مطالعه خصوصیات شیمیایی، حسی و ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آبمیوه هلو ارزیابی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه آزمایشگاهی در آزمایشگاه ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در پاییز 1397 انجام شد. آبمیوه هلو از شرکت سن ایچ در ایران تهیه و به عنوان پایه ای برای تلقیح لاکتوباسیلوس پلانتاروم استفاده شد. قابلیت زنده مانی این باکتری، تغییرات میزان pH و اسیدیته در روزهای 1، 3، 5، 7 و 10 در دو نمونه تیمار و کنترل بررسی شد و نمونه ها در روز دهم ارزیابی شدند. داده ها وارد نسخه 23 نرم افزار SPSS شدند، آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معنی دار 0/05>P انجام شد.

  یافته ها

  بعد از 10 روز نگهداری تعداد لاکتوباسیلوس پلانتاروم از 8/7 سیکل لگاریتمی به 8/4 سیکل لگاریتمی کاهش یافت. با افزایش زمان نگهداری، pH به طور معنی داری کاهش و اسیدیته افزایش یافت (0/05>P). خواص حسی محصول پروبیوتیک با محصول مشابه غیرپروبیوتیک تفاوت معنی داری نداشت و از نظر مصرف کننده قابل قبول بود (0/05<p)<p).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه حاضر، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ماندگاری بسیار خوبی را در آبمیوه هلو دارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت هلو محصولی مناسب جهت تولید آبمیوه پروبیوتیک با اضافه شدن لاکتوباسیلوس پلانتاروم است.</p)<p).

  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، پروبیوتیک، هلو
 • لیلی یکه فلاح*، محیا شفایی، لیلا دهقانکار صفحات 352-363

  پنومونی ناشی از ونتیلاتور 80 تا 90 درصد موارد پنومونی بیمارستانی را در بخش های ICU شامل می شود. این نوع پنومونی 48 تا 72 ساعت پس از لوله گذاری داخل تراشه ایجاد می شود و در 27 تا 29 درصد بیماران دارای لوله تراشه، رخ می دهد و با افزایش طول مدت تهویه مکانیکی خطر بروز آن افزایش می یابد. در این مطالعه مروری که در سال 1397 انجام شد، از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، سید، پروکوئست و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 50 مقاله (از 10 کشور مختلف) بود که تحقیقات کیفی و کمی مربوط به 19 سال اخیر (از سال 1999 تاکنون) را به زبان های فارسی و انگلیسی دربر داشت. مواردی که به جای مقاله مروری، مفهوم مرور مقاله یا نقد مقاله را دربر داشت از مطالعه حذف شدند. در ضمن مقالاتی که روش کار آن ها نامشخص و متن کامل آن ها غیرقابل دسترس بود از مطالعه حذف شدند. پنومونی وابسته به ونتیلاتور شایع ترین عامل منجر به مرگ در بین عفونت های بیمارستانی است و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها اصلی ترین عامل مرگ است. راهبرد های فیزیکی شامل اینتوباسیون به روش اروتراکئال، ساکشن بسته لوله تراشه، استفاده از همودیفایر و مرطوب کننده و نیز فیزیوتراپی قفسه سینه و همچنین استفاده از استراتژی های وضعیتی مانند استفاده از تخت های متحرک، موقعیت بالا بردن سر تخت به میزان 45 درجه، موقعیت خوابیده به شکم و استراتژی های دارویی شامل به کارگیری آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک موضعی و وریدی در کاهش میزان پنومونی ناشی از ونتیلاتور تاثیر قابل توجهی دارد.

  کلیدواژگان: پنومونی وابسته به ونتیلاتور، بخش مراقبت های ویژه، فیزیوتراپی قفسه سینه
 • ماهیار صدیقی، شکرالله حسین زاده، عباس علامی* صفحات 364-371

  سندرم زجر تنفسی حاد، یک سندرم بالینی متشکل از تندی نفس با کاهش سطح اکسیژن خون مقاوم به درمان و انفیلتراسیون گسترده در رادیوگرافی ریه است که در زمینه عفونت و یا تروما رخ می دهد و درنهایت به نارسایی تنفسی منجر می شود. اصول درمان بر پایه مراقبت بیمار در آی سی یو و انجام تهویه مکانیکی به همراه برخی درمان های دارویی است. به طور خلاصه استفاده از فشار پایین تر پایان دمی در راه های هوایی، حجم کمتر تهویه و فشار مثبت انتهای بازدمی بالاتر، محدودیت مایعات و درمان به موقع عفونت ها و عدم به کارگیری دز بالای کورتیکوستروئیدها می تواند بقای بیماران مبتلا به این سندرم را بهبود بخشد. در این مقاله ما یک بیمار مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد را که مشکوک به آنفولانزا بود، بررسی کرده ایم.

  کلیدواژگان: سندرم زجر تنفسی حاد، مدیریت بیماری، تهویه مکانیکی
|
 • Hadi Golpasandi, Bahman Mirzaei*, Shadi Golpasandi Pages 286-295
  Background

   Growth/Differentiation Factor-15 (GDF-15) is a stress responsive cytokine linked to obesity, cardiovascular disease and inflammation. Exercise can be a transient physiological stress in whole-body energy metabolism.

  Objective

  The aim of this study was to evaluate the glucose, insulin and GDF-15 serum responses to acute effects of two intermittent and continuous exercises in sedentary obese males.

  Methods

   In this quasi-experimental study, eight inactive men (Mean±SD age, 25.75±2.37 years, body mass index: 31.96±3.03 kg/m2) were asked to perform two types of high-intensity intermittent activity (HIIT, 6×1-min running with 85% VO2max intensity and 4-min rest with 60% VO2max intensity between sets) and moderate-intensity continuous exercise (MIT, 30-min running with 65% VO2max intensity) in a crossover and randomly designed protocol along with control session.

  Findings

  GDF-15 serum level exercise significantly increased after HIIT and MIT exercises compared to the control (P≤0.001) and after 24 h, no significant difference was seen between the results of two groups (P>0.62). Serum glucose level significantly decreased after both HIIT and MIT protocols compared to the controls (P<0.001), but no significant differences were observed in insulin serum levels between protocols (P>0.13).

  Conclusion

   Exercise can increase plasma GDF-15 level and improve glucose metabolism in inactive obese males.

  Keywords: Aerobic exercises, High-intensity intermittent exercises, TGF-beta Superfamily Proteins, Obesity
 • Ali Yalfani*, Maryam Abdolmaleki, Zahra Raeisi Pages 296-307
  Background

   Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) is one of the most prevalent knee disorders. In fact, one in four patients with knee disorders suffers from this syndrome. 

  Objective

   The purpose of the present study was to compare the efficacy of 8-week exercise therapy with and without Kinesio taping on the pain and Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis (VMO/VL) electrical activity ratio in women with PFPS.

  Methods

   In this quasi-experimental study, 45 women with PFPS were participated. They were randomly divided into three groups of exercise therapy, exercise therapy with Kinesio taping, and control. Their pain and muscle activity were evaluated by visual analogue scale and surface electromyography, respectively before and after treatment. Paired t-test and one-way ANOVA were performed for statistical analysis. 

  Findings

   The results reported a significantly reduced pain and improved VMO/VL muscle electrical activity ratio in both experimental groups (P<0.05) but there was no statistically significant difference between both groups in reducing pain (P˃0.05). Moreover, more reduction in onset delay of the electrical activity of VMO relative to the VL was observed in the group that performed exercises with using Kinesio tapes (P<0.05).

  Conclusion

   Kinesio taping as an effective complement to exercise therapy is recommended for the improvement of patients with PFPS.

  Keywords: Patellofemoral pain syndrome, Exercise therapy, Athletic tape, Electromyography
 • Elham Attari* Pages 308-319
  Background

   Knee osteoarthritis is one of the most common musculoskeletal problems in older women. 

  Objective

   The purpose of study is to evaluate certain physical fitness factors affecting on falling of elderly women with knee osteoarthritis following Tai Chi exercise and glucosamine supplementation.

  Methods

  90 elderly women with knee osteoarthritis were chosen randomly from Qazvin city in 2016, whose arthritis were homogeneous with the Kellgren and Lawrence scale. A semi-experimental study with the code of 1N20180314039092IRCT was conducted, with the pretest-posttest design. Participants were randomly assigned into three groups. The 1st experimental group performed three times a week Tai Chi for three months, the 2nd experimental group consumed glucosamine supplement three times a week. The control group received no special intervention.

  Findings

   T-test showed only Tai Chi exercise significantly improved the dynamic balance, lower limb strength, and flexibility, before and after intervention (P=0.001). The differences between three groups, by using Multivariate analysis of variance and Tukey post hoc test, the only difference between exercise and control groups was statistically significant in dynamic balance (P=0.001; F=12.19), lower limb strength (P=0.006; F=5.65) and flexibility (P=0.04; F=3.45). 

  Conclusion

   Tai Chi exercise significantly decreased postural sway and improved physical fitness in elderly woman with knee osteoarthritis.

  Keywords: Exercise training, Elderly, Osteoarthritis of knee
 • Abbas Ahmadi*, Mohammad Ali Soleimani, Saeed Pahlevan Sharif, Seyedeh Ameneh Motalebi Pages 320-331
  Background

   Happiness is usually accompanied with increases in life satisfaction, physical and mental health, quality of life and successful aging. 

  Objective

   The present study was aimed to determine the relationship between social support and happiness among older people in Qazvin, Iran.

  Methods

   In this descriptive-cross sectional, 312 older people residing in Qazvin city who selected by cluster sampling method were entered in the study. Oxford happiness and Zimet’s Perceived Social Support questionnaire were used for data collection. Pearson, Spearman, t-test, and ANOVA were used for analyzing the data.

  Findings

   The results of the current study showed that the younger elders (P=0.019, r=-0.132), higher economic status (P=0.014, r=0.139), having the personal home (P=0.047, r=0.112), fewer number of physical disorders (P=0.001, r=-0.180) and increased social support (P=0.010, r=0.160) were associated with higher happiness. However, it was not observed a statistically significant difference on happiness between women and men older adults (P=0.398).

  Conclusion

   According to the results of this study, happiness among older people can be significantly increased by increasing economic status, promoting physical health and strengthening of social support.

  Keywords: Aging, Happiness, Social support
 • Forough Boustani, Sara Ziagham*, Azam Jahangirimehr, Azam Honarmandpour Pages 332-341
  Background

   Premenstrual Syndrome (PMS) is a common psychosomatic disorder linked to menstruation in women at gestational age and can lead to absence from work and academic failure. 

  Objective

   This study aimed to determine the prevalence and severity of PMS, Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) and associated factors among the female high school students.

  Methods

   This descriptive-analytical study was carried using randomized classification method on 368  female high school students in Shoushtar, Iran in 2016. Data were collected by a demographic form and Premenstrual Symptoms Screening Tool. Collected data were analyzed in SPSS software using Kolmogorov-Smirnov test, Chi-squared test, binomial test, Mann-Whitney test and Spearman correlation test at a significance level of P<0.05.

  Findings

   The Mean±SD age of participants was 16.3±0.87 years. The prevalence of PMS in students was 53.5% and for PMDD it was 12.22 %. The most prevalent symptoms were mood, behavioral and physical symptoms. The frequency of PMS was higher in students with a positive family history.

  Conclusion

   The prevalence of PMS in high school female students was relatively high. Since this problem can interfere with one's personal, social and academic activities, an educational program at schools and informing students in this regard can be helpful and effective in promoting the health and young girls.

  Keywords: Premenstrual syndrome, Premenstrual dysphoric disorder, Prevalence, High school students
 • Anahita Hosseinpour, Saeed Shahsavari, Razzagh Mahmoudi* Pages 342-351
  Background

   Nowadays, the consumption of probiotic food products has become common. Since the consumption of some dairy products is not allowed for some people, there is a need for some alternative foods. Fruits are suitable for the production of probiotic drinks due to the lack of any adverse effects.

  Objective

   This study was aimed to investigate the chemical and sensory properties and the survival of Lactobacillus plantarum (L. plantarum) bacteria in peach juice.

  Methods

  This experimental study was conducted in Food Safety Laboratory of Qazvin University of Medical Sciences in autumn 2018. The peach juice samples were prepared from San Inch Company in Iran and kept in refrigerator to be used for the inoculation of L. plantarum. On days 1, 3, 5, 7 and 10, the survival of this bacterium, and changes in its pH and acidity were measured in two test and control groups. At the 10th day, the samples underwent evaluation. Data were analyzed in SPSS V. 23 software using independent t-test and ANOVA at the significant level of P<0.05.

  Findings

  After 10 days, the number of L. plantarum was reduced from 8.7 to 8.4 log cycles. With the increase of storage time, pH value significantly decreased and acidity increased (P<0.05). The sensory properties of the probiotic product were not significantly different from that of non-probiotic product and were acceptable for the consumer (P>0.05). 

  Conclusion

   L. plantarum has a good shelf life in peach juice. Therefore, it can be concluded that peach juice is a suitable product for producing probiotic juice by adding L. plantarum.

  Keywords: Lactobacillus Plantarum, Probiotic, Peach
 • Leili Yekefallah*, Mahya Shafaei, Leila Dehghankar Pages 352-363

  Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) accounts for 80%-90% of hospital-acquired pneumonia cases in Intensive Care Units (ICUs). VAP occurs 48-72 hours after intubation, and is observed in 27%-29% of patients with endotracheal tube, and its risk increases with the increase in the duration of mechanical ventilation. In this review study, papers published from 1996-2018 were used to investigate strategies for preventing VAP in ICU patients. For this purpose, English articles with full text available on ProQuest, SID, ScienceDirect, Google Scholar and Scopus databases were searched online using the keywords related to VAP and chest physiotherapy used in the title or abstract. A total of 50  articles (from 10 different countries) covering both qualitative and quantitative studies in Persian and English conducted the last 19 years (since 1999) were selected. Those which were not a review/research paper and their full text were unavailable were excluded from the review. Among nosocomial infections, VAP is the most common cause of death, and the leading cause of death in ICUs. Physical strategies with a significant effect on the reduction of VAP included: Orotracheal intubation, closed endotracheal suctioning, use of humidifier and moisturizer, and chest physiotherapy. Effective positional strategies were: the use of kinetic beds, semi-recumbent position (up to 45 degrees), and prone position. Effective medication strategy is the use of topical and intravenous antibiotic prophylaxis.

  Keywords: Ventilator-associated pneumonia, Intensive Care Units, review
 • Mahyar Seddighi, Shokrollah Hosseinzadeh, Abbas Allami* Pages 364-371

  Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a clinical syndrome consisting of tachypnea, refractory hypoxemia, and diffuse opacities on chest radiographs after infection or trauma which ultimately leads to respiratory failure. The principles of treatment are based on patient care in ICU, mechanical ventilation and medical treatments. By using lower plateau, less tidal volume, higher positive end-expiratory pressure, fluid restriction, treatment of infections and avoiding any high‐dose steroids can improve the survival of these patients. In this paper, we present a case of ARDS in a patient with suspected influenza.

  Keywords: Acute respiratory distress syndrome, Management, Mechanical ventilation