فهرست مطالب

 • پیاپی 42-43 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 3
|
 • محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی*، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده صفحه 1
  مقدمه

  تحفه حکیم مومن حدود سه قرن کتاب پزشکان پیشین بوده و در ایران توانسته در برابر قانون ابن سینا، شرح اسباب نفیسی و قرابادین کبیر مورد استفاده اطبا قرار گیرد و هنوز هم نزد پیروان پزشکی سنتی اعتبار زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین انجام شد.
   

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش توصیفی و مطالعه موردی به بررسی بخشی از تشخیص چهارم کتاب تحفه حکیم مومن، از کتاب های طبی و دارویی عصر صفویه، تالیف محمد مومن بن میرزا محمد زمان حسینی تنکابنی دیلمی در خصوص درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی پرداخته است.
   

  یافته ها

  در کتاب حکیم مومن برای درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و جانوران موذی؛ پاشویه و جوشانده گل همیشه بهار، عصاره، پوست و گوشت بالنگ و ترنج، تخم بالنگ، سرگین گاو، سرکه، افسنتین، برگ کوبیده بادرنجبویه، ریحان کوهی، روغن با آب لیمو، زرنیخ (سولفور آرسنیک)، نشادر (آمونیوم کلراید) و پیه گاو، نعناع فلفلی با سکنجبین، عصاره برگ شاه توت، مرزه با عسل، ضماد اسفناج خام، ضماد کوبیده پیاز، انجیر با مغز گردوی کوبیده و روغن گاو توصیه شده است.
   

  نتیجه گیری

  این کتاب از جنبه طبی و گیاهان داروئی بسیار با ارزش است و مطالعه آن برای انجام کارآزمایی بالینی بویژه در درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی پیشنهاد می شود.
   

  کلیدواژگان: درمان، پیشگیری، گزیدگی حشرات و حیوانات موذی، حکیم سید محمد مومن تنکابنی، تحفه المومنین
 • مهوش کلهر*، فریده بردی نشین، فردین کریمی، مهدی بیرجندی صفحه 8
  مقدمه

  امروزه کتابخانه ها ازحالت مجموعه محوری به سمت مشتری محوری گرایش دارند. لذا ارزیابی کیفیت کتابخانه ها باید براساس فرایند ارائه خدمات به کاربران، انجام گیرد. این پژوهش با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
   

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی- توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اعضای فعال کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیم سال دوم تحصیلی سال 97-1396 بود. حجم نمونه برابر 323 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیبکوال و به صورت خودگزارشی گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه تحلیل شد.
   

  یافته ها

  بیشترین میزان رضایت کاربران، از سه مولفه ی لیبکوال به ترتیب، مولفه ی کنترل اطلاعات با میانگین 0/18- ± 15/58، مولفه اثر خدمت با میانگین 4/22 ± 14/53، مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان با میانگین 0/73- ± 10/80 بود. بین سطح دریافت خدمات و حداقل و حداکثر انتظارات تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001> p).
   

  نتیجه گیری

  خدمات کتابخانه ها حداقل انتظارات کاربران را برآورده نموده است اما بین سطح موجود و حداکثر سطح مورد انتظار فاصله دارد. بعد کنترل اطلاعات دارای میانگین بیشتری نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه به عنوان یک مکان دارای میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد بود. همچنین ضروری است مسئولین مربوطه در جهت بهینه سازی شرایط موجود در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان بخصوص در بعد کتابخانه به عنوان یک مکان تلاش و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
   

  کلیدواژگان: کتابخانه دانشگاهی، ارزیابی خدمات، کیفیت خدمات، لیبکوال
 • لیلا نوری*، یوسف دهقانی، علی پولادی ریشهری صفحات 21-29
  مقدمه

  مسئولیت در پرستاری ابعاد گسترده ای داشته و تضمین کننده شاخص های سلامت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری است. رعایت مسئولیت پذیری کارکنان بهبود جایگاه یک سازمان را در حوزه کسب و کار خود به دنبال دارد. شناسایی ارتباط ویژگی های شخصیتی افراد و رعایت اصول و موازین مسئولیت پذیری در محیط کار در بهره وری و اثربخشی سازمان موثر است. یکی از عوامل مهم در هنگام جذب کارکنان و ارتقاء شغلی افراد در سازمان هوش آنها است. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت پذیری پرستاران بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه آزمایشی تعداد 30 نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا کبود آهنگ که دارای کمترین نمره هوش هیچانی بودند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت) مداخله آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند. هر دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون مسئولیت پذیری مورد پیش آزمون و در انتها مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.

  یافته ها

  گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای عملکرد بهتری در پس آزمون مسئولیت پذیری داشت بدین صورت که  تفاوت نمرات بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری معنی دار بود (P≤05/0).

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها پیشنهاد می شود سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش هیجانی کارکنان خود شاهد افزایش مسئولیت پذیری ایشان باشند.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، آموزش هوش هیجانی، پرستاران
|
 • Mohammad Reza Rajabnejad, Razi , Allah Khoshdouni Farahani, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh Page 1
  Background and Aim

  The Tohfeh of Hakim Momen was the main practiced medical book for nearly three centuries and was widely used in Iran versus the Ibn Sina law, Nafisi, and the Great Karabaddin, and is still widely credited and used by practitioners of traditional medicine. The purpose of this study was to investigate the treatment and prevention of insect and vermin bites from Seyyed Mohammad Momen Tonekaboni's point of view of in his book "Tohfatol-al Momenin".

  Materials and Methods

  This is a descriptive study and a case study investigating insect and vermin bite prevention from the fourth diagnosis of the Book of Tohfeh Hakim Momen, from the Medical and Pharmaceutical books of the Safavie era, authored by Mohammad Momen ebn Myrza Mohammad Zaman Hosseini Tonekaboni Deylami.

  Results

  In Hakim Momen's book, for the treatment and prevention of insect and vermin bites, it is recommended to use the following: Everglades, Boiled Peel and Berries Extract, Berries Egg, Beef Dung, Vinegar, Ephesine, Lemon Leaf, Basil, Lemon juice, zernich (arsenic sulfur), nadir (ammonium chloride) and beef tallow, peppermint, blackberry leaf extract, savory with honey, raw spinach, onion, and fig with walnut and cows oil.

  Conclusion

  This book is highly valued in the fields of medicine and medicinal herbs. The book can be used for clinical trials especially in the treatment and prevention of insect and animal bites.

  Keywords: Treatment, Prevention, Insect, Vermin Bites, Seyyed Mohammad Momen Tonekaboni, Tohfatol-al Momenin, Hakim Momen
 • Mahvash Kalhor, Farideh Bardi Neshin, Fardin Karimi, Mehdi Birjandi Page 8
  Background and Aim

  Nowadays, libraries are core set oriented towards the customer. Therefore, the quality assessment of the libraries must be performed based on the service delivery process to the users. This research was conducted with the aim of measuring the quality levels of library services in Lorestan University of Medical Sciences using the LibQual standard tool.
   

  Materials and Methods

  In this study, a descriptive survey method was used. The statistical population was all active members of the libraries of Lorestan University of Medical Sciences in the second semester of the academic year of 20017-18. The sample size was 323 persons who were selected by simple random sampling method. The data were collected using the standard self-report LibQual questionnaire and analyzed by independent t-test, variance analysis and Tukey post hoc test.
   

  Results

  The most satisfaction of the users, from the three components of LibQual respectively, the information control component with a mean of 15.58 ± -0.18, the service effect component with a mean of 14.53 ± 4.22, the library component to The title of a place was 10.80 ± -0.73. There was a significant difference between the level of receiving services and the minimum of maximum expectations (p <0.001).
   

  Conclusion

  Libraries' services meet the minimum expectations of users, but they differ between the existing level and the maximum expected level. The dimension of information control had a higher mean than the other dimensions and the library dimension as a mean had a lower mean than the other dimensions. It is also necessary that the relevant authorities have the necessary effort and planning to optimize the conditions in the libraries of Lorestan University of Medical Sciences, especially in the library dimension.
   

  Keywords: Academic library, service evaluation, service quality, LibQual
 • Leila Nouri*, Yousef Dehghani, Ali Pouladi Reyshahri Pages 21-29
  Background and Aim

  Responsibility in nursing is broad in scope and guarantees health indicators and improved quality of nursing services. Employee responsibility improves the position of an organization in the area of its business. Identifying the relationship between the personality traits of individuals and observing the ethical principles and norms in the workplace are effective in the efficiency and effectiveness of the organization. One of the most important factors when recruiting employees and promoting their career is their intelligence organization. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on nurses' responsibility.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 30 nurses from Imam Reza Kaboudarahang Hospital, who had the lowest score of intelligence test, were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received emotional intelligence training intervention for 10 sessions (once a week for 2 hours). Both the experimental and control groups were subjected to pre-teste and post-test by the responsibility questionnaire. The results were analyzed using independent t-test.

  Results

  The experimental group had better post-test performance than the control group, so that the difference between pre and post test scores was statistically significant in both experimental and control groups (p< 0.05).

  Conclusion

  The findings suggest that organizations should increase their responsibility by emphasizing the importance of enhancing the emotional intelligence of their employees.

  Keywords: Responsibility, Emotional intelligence, Training, Nurses