فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نسرین آقاملا، لیلا نیرومند* صفحات 5-34

  این تحقیق با هدف بررسی نقش مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای آنان انجام شد. در این تحقیق از نظریه‌های سواد رسانه‌ای پاتر و مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش انجام این تحقیق، روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مهارت‌های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه سواد رسانه‌ای محققساخته بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 385 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهارت‌های زندگی و مولفه‌های ده‌گانه آن که شامل مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط موثر، مهارت روابط بین‌فردی، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت توانایی حل مساله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر انتقادی و مهارت توانایی مقابله با استرس است بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی تاثیر دارد. همچنین مهارت‌های زندگی بر ابعاد سواد رسانه‌ای که شامل بعد شناختی، بعد زیبایی‌شناختی، بعد احساسی و بعد اخلاقی است نیز تاثیر دارد.
   

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، شهروندان تهرانی، سواد رسانه ای
 • مصطفی جواهری تقدس، مهین نسترن *، اسفندیار زبردست، میثم بصیرت صفحات 35-65

  بیشتر کلان‌شهرها فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری را در خود جای داده و تمرکزهای منطقه‌ای و انباشتگی شهری به وجود آورده‌اند که به الگوی توسعه فضایی مرکز-پیرامون منجر شده است. کلانشهر تهران به‌عنوان قطب جذب جمعیت در سطح منطقه و کشور عمل کرده است اما نتوانسته باعث توزیع امکانات و جمعیت به دیگر سکونتگاه‌های اطراف منطقه گردد. هدف این مقاله بر اساس موارد مذکور شناسایی و تحلیل اثرات توسعه کلانشهر تهران با کمک دو رویکرد رشد-توسعه‌ای و ساختاری-فرمی است تا از این طریق نحوه رشد و توسعه کلانشهر تهران و اثرات آن بر مناطق پیرامونی خود بین سال‌های 1365 الی 1395 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. شاخص‌های مورداستفاده در این دو رویکرد شامل ضریب جینی و منحنی لورنز، آنتروپی شانون، شاخص هلدرن، تراکم جمعیتی، نسبت مساحت ساخته‌شده به کل مساحت منطقه، شاخص هرفیندال، شاخص هندرسون، ضریب گری، و ضریب موران است که در این مطالعه از ضریب موران در سطح محدوده مجموعه شهری تهران استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد روند توزیع و نشر توسعه در مجموعه شهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395 از کلانشهر تهران به سوی غرب و جنوب، شامل شهرهای کرج، اسلامشهر و رباط‌کریم و همینطور ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در محور تهران- کرج و تهران-اسلام‌شهر-رباط‌کریم بوده است و سایر نواحی محدوده آنچنان در توزیع و پراکنش جمعیت و توسعه نقشی نداشته‌اند.
   

  کلیدواژگان: کلانشهر تهران، مناطق پیرامونی، رویکرد رشد و توسعه ای، رویکرد ساختاری و فرمی
 • علی دارابی *، مسعود مطلبی صفحات 67-101

  با توجه به اینکه جامعه ایران از دیرباز جامعه‌ای دینی بوده است، باید به سهم دین در فرهنگ سیاسی کشور، به خصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از منابع اصلی فرهنگ توجه شود. به بیانی دیگر، بخش اعظم مبادی نظری، عقاید و باورها و سنت‌های حاکم بر فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در متن تاریخ و حیات جمعی جامعه دینی ایرانی شکل گرفته است و همین عامل، تعیین‌کننده بخشی از الگوهای کنش و رفتار فرهنگی-سیاسی ایرانیان در قبال سیاست و قدرت سیاسی و به‌خصوص پذیرش، نقد یا نفی نظام سیاسی موجود اعم از داخلی و بین‌المللی بوده است. در نوشتار حاضر که با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوه اسنادی به رشته تحریر درآمده است، تلاش می‌شود مولفه‌ها و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در جمهوری اسلامی در دو عرصه و سطح داخلی و خارجی تبیین و عملیاتی گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در عرصه داخلی شهادت‌گرایی، آخرت‌گرایی، انتظارگرایی، موعودگرایی و در عرصه خارجی جهاد و بیگانه‌ستیزی از نشانگان و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی به‌شمار می‌آید.
   

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، جامعه ایرانی، انقلاب اسلامی، دین گرایی، شهادت گرایی، انتظار و موعودیت
 • اسحاق ارجمندسیاهپوش*، داریوش رضاپور صفحات 103-124

  نگرش مدیران در خصوص محیط‌زیست شهری نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای زیست‌محیطی آنان دارد و برای جهت‌دهی نگرش مدیران، مطالعه عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. در این راستا، این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک نسبت به مقوله محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن است. روش مطالعه تحقیق پیمایشی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران شهر اندیمشک تشکیل می‌دهند که بنا بر آمار 90 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری کل‌شماری همین تعداد به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که بین متغیر وابسته، یعنی نگرش مدیران نسبت به محیط‌زیست شهری، و متغیرهای مستقل، یعنی میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی، میزان تخصص و تجربه کاری و سن، رابطه معناداری وجود دارد. درحالی‌که بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان ارزش‌های اجتماعی، و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد.
   

  کلیدواژگان: محیط زیست، وسایل ارتباط جمعی، تخصص گرایی، ارزش ها، شهر اندیمشک
 • مینا قدمی، علی اکبر رضایی *، عباسعلی قیومی صفحات 125-146

  تغییرات گسترده و جهانی‌شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های مادی و انسانی، اهداف سازمان را در جهت توسعه زندگی اجتماعی و شهری تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت‌ها و استفاده از آن‌ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم‌اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش‌ها و الهام‌‌بخشی موجب تحول و نوآوری شوند و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت‌پذیری و هماهنگی در آن‌ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه‌ای به کار گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن را فراهم می‌سازند. برای حصول توانمندی‌های سازمان، که خود آن نیز در گرو توانمندی منابع انسانی آن است، باید اقتصاد سازمان که یکی از ارکان اصلی حرکت سازمانی است، پویا گردد و همگام با اقتصاد جهانی گام بردارد و این خود در گرو داشتن اقتصادی نوآور و خلاقیت محور است. در این پژوهش برای بررسی رابطه دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، موسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. در این مطالعه از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه طراحی‌شده استفاده شد؛ سپس با استفاده از نرم‌افزار Spss آمارها تجزیه و تحلیل شدند. موسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعه آماری دارای 50 گروه زیرمجموعه می‌باشد که دارای 2000 نفر کارمند است؛ بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه مورداستفاده در این پژوهش 322 نفر هستند. برای بررسی رابطه دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، رابطه اقتصاد نوآوری با مولفه‌های دووجهی رهبری-مدیریتی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری، بین بعد عقلگرایی اقتصاد نوآوری و ابعاد فرهنگ، نوع رهبری، وظایف اصلی، هدف کاربردی مدیریت دووجهی و همچنین مدیریت دووجهی و ابعاد عقلگرایی و انسان‌گرایی و اقتصاد نوآوری رابطه نسبتا معنی‌داری برقرار است که شدت جریان آن متوسط و جهت آن مستقیم است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اقتصاد نوآوری با تمامی ابعاد مدیریت دووجهی از جمله فرهنگ، ابعاد رهبری، هدف کاربردی، وظایف اصلی و ساختار مدیریت رابطه معناداری دارد. بنابراین با ترسیم نقشه راه جدید بر اساس روش اقتصاد نوآوری می‌توان سبب خلق ارزش، یادگیری، شناخت و انگیزه هرچه بیشتر کارکنان گردید که این مهم خود در گرو داشتن استراتژی دووجهی رهبری-مدیریتی هموار می‌گردد.
   

  کلیدواژگان: رهبری، مدیریت دووجهی، اقتصاد نوآوری
 • محمد عبدالحسینی، طاهر روشندل اربطانی *، سید وحید عقیلی صفحات 147-171

  شبکه اجتماعی اینستاگرام از محبوبیت بالایی در ایران و جهان برخوردار است و توانسته است نظرات بسیاری را به خود جلب نماید. امکانات پلتفرم این شبکه اجتماعی امکان مناسبی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های مختلف فراهم آورده است تا تبلیغات خود را در این شبکه ارائه نمایند و مخاطبان را برای خرید خدمات یا کالاها ترغیب نمایند. آمارهای منتشرشده نیز نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این توصیف، این سوال پیش می‌آید که چه سنجه‌هایی برای سنجش اثرگذاری تبلیغات در شبکه اینستاگرام را می‌توان ارائه نمود؟ برای پاسخ به این سوال در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و 36 تحقیق شاخص در این عرصه (18 تحقیق داخلی و 18 تحقیق خارجی) موردارزیابی قرار گرفته‌اند و کوشش شده است تا ابعاد و مولفه‌های برای سنجش این اثرگذاری ارائه شوند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که برای سنجش اثرگذاری تبلیغات در اینستاگرام می‌توان بر روی چهار بعد شامل ابعاد مرتبط با تبلیغ، ابعاد اثرگذاری روانی- زیستی، ابعاد مرتبط با برند و ابعاد مرتبط با رسانه تاکید کرد. هر یک از این ابعاد خود شامل مولفه‌های مختلفی هستند که محققان ارتباط میان آنها و اثرگذاری تبلیغات در اینستاگرام را مورد تایید قرار داده‌اند. در پایان این تحقیق، با توجه به وضعیت خاص بهره‌گیری از اینستاگرام در ایران، پیشنهاداتی برای صاحبان صنایع و شرکت‌ها آورده شده است که بتوانند در این عرصه به موفقیت بیشتری دست یابند.
   

  کلیدواژگان: تبلیغات، اینستاگرام، بازاریابی، شبکه های اجتماعی، ارزیابی اثربخشی
 • صابر باقری، عباس طلوعی اشلقی*، نازنین پیله وری، علیرضا پور ابراهیمی صفحات 173-205
 • مژگان صالح آهنگر، سعید تیزقلم زنوزی*، مهرداد جاویدی نژاد صفحات 207-233
 • امیرمجاهد مظلومیان، مسعود کوثری، سیدمحمود نجاتی حسینی صفحات 235-264
|
 • nasrin aghamala, leila niroomand * Pages 5-34

  This study was conducted to investigate the role of life skills of Tehranian citizens on their media literacy. The study used Potter's media literacy theories and WHO life skills. The method of this research was survey and measurement tools, Saatchi et al. (2010) life skills questionnaire and media literacy questionnaire. Statistical population included the citizens of Tehran and the sample size was 385 using Cochran formula. In this study, multistage cluster sampling was used. Research findings showed that life skills and its ten components including self-awareness, empathy, effective communication, interpersonal skills, decision making, problem solving skills, creative thinking skills, critical thinking skills and ability skills Coping with stress is affecting media literacy of Tehranian citizens. Life skills also influence the dimensions of media literacy, which include the cognitive dimension, the aesthetic dimension, the emotional dimension, and the moral dimension.
   

  Keywords: Life Skills, Citizens of Tehran, Media Literacy
 • mostafa javaheritaghados, mahin nastaran *, esfandiar zebardast, meisam basirat Pages 35-65

  Having embedded most of the economic, social activities and decision-making bodies within them, metropolitan cities are creating regional centralization and urban accumulation which leads to the development of core-peripheral model. Although Tehran metropolitan city has been a population attraction in a county and regional level, it has been unable to distribute facilities and population to other surrounding residential areas. Considering the mentioned factors, this paper is aimed at identifying and analyzing the effects of the development of Tehran metropolitan area through growth-development and structure-form approach. Having done so, the explanation of how Tehran city has developed and affected the surrounding areas between 1986 and 2016 is also provided. The indexes used in these two approaches are as follows: Gini coefficient and the Lorenz curve, Shanon entropy, Heldern model, population density, constructed and total area ratio, Herfindahl index, Henderson index, Geary coefficient, and Moran coefficient. The last one on the urban scale of Tehran is used in this study. The findings show that the trend of development and distribution of Tehran urban complex between 1986 and 2016 is towards west and south, including Karaj, Islamshahr, Robat karim and the construction of informal residential areas on Tehran-karaj and Islamshahr-Robat karim routes. Other regions of the area did not play a key role in spatial distribution of population.
   

  Keywords: Tehran Metropolitan, peripheral areas, growth-development approach, structure-form approach
 • ali darabi *, masood motalebi Pages 67-101

  Considering that Iranian society has long been a religious community, it should be considered the contribution of religion in the political culture of the country, especially in the years after the victory of the Islamic Revolution as one of the main sources of culture. In other words, most of the theoretical bases, beliefs and beliefs and traditions of political culture in the Islamic Republic of Iran are formed in the context of the history and social life of the Iranian religious community, and this determines the part of the patterns of Iranian cultural and political behavior and behavior in Iran; Previously politics and political power, and in particular the acceptance, critique, or negation of the existing political system, whether domestic or international. In this article, which has been written using descriptive-analytical approach and documentary style, it attempts to explain and operational the components and effects of religious culture in the political culture of the Iranian society in the Islamic Republic of Iran in two areas. The results of the research show that in the field of internal testimony, existentialism, anticipation, promiscuity and in the external arena of jihad and the alienation of religious symbols and effects in the political culture of the Iranian society is considered.
   

  Keywords: Political Culture, Iranian Society, Islamic Revolution, Religiosity, Messianism Expectation, Messianism (promised savior)
 • eshagh arjmand siahpoosh *, DARYOSH REZAPOUR Pages 103-124

  Managers' attitudes toward urban environment plays an important role in forming their environmental behaviors, with studying its effective factors being of importance in order to direct their attitude. In this regard, this study sought to investigate the attitude of Andimeshk city’s managers towards urban environment and its related factors. The research method was survey and the data collection method was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study consisted of all managers of Andimeshk city which according to the statistics were 90 people and using the total number sampling method, the same number was selected as sample size. Validity and reliability were obtained by Cronbach's alpha and face validity and SPSS software was used to analyze the results. Stepwise regression results showed that there is a significant relationship between the dependent variable managers' attitude towards urban environment and the independent variables using mass media, the amount of expertise and work experience and age. However, there was no significant relationship between the independent variables of socioeconomic status and the amount of social values with the dependent variable.
   

  Keywords: Environment, Mass Media, Specialization, Values, Andimeshk City
 • mina ghadami, ali akbar rezaei *, abasali ghaiyoomi Pages 125-146

  Extensive changes and globalization in today's world require a different and new leadership style which, through the optimal use of material and human assets and resources, realizes the goals of the organization and can develop capacities and use them. Leaders who create new perspectives, develop insights and inspire change and innovate, and use motivating followers to create commitment and accountability and coordinate them, using the elements and elements of the organization that Both the survival of the organization and the growth of the organization are provided. These leaders have the ability to operate effectively in complex and risky situations, creating the feeling within themselves and their subordinates that they can respond to challenges and opportunities that may arise. In order to gain the capabilities of the organization, which is itself dependent on its human resource capabilities, the organization's economy must be dynamic as one of the key pillars of the organizational move, and is consistent with the global economy, which depends on having innovative and creatively based economy. Is. One of the important features of innovative organizations can be the employee's learning and creativity, which promotes the organization's day. In this study, for the purpose of studying the relationship between leadership and management with the innovation economy of Mellat financial institutions, it has been selected as the statistical community. The present study is for practical purpose. The purpose of this study was to collect data and information from the library and documentary methods. Then, a questionnaire was prepared by faculty members and a survey method was used to collect the data. Then SPSS software was analyzed and statistically analyzed. The financial institutions of the Mellat Bank, as a statistical society, have 50 subset groups with 2,000 employees, which according to the Morgan table, the number of samples used in this research is 322 people. In order to investigate the relationship between leadership and management with innovation economy, the relationship between innovation economy and two dimensions of leadership-management were measured. Based on the results of statistical analysis of the dimension of rationalism, the innovation economy and the dimensions of culture, type of leadership, the practical purpose of two-dimensional management as well as dual management and dimensions of rationalism and humanism and the innovation economy are relatively significant, with the intensity of its flow moderate and direct towards it. The results obtained show that with the 99% probability of the relationship between the innovation economy and multifaceted management was confirmed. Regarding other components, it can be said that the innovation economy has a positive and positive relation with the 95% probability of cultural dimension. Also, the innovation economy with a 95% probability has a significant positive relationship with the leadership dimension. The innovation economy has a positive and positive relationship with the probability of 95% with the target application dimension. Also, the innovation economy with 95% probability has a significant positive relationship with the main tasks dimension and the innovation economy with a 95% probability has a significant positive relationship with the structure dimension. Therefore, by mapping a new roadmap based on the methodology of innovation economics, it is possible to create the value of learning and recognition and the motivation of more employees, which depends on the strategic management of leadership and management.
   

  Keywords: Leadership, Management, Innovation Economy, Transformation, Rationalism, Naturalism, Humanism
 • muhammad Abdulhosseini, Taher Roshandel Arbatani *, Seyyed Vahid Aghili Pages 147-171

  Instagram is highly popular social network in Iran and in the world and has been able to attract many opinions. The platform features of this social network provide a good opportunity for economic operators and companies to advertise on the network and encourage audiences to buy services or goods. Published statistics also show that many domestic and foreign companies have invested in this field. With this description, the question arises as to how can we measure the effectiveness of advertising on the Instagram network? To answer this question, content analysis method has been used in this research. 36 research indicators in this field (18 internal studies and 18 external studies) have been evaluated and attempts have been made to provide dimensions and components for measuring this effect. The results of this study show that to measure the effectiveness of advertising on Instagram, one can focus on four dimensions, including dimensions related to advertisement, psycho-social impact dimensions, brand-related dimensions, and dimensions related to media. Each of these dimensions includes the various components that researchers have approved of the relationship between them and the effectiveness of advertising on the Instagram. At the end of this research, given the particular status of the use of Instagram in Iran, suggestions were made for the owners of the industries and companies that could be successful in this field.
   

  Keywords: Advertising, Instagram, Marketing, Social Networks, Evaluating Effectiveness