فهرست مطالب

خانواده و پژوهش - سال شانزدهم شماره 44 (پاییز 1398)
 • سال شانزدهم شماره 44 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه حاجی حسنی، مهدیه صالحی*، سوزان امامی پور صفحات 7-28

  هدف از این پژوهش تدوین مدل بهزیستی ذهنی براساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیکی و امنیتی مدرسه با میانجیگری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه بود. طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر مدارس دولتی دوره اول متوسطه مناطق 11، 18، 2 و 7  شهر تهران بود. نمونه آماری شامل 630 نفر بود که از این عده 209 نفر پایه هفتم، 213 نفر پایه هشتم و 208 نفر پایه نهم بودند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های جو مدرسه (2015)، بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان (2010) بود. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم مثبت میان جو مدرسه و خود تنظیمی وجود دارد که در سطح 0/01 معنادار است  (0/01>P ، 0/297=  β). رابطه میان جو مدرسه و بهزیستی روانی نیز مستقیم و در سطح 0/01 معنادار و مثبت است (0/01>P ، 0/862=  β) و میان جو مدرسه و بهزیستی روانی با واسطه گری خودتنظیمی رابطه غیرمستقیم و معنادار در سطح 05/0 وجود دارد. ضریب مسیر مستقیم میان خودتنظیمی و بهزیستی روانی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (0/01>P ، 0/098 β =) . بنابراین نتیجه می گیریم که مدرسه مهم ترین مکان برای ارتقای سلامت روان نوجوانان است و باید با ایجاد جو آموزشی مثبت و پر جنب و جوش، شرایط و امکانات تنظیم هیجانات و افزایش تاب آوری دانش آموزان را فراهم کرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، جو مدرسه، خودتنظیمی هیجانی، دانش آموزان
 • خدیجه علی آبادی*، سیروس معدندار، رضا محمدکاظمی، عباس عباس پور، محمدقلی میناوند صفحات 29-52

  در اقتصاد پویای جهان امروز، رویکردهای سنتی کسب و کار دیگر پاسخگوی نیازهای رشد و بقا و رقابت در بازار نیستند و کارآفرینی به مثابه یک ضرورت، پیش روی  خانواده ها، نهادها و افراد قرار می گیرد و یکی از دغدغه های اساسی، ایجاد اشتغال مولد برای جوانان کشورمان است. از این رو باید با برنامه ریزی، امکانات لازم برای کارآفرینی آنان فراهم شود. فضای مطلوب درون خانواده و همراهی رسانه ها به ویژه تلویزیون این امکان را به جوانان می دهد تا با گسست از عادتها و باورهای ناقص خود در پی تغییر اندیشه و عملکرد خود در روند کارآفرینی باشند. با توجه به فراگیری تلویزیون پس از خانواده و نهادهای حکومتی، این رسانه می تواند در تحقق بخشیدن به این رسالت خطیر نقشی انکارناپذیر داشته باشد. این مقاله، با رویکرد کمی به بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه با میانجیگری حمایت خانواده پرداخته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و با رویکرد خوشه ای از چهار منطقه شهر تهران و از میان 346 نفراز افراد ساکن گردآوری شده است. تحلیل داده ها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام یافته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که محتوای کارآفرینی برنامه تلویزیونی از طریق نگرش فردی، حمایت خانواده، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده، قصد کارآفرینانه را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تاثیر محتوای اجتماعی برنامه تلویزیونی به طور میانجیگری شده و از طریق نگرش فردی، حمایت خانواده، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه، مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: حمایت خانواده، قصد کارآفرینانه، محتوای کارآفرینی
 • قدرت الله عباسی*، علیرضا رستمی صفحات 53-68

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک رفتارهای فداکارانه همسر و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان متاهل مقطع تحصیلی ابتدایی شهر آمل بود. جامعه آماری این پژوهش همه معلمان مقطع ابتدایی شهر آمل بود که از میان آنها 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاسهای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر هارپر و فیگرس (2008)، نارسایی هیجانی تورنتو (1994) و دلزدگی زناشویی پاینز (1996) گردآوری شدند و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفتند. یافته های پژوهش نشان دادند که میان متغیر ادراک رفتارهای فداکارانه همسر با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار و میان نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  (p<0.001).  همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر ادراک رفتارهای فداکارانه همسر به شکلی منفی و نارسایی هیجانی به شکلی مثبت در پیش بینی دلزدگی زناشویی نقش دارند. همچنین، این تحلیل نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین، نارسایی هیجانی مهم ترین پیش بین کننده دلزدگی زناشویی است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت روان شناسان و مشاوران مدرسه می توانند با بهره گیری از آموزش مهارتهای زندگی زمینه را برای تقویت رفتارهای فداکارانه و کاهش مشکلات مربوط به نارسایی هیجانی معلمان متاهل فراهم کنند و دلزدگی زناشویی شان را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: ادراک رفتارهای فداکارانه همسر، نارسایی هیجانی، دلزدگی زناشویی معلمان
 • آزاده فرهادیه، مریم اسماعیلی*، فاطمه رضایی صفحات 69-82

  جنبه های درونی مانند خودکارآمدی و عزت نفس و جنبه های بیرونی مانند کیفیت تعاملات والدین در سنین کودکی، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری تاب آوری هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه میان ادراک رفتار والدین و تاب آوری، در کودکان پایه های چهارم تا ششم دبستان در شهر اصفهان بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم دبستان شهر اصفهان در سال 1394 بود. 150 نفر به روش   نمونه گیری خوشه ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه های ادراک والدین (POPS)، پرسشنامه خودکارآمدی کودکان (SEQ-C) و مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (CDRS)، پاسخ دادند. داده ها با برنامه آماری SPSS نسخه 21 و آزمون تحلیل میانجی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد خودکارآمدی در رابطه میان ادراک رفتار والدین و تاب آوری، دارای نقش میانجی است. با توجه به نتایج پژوهش می توان استنباط کرد که بهبود ادراک رفتار والدین بر خودکارآمدی و در نتیجه بر افزایش تاب آوری در کودکان تاثیرگذار خواهد بود. درواقع سطوح بالاتر تاب آوری منعکس کننده ادراک فرد از توانمندی های خود برای مقابله با شرایط دشوار است. ازآنجاکه نگرش کودکان نسبت به خود، تا حد زیادی تحت تاثیر ادراک آنان از تعامل با والدین است، می توان گفت این احساس خودکارآمدی، تحت تاثیر ادراک کودک از رابطه با والدین شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، ادراک رفتار والدین، تاب آوری، دانش آموزان
 • صفی الله ملکی*، حمید انصاری، اصغر مهاجری صفحات 83-102

  ترس از مدرسه یک مقوله اجتماعی است که به شکلی گسترده از سوی جامعه شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مدرسه هراسی  می تواند به اختلالات یادگیری برای دانش آموزان و مشکلات و آسیبهای جدی برای خانواده ها، مدرسه و جامعه بینجامد. مقاله حاضر با هدف شناخت، بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مدرسه هراسی در کودکان در سه زمینه عوامل مرتبط با ویژگی های فردی، عوامل خانوادگی با رویکرد انتظارات اولیا از فرزندان و عوامل انسانی و فیزیکی مدرسه  به این موضوع پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی است و پژوهش با به کارگیری پرسشنامه (با مقدار آلفای کرونباخ 0/85 که نشان از قابل اعتماد بودن آن دارد) و با جامعه آماری 545 نفر از والدین دانش آموزان دوره سه سال اول ابتدایی که با فرمول کوکران حاصل شده به صورت میدانی انجام گرفته است. این پژوهش در پی یافتن سهم عوامل اجتماعی مدرسه هراسی در میان دانش آموزان تهرانی پایه های اول تا سوم ابتدایی بوده که طبق نتایج حاصله سه عامل فشار خانواده در امر تحصیل فرزند، نظر اولیای مدرسه نسبت به دانش آموز و تجربه کودک در زمینه محیط مدرسه از عوامل موثر بر مدرسه هراسی دانش آموزان است، به طوری که 20/2 درصد از متغیرهای مدرسه هراسی دانش آموزان دوره اول تا سوم دبستان به عوامل پیش گفته بستگی داشته است. بیشترین تاثیر 18 درصد مربوط به عامل فشار خانواده در امر تحصیل فرزندان، 1/3 درصد رفتار اولیای مدرسه نسبت به دانش آموز و 0/9 درصد مربوط به تجربه کودک در محیط مدرسه است.

  کلیدواژگان: والدین، دانش آموزان، مدرسه هراسی، خانواده، ویژگیهای فردی، عوامل انسانی و فیزیکی مدرسه
 • سید علیرضا افشانی*، آزاده ابویی صفحات 103-124

  با توجه به فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه در میان نوجوانان، به ویژه پسران، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد بودند. به سبب حجم بالای جامعه آماری، 150 نفر با بهره گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای برای غربالگری انتخاب شدند و به پرسشنامه کنترل خشم پاسخ دادند. پس از آن 30 نفر که کمترین نمره را در کنترل خشم به دست آوردند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 70 دقیقه ای تحت آموزش شفقت به خود قرار گرفت و گروه کنترل بدون آموزش باقی ماند. برای گردآوری داده ها  در هر دو گروه آزمایش و کنترل از پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (2003) استفاده شد. پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون میان دانش آموزان توزیع و تکمیل شد و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان موثر است (p<0.001). همچنین آموزش شفقت به خود بر خرده مقیاسهای کاهش احساس خشمگینانه، کاهش تمایل فیزیکی بروز خشم، کاهش خلق و خوی خشمگینانه، کاهش واکنش خشمگینانه، کاهش بروز خشم درونی و کاهش بروز خشم بیرونی موثر بود (p<0.05)، اما آموزش شفقت به خود بر تمایل کلامی بروز خشم تاثیری معنادار نداشت.

  کلیدواژگان: شفقت به خود، کنترل خشم، دانش آموزان
 • فریبا سیدان* صفحات 125-152

  سنجش نیازهای فراغتی، گامی اساسی درجهت برنامه ریزی توسعه آموزشی و تربیتی به شمار می آید. نیازهای آموزشی یکی از دروندادهای نظام آموزشی است که مبنای اساسی طرح ریزی، اجرا و ارزیابی نظامها قرار می گیرد. پژوهش پیش روی، به روش پیمایشی و با حجم نمونه برابر با 400 دانش آموز عضو سازمان دانش آموزی، 200دختر(فرزانگان) و200پسر(پیشتازان)، انجام شده است که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل در مقاطع ابتدایی(چهارم وپنجم)، راهنمایی و دبیرستان بودند. یافته ها نشان می دهند که دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی، نیازی مبرم به فعالیتهای فراغتی دارند. مهم ترین نیازهای فراغتی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی، به ترتیب اولویت، شامل نیاز به گردشگری، نیاز به برگزاری جشن و مراسم، نیاز به فعالیتهای مشارکتی، فعالیتهای ورزشی، فعالیتهای فرهنگی، فعالیتهای مذهبی و فعالیتهای هنری است. فاصله وضع موجود و مطلوب، درمورد تمام نیازهای  فراغتی، مقادیری منفی داشته و دانش آموزان مطالباتی بیش از وضع موجود دارند. همچنین رابطه میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان و نیازهای فراغتی آنان معنادار است و دانش آموزان محروم به فعالیتهای گردشگری، ورزشی، مشارکتی، فرهنگی و شرکت در مراسم و جشنها و مراسم مذهبی بیش از دانش آموزان با پایگاه اجتماعی بالا و متوسط نیاز دارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که احساس نیاز پسران به اغلب فعالیتهای فراغتی مانند گردشگری، فعالیتهای ورزشی و برگزاری گردهمایی، جشنها و مراسم بیش از دختران بوده و احساس نیاز دختران به فعالیتهای هنری بیش از پسران بوده است. از پیشنهادهای پژوهش تاکید بر اهمیت فعالیتهای فوق برنامه برای دانش آموزان در نظام آموزش وپرورش، انجام دادن یک نیازسنجی جامع و کامل برای ایجاد یک استراتژی کلان و مشخص درسطح کشور، تربیت مربیان آموزش دیده و به کارگیری مربیان توانمند، فراهم کردن فرصتهای برابر برای استفاده مناسب از اوقات فراغت، رفع آسیبهای برنامه اوقات فراغت دانش آموزان در بی توجهی به طبقات و مناطق محروم و حمایت مالی از آنها، رفع بی توجهی به تفاوتهای جنسیتی دختران و پسران در برنامه ریزی های مربوط به اوقات فراغت، توجه به برگزاری اردوهای گردشگری، توسعه و ارتقای مهارتهای ورزشی و سواد حرکتی، تدوین برنامه های تشویقی کتابخوانی، تشویق به فعالیتهای هنری و ایجاد باشگاه های متنوع هنری، تشکیل باشگاه ها و انجمنهای کارآفرینی و حرفه آموزی، افزایش مشارکتهای اجتماعی، تمرکز بر فعالیتهای گروهی اخلاق- محور و پرورش و رشد ایده های معنوی و اخلاقی دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، دانش آموزان، پسران، دختران، فعالیتهای فوق برنامه، سازمان دانش آموزی، آموزش و پرورش
 • قربانعلی سبکتکین ریزی*، احمد جعفری صفحات 153-170

  اردوهای راهیان نور دانش آموزی همه ساله در سطحی گسترده برای همه دانش آموزان پایه دوم متوسطه و به منظور تکمیل درس آمادگی دفاعی برگزار می شوند. این اردوها به منزله یک فعالیت فرهنگی فراگیر با پیامدهای اجتماعی- فرهنگی بسیار همراه اند که بررسی آنها می تواند به درک جایگاه این اردوها و به تبع آن ارزشهای دفاع مقدس در سطوح مختلف اجتماعی- فرهنگی کمک کند. این مقاله درصدد است میزان تاثیرگذاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی را بر ابعاد اجتماعی- فرهنگی دانش آموزان شهر کرج بررسی کند. داده های مورد نیاز از یک طرح پژوهشی استخراج شده اند که با هدف بررسی تاثیرگذاری اردوهای راهیان نور بر تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 91-1390 اجرا شده است. این تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شده و داده ها با کمک پرسشنامه گردآوری شده است. نمونه آماری پژوهش 460 نفر از دانش آموزان پایه دوم متوسطه شهر کرج بودند که 235 نفر از آنها در اردو شرکت داشتند و 225 نفر شرکت نداشتند. یافته ها حاکی از آن است که شرکت در اردوی راهیان نور تاثیری مثبت بر میزان دینداری (مقدار 3/95 t=، معناداری 0/000)، سرمایه اجتماعی (مقدار 5/3 t=، معناداری 0/000)، تعلق به هویت ایرانی- اسلامی (مقدار 4/1 t=، معناداری0/000)، ساده زیستی (مقدار 4/9 t=، معناداری 0/000) و الگوگیری از رزمندگان و شهدا (مقدار 10/5 t=، معناداری 0/000) می گذارد.

  کلیدواژگان: اردوی راهیان نور، سرمایه اجتماعی، دینداری، گروه مرجع و هویت
|
 • S. Hajihassani, M. Salehi*, S. Emamipour Pages 7-28

  The purpose of this research was to develop a structural model for predicting subjective well-being based on educational, social, emotional, physical, and security climate of schools through mediation of emotion regulation among junior high school female students. This research had an applied, correlational design. The statistical population of the study comprised all junior high school female students in public schools in Tehran in Districts 2, 7, 11 and 18. The drawn sample (N= 630) was selected using multi-stage cluster sampling method. The instruments included the 2015 National School Climate Survey, Subjective Well-Being Scale (SWS) (Keyes & Magyar-Moe, 2003), and Affective Style Questionnaire (ASQ; Hofmann & Kashdan, 2010). Structural equation modeling was performed to analyze the data. The results showed that there was a positive direct relationship between school climate and self-regulation (p<0.01, β=0.297). In addition, a direct positive correlation was observed between school climate and subjective well-being (p<0.01, β=0.862). The results demonstrated that emotion regulation played a mediating indirect role in the link between school climate and subjective well-being. Finally, it was found that the direct path coefficient between self-regulation and subjective well-being was positive and significant (p<0.01, β=0.098). Hence, it can be concluded that schools are the most important place for boosting mental health in adolescents and a rich and positive school climate can pave the way for promoting resilience in students and regulating their emotions.

  Keywords: subjective well-being, school climate, emotion self-regulation, students
 • K. Aliabadi*, S. Ma’Dandar, R. Mohammadkazemi, A. Abbaspour, M.G. Minavand Pages 29-52

  In today's dynamic world economy, traditional business approaches no longer meet the needs of market survival, growth and profitability, and entrepreneurship is presented to families, institutions, and individuals as a necessity. One of the main concerns is to create productive employment for young people in the country, which requires the necessary platform for entrepreneurship. The favorable environment within the family and the accompanying media, especially television, allow children to break through their defective habits and beliefs in order to change their thinking and practice in the entrepreneurial process. Given the pervasiveness of television after family and government institutions, it can have an undeniable role in fulfilling this vital mission. This paper, with a quantitative approach, examines the impact of entrepreneurship television programs on entrepreneurial intentions through the mediation of family support. Data were collected using a questionnaire with cluster approach from 4 districts of Tehran and 346 residents. Data analysis was performed using structural equation modeling approach using LISREL software. The findings of the study indicate that the entrepreneurial content of the television programs directly influences entrepreneurial intentions through individual attitudes, family support, subjective norms, and perceived behavioral control. The impact of social content on entrepreneurial intentions has also been mediated and confirmed through individual attitudes, family support, subjective norms, and perceived behavioral control.

  Keywords: family support, entrepreneurial intention, entrepreneurial content
 • G. Abbasi*, A. R. Rostami Pages 53-68

  The present research was undertaken to investigate the relationship between spouses’ perception of sacrificing behavior, alexithymia, and marital burnout among primary school teachers. The statistical population of the study was comprised of all primary school teachers in Amol from among whom 200 teachers were selected through random multi-stage cluster sampling method. The instruments included Perception of Sacrifice Scale (Harper & Figuerres, 2008), Toronto Alexithymia Scale (1994), and Couple Burnout Measure (Pines, 1996). The data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. The findings indicated that spouses’ perception of sacrificing behavior was negatively associated with marital burnout, whereas alexithymia was positively correlated with marital burnout (P<0.001). Regression analysis also showed that spouses’ perception of sacrificing behavior could negatively predict marital burnout, while alexithymia positively predicted this variable. Among predictor variables, alexithymia was the most important predictor of marital burnout. Based on the findings, school psychologists and counselors can use life skills training programs to enhance sacrificing behavior and reduce problems caused by alexithymia among teachers and as a result decrease teachers’ marital burnout.

  Keywords: spouses’ perception of sacrificing behavior, alexithymia, teachers’ marital burnout
 • A. Farhadieh, M. Esmaeeli*, F. Rezaee Pages 69-82

  Internal aspects such as self-efficacy and self-esteem and external ones such as the quality of parent–child interactions are among the most important factors affecting the formation of resilience. This study sought to investigate the mediating role of self-efficacy in the relationship between perception of parents' behavior and resilience in 4-6th grade students in Isfahan. The research design was descriptive-correlational. The statistical population of the study comprised all 4-6th grade students in Isfahan in 2015. A number of 150 students were selected via cluster sampling method and then responded to the Perceptions of Parents Scale (1991), Self-Efficacy Questionnaire for Children (2001) and Connor-Davidson Resilience Scale (2003). The obtained data were analyzed by SPSS21 software and mediating analysis. The results demonstrated that self-efficacy mediates the relationship between perception of parents’ behavior and resilience. Hence, improving the perception of parents' behavior can positively affect self-efficacy and this in turn can build resilience in children. In fact, higher levels of resilience reflect individuals’ perception of their ability to adapt successfully in the face of stress and adversity. Due to the fact that children’s attitude toward themselves is largely influenced by their perception of their interaction with parents, it can be stated that self-efficacy is shaped by the perception of the children of their relationship with parents.

  Keywords: self-efficacy, perception of parents' behavior, resilience, students
 • S. Maleki*, H. Ansari, A. Mohajeri Pages 83-102

  The present study was carried out to identify and analyze the social factors affecting school phobia in children in three domains of personal characteristics, parental expectations for children's educational attainment, and human and physical factors related to schools. The research method was survey and the statistical population of the study was comprised of 545 parents of Tehrani elementary school students in grades one to three. The instrument included a questionnaire with Cronbach's alpha of 0.85 which showed the internal consistency of the measure. Based on the results, three factors, i.e., parental expectations for children's educational attainment, school personnel’s perception of students, and children’s experience of school environment are among the important factors associated with school phobia. More specifically, 20.2% of variance in school phobia variable is explained by the aforementioned factors. The most significant factors contributing to school phobia are parental expectations for children's educational attainment (18%), school personnel’s perception of students (1.3%), and children’s experience of school environment (0.9%), respectively.

  Keywords: parents, students, school phobia, family, personal characteristics, human, physical factors related to schools
 • S.A.R. Afshani*, A. Abou’Ee Pages 103-124

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of self-compassion training in controlling anger among junior high school male students in Yazd. The statistical population of the study comprised all junior high school boys in Yazd from among whom 150 students were selected by random multi-stage cluster sampling method. The Anger Control Questionnaire was administered to them and the 30 students who obtained the lowest scores were chosen and randomly assigned to two experimental (N=15) and control groups (N=15). The experimental group was treated with eight 70-minute self-compassion sessions; however, the control group received no intervention. To collect data, the State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2) (Spielberger, 2003) was utilized in pre- and post-tests for both experimental and control groups. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). The findings showed that self-compassion training was effective in controlling students' anger (p<0.001). Furthermore, self-compassion training reduced the subscales of feeling angry, feeling like expressing anger physically, angry temperament, angry reaction, anger expression-in, and anger expression-out  (P<0.05). Nevertheless, self-compassion training had no significant impact on feeling like expressing anger verbally.

  Keywords: self-compassion, anger control, students
 • F. Seyedan* Pages 125-152

  Measuring leisure needs is an essential step in planning educational development. Educational needs are one of the educational system's foundations that underlie the planning, implementation, and evaluation of the systems. This study was conducted through survey on a sample of 400 students [200 girls (Farzanegan) and 200 boys (Pishtazan)] from elementary school (fourth and fifth grades), guidance and high school in school year 2013-14. Findings show that students at different educational levels are in dire need of leisure activities. The most important leisure needs of students in the student organization are, respectively, the need for tourism, the need for celebrations, the need for collaborative activities, the need for sports, the need for cultural activities, the need for religion and the arts. For all leisure needs, the status quo is not desirable, and there is a gap between the existing and desired state. Furthermore, there is a significant relationship between students’ socio-economic status and their leisure needs. Deprived students need more tourism, sports, participatory, cultural, religious events and celebrations than those belonging to middle and upper classes. The findings also indicate that boys are more in need of tourism, sports and gatherings, celebrations and ceremonies than girls. Girls have a greater need for artistic activities than boys. Implications of the present study emphasize the importance of extracurricular activities for students in the education system. It is important to carry out a comprehensive needs assessment in order to develop a country-wide macro strategy. It is vital to address the disadvantages of leisure programs by focusing on disadvantaged and financially disadvantaged classes, and by educating trained instructors and utilizing the power of capable educators. It is also important to address gender differences in leisure time planning for girls and boys. It is worth noting that in order to meet the leisure needs of students, it is necessary to organize tourism camps, develop and promote sports and literacy skills, formulate promotional reading programs, encourage artistic activities and create diverse artistic associations, create community clubs, vocational clubs, entrepreneurial clubs, and ethics focused on nurturing students' spiritual and moral abilities.

  Keywords: leisure time, students, boys, girls, extracurricular activities, student organization, education
 • G. Saboktakin Rizi*, A. Ja’Fari Pages 153-170

  Rahian-e Noor (the pilgrims of light) camps are organized to make Iranian students familiar with the sacrifices and dedication of soldiers who lost their lives in the Iraq-imposed 1980-88 war known as “Sacred Defense”.  These camps are held annually for all 10th grade students and they have numerous social and cultural effects. This article set out to investigate the impacts of Rahian-e Noor Camps on Karaji students. The data were extracted from a research project that had been carried out to study the the impacts of these camps on changing attitudes and behavior of students in school year 2011-12. The research was conducted through a survey and the data were collected using a questionnaire. The sample consisted of 460 10th grade students, 235 of whom had participated in camps and 225 had not. Findings indicated that attending Rahian-e Noor Camps had a positive effect on religiosity (t = 3.95, p =0.000), social capital (t = 5.3, p =0.000), Iranian-Islamic identity (t = 4.1, p =0.000), simple living (t = 4.9, p =0.000), and to model after veterans and martyrs (t = 10.5, p =0.000).

  Keywords: Rahian-e Noor Camps, social capital, religiosity, reference group, identity