فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 67، پاییز 1398)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 67، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ندا کریمی، شهرزاد سعادت قرین، آذر طل، رویا صادقی*، مهدی یاسری، بهرام محبی صفحات 213-228
  زمینه و هدف

  انتخاب رفتارهای سالم در نوجوانی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این رفتارها در این دوران یایه ریزی می شود. از طرف دیگر، توجه به سلامت دختران از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این رفتارها را به نسل بعدی نیز منتقل می کنند. از این رو هدف این مطالعه شناسایی نقش تعیین کنندگی سواد سلامت و متغیرهای زمینه ای در رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در بین دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر تهران بود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع  مقطعی، توصیفی-تحلیلی و بر روی 370 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای در سال 1397 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک، سواد سلامت نوجوانانHELMA  و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (HPLPII) جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 25  استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد سواد سلامت (39/0=β و 001/0>p)، علاقه به موضوعات سلامت (35/1=β و 001/0>p)، مطالعه مجله و روزنامه (76/0=β و 007/0=p) تحصیلات پدر(002/0=p)، شاخص توده بدنی(022/0=p)، رشته تحصیلی (001/0>p)، اولین منبع اطلاعات سلامت (001/0>p) و محل زندگی (023/0=p) ارتباط مستقیم و معنی داری با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت داشتند. بین سن (69/1-=β و 001/0>p) و ارزیابی وضعیت سلامت (67/1-=β و 01/0>p) با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت ارتباط معکوس و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه میانگین نمره سواد سلامت در طبقه بندی "نه چندان کافی" و نمره رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دختران دانش آموز در سطح متوسط بود، لزوم تدوین برنامه های آموزشی جهت افزایش سواد سلامت  در طراحی و اجرای مداخلاتی جهت ارتقاء این دسته از رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش آموزان باید مد نظر قرارگیرد.

  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، سواد سلامت، دانش آموزان دختر، نوجوانان
 • لیلا افضلی، سوگند قاسم زاده*، مریم هاشمی بخشی صفحات 229-242
  زمینه وهدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانگان بالینی و مهارت های اجتماعی کودکان بیش فعال انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با مراحل پیش آزمون-پس آزمون بود. برای این منظور پژوهش تعداد 28 نفر از دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی مراجعه کننده به یک مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس در دو گروه مساوی چهارده نفری قرار گرفتند. گروه آزمایشی در برنامه خانواده درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

  روش کار

  ابزارهای پژوهش، پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(1992) و پرسشنامه کانرز والدین(1999) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مداخلات خانواده محور منجر به افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش نشانه های بالینی کودکان دارای اختلال بیش فعالی می شود.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که مداخله پژوهش حاضر برای افزایش مهارت اجتماعی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی مفید است.

  کلیدواژگان: مداخلات خانواده محور، اختلال بیش فعالی، مهارت های اجتماعی
 • مریم جمشیدی مقدم، غلامرضا جاهد خانیکی*، عباس رحیمی فروشانی، نبی شریعتی فر صفحات 243-256
  زمینه و هدف

  غذا و تغذیه می تواند مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل دهد و بیماری های ناشی از غذا، یک مشکل بهداشت عمومی جدی می باشد. دست اندرکاران غذایی که در آشپزخانه ها کار می کنند نقش مهمی در انتقال بیماری های قابل انتقال از طریق غذا ایفا می کنند. بیماری های ناشی از غذا، بویژه آنها که بوسیله باکتری ها، ویروسها، انگلها و قارچها ایجاد می شوند قابل پیشگیری هستند و آموزش در مداخله مناسب غذا، یک کلید برای پیشگیری است.

  روش کار

  مطالعه ای مقطعی در 10 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396 انجام گرفت. در این مطالعه 136 نفر از دست اندرکاران غذای شاغل در بخش آشپزخانه بیمارستانها توسط پرسشنامه، از نظر میزان آگاهی، نحوه نگرش و عملکرد، ارزیابی شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که 8/08% از گروه مورد مطالعه از آگاهی خوبی در خصوص بهداشت و ایمنی مواد غذایی برخوردار بودند (امتیاز بالاتر از 75%). همچنین 16/7% از آنها امتیاز کامل نگرش را کسب کردند. بیمارستانها از نظر عملکرد در سطح مطلوبی بودند. همچنین نتایج نشان داد که میان متغیرهای میزان تحصیلات و گذراندن دوره آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط دست اندرکاران غذا و میزان آگاهی آنها رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آگاهی کافی در خصوص مباحث بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بین کارکنان دست اندرکار تهیه و توزیع غذا در بیشتر بیمارستان ها وجود ندارد؛ و انجام مداخله آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه موضوعات مورد ضعف و همچنین حساس سازی بیشتر پرسنل پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، دست اندرکاران غذا، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بیمارستان ها، بیماری های ناشی از غذا
 • نگین بلورچی، الهام ابراهیمی، جلیل فلاح، علی جوادی، سید سعید اشراقی* صفحات 257-268
  زمینه و هدف

  طیف بیماری های عفونی ناشی از نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس بسیار گسترده است.افتراق بین گونه ای اعضای جنس نوکاردیا جهت تعیین پیش آگهی، درمان مناسب و بموقع و همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است. از آن جهت که هر یک از گونه های نوکاردیا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی خاص خود را دارد، دقت روش تشخیصی در درجه اول اهمیت قرار دارد. نیاز به روش های مولکولی با توجه به مزیت های آشکاری که بر روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی دارند برای تشخیص به موقع و دقیق گونه های این کمپلکس کاملا روشن است. در این مطالعه برای اولین بار از روش Real Time PCR برای افتراق بین گونه ای نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس استفاده شد.

  روش کار

  از مجموع 25 ایزوله بالینی مشکوک به  جنس نوکاردیا، 10 تعداد ایزوله با استفاده از روش ها بیوشیمیای و فنوتیپی به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس شناسایی شدند. سپس استخراج DNA از 10 ایزوله مشکوک انجام گرفت. کنترل مثبت هر سه گونه با استفاده از سویه های استاندارد تهیه شد.  Real Time PCR برای هر 10 ایزوله انجام شد. در نهایت محصول تکثیر شده گونه هایی که با Real Time PCR به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس شناسایی شد، جهت تایید هویت برای توالی یابی فرستاده شد.

  نتایج

  نتایج توالی یابی نشان داد که از بین 10 ایزوله بالینی مشکوک به نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس 3 ایزوله مربوط به نوکاردیا استروئیدس کمپلکس است. 1 گونه نوکاردیا آستروئیدس، 1 گونه نوکاردیا فارسینیکا و 1 گونه نوکاردیانوا یافت شد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که روش Real Time PCR نسبت به روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی اختصاصیت  و سرعت بیش تری داشته و جهت افتراق بین گونه ای روشی کارآمد محسوب می شود.

  کلیدواژگان: نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس، Real Time PCR، ایزوله های بالینی
 • حجت رحمانی*، فرشید نصرالله بیگی، سمیه نیاکان، قاسم رجبی واسو کلایی صفحات 269-280
  زمینه و هدف

  منابع انسانی به میزان بسیار زیادی در موفقیت هر سازمانی نقش دارند. در نظام سلامت نیز، پرستاران از نقش گسترده ای در ارائه خدمات با کیفیت برخوردار هستند. با این وجود، در فرآیند ارائه با کیفیت و اثر بخش خدمات بهداشتی درمانی، ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی یکی از ابزار های قوی در مدیریت عملکرد می باشند. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، داده ها از طریق 2 پرسشنامه (ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد، رفتار شهروندی و اطلاعات دموگرافیک) جمع آوری شدند. محققین داده های این مطالعه را از طریق 346 پرستار شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیلی24  SPSS ویرایش استفاده شد.  

  نتایج

  نتایج مطالعه نشان داد، مولفه های ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد (70/2) و رفتار شهروندی(66/2) دارای وضعیت متوسط  می باشند. با توجه به تحلیل همبستگی، رابطه مثبت و قوی بین ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی وجود دارد. این مطالعه نشان داد ارزیابی عملکرد می تواند رفتار شهروندی را پیش بینی نماید(9/30% واریانس).

  نتیجه گیری

  ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد می تواند تاثیر مثبتی بر عزت نفس، رضایت شغلی، تعهد کارکنان، ساخت اعتماد سازمانی، افزایش بهره وری و بهبود مشارکت داشته باشد.

  کلیدواژگان: سیستم ارزیابی عملکرد، رفتار شهروندی، مدیریت عملکرد
 • لیلا الله قلی*، اعظم رحمانی، رضا قانعی قشلاق، آرزو فلاحی، معصومه هاشمیان، حامد فلاحی، بابک نعمت شهربابکی صفحات 281-294
  زمینه و هدف

  فرسودگی شغلی در بین آموزش دهندگان سلامت رو به افزایش بوده و پیامدهای ناگوار جسمی، روانی و اجتماعی را به همراه دارد. هدف از مطالعه حاضر تبیین علل فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت و شناسایی نیازهای آنان برای کاهش آن بود.

  روش کار

  این مطالعه کیفی در پایگاه های خدمات جامع سلامت شهر سنندج در غرب ایران در سال 1396 انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 15 آموزش دهنده سلامت وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های فردی و بحث گروهی نیمه ساختار یافته، مشاهده و یاداشت در عرصه جمع آوری و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قرار دادی تجزیه و تحلیل گردید. جهت حمایت از صحت و استحکام داده ها، معیار مقبولیت، تایید پذیری و انتقال پذیری لحاظ شد.

  نتایج

  دلایل فرسودگی شغلی در 5 طبقه شامل "مسائل مربوط به پایگاه های خدمات جامع سلامت"، "چالش های فردی کارمندان"، "ضعف مدیریتی"، "چالش های سیستم اجرایی" و "مسائل مربوط به مراجعه کننده گان" قرار گرفت. مشارکت کنندگان جهت کاهش فرسودگی شغلی به تقویت مهارتهای فردی، ارزشیابی اثربخش و حمایتهای مدیریتی، فراهم نمودن امکانات تفریحی و رفاهی، کاهش فشار شغلی و تقویت روابط درون بخشی و برون بخشی تاکید داشتند.  

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که عوامل متعددی در ایجاد فرسودگی شغلی آموزش دهندگان سلامت نقش دارند. بهبود در شیوه مدیریت و قوانین و امکانات رفاهی نه تنها سبب کاهش فرسودگی شغلی می گردد بلکه موجب افزایش کارایی برنامه های آموزش سلامت خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش، فرسودگی شغلی، نیازها، سلامت، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
 • لیلا دهقانکار، مرضیه حاجی کریم بابا، رحمن پناهی* صفحات 295-306
  زمینه و هدف

  نظر به نقش محوری سواد سلامت در تعیین نابرابری های سلامتی و رشد قابل ملاحظه جمعیت دانشجویی، این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان انجام گردید.

  روش کار

  پژوهش حاضر مقطعی، توصیفی- تحلیلی می باشد. 375 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بین المللی امام خمینی شهر قزوین در سال تحصیلی 1398 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و زمینه ای و پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی بود. پس از گردآوری، داده ها وارد نرم افزارSPSS 23  شدند و با استفاده از آزمون های توصیفی و رگرسیون لجستیک، مورد آنالیز قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد 17 نفر (5/4%) سواد سلامت ناکافی، 112 نفر (9/29%) سواد سلامت نه چندان کافی، 188 نفر (1/50%) سواد سلامت کافی و 58 نفر (5/15%) سواد سلامت عالی داشتند. همچنین میانگین (انحراف معیار) نمره سواد سلامت (49/12) 80/70 بود. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد سواد سلامت با انجام فعالیت جسمانی رابطه معنی دار داشت (039/0=p) به طوری که شانس داشتن سواد سلامت مطلوب در دانشجویان دارای فعالیت جسمانی در بیشتر روزها، 097/2 برابر دانشجویان دارای فعالیت جسمانی به صورت هر روزه بود. همچنین سواد سلامت با اشتغال رابطه معنی دار داشت (042/0=p)، به طوری که شانس داشتن سواد سلامت مطلوب در دانشجویان دارای اشتغال، 534/0 برابر دانشجویان بدون اشتغال بود.

  نتیجه گیری

  نظر به پایین بودن سواد سلامت در بین دانشجویان با فعالیت جسمانی کمتر و دارای اشتغال، پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های آموزشی جهت ارتقای سواد سلامت دانشجویان، به دانشجویان فوق توجه بیشتری مبذول گردد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، دانشجویان، شهر قزوین، ایران
 • انسیه بابایی*، فرشته بخشیان، آرام کریمیان، سید رضا سعادت مهر صفحات 307-316
  زمینه و هدف

  با توجه به شکل گیری هویت در دوره نوجوانی و اهمیت این موضوع در این دوره و عوامل بسیاری که در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کنند، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مقطعی، توصیفی- تحلیلی می باشد. نمونه پژوهش شامل 394 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران بود که با روش خوشه ای نسبتی تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2)، پرسشنامه عوامل موثر در هویت یابی و پرسشنامه جمعیت شناختی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از شاخص همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد.

  نتایج

  بر اساس یافته های پژوهش، 8/51% از نمونه ها دختران و 2/48% پسران بوده اند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که عوامل مورد بررسی (خانواده، شخصیت، مدرسه، جامعه و فرهنگ و رسانه) توانستند 7/22% از واریانس هویت آشفته، 2/11% از واریانس هویت زود شکل گرفته، 5/10% از واریانس هویت به تعویق افتاده و 2/21% از واریانس هویت پیشرفته را تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری دوره های آموزشی برای والدین و دانش آموزان، تجهیز و غنی سازی مدارس و در نظر گرفتن فعالیت های فوق برنامه جهت کمک به هویت یابی آسان دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: هویت، هویت یابی، دانش آموز دبیرستانی، نوجوان
|
 • Neda Karimi, Shahrzad Saadat Gharin, Azar Tol, Roya Sadeghi*, Mehdi Yaseri, Bahram Mohebbi Pages 213-228
  Background and Aim

  Since many of the healthy behaviors are adopted and develop during adolescence, proper choice of such behaviors is very important in this period of life. In addition, paying attention to the health of girls is crucial because they will transfer such behaviors to the next generation. Therefore, this study aimed to identify the role of health literacy and demographic variables in determining health-promoting behaviors among second-grade high school girl students in the City of Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted on 370 female students using cluster sampling method in 2018. Data were collected using demographic, Health Literacy Measure for Adolescents (HELMA) and Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLPII) questionnaires and analyzed using SPSS25.

  Results

  The results of multivariate regression analysis revealed that there were statistically significant direct associations between health-promoting behaviors and the following variables: one’s health literacy (β= 0.39, p<0.001), interest in health topics (β= 1.35, p<0.001), reading of journals and newspapers (β=0.76, p= 0.007), father's education (p= 0.002), body mass index (p= 0.022), field of study (p<0.001), the first source of health information (p<0.001) and place of residence (p = 0.023). Further analysis of the data showed an indirect association between health-promoting behaviors and age (β= -1.69, p<0.001) and health assessment (β=-1.67, p<0.01).

  Conclusion

  Based on the findings it is concluded that the subjects’ health literacy and health-promoting behavior scores were “not sufficient” and “intermediate”, respectively. It is recommended to design and implement appropriate training/intervention programs aiming at increasing the heath literacy and promoting health behaviors of female students.

  Keywords: Health-Promoting Behaviors, Health Literacy, Female Students, Adolescents
 • Leila Afzali, Sogand Ghasemzadeh*, Maryam Hashemi Bakhshi Pages 229-242
  Background and Aim

  The purpose of this study was to determine the effect of family-based interventions on clinical symptoms and social skills of hyperactive children.

  Material and Methods

  This was a quasi-experimental study with pre- and post-test. A total of 28 school students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) referring to a Psychiatric and Rehabilitation Counseling Center along with their parents were selected using the available sampling method as the main sample of the study. They were then divided into two equal groups ─ an experimental group receiving intervention (family therapy) and a control group receiving no intervention. The research tools were the Inderbitzen and Foster Adolescents Social Skills Questionnaire (CWS, 1992) and the Conners Parent Questionnaire (1999). Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  Analysis of the data showed that family-based interventions can lead to increases in social skills and decrease clinical symptoms in children with ADHD.

  Conclusion

  It is concluded that family-based intervention can result in enhancing social skills and reducing clinical symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Keywords: Family-based Intervention, Hyperactivity Disorder, Social Skills
 • Maryam Jamshidi Moghadam, Gholam Reza Jahed Khaniki*, Abbas Rahimi Foroushani, Nabi Shariatifar Pages 243-256

  Safe food and proper nutrition play a vital role in the health of populations. Food-borne diseases are a serious public health problem. Food handlers working in the kitchen play an important role in the transmission of foodborne diseases. Food-borne diseases, especially those caused by bacteria, viruses, parasites and fungi, are preventable. Proper manpower training is a key factor in provision of safe food and prevention of malnutrition.

  Materials and Methods

  A descriptive, cross-sectional and applied study was conducted in 10 hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences in 2017. The knowledge, attitude and practice of 136 food handlers working in the kitchens of the hospitals was assessed using questionnaires.

  Results

  Analysis of the data showed that 8.08% of the participants had a good knowledge about food hygiene and safety (a score above 75%), while 16.7% of them achieved the full score as regards attitude. The hospitals’ performance was at a desirable level. The level of food hygiene and safety knowledge of the food handlers was significantly associated with their refresher trainings (p <0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that the awareness of food handlers in most of the hospitals about food hygiene and safety is not sufficiently high. It is suggested to design and implement proper refresher training crash courses, as well as sensitize the personnel.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Food Handlers, Food Hygiene, Safety, Hospitals, Food-Borne Diseases
 • Negin Bolourchi, Elham Ebrahimi, Jalil Falah, Ali Javadi, Seyed Saeid Eshraghi* Pages 257-268
  Background and Aims

  Nocardia asteroides complex is the most common cause of infectious diseases due to nocardiosis. Interspecies differentiation of Nocardia genera is essential for prognosis and timely proper treatment, as well as for epidemiological studies. Since each genus has its own antibiotic resistance, precise careful diagnosis is of prime importance. As compared to biochemical and phenotypic methods, the efficacy of molecular methods for fast and accurate identification of Nocardia species has been proven. The aim of this study was to detect for the first time Nocardia asteroides complex in clinical isolates using real time polymerase chain reaction (Real-Time PCR).

  Materials and Methods

  Out of the 25 clinical isolates suspected to be Nocardia asteroides genus 10 were identified as Nocardia asteroids complex by biochemical and phenotypic methods, followed by genomic DNA extraction of the suspicious isolates. Nocardia asteroides complex positive controls were prepared using standard strains. Real-time PCR was conducted on all the 10 suspicious isolates. The final real-time PCR samples were sent for sequencing to verify the identified species.

  Results

  Based on sequencing results 3 of 10 clinical isolates suspected to be identified as Nocardia asteroides complex were confirmed as belonging to the Nocardia asteroids complex genera ─ Nocardia asteroids, Nocardia farcinica, and Nocardia nova.

  Conclusion

  This study shows that, as compared to biochemical and phenotypic methods, real-time polymerase chain reaction is faster and more specific, and is considered as an efficient method, for Nocardia interspecies identification and differentiation.

  Keywords: Nocardia Asteroides Complex, Real Time PCR, Clinical Isolates
 • Hojjat Rahmani*, Farshid Nasrolah Beigi, Somayeh Nikan, Ghasem Rajabi Vasoukalaei Pages 269-280
  Background and Aim

  Human resources are of paramount importance in the success of any organization. In the health care system, nurses play a great role in the delivery of high-quality care. In this regard, in the process of providing high-quality and efficient healthcare delivery, justice perception of performance appraisal system and organizational citizenship behavior (JPPAS & OCB) are strong tools for performance management. The aim of this study was to determine the association between JPPAS & OCB among nurses in Tehran University of Medical Sciences hospitals in Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study with a sample size of 346 nurses working in Tehran University of Medical Sciences hospitals. Data were collected using two questionnaires, namely, the JPPAS & OCB and a general demographic questionnaire. SPSS 24.0 for windows was used for statistical analysis of the data.

  Results

  Analysis of the data showed that justice perception of performance appraisal system (2.70) and organizational citizenship behavior (2.66) are at a moderate level. Based on the correlation analysis, a significant positive association was found between performance appraisal and organizational citizenship behavior. In the final analysis it was shown that performance appraisal could predict organizational citizenship behavior (30.9% of the variance).

  Conclusion

  Justice perception of performance appraisal system can positively influence loyalty, job satisfaction and employees’ commitment, as well as create organizational confidence, enhance productivity and improve participation.

  Keywords: Performance Appraisal System, Organizational Citizenship Behavior, Performance Management
 • Leila Allahqoli*, Azam Rahmani, Reza Ghanei Gheshlagh, Arezoo Fallahi, Masoumeh Hashemian, Hamed Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki Pages 281-294
  Background  & Aim

  Job burnout among health educators is increasing with serious physical, psychological and social consequences. The purpose of this study was to explore the causes of job burnout from the perspective of health educators and identify their needs for reducing it.

  Materials and Methods

  This qualitative study was carried out in comprehensive health service centers of Sanandaj, west of Iran, in 2017, including 15 health educators selected by purposive sampling. The data were collected through individual interviews and semi-structured group discussions, observation and field notes and analyzed using the conventional content analysis approach with due consideration of acceptability, verifiability and transferability to ensure the accuracy and strength of the data.

  Results

  The causes of job burnout were extracted in 5 categories including "issues related to comprehensive health service centers", "individual challenges of staff members", "management weakness", "executive system challenges" and "issues related to clients". The participants emphasized the following actions for reducing job burnout: strengthening individual skills, effective evaluation and management support, providing recreational and welfare facilities, reducing job stress, and strengthening intra- and inter-sectoral communications.

  Conclusion

  The results of this study show that various factors contribute to job burnout among health educators. Improvements in management, laws and welfare facilities not only would reduce job burnout but also may increase the efficiency of health education programs.

  Keywords: Education, Job Burnout, Needs, Health, Qualitative Study, Content Analysis
 • Leila Dehghankar, Marzieh Hajikarimbaba, Rahman Panahi* Pages 295-306
  Background and Aim

  Considering the central role of low health literacy (HL) in causing health inequalities and the fast growth of university student populations, this study aimed to determine the HL and its related factors among university students.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-analytic cross-sectional study including 375 female students of Imam Khomeini International University in Qazvin, Iran in 2019 selected using the stratified random sampling method. The data-collecting tools included a demographic and background questionnaire and an Iranian adult HL assessment questionnaire. The SPSS 23 software was used for data analysis, the statistical tests being descriptive and logistic regression tests.

  Results

  Data analysis showed that 17 (4.5%) of the students had inadequate, 112 (29.9%) insufficient, 188 (50.1%) adequate, and 58 (15.5%) excellent HL, the mean HL percentage (± SD) being 70.80 (± 12.49). Based on logistic regression analysis, there was a statistically significant association between HL and physical activity (p =0.039), such that the chance of having good HL among the students with physical activity on most days was 2.097 times that of  those with regular daily physical activity. A significant relationship was also found between HL and employment (p =0.042), such that the chance of having good HL among the employed students was 0.534 times that of unemployed students.

  Conclusion

  Considering the low health literacy rate among the students with low physical activity and those who are unemployed, it is recommended to pay more attention to these students when designing educational programs to increase their health literacy.

  Keywords: Health Literacy, Students, Qazvin City, Iran
 • Ensiyeh Babaie*, Fereshteh Bakhshian, Aram Karimian, Reza Saadatmehr Pages 307-316
  Background and Aim

  Considering that a person’s identity in formed during adolescence and that such identity formation is of particular importance in this period and the many factors that play important roles in it, the present study was conducted to determine the factors related with identity formation among high school students in Mazandaran Province, Iran.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-analytic cross-sectional study. The participants were 394 high school students in Mazandaran Province, Iran selected by random cluster sampling. Data were collected using 3 questionnaires, namely, the Benion and Adams Identity Scale Questionnaire (EOM-EIS-2), the Identification Factors Questionnaire and a Demographic Questionnaire. For data analysis, Wilcoxon, Spearman correlation and linear regression tests were used.

  Results

  Over half (51.8%) of the participants were girls and 48.2% boys. The results of regression analysis showed that the factors studied (family, personality, school, community and culture and media) could explain 22.7%, 11.2%, 10.5% and 21.2% of the variance in turbulent, early, delayed and advanced self-identification in adolescents, respectively.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it is recommended to organize parenting and student training courses and make the school environment more favorable for the students, as well as include extracurricular activities in the school to help students identify themselves more easily.

  Keywords: Identity, Self-Identification, High School Student, Adolescent