فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد محمدی* صفحات 5-23
  هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی تناسب و یکپارچگی بین گفتار و رفتار سیاستمداران و کارگزاران دولتی می باشد و این عامل می تواند به عنوان یک ویژگی اصلی برای مقامات سیاسی و اجرایی در عرصه حکومتداری قلمداد گردد. در نوشتار حاضر تلاش گردید تا موضوع یکپارچگی بین رفتار و کردار مدیران و کارگزاران دولتی به صورت توصیفی و تحلیلی از منظر مبانی اسلام و غرب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و سپس مضامین مربوطه احصاء و گزاره های مفهومی استخراج گردید. فلسفه پژوهش حاضر تفسیری، روش آن کیفی، هدف پژوهش توصیفی، و جهت گیری آن نیز کاربردی می باشد. نگارنده به منظور جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای با مراجعه به مقالات و متون علمی و اسلامی استفاده نموده است. مفاهیم و مضامین احصاء شده و نیز الگوی تبیین شده به مدیران و کارگزاران دولتی در شناخت و درک هر چه بیشتر یکپارچگی و تناسب بین گفتار(وعده ها) و رفتار(کردار) یاری می رساند و این مهم می تواند موجب کاهش شکاف بین حکومت و مردم گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار، گفتار، یکپارچگی رفتار و گفتار
 • سید جواد امینی*، علی زارع صفحات 25-49
  نهج البلاغه امام علی (ع) از غنی ترین و اصیل ترین متون دینی و منابع اسلامی، گنجینه ی معارف حکومت داری و خط مشی گذاری را در اختیار بشریت گذارده است. علم خط مشی گذاری مبنا و پیشران اصلی امر حکمروایی مدبرانه و اداره امور جامعه می باشد. نقطه عزیمت این نوشتار به محیط ارزشیابی خط مشی و اکتشاف دلالت های دینی و تطبیق و انکشاف محتوای آن با تکیه بر منظومه فکری و اندیشه ای امیرالمومنین (ع) قرار داده شده است. بر این اساس با رهیافتی علمی و مبتنی بر روش دلالت پژوهی، ابتدا سهم یاری ها از متن نهج البلاغه استخراج و مبتنی بر معیارهای شش گانه الف: محوریت ارزشیابی(روشی، ارزشی و کاربردی)؛ ب: کانونتوجه ارزیابی(سنجش نتایج، نظارت و پایش، نتایج و پیامدها، سنجش پیامدها و تعامل)؛ پ: کارکرد اصلی ارزشیابی (آموزش و یادگیری، پاسخگویی، شفاف سازی و بهبود)؛ ت: افق زمانی ارزشیابی(گذشته نگر،حین اجرا، آینده نگر)؛              ث: روش قالب(کمی،کیفی)؛ ج: روش های ارزیابی خط مشی متناسب(محکمه ای، ساختارگرا، خبره گرا، ذی نفع گرا، تصمیم گرا، نظریه مبنا، اطلاعات گرا، فرا تحلیل، مورد پژوهی، مطلوبیت گرا، هدف گرا، آزمایشگاهی، حسابرسی نتایج، هزینه مبنا، واقع گرا، مشارکتی، مشتری گرا) دلالت های موضوعی ارزشیابی - به عنوان تضمین دهنده کیفیت، اثربخشی و کارایی- خط مشی های عمومی با استفاده از نظرات خبرگی حاصل و احصاء گردید.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، خط مشی، ارزشیابی خط مشی، الگوهای ارزشیابی، دلالت پژوهی
 • محسن قربانلو*، داود عباسی صفحات 51-74
  هدف این مقاله شناسایی و استخراج مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی است. بدین جهت با مراجعه به متون اسلامی معتبر و به روایت صاحبنظران و متون غربی، مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیاد شناسایی و از طریق بررسی کتابخانه ای، داده های مربوط به آن جمع آوری شده اند. نتایج بیانگر این است که سازمان های غربی با توجه به نظام ارزشی خود همه دریک هدف مشترکند وآن سود و منفعت مادی و افزایش سطح رفاه زندگی است و از طرفی اسلام اگر چه اصل منفعت را می پذیرد، اما سود را اعم از مادی و معنوی می داند. سود در منطق اسلام وسیله ای برای رسیدن به هدف های بلند مدت و عالی است. لذا، اگر مدیری با در نظر داشتن ویژگیهای اسلامی اهداف سازمان را مشخص کند آنوقت با محوریت توسعه مادی و معنوی عمل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: هدف، نظام ارزشی، اسلام، غرب، سازمان
 • مجید زین الدینی*، محمد داودی صفحات 75-99
  چکیده در عصر حاضر هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از اصول اخلاقی به ویژه سرآمدترین آنها صداقت و درستکاری دانست. اگر صداقت بر سازمان حاکم باشد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود. از اینرو، این مقاله در پی آن است الگوی صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته بر این اساس تمامی مستندات به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه جهت نیل به اشباع نظری گزاره های منتخب مورد واکاوی قرار گرفت و در نتیجه از طریق از طریق کدگذاری باز، تعداد 4309 کد، 56 زیرمفهوم، 294مفهوم، 21 زیرمقوله و 26 مقوله در خصوص موضوع تحقیق شناسائی شد و بوسیله کدگذاری محوری الگوی پارادیمی تحقیق احصاء گردید. بر اساس یافته های تحقیق در الگوی منتج از داده ها، مقوله های شناسایی شده عبارت است از: مقوله های علی شامل؛ پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان های سپاه و تهدیدهای داخلی و خارجی، مقوله های محیطی از قبیل؛ شان و جایگاه سپاه در جامعه، سازمان و تشکیلات، مقوله های واسطه ای مانند؛ عنایات الهی، پشتیبانی، وحدت و هم افزایی، منهیات فردی و سازمانی، مقوله های راهبردی شامل؛ ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی و مقوله های پیامدی از قبیل؛ پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اقتدار دفاعی کشور، توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
  کلیدواژگان: الگو، صداقت سازمانی، ولی فقیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقوله
 • ماشاالله ولیخانی دهاقانی، زیور بیگم هاشمی، ندا کاس آقائی* صفحات 101-134
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش شناسی و ماهیت، توصیفی پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به تعداد 230 نفر بوده است. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش کوکران استفاده شده است. طبق فرمول کوکران 144 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که داده های تحقیق با توجه به پرسشنامه های گردآوری شده با مقدار پایایی بالاتر از 7/0 انجام شده است. روایی پرسشنامه ها بصورت محتوایی و با نظر متخصصان انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان تاثیر معنی داری داشته است، همچنین نتایج فرضیه ها نشان می دهد؛ مدیریت منابع انسانی اسلامی با میانجی گری تعهد سازمانی، بر عملکرد سازمان معنادار بوده است. از طرفی دیگر مولفه های مدیریت منابع انسانی اسلامی شامل؛ استخدام و گزینش، آموزش و توسعه، حقوق و پاداش، و ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان تاثیر معنادار داشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی اسلامی، عملکرد سازمان، تعهد کارکنان
 • فرانک صفری شاد، ابراهیم رحیمی، نجیبه عباسی رستمی* صفحات 135-152
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل افراد به افشاگری و گزارش سوءرفتارها و تخلفات سایر افراد سازمان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان یکی از شرکت های تولیدی واقع در شهرک صنعتی شهرستان کرمانشاه به تعداد 102 نفر تشکیل می دهند، که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول آماری کوکران تعداد80 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور تبیین رابطه ی میان متغیر های تحقیق، از پرسشنامه ی استاندارد اخلاق اسلامی کارعلی(1998) و جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون افشاگری از پرسشنامه محقق ساخته (1396) استفاده شد که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی محتوایی بررسی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، اخلاق اسلامی کار برتمایل به افشاگری(سوت زنی) با ضرایب مسیر 908/0 تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی کار، افشاگری، سوت زنی، ارزش های اسلامی
 • عباس ثابت*، محمد رضا ثابت صفحات 153-177
  فساد اداری، مشکلی بزرگ و فراگیر در دنیاست و محدود به گروه خاصی از کشورها نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و هدف آن، توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است . از منظر روش توصیفی - تحلیلی است و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق، از بین متخصصین اداری انتخاب شده است شیوه نمونه گیری ، به شکل نمونه برداری تصادفی طبقه ای، تعداد120 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارSMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب هویت سازمانی و هویت دینی عاملی قوی در پیشگیری از فساد اداری است.
  کلیدواژگان: فساد اداری، هویت، هویت سازمانی، هویت دینی
|
 • Hamed Mohammadi * Pages 5-23
  The major goal of the present study is to address the appropriateness and integrity between words and action of corporate politicians and agents and this factor can be taken as the main feature for political and executive authorities in governance area. In this study, efforts have been made to deal with the governmental rulers’ words and action integrity as descriptive-analytical from the perspective of Islamic basics and the West and then the relevant contents have been taken and the conceptual propositions have been extracted. The philosophy of this present research is its interpretation, its qualitative method, the purpose of the descriptive research, and its orientation is also applicable. In order to collect data, the author has used the library method with referring to scientific and Islamic texts and texts. Concepts and themes have been counted, as well as a model explained to public administrators and managers in understanding and understanding as much as possible the integrity and proportionality between speech (promise) and behavior (conduct), and this can reduce the gap between government and people.
  Keywords: Ethics, Action, Words, Words-Action Integrity
 • Sayed Javad Amini *, Ali Zare Pages 25-49
  Nahj-ol-Balaghah is the Imam Ali (AS) government education exhibition and is one of the richest and most original Shi'i Islamic texts and political sources. It needs to explain, analyze and accurately discuss the topics, including the sermons, letters and words of the Imam Ali. On the other hand, considering that policing in the government is considered as one of the main pillars of policy implementation, and considering the principle that Amir Al-Momenin's noble words are considered as the complete charter of Islam in Islam, Discussions related to policy in Nahj al-Balaghah can be the source of many issues in the country. In this article, we try to analyze the content of Nahjol Balagh narratives and use the implication research method, the implications associated with the policy evaluation are extracted, and according to this, the methods of assessing the present-day policy should be aligned with the implications.In fact, the main goal is to bring thematic implications related to policy assessment out of the text of the narratives and to conform with the methods of assessing the common policy.
  Keywords: &quot, Policy evaluation&quot, &quot, Evaluation Patterns&quot, &quot, Implication research&quot _
 • Mohsen Qorbanloo *, DAVOD Abbasi Pages 51-74
  The purpose of this paper is to identify and extract the basic concepts and categories of determining the "goal" in an organization based on value systems. For this reason, referring to valid Islamic texts and according to western scholars and texts, the basic concepts and definitions of the "goal" are identified by using the data collection method of the grounded theory and by collecting the data through the library's survey. The results indicate that western organizations share a common goal in terms of their value system, which is the material benefit and the increase in the level of welfare of life. On the other hand, Islam accepts the principle of profit, but profits, both material and spiritual Knows. Profit in the logic of Islam is a means to achieve long-term and excellent goals. Therefore, if the manager determines the goals of the organization by considering the characteristics of the organization, then it will act based on material and spiritual development
  Keywords: goal, Value system, Islam, West, organization
 • Majid Zeineddini *, Mohammad Davoodi Pages 75-99
  Summary In the present era, no organization can be seen as the integrity and integrity of the ethics, especially its most prominent. If honesty prevails over the organization, it will be effective in the success of the organization. Therefore, this article seeks to investigate the organizational integrity model in the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) using the basis of data analysis to analyze the opinions and ideas of the leaders of the Islamic Revolution. On the basis of this, all the documents were studied in full. In order to achieve the theoretical saturation of the selected propositions, the result was analyzed through open coding, 4309 codes, 56 sub-concepts, 294 concepts, 21 subcategories and 26 categories regarding the subject of the research and identified by the axial coding of the paradigm research pattern Was counted. Based on the findings of the research in the resulting pattern of data, the identified categories are: causal categories including the victory of the Islamic Revolution, the goals and aspirations of the IRGC and internal and external threats, environmental categories such as the status and status of the Guards in the society, organization and organization , Intermediate categories such as divine affairs, support, unity and cohesion, individual and organizational values, strategic issues including spirituality, insight, spirituality, education, commander / director, service, ethics, publicity, education, behavioral advancement, advancement and self-reliance And after-effects categories Such as, preserving the Islamic Revolution and its achievements, power, defense, development and promotion of the sacred system of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Pattern, Organizational Integrity, Wali Faqih, Islamic Revolutionary Guard Corps, Category
 • Mashallah Valikhani Dehaghani, Zivar Beygom Hashemi, Neda Kas Aghaee * Pages 101-134
  The purpose of this study was to investigate the effect of Islamic human resources management on the performance of the organization with the mediating role of employee commitment. The research methodology is applied, and methodologically and naturefully, descriptive survey is a type of structural equation. The statistical population of the study consisted of all employees of the department of roads and urban planning of Qazvin province in 230 people. Cochran method was used to select the sample in this study. According to Cochran formula, 144 individuals were randomly selected as samples. The research instrument was a standard questionnaire. The research data were collected according to the collected questionnaires with a reliability value of more than 0.7. Validity of the questionnaires was made in content and with the opinion of experts. Descriptive statistics (demographic information) and inferential statistics (structural equations) were used to analyze the data. Results of the findings indicated that Islamic HRM had a significant effect on the performance of the organization, and also the results of the hypotheses. Human resource management by mediating organizational commitment was significant on organizational performance. On the other hand, the components of Islamic human resources management including employment and selection, education and development, salaries and rewards, and performance evaluation have a significant effect on the performance of the organization.
  Keywords: Islamic Human Resource Management, Organization Performance, Employee Engagement
 • Faranak Safari Shad, Ebrahim Rahimi, Najibeh Abbasi Rostami * Pages 135-152
  The purpose of this study was to determine the impact of Islamic ethics on the desire of individuals to whistle and report misconduct and misconduct of other individuals. The research method is applied and correlational. The statistical population of this research is all employees of one of the manufacturing companies located in the industrial town of Kermanshah in 102 people. Using a simple random sampling and Cochran statistical formula, 80 people were selected as samples and scanned. In order to explain the relationship between the variables of the research, the standard questionnaire of Islamic Labor Ali (1998) and collecting information about whistling were used by a researcher-made questionnaire (1396) whose reliability was verified through Cronbach's alpha and its validity through content validity. Data analysis was performed by structural equation modeling using Smart-PLS software. The results of this study showed that Islamic ethics has a positive and significant effect on whistling with path coefficients of 0/908. Given the impact of Islamic work ethics on whistling, It is suggested to managers and organizational leaders Which created the culture of Islamic ethics And encouraging people to talk and make mistakes on the basis of ethics and professionalism.
  Keywords: Islamic ethics of work, disclose, Islamic values
 • ABBAS SABET *, MOHMAD Reza SABET Pages 153-177
  Corruption is a major and widespread problem in the world and is not limited to a specific group of countries. Therefore, the present study aimed to investigate the role of organizational identity and religious identity in preventing corruption in government agencies. This research is in terms of its purpose and its purpose is to develop applied knowledge in the field of organizational studies. From the perspective of the descriptive-analytical method, it is considered as a cross-sectional type of research. The statistical population of this research is selected from among the administrative experts, sampling method, in the form of random stratified sampling, 120 individuals were selected as sample size. A questionnaire was used to collect data. The research hypotheses were analyzed using structural equation modeling and factor analysis using SMART PLS software. Findings of the research showed that the identity of the organization is a strong factor in the prevention of corruption. In addition, the results of this study showed that religious identity deteriorates administrative corruption.
  Keywords: Administration Corruption, identity, organizational identity, religious identity