فهرست مطالب

مواد و فناوریهای پیشرفته - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ساره مصلح شیرازی*، فرشاد اخلاقی صفحات 1-11

  در این تحقیق نانوکامپوزیت های Al-6061/Gr با زمینه نانوساختار و مقادیر مختلف میکروذرات گرافیت با روش متالورژی پودر (P/M) و با استفاده از آسیاکاری مکانیکی، پرس سرد و اکستروژن داغ تولید شدند. با توجه به محدودیت در مقدار نانوکامپوزیت های تولید شده و عدم امکان ساخت نمونه های استاندارد کشش، جهت بررسی خواص مکانیکی این مواد از آزمون سنبه برشی استفاده شد. نتایج XRD و SEM نشانگر توزیع یکنواخت ذرات گرافیت در زمینه نانوساختار آلومینیم بود. نتایج سختی سنجی نشان دادند که با افزایش درصد گرافیت سختی کاهش یافته است. نتایج آزمون سنبه برشی در دمای محیط نشان دادند که با ریز کردن ساختار دانه افزایش قابل توجهی در تنش تسلیم برشی و تنش برشی نهایی آلیاژ Al-6061 بدست می آید اما افزودن گرافیت موجب کاهش استحکام برشی و انعطاف پذیری نانوکامپوزیت Al/Gr می شود. استحکام بخشی هال-پچ را می توان به عنوان مکانیزم اصلی موثر بر استحکام بخشی برشی این کامپوزیت ها دانست.

  کلیدواژگان: نانوساختار، متالورژی پودر، نانوکامپوزیت، استحکام برشی
 • مهشید فاریابی، مهدی کزازی* صفحات 13-20
  عنوان : رسوب نشانی الکتروشیمیایی نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز بر روی بستر گرافیتی جهت کاربرد در ابرخازن ها در این تحقیق، نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز (MnHCF) توسط روش رسوب نشانی الکتروشیمیایی تحت جریان ثابت 100 میکرو آمپر پالسی (5/0 ثانیه قطع جریان و 5/0 ثانیه وصل جریان) بر روی بستر گرافیتی و در دمای اتاق لایه نشانی شد. الکترود تهیه شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه X ((XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) مشخصه یابی شد. کارایی الکتروشیمیایی الکترود بدون بایندر MnHCF تهیه شده به عنوان الکترود ابرخازنی با استفاده از آزمون های ولتامتری چرخه ای و شارژ/تخلیه جریان ثابت در محلول 5/0 مولار سولفات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های الکتروشیمیایی نشان دادند که الکترود تهیه شده دارای ظرفیت ویژه بالای F g-1 367 در نرخ نخلیه A g-1 1، توان جریان دهی مناسب و ابقای ظرفیت خوب 8/88% پس از 1000 چرخه می باشد که نشان دهنده کارایی ذخیره سازی انرژی بالای این الکترود است.
  کلیدواژگان: رسوب نشانی الکتروشیمیایی، هگزاسیانوفرات منگنز، کارایی الکتروشیمیایی
 • حامد جعفری، سید محمود ربیعی*، سید جمال حسینی پور صفحات 21-30
  آلیاژهای منیزیمی، به دلیل استحکام مناسب، مدول یانگ و چگالی شبیه به استخوان انسان، دارای کاربردهای پزشکی بالقوه ای در حوزه کاشتنی های زیست تخریب پذیر هستند. با این حال، یکی از مهم ترین موانع کلیدی برای کاربردهای بالینی آلیاژهای منیزیم، خوردگی سریع این آلیاژها در محیط بدن انسان است. اصلاح دانه ناشی از فرآیند حرارتی- مکانیکی، یک روش موثر برای افزایش استحکام و شکل پذیری آلیاژهای منیزیم بوده و ممکن است مقاومت به خوردگی آلیاژهای منیزیمی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در این پژوهش تاثیر فرآیند حرارتی- مکانیکی (شامل پرس گرم در دمای C 250 و سپس عملیات حرارتی آنیل به مدت یک ساعت در دمای C 300) بر رفتار خوردگی آلیاژ منیزیمی AZ31 پس از یک، چهار و هفت روز غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن در دمای C 25، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ریز ساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری و الکترونی و از آزمون قطبش و مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی به ترتیب برای ارزیابی نرخ خوردگی و مقاومت به خوردگی استفاده گردید. بررسی ریز ساختار نمونه ها، نشان داد که عملیات حرارتی- مکانیکی موجب اصلاح دانه و بروز دوقلویی ها گردید. تبلور مجدد حاصل از فرآیند حرارتی- مکانیکی موجب ریز شدن دانه ها، افزایش مرزهای دانه و کاهش چگالی نابجایی ها شد که به نوبه خود مانع گسترش خوردگی می شوند. نتایج حاصل از آزمون های مقاومت ظاهری و قطبش نیز نشان داد که میزان مقاومت به خوردگی نمونه AZ31 تحت عملیات حرارتی- مکانیکی، پس از هفت روز غوطه وری، افزایش و نرخ خوردگی آن کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: حرارتی- مکانیکی، نرخ خوردگی، آلیاژ AZ31، ریز ساختار
 • فرناز راثی، منصور رضوی*، ایمان مباشرپور، محمدرضا رحیمی پور صفحات 31-37
  کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با ذرات سرامیکی با توجه به خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب کاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله قطعات مقاوم به سایش و ابزار برش دارند. در این پژوهش، کامپوزیت Fe-TiC با استفاده از ماده معدنی ایلمینیت و دوده ساخته شده است. برای ساخت کامپوزیت مورد نظر، مواد اولیه پس از همگن شدن و فعال سازی از طریق آلیاژسازی مکانیکی، به روش سینتر پلاسما جرقه ای به صورت هم زمان سنتز و سینتر شدند. نمونه ها در دماهای 1250، 1300 و 1350 درجه سلسیوس و تحت فشار 10 تا 30 مگاپاسکال در مدت زمان های 30 تا 120 دقیقه تهیه شده اند. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده از آنالیز پراش اشعه ایکس استفاده شد. اندازه گیری بلورک های فازهای تشکیل شده،از طریق روش ویلیامسون- هال و شرر انجام شد. مورفولوژی و ریز ساختار نمونه ها نیز به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کامپوزیت آهن تقویت شده با ذرات کاربید تیتانیم به طورموفقیت آمیزی تولید شده و سازوکار سنتز به صورت تدریجی و نفوذی می باشد. دانه های آهن و کاربید تیتانیوم دارای توزیع یکنواخت در سراسر نمونه می باشند و با وجود زمان های سنتز طولانی، ابعاد اجزای کامپوزیت هم چنان در اندازه نانومتری باقی مانده که می تواند منجربه بهبود خواص مکانیکی گردد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت زمینه فلزی، فروتیک، ایلمنیت، سینتر پلاسما جرقه ای
 • علی مسیبی، حمید اصفهانی*، فاطمه دبیر صفحات 39-48
  تصفیه انواع پساب های صنعتی و بازگردانی آب به چرخه مصرف از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش با تولید نانوجاذب کامپوزیتی نایلون6/ نانوذرات زیرکونیا شرایط برای جداسازی کاتیون فلزات سنگین (مانند Cu، Ni و Co) به عنوان یکی از آلاینده های مهم آب بررسی شده است. نانوجاذب کامپوزیتی با مقادیر مختلف زیرکونیا توسط روش الکتروریسی تولید شد. به منظور بررسی ریزساختار و بنیان های مولکولی در نانوجاذب کامپوزیتی به ترتیب از آزمون های  SEM و FTIR استفاده شد. نتایج ریزساختارشناسی نشان داد که با افزایش نسبت سرامیک به پلیمر میانگین قطر الیاف از 387 به 105 نانومتر و تخلخل سطحی از 1/83 به 6/65 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، از توزیع همگن نانوذرات روی الیاف کاسته و عیوب الکتروریسی مانند آگلومراسیون نانو ذرات روی برخی الیاف مشاهده شد. افزودن نانوذرات زیرکونیا بنیان های مولکولی نایلون 6 را تغییر نداد. با توجه به توزیع و ایجاد مواضع فیزیکی همگن توسط نانوذرات زیرکونیا، نسبت سرامیک به پلیمر برابر 88/0 (g/g) به عنوان ترکیب بهینه انتخاب شد. تغییرات زاویه تماس آب روی سطح نانوجاذب نشان داد که سطح مورد مطالعه در لحظه ابتدایی تماس آب گریز و در ادامه آب دوست است. بررسی سینتیک جذب کاتیون فلزات سنگین توسط نانوجاذب نشان داد که از مدل شبه درجه اول تبعیت می کند. بیشینه مقدار جذب کاتیون فلزات Cu، Ni و Co به ترتیب برابر 6/9، 7/8 و 8/4 میلی گرم بر سانتی متر مربع بود که بیانگر بهره وری بالای نانوجاذب کامپوزیتی نایلون6/ زیرکونیا در جذب کاتیون های فلزات سنگین است. بنابراین با توسعه انواع مختلف نانوجاذب پلیمر- سرامیک امکان بازچرخانی پساب صنعتی فراهم می شود.
  کلیدواژگان: ریزساختار، سینتیک جذب، کاتیون فلزات سنگین، نانوذرات زیرکونیا، نانو الیاف
 • مهری سادات اکرامی کاخکی*، ناهید فرزانه، صدیقه عباسی صفحات 49-58

  در این مطالعه، گرافن اکسید با روش اصلاح شده هامر تهیه شد و به عنوان بستری برای پراکنده ساختن نانوذرات استفاده گردید. نانوذرات استرانسیم کبالت اکسید تهیه و با تکنیک تفرق اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. آنها به همراه نانوذرات پلاتین در بستر گرافن اکسید کاهش یافته برای تهیه کاتالیست پلاتین-استرانسیم کبالت اکسید-گرافن اکسید کاهش یافته (Pt-SrCoO3-δ-RGO) استفاده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری برای نشان دادن مورفولوژی و توزیع نانوذرات استفاده شدند. فعالیت کاتالیزوری کاتالیست تهیه شده برای الکترواکسیداسیون متانول با تکنیک های ولتامتری چرخه ای و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی گردید و با فعالیت کاتالیزوری کاتالیست پلاتین-گرافن اکسید کاهش یافته (Pt-RGO) مقایسه شد. اثرات برخی عوامل تجربی موثر بر اکسایش متانول در سطح کاتالیست Pt-SrCoO3-δ-RGO مانند غلظت متانول، دما و سرعت روبش بررسی گردید و شرایط بهینه پیشنهاد شدند. کاتالیست Pt-SrCoO3-δ-RGO فعالیت کاتالیزوری بهتری را برای اکسایش متانول نسبت به کاتالیست Pt-RGO از خود نشان داد که نشان می دهد Pt-SrCoO3-δ-RGO می تواند به عنوان کاتالیستی نویدبخش برای کاربرد در پیل های سوختی متانولی مستقیم به کار رود.

  کلیدواژگان: گرافن اکسید، استرانسیم کبالت اکسید، متانول، پیل های سوختی
 • سیده فاطمه آقایی دوست، نرگس انصاری* صفحات 59-69
  نانوکامپوزیت های مغناطیسی گرافن به علت قابلیت کنترل با میدان مغناطیسی خارجی و رسانندگی الکتریکی بالا در فناوری جدید کاربرد های فراوانی دارند. روش رسوب دهی الکتروشیمیایی برای تولید نانوکامپوزیت های گرافن- فلز به علت سادگی، تک مرحله بودن و مقرون به صرفه بودن روش بسیار مناسبی می باشد. در این مقاله، تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی، بررسی می شود. نمونه های تولید شده در محیط های بازی و خنثی، غیر مغناطیسی و نمونه های تولید شده در محیط های اسیدی، مغناطیسی می باشند. در محیط اسیدی با 5= pH، نانوکامپوزیت گرافن- کبالت با بیش ترین میزان جرم با مغناطش بالا تولید شده است. نمونه مغناطیسی 5= pH، با آنالیز فازی با الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) و خاصیت مغناطیسی با بررسی منحنی پسماند حاصل از VSM مشخصه یابی شده است. برای بررسی مورفولوژی این نانوکامپوزیت ها، از میکروسکوپ الکترونی (MSE) استفاده شده است. کامپوزیت تولید شده متشکل از پوسته های گرافن و بلور های کبالت با مغناطش اشباع بالا در حدود 119 emu/g می باشد که قابلیت کاربرد در دارورسانی هدفمند، پاک کنندگی آب، حسگرهای زیستی و مغناطیسی را دارد.
  کلیدواژگان: گرافن مغناطیسی، کبالت، نانوکامپوزیت، رسوب دهی الکتروشیمیایی، تاثیر pH
 • حسن الله داغی*، محمد زیرک صفحات 71-77

  با توجه به بحران انرژی در عصر کنونی، تولید ادوات در زمینه مصرف انرژی باید به سمت و سویی حرکت کند که از نظر مصرف کاملا بهینه و از نظر طول عمر تا حد ممکن زیاد باشد که خود هزینه های تولید را کاهش می دهد. دیودهای نورتاب آلی (OLED) نسل جدیدی از ادوات نورتاب هستند که از مزایای ویژه ای نسبت به دیگر چراغ ها برخوردار هستند. نازک و سبک بودن، انعطاف پذیر بودن، شفاف بودن و راحتی در ساخت از جمله این ویژگی ها است. این دیودها متشکل از لایه های تزریق کننده حفره، الکترون و لایه نورتاب هستند. وظیفه اصلی لایه های تزریق کننده الکترون و حفره، ارسال حامل بار به لایه نورتاب است. بازترکیب در لایه نورتاب صورت می پذیرد که منجر به تولید نور می شود. در این کار تمرکز اصلی روی بهینه کردن تزریق حفره به منظور افزایش طول عمر دیودها قرار داده شده است. از ترکیبات متفاوت محلول اکسید مولیبدن (MoOx) و گرافن اکساید (GO) در ساخت لایه ی تزریق کننده حفره استفاده شد. بیشترین بازده مربوط به ترکیب نسبت 1:1 (نسبت حجمی) بود که به بازده توان lm/W  5/7 توانست برسد. طول عمر دیود بهینه شده با دیود استاندارد ساخته شده با PEDOT:PSS مقایسه شد به طوری که نسبت به آن حدود 30 برابر افزایش داشت.

  کلیدواژگان: دیود نورتاب آلی، اکسید مولیبدن، اکسید گرافن، طول عمر
|
 • Sareh Mosleh Shirazi *, Farshad Akhlaghi Pages 1-11

  In the present study, Al 6061/Gr nanocomposites with a nanocrystalline matrix structure containing different amounts of graphite micro-particles were synthesized via Powder Metallurgy (P/M) method through mechanical milling, cold pressing and hot extrusion. Due to the limited quantity of the produced nano-composites and impossibility of making standard tensile test specimens, a shear punch test setup was used for evaluation of the mechanical properties of these materials. The results of XRD and SEM studies revealed that Gr particles were uniformly distributed in the nanostructured Al matrix. Hardness measurements showed that increasing the volume fraction of Gr resulted in decreased hardness of Al/Gr nanocomposites. The results of shear punch tests at room temperature revealed significant higher shear yield stress and ultimate shear strength by decreasing the grain size of Al-6061. However, Gr addition deteriorated the shear strength and ductility of Al/Gr nanocomposites. These observations confirmed that the Hall-petch mechanism was the major strengthening mechanism for these nanocomposites.

  Keywords: Nanostructure, Powder Metallurgy, Nanocomposite, Shear strength
 • Mahshid Faryabi, Mahdi Kazazi * Pages 13-20
  Electrochemical deposition of manganese hexacyanoferrate nanoparticles on a graphite substrate for supercapacitor application Electrochemical deposition of manganese hexacyanoferrate nanoparticles on a graphite substrate for supercapacitor application In this research, manganese hexacyanoferrate nanoparticles were deposited on a graphite substrate via electrochemical deposition method at a pulse constant current of 100 μA (0.5 s on and 0.5 s off) and at room temperature. The as-prepared electrode was characterized using X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscope (FE-SEM). Electrochemical performance of the binder-free MnHCF electrode as supercapacitor electrode was investigated using cyclic voltammetry and galvanostat charge /discharge measurements in solution of 0.5 M sodium sulfate. The results of electrochemical tests showed that the prepared electrode possessed a high specific capacitance of 367 F g-1 at a current density of 1 A g-1, an appropriate rate capability and good capacitance retention of 88.8% after 1,000 cycles, indicating its high energy storage performance.
  Keywords: Electrochemical deposition, Manganese hexacyanoferrate, electrochemical performance
 • Hamed Jafari, Seyed Mahmood Rabiee *, Seyed Jamal Hosseinipour Pages 21-30
  Magnesium alloys, with suitable strength, human-like elastic modulus and density, have potential medical applications in the field of biodegradable implant materials. However, one of the most important barriers to clinical applications of magnesium alloys is the rapid corrosion of these alloys in human body fluids. Grain refinement is an effective way to increase the strength and ductility of magnesium alloys and may improve the corrosion resistance of them. Grain refinement due to the thermomechanical process is an effective way to increase the strength and ductility of magnesium alloys and may affect the corrosion resistance of magnesium alloys. Hence, in this study, the effect of thermomechanical process (including warm forging at 250 ˚C and then annealing for 1 hour at 300 ˚C) on the corrosion behaviour of AZ31 magnesium alloy after 1, 4 and 7 days of immersion in a simulated body fluid was investigated at 25 ˚C. To investigate the microstructure of the samples, an optical and scanning electron microscopes were used. The electrochemical polarization and impedance tests were used to evaluate corrosion rate and corrosion resistance, respectively. The microstructure analysis of the samples showed that the thermomechanical process refined the grain and caused the twins to appear. In fact, the recrystallization resulting from the thermomechanical process caused the grain to refine, increasing the grain boundaries, and reducing the dislocations density, which, in turn, prevented corrosion. The results of impedance and polarization tests also showed that the corrosion resistance of AZ31 sample under thermomechanical operation increased after 7 days of immersion and decreased its corrosion rate.
 • Farnaz Rasei, Mansor Razavi *, Iman Mobasherpour, Mohammad Reza Rahimipour Pages 31-37
  Metal composite reinforced with ceramic particles, due to the desired mechanical and physical properties, are widely used in various fields, including wear-resistant parts and cutting tools. In this study, Fe-TiC composite is made using ilmenite mineral and soot. In order to make the composite, the raw materials after homogenization and activation through mechanical alloying were synthesized and sintered simultaneously by spark plasma sintering. Samples were prepared at temperatures of 1250, 1300 and 1350°C, under pressure of 10 to 30 MPa for 30 to 120 minutes. X-ray diffraction analysis was used to identify phases. Measurements of crystalline size were performed using the Williamson-Hall and Scherrer methods. Morphology and microstructure of the samples were also examined by scanning electron microscopy. The results showed that the iron composite reinforced with carbide titanium particles was successfully produced and the synthesis mechanism was gradual and intrusive. Iron and titanium carbide grains have a uniform distribution throughout the sample, and despite the long synthesis time, the size of grain remain in the nanometric, which can lead to improved mechanical properties.
  Keywords: Metal Matrix Composite, Ferrotic, Ilmenite, Spark Plasma Sintering
 • Ali Mosayebi, Hamid Esfahani *, Fatemeh Dabir Pages 39-48
  Industrial wastewater treatment and recycling the treated water are drawn to attention. In this study, the removal of heavy metal cations (e.g. Cu, Ni, Co) as an important pollutants, has been investigated by applying the Nylon6/zirconia nano-composite absorbent. Nano-composite membranes containing different amount of zirconia nano-particles (NPs) were synthesized via electrospinning method. To study the microstructure and functional molecule groups of nano-absorbent, SEM and FTIR techniques were used, respectively. The results showed that the average diameter size of fibers and surface porosity decreased from 387 to 105 nm and 83.1 to 65.6 % with increasing the zirconia content, respectively. Furthermore, zirconia NPs were distributed heterogeneously and also electrospinning defects such as zirconia agglomerates were observed in the mat. Adding the zirconia NPs did not affect the functional molecule groups of Nylon6. According to the homogenous distribution and also creation of active sites by zirconia NPs, the ratio of zirconia to Nylon6 equals to 0.88 (g/g) was selected as the optimized composition. Water contact angle variations on the surface of nano- absorbent indicated that the mentioned surface had hydrophobic behavior at the beginning time of contact and then it switched to the hydrophilic manner. Kinetic study on the adsorption of heavy metal cations showed that it was followed by first-pseudo order model. The maximum adsorption was recorded 9.6, 8.7 and 4.8 mg/cm2 respect to the Cu, Ni, and Co cations. It suggests that the Nylon6/zirconia nano-composite has high efficiency to adsorb heavy metal pollutants. Eventually, the water recycling will be achieved by development of polymer-ceramic nano-composite.
  Keywords: Adsorption Kinetic, Heavy metals cations, Microstructure, Nano-fibers, Zirconia nano-particles
 • Mehri Saddat Ekrami Kakhki *, Nahid Farzaneh, Sedigheh Abbasi Pages 49-58

  In this study, graphene oxide was prepared by a modified Hummers’ method and used as support for dispersing of nanoparticles. SrCoO3-δ nanoparticles were prepared and characterized by X-ray diffraction technique. They were used accompanied by Pt nanoparticles on the reduced graphene oxide (RGO) support for preparing of Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst. Transmission electron microscopy images were used to show the morphology and distribution of nanoparticles. The catalytic activity of the prepared catalyst was investigated for methanol electrooxidation by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy techniques and compared with the catalytic activity of Pt-RGO catalyst. The effects of some experimental parameters affecting on methanol oxidation such as methanol concentration, temperature and scan rate were investigated on Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst and the optimum conditions were suggested. Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst showed better catalytic activity for methanol oxidation compared with Pt-RGO catalyst indicating that Pt-SrCoO3-δ-RGO can be used as a promising catalyst for application in direct methanol fuel cells.

  Keywords: graphene oxide, SrCoO3-δ, Methanol, Fuel cells
 • Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost, Narges Ansari * Pages 59-69
  magnetic graphene nanocomposites are suggested for application in modern technology because of their controllability via external magnetic field and their electrical conductivity. Electrochemical deposition method has found great advantageous to manufacture graphene/metal nanocomposite because of being simple, one –step and cost-effective method. In this research, the effect of electrolyte pH on magnetic response of graphene/cobalt nanocomposite synthesized by electrochemical deposition technique is studied. Synthesized samples in neutral and basic environment are nonmagnetic. Whereas, synthesized samples in acidic solutions are magnetic. In an acidic environment with pH=5, graphene-cobalt nanocomposites are produced with high output mass of synthesized materials and high magnetization. Optimum magnetic sample produced with pH=5 is characterized via X-ray diffraction (XRD), energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and magnetic properties is determined with vibration sample magnetometer (VSM). Morphology of samples is probed by electron microscopy (SEM). The composite consists of graphene sheets and cobalt crystals with a high saturation magnetization of about 119 emu/g which has a potential for application in targeted drug delivery, water remediation, magnetic bio sensors, etc.
  Keywords: Magnetic Graphene, Cobalt, Nanocomposite, Electrochemical deposition, Effect of pH
 • Hassan Alehdaghi *, Mohammad Zirak Pages 71-77

  As to the crisis of energy in the recent years, devices manufacturing industry must be go toward the optimizing of energy consumption and increment in the lifetime leading to reduce production cost. Organic light emitting diodes (OLED) are one of the modern generations in the lighting industry that have many advantages such as being light and thin, flexibility, ability to be transparent, and easy to fabricate. These devices consist of hole injecting layer/electron and emissive layer. The main role of hole/electron injection layers is injection of charge carriers to emissive layer where electrons and holes recombinate and create photons. In this work we focused on optimization of hole injection in order to increase lifetime of device. We used the different composition of molybdenum oxide (MoOx) and graphene oxide (GO) in hole injection layer. The maximum efficiency of the devices owned to the composite thin film with 1:1 value ratio (MoOx:GO) that it could be reached to 7.5 lm/W.  The lifetime of the optimization of composite was compared to the standard device fabricated with PEDOT:PSS so that the results showed a 30 times enhancement in lifetime.

  Keywords: OLED, MoOx, GO, Lifetime