فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال هشتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیوا مشیرپناهی*، علیرضا مرادی، مریم مقدسین، بایزید قادری صفحات 305-316
  زمینه و هدف

  مواجهه با بیماری های تهدید کننده زندگی مانند سرطان می تواند همزمان با پیامدهای منفی، نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی منحنی خطی و نوع ارتباط میان ابعاد رشد پس از آسیب و علائم استرس پس از آسیب در بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. نمونه شامل 200 بیمار از میان مبتلایان به سرطان خون، سینه و کولون بودند که در سال 97 در شهر سنندج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها، پرسشنامه های رشد پس از آسیب و چک لیست PTSD غیرنظامیان را تکمیل کردند. داده های پژوهش توسط شاخص های آمار توصیفی، تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و غیرخطی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج پژوهش حاکی از ارتباط غیرخطی معنادار میان برخی از ابعاد رشد پس از آسیب و علائم استرس پس از آسیب بود. بین ابعاد ارتباط با دیگران و نیرومندی شخصی و علائم استرس پس از آسیب کل، رابطه غیر خطی معنادار در سطح 05/0 بود. علائم استرس پس از آسیب در مدل غیرخطی برای ابعاد علائق جدید، تغییرات معنوی و قدردان زندگی شدن، پیش بین معناداری نبود. همچنین از میان مولفه های علائم استرس پس از آسیب، تغییرات منفی در شناخت و خلق و برانگیختگی، با برخی ابعاد رشد پس از آسیب رابطه غیرخطی معنادار داشتند.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد که سطوح متوسطی از تجربه علائم استرس پس از آسیب، می تواند در بعضی ابعاد،  پیش بینی کننده ارتقای رشد در افراد باشد.

  کلیدواژگان: علائم استرس پس از سانحه، رشد پس از سانحه، سرطان
 • سحر اسفندیاری، پریسا محمدی نژاد*، محمدمهدی مغنی باشی صفحات 317-323
  زمینه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن و شایع سیستم عصبی مرکزی است که با التهاب، دمیلینه شدن و آسیب آکسون مشخص می شود. اگرچه اتیولوژی بیماری MS همچنان ناشناخته باقیمانده است مطالعات متعدد نشان می دهد که اختلال در سیستم ایمنی در پاتوژنز این بیماری نقش مهمی دارد. سروتونین به عنوان رابط سیستم عصبی مرکزی و سیستم ایمنی عمل کرده و با تعدیل برهمکنش های سیستم ایمنی بر سیستم عصبی، نقش بالقوه ای در فرآیندهای خودایمنی و بیماری MS ایفا می کند. ترانسپورتر سروتونین با تنظیم غلظت سروتونین در سیناپس، مدت زمان فعالیت سروتونین و اثر آن بر گیرنده عصبی را کنترل می کند. یکی از پلی مورفیسم های شایع ژن کدکننده ترانسپورتر سروتونین (SLC6A4)، توالی های تکراری 17 جفت بازی با تعداد متغیر در اینترون دوم (STin2 VNTR) ژن است که نقش مهمی در تنظیم رونویسی این ژن و فعالیت سروتونین ایفا می کند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پلی مورفیسم STin2 VNTR ژن SLC6A4 در 100 بیمار مبتلا به MS و 100 فرد سالم، با استفاده از تکنیک PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ STin2.10/10 در مقایسه با ژنوتیپSTin2.12/12  (04/0 P=) خطر ابتلا به بیماری MS را افزایش می دهد و آلل STin2.12 به عنوان آلل غالب عمل می کند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل، این فرضیه مطرح می شود که ممکن است ژنوتیپ STin2.10/10 با تنظیم رونویسی ترانسپورتر سروتونین و کنترل فعالیت سروتونین، در پاتوژنز بیماری MS نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، ترانسپورتر سروتونین، ژن SLC6A4، STin2 VNTR
 • حوروش فرجی دانا، اعظم الملوک الساق*، مهری غلامی صفحات 324-332
  زمینه و هدف

  تروما شایع ترین علت بستری در اورژانس بیمارستان ها می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر سالمندان بستری بدنبال تروما دربیمارستان منتخب شهر کرج در سال 96 و 97 می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بصورت آینده نگر برروی سالمندان بیشتر از65 سال که به علت تروما درمرکز آموزشی درمانی مدنی بستری بودند انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته و توسط پزشک اورژانس تکمیل گردید و سپس از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  براساس یافته ها، سطح هوشیاری، میزان هموگلوبین، سن، نیاز به تزریق خون، تعداد روزهای بستری و وقوع نارسایی سیستمی در 6 ساعت بدو پذیرش، ارتباط معنی داری با میزان مرگ و میر افراد سالمند دارد.

  بحث

   با توجه به بالا رفتن جمعیت سالمندان در سراسر جهان به دلیل پیشرفت در مراقبت های بهداشتی واستانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها، به نظر می رسد شناسایی عوامل مرتبط با مرگ بدنبال تروما در این گروه سنی و توجه بیشتر به علایم خطر در بالا بردن شاخص سطح سلامت جامعه نقش مهمی دارد.

  کلیدواژگان: تروما، سالمندان، ریسک فاکتور، مرگ و میر
 • احمد عاشوری، زهرا فدایی، فاطمه جعفری، فریبا قلعه نوی، محمد درهرج*، علی قائدنیای جهرمی صفحات 333-342
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطوح اضطراب و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به افسردگی شدید و خفیف انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در قالب یک طرح علی- مقایسه ای، 271 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به روش نمونه گیری در دسترس و با انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته انتخاب شده و به مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه اضطراب بک پاسخ دادند. در مرحله دوم، 92 نفر از بیمارانی که نمره آن ها در مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی، دو انحراف استاندارد بالاتر یا پایین تر از میانگین بود به عنوان افراد مبتلا به افسردگی شدید (40 نفر) و خفیف (52 نفر) انتخاب شدند و تحلیل های نهایی بر روی آن ها انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل ها حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه در میزان اضطراب و کیفیت زندگی بود، به طوری که بیماران مبتلا به افسردگی شدید در مقایسه با بیماران مبتلا به افسردگی خفیف، میزان بیشتری از اضطراب (74/16 = F) و سطح پایین تری از کیفیت زندگی را در هر دو بعد جسمی (01/15 = F) و روانی (96/20 = F) تجربه می کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، در درمان افسردگی، پرداختن به مشکلات اضطرابی و کمک به بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسردگی شدید بسیار حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی، کیفیت زندگی
 • مریم حسن زاده مقدم، مهرداد شریعتی*، سیروس نعیمی، محمد امین عدالت منش صفحات 343-354
  زمینه و هدف

  دیابت با ایجاد استرس اکسیداتیو بیضه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر مطالعه اثرات حفاظتی ان- استیل سیستئین بر تعداد سلول های رده اسپرماتوژنز در موش های صحرایی دیابتی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 42 موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند. این پژوهش در مدت دو دوره 5 و 28 روزه انجام شد. به این ترتیب که در دوره اول گروه شاهد مثبت وگروه های تجربی، 1 میلی لیتر استرپتوزوسین محلول در آب مقطر با دوز mg/kg 50 به مدت 5 روز بصورت درون صفاقی دریافت کردند. در پایان روز ششم میزان قند خون موش های صحرایی به mg /dl 200 رسید. در دوره دوم موش های صحرایی گروه کنترل بدون داشتن هیچ گونه تزریقی، گروه شم با تزریق درون صفاقی آب مقطر، گروه شاهد مثبت بدون تزریق، گروه شاهد منفی: دوز mg/kg 200 ان- استیل سیستئین بصورت درون صفاقی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه های تجربی3و2و1 که شامل موش های صحرایی دیابتی بودندکه به ترتیب دوز هایmg/kg 100، 200و 400 ان- استیل سیستئین بصورت درون صفاقی به مدت 28 روز دریافت کردند. درپایان دوره آزمایش موش های صحرایی تحت بی هوشی با اتر قرار گرفتند. وزن بدن تمام حیوانات اندازه گیری شد و بیضه نیز خارج گشته و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین-ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند.
   

  نتایج

  میانگین وزن بدن، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و لیدیگ در گروه شاهد مثبت نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد. میانگین تعداد سلول های اسپرماتوگونی و لیدیگ در تمام گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد مثبت افزایش معنی داری نشان داد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتید در گروه های تجربی3و2 نسبت به گروه شاهد مثبت افزایش معنی داری نشان داد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوسیت در گروه های تجربی3 نسبت به گروه شاهد مثبت افزایش معنی داری نشان داد (05/0 ≥ P). دیابت همچنین منجر به تغییرات آسیب شناختی در لوله های سمینیفر در موش های صحرایی دیابتی گردید. این درحالی است که مقادیر مختلف ان- استیل سیستئین این را در گروه های تجربی بهبود بخشیدند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که ان- استیل سیستئین از بیضه ها در مقابل دیابت محافظت کرده و فرآیند اسپرماتوژنز را در دیابت القاشده توسط استرپتوزوسین بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: دیابت، اسپرماتوژنز، ان- استیل سیستئین، استرپتوزوسین، بیضه، موش های صحرایی
 • منصور جنتی*، الهه الله یاری، علیرضا صادقی گیلوایی صفحات 355-364
  مقدمه

  دراعمال جراحی قلب باز نیاز به دستگاه بای پس قلبی ریوی cardiopulmonary bypass(CPB) وجود دارد. برای آماده سازی دستگاه قلب وریه که در بسیاری از جراحی هایی که روی قلب انجام می گیرد بکار میرود، نیاز به محلول پرایم است. برای پر کردن مخزن وریدی و لوله با مایع و زدودن ذرات هوا وسایر ذرات احتمالی موجود در خطوط و سیستم، حدود 1500-2000میلی لیتردر بیماران بزرگسال مایع پرایم مورد نیاز است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر بکارگیری والوون و رینگر درمحلول پرایم پمپ قلبی ریوی بر میزان خونریزی پس از عمل و عملکرد کلیوی در اعمال جراحی پیوند عروق کرونری قلب می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مداخله بالینی تصادفی شده می باشد. در این مطالعه دو نوع محلول پرایم یعنی رینگر به عنوان کریستالوئید و والوون (هیدروکسی اتیل استارچ6%)به عنوان کلوئید در دو گروه جداگانه مورداستفاده قرار می گیرد و با هم از نظر میزان بروز خونریزی و عملکرد کلیوی در 24 ساعت اول بعد از عمل در آی سی یو جراحی قلب مقایسه شدند.

  نتایج

  میزان درناژ 24ساعته (خونریزی24ساعته)در آی سی یو ازنظر آماری دارای تفاوت معنی دار نبودند (05/0 < P). میزان برون ده ادراری در دو گروه در دو بازه  زمانی یعنی در مدت زمان پمپ ودر طی 24ساعت اول بعد از ورود بیمار به آی سی یو تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین partial tromboblastin time postop (PTT بعد از عمل)در گروه رینگر به طور معنی داری بیشتر از گروه والوون بود  (05/0 > P). سطوح پلاسمایی Bun-Cr، سدیم، پتاسیم، هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکتBT،PT ، INR، 24 ساعت بعد از عمل تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 < P). میزان نیاز به تزریق خون در حین عمل و طی 24ساعت بعد ازعمل بین دو گروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد  (رینگر 9/0 ± 70/1 و والوون 1/1 ± 07/1) (019/0 = P). پروتئین ادرار در این دو گروه در 24 ساعت بعد از عمل تفاوت معنی داری نداشت (08/0 = P).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که استفاده از والوون در محلول پرایم باعث اختلاف چندانی در خونریزی بعد از عمل نمی شود با این حال  نیاز به تزریق خون در این بیماران کمتر می شود.

  کلیدواژگان: والوون، رینگر، محلول پرایم، پمپ قلبی ریوی، میزان خونریزی، عملکرد کلیوی، پیوندعروق کرونری قلب
 • رضا سلیمی، علی چیتگر، علیرضا مختاری* صفحات 365-376
  زمینه و اهداف

  باکتری اشریشیاکلی جزء میکروفلور طبیعی روده انسان و تمامی حیوانات خونگرم است. ورم پستان که توسط عوامل مختلف بیماریزا ایجاد می گردد. از عوامل مهم ایجاد ورم پستان (Mastitis) در دام، باکتری E.coli بوده وتحت عنوان ورم پستان های محیطی شناخته می شود. این مطالعه با هدف جداسازی ژن های مقاومت سولفونامیدی، اینتگرون و تتراسایکلین در اشریشیاکلی جدا شده از ورم پستان با علائم بالینی به روش Multiplex PCR انجام گرفته است.

  مواد و روش کار

  تعداد 50 ایزوله شیر دارای علائم ورم پستان از دامداری های غرب استان تهران جمع آوری شد. آزمون های مختلف بیوشیمیایی و میکروبی انجام و آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن طبق دستورالعمل 2016 CLSI و E-test با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام گردید.پس ازجداسازی باکتری واستخراج DNA ، حضور ژن های موردمطالعه به روش Multiplex PCR بررسی شد.

  یافته ها

   براساس یافته های این پژوهش از مجموع 50 نمونه، 1نمونه (2%) دارای ژن Sul2 و 32 نمونه (64%) واجد ژن tetA و 11 نمونه (36%) ژن tetC بود. همچنین ژن Int در 1نمونه معادل 2% از نمونه ها شناسایی و بیشترین مقاومت آنتی بیوتیک به آنتی بیوتیک سولتریم و کوتریموکسازول به ترتیب 68 % و50 % و بیشترین حساسیت به تتراسایکلین 96 % گزارش شد.

  بحث

  مقایسه این مطالعه با سایر تحقیقات صورت گرفته نشان داد که ژن مقاومت در اشریشیاکلی های جدا شده از ورم پستان زیاد است. اختلاف نتایج بدست آمده از روش Multiplex PCR در این مطالعه با نتایج مطالعات سایر محققان در نقاط مختلف دنیا ممکن است به علت منبع نمونه وتفاوت در مناطق جغرافیایی باشد، درمطالعات سایرمحققین بیشترموارد برروی نمونه های مبتلا به اسهال بررسی شده است.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، ورم پستان، ژن های مقاومت سولفانامیدی، تتراسایکلین
 • عاطفه طاهرخانی، اکرم شاهرخی، آمنه باریکانی، فرنوش رشوند* صفحات 377-386
  مقدمه

  سوءتغذیه یک مشکل شایع بالینی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است که عواقب جبران ناپذیری برای بیماران داشته و سبب تحمیل هزینه های درمانی سنگین بر سیستم بهداشتی درمانی می گردد. پرستاران بعنوان مسئول اصلی در ارائه مراقبت های تغذیه ای بیمار به شمار می روند اما مطالعات نشان می دهد میزان رعایت استانداردها توسط پرستاران در بعد مراقبت از بیمار بسیار پایین است. لذا تعیین کیفیت مراقبت های پرستاری درزمینه تغذیه بیماران در جهت رفتارسازی در سطح فردی و سازمانی و تدوین راهنمای ارزیابی استانداردهای مذکور اهمیت بسزایی دارد که در همین راستا مطالعه حاضر جهت مقایسه کیفیت مراقبت های تغذیه لوله ای با استانداردها در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین طراحی گردیده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل تمام پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه می باشد. نمونه گیری به صورت سرشماری از پرستاران دارای معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. با توجه به تعداد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه و دارای شرایط ورود به مطالعه و با احتساب سه مشاهده برای هر پرستار، جمعا 495 مشاهده ثبت شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چک لیست استاندارد تغذیه لوله ای جمع آوری شد و سپس داده ها با نرم افزارspss v.21  با استفاده از آزمون های آماری آنووا و تی تست مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج مطالعه نشان داد که 38 درصد پرستاران عملکرد متوسط و 62درصد عملکرد خوبی در مراقبت های پرستاری  داشتند و اختلاف میانگین عملکرد پرستاران با مقدار استاندارد 8/4- می باشد که از نظر آماری این مقدار معنی دار است(p<0/001). بین کیفیت مراقبتهای تغذیه لوله ای و جنس، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات کارشناس و کارشناسی ارشد ارتباط معنی داری بین یافته ها وجود داشت. (p<0/001)

  بحث و نتیجه گیری

  پایین بودن عملکرد پرستاران در مراقبت های استاندارد تغذیه لوله ای و تغذیه وریدی از سطح متوسط استاندارد مراقبتی، بصورت بالقوه خطر جدی برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد. زیرا تغذیه مناسب بیماران نتیجه مستقیم با فرایند بهبود بیماران دارد که این عامل می تواند متاثر از عدم توجه به وجود برنامه آموزشی موثر و  عدم توجه به اجرای فرایند مراقبت پرستاری در تغذیه استاندارد بیماران از سوی مدیران پرستاری باشد.

  کلیدواژگان: تغذیه لوله ای، مراقبت پرستاری، بخش مراقبت های ویژه
 • فاطمه نیک فلاح، خلیل علی محمدزاده*، مهرنوش جعفری صفحات 387-396
  زمینه و هدف

  بررسی شاخصهای بهداشتی یکی از روشهای سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف نظام سلامت میباشد. این پژوهش با هدف تعیین تغییرات شاخص های بهداشتی دانش آموزان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت وابسطه به دانشگاه علوم پزشکی البرز قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی پیمایشی می باشد که در مراکز خدمات جامع سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز انجام گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 6، 9، 12و15سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز بودند. داده های پژوهش در بازه زمانی سه ساله(یک سال قبل و یک سال پس ازاجرای طرح تحول و یک سال فاصله زمانی برای استقرار طرح) جمع آوری گردید و برای ارزیابی و تحلیل داده ها از نرم افزار  spssنسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

   اطلاعات حاصل از مقایسه شاخص ها در طی سال 1394 و 1396 بیانگر این موضوع بودکه اکثرشاخص ها در بازه زمانی مورد بررسی افزایش یافته است. در خصوص غربالگری بینایی در مجموع میزان اختلال بینایی شناسایی شده از 43/4 درصد در سال 94 به 80/6درصد در سال 96 و موارد شناسایی شده دارای اختلال شنوایی از 63/0 در سال 94 به 27/1 در سال 96 افزایش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  اجرایی شدن طرح تحول سلامت بر شاخص های مورد مطالعه تاثیر مثبت داشته است. لذا در عین توجه به بهبود مستمر روند کنونی، تداوم در اجرای طرح مذکور بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: طرح تحول سلامت، شاخص های بهداشتی، مراکز خدمات جامع سلامت، دانش آموزان
 • حمید ملاکی، نسیم جباری، مصطفی آقامیرزایی* صفحات 397-410
  مقدمه

  ارزشیابی داروخانه ها به منظور مطابقت فعالیت داروخانه ها براساس استانداردهای تعریف شده توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات دارویی در داروخانه ها، ایجاد رقابت با تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در ارتقای خدمات بهینه، کسب رضایتمندی شهروندان، کاهش شکایت مراجعین از داروخانه ها، تبیین نقش و اهمیت رعایت قوانین، دستورالعمل ها و نظارت های کارشناسان صورت می گیرد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی جامعه آماری شامل کل داروخانه های شهرستان فردیس استان البرز  در دو سال متوالی 96-97 مورد ارزشیابی قرار گرفتند و از روش مشاهده و امتیازبندی برای گردآوری داده ها استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها چک لیست دستورالعمل ارزشیابی داروخانه های کشور بوده است.

  یافته ها

   براساس یافته های حاصل از این مطالعه، بالاترین امتیاز کسب شده استانداردهای ارزشیابی داروخانه،1500 و کمترین امتیاز کسب شده 620 بود. در مطالعات آماری صورت گرفته، مشخص شد در نیم سال نخست سال 97 نسبت به سال گذشته، میزان تخلفات داروخانه ها کاهش یافته به طوری که کاهش 12% در نگهداری داروی تاریخ گذشته، 15% در عدم حضور مسئول فنی و 40% در عرضه داروی قاچاق مشاهده می شود.

  نتیجه گیری

   براساس نتایج این مطالعه، ارزشیابی مستمر داروخانه ها، ضمن رتبه بندی داروخانه ها در ارائه خدمات دارویی، به ارتقای هرچه بیشتر کیفیت فعالیت های مراقبت دارویی کمک می کند.

  کلیدواژگان: داروخانه های شهرستان فردیس، ارزشیابی، رتبه بندی، چک لیست و کاهش تخلفات
 • مهدی موسوی*، سیدعباس موسوی، مصطفی رئیسی، دلارا صالحی فر صفحات 411-418
  اهداف

  مشکلات روانی می توانند با درد قفسه سینه با علل نامشخص همراه باشند. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت سلامت عمومی بیماران سرپایی مبتلا به درد سینه آتیپیک با افراد شاهد بود.

  مواد و روش ها

   افراد کمتر از 40 سال با درد سینه آتیپیک و احتمال کم بیماری عروق کرونر قلبی در این مطالعه وارد شدند. گروه شاهد از نظر سن و جنس تطابق داده شدند. ترجمه ایرانی پرسشنامه سلامت عمومی با 28 مورد (28-GHQ) در دو گروه مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج

  در مجموع 113 نفر در هر گروه مطالعه را تکمیل کردند. متوسط سن هر گروه 77/5 ± 33/26 سال و 148 مورد (65 درصد) زن بودند. میانگین امتیاز 28- GHQدر گروه های شاهد و درد قفسه سینه به ترتیب 69/14±37/31 و 97/9±31/21 بود (001/0p<). امتیاز غیرطبیعی 28-GHQ (بیشتر یا مساوی 24) در 71 نفر (8/62 درصد) از گروه با درد سینه آتیپیک و 38 نفر (6/33 درصد) از گروه شاهد دیده شد (نسبت شانس (odds ratio): 34/3 ، فاصله اطمینان 95 درصد: 93/1-  76/5). تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که بعد از اصلاح عوامل مداخله کننده محتمل، درد سینه آتیپیک پیش بینی کننده مستقل نمره 28-GHQ غیرطبیعی بود. (نسبت شانس odds ratio)): 32/3، فاصله اطمینان 95 درصد: 47/8 -31/1).

  بحث

  بیماران مبتلا به درد سینه آتیپیک در مطالعه حاضر، وضعیت سلامت روانی نامناسب تری از افراد کنترل داشتند. به طور واضح مشخص نیست که وضعیت سلامت عمومی علت درد سینه آتیپیک است، یا این یک یافته اتفاقی همزمان است.

  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، درد سینه آتیپیک، تشخیص، سلامت روان، تحقیقات و پرسشنامه ها
 • نگار سجادیان*، رحمت الله سلمانپور صفحات 419-426

  پوست به عنوان بزرگترین ارگان بدن، تحت تاثیر بسیاری از عوامل خارجی و محیطی قرار می گیرد.در ضمن بسیاری از بیماری های ارگان های داخلی می تواند پوست را درگیر کند. پوست و حفره دهانی از ارتباط نزدیکی با هم برخوردارند. همانگونه که پوست با عوامل بیرونی متفاوت و گوناگونی روبروست ، حفره دهانی و مخاط آن نیز با مواد شیمیایی مختلف، آنزیم ها و انواع میکروارگانیسم ها در تماس است. ضایعات دهانی در بیماری های پوستی نیاز به توجه دقیق دارند چون ضایعات دهانی می توانند اولین و شاید تنها علامت بیماری پوستی باشند .در ضمن حضور این ضایعات بر روی کیفیت زندگی فرد و تغذیه او تاثیر گذار است. اگرچه غشای مخاطی دهان و پوست در امتداد هم هستند ولی شرایط و طبیعت خاص حفره دهانی باعث پدیدار شدن یکسری خصوصیات و اعمال منحصر به فرد در این منطقه شده است. عوامل عفونی مختلف و بیماری های گوناگون پوستی منجر به ظهور ضایعات در دهان شده که البته شایعترین آنها عفونت با کاندیدا و لیکن پلان می باشد. بسیاری از ضایعات دهانی بدون تشخیص دقیق توسط پزشک به صورت علامتی یعنی درمان علائمی مثل درد سوزش و غیره در نظر گرفته شده و درمان میشود و افزایش آگاهی پزشکان در مورد تشخیص و درمان این ضایعات ضروری بنظر می رسد . بنابراین در این مقاله تظاهرات دهانی بیماری های شایع پوستی را شرح می دهیم تا راهکاری برای تشخیص ودرمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری های مختلف که بعضی از آنها هم مهلک هستند، باشد.

  کلیدواژگان: ضایعات دهانی، بیماریهای پوستی، حفره دهان
|
 • Shiva Moshirpanahi*, Alireza Moradi, Maryam Moghadasin, Bayazid Ghaderi Pages 305-316
  Background & purpose

  experience of life-threatening illnesses such as cancer leads to the comprehension of its positive outcomes along with its negative consequences. The purpose of this study was to examine the curve linear and linear relationship between post-traumatic growth dimensions and post-traumatic stress symptoms in cancer patients.

  Materials & Methods

  The present study was a descriptive-correlational study conducted on 200 patients with breast, leukemia and colon cancer. The samples were selected by the convenience sampling method. Participants completed posttraumatic growth inventory and PTSD checklist for civilians. Data analysis was performed in SPSS, version 17 using descriptive statistics, Pearson’s correlation, coefficient test, linear and nonlinear regression.

  Results

  According to the results there is a significant non-linear relationship between some dimensions of post-traumatic growth and post-traumatic stress symptoms. A cubic relationship was significant between Relationship with others, Personal strength, and post-traumatic stress symptoms. But nonlinear relationship was not significant for new possibilities, spiritual changes, and appreciation of life and posttraumatic stress symptoms as a predictor. Also, the components of post-traumatic stress symptoms, negative changes in cognition and mood and arousal as a predictor, had significant nonlinear relationship with dimensions of posttraumatic growth.

  Conclusion

  These findings suggest that moderate levels of post-traumatic stress symptoms can be a predictor of growth in some dimensions.

  Keywords: Post-traumatic stress symptoms, Post-traumatic growth, Cancer
 • Sahar Esfandiary, Parisa Mohammadynejad*, Mohammad Mehdi Moghani Bashi Pages 317-323
  Background

  Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system (CNS) that is characterized by inflammation, demyelination and axonal injury. Although the etiology of MS disease is still unknown, many studies suggest that immune system dysfunction plays an important role in the pathogenesis of this disease. The serotonin serves as a mediator between CNS and the immune system and is involved in modulating the interactions between the nervous and immune system. Therefore, it seems that modulation of serotonin function play a potential role in autoimmune process and MS disease. Serotonin transporter determines duration of serotonin action and its effect on nerve receptors by regulation of serotonin concentration in synapses. One of common polymorphisms of serotonin transporter gene (SLC6A4) is variable number of tandem repeats of 17 bp in intron 2 (STin2 VNTR). Different repeat number within the VNTR plays an important role in regulating transcription of the SLC6A4 gene and activity of serotonin.

  Methods

  In this study, STin2 VNTR polymorphism of SLC6A4 gene was assessed in 100 patients with MS and 100 healthy volunteers, using the PCR technique.

  Results

  The results showed that STin2.10/10 genotype compared with the STin2.12/12 genotype (P= 0/04) increased risk of MS disease and STin2.12 allele acts as adominant allele.

  Conclusion

  The results of this study, is hypothesized that the STin2. 10/10 genotype by modulating the transcription of serotonin transporter and function of serotonin may participate in the pathophysiology of MS disease.

  Keywords: Multiple sclerosis, Serotonin transporter, SLC6A4 gene, STin2 VNTR
 • Hoorvash Faraji Dana, Azamolmolouk Elsagh*, Mehri Gholami Pages 324-332
  Background

  Trauma is the leading cause of mortality and its unfavorable outcomes. This study was conducted to assess the mortality rate of trauma and its related factors among the patients traumatized elderly in patients of karaj shahid Madani hospital.

  Methods

  We conducted a retrospective analysis of 240 aged traumatic patients from the shahid Madani training hospital, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran, from 2015 to 2018. Date were collected by Emergency Medical Doctor by a questionaire. Data was analyzed be SPSS.

  Results

  In total, 240 elderly patients with trauma were included in the study. The average age of patients was 76.04 ± 7.46 years. Seventy-seven percent of the patients had at least one co morbid condition. Majority of the falls occurred at home. More than half of the patients fell from ground level. Overall, the in-hospital mortality rate was 16 %. Multiple organs failure constituted the most common injury sustained in patients who died (77 %).

  Discussion

  The geriatric patient is often defined as a "frail elderly", for the presence of a greater “injury sensitivity". This is due to the simultaneous presence of co morbidity, progressive loss of full autonomy and exposure to a high risk of traumatic events. Optimal management of the trauma patient can considerable reduce mortality and morbidity.

  Conclusions

  Although there is a downward trend in mortality in elderly patients with complex pelvic fractures, hemodynamic instability still has a significant impact on survival of those patients.

  Keywords: Trauma, Elderly, Mortality Rate, Risk factor
 • Ahmad Ashouri, Zahra Fadaei, Fateme Jaefari, Fariba Ghalenovy, Mohammad Darharaj*, Ali Ghaednia Jahromi Pages 333-342
  Background and Aims

  This study aimed to compare levels of anxiety and quality of life in patients with severe and mild depression.

  Material and Methods

  In a causal-comparative design, 271 patients with Major Depressive Disorder were selected using convenience sampling method and based on the Structured Clinical Interview and then, they were asked to complete New Multidimensional Depression Assessment Scale, Short Form Health Survey, and Beck Anxiety Inventory. In the next phase, 92 patients whose scores on the New Multidimensional Depression Assessment Scale were two standard deviations above and below the mean were selected as severe (n= 40) and mild depressed patients (n= 52).

  Results

  Currents findings indicated a significant difference between two groups in the levels of anxiety and quality of life in that compared to mild depressed patients, patients with severe depression reported more anxiety (F= 16/74) and lower levels of quality of life in both physical (F= 15/01) and psychological (F= 20/96) dimensions.

  Conclusion

  Given the findings of this study, in the treatment of depression, addressing anxiety problems and helping severe depressed patients to improve their quality of life is of great importance.

  Keywords: Anxiety, Depression, New Multidimensional Depression Scale, Quality of Life
 • Maryam Hassanzadeh Moghadam, Mehrdad Shariati*, Sirous Naeimi, Mohammad Amin Edalatmanesh Pages 343-354
  Background and aim

  Diabetes affects the testicles by oxidative stress. The aim of this study was to investigate the protective effects of N-acetylcysteine ​​on the number of spermatogenesis cells in diabetic rats.


  Materials and Methods

  In this experimental study, 42 adult male Wistar rats were divided into 7 groups of 6. This study was carried out in two periods of 5 and 28 days. Thus, in the first period, the positive sham group and experimental groups received 1 ml streptozotocin solution in distilled water at 50 mg / kg for 5 days intraperitoneally. At the end of the sixth day, the blood glucose levels in rats reached 200 mg / dl. In the second period, control group without any injections, sham group received intraperitoneal injection of distilled water, positive control group without injection, negative sham group received 200 mg / kg of n-acetylcysteine ​​intraperitoneally for 28 days. Experimental group 1, 2 and 3, which included diabetic rats receiving 100, 200 and 400 mg / kg doses of N-acetylcysteine ​​intraperitoneally for 28 days, respectively. At the end of the experimental period, rats were under anesthetized anesthesia. The body weight of all animals was measured and the testicles were removed and examined after staining and staining by hematoxylin-eosin method.

  Results

  Mean body weight, spermatogonia, spermatocyte, spermatid and leydig showed a significant decrease in the positive sham group compared to the control group. The mean number of spermatogonium and leydig cells in all experimental groups showed a significant increase compared to the positive sham group. The mean number of spermatid cells in experimental groups 2 and 3 was significantly higher than the positive sham group. The mean number of spermatocyte cells in the experimental groups 3 was significantly higher than the positive sham group (P ≤ 0.05). Diabetes also led to pathological changes in the seminiferous tubes in diabetic rats. This is while different amounts of N-acetylcysteine have improved this in experimental groups.

  Conclusion

  The results showed that N-acetylcysteine protects the testicles against diabetes and improved the spermatogenesis process in streptozotocin induced diabetes.

  Keywords: Diabetes, Spermatogenesis, N-acetylcysteine, Streptozotocin, Testis, Rats
 • Mansoor Jannati*, Elahe Allahyari, Alireza Sadeghi Gilvayee Pages 355-364
  Background

  This study compared the effect of Voluven and Ringer solution in cardiopulmonary bypass on the bleeding after the surgery and renal function in coronary artery bypass graft surgeries.

  Methods

  Two types of prime solution including ringer - as Crystalloid- and Voluven were used in two groups and compared in terms of bleeding and renal function during the first 24 hours after the surgery in intensive care unit (ICU) cardiac surgery.

  Results

   Amount of a 24-hour drainage was not statistically different (P > 0.05). There was not any significant difference between groups regarding urinary output in two time periods, pump time and during the first 24 hours after the patient’s entry to ICU. The mean of partial thromboplastin time postop in experiment and control groups was significantly different (P > 0.05). Plasma level of Bun-Cr  , sodium, Potassium, hemoglobin, hematocrit, BT, PT and INR Platelets was not significantly different during the first 24 hours after the surgery (P > 0.05). There was a significant difference between the two groups in terms of a need for blood transfusion   during the surgery and first 24 hours after the surgery (Ringer 1.70 ± 0.9, Vovuven 1.07 ± 1.1) (P = 0.019). There was not a significant difference between two groups in terms of urinary protein secretion during the first 24 hours after the surgery (P = 0.08).

  Conclusions

  It can be concluded that using Voluven as prime solution in comparison to lactate, in our study  did not cause any significant difference in bleeding after the surgery and there was not so much need for blood injection in these patients

  Keywords: Voluven, Prime solution of cardiopulmonary pump, The level of bleeding, Renal function, Cardiopulmonary pump
 • Reza Salimi, Ali Chitgar, Alireza Mokhtari* Pages 365-376
  Background and Aims

  Escherichia coli is a natural microflora of the human heart and all the warm animals. Mastitis is a disease caused by various pathogens. One of the important factors in the production of mastitis in the livestock is E. coli and is known as peripheral mastitis. The aim of this study was to isolate sulfonamide, integron and tetracycline resistance genes in E.coli isolated from mastitis with clinical symptoms using Multiplex PCR.

  Materials and Methods

  50 milk isolates with mastitis symptoms were collected from livestock farms in west of Tehran. Biochemical and microbial tests were performed and antibiotic susceptibility test using disc diffusion method was performed according to CLSI 2016 and E-test with antibiotics of different groups. After isolating the bacteria and extracting DNA, the presence of the genes was investigated by Multiplex PCR.

  Results

  Based on the findings of this study, out of a total of 50 samples, 1 sample (2%) had Sul2 gene and 32 samples (64%) had the tetA gene and 11 samples (36%) of the tetc gene. Also Int gene was detected in 1 sample of 2% of the samples and the highest antibiotic resistance to the antibiotic sultrim and cotrimoxazole were 68% and 50%, respectively, and the highest sensitivity to tetracycline was 96%.

  Conclusion

  Comparison of this study with other studies has shown that the resistance gene in E.coli isolated from mastitis is high. The difference between the results of the M-PCR method in this study and the results of studies by other researchers in different parts of the world may be due to the source of the sample, while in studies of other researchers, most cases have been studied on samples of blood diarrhea. Another reason for the difference is the difference in geographical areas.

  Keywords: Escherichia coli, Mastitis, Sulfonamides resistance genes, tetracycline
 • Atefeh Taherkhani, Akram Shahrokhi, Ameneh Barikani, Farnoosh Rashvand* Pages 377-386
  Background

  Malnutrition is a common clinical problem in critically ill patient at  ICU. It has irreversible consequences for patients and causes heavy health care costs for the healthcare system. Nurses are the main responsible for providing nutritional care to patients, but studies show that nurses' compliance with standards in patient care is very low. Therefore, it is important to determine the quality of nursing care in the field of nutrition of patients for behavioral at the individual and organizational level and to develop a guide for evaluating these standards. The present study was designed to compare the quality of nursing care of tubal nutrition with standards in patients admitted to intensive care units of educational hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences.

  Methods

  This is a descriptive comparative study. The research population included all nurses working in intensive care units. According to the number of nurses working in the intensive care unit and considering three observations for each nurse, a total of 495 observations were recorded. The data were collected using standard feeding tube checklist. Then, data were analyzed using SPSS v.21 using statistical tests.

  Results

   The results of this study showed that 38% of nurses had a moderate performance and 62% had a good performance in nursing care and the difference was 4.8 in nurses' average performance (p<0.0001). There was a significant relationship between the findings of the quality of tubal nutritional care and sex, marital status, and the level of graduate and postgraduate education. (p<0/001)

  Conclusions

  The low level of nurses' performance in standard entrnal feeding nursing care is potentially a serious risk to ICU patients. Because proper nutrition for patients has a direct consequence of the patient's recovery process. This factor can be influenced by the lack of attention to the existence of an effective educational program and the lack of attention to the implementation of the nursing care process in feeding standard patients by nursing managers.

  Keywords: Tube feeding, Nursing care, Intensive care unit
 • Fateme Nikfalah, Khalil Alimohammadzadeh*, Mehrnush Jafari Pages 387-396
  Introduction

  Health indicators are one of the ways to measure success in achieving the goals of health systems. This study aimed to assess the changes of the students health indicators before and after the health system reform in Health Services Centers of Alborz University of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional study was performed at health care centers of Alborz University .The study population was all 6,9,12,15 years old student who were referred to these centers. The data was collected in two 12-month periods, (12 months before, and 12 months after, the implementation of the Plan, with a 12month interval in between) The data was analyzed using the SPSS statistical software,version22.

  Results

  The result of comparing adolescent health indicators between2015-2017 showed increase in the most indicators .Recognized visual impairments from 4.43 in 2015 to 6.80 in 2017and hearing loss from 0.63 in2015 to 1.27in2017 increased.

  Conclusion

  Implementation of the health reform plan had been succeeded in improvement of students health indicators in Alborz health care centers. Therefore seems to be continuing, ongoing evaluation and modification of the plan could lead to improve students indicators.

  Keywords: Health system reform, health indicators, Comprehensive health care centers, student
 • Hamid Malaki, Nasim Jabari, Mostafa Aghamirzaei* Pages 397-410
  Introduction

  The evaluation of pharmacies in order to match the activities of pharmacies according to the standards defined by the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education, to improve the quality of the provision of pharmaceutical services at pharmacies, to create competition with encouragement and further incentives in promoting optimal services, obtaining citizens' satisfaction, reducing The complaints of pharmacists, explain the role and importance of observing the rules, guidelines and supervision of the experts.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, a total of pharmacies in the city of Fardis-Alborz were evaluated for 96 consecutive and 96 consecutive years. The method of observation and scoring was used for data collection. The data collection tool was a checklist for assessing pharmacies in the country.

  Results

  Based on the findings of this study, the highest score obtained by the pharmacy appraisal standards was 1500 and the lowest score was 620. In statistical studies, it has been noted that in the first half of the year 97 compared to last year, the rate of pharmacy violations decreased, such as a 12% reduction in the maintenance of the past history, 15% in the absence of the technical officer and 40% in the supply Drug trafficking is observed.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the continuous evaluation of pharmacies, while rating pharmacies in the provision of pharmaceutical services, will help to further enhance the quality of pharmacovigilance activities.

  Keywords: Fardis County Pharmacies, Evaluations, Ratings, Checklist, Reduce Infringements
 • Mehdi Mousavi*, Seyed Abbas Mousavi, Mustafa Raeisi, Delara Salehifar Pages 411-418
  Objectives

  Psychological problems could have some relationship with undetermined chest pain. The aim of this study was to compare the general mental health status of out-patients with atypical chest pain with a reference age and sex matched controls.

  Materials and Methods

  Patients less than 40 years old, with atypical chest pain and low probability of ischemic heart disease were included in the study. The control group were age and sex matched. The Iranian translation of 28 item general health questionnaire (GHQ-28) was used to evaluate the mental status.

  Results

  Totally 113 cases in each group completed the study. Mean age of the study group was 26.33± 5.77 years and 148 cases (65.5%) were female. Mean GHQ-28 score in the atypical chest pain and the control groups were 31.37±14.69 and 21.31±9.97 respectively (P<0.001). Abnormal GHQ-28 scores (≥24) was seen in 71(62.8%) of the atypical chest pain group and 38(33.6%) of the controls (odds ratio: 3.34, 95% confidence interval =1.93-5.76). Multivariate analysis showed that after adjustment for possible confounding factors, atypical chest pain was an independent predictor of abnormal GHQ-28 (odds ratio: 3.32, 95% confidence interval: 1.31-8.47).

  Discussion

  The results of the present study, showed that our patients with atypical chest pain had worse general mental health state. It is not clear that worse general health state is a cause of atypical chest pain or an incidental concomitant finding.

  Keywords: Chest Pain, diagnosis, etiology, Mental Health, Surveys, Questionnaires
 • Negar Sajjadian*, Rahmatolah Salmanpoor Pages 419-426

  Skin as the largest organ, is influenced by wide variety of environmental and external factors. In addition many internal diseases can involve skin. Oral cavity and skin have close contact with each other Like skin which has contact with various external factors, oral cavity and its contents also has touch with different chemical agents, enzymes and diverse microorganisms. Oral lesions of dermatologic disorders need an exact attention because these oral lesions may be the sole and first presentation of skin diseases and the presence of these lesions may affect the quality of patient’s life and nourishment Although oral mucus membrane and skin are in direct continuity with each other ,but different condition of oral cavity causes specific characters and functions. Various infectious agents and different dermatologic disorders cause oral lesions and the most prevalent of these are candida infection and lichen planus. Many oral lesions are treated without specific and exact diagnosis by physician and symptoms like pain and pricking sensation and others are managed. so increasing diagnostic and therapeutic knowledge of these lesion is necessary. So we explain the oral lesion of common dermatologic disorders in this article in order to facilitate diagnosis and prevention of progression of these disorder that some may be dangerous.

  Keywords: Oral lesions, Dermatologic disorders, Oral cavity