فهرست مطالب

آفاق علوم انسانی - پیاپی 31 (آبان 1398)
 • پیاپی 31 (آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افتخار قاسم زاده*، ذاکر حاتم پور صفحات 1-15

  از قدیم از جانب شاهان مورد حمایت قرار میگرفتند، به طوری که امروزه بسیاری از ، هنرمندان ارزشمندترین آثار هنری باقیمانده در ایران آنهایی هستند که از طرف حکومت ها حمایت شدهاند. یکی از پررونق ترین دوره های هنری ایران اسلامی، دوره صفویه است. قرن دهم و یازدهم هجری را دوران شکوفایی هنر اسلامی در ایران دانسته اند. دوره صفویان به خصوص دوره شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه عباس کبیر، با رشد و گسترش انواع هنرها و پدید آمدن بزرگ ترین شاهکارهای هنری مقارن بوده است. در این دوره با حمایت شاهان صفوی، هنرهای پارچه بافی، نقاشی، فلزکاری، سفال سازی و معماری به حد اعلای توسعه و تکامل رسید. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رویکرد صفویان به ساله 54 هنر در دوره شاه طهماسب پرداخته که با طولانی ترین پادشاهی دوره صفوی (با حکومتی 54 ساله 930-984 ه.ق) باعث به و جود آمدن شاهکارهای هنری متعددی شده است.

  کلیدواژگان: صفویان، حمایت از هنر، هنر اسلامی، شاه طهماسب
 • زهرا خیاز بهبهان*، حمزه فرخایی صفحات 17-40

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیررقابت در بازار محصول بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش) فرضیه برای 3 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه (شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای 104 بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون 1396 تا 1390 دوره زمانی بین سالهای پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به دستآمده نشان میدهد که قدرت مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که رقابت در بازار محصول تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان میدهد که رقابت در بازار محصول تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت دارد.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، رقابت در بازار محصول، قدرت مدیر عامل، بورس اوراق بهادر تهران
 • محمد کشکولی پور، حسین رستم زادگان، فاطمه بیرجندی* صفحات 41-57

  انقلاب اسلامی ایران در اهداف فرهنگی خود نیازمند توجه به همه اقشار جامعه از جمله زنان است. از طرفی دیگر، اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای مولفه های متعددی است که تمامی اقشار جامعه ایرانی را در بر میگیرد. به همین دلیل بررسی اهداف متعدد اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورتهای اساسی اجرای آن در جامعه اسلامی است. زنان به عنوان یکی از اقشار موثر جامعه به دلیل جایگاه خاصی که در تربیت افراد جامعه دارند و عامل اصلی شکلدهی به کانون خانواده در جامعه ایرانی- اسلامی هستند، میتوانند در تحقق اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه زنان را در تحقق اهداف فرهنگی از منظر کلیات اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دهد و مولفه ها و راهکارهای آن را روشن سازد. حال سوال اساسی این است: زنان چگونه میتوانند در تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی موثر عمل کنند؟ به نظر میرسد واکاوی اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی در اندیشه مقام معظم رهبری راهبردهای موثری را در نقشآفرینی زنان به عنوان شاکله های نظام تربیتی جامعه اسلامی به ما نشان میدهد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با بررسی آراء رهبری در زمینه اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی، جایگاه زنان را در این زمینه مورد تامل جدی قرار میدهد.

  کلیدواژگان: زنان، اقتصاد مقاومتی، اهداف فرهنگی، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی
 • سینا خیاط کلبیر* صفحات 59-75

  با اهمیت روز افزون ارزش های حقوق بشری و بشردوستانه در جامعه بین المللی، رویکرد انسانی در حقوق بین الملل به عرصه ظهور رسیده است. در چارچوب رویکرد انسانی به حقوق بین الملل، وظیفه حقوق بین الملل منحصر به تنظیم روابط حاکمیت ها با یکدیگر نبوده و از دیگر سو، حاکمیت در محدوده حقوق بین الملل و نسبی در نظر گرفته می شود. در این مقاله سعی شده است با مطالعه اسنادی که عبارت است از؛ کتاب ها، مقاله ها، اسناد و مدارک و با استفاده از متون کتابخانه ای، ضمن بهره گیری از روش توصیفی، تلاش خواهد شد تا در راستای پاسخ گویی به مسائل مطرح شده، با استفاده از روش تبیینی به تحلیل مسائل مورد نظر پرداخته شود. به نظر نگارنده، مشارکت در تصمیم سازی های بین الملی و نظارت بر اجرای تصمیم های حاصله، از آن رو مهم می نماید که در وهله اول، سازمان های مذکور به نوعی نماینده افکار عمومی محسوب می شوند و مشارکت سازمان های مذکور، مشروعیت تصمیم سازی ها یا به عبارت بهتر مشروعیت حقوق بین الملل را ارتقا بخشیده و در مرحله بعدی داشتن اصول انسان مدارانه از طرف سازمان های مذکور و مشارکت در تصمیم سازی های بین المللی در جهت ارتقای جایگاه فرد انسانی، رویکرد انسانی در حقوق بین الملل را به میزان حداکثری خود می رساند. هم چنین تدوین سند بین المللی که در راستای بالا بردن جایگاه حقوقی و شخصیت بین المللی سازمان های بین المللی باشد و مشارکت مستقیم سازمان های یاده شده را تسهیل نماید، اقدامی محسوب می شود که توانایی سازمان های غیردولتی را در پیشبرد رویکرد انسانی شتاب می بخشد.

  کلیدواژگان: انسانی شدن حقوق بین الملل، سازمان های غیردولتی، حاکمیت، حقوق بشر
 • دیانا حبیبی*، علیرضا کافیان تفتی سعادت آباد صفحات 77-90

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر میزان پرخاشگری زنان دارای فرزند اتیسم است .این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون نفر از زنان دارای فرزند 30 -پسآزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل اتیسم بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نفر) قرار گرفتند و برای سنجش میزان پرخاشگری از پرسشنامه پرخاشگری باس و 15(هر گروه 6 جلسه 8 پری استفاده شده است. گروه آزمایش دقیقهای آموزش مدیریت خشم مبتنی بر 0 رویکرد شناختی- رفتاری را به صورت گروهی دریافت نمودند و گروه کنترل مداخلهای در این زمینه دریافت نکرد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داده است که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش پرخاشگری (پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت) زنان دارای فرزند اتیسم نقش موثری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، اتیسم، پرخاشگری زنان
 • روح الله آهنگران* صفحات 91-106

  سبب بروز دگرگونی های جدیدی در ، به ویژه شبکه های اجتماعی ، پیدایش فضای مجازی جوامع مدنی و بین المللی شده است. شبکه-های اجتماعی در همین مدت کوتاه تاثیرات چشم گیری در جامعه داشته اند .این مسئله، اهمیت بررسی دقیق مسئولیت های مدنی شبکه های اجتماعی را در فقه و حقوق نشان میدهد. با ورود فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی، دگرگونی های بدیعی را در جوامع مدنی و بین الملل شاهد بوده ایم .با توجه به تجربه ای که در این مدت اندک از حضور شبکه های اجتماعی مجازی در میان آحاد جامعه به دست آمده ضرورت دارد که به بررسی در زمینه مسئولیت های مدنی و تدقیق این اقتضای نو ظهور در فقه و حقوق بپردازیم .یکی از اصول روشن فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می میشود، و شبکه های اجتماعی مجازی نیز از این قاعده مستثناء نیستند. تفاوت عرصه مجازی با دنیای ، دلیل اهمیت مسئولیت مدنی در شبکه های اجتماعی مجازی و ارکان مسئولیت مدنی و شبکه های ، واقعی است. همچنین پس از پرداختن به مفهوم شناسی ؛ سه رکن اتلاف، تسبیب و استیفا باید از نظر فقهی و حقوقی با شبکه ، های اجتماعی مجازی های اجتماعی تطبیق یابند. نوشتار مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری فیش و منابع کتابخانه ای و فیش برداری به نگارش در آمده است.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، فضای مجازی، شبکه های های اجتماعی، مسئولیت های مدنی اتلاف