فهرست مطالب

پژوهش در پزشکی - سال چهل و سوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال چهل و سوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • هانی اربابی*، کامبیز ایزدپناه، ناصر مظفری صفحات 186-191
  سابقه و هدف

   دلیل ایجاد درد در هنگام استفاده از تورنیکه هنوز با قطعیت تایید نشده است، در صورتی که اذعان به نقش کم خونی در این بین وجود داشته باشد، میتوان با مداخله ارائه اکسیژن، پیشنهاد داد که درد کم شود. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر اکسیژن دهی در میزان درد در زمان استفاده از تورنیکه برای بیماران مبتلا به ترومای دست در یک مرکز بیمارستانی دانشگاهی در فاصله زمانی ابتدای سال 1394 تا انتهای سال 1395 است

  مواد و روش

  این مطالعه یک پژوهش تصادفی، کنترلی دوسو کور روی بیماران ترومای دست است. بیماران 50 درصد اکسیژن یا هوا از طریق ماسک به مدت سه دقیقه قبل و حداکثر 30 دقیقه هنگام استفاده از تورنیکه 250 میلیمتر جیوه باد شده استنشاق کردند. عددهای درد در فواصل دو دقیق های به کمک ابزار اعتبار سنجی شده 100 میلیمتری سنجش درد، ضبط شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  به طور کلی 385 نفر برای این کار کاندیدا شدند، با در نظر گرفتن معیارهای خروج، 200 نفر که از میان آنان 100 نمونه برای گروه اکسیژن و 100 نمونه برای گروه پلاسبو انتخاب شدند. نتایج نشان داد به طور میانگین در همه لحظ ه های مداخله اکسیژن منجر به کاهش عدد نسبی درد در گروه اکسیژن نسبت به گروه پلاسبو به میزان به 10 میلیمتر تفاوت در عدد نسبی درد شد. بنابراین اکسیژن به طور معناداری عدد نسبی درد را در زمان استفاده از تورنیکه کاهشمی دهد. اکسیژن همچنین زمان رسیدن به عدد 40 میلیمتر در مقیاس نسبی درد را نسبت به گروه هوا کاهش معنا داری داد (.(p=0.008

  نتیجه گیری

  اکسیژن یک درمان با هزینه کم و کم خطر است که به راحتی در دسترس است و در مطالعه حاضر درد ناشی از تورنیکت را کاهش می دهد و زمان لازم برای رسیدن به نمره مقیاس آنالوگ بصری 40 یا بیشتر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. نویسندگان اکسیژن را برای تسهیل عمل جراحی دست در زیر تورنیکه توصیه م یکنند.

  کلیدواژگان: ترومای دست، تورنیکه، عدد نسبی درد، اکسیژن درمانی
 • هانیه قائم پناه، محمدرضا دیوبند*، امین اصغرزاده الوار، محسن نجفی صفحات 192-197
  سابقه و هدف

  برای تحویل دقیق دوز تجویز شده به حجم هدف درمانی، به طور گسترده از تصاویر پورتال الکترونیکی استفاده می شود اما استفاده از پرتوی مگاولتاژ به کاهش کنتراست بافت ها منجر می شود، بنابراین کیفیت ضعیف ذاتی تصاویر پورتال، تفسیر آن ها را دشوار می-کند. به این منظور یک پردازش بر اساس موجک برای ارتقای کیفیت بصری این تصاویر به کار گرفته شده است.

  مواد و روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 150 تصویر پورتال لگن 30 بیمار تهیه شد. برای آماده سازی تصاویر برای اجرای الگوریتم بهسازی، پیش پردازشی از منظر کاهش نویز و تعدیل شدت روشنایی انجام شد. سپس مراحل بهبود جزئیات محلی و تیزسازی لبه های استخوانی، پس از تجزیه موجک، روی زیرباندهای تقریب و جزئیات اجرا شد. سپس با در نظر گرفتن ویژگی های تصویر پورتال به صورت الگوی غیردوره ای، زمینه غیریکنواخت و سطح بالای نویز، دو معیار کیفیت تصویر، محتوای لبه(EC) و مقیاس بهسازی(EME)، ارزیابی شدند. در نهایت آنالیز نتایج با استفاده از آزمون آماری تی زوجی(paired t-test) انجام شد.

  یافته ها

  مقادیر بالاتر شاخص های کیفیت تصویر(p-value<0.001)، نشان از کیفیت بهتر تصاویر پردازش یافته نسبت به تصویر اصلی دارد (ECoriginal=0.0046±0.008, ECenhanced=0.0790±0.001,and EMEoriginal=0.3950±0.180, EMEenhanced=13.875±1.227).

  نتیجه گیری

   الگوریتم بهسازی تصاویر پورتال بر اساس موجک، می تواند رویکرد موثری برای آشکارسازی اطلاعات آناتومیکی این تصاویر باشد که تاثیر بسزایی در تایید درمان صحیح خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پرتودرمانی، تصاویر پورتال الکترونیکی، پردازش تصاویر دیجیتالی، موجک، کیفیت تصویر
 • یزدان موحدی*، سجاد پاکزاد، لیلا موزه کش صفحات 198-203
  سابقه وهدف

   رسیدن به عملکرد بهینه در حل مساله از مهمترین اهداف در آموزش پسخوراند عصبی EEG است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی پسخوراند عصبی EEG بر ارتقای عملکرد حل مساله در دانشجویان انجام شد.

  روش ها

  طرح پژوهش حاضر تجربی با پیشآزمون-پس آزمون و گروه پالسیبو بود. برای بررسی این پژوهش از دستگاه پسخوراند عصبی EEG و آزمون برج لندن استفاده شد. تعداد 30 نفر از داوطلبان به صورت در دسترس انتخاب شده و بعد از گرفتن رضایتنامه اخالقی به دو گروه 15 نفره آزمایش و پالسیبو تقسیم شدند. ابتدا آزمون حل مساله به عنوان پیشآزمون از هر دو گروه به عمل آمد. گروه آزمایش 20 جلسه آموزش پسخوراند عصبی EEG دریافت کردند و فیدبکی که دریافت میکردند واقعی و وابسته به عملکرد آنها بود، اما گروه پالسیبو فیدبکی که دریافت میکردند تصادفی بود و وابسته به عملکرد آنها نبود. سپس بعد از پایان 20 جلسه دوباره آزمون حل مساله به عنوان پسآزمون بهعمل آمد. برنامه آماری استفاده شده در این پژوهش نرمافزار SPSS نسخه 21 بود و برای سنجش عملکرد حل مساله از نرمافزار برج لندن استفاده شد.

  یافته ها

  آموزش پسخوراند عصبی EEG سبب ارتقای عملکرد حل مساله میشود که در سطح)001/0 P)<معنادار است. بین دو گروه در زمان تاخیر]80/9=F ،005/0> P ،]زمان کل]51/54=F ،001/0 >P]زمان آزمایشی]62/14=F ،001/0 >P ،]تعداد خطا]27/18=F ،001/0 >P]تفاوت معنادار مشاهده شد. به عبارت دیگر آزمودنی هایی که پسخوراندهای دریافتی وابسته به عملکرد آنها بود، در نهایت عملکرد بهتری داشتند تا افرادی که عملکرد پسخوراندهای آنها تصادفی بود.

  نتیجه گیری

  بنظر می رسد با استفاده از پسخوراند عصبی میتوان امواج مغزی را در حالت بهینه نگه داشت.

  کلیدواژگان: پسخوراند عصبی، EEG، حل مساله
 • سیمین دخت خراط اهری، فرشاد غزالیان*، ماندانا غلامی صفحات 204-210
  سابقه و هدف

   باتوجه به اهمیت هایپرتروفی عضلات مرکزی و آثار احتمالی سیکل های تقویت کننده این عضالت در سبک سیکلیک یوگا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر 20 هفته تمرینهای منتخب سبک سیکلیک یوگا بر هایپرتروفی عضالت مرکزی زنان بزرگسال بود. این پژوهش در سال 1396 در موسسه بین المللی یوگا پیام مهر واقع در تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش به روش نیمه تجربی بر تعداد 24 آزمودنی زن در دو گروه یوگا با حداقل سه ماه تجربه یوگا(شامل 15 نفر با میانگین سنی 6/9 ± 34/7 سال و کنترل شامل 9 نفر با میانگین سنی 1/5 ± 7/34 سال انجام شد. ابتدا اندازه گیری ضخامت عضالت پسواس، راستکننده ستونمهره ها و عضالت شکمی شامل راست، عرضی، مایل داخلی، مایل خارجی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی انجام شد. گروه یوگا در 20 هفته، سه بار در هفته، یک ساعت در هر جلسه، به تمرینهای منتخب سبک سیکلیلک یوگا پرداختند و گروه کنترل در این مدت فعالیت ورزشی منظم نداشتند. در پایان 20 هفته دوباره ضخامت عضالت با دستگاه اولتراسونوگرافی ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها، ابتدا درصد تغییرهای پسآزمون نسبت به پیش آزمون داخل گروه ها و بین گروه ها محاسبه شد. سپس از آزمون t زوجی برای مقایسه عملکرد داخلگروه ها و از آزمون t مستقل برای مقایسه عملکرد بین گروه ها استفاده شد.

  یافته ها

  در مقایسه با گروه کنترل، گروه یوگا، تفاوت معنا داری را در افزایش ضخامت عضالت شکمی راست)درصد 1/19 ،)عرضی)درصد8/16 ،)مایل داخلی)درصد9/9 ،)مایل خارجی)درصد2/15 ،)عضالت پسواس)درصد3/9)و راست کننده ستون مهره ها)درصد1/5)نشان دادند. (001/0 < P(نتیجه گیری به نظر میرسد که دو سیکل تقویت کننده عضالت مرکزی سبک سیکلیک یوگا، تاثیر مثبتی بر هایپرتروفی این گروه عضالنی دارد.

  کلیدواژگان: سیکل تقویت کننده عضلات مرکزی، پسواس، سونوگرافی، زنان
 • امیر باقر ایلخانی، مریم طهرانی پور*، سعیده ظفربالانژاد صفحات 211-215
  زمینه و هدف

    ناباروری، ناتوانی جنسی فعال است. فاکتورهای مردانه مسئول 50 درصد از موارد ناباروری است.  اختلال در عملکرد اسپرم و آسیب در اسپرماتوژنز از شایع ترین علل ناباروری مردان است. تروما یا نقص های آناتومیکی در سیستم تناسلی و استفاده از داروها برای درمان بیماری ها سبب اختلال در تولید اسپرم و عقیمی در مردان می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر داروی دیازپام بر باروری در مردان است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی ابتدا 30 سر رت نر نژاد ویستار با وزنg250-200 انتخاب و رت های تهیه شده به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی که شامل گروه های کنترل و تیمار با دوز تزریقی mg/kg2 ، mg/kg3، mg/kg4 وmg/kg5 تقسیم شدند و تزریق متناسب با وزن رت ها به ترتیب به مقدار mlit08/0 ، mlit12/0 ،mlit 16/0،mlit 2/0 انجام شد. به گروه کنترل سرم فیزیولوژی تزریق شد. سپس موش ها بیهوش و بیضه، دفران و اپیدیدیم خارج و برای بررسی بیضه، تحرک اسپرم و درصد اسپرم زنده مطالعه شد. نتایج حاصل با استفاده ازنرم افزار Minitab وآزمون Anova با سطح معناداری(05/0>P) تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج بررسی وزن، قطر بزرگ و کوچک بیضه، درصد اسپرم های زنده و تعداد اسپرم با تحرک رو به جلو در مقایسه گروه کنترل با گروه های تزریقی، در دوزmg/kg3 در تمامی فاکتورها غیر از تعداد اسپرم با تحرک رو به جلو، کاهش دیده شد. در سایر گروه ها تنها وزن بیضه در دوزmg/kg2 کاهش معناداری داشت (01/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که تاثیر داروی دیازپام با دوز تزریقی mg/kg3 بر پارامترهای موثر بر باروری اثر کاهشی داشته است.

  کلیدواژگان: دیازپام، بیضه، باروری
 • صدیقه جلالی*، محسن جعفری صفحات 216-221
  سابقه و هدف

  دو مورد از ناقلان غشایی کلسترول ABCG5 و ABCG8 هستند که وظیفه انتقال این ماده را از غشاهای کبدی و روده ای بر عهده دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرین های تداومی و تناوبی شدید (HIT) بر بیان ژن های این دو ماده در هپاتوسایت های موش های نر ویستار بود.

  مواد و روش ها

   در این تحقیق تجربی تعداد 15 موش پس از 13 هفته رژیم غذایی پرچرب (40 درصدچربی) در گروه های کنترل با غذای پرچرب (گروه1، N=5)، رژیم غذایی پرچرب با تمرین HIT (گروه2، N=5) و رژیم غذایی پرچرب با تمرین تداومی (گروه3، N=5) تقسیم بندی شدند. مدت مرحله تمرین 12 هفته (هفته ای 5پنج جلسه) بود. پس از تمرین ها و اعمال بیهوشی، بافت کبد برای سنجش بیان ژن های ABCG5 و ABCG8 استخراج شد. برای آنالیز آماری داده ها از آزمون یومنویتنی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بیان ژن های ABCG5 و ABCG8 پس از تمرین ها به ترتیب در گروه های 2، 3 و 1 بیشترین میزان را داشته است. در مورد ABCG5، تفاوت گروه های 1 با 2، 1 با 3 و 2 با 3 و در مورد ABCG8 تفاوت گروه های 1 با 2 و 2 با 3 معنادار بود (P=0.008)، تنها تفاوت غیرمعنادار مربوط به گروه های 1 و 3 در مورد ABCG8 بود (P=0.841).

  نتیجه گیری

  شاید تمرین های ورزشی بر بیان ژن ABCG5 نسبت به ABCG8 اثرگذاری بیشتری دارند و نیز تمرین هایHIT نسبت به تداومی، تاثیر بیشتری بر دفع کبدی کلسترول در مکانیزم انتقال معکوس کلسترول دارند.

  کلیدواژگان: کلسترول، تمرین تناوبی شدید، تمرین استقامتی، ABCG5، ABCG8
 • فهیمه کاظمی*، الهام خانی سانیج صفحات 222-227
  زمینه و هدف

  زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی اینترلوکین-6 (IL-6) و اینترلوکین-8 (IL-8) به مکمل یاری کوتاه-مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان ورزشکار بود.

  روش بررسی

  در پژوهشی نیمه تجربی، 40 مرد ورزشکار به چهار گروه 10تایی کنترل، مکمل، فعالیت، مکمل با فعالیت تقسیم شدند. گروه مکمل و مکمل با فعالیت، دو کپسول 500 میلی گرمی پودر زنجبیل را روزانه به مدت یک هفته مصرف کردند. همچنین، گروه فعالیت و مکمل با فعالیت، آزمون بروس را انجام دادند. سطوح پلاسمایی IL-6 و IL-8 قبل و بلافاصله پس از آزمون جمع آوری و اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری تی همبسته و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه کنترل تغییر معنی داری نیافت (05/0P>)، اما IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه فعالیت افزایش معنی-داری و در گروه مکمل و گروه مکمل با فعالیت کاهش معنی داری یافت (05/0P<). همچنین، بین IL-6 و IL-8 پلاسما در چهار گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0P<)، به طوری که IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه مکمل و مکمل با فعالیت نسبت به گروه کنترل، گروه مکمل نسبت به گروه فعالیت و نیز گروه مکمل با فعالیت نسبت به گروه فعالیت کاهش معنی داری یافت (05/0P<). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که مصرف زنجبیل به عنوان یک مکمل مفید ضدالتهابی می-تواند اثر مثبتی بر کاهش سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 و در نتیجه بهبود سیستم ایمنی مردان ورزشکار داشته باشد.

  کلیدواژگان: مکمل یاری، زنجبیل، سایتوکاین پیش التهابی، فعالیت ورزشی
 • زهره دلفانی*، ریاض غیرتمند صفحات 228-233
  زمینه و هدف

  نوسان های فاصلهQTc، در حالت استراحت و فعالیت ورزشی با آریتمی های بطنی و مرگ ناگهانی قلبی مرتبط است. بنابراین هدف این مطالعه، تعیین تغییرهای شاخص های عملکردی قلب و فاصله QTc در مردان فعال و غیرفعال در یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه و ایزوتونیک بود. 

  روش تحقیق

  این مطالعه تجربی سال 1397 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت پیش آزمون-پس آزمون انجام شد.20 مرد سالم فعال و غیرفعال داوطلب(n=10)به روش تصادفی انتخاب و پروتکل تمرینی h‏and-gripرا با حداکثر انقباض ارادی بیشینه به صورت ایزومتریک با دست برتر در حالتFullext آرنج از طریق فشردن دستگیره دینامومتر و به مدت30 ثانیه انجام دادند. پس از60 دقیقه استراحت پروتکل ایزوتونیک را  با دست برتر در زوایه90درجهFlexآرنج به صورت15ست پنج ثانیه ای اجرا کردند. میزان تغییرهای فاصله QTcبا استفاده از فرمولBazett برای ضربان قلب اصلاح شد. فشارخون سیستولی و دیاستولی با استفاده از دستگاه فشارسنج جیوه ای ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری(P ≤ 0/05)و با استفاده از نرم افزار SPSS21تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های آماری نشانگر افزایش معنادار شاخص های عملکردی قلب(فشارخون سیستولی(74/6 ±116)، ضربان قلب(81/10± 60/112)، حاصل ضرب مضاعف ضربان - فشار((RPP(31/1± 53/13)) بعد از فعالیت ایزومتریک درآزمودنی های فعال و غیرفعال بود اما فاصله QTc(36 ± 3/420) و فاصله  R-R(36/64±20/521)بعد از فعالیت ایزوتونیک افزایش معناداری داشت. تفاوت معناداری در تغییرهای QTc، ضربان قلب، فاصله R-Rو RPPبین سه مرحله وجود داشت(p<0.05). اما بین متغیر فشارخون سیستولی و دیاستولی تفاوت معناداری وجود نداشت. 

  نتیجه گیری

   به نظر می رسدQTc و فاصله R-Rپس از تمرین های ایزوتونیک می تواند در غربالگری بیماران قلبی- عروقی و ارزیابی وضعیت قلبی- عروقی یک فرد یا در پیش بینی حوادث قلبی- عروقی مفید باشد.

  کلیدواژگان: الکتروکاردیوگرافی، دینامومتر، hand-gripتست، .QTc
 • سمیرا قبادزاده، معصومه ابتکار*، سهیلا اژدری صفحات 234-246
  سابقه و هدف

  آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی تشدیدکننده آلرژی به ویژه در کودکان است. عوامل ژنتیکی به همراه  فاکتورهای محیطی در طول دوره جنینی در رحم  و مراحل ابتدایی زندگی بر تکامل و بلوغ سیستم ایمنی اثرگذارند. سلول های T تنظیمی نقش اساسی در حفظ تعادل سیستم ایمنی در مواجهه با آلاینده های محیطی دارند.

  مواد و روش ها

  خونگیری  بند ناف 10 نوزاد متولد شده از مادران ساکن در مناطق آلوده تهران و 10 نوزاد متولد شده از مادران ساکن در شهر دماوند انجام شد. سلول های تک هسته ای  با روش سانتریفیوژ گرادیان چگالی جدا شد. رنگ آمیزی فلوسیتومتری مارکرهای سطح سلولی  CD4,CD25,CD127و درون سلولی FoxP3  و رنگ آمیزی درون سلولی سیتوکین های سلول T تنظیمی IL-10 و TGF-β1انجام شد. جداسازی  تخلیص سلول های Tتنظیمی C‏D4+,CD25+  با روشMACS  و کشت سلول های Tتنظیمی  در حضور بیدهای کوت شده با آنتی بادی علیه CD3/CD28 به نسبت بید / سلول 1/1.انجام شد. فعالیت سرکوبگری سلول های T تنظیمی از طریق سنجش مهار تکثیر Teff ارزیابی شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر درصد سلول های T تنظیمی IL-10+ و TGF-b1+ در نوزادان متولد شده در مناطق هوای پاک نسبت به هوای آلوده بالاتر بود. عملکرد سرکوبگری  سلول های T تنظیمی در شرایط
   In vitro در نسبت Teff/Treg (1/1) در نوزادان متولد شده در هوای آلوده نسبت به نوزادان به دنیا آمده در هوای پاک به طور معناداری کاهش یافته است. میزان تکثیر سلول های Treg در حضور IL-2 و بیدهای anti-CD3/CD28 در کشت دو هفته ای در نوزادان متولد شده در مناطق هوای پاک نسبت به هوای آلوده بالاتر بود.

   نتیجه گیری

   نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد عملکرد سرکوبگری سلول های T تنظیمی در خون بند ناف در نوزادان متولد شده از مادران ساکن در مناطق آلوده تهران نسبت به نوزادان متولد شده از مادران ساکن دماوند کاهش یافته است.  در مجموع مواجهه مزمن مادران  با آلاینده ذرات معلق در هوا قبل از حاملگی و در طول دوره بارداری ممکن است سبب کاهش عملکرد سلول های T تنظیمی شود و ریسک تشدید ابتلا به آلرری نوزاد را در طول زندگی افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات معلق PM2.5، خون بند ناف، سلول T تنظیمی، FoxP3
 • سید حسن طاوسی، مجید خادم رضاییان، راضیه صحابی، علی پورزاهد، علی احمدآبادی* صفحات 247-252
  زمینه و هدف

  صرع دومین عامل بیماری های سیستم عصبی مرکزی است. بیماران مبتلا به صرع هنگام حمله در معرض انواع مختلف تروما قرار دارند. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در بیماران مبتلا به صرع و مقایسه با بیماران غیرمبتلا به صرع بود.

  موادوروش ها

  در این مطالعه آیندهنگر، از مجموع 2119 بیمار بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در بازه زمانی 1394 تا 1396، 44 نفر سابقه صرع داشتند(2درصد). داده های دموگرافیک، الگو، وسعت و نتیجه نهایی سوختگی در بیماران مبتلا به صرع با سایر بیماران با نرمافزار SPSS نسخه 24 مقایسه شد. 

  یافته ها

  میانگین سن بیماران مبتلا به صرع9/12±3/38سال بود و 27 نفر(4/61درصد) مرد بودند. نیمی از بیماران(7/47درصد) مصرف منظم دارو نداشتند. یک سوم بیماران(15بیمار،1/34درصد) سابقه سوختگی قدیمی داشتند و بیش از یک سوم دیگر سابقه آسیب هایی به جز سوختگی را در زمان تشنج ذکر میکردند. شایع ترین محل، سوختگی اندام فوقانی(4/61درصد) و شایع ترین علل سوختگی شعلهآتش(1/59درصد) و مایعات داغ(7/26درصد) بود. میزان مرگ 4درصد(3 نفر) بود. شیوع سوختگی های درجه 4 در بیماران صرعی 18 برابر بیماران غیر صرعی بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشاندهنده شیوع بالا، عمیق بودن و نیز تکرارشوندگی سوختگی در بیماران مبتلا به صرع است. با توجه اینکه مصرف نکردن صحیح دارو و کنترل ناکامل بیماری صرع، زمینهساز تروما به این بیماران است و از طرفی شعله آتش و آب جوش شایع ترین علل سوختگی در این بیماران بود، ضروری است که علاوه بر توصیه به مصرف منظم دارو، اقدام های پیشگیرانه مناسب برای پیشگیری از سوختگی به خصوص در محیط منزل مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: صرع، سوختگی، آتش، آب جوش، اپیدمیولوژی
 • کاوه ابراهیم زاده، محمد امین شهرباف، زهره قلی زاده قوزلوجه، محمد صمدیان، گیو شریفی، علی موسوی نژاد، سینا اسعدی*، امیدوار رضایی میرقائد صفحات 253-257
  پیش زمینه

  AVM یا بدشکلی شریانی وریدی یکی از موارد پاتولوژیک عروقی hsj که می تواند در قسمت های مختلف مغز ضایعه های عروقی ایجاد کند. این پاتولوژی عروقی سبب بروز عوارضی مانند خونریزی مغزی، صرع و ضایعه های عصبی می شود که برای پیشگیری و درمان این ضایعه ها باید به درمان AVM اقدام کرد. روش های درمانی این ضایعه شامل درمان های غیرجراحی، جراحی میکروسکوپیک و درمان رادیوسرجری با کامانایف است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی توصیفی ویژگی های بالینی و نتایج درمانی  بیماران جراحی شده به دلیل عارضه AVM شامل جنسیت، درجه ضایعه، محل ضایعه، نوع درمان و عوارض پس از درمان در بیمارستان لقمان حکیم از فروردین 1390 تا اسفند1396  است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه با استفاده از بررسی اطلاعات استخراج شده از پرونده های بیماران مبتلا به AVM که ازسال های 90 تا  96 در بیمارستان لقمان حکیم تحت جراحی قرار گرفتند، انجام شد. در این مطالعه اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات مربوط به عمل جراحی بیماران با مطالعه پرونده و مصاحبه با بیماران جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 آنالیز شد.

  نتایج

  ازمیان 47 مورد مراجعه بین تاریخ های اشاره شده در مرکز جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم، 70.2درصد از بیماران را مردان و 29.8درصد را زنان تشکیل می دادند. 25 مورد از بیماران توسط جراحی میکروسرجیکال ریزکشن و 14 بیمار توسط درمان رادیو سرجری تحت درمان  و  هشت بیمار بدون انجام جراحی تحت پیگیری قرار گرفتند. عوارض درمان در 40 درصد از بیمارانی که جراحی شده بودند (10 بیمار) مشاهده شد که بیشترین عارضه در بیماران اختلال حرکتی گذرا بود.

  نتیجه گیری

  در نتیجه گیری حاصل از این مطالعه، می توان بیان کرد که استفاده از روش درمانی مناسب می تواند سبب بهبود علایم اولیه بیماران شود. با این حال باید تصمیم گیری برای انتخاب روش درمانی مناسب بر اساس شرایط بالینی بیماران و همچنین ارزیابی]ثار احتمالی ناشی از عوارض ناخواسته درمان روی کیفیت زندگی بیماران انجام شود.

  کلیدواژگان: مالفورماسیون وریدی شریانی، مالفورماسیون های عروقی، مغز، گامانایف، رادیوسرجری
 • محمدرضا قنبری، سمیرا سیار، رسول محمدیان، محمدرضا داوودی*، سید مجتبی احمدی صفحات 258-263
  اهداف

  تحقیقات سال های اخیر حاکی از شیوع بالا و خطرات گسترده ی اختلال بیش فعالی و کم توجهی در بزرگ سالان است. یکی از گروه های در معرض خطر مشکلات گسترده ی روان شناختی، دانشجویان هستند. همچنین بررسی عوامل خطرآفرین این اختلال در دانشجویان کمتر شناخته شده است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی مشکلات همراه با این اختلال در این گروه می پردازد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس 90 دانشجوی مبتلابه اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و 90 دانشجوی فاقد این اختلال انتخاب شدند. مقیاس های افسردگی بک، اضطراب بک، سنجه ی غلظت استنشاقی کربن مونوکسید جهت بررسی مصرف سیگار و آزمون قمار آیووا جهت بررسی تصمیم گیری ریسکی در این پژوهش به کار رفتند. نتایج به وسیله ی نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آزمون های توصیفی، تی تست گروهای مستقل و کای اسکوتر موردبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج حاکی از آن بود که میزان مصرف سیگار، افسردگی، اضطراب و تصمیم گیری ریسکی در دانشجویان مبتلابه این اختلال از گروه فاقد این اختلال بیشتر بود(P<0.05).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصله، بایستی دانشجویانی که مبتلابه اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه هستند، در ابتدای ورود به دانشگاه موردتوجه بیشتری قرارگرفته و برای درمان و کسب بهبودی به روانشناسان و روان پزشکان متخصص سپرده شوند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری ریسکی، افسردگی، اضطراب، بیش فعالی همرا با نقص توجه
 • نوراسادات کریمان*، آرزو حیدری، فرزانه احمدی صفحات 264-270

  در طول بارداری، هریک از زوجین ممکن است تغییرات و مشکلات متنوعی را تجربه کنند. در شرایطی مانند سابقه ی ناباروری، سقط قبلی و یا بارداری های ناخواسته، که دوران بارداری مورد توجه ویژه ی زوجین قرار می گیرد ممکن است میزان این مشکلات نیز بیشتر شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان مشکلات دوران بارداری در زوجین با سابقه ی نازایی، سقط و بارداری های ناخواسته انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه ی توصیفی  120 زوج در انتظار فرزند با سن بارداری خانم 41-28 هفته بررسی شدند. زوج ها در 4 گروه مختلف: با سابقه ی ناباروری، سقط قبلی، بارداری ناخواسته و کنترل قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه ی مخصوص از نظر مشکلات شایع دوران بارداری بررسی و با هم مقایسه شدند.  همچنین در هریک از این گروه ها نیز همبستگی بین  مشکلات زوجین محاسبه شد. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در هر 4 گروه زنان نسبت به مردان مشکلات جسمی بیشتری تجربه کرده بودند (001/0>p). در گروه های با سابقه ی نازایی (001/0>p) و سقط (001/0>p) هریک از زوجین نسبت به گروه کنترل مشکلات جسمی و روانی بیشتری را تجربه کرده بودند. در هر 3 گروه از نظر مشکلات جسمی، همبستگی مثبت و معناداری بین مشکلات زوجین وجود داشت(05/0>p). در حالی که در گروه کنترل زوجین باهم همبستگی نداشتند.

  تیجه گیری

  در شرایطی مانند سابقه ی ناباروری، سقط و یا ناخواسته رخ دادن بارداری، ممکن است  به علت اهمیت و یا استرسی که بارداری برای آن ها ایجاد می کند، هریک از زوجین مشکلات بیشتری را در طول بارداری تجربه کنند. در ارائه ی مراقبت به این گروه از افراد توجه به این گونه سوابق موجب می شود که در صورت لزوم  کمک کرد که این گروه از افراد نیز بارداری بهتری را پشت سر بگذارند.

  کلیدواژگان: سندرم کوید، ناباوری، سقط، بارداری ناخواسته، زوج
|
 • Hani Arbabi*, Kambiz Izadpanah, Nasr Mozafari Pages 186-191
  Background

  The cause of pain when using a tourniquet is not yet verified. If there is an acknowledgment of the role of ischemia in this connection, it can be suggested by the intervention of oxygen supply that the pain be reduced. The purpose of this study was to investigate the effect of oxygenation on the amount of pain when using the tourniquet for patients with hand surgery in an achademic hospital between the beginning of 1394 and the end of 1395.

  Methods

  This study was a double-blind, randomized, controlled trial of patient with hand truma. Participants received either 50% inhaled oxygen or air placebo via a face mask for 3 minutes before and up to 30 minutes after upper arm tourniquet inflation to 250 mmHg. Pain scores were recorded at 2-minute intervals using a validated 100-mm visual analogue scale. Data analysis was performed using SPSS software.

  Results

  385 participants enrolled and, after exclusion criteria were applied, 200 were analyzed (oxygen, n = 100; air, n = 100). On average, at all points in the intervention, oxygen decreased the relative number of pain in the oxygen group compared to the placebo group to 10 mm difference in the pain visual analogue scale. Oxygen also significantly extended the time to reach visual analogue scale score of 40 mm (p=0.008).

  Conclusions

  It seems that Oxygen is a readily available, low-risk, low-cost treatment that significantly reduced tourniquet-associated pain in this study and significantly increased the time taken to reach visual analogue scale score of 40 or more. The authors recommend oxygen to facilitate hand surgery under a tourniquet.

  Keywords: Tourniquet, hand, pain
 • Hanieh Ghaempanah, Mohammad Reza Deevband*, Amin Asgharzadeh Alvar, Mohsen Najafi Pages 192-197
  Background

  In order to accurately deliver a prescribed dose to the treatment target volume, electronic portal images are widely used. However, the use of megavoltage beam leads to low tissue contrast. The inherently poor quality of portal images makes it difficult to interpret them. In this regard, a wavelet-based processing is performed to improve their visual quality. 

  Materials and methods

  In the present experimental study, 150 pelvis portal images of 30 patients were obtained. To prepare the images for implementation of the enhancement algorithm, the pre-processing was performed in terms of noise reduction and intensity adjustment. Then, the local details enhancement and sharpening the bone edges were done on the approximation and detail subbands of the wavelet decomposition. Afterwards, in the case of non-periodic pattern and non-uniform background in the noisy images, two quality measures of images, including Edge Content (EC) and Measure of Enhancement (EME), were evaluated. Finally, the given results were analyzed using the statistical paired t-test.

  Findings

  The higher values of these two measures proved the superior quality of processed images relative to the original one (ECoriginal=0.0046±0.008, ECenhanced=0.0790±0.001, and EMEoriginal=0.3950±0.180, EMEenhanced=13.875±1.227).

  Conclusion

  A wavelet-based enhancement algorithm for portal image enhancement can be an effective approach to reveal more anatomical information, which results in more precise setup verification. In future studies, the evaluation of this algorithm is recommended for the enhancement of the other organs portal images.

  Keywords: Radiation therapy, Electronic portal image, Digital Image Processing, Wavelet, Image quality
 • Yazdan Movahedi*, Sajad Pakzad, Mouzehkesh Leila Pages 198-203

  cal in goal important most the is solving problem in performance optimal Achieving: Background the on EEG of effect the investigate to was study present the of purpose The. EEG for training feedback function solving problem the of improvement Tower London and network neural EEG, study group placebo and posttest-pretest present the In: Methods experimental of groups two into divided then and selected were volunteers 30 of total A. used were test The. groups both for pretest a as administered was test solving-problem the, first At). each 15 (control and depended and real was which, receptor EEG the from feedback of sessions 20 received group experimental on depended and accidental was group placebo the by received feedback the but, performance their on as gain administered was test solving-problem the, treatment of sessions 20 after, Then. performance their Tower, function solving problem the measure to and analysis data for used was, 21 version, SPSS. test-post .used was software London of at significant was which, solving problem of performance the improves learning pain back EEG: Results = FF [occurrence of time the of terms in groups two the between differences The. 0/01 <P of level the error and], 001.0 <P, 62.14 = F [time experimental], 001.0 <P, 51.54 = F [time total], 005.0 <P, 85.80 messages SMS whose patients, words other In. different significantly were] 001.0 <P =, F 27/18 [rate .random was performance whose with compared performance better had performance their on depended

  Keywords: Neural Feedback, EEG, Problem Solving
 • Simin Dokht Kharat Ahari, Farshad Ghazalian*, Mandana Gholami Pages 204-210
  Background

  Considering the importance of core muscles hypertrophy and possible effects of core strengthening cycles in Cyclic Yoga, the aim of the present study was to investigate the effect of 20 weeks of Cyclic Yoga selected exercises on core muscles hypertrophy in adult women. The study was conducted in 1396 at international institute of Yoga Payam Mehr.

  Materials and Methods

  In the present semi-experimental study, 24 female participants were assigned as yoga group with at least 3 months of experience of yoga practice (N=15; 34.66± 6.68 y) and control group (N=9; 34.66 ± 5.09 y). Initially, an ultrasound sonography device was used to evaluate muscles thickness including Erector spine, Psoas and abdominal including Rectus, Transversus, Internal oblique, and External oblique. The Yoga group spent 20 weeks of selected Cyclic Yoga exercises, three times per week, one hour per session, and the control group did not have regular exercise during this period. At the end of 20 weeks of treatmnet, muscle thickness was recorded again using ultrasound sonography. Then, the percentage of the post-test changes, compared to the pretest changes within group and between group, was calculated and data were analyzed using independent t-test and Paired t-test, respectively. 

  Results

  The thickness of the abdominal muscles were increased significantly for Rectus (19.1%), Transversus (16.8%), Internal oblique (9/9%), external oblique (15/2%) and Psoas (9.3%), and Erector Spine Muscles (5/1%) in Yoga group compared with those of the control group. (P<0.001)

  Conclusion

  It seems that two core strengthening Cyclic Yoga style cycles have positive effects on hypertrophy of these groups of muscles.

  Keywords: Core strengthening cycle, Psoas, Ultrasound sonography, Women
 • Amirbagher Ilkhani, Maryam Tehranipour*, Saeedeh Zafar Balanezhad Pages 211-215
  Background and Aim

  Infertility is an active disability. Male factors account for 50% of infertility cases. Disruption of sperm function and damage to spermatogenesis are among of the most common causes of male infertility. Anatomical trauma or anatomical defects in the reproductive system and the use of drugs to treat diseases can disrupt the production of sperm and infertility in men. The purpose of the present study was to evaluate the effect of diazepam on fertility in men.

  Materials and Methods

  A total of 30 male Wistar rats, weighing 200-250 g, were selected and randomly divided into 5 groups of 6: control and treatment groups with injectable doses of 2 mg/kg, 3 mg/kg, 4 mg/kg, and 1 mg/kg5, and the injections were proportional to the weight of the rats, in the amount of 0.18 ml / 0, 1.0 ml / ml, 0.16 ml / ml, and 0.2 ml / ml. Serum physiology was injected for the control group. Then, the anesthetized rats, testicular, vas deferens, and epididymis were examined for examination, testis, sperm motility, and live sperm count. The results were analyzed using Minitab and Anova tests with significance level set at P <0.05.

  Results

  The results of weight control showed that large and small testicles, percentage of sperm, and sperm count with forward mobility, compared with those of control group decreases in injectable groups at a dose of 3 mg / kg in all factors other than the number of sperm with forward mobility. In other groups, only testicular weight decreased significantly in mg / kg2 (P <0.01).

  Conclusion

  According to the results, it seems that diazepam with injectable dose of 3 mg / kg had a decreasing effect on the effective parameters on fertility.

  Keywords: Diazepam, testes, Fertility
 • Sediqeh Jalali*, Mohsen Jafari Pages 216-221
  Background and Aim

  ABCG5 and ABCG8 are two membrane cholesterol transporters involved in transportation of this substance across the membranes of hepatocytes and enterocytes. The aim of the present study was to investigate the effects of continuous and interval trainings on gene expression of these substances in hepatocytes of male wistar rats.
  Methods and Materials: In the current experimental study, 15 rats were assigned into groups of control with high fat diet (group 1, N=5), interval training with high fat diet (group 2, N=5), and continuous training with high fat diet (group 3, N=5). Duration of trainings was 12 weeks (5 days/week). Mann-Whitney U test was used for statistical analysis of data. 

  Results

  The results showed that ABCG5 and ABCG8 genes expression after trainings were higher in groups of 2, 3, and 1, respectively. As for ABCG5, differences between groups 1 vs 2, 1 vs 3, and 2 vs 3 and for ABCG8, differences between groups 1 vs 2 and 2 vs 3 were significant (P=0.008) and only the difference between  groups 1 vs 3 regarding ABCG8 was non-significant (P=0.841).

  Conclusion

  It seems that exercise trainings are more effective on ABCG5, as compared with ABCG8 gene expression, and HIT is more effective compared with continuous trainings, on liver cholesterol excretion during reverse cholesterol transport.

  Keywords: Cholesterol, High-Intensity Interval Training, Endurance Training, ABCG5, ABCG8
 • Fahimeh Kazemi*, Elham Khani Sanij Pages 222-227
  Background and objective

  Ginger has anti-inflammatory properties. The purpose of the present study was to determine the response of pro-inflammatory cytokines, interleukin-6 (IL-6), and interleukin-8 (IL-8) to short-term supplementation with ginger and exhaustive exercise in male athletes.

  Methods

  In a semi-experimental study, 40 male athletes were divided into 4 groups of control, supplementation, exercise, and supplementation with exercise (10 individuals each). Groups of supplementation and supplementation with exercise took two 500 mg capsules of powdered ginger per day for one week. Participants in exercise and supplementation with exercise groups performed Bruce test. Plasma levels of IL-6 and IL-8 were collected and measured before and immediately after the test. Data was analyzed using paired sample t-test and one-way analysis of variance.

  Results

  No significant difference was found between plasma IL-6 and IL-8 in control group between pretest and posttest (P<0.05); however, plasma IL-6 and IL-8 increased significantly in exercise group and decreased significantly in supplementation and supplementation with exercise groups )P<0.05(. In addition, a significant difference was found between plasma IL-6 and IL-8 in the four groups (P<0.05), so that plasma IL-6 and IL-8 decreased significantly in supplementation and supplementation with exercise groups compared with control group, in supplementation group compared with exercise group, and in supplementation with exercise group compared with exercise group (P<0.05).

  Conclusion

  It appears that the consumption of ginger, as an anti-inflammatory supplement can have positive effect on the reduction of pro-inflammatory cytokines, IL-6, and IL-8, and thus the improvement of the immune system of male athletes.

  Keywords: supplementation, Ginger, pro-inflammatory cytokines, exercise
 • Zohreh Delfani*, Riaz Ghyratmand Pages 228-233
  Background and objective

  QTc distance fluctuations are related to resting and exercise with ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Therefore, the aim of the present study was to investigate the changes of functional parameters of the heart and QTc interval in active and inactive men in one of the most isometric and isotonic exercise activities.

  Materials and Methods

  An experimental study was conducted at Shahid Rajaee Teacher Training University in 2018 with a pre-test and post-test. A total of 20 healthy active and inactive volunteers (n = 10) were randomly selected and hand-grip exercise protocol with maximal intentional contraction was performed as isometric with a longer stroke in the Fullext elbow mode by pressing the dynamometer knob for 30 seconds. After 60 minutes of rest, the isotonic protocol was run at the 90 degree Flex elbow angle of 15 sts. The change in QTc interval was corrected using the Bazett formula for heart rate. Systolic and diastolic blood pressures were recorded using a gyro barometer. Data were analyzed using repeated measures analysis (P≤0.05) in  SPSS, version 21.

  Results

  The statistical findings showed a significant increase in cardiac performance indices of systolic blood pressure (1166.±6.74), heart rate (112.60±10.81), and the result of a doubling of pulse-pressure (RPP)(13.53±1.31) after isometric activity in active and inactive patients. But QTc (420.3± 36) distance and R-Rdistance (512.20± 64.36) after isotonic activity increased significantly. There was a significant difference in QTc changes, heart rate, R-Rspacing, and RPP between the three stages (p<0.05); however, there was no significant difference between the diastolic and diastolic blood pressure variables.

  Conclusion

  It seems that QTc after isotonic exercises can be screened for cardiovascular disease and assessing the cardiovascular status. It is also useful in predicting cardiovascular events.

  Keywords: Electrocardiography, dynamometer, hand-grip test, QTc
 • Samira Ghobadzadeh, Masomeh Ebtekar, Soheila Ajdari Pages 234-246
  Background and Objectives

  Air pollution is one of the main causes of escalating allergies, especially in children. Genetic factors, along with environmental factors, affect the development and maturity of the immune system during the fetal period in the uterus and the early stages of life. Regulatory T cells play an essential role in maintaining the balance for the immune system when exposed to environmental pollutants.

  Methods

  Cord blood sampling was performed on 10 neonates born from mothers living in pollutant areas of Tehran and 10 neonates born from mothers living in Damavand city. Cord Blood Monomorphonuclear Cells were separated via density gradient centrifugation. Flow cytometric staining of CD4, CD25, CD127, and FoxP3 cell markers, as well as intracellular staining of regulatory T cell cytokines IL-10 and TGF-β1 were performed. Isolation and purification of CD4 +, CD25 + Tcells with MACS were done and culture of regulatory T cells in the presence of anti-CD3/CD28 coated beads in 1/1 bead-to-cell ratio were performed. T-cell suppression assay was evaluated through Measurement of Teff proliferation.

  Results

  In the present study, the percentages of T-regulatory IL-10 + and TGF-b1 + in infants born in clean air regions were higher than those in contaminated air. The T-cell suppressory function in in vitro Teff / Treg ratio (1. 1) was significantly lower in infants born in airborne contamination than in newborns born in clean air. The rate of proliferation of Treg cells in the presence of IL-2 and anti-CD3 / CD28 mice was higher in two-week cultures in newborns born in clean air than those born in contaminated air.

  Conclusion

  The results of the present study showed that the contractile function of T cells in umbilical cord blood in newborns born of mothers living in infected areas of Tehran was lower than those born to mothers living in Damavand. Overall, the chronic exposure of mothers to airborne particulate matter before pregnancy and during pregnancy may reduce the function of the regulatory T cells and increase the risk of an increased allergy to newborns throughout life.

  Keywords: Air pollution, PM2.5, Particulate matter, cord blood, Regulatory T cell, FoxP3
 • Seyed Hassan Tavousi, Majid Khadem Rezaiyan, Razie Sahabi, Ali Pourzahed, Ali Ahmadabadi* Pages 247-252
  Background and Objectives

  Epilepsy is the second leading cause of central nervous system diseases. Patients with epilepsy are exposed to various types of trauma during seizure. The aim of the current study was to evaluate the epidemiology of epileptic patients compared to patients without epilepsy.

  Materials and Methods

  In the present prospective study, among the total of 2119 patients admitted to the Imam Reza Hospital during 2015-2017, 44 were epileptic (2%). Demographic data, pattern, percentage, burn depth, and final outcome was evaluated and compared with non-epileptic patients using SPSS, version 24.

  Results

  The mean age of epileptic patients was 38.3±12.9 years and 27 (61.4%) of the patients were male. About half of the patients (47.7%) did not use their medications regularly. More than one-third of the patients (n=15, 34.1%) had a history of burns and more than one third of them had a history of injury other than burns during seizure. The most common burn site was upper limb (61.4%) and the most common causes of burn were flame (59.1%) and hot liquids (26.7%). The rate of death was 4% (3 cases). In addition, the prevalence of grade 4 burns in epileptic patients was 18 times higher than that of non-epileptic patients.

  Conclusion

  Our study showed a high prevalence, depth, and repeatability of burns in epileptic patients. Considering that improper use of the drug and incomplete management of epilepsy are the predisposing factors for trauma, and on the other hand, flame and hot liquid were the most common causes of burns, it is essential that appropriate preventive measures be considered especially at homes. 
  Funding: The present study was supported by Vice Chancellor for research of Mashhad University of Medical Sciences.

  Keywords: Epilepsy, burn, fire, scald, epidemiology
 • Kaveh Ebrahim Zadeh, Mohammad Amin Shahrbaf, Zohreh Gholizadeh Ghozloujeh, Mohammad Samadian, Guive Sharifi, Ali Mousavi Nejad, Sina Asaadi*, Omidvar Rezaeimirghaed Pages 253-257
  Background

  Arteriovenous Malformations are one of the most common cerebrovascular diseases that can affect various parts of the brain. AVMs cause complications such as cerebral hemorrhage, epilepsy, and neurological lesions that can be prevented by different therapeutic procedures such as microsurgery, endovascular intervention, radiosurgery with gamma-knife, and non-surgical treatment. The current study aimed to evaluate the demographic features and clinical outcomes of patients with AVM who referred to Loghman Hakim Hospital.

  Materials and Methods

  A descriptive study was performed using medical records of patients with AVM who had referred to our center betwen 2011-2018. The demographic data and treatment outcome and complications were collected and interviews with patients were conducted. Data were analyzed using SPSS, version 18.

  Results

  Out of 47 cases, 70.2% were men and 29.8% women. A total of 25 patients were treated via microsurgery, while 14 patients received radiosurgery therapy, and 8 patients received non-surgical treatment. Treatment complications were observed in 40% of the patients who had surgically been treated (10 patients), the most common complication in patients with transient motor disorder.

  Conclusion

  Appropriate treatment approaches can improve initial symptoms of patients. However, decisions must be made to select the best treatment option based on the clinical conditions of the patients as well as the assessment of the possible effects of the complications to improve their quality of life.

  Keywords: Arteriovenous Malformation, Vascular Malformation, Brain, Radiosurgery, Gamma Knife
 • Mohammad Reza Ghanbari, Samira Sayyar, Rasoul MOHAMADYAN, DAVOODI MOHHAMAD REZA*, Mojtaba Ahmai Pages 258-263
  Objectives

  Recent years of research show high prevalence and high risk of ADHD in adults. Students are at high risk of mental disorders. Also, the study of the risk factors of this disorder is less known among students. Thus, the present study addresses the problems associated with attention- deficit hyperactivity disorder in this group.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 90 students of attention- deficit hyperactivity disorder(ADHD) and 90 non-ADHD students selected through convenience sampling. Beck Depression Inventory, Beck Anxiety inventory, Inhaled Carbon Monoxide Concentration Measurement to investigate smoking and Iowa gambling task‏ for risky decision making, this study conducted. The results analyzed by SPSS software version 16 and descriptive tests, Independent Sample T-test and Chi-square.

  Results

  The results showed that smoking, depression, anxiety and risky decision making in students with this disorder were higher than the group without this disorder (P <0.05).

  Conclusion

  Based on the results, students with attention -deficit hyperactivity disorder should be considered at the beginning of university entrance and referred to specialist psychologists and psychiatrists for treatment and recovery.

  Keywords: Risky decision-making, depression, anxiety, Attention-deficit, hyperactivity disorder
 • Nourossadat Kariman*, Heydari Arezoo, Farzaneh Ahmadi Pages 264-270

  During pregnancy, each of the couples may experience various changes and problems. In some circumstances like  history of infertility, previous abortions or unwanted pregnancies, that couples pay special attention to pregnancy, the amount of these problems may also increase. The aim of this study was determination  of pregnancy problems in couples with a history of infertility, abortion and unwanted pregnancy.

  Methods

  In this descriptive study, 120 pregnant couples were examined. Gestational age of women was 28-41 weeks. The couples were divided into 4 groups: history of infertility, abortion, unwanted pregnancy and control group. Then they were compared by using a special questionnaire for the common problems of pregnancy. Also, in each of these groups, correlation between couples’ problems was calculated. The significance level was considered to be 0.05.

  Results

  In all four groups, women experienced more physical problems than men (p <0.001). In groups with history of infertility (p <0.001) and abortion (p <0.001), each of the couples experienced more physical and mental problems than the control group. There was a positive and significant correlation between couples’ physical problems in all three groups (p <0.05). While in the control group the couples did not correlate

  Conclusion

  In conditions such as history of infertility, abortion or unwanted pregnancy, due to the importance or stress that pregnancy produce for couples, they may experience more problems during pregnancy. In providing care to this group of people, attention to such records makes it possible, if necessary, we  help these couples to experience better pregnancy

  Keywords: Couvade syndrome, Infertility, Abortion, Unwanted pregnancy, Couple