فهرست مطالب

مدیریت دارایی و تامین مالی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1398)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا عیوضلو*، مهدی رامشگ صفحات 1-16
  ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در موسسات مالی نشات بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی که شکست در یک نهاد مالی می تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل‏های نوسان شرطی پویا در بین بانک‏های تجاری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سنجش ریسک سیستمیک بین بانک های تجاری دو روش کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج مشابه ارائه می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص صنعت بانکداری و با بکارگیری مدل‏های آستانه‏ای خودهمبستگی برداری به تعریف یک آستانه به منظور مدل سازی بحران پرداخته است. پژوهش حاضر از این لحاظ نوآوری دارد که با استفاده از مدل‏های اماری (الگوی همبستگی شرطی پویا یکی از روش‏های مبتنی بر گارچ چند متغیره) و داده های دردسترس به دنبال رتبه‏بندی بانک‏های تجاری با استفاده از دو رویکرد کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی است
  کلیدواژگان: ریسک سیستمیک، کسری نهایی موردانتظار (MES)، ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR)‏، مدل همبستگی شرطی پویا (DCC)، مدل‏های آستانه‏ای خودهمبستگی برداری
 • علی اکبر چهار محالی*، جواد زاهدی، رضا محمدی صفحات 17-30
  نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.
  کلیدواژگان: بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، ارزش دفتری، قیمت سهام
 • سید احسان حسینی، سید عباس هاشمی* صفحات 31-48
  در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری اقلام تعهدی، راهبرد اقلام تعهدی، سبد مصون سازی، سرمایه گذار خبره، فرضیه بازار کارا
 • فاطمه میرزاده*، علیرضا حیدرزاده هنزایی، علی سعیدی صفحات 49-62
  اهداف
  راه اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد.
  روش
  با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکه تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعه آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند در سال 1393 و تحویل تمامی ماه های‎ سال 1392 است که داده های آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور است و به صورت روزانه جمع‎آوری شده‎ است. متغیرهای پژوهش شامل بازده معاملات به عنوان متغیر وابسته، حجم معاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید به عنوان متغیرهای مستقل است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر زمان تا سررسید در بازده معاملات آتی، تاثیر معناداری داشته است. در بررسی دو مورد دیگر، حجم معاملات و تعداد موقعیت‎های تعهدی باز، در بازده معاملات آتی، تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: بازده معاملات آتی، تعداد موقعیت‎های تعهدی باز، حجم معاملات، زمان تا سررسید، قراردادهای آتی
 • ولی خدادادی*، محسن رشیدی باغی، مسعود طاهری نیا صفحات 63-80
  اهداف
  هزینه های مربوط به روابط قراردادی در نتیجه تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد می شود. حسابرسی مستقل راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار می آید. محور اصلی پژوهش، بررسی تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تامین مالی است.
  روش
  در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد اعتماد به نفس بیش از اندازه و محدودیت تامین مالی سبب تغییر حق الزحمه حسابرسی می شود. نتایج فرضیه بیان کننده این است که محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق ‎الزحمه حسابرسی دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس بیش از اندازه، حق الزحمه حسابرسی، محدودیت تامین مالی
 • محمد اصولیان *، مژگان بازچی صفحات 81-96
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سوگیری های رفتاری شامل فرااعتمادی، اثر تمایلاتی و توجهات سرمایه گذاران بر حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی است.

  روش

  برای این منظور نمونه ای متشکل از 325 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، در بازه هفتگی و طی سال های1390 تا 1395 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نامتقارن بررسی شده است.

  نتایج

  نتایج نشان می دهد توجهات سرمایه گذاران و اثر تمایلاتی موجب ایجاد حجم غیر نرمال می شود.درباره بازده غیرعادی نیز توجهات سرمایه گذاران در الگوی رگرسیونی معنی دار است. نکته مهم بررسی روابط علی زنجیره وار و درواقع، تاثیر سوگیری های رفتاری موثر بر حجم غیر نرمال در ایجاد بازده غیرعادی است. در نمونه بررسی شده توجهات سرمایه گذاران عامل ایجاد حجم غیر نرمال و سپس بازده غیرعادی است. درباره فرااعتمادی، رابطه این سوگیری با حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی معنی دار نیست و فرااعتمادی از عوامل ایجاد حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی محسوب نمی شود.

  کلیدواژگان: حجم غیر نرمال، بازده غیرعادی، توجهات سرمایه گذار، اثر تمایلاتی، فرااعتمادی
 • سیده زهرا نصیری، یحیی کامیابی* صفحات 97-116
  اهداف

   از دهه 1990 همواره تعیین ارزش منصفانه دارایی های مالی و اینکه آیا این ارزش تنها به عوامل بنیادی در الگو های قیمت گذاری بستگی دارد یا از عوامل رفتاری و روان شناختی نیز تاثیر می گیرد، مسیله ای بحث برانگیز بوده است. رشته مالی رفتاری به مسایلی توجه کرده و الگو های قیمت گذاری دارایی های جایگزینی را ارایه داده است که جنبه های رفتاری تصمیم گیری را در بر می گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر همزمان معیارهای تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1395 تا 1388 با روش داده های ترکیبی است.

  روش

   به این منظور الگوی تجدیدنظرشده پنج عاملی فاما و فرنچ با افزودن معیارهای تمایلات سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سرمایه گذار فردی ایجاد شد.

  نتایج

   نتایج تجربی نشان داد این دو عامل تاثیر بااهمیتی بر بازده مازاد در الگوی پنج عاملی دارند. در شرایطی که تمام سرمایه گذاران منطقی نیستند، تصمیم گیرندگان جوانب روان شناختی سرمایه گذار را برای درک چگونگی قیمت گذاری دارایی ها به کار می گیرند.

  کلیدواژگان: الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، مالی رفتاری، تمایلات سرمایه گذار، رفتار معاملاتی سرمایه گذاران فردی
|
 • Reza Eivazlu *, Mehdi Rameshg Pages 1-16
  Systematic risk (in economics often called aggregate risk or undiversifiable risk) is vulnerability to events which affect aggregate outcomes such as broad market returns, total economy-wide resource holdings, or aggregate income. In many contexts, events like earthquakes and major weather catastrophes pose aggregate risks they affect not only the distribution but also the total amount of resources. In this paper we study systemic risks in the Iranian banking sector by using two famous systemic risk measures theMES (marginal expected shortfall) and CoVaR. To compute both measures we employ Engle's dynamic conditional correlation model. Our empirical analysis shows, first, that although these two systemic risk measures differ in defining the contributions to systemic risk, both are qualitatively very similar in explaining the cross-sectional differences in systemic risk contributions across banks. Last, using a threshold VAR model, we suggest an overall systemic risk measure – the aggregateMES – and its associated threshold value for use as an early warning indicator. The paper is innovative in terms of the use of statistical models (dynamic conditional correlation model) and available data Looking for the rating of commercial banks using by approaches MES and COVAR.
  Keywords: SRISK, Marginal Expected Shortfall (MES), Conditinal Value at Risk (COVAR), Dynamic Coditoinal Corrolation (DCC), Threshold VAR
 • Aliakbar Chaharmahali *, Javad Zahedi, Reza Mohammadi Pages 17-30
  Financial ratios analysis is considered among the most widely used tools for evaluating the performance of companies and investments. In this regard, ROA and ROE ratios are among the most important criterias. This study seeks evidence about the role of market capitalization in the relationship between return on assets and return on equity with Stock prices and is compared with their book value. This study was conducted on 136 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2008-2016. In order to test hypotheses, we used of 8 multivariate regression. The results indicate that both of ratios with book value and market value have a significant and positive relationship with stock prices; But the strength of this relationship is not the same, market value has more strongest relation than book value, return on assets can explain the stock price changes alone and about 66% and Combined return on assets to book value and return on equity to market value have strongest correlation with the stock price changes.
  Keywords: Return on Assets, Return on Equity, Market Value, Book Value, Stock Prices
 • Seyed Ehsan Hosseini, Seyed Abbas Hashemi * Pages 31-48
  This study examines whether sophisticated investors implement traditional accruals strategy and percent accruals strategy. Moreover we compare the amount of excess return and risk adjusted return of accruals strategy sophisticated investors and of those who are neutral to accruals strategy. For this purpose, we collect quarterly data of 950 observation of investment companies listed in Tehran Stock Exchange for the years 2011-2018. The hypotheses were tested using one sample t test. The results show that sophisticated investors do not implement accruals strategy. But implementation of accruals strategy by a subsample of sophisticated investors was verified. The results show traditional accruals strategy sophisticated investors do not earn excess return and risk adjusted return in compare with those who are neutral to traditional accruals strategy regardless of return measures. But there is some evidence that percent accruals strategy sophisticated investors earn excess return and risk adjusted return in compare with those who are neutral to percent accruals strategy.
  Keywords: Accruals anomaly, Accruals strategy, Hedge portfolio, Sophisticated investor, Efficient market hypothesis
 • Fatemeh Mirzadeh *, Alireza Heidarzadeh Hanzaee, Ali Saeedi Pages 49-62
  Objectives
  The main purpose of this research is to study the effect of trade volumes, Open positions and Time to maturity on future trading returns of Gold Coin in Iran Mercantile Exchange. In this research, contract volumes, open positions and time to maturity are the independent variables and the return of contracts is the dependent variable.
  Method
  Considering the subject, statistical population includes 15 samples of future contracts on Gold coin in Iran Mercantile Exchange. The research data has been gathered among the listed future contracts on with maturity data of 2013 and 2014. The linear Regression with fixed effects has been used to test the assumptions.
  Results
  The results have revealed that there is a leaner relationship between the effects of time-to-maturity and the returns of future contracts, and there is no significant linear relationship between the volume and number of Open positions and the return of future contracts.
  Keywords: Futures contracts, Contract Volumes, Open Interest, Time-to-Maturity, Future Trading Returns
 • Vali Khodadadi *, Mohsen Rashidi Baghi, Masood Taherinia Pages 63-80
  Objectives
  Agency problems arise as a result of the conflict of interests between managers and shareholders. Auditing is considered as an effective way to limit the power of managers in contractual relationships. The basis of this paper is examining the role of funding constraints in changing the interactive effect between managers’ over-confidence and auditing fees.
  Method
  The data of the companies, listed in the Tehran Stock Exchange for the period 2006 to 2016, have been extracted and the combined data regression model has been used to test the research hypotheses.
  Results
  The results indicate that excessive self-confidence and financial constraints lead to changes in audit fees. Also, the results indicate that financing constraints have a significant effect on the joint interaction of management`s over-confidence and the audit fees.
  Keywords: Over-Confidence, Auditing Fees, Financing constraints
 • Mohammad Osoolian *, Mozhgan Bazchi Pages 81-96
  Objectives

  This research evaluates the effects of overconfidence, disposition effect and investors’ attention on the abnormal volume and abnormal returns of stocks through Interruption in independent variables.

  Method

  It uses the unbalanced panel data regression technique to study a sample of 325 listed firms in Tehran Stock Exchange at weekly intervals between 2011 and 2016.

  Resutls

  The results show that disposition effect and investors’ attention cause abnormal volume. In addition, with regards to abnormal return, the effect of investors' attention on abnormal return is significant in the regression model. The important point in this study is the investigation of the effect of behavioral biases on abnormal volume while generating abnormal returns. The results indicate that only investors’ attention causes both abnormal volume and abnormal returns. Also, in the case of overconfidence, the relationship between this bias and abnormal volume and abnormal returns is not significant.

  Keywords: Abnormal volume, Disposition effect, Excess returns, Investors’ attention, Overconfidence
 • seyedeh zahra nasiri, yahya kamyabi* Pages 97-116
  Objectives

   Since the 1990s, the determination of the fair value of financial assets and whether this value depends only on fundamental factors in pricing models or is influenced by behavioral and psychological factors has always been a debatable issue. The behavioral finance field focuses on issues and proposes asset pricing models that incorporate behavioral decision-making aspects. The purpose of this study is to investigate the simultaneous effect of the criteria of the sentiment and individual investors trading behavior on the pricing of capital assets in 77 listed firms in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2014, using combination data method.

  Method

   For this purpose, a revised Fama and French five-factor model is created by adding sentiment and individual investors trading behavior.

  Results

   The experimental results showed that these two factors have a significant effect on the return on the five-factor model. In a situation where all investors are not rational, decision-makers can use the investor's psychological aspects to understand how asset pricing works.

  Keywords: Fama, French Five Factor Model, Behavioral finance, Investor Sentiment, Individual Investor Trading Behavior