فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 58 (پاییز 1399)
 • پیاپی 58 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مسعود یزدان پناه*، طاهره زبیدی، هاجر زائری صفحات 1-16

  انتشار گازهای گلخانه ای از کشاورزی به عنوان یکی از پیامدهای فعالیت های انسانی موجب تغییرات اقلیمی می گردد. در این راستا، تغییرات کوچک در فعالیت های زراعی و کشاورزی می تواند تا حد زیادی  انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد. تمایل متخصصان کشاورزی به کاهش تغییرات اقلیمی می تواند نقش مهمی در یافتن راه حل های مناسب برای هر منطقه جهت کاهش تغییر اقلیم و ارائه آن به کشاورزان داشته باشد. با این حال نیت و تمایل به اجرای فعالیت های کاهش دهنده تغییرات اقلیمی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر تمایل متخصصان کشاورزی استان خوزستان به کاهش تغییرات اقلیمی است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان کشاورزی استان خوزستان به تعداد 520 نفر تشکیل می دادند، که از این تعداد  نمونه ای 320 نفری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل اعضای هیات علمی تایید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ (87/67-0/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، متغیر تجربه تاثیر آماری مثبت، مستقیم و معنی داری بر سه متغیر درک خطر، خودکارآمدی و نگرش زیست محیطی دارد. همچنین، خودکارآمدی و نگرش زیست محیطی از طریق تاثیر مستقیم و معنی دار قادر هستند 61/0 درصد از تغییرات تمایل به اقدام جهت کاهش تغییرات اقلیمی را پیش بینی کنند. همچنین تجربه به طور غیرمستقیم تمایل به اقدام را تحت تاثیر قرار داده است.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، کارشناسان کشاورزی، گازهای گلخانه ای، تمایل به اقدام، خوزستان
 • سعیده فیضی*، مصطفی بصیری صفحات 17-34

  الگوی مناسب برای مدیریت منظر شهری شبانه را باید الگویی دانست که هم تجلیات و زیبایی های کالبدی و عملکردی شهر را باز می نمایاند و هم بر مولفه های ادراکی و روان شناختی شهروندان از شب مورد نظر می باشد. دست یابی به چنین خصیصه هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضا است که در سایه مولفه های عینی و ذهنی چون روشنایی- نورپردازی، تنوع فعالیت ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار شبانه، میسر می گردد. در این تحقیق برای رسیدن به حدی از کیفیت در سیمای شبانه شهر که از طریق افزایش مطلوب سرزندگی و پویایی و حضورپذیری افراد در فضاهای شهری و افزایش خوانایی و هویت این فضاها در هنگام شب با استفاده از نورپردازی، امکان پذیر می شود، بررسی خواهد شد. هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه نحوه نورپردازی با یکی از عوامل کلیدی سنجش کیفیت مکان، یعنی مفهوم حس تعلق است و نقش فناوری های جدید نورپردازی در ارتقای مفهوم کالبدی- اجتماعی حس تعلق و تاثیر آن در تبدیل محیط به شهری انسانی تر می باشد. پژوهش از نوع پیمایشی است که در آن، برای رسیدن به داده ها از طریق پرسشنامه همراه با تصاویر مختلف از محدوده مورد مطالعه در میان جامعه آماری منتخب می باشد. یافته ها نشانگر این می باشد که سرزندگی و تصویر ذهنی شهروندان رابطه مستقیمی دارند و میزان نورپردازی و رنگ و نحوه نورپردازی تاثیر مثبتی در ایجاد سرزندگی شبانه شهری دارد.

  کلیدواژگان: منظر شهر، سرزندگی، فضاهای شهری شبانه، نورپردازی، شهر تبریز
 • احمد اسدی*، ابراهیم اکبری صفحات 35-52

  کیفیت مکان و بهزیستی در حال تبدیل به رویکردی مهم برای ارزیابی سیاست های عمومی، رتبه بندی مکان ها، شناسایی نواحی مسئله دار و حتی کشف علل بسیاری از  نارضایتی های اجتماعی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و از جهت هدف کاربردی است. هدف اصلی پژوهش حاضر توسعه شاخص ترکیبی کیفیت زندگی برای محلات منطقه 2 شهر مشهد می باشد.  اطلاعات مورد نیاز از شهرداری شهر مشهد و استفاده از پرسشنامه بدست آمد. با توجه به جمعیت منطقه 2در سال 1395که معادل 513365 نفر می باشد بر اساس فرمول کوکران تعداد 383پرسشنامه تنظیم گردید. پرسشنامه پس از تهیه و اعمال نظرات کارشناسان از طریق مراجعه در سطح محلات مورد مطالعه تکمیل شد. معیارهای مورد نیاز در قالب اطلاعات مکانی در محیط GIS تهیه و استاندارد سازی شد. قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به عنوان معیارهای اصلی پژوهش انتخاب و برای هر کدام زیر معیارهایی مشخص گردید. در ادامه با استفاده از تحلیل های مکانی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره (ANP)، شاخص نهایی کیفیت زندگی از تلفیق شاخص ها به دست آمد. نتایج حاکی از کیفیت زندگی مطلوب در محلات مرکزی بوده و محلات حاشیه ای از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشند. همچنین با نزدیکی به مراکز تفریحی سطح کیفیت زندگی شهری افزایش می یابد و از الگوهای مکانی پیروی می کند. بخشی از حاشیه محلات عامل، شهید بصیر و هدایت که از محلات حاشیه ای محدوده مورد مطالعه می باشند، از مجموع سه قلمرو در وضعیت مطلوبی نمی باشند؛ و سایر محلات با توجه به داشتن دسترسی آسان به خدمات عمومی از جمله خدمات درمانی، آموزشی، و تمرکز امکانات رفاهی مدرن نسبت به سایر محلات کیفیت زندگی مطلوب تری را به خود اختصاص داده اند؛ که11675700 متر مربع که معادل 30 درصد مساحت منطقه ی مورد مطالعه از کیفیت زندگی بسیار مطلوبی برخوردار می باشد.  همچنین محلاتی که از نظر شاخص اقتصادی و اجتماعی در سطوح خیلی پایین قرار دارند، از نظر دسترسی در سطح متوسط قرار دارند. در ادامه نتایج آزمون های آمار فضایی(خودهمبستگی فضایی و آماره جی) نشان از توزیع الگوی خوشه ای کیفیت زندگی دارد. و به عبارت دیگر شاخص های  کیفیت زندگی از توزیع فضایی یکسانی در منطقه مورد مطالعه برخوردار نیستند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شاخص های اقتصادی، اجتماعی، دسترسی، آمار فضایی، مشهد
 • صیاد اصغری سراسکانرود*، روح الله جلیلیان، نوشین پیروزی نژاد، عقیل مددی، میلاد یادگاری صفحات 53-70

  آب به عنوان یکی از مهم ترین نیاز های انسانی برای ادامه حیات منابع آبی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، بحث مدیریت و بهره برداری اصولی از منابع آب به یکی از موضوعات مهم جهانی تبدیل شده است. داده های سنجش از دور در اغلب موارد در مطالعات استخراج پهنه های آبی مورد استفاده قرار می گیرند و نوع داده های سنجش از دور مورد استفاده نیز نقش مهمی در استخراج آب دارند. در این مطالعه به بررسی توانایی ماهواره لندست با اعمال شاخص های مربوطه، به میزان استفاده از رودخانه گاماسیاب در استان کرمانشاه و مقایسه این شاخص ها پرداخته می شود. ماهیت خاص رودخانه های کم عرض و کم عمق باعث افزایش پیچیدگی مطالعات چنین رودخانه هایی با استفاده از داده های موجود شده است. استخراج آب از تصاویر سنجش از دوری، طی دو دهه اخیر بوده است. شاخص های آب در ابتدا با استفاده از سنجنده های TM و ETM توسعه یافتند. اما عملکرد بهتر آن ها در لندست 8 به خوبی توسط محققان مستند شده است. در این تحقیق از شاخص های NDWI، MNDWI، AWEI_nsh، AWEI_sh و WRI استفاده شد. با استخراج آستانه بهینه از هیستوگرام شاخص ها و اعمال این آستانه، منطقه مورد مطالعه به دو کلاس آب و غیر آب طبقه بندی شد. سپس صحت کلی و ضریب کاپا از هر کدام از شاخص ها گرفته شد. در پایان نشان داده شد که شاخص AWEI با صحت کلی 99.09 درصد و ضریب کاپای 0.98 بهترین جواب را در بین شاخص ها در منطقه مورد مطالعه می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که این رویکرد به راحتی قادر به استخراج آب از تصاویر ماهواره ای بوده است.

  کلیدواژگان: لندست، شاخص آب، طبقه بندی، صحت کلی، ضریب کاپا
 • عاطفه شاهمحمدی*، علی بیات، سعید مشهدی زاده ملکی صفحات 71-85

  توسعه شهرنشینی و آلودگی هوای شهری از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه در ارتباط با اقلیم مطرح است. گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها، افزایش جمعیت، توسعه فعالیت های صنعتی و مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت آلودگی هوا را افزایش داده و میزان آن را بیش از ظرفیت محیط کرده است. در کشور ما، انتشار آلاینده های هوا در برخی از کلان شهرها به میزان خطرناکی رسیده است، مشهد در برخی روزهای سال از آلوده ترین شهرهای کشور به شمار می رود. دی اکسید نیتروژن یکی از شاخص های آلودگی هوا است. در این مطالعه از داده های دی اکسید نیتروژن سنجنده OMI و پارامترهای هواشناسی مانند باد، دمای سطحی و دید افقی برای بازه زمانی 2004 تا می 2016 جهت بررسی آلودگی هوای ناشی از دی اکسید نیتروژن شهر مشهد استفاده شده است. نتایج نشان می دهند بیشترین (کمترین) مقدار دی اکسید نیتروژن در فصل های سرد (گرم) سال اتفاق می افتد. به طوری که بیشترین مقدار دی اکسید نیتروژن در ماه ژانویه برابر 1015×5.56 مولکول بر سانتی متر مربع و کمترین  مقدار آن در ماه سپتامبر برابر 1015×4.18 مولکول بر سانتی متر مربع  می باشد. انحراف معیار دی اکسید نیتروژن نیز نشان می دهد که بیشترین تغییرات در فصل های سرد سال رخ می دهد. همچنین نتایج نشان دادند باد غالب در شهر مشهد از سمت جنوب می باشد و اغلب بادهای این شهر سرعت کم دارند. ضریب همبستگی دی اکسید نیتروژن با باد و دمای سطحی به ترتیب برابر 0.36- و 0.57-   است که اهمیت بیشتر دما در تغییرات دی اکسید نیتروژن شهر مشهد را نشان می دهد. همچنین ضریب همبستگی دی اکسید نیتروژن با دید افقی برابر 0.15- است که نشان می دهد با افزایش آلودگی هوای ناشی از دی اکسید نیتروژن دید افقی کاهش می یابد. با استفاده از آنالیز طیفی کمترین مربعات دوره های تناوب شش و دوازده ماهه مشاهده شد که از نظر آماری نیز معنی دار شناخته شدند. پس از حذف مولفه های معنی دار از سری زمانی میانگین ماهانه دی اکسید نیتروژن ، روند محاسبه شد. مقدار روند دی اکسید نیتروژن در هر سال برای شهر مشهد 1013×2.41 مولکول بر سانتی متر مربع  بدست آمد.

  کلیدواژگان: دی اکسید نیتروژن، آنالیز طیفی کمترین مربعات، سنجنده OMI، پارامترهای هواشناسی، مشهد
 • حسین غضنفرپور*، مسلم قاسمی صفحات 87-104

  مدیریت راهبردی، برنامه ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعداد ممتاز سازمان را با محیط پیوند می دهد و منظور از آن، تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد سیستم های حمل و نقل شهر کرمان براساس اهداف سفر و فراهم ساختن سفرهای تولید شده ناحیه های ترافیکی در برنامه ریزی است. شاخص های مورد استفاده در روند کار در دو دسته متناسب با تکنیک Topsis(سفرهای شغلی، تحصیلی، خرید، کارشخصی و هیچ سرخانه) و تکنیک جاذبه دو قیدی(نواحی ترافیکی، خانوار ساکن و شاغلان ساکن) دسته بندی شده اند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از طرح حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان انجام شده و با استفاده از تکنیک Topsis، جاذبه دوقیدی سفر و به کمک نرم افزار GIS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته اند. با استفاده از دیتاهای به دست آمده از طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک شهر کرمان اطلاعات مرتبط با هر یک از مدل ها جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم افزار GIS در قالب نقشه به تصویر کشیده شد. شهر کرمان شامل نواحی ترافیکی مطابق با تقسیم بندی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهر می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده در بخش مرکزی، نواحی ترافیکی 8.20 و 42 با رتبه نهایی 0.948 ، ناحیه ترافیکی 7و 19 با رتبه نهایی 0.559، ناحیه ترافیکی  16و 17 با رتبه نهایی 0.496 و در نهایت ناحیه ترافیکی 6 و 18 با رتبه نهایی 0.348 ، جایگاه های اول تا چهارم را از نظر میزان تولید سفر به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاصل از مدل جاذبه دو قیدی نشان می داد که نواحی ترافیکی،3، 8، 7، 6، 5، 2، 4، 1 و 9 بیشترین جذب سفر را در اختیار داشته است.

  کلیدواژگان: تقاضای سفر، اهداف سفر، تاپسیس، جی ای اس، جاذبه دوقیدی، شهر کرمان
 • حسین فراهانی*، مینا الوندی صفحات 105-119

  .مهاجرت افراد جوان و پیری جوامع روستایی که به دلایلی ازجمله فقر و بیکاری صورت می گیرد، ضرورت بسیاری را برای شناسایی رویکردهای جدید برای بقای اقتصاد جوامع روستایی ایجاد می کند. در این راستا کارآفرینی کسب وکارهای کوچک نقش مهمی در کاهش فقر و درنهایت توسعه روستایی دارد. بااین وجود این نوع کارآفرینی با چالش های متعددی در ابعاد محیطی، اقتصادی و... مواجه می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش های کارآفرینی در راستای بهبود کارآفرینی، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از طریق راه اندازی کسب وکارهای کوچک است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر درجه نظارت و کنترل میدانی و ازنظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی ساکن شهرستان بیجار می باشد. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 معادل 89162 نفر {مرکز آمار ایران}بوده است که بر اساس توزیع مکانی 44 درصد روستایی و 56 درصد شهری بوده اند. همچنین 283 نقطه روستایی دریازده دهستان دارد که از این میان 12 روستای دارای کارآفرینی و از تعداد آن ها 244 خانوار با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران به دست آمد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) بوده است. در این پرسشنامه از افراد خواسته شده بود بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای میزان اهمیت هرکدام از چالش های شناسایی شده در حوزه کسب وکارهای کوچک روستایی را بر اساس گزینه های این طیف شامل (بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم) مشخص کنند و با استفاده از مدل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی) در نرم افزار Amos تجزیه وتحلیل داده ها صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همه چالش ها در کارآفرینی کسب وکارهای کوچک تاثیرگذار بوده اند، اما عوامل اقتصادی با بار عاملی 0.91 دارای بالاترین تاثیر در بین چالش های موجود بوده است و چالش های فردی و اجتماعی با بار عاملی به ترتیب 0.23 و 0.28 دارای کمترین بار عاملی بوده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، فضای کسب وکار، اقتصاد روستایی، توانمندسازی، استان کردستان
 • محترم میرزاییان، بیژن رحمانی*، مجید شمس، عباس ملک حسینی صفحات 121-138

  دنیای واقعی از موزائیک فوق العاده پیچیده نواحی درست شده است. تحلیل ناحیه ای، مستلزم مطالعه سازوکار فرآیندهایی است که در ترکیب نظاماتی وارد می شوند که این نظامات قادرند به تبیین پیدایش و رشد و زوال یک ناحیه بپردازند ولی مانند هر تحقیق جغرافیایی دیگر، چنین مطالعه ای پرداختن به امر مقایسه را اجتناب ناپذیر می سازد. شهرهای جهان اکنون خانه بیش تر از نیمی از جمعیت جهان هستند. احتمالا مهم ترین چالش جهانی  عصر ما، اطمینان یافتن از آن است که سیاره قابل سکونت می ماند و هنوز منابع کافی برای نسل های آینده فراهم می سازد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار شهری در نواحی شهری غرب استان کرمانشاه پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 184642 نفر بودند که به روش تصادفی ساده 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز به دو روش اسنادی - کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار SPSS و مدل تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که شهرهای قصرشیرین، گیلان غرب، کرندغرب، سرپل ذهاب و اسلام آبادغرب به ترتیب حائز رتبه های اول تا پنجم به لحاظ تاثیرپذیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه پایدار شهری بوده اند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استان کرمانشاه
 • نفیسه ورکیانی پور، سید محمدرضا حسینی*، روح الله سمیعی، مجید اشرفی صفحات 139-161

  در ایران توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر از ضروریات می باشد. از طرفی اشتغال زنان ایرانی در سال های اخیر به دلایل مختلف حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. از آنجایی که کارآفرینی تعقیب فرصت هایی فراتر از منابع برای خلق ارزش ها می باشد، در این مقاله در مورد کارآفرینی زنان و نقش آنها در توسعه کارآفرینی زنان بر اساس زنجیره ارزش بررسی و سپس به توسعه پایدار اجتماعی در گلستان اشاره شد. ابتدا به بررسی، تجزیه و تحلیل مشخصه های جمعیت شناختی خبرگان پرداخته می شود سپس مولفه های زنجیره ارزش کارآفرینی و توسعه پایدار اجتماعی شناسایی شده را با استفاده از نظر خبرگان (که 20 نفر از زنان برتر کارآفرین استان گلستان هستند) به کمک روش دلفی فازی و انجام فازی زدایی غربال و مولفه های متغیرهای موردنظر انتخاب می گردد، همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی و نرمال بودن توزیع مولفه ها و نمونه ی آماری توسط آزمون کلوموگرونوف اسمیرنوف و آزمون t ادستودنت انجام می شود. در بخش اول مقاله با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نرم افزار Expertchoice به اولویت بندی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های زنجیره ارزش کارآفرینی (توسط 198 نفر از زنان کارآفرین شهری استان گلستان) پرداخته می شود. در بخش دوم برای سنجش روابط بین توسعه کارآفرینی زنان بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی و توسعه پایدار اجتماعی از تحقیق همبستگی و معادلات ساختاری برای آزمون تحلیل عاملی و روش آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار Smart pls2 استفاده شده است که این ارتباط معنی دار است، زیرا نوع و میزان ارتباط متغیرها از این طریق به دست می آید که در تدوین توسعه کارآفرینی زنان کمک شایانی نموده، نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد و راه های دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی را تسهیل می نماید. در نهایت ارائه مدل و ارتباط معنی داری بین توسعه کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی و توسعه پایدار اجتماعی به دست آمد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی زنان شهری، توسعه کارآفرینی، زنجیره ارزش، توسعه پایدار اجتماعی، استان گلستان
 • یعقوب دین پژوه، معصومه فروغی* صفحات 163-180

  تبخیر- تعرق گیاه مرجع یکی از مهم ترین مولفه های هیدرولوژیکی بوده و تخمین مناسب آن در پژوهش های بیلان آب، مدیریت منابع آب و بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی کاربرد دارد. در این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم پارامترهای هواشناسی بر روی ET0 در استان آذربایجان غربی با استفاده از تجزیه ی علیت پرداخته شد. بدین منظور از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان غربی با بیش از 20 سال آمار، استفاده شد. جهت برآورد ET0، از فرمول FAO-PM56 استفاده گردید. در ادامه مقدار ET0 با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه خطی نیز تخمین زده شد. سپس به منظور ارزیابی عملکرد مدل رگرسیونی، از آماره های جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدرمطلق خطا (MEA)، ضریب سات- ناش کلایف (NSH) و ضریب تعیین (R2) استفاده گردید. آنگاه ضریب همبستگی بین ET0 و هر یک از پارامترهای هواشناسی به دست آمد و سپس تاثیر اثرات مستقیم (P) و غیر مستقیم هر یک از پارامترهای هواشناسی بر روی ET0 با استفاده از روش تجزیه علیت محاسبه شد. جذر میانگین مربعات خطا مابین 0/05و 0/15و میانگین قدر مطلق خطا مابین 0/04و 0/12، ضریب سات- ناش کلایف مابین 0/91و 0/99و ضریب تعیین مابین 0/91و 0/99، بدست آمد. همچنین مشخص شد که سرعت باد در تمامی ایستگاه های مورد مطالعه، همبستگی معنی داری (در سطح 0/01درصد) با  ET0 دارد. از نتایج تجزیه علیت مشخص شد که بیشترین مقدار P (اثر مستقیم پارامترهای هواشناسی بر ET0) در همه ایستگاه ها متعلق به سرعت باد می باشد که مقدار آن برای ایستگاه های ارومیه؛ 0/85، پیرانشهر؛ 0/99،تکاب؛ 0/97، خوی؛ 0/90، سردشت؛ 06/1؛ ماکو؛ 0/64و مهاباد؛ 0/78می باشد.

  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، تبخیر- تعرق گیاه مرجع، تجزیه ی علیت، پارامترهای هواشناسی، رگرسیون گام به گام
 • داریوش مرادی چادگانی*، مسعود قاسمی، نیلوفر راست قلم صفحات 181-198

  شهر-منطقه اصفهان، مجموعه ای از شهرها و کانون های جمعیتی است که زمینه های مشترکی (چون ارتباطات، زیرساخت ها، جمعیت و اقلیم) در سطح جغرافیایی شهر اصفهان و محیط پیرامون آن دارند و وابستگی های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی و فضایی آن ها به گونه ای است که یک واحد جغرافیایی قابل تمایز فراشهری و زیر منطقه ای در سطح سرزمین را شکل می دهند و کانون اصلی تمرکز سکونتگاهی آن شهر اصفهان است. این ویژگی های مشترک سبب می شود که بتوان زمینه های مکمل با هدف گذاری واحد را برای آن ها متصور شد. در این میان شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و مدیریت این روابط دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش به لحاظ نوع آن توصیفی-تحلیلی و با توجه به هدف اصلی آن که تحلیل مشکلات مکانمند و شناسایی کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است، - یک پژوهش کاربردی است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، بر پایه برچسب های شش گانه تعریف شده به ازای هر مشکل مقدار وزن (شدت مشکل) مشخص شده و به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی، شبکه «کنشگران-مشکلات» ترسیم شده است. بر پایه یافته های تحلیل از این شبکه، مشکلات «آلودگی زیست محیطی ناشی از تردد اتوبوس های فرسوده در شهر-منطقه»، «بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از نابودی ظرفیت اکولوژیکی غرب اصفهان» و «کمبود وسایل خدمات آتش نشانی در شهرهای همجوار شهر اصفهان» مهم ترین مشکلات شهر-منطقه و کنشگران معاونت «شهرسازی ومعماری»، « حمل ونقل وترافیک» و «خدمات شهری» کلیدی ترین نقش را در حل مسائل شهر-منطقه اصفهان ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی مشکلات، کنشگر کلیدی، تحلیل شبکه اجتماعی، شهر-منطقه اصفهان
 • علی بحری، یونس خسروی* صفحات 199-217

  به واسطه ی کاربرد بالایی که دمای سطح دریا (SST) در مطالعات اقلیمی و اقیانوسی دارا است، این پارامتر طی سال های 1986 تا 2015 در دریای عمان با استفاده از تحلیل های روند و تحلیل های خودهمبستگی فضایی موران جهانی و موران محلی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل روند از آزمون من-کندال جهت شناسایی روند تغییرات SST و از روش Sen's Estimator جهت بررسی شیب تغییرات رخ داده استفاده شد. با استفاده از این روش ها مشخص شد که در بازه زمانی ماهانه، ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر فاقد روند صعودی معنادار در مقادیر SST بودند و فقط بخش هایی از تنگه هرمز با روند نزولی معنادار همراه بوده است. از طرفی در ماه مارس هیچ گونه روند نزولی معنادار رخ نداده و در بخش جنوبی دریای عمان روند صعودی در مقادیر SST دیده شد. سایر ماه های سال نیز دارای روند صعودی و نزولی معنادار در بخش های مختلف دریای عمان بودند که در این بین ماه اکتبر دارای بیشترین پهنه ی روند صعودی بود. در بازه زمانی سالانه نیز مشخص شد که بخش های جنوبی دریای عمان دارای روندی صعودی در مقادیر SST و بخش های غربی دارای روندی نزولی بوده اند. شیب تغییرات رخ داده با مقدار زیاد (مثبت و منفی) نیز منطبق بر بخش های دارای روند صعودی و نزولی معنادار بود. نتایج تحلیل موران جهانی برای بازه سالانه حاکی از روند صعودی مقادیر خودهمبستگی و الگوی خوشه ای داده های SST با گذشت زمان بود که با استفاده از تحلیل موران محلی مشخص شد که این خوشه های گرم SST اند که در دریای عمان در حال افزایش اند و از طرفی، خوشه های سرد این پارامتر در 30 سال موردمطالعه با کاهش روبه رو شده اند. با توجه به نتایج تحلیل روند و تحلیل های خودهمبستگی مشخص شد که مقادیر SST طی 30 سال موردمطالعه در بخش های مختلف دریای عمان روندی افزایشی داشته اند، لذا ممکن است تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بر این منطقه اثرگذار بوده باشد.

  کلیدواژگان: دمای سطح دریا (SST)، تحلیل روند، آزمون من-کندال، تحلیل خودهمبستگی فضایی، دریای عمان
 • محمد معتمدی* صفحات 219-239

  یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است. موضوع مکان یابی بهینه کاربری درمانی با درنظر گرفتن پارامترها وعوامل موثر در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است. برطبق بررسی های به عمل آمده وضع موجود در شهر شیروان 3 درمانگاه در شهرشیروان وجود دارد که  به نظر می رسد توزیع و موقعیت مکانی آنها مناسب نمی باشد.لذا برای برنامه ریزی های آینده نگر و با توجه به توسعه افقی شهر ارزیابی این پایگاه ها و همچنین پیشنهاد مکانهای مناسب برای ایجاد  درمانگاه ها یک مسآله ضروری می باشد. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال مکانیابی بهینه درمانگاه ها  درشهر شیروان می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است. درمرحله نخست به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر مکان گزینی پایگاه ها، پرداخته  شد؛ سپس با استفاده از نرم افزارArc GIS و پس از طی کردن مراحل جمع آوری داده، تهیه لایه های اطلاعاتی،طبقه بندی وارزش گذاری لایه ها و وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی به اولویت بندی زمین های شهر شیروان  برای ایجاد درمانگاه ها پرداخته شد. نتایج نشان داد از لحاظ مکانی درمانگاه های مورد مطالعه در سمت شرقی شهر متمرکز شده اند و قسمتهای مرکزی و غربی شهر از لحاظ میزان دسترسی به درمانگاه ها در محدودیت شدیدی به سر می برند و از لحاظ جمعیتی نیز از جمعیت 83000 نفری شهر تنها 28136 نفر در محدوده شعاع استاندارد درمانگاه ها برخوردار هستند؛ به عبارتی می توان گفت در حدود 75 درصد از جمعیت شهر خارج از محدوده استاندارد شعاع درمانگاه ها قرار دارند و شعاع دسترسی درمانگاه ها به هیچ عنوان مناسب شهروندان شهر نمی باشد . شهر شیروان نیازمند به یک بیمارستان دیگر که از لحاظ مکانی در سمت غربی شهر مکان یابی شود نیاز دارد.

  کلیدواژگان: مکانیابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، درمانگاه، شهر شیروان
 • اسدالله ملازهی، محمدرضا پودینه*، محمود خسروی، محسن آرمش، علی اصغر دهواری صفحات 241-260

  امروزه به سبب تغییرات آب و هوایی، مخاطرات طبیعی و چگونگی رفتار با آن ها از جمله مهم ترین دغدغه های پژوهشگران در زمینه برنامه ریزی محیطی و مدیریت بحران می باشند. هدف از این مطالعه پهنه بندی و پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز است. بدین منظور پایگاه داده شامل لایه های پهنه ای ارتفاع، شیب، خصوصیات زمین شناسی، خصوصیات خاک، بارش، پوشش گیاهی و کاربری اراضی و لایه های خطی آبراهه اصلی، آبراهه فرعی و تراکم زه کشی سطح حوضه مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان خبره و همچنین تحلیل سلسله مراتبی، ارزش هر لایه در سیل خیزی محاسبه شد. هر کدام از این لایه ها بر مبنای پتانسیل سیل خیزی در مقیاس خطر کم تا زیاد  طبقه بندی شدند و در نهایت با استفاده از مدل همپوشانی وزنی درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی با هم ادغام شدند. نتایج نشان داد که آبراهه اصلی، کاربری اراضی و بارش مهمترین مولفه ها در سیلخیزی حوضه آبریز رودخانه سرباز هستند. از کل مساحت حوضه سرباز فقط 0/5 درصد پتانسیل سیلخیزی زیاد تا بسیار زیاد را داراست و نواحی مرکزی حوضه به سبب توپوگرافی و شرایط هیدروگرافی ویژه، بالاترین پتانسیل سیل خیزی را دارند. علاوه بر این ناحیه، بخش های حاشیه ای رودخانه اصلی به سمت خروجی حوضه و همچنین بخش هایی از حواشی رودخانه های فرعی مهم، بیشترین پتانسیل سیل خیزی را دارا هستند. علیرغم وسعت محدود ناحیه پرخطر، به سبب تراکم جمعیت و اراضی کشاورزی، اهمیت این ناحیه از نظر مدیریت بحران بسیار بالاست.

  کلیدواژگان: سیلاب، پهنه بندی، تحلیل سلسله مراتبی، GIS، حوضه آبریز سرباز، استان سیستان و بلوچستان
|
 • Masoud Yazdanpanah*, Tahereh Zobeidi, Hajar Zaery Pages 1-16

  Greenhouse emissions from agricultural as a consequence of human activities are causing climate change. Small changes in agricultural practices have a large potential for reducing greenhouse gas emissions. Intention of Agriculture Experts in order to mitigation climate change Can play an important role in finding appropriate solutions for each region in climate change mitigation and deliver them to their farmers. However Intentions to take mitigation actions are, most likely, influenced by a range of factors. The purpose of this study was to investigate of factors influencing on Agriculture Experts in order to mitigation greenhouse gases. This research in terms of purpose is an applied research and in terms of methodology is survey research. The statistical population of this research consisted of 520 Agriculture Experts in Khuzestan Province. A sample of 320 persons was selected through Random Stratified Sampling method. The survey instrument was a questionnaire which its validity confirmed by experts. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient (α= 0/67-0/87) has been approved. Our analysis reveal, direct experience were predictors of risk perception, self-efficacy and environmental attitude. The changes in self-efficacy and environmental attitude were also strong predictors of changes in intention.  The variables of self-efficacy and environmental attitude could predict 61 percent of variations in willingness to mitigating climate change. Therefore experience indirectly affected on the mitigation intention. Lastly we provide recommendations on how these findings can be used to climate change mitigation.

  Keywords: Climate Change, Agricultural Experts, Climate Change Mitigation, Willingness to Act, Mitigation Intention
 • Saeedeh Feizi*, Mostafa Basiri Pages 17-34

  The concept of the city's landscape is connected with the objectivity and subjectivity of that city. Therefore, in order to manage this concept at night, in addition to functional-physical manifestations of the city, we should focus on the perceptual issues of citizens, which may have roots in their ancient identity, religion and customs. By accepting this hypothesis, a suitable model for night-time urban landscape management should be considered as a model that reveals both the physical and functional aesthetics of the city, as well as the perceptual and psychological components of the citizens from the night view. Nowadays, with the expansion of night life, the concepts of the quality of the location of urban landscapes at night has became as important as day. The aim of this study is to evaluate the relationship between lighting and the sense of dependency that is one of the key factors in location's quality and the role of new lighting technologies in promoting the Social-physical concept of sense of dependency and its impact on the transformation of the environment into a more humane urban environment. The research is a survey in which, for data gathering, a questionnaire with different images of the study area has been distributed among the selected statistical population. The findings indicate that the vitality and subjective image's of citizens are directly related, and the amount of lighting and its color and the way of lighting have a positive effect on urban nightlife.

  Keywords: city landscape, vitality, urban night spaces, lighting, Tabriz city
 • Ahmad Asadi*, Ebrahim Akbari Pages 35-52

  The present study is descriptive-analytical and for the purpose of application. The main objective of the present research is to develop a combination of quality of life indicators for neighborhoods in District 2 of Mashhad. The required information was obtained from the municipality of Mashhad and the questionnaire was used. According to the population of Region 2 in 1395, which is 513365 people, according to the Cochran formula, 383 questionnaires were arranged. The questionnaire was completed after the preparation and implementation of experts' opinions by referring at the level of the studied sites. The required criteria were prepared and standardized in the form of spatial information in the GIS environment. Economic, social and access areas were selected as the main criteria for research and were identified for each of the following criteria. Subsequently, using spatial analysis and multi-criteria decision making model (ANP), the final quality of life index was derived from the integration of indicators. The results indicate a good quality of life in the central neighborhoods, and there are no marginal areas of desirable quality. It also increases the level of quality of life in the vicinity of the recreational centers and follows the spatial patterns. Part of the margin of the agent's neighborhoods, the martyr Basir and Hedayat, which are the marginal areas of the study area, are not in the best of all three territories; and other neighborhoods due to easy access to public services, including health services, training, and facility focus Modern welfare has a better quality of life than other neighborhoods, of which 11675700 square meters, which is equivalent to 30 percent of the area of ​​the study area, has a very good quality of life. Also, sites that are very low in terms of economic and social indicators are moderate in terms of access. In the following, the results of spatial statistics tests (spatial spatial correlation and J statistics) indicate the distribution of the cluster model of quality of life. In other words, quality of life indicators do not have the same spatial distribution in the study area.

  Keywords: quality of life, economic, social indicators, access, spatial statistics, Mashhad
 • Sayyad Asghari*, Roholah Jalilyan, Noshin Pirozineghad, Aghil Madadi, Milad Yadeghari Pages 53-70

  Water is one of most important human needs for life. According to importance of subject, discussion of management and utilization of water resources has become one of the most important global issues. Remote sensing data are often used in water body extraction studies and type of remote sensing data used plays an important role in water body extraction. In this study, ability of Landsat satellite with application of water indices, to extraction of Gamasiab River in Kermanshah and comparing these indices have been investigated. Specific feature of Low width and shallow rivers has increased the complexity of studies of such rivers using available data. Water body extraction from remote sensing images has been over the past two decades. Water indices were first developed using Landsat TM and Landsat ETM. But its better performance in Landsat 8 is well documented by the researchers. In this study, NDWI, MNDWI, AWEI_nsh, AWEI_sh and WRI indices were used. With extracting optimal threshold from histogram of indices and applying this threshold, the study area was classified into two classes of water and non-water. Then overall accuracy and kappa coefficient values were taken from each of the indices. Finally, AWEI index with overall accuracy of 99.09% and a Kappa coefficient of 0.98 was the best response among the indices in the study area. The results this study showed that approach can easily extract water from satellite imagery.

  Keywords: Landsat, water index, classification, overall accuracy, kappa coefficient
 • Atefeh Shahmohammadi*, Ali Bayat, Saeed Mashhadizadeh Maleki Pages 71-85

  Urban development and air pollution are among the most important issues related to climate. The expansion of urbanization and urban development, population growth, industrial development and excessive use of fossil fuels significantly increased air pollution and it is more than the capacity of the environment. In our country, the emissions of air pollutants in some metropolitan areas have reached a dangerous level, Mashhad is considered to be the most polluted cities of the country in some days of the year. Nitrogen dioxide is one of the indicators of air pollution. In this study, the OMI data and atmospheric parameters such as wind, surface temperature, and horizontal visibility data for the period from 2004 to May 2016 were used to investigate the air pollution in Mashhad. The results show that the maximum (minimum) nitrogen dioxide levels occur in the cold (hot) season. The highest amount of nitrogen dioxide in January is equal to 5.56 × 1015  molec/cm2 and its lowest value in September is 4.18 × 1015  molec/cm2. Standard deviation of nitrogen dioxide also indicates that the greatest changes occur in cold seasons. Also, the results showed that the dominant wind in the city of Mashhad is from the south, and most of the winds are slow. Correlation coefficient of nitrogen dioxide with wind and surface temperature is -0.36 and -0.57, respectively, which shows the higher importance of temperature in nitrogen dioxide changes in Mashhad city. The correlation coefficient of nitrogen dioxide with horizontal visibility is -0.15, which indicates that with increasing nitrogen dioxide contamination, horizontal visibility decreases. Spectral analysis of least squares of the six and twelve-month periods of rotation was observed, they were also statistically significant. After eliminating the significant components of the time series of the average monthly nitrogen dioxide, the trend was calculated. The amount of nitrogen dioxide in each year for Mashhad was 2.41 × 1013  molec/cm2.

  Keywords: Nitrogen dioxide, Spectral analysis of least squares, OMI sensor, Atmosphere parameters, Mashhad
 • Hossein Ghazanfarpuor*, Moslem Qasemi Pages 87-104

  Strategic management, program coordinator, which is comprehensive and continuous link with the environment and your organization's top talent, the goal of the organization is managed in a proper implementation.  Tuday One of the most important challenges facing large cities is transportation within the city. Lack of strategic planning for urban transport systems also joint ventures that replicate community infrastructure, causing disharmony and conflict with each other and the system, and may have problems connecting subsystems to encapsulation create. The aim of study was to evaluate the performance of systems based on the objectives of the trip and provide transportation Kerman trips and absorption of production / traffic area in planning. Research, analytical - descriptive using traffic assignment models, production, distribution and absorption and to help GIS software and topsis. The results show: Areas 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 and 42 within the central Kerman, attracting more travel than their neighboring areas.

  Keywords: travel demand, trip purposes, topsis, GIS, Kerman
 • Hossein Farahani*, Mina Alvandi Pages 105-119

  The migration of young people and the aging of rural communities, for reasons such as poverty and unemployment, will create a lot of need for identifying new approaches to the survival of rural communities. Small business entrepreneurship has an important role in reducing poverty and, ultimately, rural development. However, this kind of entrepreneurship faces many challenges in terms of environmental, economic and ... The purpose of this research is to examine the challenges of entrepreneurship in improving entrepreneurship, creating employment and sustainable income through setting up small businesses. The present research is aimed at applying the field of observation and control, and in terms of the nature and method of descriptive-analytical. The statistical population of the study consisted of rural households living in Bijar. According to the census of 1395, the population of this city was 89,162 persons, which according to the distribution of 44% of the rural population and 56% of the city. There are also 283 rural villages in the seaside district, among which 12 villages have entrepreneurship and 244 of them are households using the modified Cochran formula. Data gathering method was library and field questionnaire (questionnaire). In this questionnaire, individuals were asked to identify the importance of each of the identified challenges in rural small business based on the options of this spectrum (high, high, medium, low, and very low) based on the Likert spectrum. Structural Equation Modeling (Factor Analysis) has been used for analyzing data in Amos software. The results of the research show that all challenges in the entrepreneurship of small businesses have been affected, but economic factors with factor load of 0.91 have the highest impact among existing challenges and the individual and social challenges with factor load are 0.23 and 0.28, respectively. The least load has been the factor.

  Keywords: Sustainable Rural Development, Empowerment, Business Space, Rural Economy, Kurdistan Province
 • Mohtaram Mirzaeian, Bijan Rahmani*, Majid Shams, Abbas Malekhoseini Pages 121-138

  The real world has been created of extremely complex mosaics. The regional analysis entails the study of the mechanism of the processes involved in systems that are capable to explain the emergence, growth and decline of a region, but like any other geographic research, doing comparison in such a study is inevitable. The cities of the world are now the homes of more than half of the world’s population. Perhaps the most important global challenge of our age is to make sure that whether the planet remains habitable and provides sufficient resources for future generations. In this study, a descriptive-analytic method has been used to analyze the effects of information and communication technology in urban sustainable development in west urban areas of Kermanshah province. The statistical population of the study consisted of 184642 people that 386 individuals were randomly selected as the sample. The required data were collected by documentary-library method and field study and analyzed and processed using SPSS software and variance analysis model. The results showed that the cities of Qasr-eShirin, Gilan-e Gharb, KerendGharb, Sarpol-e Zahab and Islam AbadGharb obtained the first to fifth ranks respectively in terms of the affectability from information and communication technology in sustainable urban development.

  Keywords: sustainable urban development, information, communication technology, Kermanshah province
 • Nafiseh Varkianipor, Majid Ashrafi, Seyed mohmadreza hosseini* Pages 139-161

  The promotion of Entrepreneurship is the need of the community and the entrepreneursial development factors that are essential is the. Of the employment of women in Iran. Pursuit of opportunities beyond resources to create values in an article on the Entrepreneurship of the Entrepreneurship chain and sustainable social development. The elements of value chain were identified and prioritized according to experts in the second part of the paper to measure the relationship between the development of women's entrepreneurship and sustaninable social development through correlation research and strucrural equation modeling. We then discussed the results and the model entrepreneurial development model was developed based on the entrprenrurial value chain with a sustainable social development approach. This model contributes to the formulation of women's entrepreneurial activity and tacilitates the srengths and weaknesses and facilitates. Finally the presentation of the model and the link between the development of women's entrepreneurship of entrepreneurship value chain and sustainable social development were obtained.

  Keywords: city women Entrepreneurship, entrepreneurship development, the entrepreneurial value chain, sustainable social development, Gulistan province
 • Yagob Dinpashoh, Masoumeh Foroughi* Pages 163-180

  Reference evapotranspiration (ET0) is a climatic parameter and can be computed from weather data. It is one of the most important hydrological parameters for calculating crop water demand, scheduling irrigation systems, preparing input data to hydrological water-balance models, regional water resources assessment, and planning and management for a region and/or a basin. The climatic data from synoptic stations with more than 20 years continues record in West Azarbaijan province was used. The well-known FAO-PM56 method was used to calculate the ET0. Then Multiple linear Regression (MLR) was used to estimate the ET0. The RMSE, MEA, NSH, and R2 were used to evaluate the performance of the MLR model. Then, the correlation coefficient (r) between ET0 and each of the meteorological parameters was obtained. And finally, with using Path analysis method, the influence of direct (P) and indirect effects of the meteorological parameters on ET0 was calculated. In the studied synoptic stations, NSH between 0.91 and 0.99,   R2 between 0.91 and 0.99, RMSE between 0.05 and 0.15, and MEA between 0.04 and 0.12 were obtained. Also, it was found that the wind speed at all of stations had a significant correlation (at the 0.01% level) with ET0. The path analysis results showed that the maximum value of P (direct effect of meteorological parameters on ET0) in all of the stations belongs to wind speed. The P value of wind speed in Urmia equal to 0.85, Piranshahr equal to 0.99, Takab equal to 0.97, Khoy equal to 0.90, Sardasht equal to 1.06, and Mahabad equal to 0.78 are obtained.

  Keywords: Meteorological parameters, path analysis, reference evapotranspiration, Stepwise Regression, West Azerbaijan Province
 • Daryoush Moradi Chadegani*, Masoud Ghasemi, Niloofar Rastghalam Pages 181-198

  Isfahan City-Region is a collection of cities and towns with shareable common ground (such as communications, infrastructure, population and climate) at the geographical level of the city of Isfahan and its surroundings, and their social, economic, functional and spatial dependencies are such that one The geographically differentiated metamorphic and sub-regional divisions form the surface of the land and the main focus of its residential concentration is the city of Isfahan. These common features make it possible for them to complete complementary fields with single target targeting. Meanwhile, municipalities, as the main actor of urban management, play a major role in communicating cities and managing these relationships, so that these issues can play a common language among the actors in the city-region. This research is descriptive-analytic in terms of its main purpose. The analysis of locational problems and identification of key actors in Isfahan-Isfahan (including Isfahan and ten neighboring cities: Abrisham, Baharestan, Khomeinishahr, Khorzuq, Dorcheh, Dolatabad, Shahinshahr, Ghahjavarestan, Gaz, and Najafabad) is an applied research. For this purpose, in the first step, identifying problems between Isfahan and ten neighboring cities has led to the formulation of a statement of problems by using the dual paths of reviewing the documents of documents and urban plans and conducting interviews with city managers and experts. In the second step, analyzing the problems and problems of the cities located in the city-region of Isfahan, based on the six-tagged codes defined for each problem, the amount of weight (severity of the problem) is determined and, through the method of analyzing social networks, the network of "actors-problems" is drawn. Based on the findings of the analysis from this network, the problems of "Air pollution caused by the exhausted bus", "the occurrence of environmental problems caused by the destruction of the ecological capacity of West of Isfahan" and "shortage of fire fighting equipment in neighboring cities of Isfahan" are the most important of the city-region. The department of "Urbanism & Architecture", "Transportation" and "Urban Services" as acters paly the most key role in solving the problems of the city-region of Isfahan.

  Keywords: Problems Prioritizating, Key Actor, Social Network Analysis, Isfahan City-Region
 • Ali Bahri, Younes Khosravi* Pages 199-217

  Considering the vast application of sea surface temperature in climatic and oceanic investigations, this parameter was studied in Oman Sea from 1986 to 2015. The SST was surveyed using trend analysis and Global and local Moran’s I spatial autocorrelation. In trend analysis, the Mann-Kendall test was used to determine the trend of SST changes and the Sen's Estimator method was used to examine the slope of the changes. Using these methods, it was found that during January, February and December, there was no significant ascending trend in SST values, and only parts of the Strait of Hormuz had a significance descending trend. On the other hand, there was no significant descending trend in March, and the ascending trend in the SST was seen in the southern part of the Oman Sea. Other months of the year had a significant ascending and descending trend in different parts of the Oman Sea, which October had the highest ascending trend. In the annual time scale, it was also found that the southern parts of the Oman Sea had ascending trend in the SST value and Western parts had a descending trend. The occurred changes in the high amounts (positive and negative) were corresponding to the significance ascending and descending trends. The results of Global Moran for the annual time scale indicated an ascending trend of autocorrelation values and cluster patterns of SST data over time, using the local Moran analysis, it was found that warm clusters of SST are increasing in the Oman Sea, and on the other hand, cold clusters of this parameter have been reduced over 30 years. According to the results of trend and spatial autocorrelation analysis, it has been found that SST have been increasing in different parts of the Oman Sea during 30 years, so climate change and global warming may have affected this region.

  Keywords: Sea Surface Temperature (SST), Trend Analysis, Mann-Kendall test, Spatial Autocorrelation Analysis, Oman Sea
 • Mohammad Motamedi* Pages 219-239

  One of the main tasks of urban and regional planners is the allocation of land to various urban uses, taking into account the role and function of the city, the city's economy, as well as the impact of interoperability of the users on each other. The topic of optimal location of therapeutic use is considered with consideration of effective parameters and factors in this research. According to the current situation in Shirvan, there are 3 clinics in Shirvan that their distribution and location seems to be inappropriate. Therefore, for prospective plans and according to the horizontal development of the city, assessment of these bases it is also a good idea to suggest places to establish clinics. This research is aimed at finding optimal location of clinics in Shirvan city by providing appropriate model. The research method is descriptive-analytical. In the first stage, identification and investigation of the effective factors on site selection of databases was investigated. Then using Arc GIS software, after completing the data gathering steps, preparing information layers, classifying and evaluating the layers, and weighing and overlapping the information layers were designed to prioritize the lands of the city of Shirvan for the establishment of clinics. The results showed that the clinics focus on the eastern side of the city, and central and western parts of the city are severely restricted in terms of access to clinics, and the population of 83,000 people in the city is only 28136 people in The standard radius of clinics is standard; in other words, about 75% of the population of the city is outside the standard radius of clinics and the radius of access to clinics is not suitable for citizens of the city. The city of Shirvan needs another hospital that is located in a location on the western side of the city.

  Keywords: Location, Geographic Information System, Clinic, Shirvan City
 • Asadollah Mollazehi, Mohammadreza Pudineh*, Mahmood Khosravi, Mohsen Armesh, Aliasghar Dehvari Pages 241-260

  Today, due to climate change, natural hazards and how to deal with them are among the most important concerns of researchers in environmental planning and crisis management. The purpose of this study is the assessment of the potential flood risk in Sarbaz drainage basin. For this purpose, the databases including elevation, slope, geological characteristics, soil characteristics, precipitation, vegetation, land use, and vector layers of the main channel, streams and drainage densities of the basin were used. By using the questionnaire and experts' opinion as well as hierarchical analysis, the weight of influences of each layer was calculated in basin flooding. Each of these layers was classified based on the flood potential from low to high-risk scale and eventually merged with the weighted overlay model in Geographic Information System. The results showed that main streams, land use, and precipitation are the most important components in the flood risk of the Sarbaz river drainage basin. From the total area of the Sarbaz basin, only 0.5% has a high to extremely high flood potential, and the central areas of the basin have the highest potential for flood due to topography and special hydrographic conditions. In addition, the main river basin districts towards the outlet of the basin as well as parts of the margins of important sub-streams have the highest flood potential. Despite the limited area of the high-risk zone, due to population density and agricultural land, the importance of this area is very high in crisis management.

  Keywords: Flood, Zoning, AHP, GIS, Sarbaz Drainage Basin, Sistan, Baluchestan province