فهرست مطالب

مهندسی بهداشت محیط - سال هفتم شماره 1 (پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 1 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریحانه دهقان، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، علیرضا افشانی، ملیحه امینی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  وسایل نقلیه با سوخت بنزینی، سبب پراکنش آلاینده هایی در هوا می شوند که سمی بوده و آثار سوئی بر سلامتی بدن و محیط زیست دارند، در حالیکه خودروهایی با سوخت گاز طبیعی به دلیل سازگاری بیشتر نسبت به محیط زیست آثار سوء کمتری بر محیط و انسان دارند. هدف از این مطالعه بررسی غلظت گازهای CO، HC، O2 از خروجی اگزوز خودروهای گازسوز و بنزین سوز مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی و مقایسه پراکنش گاز های مذکور بر اساس نوع سوخت خودرو و ضریب لامبدا می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه بر روی 1000 خودروی تست شده در مرکز معاینه فنی شهر شیراز انجام شد. برای این منظور میزان پراکنش CO،  HC و O2 خروجی اگزوز خودرو پراید، پژو 405 و سمند با دو نوع سوخت گازسوز و بنزین سوز بررسی و ارتباط بین پراکنش این گازها با ضریب لامبدا و نوع سوخت در این سه نوع خودرو براساس آزمون آماری t-test در سطح معنی داری (05/0p<) مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین نوع سوخت خودرو و میزان خروجی CO،HC و O2 از اگزوز خودرو رابطه معنی داری (05/0p<) وجود دارد و در خودروهای گازسوز مقدار آلاینده ها کمتر از خودروهای بنزین سوز مشاهده شده است. همچنین با افزایش ضریب لامبدا میزان اکسیژن خروجی از اگزوز افزایش یافته در حالیکه آلاینده های HC، CO کاهش نشان داده اند. بنابراین با عملکرد مطلوب محفظه احتراق و مصرف مناسب اکسیژن در فرآیند احتراق، آلاینده های کمتری تولید و وارد هوا خواهند شد.

  نتیجه گیری

  همچنین خودروهای گازسوز نسبت به خودروهای بنزین سوز ضریب لامبدای بالاتری دارند و آلودگی کمتری در هوا منتشر می کنند.

  کلیدواژگان: شیراز، آلودگی هوا، موتور خودرو، معاینه فنی، ضریب لامبدا
 • جمال مهرعلی پور، مجید کرمانی* صفحات 11-28
  زمینه و هدف

  فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته هیبریدی توانایی تجزیه آفت کش ها را دارند. هدف از این مطالعه، بهینه سازی فرایند سونوالکترپراکسون در حذف (2,4 D) از محیط های آبی با استفاده از مدل رویه پاسخ بود.

  مواد و روش ها

  پایلوت مورد استفاده شامل سیستم ازن زنی، التراسونیک و منبع جریان مستقیم الکتریکی بود. دو الکترود گرافن بعنوان آند و دو الکترود تیتانیوم بعنوان کاتد بصورت تک قطبی مستقیم به منبع وصل بودند. pH محیط، جریان الکتریکی مستقیم، غلظت گاز ازن، زمان واکنش و غلظت اولیه آلاینده بعنوان پارامترهای تاثیرگذار، بهینه سازی شدند. در شرایط بهینه، میزان حذف COD و TOC، سینتیک فرایند، اثرهم افزایی متغیرها، حضور رباینده های رادیکال و غلظت بهینه الکترولیت تعیین شدند.

  یافته ها

  بازده فرایند در محدوده 55 تا 90 درصد بود. شرایط بهینه مدلسازی شده عبارت است از pH=6/04، غلظت ازن برابر 2 میلی گرم در لیتر در دقیقه، جریان الکتریکی برابر 1 آمپر، غلظت آلاینده برابر 3/30 میلی گرم در لیتر و زمان واکنش 103 دقیقه در حضور امواج التراسونیک با فرکانس 40 کیلوهرتز است. کارایی فرایند در این شرایط، 95 درصد بدست آمد. میزان حذف COD و TOC به ترتیب 71 و 63 درصد بود. سینتیک فرایند از سینتیک درجه اول پیروی می کند. مقدار P-Value  و F-Value توسط آنالیز ANOVA به ترتیب 00330 و 19/24 تعیین شد که بیانگر معنادار بودن مدل است. مقادیر ضرایب همبستگی، همبستگی تطبیق یافته و پیش بینی شده به ترتیب 94/0، 84/0 و 89/0 تعیین شد.

  نتیجه گیری

  فرایند مورد استفاده، دارای کارایی مناسبی در حذف آلاینده 2,4 D است. بدلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی، این فرایند بعنوان یک فرایند دوستدار محیط زیست می باشد.

  کلیدواژگان: فرایند سونوالکتروپراکسون، آفت کش 2، 4 D، بهینه سازی، محیط های آبی، مدل رویه پاسخ
 • منیره مجلسی، نادعلی علوی، علی عطاملکی، مصطفی سید ، نجم الدین سهیلی* صفحات 29-41
  زمینه و هدف

  مدیریت منابع آب به منظور حفظ و تامین آب با کیفیت نقش مهمی در سلامت جوامع ایفا می کند. بدین منظور بشر همواره از روش های مختلفی برای تامین آب با کیفیت استفاده نموده است. یکی از این روش ها بکارگیری چاه های فلمن می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا تاثیر چاه های فلمن بر کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب رودخانه دوغ در طی 5 سال مورد بررسی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه برخی از پارامتر های کیفی رودخانه دوغ و چاه فلمن مجاورت آن مورد بررسی قرار گرفته اند. این چاه کسری آب شرب شهر گنبد کاووس واقع در استان گلستان را تامین می نماید. بدین منظور نمونه های ماهانه در طول سال های 91 تا 95 از رودخانه و چاه مجاور آن جمع آوری گردید، سپس پارامتر هایی از قبیل نیترات، فسفات، کدورت، دما، pH و کلیفرم های مدفوعی اندازه گیری شدند. در نهایت اثر تغییرات زمان و نفوذ آب از رودخانه به درون چاه بر پارامتر های کیفی مورد انالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  طبق نتایج بدست آمده، نیترات، فسفات، کدورت، pH، و کلیفرم های مدفوعی بصورت معناداری در طول مسیر کاهش یافتند (05/0P-Value <). علاوه بر این تغییرات زمانی نیترات، فسفات، کدورت، دما و کلیفرم های مدفوعی اختلاف معناداری نشان داد.

  نتیجه گیری

  اطلاعات بدست آمده اثبات نمود که چاه فلمن راندمان مناسبی جهت کاهش پارامتر های اندازه گیری شده داشته است. همچنین تغییرات ماهانه و فصلی می تواند اثر قابل توجهی بر کیفیت منابع آب داشته باشد.

  کلیدواژگان: منابع آب، کیفیت آب، رودخانه، چاه فلمن، گلستان
 • افسانه خمیس آبادی، کامران پروانک*، مهناز نصرآبادی صفحات 42-52
  سابقه و هدف

  آلودگی میکروبی یکی از مهمترین نگرانی های کاربرد پساب فاضلاب در آبیاری است. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیراستفاده از پساب بر آلودگی میکروبی خاک های فضای سبز شهری شهر زاهدان انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، ابتدا یک قطعه 1600 مترمربعی از درختان نخل فضای سبز شهر زاهدان آبیاری شده با پساب و یک قطعه آبیاری شده با آب چاه (قطعه شاهد) انتخاب گردید. از خاک دو قطعه به روش تصادفی تعداد 16 نمونه مرکب از عمق صفر تا 50 سانتی متری در سال 1397  نمونه برداری گردید. از پساب خروجی تصفیه خانه و آب چاه نیز نمونه برداری انجام شد. ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی پساب و آب چاه و پارامترهای میکروبی نمونه خاک ها مطابق روش های استاندارد اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آنالیز واریانس، کاربرد پساب فاضلاب بر پارامترهای میکروبی خاک های آبیاری شده با پساب در سطح آماری 1 درصد اثر معنی دار دارد. نتایج مقایسه میانگین ها به روش LSD نشان داد، استفاده از پساب فاضلاب در مقایسه با آب چاه باعث افزایش معنی دار (p<0.05) کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و تخم انگل خاک به ترتیب به میزان 3/93، 8/86 و 80 درصد گردید. همچنین پارامترهای میکروبی خاک درختان نخل نسبت به  قطعه شاهد و نیز حد استاندارد برای اراضی کشاورزی بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  کیفیت شیمیایی پساب خروجی تصفیه خانه زاهدان با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران از جنبه کاربرد آن در کشاورزی همخوانی داشت لیکن تعداد کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و تخم انگل پساب فاضلاب و نیز در خاک سطحی درختان نخل آبیاری شده با این پساب نسبتا بالا بود که با توجه به دستورالعمل بهداشت جهانی، برای آبیاری محدود قابل پذیرش است.

  کلیدواژگان: کل کلیفرم ها، کلیفرم مدفوعی، درختان نخل، آلودگی خاک
 • بهناز عبداللهی نژاد، مهدی فرزادکیا*، احمد جنیدی جعفری، علی اسرافیلی دیزجی صفحات 53-68
  سابقه و هدف

  امروزه آلودگی خاک به مواد نفتی (Total petroleum hydrocarbons) (TPH) از مشکلات عمده ای است که محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده را با خطر جدی مواجه نموده است. یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین روش های زیست پالایی، استفاده از کرم های خاکی است که به روش کرم پالایی مشهور است. هدف از این مطالعه تعیین قابلیت زیست پالایی خاک آلوده به گازوئیل در بیوراکتورهای حاوی کرم خاکی ایزنیا فتیدا با مخلوط کمپوست و لجن فعال خام می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی به منظور تعیین کارایی زیست پالایی در حذف گازوییل، از خاک آلوده، کمپوست گاوی و لجن فاضلاب شهری با نسبت های وزنی 1: 35/0: 25/0 استفاده شد. فرآیند زیست پالایی در 6 راکتور با غلظت های مختلف گازوئیل (10 و 30 گرم بر کیلوگرم خاک)، تعداد کرم های خاکی ایزنیافتیدا (10 و 20 عدد) در دمای محیط به مدت 90 روز انجام شد. علاوه بر این، از دو راکتور بدون اضافه کردن کرم خاکی به منظور مقایسه عملکرد زیست پالایی گازوئیل با استفاده از کرم خاکی ایزنیافتیدا استفاده گردید. میزان تجزیه پذیری هیدروکربن های نفتی TPH با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به اشکار ساز شعله ای ((GC-FID مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل ازمطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار Minitab نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که بیشترین راندمان حذف هیدروکربن های سبک حدود 100 درصد در بازه زمانی 90 روز در راکتور شماره 3 با اختلاف معناداری (P<0.05) نسبت به دیگر راکتورها اتفاق افتاده است. این درحالیست که راندمان حذف هیدروکربن های متوسط در بیشتر راکتورها حدود 70 درصد مشاهده گردید. بیشترین راندمان حذف هیدروکربن های سنگین (68 درصد) در راکتور شماره 4 با مشخصات نمونه خاک آلوده شده با گازوئیل 10 گرم بر کیلوگرم خاک و 20 عدد کرم خاکی ایزنیافتیدا، با اختلاف معناداری (P<0.05)  نسبت به دیگر راکتورها مشاهده گردید.

  استنتاج

  براساس نتایج مطالعه حاضر، تجزیه پذیری هیدروکربن های نفتی به طور قابل ملاحظه ای با اضافه کردن مواد اصلاح کننده آلی و افزایش تعداد کرم های خاکی افزایش یافته است

  کلیدواژگان: زیست پالایی، کرم خاکی ایزنیافتیدا، لجن فعال، ورمی کمپوست، هیدروکربن های نفتی
 • تانیا بیگدلی، فرشته مطیعی* صفحات 69-82
  مقدمه

  در این پژوهش ابتدا نانو فوتوکاتالیست TiO2-Zr با هدف ارتقاء و بهبود خواص فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید به روش سل ژل تهیه شده است. همچنین بازیابی کاتالیست ها در شرایط اسیدی، قلیایی و حرارتی نیز مطالعه گردید.

  روش کار

  این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. شناسایی ساختار آن توسط روش های FE-SEM, FTIR, EDX, BET، انجام و مقدار باند گپ نانوفوتوکاتالیست سنتز شده به روش DRS معادل 3 الکترون ولت اندازه گیری شد. همچنین اثر غلظت رنگ،  pH محلول، غلظت پودر کاتالیست و زمان تماس به منظور صرفه اقتصادی در کارایی عمل رنگ زدایی، ثابت نگه داشته شد.  سپس برای بررسی کارآیی آن، تخریب ماده آلاینده آلی رنگزا اسید زرد 36 در نمونه های آبی مورد مطالعه قرارگرفته و روند تخریب ماده آلاینده با استفاده از اسپکتروفوتومتر Vis UV/ و سنجش مقدار کربن های آلی موجود (TOC) مورد مطالعه قرارگرفت.  

  یافته ها

  در نهایت پس از بدست آمدن شرایط بهینه راندمان تخریب، با فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید مقایسه گردید که نتایج بدست آمده افزایش قابل توجه راندمان به دلیل تغییرات ایجاد شده در باند گپ و در نهایت قدرت فوتوکاتالیستی ماده سنتزی دوپ شده در تخریب آلاینده های آلی زیست محیطی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  ورود زیرکونیوم به شبکه دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش انرژی شکاف شده درنتیجه انرژی لازم برای تحریک الکترون ها از باند ظرفیت به باند رسانایی کاهش می یابد. هرچه باندگپ پایین تر شود، فاصله بین ترازها کاهش یافته و انرژی مربوط به تحریک الکترون کمتر می شود در نتیجه طول موج بالاتر می رود. . فرآیند فوتوکاتالیستی در کاهش رنگ، تاثیر قابل توجه ای داشته و قابلیت بالقوه بالایی در رنگزدایی فاضلاب های حاوی سایر رنگ های آلی دارد.

  کلیدواژگان: نانوفوتوکاتالیست، تخریب آلاینده آلی، اکسیداسیون پیشرفته، پساب صنعتی
 • نادعلی علوی، اکبر اسلامی، منیره مجلسی نصر، نجمه مسیحی* صفحات 83-93
  زمینه و هدف

  به دلیل اهمیت نقش انرژی در جهان و تجدید ناپذیری سوختهای فسیلی و مسائل زیست محیطی ناشی از این دسته از سوخت ها ، در سال های اخیر مطالعات زیادی به منظور یافتن جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی در کشورهای مختلف جهان انجام شده  است. سوختهای زیستی مانند (بیودیزل و بیواتانول)،  یکی از مطلوب ترین سوخت های جایگزین معرفی شده اند. هدف از این مطالعه بررسی تولید بیودیزل از پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران در حضور کاتالیست هموژن می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تجربی-آزمایشگاهی می باشد. دراین مطالعه تاثیر سه پارامتر مهم در سه سطح یعنی زمان واکنش (60،70 و 80 دقیقه)، درصد وزنی کاتالیست (5/.، 1 و 5/1 درصد) و نسبت مولی متانول به روغن (1/3، 1/6 و 1/9) مورد بررسی قرار گرفتند. راندمان تولید بیودیزل با استفاده از درصد جرمی بیودیزل تولید شده از مقدار روغن مصرفی اولیه محاسبه گردید.

  یافته ها

  حداکثر راندمان تولید بیودیزل در حضور سدیم هیدروکسید به عنوان کاتالیست هموژن23/3±6/86 درصد به دست آمده است. شرایط بهینه برای حداکثر راندمان، نسبت مولی متانول به روغن 1/6 ، درصد وزنی کاتالیست 1 و زمان واکنش 70 دقیقه بوده است. در این مطالعه دمای واکنش و شدت اختلاط به ترتیب 65 درجه سانتی گراد و 500 دور بر دقیقه در نظر گرفته شدند.

  نتیجه گیری

  پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران ها که در کشور ما به مقدار بسیار زیادی در حال تولید می باشند، منبع بسیار خوبی برای تولید بیودیزل و تامین انرژی می باشند.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، بیودیزل، کاتالیست هموژن
 • زهرا فرج الهی، محمد نوری سپهر*، امیرحسام حسنی، عماد دهقانی فرد صفحات 94-110
  زمینه و هدف

  آنیون های مزاحم در آب می توانند باعث بروز مشکلات عمده ای در افت کیفیت آب شرب و همچنین آب ورودی به صنایع گردند. از همین رو هدف این مطالعه، تعیین کارایی جذب نانوکامپوزیت کیتوزان مغناطیسی-متالیک گرانوله شده در حذف آنیون های سولفات، کلراید، کربنات و بی کربنات از محلول های آبی می باشد.

  روش کار

  سنتز نانوکامپوزیت کیتوزان مغناطیسی متالیک گرانوله شده توسط فرآیند هم ترسیبی صورت گرفت. همچنین در این پژوهش غلظت آنیون های کلراید و سولفات در گستره mg/L 300-50 و غلظت یون های کربنات و بی کربنات در محدوده mg/L 150-50 انتخاب شد. علاوه بر آن از دیگر متغیرهای این پژوهش می بایست به pH در محدوده 8-5 و زمان ماند 90-0 دقیقه اشاره کرد. ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جهت تعیین عملکرد فرآیند جذب بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که بهترین راندمان حذف آنیون ها در 5 pH= به دست آمده است. با افزایش غلظت کلراید و سولفات از 50 تا 300 میلی گرم بر لیتر، راندمان حذف به ترتیب از 06/80 به 22/38 و از82/57 به 69/37 درصد کاهش یافت. در خصوص کربنات و بی کربنات در غلظت های 50 تا 150 میلی گرم بر لیتر، راندمان حذف به ترتیب از 15/61 به 17/41 درصد و از 66/79 به 36/49 درصد کاهش یافت. درصد حذف یون کلراید با میزان جاذب بین mg/L 5-1، از 62 به 91 درصد افزایش یافت اما با این وجود، افزایش مقدار جاذب بعد از 4 گرم بر لیتر تفاوت معناداری در حذف کلراید نداشت. راندمان حذف آنیون های کربنات، بی کربنات و سولفات در ازای افزایش دوز جاذب از mg/L  5-1، روندی افزایشی داشته که به ترتیب 56 به 93، 52 به 96 و 53 به 80 درصد بود. فرآیند جذب از مدل لانگمویر تبعیت نموده و جذب آنیون ها سطحی می باشد. همچنین مدل جذب از مدل سینتیک شبه درجه دوم تبعیت کرده و با افزایش دما، راندمان حذف کاهش می یابد.
  نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که جاذب کیتوزان گرانوله مغناطیسی بی متالیک قادر به حذف مناسب آنیون های مزاحم از منابع آبی می باشد.

  کلیدواژگان: جذب، نانوکامپوزیت کیتوزان مغناطیسی-متالیک، آنیون های مزاحم، منابع آبی
|
 • Reyhane Dehghan, Mehranghiz Rahimi, Farhad Nejad Koorki, Alireza Afshani, Malihe Amini* Pages 1-10

  Gasoline fuel vehicles cause emissions of airborne pollutants that are poisonous and have a deleterious effect on human health and the environment while natural gas fuels have less harmful effects on the environment and humans due to their greater environmental compatibility. The propose of this study is to investigate the concentration of CO, HC, O2 in the exhaust outlet of gas and diesel cars that is referred to the technical examination center and to compare the distribution of these gases based on the fuel type of the vehicle and the lambda coefficient. 

  Methods

  This study was conducted on 1000 vehicles tested in technical examination centers in Shiraz city. To do this, the distribution of air pollutants including CO, H, O2 exhaust from Pride, Peugeot 405 and Samand, which were obtained with two types of gas and gasoline combustion and the relationship between the distribution of these gases with the lambda coefficient and the gasoline and gas type in these three types of vehicles was analyzed by t-test with a significant level (p <0.05).

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between vehicle fuel type and CO, HC and O2 emissions from car exhaust (p <0.05) and in gas-fueled cars, it was less gasoline-burned. Also, by increasing the lambda coefficient, the oxygen content of the exhaust was increased while the contaminants, HC, CO decreased. Therefore, with the desired performance of the combustion chamber and the optimum consumption of oxygen in the combustion process, fewer pollutants are produced and introduced into the air.

  Conclusion

  Also gas-fueled cars have higher lambda rates than gasoline cars and emit less pollution in the air.

  Keywords: Shiraz, Air Pollution, vehicles Mottor, Technical Examination, Lambda Coefficient
 • Jamal Mehralipour, Majid Kermani* Pages 11-28
  Background

  Advanced Hybrid Oxidation Processes(AHOPs) have the ability to romove the pesticides. The aim of this study was optimization of sono-electroperoxone process (US-EP) in the removl of 2.4 D from aqueous via RSM.

  Methods

  The pilot that used to in this study included an ozone generator, an ultrasonic generator and an electric direct current source. Two graphene electrodes as  anodes and two titanium electrodes as cathodes were used. This electrodes connected to DC as direct monopolar connection. pH, direct electric current, ozone gas concentration, reaction time and initial 2,4 D concentration were optimized as  an independet and inffluence parameters. COD and TOC removal, kinetics of reaction, synergyist effects of variables, presence of radical scavangers and optimal electrolyte concentration were determined in optimum condition.

  Results

  Efficiency of process was 55-90 percent in different runs. The optimized conditions are modeled was pH=6/04, ozone concentration equal to 2 mg/L.min, electric current equal to 1 amperes, 2, 4 D concentration equal to 30.3 mg/L and in 103 minutes reaction time in the presence of ultrasonic waves with frequencies 40 kHz. The Efficiency of US-EP in this situation was 95 percent. COD and TOC removal were 71% and 63%, respectively. The kinetics of the process follow the first order kinetics. The P-Value and F-value was determined by ANOVA analysis 0.0033 and 24.19 respectively, which indicates the model is significant. R2, R2 adj and R2 predicted were 0.94, 0.84 and 0.89, respectively.

  Conclusion

  US-EP process had a high performance in removing of 2.4 D. The process is an environmentally friendly process because don’t use of chemicals.

  Keywords: Ultrasonic-Electroproxone process, 2, 4 D pesticid, Optimazation, Aqueous
 • Monireh Majlesi, Nadali Alavi, Ali Atamaleki, Mostafa Seyyed, Najmeddin Soheili* Pages 29-41
  Background

  Water resource management in order to preserving and supplying of high-quality water, plays an important role on communities health. For this reason, humans have always used different methods to provide high-quality water. One of these methods is the use of Radial Collector wells. In this study, the effect of Radial Collector wells on the microbial and physicochemical quality of Doogh River during 5 years has been investigated.

  Methods

  In this study, we assessed some water quality parameters on Dough River (DR) and its adjacent Radial Collector Well (RCW) which supplies water shortage of Gonbad Kavous city, Golestan province, Iran. For this purpose, monthly samples during 2012 to 2016 were collected from DR and RCW, then parameters included nitrate, phosphate, turbidity, pH, fecal coliform, and temperature were measured. Finally, effect of time variation and infiltration of water from DR to RCW on qualitative parameters was analyzed.

  Results

  According to the results, nitrate, phosphate, turbidity, pH, and fecal coliforms significantly decreased during infiltration process (P-Value <0.05). In addition, the time variation of nitrate, phosphate, turbidity, temperature, and fecal coliforms had significant difference.

  Conclusion

  The present dataset demonstrated that RCW has a good efficiency for reduction of measured parameters. Also, monthly variations can be effective on water quality of resources.

  Keywords: Water resources, Water quality, River, Radial collector well, Golestan
 • Afsaneh Khamisabadi, Kamran Parvanak*, Mahnaz Nasrabadi Pages 42-52
  Background & objective

  Microbial contamination is one of the main concerns about the use of treated wastewater in irrigation. Therefore, the present study conducted to investigate the effect of treated wastewater on microbial contamination of urban landscape soils in Zahedan.

  Material & methods

  In this study, a 1600 m2 plot of palm trees in Zahedan were irrigated with treated wastewater and one plot were irrigated with well water (control treatment) were selected. From the soil of two plot, a random sample of 16 samples from 0 to 50 cm depth were collected in 1397. Sampling were done from treated wastewater and well water. Physical, chemical and microbiological properties of treated wastewater and well water and microbial parameters of soil samples were measured according to standard methods. Data were analyzed using a randomized complete block design with MSTAT-C softwares.

  Results

  Based on the results of analysis of variance, the application of treated wastewater has a significant effect on the microbial parameters of irrigated soils in a 1% statistical level. The results of comparison of meanings by LSD showed, the application treated wastewater at compared to well water significantly (p<0.05) were increased total coliforms, fecal coliforms and egg parasites of soils to 93.3%, 86.8% and 80% respectively. Also, the soil microbial parameters of palm trees were higher than that of the control treatment and the standard limit for agricultural land.

  Conclusion

  The chemical quality of Treated Wastewater of the Zahedan was consistent with the standards of the Iranian environmental organization in terms of its application in agriculture. However, number of the total coliforms, fecal coliforms and egg parasites of treated Wastewater, as well as in the surface soil of palm trees were irrigated with this wastewater was relatively high that could be accepted for limited irrigation according to the Global Health Guidelines.

  Keywords: Total coliforms, Fecal coliform, Palm trees, Soil contamination
 • Behnaz Abdollahinejad, Mahdi Farzadkia*, Ahmad Jonidi Jafari, Ali Esrafili Pages 53-68
  Background and Aims

  Nowadays, soil pollution with total petroleum hydrocarbons (TPH) is one of the major environmental issues caused serious problems to human and other living organisms. One of the best and most reliable methods of bioremediation is the use of earthworms known as vermin-remediation. In this study, bioremediation of gasoline-contaminated soil using Eisenia Fetida, the mixture of activated sludge and compost was evaluated.

  Materials and Methods

  In order to determine the efficiency of bioremediation to removal gasoline from contaminated soil, cow compost and urban sewage sludge with a weight ratio of 1: 0.35:0.25, was used. Experiments were carried out in 6 reactors with different concentrations of diesel (10 and 30 g / kg soil), a different number of Eisenia Fetida earthworm (10 and 20) at ambient temperature during 90 days. To compare the performance of biodegradation of gasoline using Eisenia Fetida earthworm, two control reactors that contained only contaminated soil with two ratios of gasoline, vermicompost and activated sludge, were used. The (TPH) decomposition rate was measured by GC-FID. Results of this study were analyzed by Minitab version 17 software.

  Results

  Results indicated reactor No.3 has the best removal efficiency of light hydrocarbons during 90 days. the removal efficiency of average hydrocarbons was  70% and heavy hydrocarbons with the highest removal efficiency of 68% in reactor No. 4 with characteristics Soil polluted with 10 g / kg of soil + 20 number of Eisenia Fetida, With a significant difference of other reactors.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the degradability of hydrocarbons has increased significantly with the addition of organic modifying materials and the increase in the number of earthworms.

  Keywords: Bioremediation, Total petroleum hydrocarbons, Eisenia Fetida earthworm, Vermicompost, Activated sludge
 • Tania Bigdeli, Fereshteh Motiee* Pages 69-82
  Introduction

  In this research, TiO2-Zr nano-photocatalyst was firstly developed with the aim of improving the photocatalytic activity of titanium dioxide via sol-gel method. The recovery of catalysts in acidic, alkaline and thermal conditions was also studied.

  Method

  This research was done on a laboratory scale. The structures and properties were recognized with (BET), (FT-IR), (FE-SEM), and (XRD) methods and the band gap value of the synthesized nano photocatalyst found to 3 eV with DRS. Also, the effect of color concentration, soluble pH, catalyst powder concentration and contact time was kept constant in order to economically effect on the efficacy of dyeing. Then, photocatalytic activity was evaluated for degradation of organic pollution days Acid yellow 36 in aqueous solution specimen by the UV-Vis spectrophotometer and total organic carbon (TOC).

  Result

  Finally, after obtaining the optimum conditions for degradation efficiency, it was compared with titanium dioxide photocatalyst, which revealed that increase in efficiency due to changes in the band gap and, as a final point, shows the power of photocatalytic activity of synthetic doped material in degradation organic environmental pollutants.

  Conclusion

  It founded that doping Zr ions to the TiO2 lattice causes decreasing band gap value, so As a result, the necessary energy to stimulate the electrons from the valence band reduced in results wavelength shift up. The photocatalytic activity has a significant impact on color reduction and has a high potential for the decolorization organic dye wastewater.

  Keywords: Nano photocatalyst, Organic pollutant degradation, Advanced oxidation, Industrial effluent
 • Nadali Alavi, Akbar Eslami, Monire Majlessi Nasr, Najme Masihi* Pages 83-93
  Background and Objective

  Because of the importance of the role of energy in the world and nonrenewability of fossil fuels and caused environmental issues by these fuels in recent years, many studies have been conducted to find an appropriate alternative to fossil fuels in different countries of the world. Biofuels such as (biodiesel and bioethanol) have been introduced as one of the most desirable alternatives.The purpose of this study is investigation the production of biodiesel from waste frying oils in the presence of a homogeneous catalyst.

  Methods

  This study is an experimental-laboratory. In this study, the impact of three parameters including reaction time (60,70 and 80 minutes), weight percent of catalyst (.5, 1 and 1.5 percent) and molar ratio of methanol to oil (3:1, 6:1 and 9:1) Was investigated at three levels. The biodiesel production efficiency was calculated using the produced biodiesel mass from the amount of consumed primary oil.

  Results

  The maximum production efficiency of biodiesel in the presence of sodium hydroxide as homogeneous catalyst was obtained 86.6 ± 3.23%. Optimum conditions for the maximum efficiency were methanol to oil molar ratio of 6:1, weight percent of catalyst 1 and reaction time of 70 minutes. In this study the reaction temperature and mixing intensity were considered of 65 ° C and 500 rpm respectively.

  Conclusion

  The waste frying oils of restaurants that are producing a lot in our country are a great source for biodiesel production and energy supply.

  Keywords: Renewable Energy, Biodiesel, Homogeneous Catalyst
 • Zahra Farajollahi, Mohammad Noorisepehr*, Amir Hesam Hasani, Emad Dehghanifard Pages 94-110
  Background and Objective

  Water interfering anions can cause major problems in the quality of drinking water as well as entering water to the industry. The purpose of this study was to determine the efficacy of granulated metallic-magnetic chitosan nanocomposite for adsorption of interfering anions in aqueous solutions (sulfate, chloride, carbonate and bicarbonate.

  Materials& Methods

  Synthesis of granulated metallic-magnetic chitosan nanocomposite was conducted based on co-precipitation method. The anions chloride (300-50 mg / L), carbonate (150-50 mg / L), bicarbonate (50- 150 mg / L) and sulfate (50-300 mg / L) were considered. The pH range of the study was between 5- 8 and the remaining time was 0-90 minutes. For the study of the adsorption process, the Langmuir and Freundlich isotherms were considered as pseudo-first and pseudo-second kinetics order at temperatures in the range of 20-45 Celsius.

  Results

  The results showed that the best removal efficiency of anions was obtained at pH = 5. With an increase in chlorine concentration from 50 mg / L to 300 mg / L, the removal efficiency decreased from 80.06% to 38.22%. This trend has also been observed for other anions in the study, which decreased from 57.82% to 37.69% for sulfate at similar concentrations. In carbonate and bicarbonate, at 50-50 mg / L concentrations, the removal efficiency decreased from 61.15% to 41.17% and 79.66%, respectively, to 49.36%. The percentage of removal of chlorine ion with an amount of adsorbent between 1-5 g / L increased from 62% to 91%. However, increasing the amount of absorbent after 4 g / L did not have a significant difference in removal of chlorine. The same effect was observed for other anions in the study, so that the removal efficiency of carbonate, bicarbonate and sulfate anions in exchange for an increase in the absorbent dose increased from 1 g / L to g / L 5, which was 56% to 93%, 52% to 96% and 53% to 80%. The results of the study showed that the adsorption process follows Langmuir isotherm model and the adsorption of anions is superficial. The absorption model also follows the pseudo-second order kinetic model. In addition, as the temperature rises, the removal efficiency decreases.

  Conclusion

  The results of the study showed that granulated metallic-magnetic chitosan nanocomposite adsorbent was able to remove the interfering anions from water resources.

  Keywords: Absorption, Granulated metallic-magnetic chitosan nanocomposite, Interfering anions, Water resources