فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 8 (پیاپی 41، آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • مسعود غلامعلی لواسانی، فاطمه سادات میرحسینی*، زهرا مطهری نسب، سمیه رامش صفحات 1-8

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی  97-1396 بودند. از این بین تعداد 329 نفر (157 دختر و 162 پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی (دسی و رایان، 2000)، خودشناسی انسجامی (قربانی، واتسون و هارگیس، 2008) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) بود.  داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر داده ها تحلیل شد. یافته ها نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی و خودشناسی انسجامی به ترتیب با راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان، دارای همستگی مثبت و با راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان دارای همبستگی منفی هستند. همچنین نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد تایید قرار گرفت. از این رو لازم است در زمینه تنظیم هیجانی در نوجوانان، مداخلات روانشناختی به سمت ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و خود شناسی انسجامی سوق داده شود.

  کلیدواژگان: خودشناسی انسجامی، نیازهای بنیادین روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان
 • محبوبه گندمکار*، ریتا لیاقت، منصوره شهریاری احمدی صفحات 9-16

  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک در دانشجویان می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی اکتشافی بوده و از نظر شیوه اجرایی جزء تحقیقات همبستگی است. نمونه پژوهش به تعداد 420 نفر به شیوه خوشه ای چند مرحله ای از بین زنان دانشجوی دانشکده های دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انتخاب شده و به هردو پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک پاسخ داده اند. یافته های پژوهش نشان داد که اعتبار پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک به روش آلفای کرونباخ 87/. گزارش شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه مبتنی بر تحلیل عاملی انجام پذیرفت و نتایج نشان داد که محتوای پرسشنامه از  شش عامل تشکیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و می توان آن را در پژوهش های دیگر استفاده کرد

  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، کمال گرایی، نوروتیک، دانشجویان
 • مینا فیاضی*، نادر اعیادی، اسماعیل صدری، یدالله کثیرلو صفحات 17-24

  با توجه به پیامدهای روانی-اجتماعی معلولیت و لزوم بررسی آن، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس بر بهزیستی روان شناختی و استرس زنان با معلولیت جسمی- حرکتی بود. پژوهش حاضر آزمایشی از نوع نیمه تجربی است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه زنان معلول جسمی- حرکتی انجمن معلولین جسمی- حرکتی شهرستان اردبیل بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه ی استرس هولمز و راهه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که در میانگین نمرات استرس و بهزیستی روانی  گروه آموزش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بطوری که پس از آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس نمرات استرس گروه آزمایش بصورت معناداری کاهش و نمرات بهزیستی روانی بصورت معناداری افزایش یافت (01/0>p). باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که استفاده از آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس، می تواند موجب بهبود بهزیستی روان شناختی و کاهش استرس تجربه شده معلولین جسمی- حرکتی شود. لذا، توجه مشاوران و روانشناسان مراکز توانبخشی به اهمیت مداخلات کاربردی روانشناختی در افزایش سلامت روان افراد معلول ضروری است.

  کلیدواژگان: آموزش شادکامی شناختی- رفتاری، بهزیستی روان شناختی، استرس(فشار روانی)، معلولین جسمی- حرکتی
 • بهمن اکبری*، گیتا علی پور، زهرانیلوفر حسین زاده فرسی صفحات 25-32

  بیماری های قلبی و عروقی جزء بیماری های جدی محسوب می شوند. بنابراین اطلاع از خطرات و علائم هشدار دهنده می تواند حتی از مرگ جلوگیری نماید. خطر ابتلا به برخی از انواع بیماری های قلبی عروقی بستگی به عوامل زیادی دارد. برخی از این عوامل قابل کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل می باشند. از این رو، مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه مولفه های قابل کنترل روانی، نظیر کمالگرایی ، تنظیم شناختی هیجانی و خودآگاهی در افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق و سالم پرداخت. این مطالعه مقطعی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری  پژوهش، بیماران قلبی و افراد فاقد بیماری بودند که در بازه زمانی شهریور تا آذر 1396 به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. تعداد 150 نفر (75نفر افراد مبتلا به بیماری قلبی، 75 نفر افراد فاقد بیماری قلبی) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کمالگرایی (تری شورت و همکاران، 1995)، نتنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی، 2002) و خودآگاهی (نئواستروم و داویس، 2002) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t گروه های مستقل و مانوا تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری از نظر کمالگرایی، نظم جویی هیجانی و خودآگاهی بین افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد سالم وجود دارد (01/0 >p، 05/0 >p) وتحلیل واریانس نیز یافته های پژوهش را تایید کرد. با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که با برگزاری دوره های آموزشی و درمان شناختی-رفتاری و بیوفیدبک مبتلایان به بیماری قلبی می توان موجب بهبود اثرات روانشناختی بر پیشرفت بیماری شد.

  کلیدواژگان: افراد سالم، بیماری قلب و عروق، کمالگرایی، نظم جویی هیجانی، خودآگاهی
 • زینب میهن دوست* صفحات 33-42

  ملال جنسیتی، نارضایتی است که فرد در زمینه جنسیت خود تجربه می کند. خصوصیات اصلی ملال جنسیتی شامل احساس ناراحتی و نارضایتی عمیق و دائم در مورد جنس زیست شناختی و جنسیت تجربه شده است. افراد مبتلا به ملال جنسیتی معتقدند که به جنس دیگر تعلق دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد دارای ملال جنسیتی انجام شده است. این مطالعه از نوع موردی است. در این مطالعه، یک آزمودنی خانم 49 ساله بصورت داوطلبانه شرکت کرده است. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه، مشاهده، ملاک های تشخیصی DSM-5، آزمون های MMPI-2، MCMI-3، و آزمون بندرگشتالت استفاده شده است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمودنی در زمینه روابط بین فردی مشکل دارد، احساس بیگانگی می کند و فکر می کند توسط اطرافیان اش درک نمی شود. او دارای صفت کمرویی است. اغلب در باره میزان پذیرش و محبوبیت اجتماعی اش نگران است و تلاش می کند تصویر مطلوبی از خودش ارائه دهد. ارتباط اجتماعی اش سطحی  و بدون مسئولیت پذیری است. با دوستان و اقوام درجه یک (خواهر و برادر) رفتار متضادی از قهر و آشتی مداوم دارد. آزمودنی مورد مطالعه واجد شرایط اختلال های اشخصیت تکانشی، نمایشی و خودشیفتگی است.

  کلیدواژگان: مطالعه موردی، اختلال شخصیت، دیسفوریا، خودشیفته، اختلال هویت
 • کامیار عظیمی*، مرتضی امیدیان، منیجه شهنی ییلاق صفحات 43-54

  در بافت تحصیلی، تاخیر در خشنودی به عنوان حالتی از قصد و آمادگی برای به تعویق انداختن پاداش های فوری به منظور دنبال کردن اهداف بلندمدت تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف وارسی شاخص های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تاخیر در خشنودی تحصیلی بیمبنتی و کارابنیک انجام گرفت. این مقیاس 10 گویه ای بر روی یک نمونه 250 نفری از دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس های تاخیر در خشنودی تحصیلی، جهت گیری هدف پیشرفت و خود-کارآمدی تحصیلی استفاده گردید. نتایج تحلیل عامل تاییدی حکایت از برازش مطلوب مدل با داده ها دارد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ (79/0) و تنصیف (74/0) نشان دهنده همسانی درونی مقیاس بود. افزون بر این، همبستگی مثبت و معنی دار تاخیر در خشنودی تحصیلی با جهت گیری هدف پیشرفت و خود-کارآمدی تحصیلی به دست آمد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد مقیاس تاخیر در خشنودی تحصیلی ابزاری قابل اعتماد و معتبر برای کاربرد در پژوهش های آموزشی و روان شناختی است.

  کلیدواژگان: تاخیر در خشنودی تحصیلی، جهت گیری هدف پیشرفت، خود-کارآمدی تحصیلی
 • محبت عباس منش*، ناهید شتاب بوشهری، مهدی ضرغامی صفحات 55-62

  کیفیت خواب با سلامت جسمانی  و روانی و کیفیت زندگی در ارتباط است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محرومیت از خواب بر خلق و خوی و زمان واکنش در ورزشکاران و غیرورزشکاران می باشد. روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. 20 دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون تمام شرکت کنندگان پرسش نامه خلق و خوی برومرز 32 سوالی را تکمیل کردند و آزمون زمان واکنش از آنها به عمل آمد. یک هفته بعد شرکت کنندگان ساعت 8 شب وارد مکانی تحت کنترل شده در خوابگاه دانشجویی شدند و همان شب از خواب محروم شدند. سپس ساعت 8 صبح پس آزمون به عمل آمد و شرکت کنندگان ضمن تکمیل پرسشنامه، آزمون زمان واکنش را انجام دادند. نتایج نشان داد یک شب بی خوابی به طور معناداری باعث تغییر در خلق و خوی و زمان واکنش ساده و انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار شد (05/0>p). اما میزان تاثیر آن بر گروه غیر ورزشکار  بیشر بود که احتمال می رود این مهم به دلیل سابقه ورزشی و میزان کارکرد بدنی بالاتر گروه ورزشکار باشد. بنابراین یک شب بی خوابی می تواند بر روی مسائل روان شناختی ازجمله خلق و زمان واکنش افراد تاثیرگذار باشد

  کلیدواژگان: خلق و خوی، زمان واکنش، محرومیت از خواب
 • طاهره شیری، آراس رسولی*، سید محسن حجت خواه صفحات 63-72

  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش باورهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رضایت جنسی پرستاران متاهل زن شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی پرستاران متاهل زن شهر کرمانشاه در سال 95 -94 است نمونه آماری 278 نفربر اساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های باروهای ارتباطی اپستین و ایدلسون، پنج عاملی بزرگ شخصیتی مک کری و کاستا و رضایت جنسی لارسون انجام شد. داده های جمع آوری شده ازطریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و نرم افزار spss-20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان نژندی با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (05/0>p) و بین ویژگی های شخصیتی (دلپذیر بودن، انعطاف پذیر بودن و مسئولیت پذیر بودن) با رضایت جنسی رابطه ی مثبت معنی داری در سطح (01/0>p) وجود دارد. بین باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) و باورهای ارتباطی کل با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (01/0>p) و بین توقع ذهن خوانی با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (05/0>p) وجود دارد و نیز بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و باورهای ارتباطی (باور به تغییر ناپذیری همسر و باورهای مربوط به تفاوت جنسیتی) رابطه ی معنی داری مشاهده نشد. همچنین از بین ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری و از بین باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) باهم 34 درصد رضایت جنسی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری و باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) توان پیش بینی رضایت جنسی رادارند.

  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، رضایت جنسی، پرستاران زن
 • حمدالله جایروند*، غلامحسین ملک قلعه نویی صفحات 73-80

  پژوهش حاضر با هدف  بررسی نقش واسطه ای تصور از خدا  در رابطه بین مقابله مذهبی و امید به زندگی در بیماران قلبی و عروقی انجام شد.  جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مردان با بیماران قلبی - عروقی که در سال 1396 به منظور انجام درمان و معاینات مربوطه به قسمت قلب و عروق بیمارستان گنجویان دزفول مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 نفر مرد انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل  مقیاس امید به زندگی اشنایدر و همکاران(1991) ، مقیاس تصور از خدا (GIS)، و مقیاس مقابله مذهبی فرم کوتاه پارگامنت و همکاران(2011) بود. جهت تحلیل داده ها ازماتریس ضریب همبستگی و روش تحلیل مسیر استفاده شد.  داده ها توسط نرم  افزار SPSS و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی، یافته های حاصل از ضرایب همبستگی و معادلات رگرسیونی حکایت از آن داشت که بین سه متغیر تصور از خدا، مقابله مذهبی و امید به زندگی ارتباط معنی دار وجود داشت و میزان امید به زندگی بر اساس تصور از خدا ومقابله مذهبی مثبت و منفی قابل پیش بینی بود. همچنین ضرایب مستقیم و غیر مستقیم استاندارد شده مدل مفهومی نشان داد که متغیرهای پیش بین هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم بر امید به زندگی بیماران قلبی عروقی قابلیت پیش بینی دارند. بنابراین ارائه مراقبت کل نگر و توجه به نیازهای معنوی و معنویت بیماران قلبی و عروقی درکنار نیازهای جسمی توصیه می شود

  کلیدواژگان: تصور از خدا، مقابله مذهبی، امید به زندگی، بیماران قلبی و عروقی
 • فاطمه حسن زاده*، علی اصغر اصغرنژادفرید صفحات 81-90

  مطالعات متعددی نشان داده اند که هراس اجتماعی سومین اختلال روانی شایع پس از اختلال مصرف االکل و افسردگی است. همین امر لزوم بررسی بیشترآن را ضروری می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پیش بینی اختلال هراس اجتماعی براساس خودشیفتگی آسیب پذیرو ابعاد کمالگرایی بود. تعداد400 دانشجوی دانشگاه تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاس هراس اجتماعی(کانورو همکاران، 2000)،  نسخه کوتاه مقیاس خودشیفتگی مرضی(شوئن لبروهمکاران،2015) ومقیاس کمالگرایی چندبعدی(هویت و فلت 1998) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگی خودشیفتگی آسیب پذیر هراس اجتماعی را پیش بینی می کند و ویژگی کمالگرایی و دو بعدآن کمالگرایی خویشتن مدار  وکمالگرایی اجتماع مدارنیز توان پیش بینی هراس اجتماعی را دارند. ازین رو می توان نتیجه گرفت که همبودی این دو ویژگی شخصیتی اختلال هراس اجتماعی را قوی تر پیش بینی می کند و توجه اختصاصی به  این ویژگی ها به پیشگیری و درمان  اختلال هراس اجتماعی کمک می نماید

  کلیدواژگان: خودشیفتگی آسیب پذیر، ابعادکمالگرایی، هراس اجتماعی
 • ناهید رجبی دهنوی*، ندا فردوسی، مریم قربانی صفحات 91-98

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش آموزش زبان فارسی با گفتار آهنگین، روی کارکردهای اجرایی پسران10-7 ساله اتیستیک فارسی زبان است. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش نیمه‏تجربی و طرح‏های پیش‏آزمون و پس‏ آزمون استفاده شد. پنج پسر اتیستیک فارسی زبان هفت تا ده ساله در سرای اتیسم خمینی شهر به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا فرم شرح حال کودکان با کمک والدین و مربیان آنها تکمیل شد. در مرحله پیش‏آزمون از آزمون سنجش رشد نیوشا برای اندازه‏گیری مهارت‏های زبان بیانی، دریافتی و گفتاری و از آزمون‏ برج لندن برای اندازه‏گیری کارکرد اجرایی استفاده شد. آموزش زبان فارسی با کلام آهنگین به صورت انفرادی، برای هر کودک به مدت 46 جلسه‏ی 20 الی 30 دقیقه‏ای انجام شد. پس از آموزش، آزمون‏های پس‏آزمون گرفته‏شد. آزمون سنجش رشد نیوشا پس از آموزش، افزایش مهارتهای زبان بیانی، دریافتی و گفتاری را نشان داد. درآزمون برج لندن تفاوت معنادار بین پیش‏آزمون و پس‏آزمون دیده شد(0.05>P). آموزش زبان فارسی با گفتار آهنگین می‏تواند باعث تقویت کارکردهای اجرایی کودکان اتیستیک شود اما برای مشاهده تاثیرات چشمگیرتربه حجم نمونه وسیع‏تر نیاز است

  کلیدواژگان: اتیسم، کارکردهای اجرایی، گفتار آهنگین
 • معصومه مومنی پور، طیبه رحیمی پردنجانی*، حسین احمد برآبادی صفحات 99-108

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان بود. در این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر از افراد داوطلب بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) بود که قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، جلسات واقعیت درمانی گروهی به طور معنی داری بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی و ابعاد آن (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) تاثیر دارد (05/0p<). نتایج اهمیت برنامه واقعیت درمانی گروهی را بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی نشان داد، بنابراین توصیه می شود سازمان ها به منظور ارتقاء انطباق پذیری مسیر شغلی افراد خود بر این برنامه مشاوره ای تاکید کنند.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، واقعیت درمانی، نظریه انتخاب، انطباق پذیری مسیر شغلی
 • فریبا کلانتری*، ویدا تقی زاده صفحات 109-116

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، تاب آوری و امید به زندگی زنان نابارور با زنان بارور بود. نمونه آماری شامل 300 نفر که شامل 150 زن بارور و 150 نفر زن نابارور به روش نمونه گیری هدفمند از زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی و مطب های خصوصی شهر رامشیر انتخاب شدند.روش پژوهش از نوع علی -مقایسه ای و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (1987)، فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لری (1983)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین اضطراب اجتماعی زنان بارور و نابارور تفاوت معناداری وجود نداشت اما ترس از ارزیابی منفی در زنان نابارور نسبت به زنان بارور بیشتر و تاب آوری زنان نابارور کمتر بود در حالی که امید به زندگی زنان نابارور بیشتر بود. بنابراین پیشنهاد می شود که در کنار درمان های پزشکی از خدمات روانشناختی جهت کاهش مشکلات روانشناختی همآیند با ناباروری و نیز حفظ و تقویت امیدواری و تاب آوری در زنان نابارور استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، تاب آوری، امید به زندگی
 • جمیل منصوری*، احمد شاهواروقی، رضا رستمی صفحات 117-126

  اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالی از جمله اختلالات مشکل زا در این دوران است که افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری سه علامت اصلی آن هستند که در بزرگسالی بیش فعالی تبدیل به بی قراری می شود. مطالعه حاضر با هدف مرور درمان های دارویی و روانشاختی در درمان این اختلال در بزرگسالان انجام شد. تعداد 55 مقاله پژوهشی و مروری پس از دریافت ملاک های ورود بررسی و گزارش شدند. یافته ها نشان داد که درمان های دارویی علائم اصلی را کاهش داده و بصورت غیرمستقیم مشکلات درون و برون فردی را نیز بهبود می دهد. درمان های روان شناختی نیز در ترکیب با درمان دارویی و تمرکز بر روابط درون و برون فردی و اختلالات همبود با کاهش در علائم مختل کننده اختلال در ارتباط هستند. مطالعه حاضر نشان داد که ترکیب درمان های دارویی و روانشناختی از ضروریات دمان ADHD در بزرگسالی است.

  کلیدواژگان: نقص توجه، بیش فعالی، توجه، درمان روانشناختی، دارو درمانی، بزرگسالی
 • نیلوفر رفاهی*، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی، حکیم سحاقی صفحات 127-136

  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عضویت گروهی دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی بر اساس تصویر تن و احساس گناه جنسی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی زنان متاهل دانشجوی دانشگاه های شهر اهواز در سال 96-95 بود که از این میان 270 دانشجو بر اساس ملاک های ورود و خروج و به روش نمونه گیری هدفمند- در دسترس برگزیده شدند. شرکت کننده ها به مقیاس شاخص کارکرد جنسی زنان روزن (FSFI)، پرسشنامه نگرانی از تصویر تن لیتلتون، اکسوم و پوری (BICI) و پرسشنامه احساس گناه جنسی موشر (MGI) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز و نرم افزار 23-SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به تفکیک اختلال کارکرد جنسی در دانشجویان بود؛ همچنین در تحلیل ممیز (به روش گام به گام) مشخص گردید که تصویر تن بهترین متغیر در پیش بینی اختلال کارکرد جنسی است. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تصویر تن و احساس گناه جنسی قادر به پیش بینی اختلال کارکرد جنسی در دانشجویان زن است

  کلیدواژگان: اختلال کارکرد جنسی، تصویر تن، احساس گناه جنسی
 • علی نیک بخت* صفحات 137-148

  هدف اصلی مقاله حاضر ارائه آخرین نتایج بدست آمده در حوزه مطالعات اصلاح سوگیری شناختی برای ارتقای دانش متخصصان و پژوهشگران در مورد تاثیرات اصلاح سوگیری شناختی هم از چشم انداز مبانی و هم کاربردی می باشد. اولین پژوهش ها در این زمینه با تمرکز بر اصلاح سوگیری تفسیری و سوگیری های توجهی انجام شده اند. پژوهش هایی که با هدف اصلاح سوگیری های شناختی انجام شده اند، اغلب از گونه های مختلف پارادایم آموزشی مبتنی بر سناریو که توسط میتوز و مکینتاش طراحی شده اند، استفاده کرده اند. این روش ها مزایایی دارند از جمله اینکه روش های اصلاح سوگیری شناختی نسبت به روش های سنتی درمان، کمتر طاقت فرسا بوده و برای بیماران قابل پذیرش ترند. دلیل آن هم این است که افکار و باورهای شخصی مستقیما وارسی نمی شوند و مستلزم تعامل اجتماعی یا ملاقات هایی که باعث بدنامی برای مراکز سرپایی می شود را ندارند و هم چنین، بینش بیماران مورد نیاز نیست، زیرا هدف اصلاح سوگیری شناختی به طور مستقیم زیربناهایی نگهدارنده ی سوگیری های شناختی است، چیزی که مداخله های درمانی سنتی تر نظیر شناختی-رفتاری صرفا ممکن است امیدوار باشند که به طور غیرمستقیم آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین به نظر می رسد درگیر شدن بیماران با این روش آسان تر باشد. پژوهش های پیشین به صورت نسبتا قوی و منسجم نشان داده اند که امکان اصلاح فرآیندهای سوگیری شناختی وجود دارد، اما اطلاعات چندانی در مورد تعمیم دهی این تاثیرات ارائه نشده است. بنابراین در این مرور، پژوهش هایی انتخاب شدند که به بررسی انتقال تاثیرات آموزش اصلاح سوگیری شناختی پرداخته بودند.

  کلیدواژگان: اصلاح سوگیری شناختی، افسردگی، اضطراب، مداخله های رایانه ای و مجازی
 • محمد شاهوردی*، مژگان حیاتی صفحات 149-156

  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی بر بخشودگی زناشویی زوجین بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان در سال 1397 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 20 زوج (40 نفر) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی  (10 زوج) و کنترل (10 زوج) قرار گرفتند. برای بررسی بخشودگی زناشویی، از مقیاس سنجش« بخشودگی» در خانواده پولارد و همکاران (1998) استفاده شد. زوجین گروه آزمایش طی 8 جلسه زوج درمانی تلفیقی را دریافت نمودند، در حالی که زوجین گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات بخشودگی زناشویی زوجین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافته است (01/0P<  ). بنابراین، زوج درمانی تلفیقی در بهبود بخشودگی زناشویی زوجین موثر است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی تلفیقی، بخشودگی، زوجین
 • طیبه جهانی دفاعی*، فرزانه رنجبر صفحات 157-166

  چاقی یکی از معضلات بهداشتی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته می باشد و در کل جهان با سرعت هشدار دهنده ای به خصوص در کودکان و نوجوانان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های خوردن و دشواری در تنظیم هیجان با نمایه توده بدنی در دانش آموزان چاق انجام گرفته است. بدین منظور از 632 نفر جامعه آماری دانش آموزان دختر چاق مقطع متوسطه دوم شهر رشت، تعداد 240 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. کلیه نمونه ها بعد از محاسبه قد، وزن و نمایه توده بدنی به پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و پرسشنامه عادات خوردن داچ (DEBQ) پاسخ دادند. داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر رابطه معنادار نمایه توده بدنی با سبک های خوردن هیجانی و بیرونی و دشواری در تنظیم هیجان بود. به طوری که نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از تبیین 7/40 درصد از نمایه توده بدنی بر اساس سبک های خوردن و دشواری در تنظیم هیجان بود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که به واسطه تعامل سبک های خوردن و عدم مدیریت تنظیم هیجان، افراد از رفتار خوردن هیجانی و بیرونی به عنوان وسیله ای برای رویارویی با مسائل و مشکلات استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سبک های خوردن، نمایه توده بدنی، چاق
 • سجاد سعادت*، نوشین کرد، مرضیه جلالی صفحات 167-174

  انگیزه پیشرفت از جمله عوامل موثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد، طبق پژوهش های پیشین انگیزه پیشرفت متاثر از عوامل مختلفی می باشد، در این پژوهش به بررسی نقش سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی) در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانشجویان پرداخته شده است. در این مطالعه همبستگی، 260 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شیوه خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتاز و همکاران و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که سرمایه های روانشناختی، خودکارآمدی (273/0r=)، تاب آوری (221/0r=)، امید (368/0r=) و خوش بینی (369/0r=) با انگیزه پیشرفت در دانشجویان رابطه معنادار مثبت دارند (01/0>P). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب متغیرهای خوش بینی، امید و خودکارآمدی قادر به تبیین 25/0 از واریانس انگیزه پیشرفت در دانشجویان بودند. با توجه به اینکه سرمایه های روانشاختی نقش مهمی در انگیزه پیشرفت دانشجویان دارند، می بایست در برنامه ریزی های نظام آموزش عالی در جهت موفقیت تحصیلی دانشجویان به این امر مهم توجه شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، امید، تاب آوری، خوش بینی، انگیزه پیشرفت
 • رضا شباهنگ*، بنیامین مختاری چیرانی، فرزین باقری شیخانگفشه، سید محمدرضا رضازاده صفحات 175-184

  گسترش فرهنگ افراد مشهور و پرستش آن ها مسئله بسیار مهمی است که می تواند پیامدهای بسیاری را در سطوح مختلف به همراه داشته باشد که در این بین اعتبار افراد مشهور و ارتباط فرا اجتماعی با آن ها می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور صورت گرفته است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال 1397 بودند که از این بین 240 دانشجو خانم و آقا (120 دانشجو زن و 120 دانشجو مرد) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور (مک کاتچئون، لانگ و هوران، 2002)، مقیاس اعتبار منبع (اوهانیان، 1990) و مقیاس گسستگی فرا اجتماعی (کوهن، 2003) استفاده شد. در انتها داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی با سطوح مختلف پرستش افراد مشهور همبستگی مثبت دارند و اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی به صورت معناداری قادر به پیش بینی پرستش افراد مشهور هستند (01/0>p). اعتبار افراد مشهور و گسستگی فرا اجتماعی با آن ها، عواملی بسیار مهم در پرستش افراد مشهور به شمار می روند. بر همین اساس طراحی و اعمال مداخلاتی برای کاهش ادراک غیرمعقول اعتبار افراد مشهور و همچنین بهره بردن از مداخلاتی به منظور کاهش رفتارها و هیجانات پس از گسستگی فرا اجتماعی، می تواند در کاهش پرستش افراد مشهور و در نتیجه کاهش مشکلات ناشی از آن نقش مهمی را ایفا کنند

  کلیدواژگان: پرستش افراد مشهور، اعتبار منبع، گسستگی فرا اجتماعی
 • نازنین ماکاراچی، صدیقه جعفری* صفحات 185-196

  هدف از انجام این پژوهش تبیین مدلی برای پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان از طریق کارکردهای شناخت اجتماعی و نقش واسطه ای اهداف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستان‏های دخترانه دولتی منطقه 3 شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 260 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس درگیری تحصیلی (ریو و تیسنگ، 2011)، پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی، 1391)، و پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گرگور، 2001) ‏بود. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-24 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خرده مقیاس های خودآگاهی، تئوری ذهن، و تشخیص تهدید کارکردهای شناخت اجتماعی دانش آموزان، 24/0 و خرده مقیاس های اجتناب از عملکرد و گرایش به عملکرد اهداف پیشرفت 26/0 از تغییرات واریانس درگیری تحصیلی را پیش بینی می کنند. نتایج مدل مفهومی برونداد نیز نشان دهنده کارکردهای شناخت اجتماعی با واسطه گری کامل اهداف پیشرفت، 25/0 از تغییرات درگیری رفتاری، 18/0 از تغییرات درگیری عاطفی، 31/0 از تغییرات درگیری شناختی، و 18/0 از واریانس خرده مقیاس درگیری عاملیت را تبیین می کنند. با توجه به نقش کارکردهای شناخت اجتماعی بر جهت گیری هدف و درگیری تحصیلی، برنامه های توان افزایی کارکردهای شناخت اجتماعی دانش آموزان می تواند کمک بسزایی در جهت گیری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، کارکردهای شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت
 • ماندانا علیزاده بهمنی، عباسعلی حسین خانزاده* صفحات 197-204

  هوش هیجانی از جمله عوامل موثر در سلامت روان شناختی نوجوانان می باشد که متاثر از تجارب اولیه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی هوش هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم انجام شد. در این مطالعه توصیفی جهت اجرای پژوهش 384 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 97-1396 به شیوه تصادفی خوشه ای از مدارس شهر رشت انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه (یانگ، کلاسکو، ویشر، 2003) و مقیاس هوش هیجانی (مایر و سالوی، 1993) جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PSSS-22 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی با محرومیت هیجانی (825/0-)، رها شدگی (383/0-)، شکست (208/0-)، نقص و شرم (290/0-)، وابستگی (535/0-)، آسیب پذیری (454/0-)، بی اعتمادی (246/0-)، گرفتار (814/0-)، ایثارگری (824/0-)، اطاعت (755/0-)، بازداری هیجانی (804/0-)، معیار سرسختانه (808/0-)، استقلال (432/0-) و خود انضباطی ناکافی (854/0-) ارتباط معنادار منفی وجود دارد (01/0>P). اما بین هوش هیجانی و انزوای اجتماعی (033/0) ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که مولفه های طرحواره ناسازگار اولیه مجموعا قادر به پیش بینی 83/0 از واریانس هوش هیجانی در دانش آموزان هستند (001/0 > p، 449/134 = (368، 15) F). نتایج مطالعه حاضر دلالت بر این دارند که طرحواره های ناسازگانه اولیه نقش به سزایی در هوش هیجانی نوجوانان دارند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، دانش آموزان دختر
 • میترا کریمایی، عاطفه فردوسی پور* صفحات 205-212

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح  پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. 121 نفر از مادران  کودکان حاضر در این مراکز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق آنها، اضطراب جدایی فرزندشان ارزیابی شد و با توجه به ملاک های ورود و خروج 26 نفر از آنها انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. کودکان گروه آزمایش، طی 10 جلسه 45 دقیقه ای در هر هفته دو جلسه بر نامه نقاشی درمانی را دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه علائم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین (1994) و  مقاس درجه بندی رفتاری کانرز (1991) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که پس از تعدیل اثر پیش آزمون بین میانگین نمرات پس آزمون اضطراب جدایی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و نقاشی درمانی باعث کاهش میزان نشانه های اضطراب جدایی کودکان گروه آزمایش شده است. بنابراین، در موقعیت های بالینی و در درمان مشکلات اضطراب جدایی کودکان می توان از نتایج نقاشی درمانی به عنوان درمان غیردارویی سودمند، بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، اضطراب، جدایی، کودکان
 • مهرداد قنبرپور گنجاری*، هانیه نوبخت، میلاد خواجه پور صفحات 213-220

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود، با طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه. نمونه پژوهش، 30 نفر دانش آموز بودند که به شیوه ی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار داده شدند. برای گروه آزمایش، گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای با توالی هر هفته یک جلسه اجرا، ولی گروه گواه، درمان دریافت نکرد. دو گروه در هنگام شروع و پایان پژوهش با استفاده از پرسش نامه خود ناتوان سازی تحصیلی میگلی، آرون کومار و اردن (1996)، آزمون شدند، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل گردید. نتایج نشان داد؛ گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی موثر است. نتیجه؛ گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه موثر است.

  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود ناتوان سازی تحصیلی، دانش آموزان
 • کامران پورمحمد قوچانی*، محمدرضا زارع، سارا ماندنی زاده صفی صفحات 221-230

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مشهد در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری در دسترس30 نفر از آن ها، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت یک ماه، برنامه زوج درمانی هیجان مدار را در 8 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از مقیاس رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989) و پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج (شیردل، 1385) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. بافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای رضایت زناشویی و گرایش به روابط فرازناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های حاص از پژوهش می توان اظهار کرد که زوج درمانی هیجان مدار باعث افزایش رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شده است. بنابراین، زوج درمانی هیجان مدار می تواند به عنوان شیوه مناسبی در جهت بهبود تعارضات و مشکلات جنسی زوجین در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، رضایت زناشویی، روابط فرازناشویی، خشونت خانگی
 • عباس صادقی*، محسن مشکبید حقیقی، آرام یوسفی، زهرا خدمتی صفحات 231-238

  خلاقیت سازمانی یک عامل موثر در موفقیت سازمان ها می باشد که متاثر از عوامل گوناگونی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و هوش هیجانی در خلاقیت کارکنان انجام شد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در سال 1395 انجام شد (290=N). در این مطالعه 165 نفر مشارکت داشتند. مشارکت کنندگان بر اساس لیست به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه مدیریت دانش نوروزیان (1385) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1966) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خلاقیت کارکنان با هوش هیجانی (634/0=r) و مدیریت دانش (421/0=r) رابطه مثبت و معنادار دارد (01/0>P). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر هوش هیجانی (000/0P= ،453/10t= ،364/0β=)، در گام دوم متغیر مدیریت دانش (000/0P= ،552/3t= ،223/0β=) قدرت پیش بینی کنندگی خلاقیت را در کارکنان دارند و در مجموع 44% از واریانس خلاقیت را به طور معنادار تبیین می کنند. نتایج این مطالعه گویای این است که هوش هیجانی نسبت به مدیریت دانش از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برخوردار است. بر این اساس آموزش هوش هیجانی و توجه به مدیریت دانش در افزایش خلاقیت کارکنان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خلاقیت، هوش هیجانی، مدیریت دانش
 • کاظم ستاری سفیدان جدید*، المیرا نقوی ساری گونی، رضا رستمی صفحات 239-244

  اختلال افسردگی یکی از متداول ترین اختلالات روانی با شیوع 16 درصد در بزرگسالان است و تقریبا 20 درصد از این بیماران پاسخ ناقص یا هم کلا پاسخی به درمان با داروهای ضدافسردگی و تثبیت کننده خلق و روان درمانی نمی دهند. هدف از این مطالعه، بررسی مرروی اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد افسرده مقاوم به درمان است. مطالعه حاضر با جستجو به صورت مروری در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی شامل الزیور، اسپرینگر، پابمد، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار و اسکوپوس که مربوط به سال های 2012 تا 2017 بود و با کلید واژه های زیر صورت گرفت: تحریک مغزی، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر، افسردگی اساسی مقاوم به درمان و اختلال افسردگی اساسی. همه مطالعات بررسی شده، نشان دهنده بهبودی علائم افسردگی پس از مداخله با آر تی آم اس یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر هستند. همچنین، اثربخشی این روش علاوه بر کاهش علایم افسردگی مقاوم به درمان، در جلوگیری از عود و بازگشت علایم نیز به اثبات رسیده است. با توجه به اینکه میزان مقاومت در برابر دارو، روان درمانی، الکتروشوک درمانی و سایر روش ها در بیماران افسرده بالاست و از طرفی، اغلب روش های مداخله ای عوارض جانبی متعددی دارند، بنظر می رسد که استفاده از روش تحریک مغزی آر تی ام اس به عنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی و ایمن که اثربخش بودن و سودمندی بالینی آن تایید شده است، می تواند مفید واقع گردد

  کلیدواژگان: تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر، اختلال افسردگی اساسی، افسردگی اساسی مقاوم به درمان، تحریک مغزی و الکتروشوک درمانی
|
 • Masoud Gholamali Lavasani, Fatemeh Sadat Mirhosseini*, Zahra Motahari Nasab, Somaye Ramesh Pages 1-8

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of integrative self-knowledge on the relationship between basic psychological needs and Cognitive Emotion Regulation strategies in adolescents. The population of this research is all high school students in Yazd in 2017-2018. A total of 329 people (157 girls and 162 boys) were selected through available sampling. The data gathering tool was of Basic Psychological Needs Scale (BNSG-S; Deci & Ryan, 2000), Integrative Self-Knowledge Scale (ISKS; Ghorbani, Watson & Harges, 2008) and strategies for Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ; Garnowski & Craigie, 2006). Data were analyzed using Pearson correlation and Path analysis. The results showed that there is a positive correlation between  adaptive cognitive emotion regulation strategies and basic psychological needs and integrative self-knowledge, and a negative correlation between maladaptive cognitive emotion regulation strategies and basic psychological needs and integrative self-knowledge. Mediating role of integrative self-knowledge in the relationship between basic psychological needs and cognitive emotion regulation strategies was confirmed. Therefore, it is necessary to direct psychological interventions toward satisfying basic psychological needs and integrative self-awareness in emotional regulation in adolescents.

  Keywords: integrative self-knowledge, basic psychological needs, cognitive emotion regulation
 • Mahbobeh Gandomkar*, Rita Liagat, Mansoreh Shahriari Ahmadi Pages 9-16

  The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of neuroticism perfectionism questionnaire in students. The research method is a descriptive-exploratory one and it is a correlational research in terms of performance. The research sample consisted of 420 multistage cluster sampling among female students of the faculties of Tehran Azad University Branch and answered both neuroticism perfectionism questionnaires. The findings showed that the validity of the Cronbach's alpha method was 0.87. reported. The validity of the questionnaire was done through construct validity based on factor analysis and the results showed that the content of the questionnaire consisted of six factors. The results indicate that the neurotic perfectionism questionnaire has good validity and reliability and can be used in other studies.

  Keywords: Psychometric properties, Perfectionism, Neurotic, Students
 • Mina Fayazi*, Nader Ayadi, Esmail Sadri, Yadolah Kasirloo Pages 17-24

  Due to the psychosocial consequences of disability and the need for study it, the purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral Fordyce happiness training on psychological well-being and experienced stress in women with physical-motor disabilities. This study is quasi-experimental. The study population included all women with physical-motor disabilities in physical-motor disabilities association in Ardabil city that among them 30 people selected by convenience sampling method and randomly were assigned into experimental and control groups. To collect the data, Ryff's Scale of Psychological Well-being and Holmes- Rahe Stress scale was used. The analysis of covariance used for data analysis. Results showed that there are significant differences in the mean of stress and psychological well-being scores among the training and control group. So that, after the happiness training program, scores in stress significantly decreased and psychological well-being significantly increased in the experimental group. According to the obtained results, it can state that cognitive-behavioral Fordyce happiness training is effective on psychological well-being and psychological pressures in women with physical-motor disabilities. Therefore, the attention of counselors and psychologists of rehabilitation centers is essential for psychological interventions in improving the mental health of disabled people.

  Keywords: cognitive-behavioral Fordyce happiness, psychological well-being, stress, women with physical-motor disabilities
 • Bahman Akbari*, Gita Alipour, Zahra Niloufar Hosseinzadeh Farsei Pages 25-32

  Cardiovascular disease is considered a severe disease. So knowing the dangers and warning signs can even prevent death. The risk of some types of cardiovascular disease depends on many factors. Some of these factors can control, and others are uncontrollable. Therefore, the present study aims to investigate the comparison of controllable psychological components such as perfectionism, emotional ordering and self-awareness in patients with cardiovascular disease. This cross-sectional study is of causal-comparative type. The s Garnefski statistical population of the study was cardiac patients and non-disease patients who referred to treatment centres during the period from August to December of 2017. One hundred fifty patients (75 people with heart disease, 75 people without heart disease) selected by available sampling method. The emotional Cognitive Regulation (Garnefski, 2002) and self-awareness questionnaires (Newstorm, Davis, 2002) and Positive and Negative Perfectionism Questionnaire (Terry-short, 1995) used in the current study. Data were analyzed using independent t-test and MANOVA t-test. The results of this study showed that there is a significant difference between perfectionism, emotional regulation and self-awareness among people with heart disease and healthy people (p <0.05, p <0.05) and analysis of variance confirms the findings. According to the results, it concluded that holding educational courses and cognitive-behavioural therapy and biofeedback for people with heart disease can improve psychological effects on disease progression.

  Keywords: Healthy people, Cardiovascular disease, Perfectionism, Emotion regulation, Self-awareness
 • Zeinab Mihandoost* Pages 33-42

  Gender dysphoria is a dissatisfaction. The main characteristics of this disorder include feeling sad, deep dissatisfaction, about sexual biology and gender experienced. People with gender dysphoria believe that they belong to another gender. The present study was conducted to investigate personality traits in the dysfunctional individuals. This study was carried out as a case study. One 49-year-old female voluntarily participated. The data was collected through interviews, observation, DSM-5 diagnostic criteria, MMPI-2, MCMI-3, and Bandar-Gestalt test. The findings showed that the subject had difficulty in interpersonal relationships, felt alienated, and misunderstood by anyone around her. She was shy and often was worried about her acceptability and popularity; so that she was always trying to offer a good image of herself. Her social relationship was superficial and irresponsible. Contradictory behavior with friends and relatives (siblings) was a permanent experience. The subject was eligible for compulsive, demonstrative, and narcissistic disorders.

  Keywords: case study, personality disorder, dysphoria, narcissism, identity disorder
 • Kamyar Azemi*, Morteza Omidian, Manijeh Shehni Yailagh Pages 43-54

  In the academic context, delay of gratification is defined as the state of intention and readiness to postpone immediate rewards in pursuit of long-term goals. The present study conducted with the aim of checking the psychometric indices of the Persian version of the academic delay of gratification scale of Bembenutty & Karabenick. This 10-item scale performed on a sample of 250 students from high school in Ahvaz selected by multi-stage random sampling. To collect data, the scales in academic delay of gratification, achievement goal orientation and academic self-efficacy used. The results of the confirmatory factor analysis indicate that the model fits with the data. The results of the Cronbach's alpha coefficient (0.79) and split-half (0.74) indicated the internal consistency of the scale. Also, a positive and significant correlation observed between the academic delay of gratification and the achievement goal orientation and academic self-efficacy. In general, the results of the research showed that the academic delay of gratification scale is a reliable and valid tool for application in educational and psychological research.

  Keywords: Academic delay of gratification, Achievement goal orientation, Academic self-efficacy
 • Mohabbat Abbasmanesh*, Nahid Shetabboushehri, Mehdi Zarghmi Pages 55-62

  Quality of sleep is associated with physical and mental health and quality of life. The purpose of this study was to investigate the effect of sleep deprivation on mood and reaction time in athletes and non-athletes. The method of this research is semi-experimental and it was done using pre-test and post-test design. Twenty female students of Shahid Chamran University of Ahvaz were selected through Available sampling and divided into two groups. In the pre-test phase, all participants completed the 32-item questionnaire of mood and tested reaction time. A week later, participants arrived at the hostel's place at 8:00 PM and were deprived of sleep on the same night, and then at 8:00 PM, as a pre-test, Participants completed the questionnaire and tested the response time. The results showed that one night of insomnia significantly changed the mood and reaction time in two groups. However, its impact on the non-athlete group is higher, which is likely to be due to the history of athletics and the higher athletic performance of the athlete. Therefore, one sleepless night can affect psychological issues, including the mood and reaction time of individuals.

  Keywords: mood, reaction time, sleep deprivation
 • Tahereh Sherie, Aras Rasouli*, Sayed Mohsen Hojjatkhah Pages 63-72

  The Present study has been done to investigate the role of Relationship Beliefs and personality characters in predicting sexual satisfaction of married female nurses of Kermanshah.Research type was descriptive - Correlation. Population of this study was all married female nurses of Kermanshah in 2014-2015 yea. 278 married female nurses were selected through cluster sampling method. Instruments include Relationship Beliefs questionnaires’ (Epstein & Eielson), the Five Factor Personality Inventory (NEO-FFI); (Costa & McCare, 1992).  And sexual satisfaction (Larson).The gathered Data were analyzed through descriptive statistics, Pearson correlation and linear regression stepwise method. The results showed that there was a significant negative relationship between Personality character neuroticism and sexual satisfaction and significant positive relationship between Personality characteristics (Agreeableness, flexibility and responsibility) with sexual satisfaction. There is a significant negative relationship between Relationship Beliefs (Disagreement is destructive, Mind reading is expected and Sexual perfectionism) and relationship Beliefs with sexual satisfaction. Was not observed significant relationship between personality character Extroversion and Relationship Beliefs (Partner cannot change and the sexes are different). Between Personality characters, responsibility and Relationship Beliefs (Disagreement is destructive and Sexual perfectionism) can predict ٪34 of Variance of sexual satisfaction. According results present study can be said that personality character responsibility and Relationship Beliefs (Disagreement is destructive and Sexual perfectionism) can predict sexual satisfaction.

  Keywords: Relationship Beliefs, Personality Characters, Sexual Satisfaction. Woman nurses
 • Hamdollah Jayervand*, Gholamhossen Malekghalanooei Pages 73-80

  The present research aimed to investigate the mediating role of God's image in the relationship between religious coping and life expectancy in cardiovascular patients. The statistical population of the present study comprised all the male cardiovascular patients who referred to the department of cardiology and the coronary artery of Dezful Hospital in 2017. The sample of 100 men was selected using convenience sampling method. The research tools included the Scale of Life Expectancy (1991), God's Imagination Scale (GIS), and the Religious Coping Scale (2011). Data analyzing examine the correlation coefficient and path analysis method done by SPSS and LISREL software. The results of the correlation coefficients and regression equations show that there was a significant relationship between three variables of the image of God, religious coping and life expectancy. Moreover, the levels of life expectancy were predictable by the image of God and the positive and negative religious coping. Also, the standardized direct and indirect coefficients of the conceptual model showed that the predictive variables predict the life expectancy of cardiovascular patients, directly and indirectly. Therefore, it is recommended to provide the holistic care and to devote attention to the spiritual needs as well as the physical needs of cardiovascular patients

  Keywords: Image of God, Religious Coping, Life Expectancy, Cardiovascular Patients
 • Fatemeh Hassanzadeh*, Ali Asghar Asgharnejad Farid Pages 81-90

  Many studies have shown that social phobia is the third common psychological disorder after alcohol use disorder and depression. So, it is important to investigate more on this matter.The aim of this study was predicting social phobia according to vulnerable narcissism and dimensions of perfectionism. Participants were 400 students of Tehran university those selected by random sampling and completed the Social Phobia Inventory (SPIN: Connor, et.al, 2000), brief Pathological Narcissism Inventory (B-PNI: Shoenleber, et.al, 2015) and Multi-dimensional Perfectionism Inventory (MPS: Hewitt& Flett, 1998).The results of step by step regression indicated that vulnerable Narcissism predicted Social phobia and self-oriented perfectionism, and social-oriented perfectionism predicted social phobia too. Therefore, it can conclude that comorbidity of perfectionism and vulnerable Narcissism can strongly predict social phobia disorder. So, examination of these two traits can help to prevent and treatment of social phobia disorder.

  Keywords: dimensions of perfectionism, social phobia, vulnerable narcissism
 • Nahid Rajabi Dehnavi*, Neda Ferdosi, Maryam Ghorbani Pages 91-98

  The purpose of the present research is to determine the effectiveness of teaching method of Persian Language with melodic intonation therapy (MIT) on the executive function in 7-10 year male Persian autistic children.  Quasi-experimental method and pretest and posttest procedures were used due to topic’s nature in this research. Five 7-10 Persian speaking children were chosen from Autism Home in Khomeini-Shahr, Iran, by means of available sampling. At first, the biography form of children was completed with the help of their parents and coaches. In the pretest step, Newsha Developmental Scale was used to measure the language skills such as expression, reception and speech while Tower of London Test was used to measure the executive function. Teaching Persian language through melodic intonation therapy individually was used for each child in 46 sessions, every session 20-30 minute. Posttests were taken after teaching.  Newsha Developmental Scale, after teaching, showed the increase in the language skills of expression, reception and speech. A significant difference was observed between the pretest and posttest in Tower of London Test (p<0.05).   Teaching Persian Language with melodic intonation therapy can improve the executive functions of autistic children but a wider sampling size is required in order to attain more salient effects.

  Keywords: Autism, Executive Functions, Melodic intonation therapy
 • Masome Momenipour, Tayebe Rahimi Pordanjani*, Hossein Ahmad Barabadi Pages 99-108

  The aim of the present study was the effectiveness of group consulting based on reality therapy on career adaptability. The research method was semi-experimental and its design was a pretest-posttest with the control group. The population consisted of all undergraduate students enrolled at the University of Bojnord, Iran (N= 3008), in the 2016-17 academic year. The sample consisted of 30 volunteers who were randomly assigned to two experimental and control groups (each group of 15). The information-gathering instrument was Career Adaptability Questionnaire (Savikas, 2012) that completed by every two groups before and after the intervention. The experiment group participated in ten sessions of the practical group reality therapy and the control group no received the intervention. T-test and covariance analysis used for examination of the research hypothesis. Research findings show the group reality therapy is effective in enhancing the career adaptability and its dimensions; concern, control, and curiosity (p<0/05). The results of this study showed the importance of group therapy reality program in enhancing the career adaptability; therefore, it is recommended that organizations, in order to enhance the career adaptability, rely on this program.

  Keywords: Group Consulting, Reality therapy, Choice theory, Career adaptability
 • Fariba Kalantari*, Vida Taghizadeh Pages 109-116

  The objective of this study was to compare social anxiety, fear of negative evaluation, resilience and life expectancy in infertile women with those infertile women. A sample of 300 people including 150 fertile women and 150 infertile women were selected through purposeful sampling among women admitted to health centers and private clinics in Ramshir city. The research method was causal-comparative, and tools used in this research include Liebowitz Social Anxiety Scale (1987), Larry Fear of negative Evaluation QuestAnchorionnaire-short form (1983), Conner and Davidson Resilience Scale, and Schneider et al. Life Expectancy Questionnaire (1991). Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The findings showed no significant difference between fertile women and infertile women in terms of social anxiety, but the fear of negative evaluation in infertile women was higher than that infertile women, and the resilience of infertile women was lower, while the life expectancy of infertile women was higher. Therefore, it is recommended that along with medical treatments, psychological services to be used to reduce the psychological problems associated with infertility and to preserve and strengthen the hope and resilience of infertile women.

  Keywords: social anxiety, fear of negative evaluation, resilience, life expectancy
 • Jamil Mansouri*, Ahmad Shahvaroghi, Reza Rostami Pages 117-126

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adulthood is one of the disorders which make persons in trouble in this period. Inattention, hyperactivity and impulsivity are three main symptoms but hyperactivity changes to restlessness in adulthood. The goal of the present study was to review medical and psychological treatments in this disorder. A number of 55 review and research articles were chosen to report. Findings show that medical drugs reduce the main symptoms and indirectly the intra and interpersonal problems too. Psychological treatments in combined with medical treatments and with focus on intra and interpersonal and comorbidities are effective in reducing the symptoms. The present study shows that combination of medical and psychological treatments are the necessary cures in adult ADHD.

  Keywords: attention deficit, hyperactivity, attention, psychological treatment, drug treatment, adulthood
 • Niloofar Refahi*, Abas Amanelahi, Gholamreza Rajabi, Hakim Sahaghi Pages 127-136

  The present study aimed to predict group membership of female students with and without sexual dysfunction based on body image and sexual guilt. The research method was the correlational and predictive type. Statistical population includes all married female students of universities of Ahvaz in the 2016-17 academic years that among whom 270 students were selected based on inclusion and exclusion criteria using purposive-Convenience sampling method. The participants replied to Rosens' Female Sexual Function Index (FSFI), Littleton's Body-Image Concern Inventory (BICI), and Mosher's Feeling of Sexual Guilt Scale (MGI). the discriminant analysis method and SPSS-23 software were used to analyze data. Results indicated that the linear combination of research variables can differentiate between sexual dysfunction among students. Also, discriminant analysis (stepwise method) showed that body image is the best variable for distinguishing Sexual dysfunction disorder. Results of the study showed that body image and sexual guilt are significant predictive factors of sexual dysfunction in female

  Keywords: Sexual dysfunction disorder, body-image, feeling of sexual guilt
 • Ali Nik Bakht* Pages 137-148

  The main aim of the present research was to present the latest findings in the field of cognitive bias modification (CBM) studies, so as to contribute to the researchers’ knowledge base of CBM both theoretically and practically. Cognitive bias describes changes in information processing performance which are not necessarily resulted by a functionality defect. The first research works on this topic were focused on the modification of interpretive and attention biases. Most of the research works performed with the aim of CBM adopted different variants of the scenario-based training paradigm designed by Mathews and Macintosh. Compared to traditional treatment methodologies, the CBM-based approaches provided such advantages as being less overwhelming and more acceptable by patients. This is because the CBM avoids directly inspecting the patient’s personal thoughts and beliefs, does not required social interactions or visits that may incur stigma for the outpatient service center, and works without any need to patient’s insight into these methods. Indeed, the CBM directly targets the infrastructures retaining the cognitive biases, the infrastructures which traditional medical interventions such as cognitive-behavioral methodologies may solely hope to affect indirectly. Thus, it seems that such methods facilitate the patient’s engagement. Previous researches have shown, relatively strongly and consistently, that the modification of cognitive bias processes is feasible, but fail to provide much information about generalizability of such impacts. Therefore, in this review, an attempt was made to select the research where transmission of the impacts of CBM training was considered.

  Keywords: cognitive bias modification, depression, anxiety, computerized, virtual interventions
 • Mohammad Shahverdi*, Mozhgan Hayati Pages 149-156

  The purpose of this study was to investigate the effect of Consolidated Couple Therapy on marital forgiveness of couples. The present study was a semi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was all couples who referred to Zanjan health centers in 1397. The sample consisted of 20 couples (40 people) selected by convenience sampling method and were randomly divided into two groups: experimental (10 couples) and control (10 couples). To investigate marital forgiveness, the "forgiveness" measure in the family (Pollard, 1998) was used. The couples in the experimental group received 8 combined paired therapy sessions, while the control group's couples did not receive any interventions. For analyzing the data, covariance analysis was performed using SPSS software. The results showed that in the post-test stage, the mean scores of couples' marital forgiveness in the experimental group were significantly increased compared to the control group (P <0.01). Therefore, Consolidated Couple Therapy is effective in improving couples' marital forgiveness.

  Keywords: Consolidated Couple Therapy, Forgiveness, Couples
 • Tayyebeh Jahani Defaee*, Farzaneh Ranjbar Pages 157-166

  Obesity is one of the health problems in developing and advanced countries and is rising rapidly around the world at an alarming pace, especially in children and adolescents. The purpose of this study was to investigate the role of eating styles and difficulty in regulating excitement with body mass index in obese students. For this purpose, a total of 240 people were selected from 632 students in the second grade high school students in Rasht, Iran, by cluster sampling. All samples responded to the Hyperthiss Difficulties Questionnaire (DERS) and the Diet Eating Scale (DEBQ) after calculating height, weight and BMI. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression method. The results indicated a significant relationship between body mass index and emotional and external eating styles, and difficulty in regulating excitement. The results of regression analysis also showed that 40.7% of the body mass index was based on eating styles and difficulty in regulating excitement. The findings of this study suggest that using eating styles and lack of management of emotional regulation, people use external and external eating behavior as a means to deal with problems and problems.

  Keywords: Emotion regulation, Eating styles, Body mass index, Obese
 • Sajjad Saadat*, Nooshin Kord, Marziyh Jalali Pages 167-174

  The achievement motivation is one of the factors affecting the success and academic achievement for students. According to previous research, achievement motivation is influenced by several factors. This study aimed to investigate the role of psychological capital (self-efficacy, hope, resilience and optimism) In order to predict the student achievement motivation. In this correlational study, 260 students in dormitories of Isfahan University of Medical Sciences were selected through cluster sampling method. In order to collect data, Luthans et al Psychological Capital Questionnaire and Hermans Achievement Motivation Questionnaire were used. Data were analyzed through SPSS-18 software. Results showed that there was positive significant relationship between the psychological capital, self-efficacy (r=0.273), resilience (r=0.221), hope (r=0.368), optimism (r=0.369) and achievement motivation (P<0.01). Also, the results of regression showed that optimism, hope and self-efficacy variables were able to explain 0.25 of variance of achievement motivation in students. Considering that psychological capital plays an important role in the student achievement motivation, it is necessary to pay attention to this in the planning of the higher education system in order to achieve the academic success of the students.

  Keywords: Self-efficacy, hope, resilience, optimism, achievement motivation
 • Reza Shabahang*, Benyamin Mokhtari Chirani, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyed Mohammad Reza Rezazadeh Pages 175-184

  Penetration of celebrities' culture and worshipping them is a critical issue that can have many consequences at different levels, in which the credibility of stars and parasocial relationship with them can play a vital role. Therefore, the present study aimed to investigate the role of source credibility and parasocial breakup in the prediction of celebrity worship. The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of students of the faculty of literature and humanity sciences of the University of Guilan in 2018. In this study, 240 female and male students (120 female students and 120 male students) selected by convenience sampling method. Celebrity worship attitude scale (McCutcheon et al., 2002), source credibility scale (Ohanian, 1990) and parasocial breakup scale (Cohen, 2003) used for collecting data. Finally, the data analyzed by Pearson correlation and stepwise multiple regressions. The results indicated that the source credibility and parasocial breakup correlated with the different level of celebrity worship and the source credibility and parasocial break-up could predict celebrity worship significantly (p<0.01). The credibility of celebrities and parasocial breakup with them are essential factors in celebrity worship. Therefore, designing and applying interventions to reduce the irrational perceived credibility of celebrities, as well as applying interventions to reduce post-breakup behaviours and emotions after the parasocial breakup, can play an essential role in lowering celebrity worship and consequently reducing its problems.

  Keywords: Celebrity worship, source credibility, parasocial breakup
 • Nazanin Makarachi, Sedigheh Jafari* Pages 185-196

  The purpose of this study was to explain a model for predicting student engagement through social recognition functions and the central role of progress goals. The research method was descriptive correlational. The population of the study consisted of high school girl students in the 3rd district of Tehran, randomly selected by random cluster sampling of 260 students. The instruments used in this study were Academic Engagement Scale (Reeve & Tseng, 2011), Cognitive Abilities Questionnaire (Nejati, 2012), and Achievement Goals Questionnaire (Elliot & McGregor, 2001). Data were analyzed by SPSS-24 and Pearson correlation and Structural equation modeling tests. The results of this study indicated that the subscales of self-awareness, the theory of mind, and the threat diagnosis of social cognitive functions of students, 0.24 and the subscales of the avoidance of performance and the tendency to perform the goals of progress predicted 0.26 of variations in the variance of academic engagement. The results of the conceptual model of output also represent the functions of social cognition with full mediation of goals of progress, 0.25 of changes in behavioural conflict, 0.18 of changes in emotional involvement, 0.31of cognitive conflict changes and 0.18 of the variance of agency involvement subscale. Regarding the role of social recognition functions on goal orientation and academic engagement, empowerment programs of social cognitive functions of students can be of great help in orienting the students' academic achievement goals and goals.

  Keywords: academic engagement, social recognition functions, progress goals
 • Mandana Alizadeh Bahmani, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh* Pages 197-204

  Emotional intelligence is one of the effective factors in the psychological health in adolescents, which is influenced by early experiences. This study aimed to investigate the role of early maladaptive schemas in predicting emotional intelligence in female secondary school students. In this descriptive study, 384 female high school students selected through cluster sampling method from schools in Rasht in the 2017-18 academic years. Data were collected using Early Maladaptive Schema Questionnaire (Young, Klosko & Weishaar, 2003) and Emotional Intelligence scale (Mayer’s & Salovey, 1993). Data analysis was performed using PSSS-22 software, Pearson correlation and stepwise regression tests. The results showed that emotional intelligence with emotional deprivation (-0.825), abandonment (-0.383), failure (-0.208), defect and shame (-0.290), dependence (-0.535) The vulnerability (-0.454), unreliability (-0.246), involvement (-0.814), sacrifice (-0.824), obedience (-0.755), emotional inhibition (-0.804) (-0.808), independence (-0.432) and inadequate self-discipline (-0.854), there was a significant negative correlation (P<0.01). But there was no significant correlation between emotional intelligence and social isolation (0.033). The results of multiple linear regression showed that the components of the early maladaptive schema were able to predict 0.83 of the variance of emotional intelligence in the students (F(15,368) =134.449, p<0.001). The results of this study indicate that early maladaptive schemas play a significant role in adolescent emotional intelligence.

  Keywords: Emotional intelligence, schemas, students
 • Mitra Karimaee, Atefeh Ferdosipour* Pages 205-212

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of painting therapeutic in reducing the symptoms in separation anxiety disorder in pre-school children. The research method was semi-experimental with pretest-posttest with the control group. One hundred twenty-one mothers of children in these centers were selected by the available sampling method, and through them, their child separation anxiety was assessed. According to the criteria for entry and exit, 26 were selected and randomly divided into two groups. Control assigned. The children of the experimental group received two painting sessions during the ten courses of 45 minutes per week; the control group was placed on the waiting list. For data gathering, the questionnaire was used to diagnose children's symptoms of Gadu and Sprafkhin (1994) and Canaries's (1991) behavioral rating scale. One-way variance analysis was used to analyze the data. The results of data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the post-test and the separation anxiety between the two experimental and control groups, after which the effect of pre-test was adjusted. Therapeutic painting reduces the level of separation anxiety symptoms in the experimental group. Therefore, in clinical situations and the treatment of child anxiety disorder, the results of painting therapy can be used as a beneficial non-therapeutic treatment.

  Keywords: Painting therapy, anxiety, separation, children
 • Mehrdad Ghanbaroorganjari*, Haniyeh Nobakht, Milad Khajepoor Pages 213-220

  This study aimed to examine the effectiveness of group-based acceptance and commitment to decreasing academic self-handicapping among male high school students — this quasi-experimental study followed by a pretest-posttest design with a control group. The present study had a research sample consisting of 30 students who were selected using a simple random sampling method and were assigned to an experimental group (15 people) and a control group (15 people). Eight 90-minute sessions of the group-based acceptance and commitment therapy were conducted on the experimental group once a week; however, the control group did not receive such training. Both groups were tested by a Midgley, Arunkumar &Urdan  (1996) questionnaire on academic self-handicapping at the beginning and the end of the study. Data were analyzed using a univariate analysis of covariance. Results indicated that group-based acceptance and commitment therapy was effective in reducing academic self-handicapping. Therefore, the group-based acceptance and commitment therapy is effective in decreasing academic self-handicapping among male high school students.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Academic Self-Handicapping, High School Students
 • Kamran PourMohammad Ghouchani*, Mohammad Reza Zare, Sara Mandanizade Safi Pages 221-230

  The present study was conducted to investigate the effectiveness of emotionally focused couple therapy on improving marital satisfaction and reduction tendency to extramarital relationships women affected by domestic violence. The research design was based on a semi-experimental with pre-test-post-test approach and control group. The statistical population consisted of all women affected by domestic violence in Mashhad cities in 2018. Among them, 30 people have been selected in Convenience Sampling and randomly being assigned into two experimental and controls groups. The experimental group received an emotional couple therapy program in 8 sessions of 60 minutes for one month and, the control group didn't receive the intervention. Enrich Marital Satisfaction Scale (Olson, 1989), and Extramarital Relationships Questionnaire (ERQ) (Shirdel, 2007) were used in the pretest and posttest for collecting information. Data were analyzed using multivariable analysis of variance. The results of the research showed that after controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the two groups in the post-test in marital satisfaction and reduction tendency to extramarital relationships. According to the findings of the research, it can be stated that emotionally focused couple therapy to increase satisfaction and reduced tendency to extramarital relationships women affected by domestic violence. Therefore, emotionally concentrated couple therapy can be considered an excellent way to improve couples' conflicts and sexual problems.

  Keywords: Emotionally focused couple therapy, marital satisfaction, extramarital relationships, domestic violence
 • Abbas Sadeghi*, Mohsen Moshkbid Haghigi, Aram Yousefi, Zahra Khedmati Pages 231-238

  Organizational creativity is an active factor in the success of organizations that are affected by a variety of factors. The purpose of this study was to investigate the role of knowledge management and emotional intelligence in employee creativity. This descriptive cross-sectional study was performed in the statistical society of the General Directorate of Education in Guilan province in 2017 (N = 290). One hundred sixty-five people participated in this study. Participants were selected by simple random sampling. The Abedi Questionnaire (1993), Norozi Knowledge Management Questionnaire (2006) and Shiring Emotional Intelligence Questionnaire (1966) were used to collect data. Data were analyzed by using SPSS-19 software, Pearson Correlation Coefficient, and stepwise regression tests. The results of Pearson correlation showed that the creativity of the employees has a positive and significant relationship with emotional intelligence (r = 0.634) and knowledge management (r = 0.4211) (P <0.01). Also, the results of regression showed that in emotional intelligence (β=0.364, t=10.453, 0.0000) and knowledge management (β=0.223, t=3.552, 0.0000) variables can explain significantly %0.44 of the variance of creativity. The results indicate that emotional intelligence has more predictive power than knowledge management. Accordingly, the training of emotional intelligence and attention to knowledge management in increasing the creativity of staff is recommended.

  Keywords: creativity, emotional intelligence, knowledge management
 • Kazem Sattari Sefidane Jadid*, Elmira Naghavi Sari Gouni, Reza Rostami Pages 239-244

  Depression disorder is one of the most common psychiatric illnesses with a prevalence of 16% in adults. Approximately 20% of these patients do not respond adequately or in general to treatment with antidepressants, mood stabilizers and psychotherapy. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with major depressive disorder and those who are resistant to treatment. This study was conducted as a review by searching in English databases including Scopus, Ncbi Pubmed, Google scholars, Science Direct, Springer and Elsevier for years 2012-2017 with the following key words: Brain Stimulation, Repetitive transcranial magnetic stimulation, Treatment resistant major depression (TRMD) and Major depressive disorder. All of the studies reviewed indicate a recovery in depressive symptoms after rTMS intervention or repetitive transcranial magnetic stimulation. Also, the efficacy of this method in addition to reducing the symptoms of treatment- resistant depression, has also been proven in preventing recurrence and returning symptoms. Considering the high levels of resistance to drugs, psychotherapy, ectopic therapy and other methods in depressed patients, and on the other hand, multiple side effects of most interventions, It seems that the use of rTMS as a non-invasive and safe therapeutic method that has been approved for its effectiveness and clinical benefit can be beneficial.

  Keywords: Repetitive transcranial magnetic stimulation, Major depressive disorder, Treatment-resistant major depression, Brain stimulation, Electroconvulsive therapy