فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 9 (پیاپی 42، آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 24
|
 • زهرا طاهری فر* صفحات 1-10

  در سال های اخیر، استفاده از اصطلاح و سازه «فراتشخیص» چه در حوزه آسیب شناسی و چه در حوزه درمان های روان شناختی مورد توجه بوده است. مدل ها و درمان های فراتشخیصی در نقطه مقابل درمان های مبتنی بر پروتکل های تک تشخیصی به وجود آمدند. فراتشخیص در حوزه آسیب شناسی، به معنی پرداختن به سازوکارهای زیربنایی مشترک در طیفی از اختلال های هم ابتلا و در حوزه درمان، به معنی داشتن پروتکل های درمانی است که صرفا بر اساس تشخیص های اختصاصی مداخله نمی کنند و این سازوکارهای زیربنایی مشترک را در درمان مدنظر قرار می دهند. هدف از مقاله حاضر، تبیین معانی مختلف سازه فراتشخیصی و ارائه مختصری از دو مدل و درمان مطرح در این حوزه، یعنی درمان پروتکل واحد و درمان تنظیم هیجان است. در انتها با توجه به چالش های مربوط به هم ابتلایی اختلال های روانپزشکی و سهولت اشاعه و درمان در وضعیت فراتشخیصی، به مزایا و معایب این دیدگاه پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: فراتشخیص، آسیب شناسی، درمان
 • آسیه بزرگی*، فرزانه بیات، مریم اصفهانی اصل صفحات 11-20

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان کودکان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان اندیمشک بود. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده بود. جامعه آماری این پژوهش همه کودکان دبستانی کلاس سوم تا ششم شهرستان اندیمشک بودند که در سال تحصیلی 97-96 در دبستان های این شهرستان مشغول تحصیل بودند. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده چندمرحله ای بود به این صورت که از میان مدارس ابتدایی سه مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از میان دانش آموزان دارای نمره بالاتر از نمره برش در مقیاس اضطراب امتحان کودکان (نمره بالای 70) سی نفر به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله نهایی آن ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه 15 نفر گمارده شدند. پیش از اجرای مداخله، هر دو گروه پرسشنامه های اضطراب امتحان مخصوص کودکان را تکمیل کرده و بلافاصله پس از اجرای مداخله نیز پرسشنامه های ذکرشده مجددا توسط آزمودنی های هر دو گروه تکمیل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد میان گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله آزمایشی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش اضطراب امتحان کودکان ابتدایی شده بود

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، کودکان ابتدایی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • مجید صدوقی*، فاطمه حسامپور صفحات 21-30

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه امید و خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی با توجه نقش واسطه ای شادکامی در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان کاشان در بهار 1395 بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 431 دانش آموز (187 پسر و 244 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای متناسب با جنسیت انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های امید اسنایدر، خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ، شادکامی لیبومیرسکی و فرم کوتاه شده سرزندگی تحصیلی چاری پاسخ دادند. داده ها از طریق آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی به وسیله نرم افزارSPSS-22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد امید (26/0=β و 05/0P<) و خودکارآمدی تحصیلی (21/0=β و 05/0P<) می توانند به طور معناداری سرزندگی تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند و شادکامی نقش میانجی گر در رابطه امید و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دارد. بنابراین، از طریق افزایش سطح امید و خودکارآمدی تحصیلی می توان به افزایش شادکامی و به این ترتیب ارتقاء سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان و افزایش توانایی حل کردن چالش ها و موانع تحصیلی آنان کمک نمود.

  کلیدواژگان: امید، خودکارآمدی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، شادکامی، دانش آموزان
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، علی اکبر سلیمانیان، مرضیه ترکمنی صفحات 31-40

  بهزیستی اجتماعی از تغییرات در موقعیت های فردی و شغلی افراد تاثیر می پذیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی اجتماعی در معلمان مرد و زن در آستانه بازنشستگی بر حسب برخی شاخص های جمعیت شناختی بود. در یک طرح علی- مقایسه ای تعداد 138 نفر (59 زن و 79 مرد) از معلمان استان خراسان شمالی که دارای سنوات خدمتی 26 سال به بالا بودند، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس بهزیستی اجتماعی (کی یز، 1998) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت. نتایج نشان داد که با حذف اثر شاخص های جمعیت شناختی، تفاوت های جنسیتی در یکپارچگی، مشارکت و انسجام اجتماعی معنادار است (05/0≥P) و معلمان مرد میانگین بالاتری دارند. یافته های پژوهش حاضر گویای آن بود که بهزیستی اجتماعی در معلمان مرد و زن متفاوت بوده و شاخص های جمعیت شناختی در این زمینه نقش تعدیل کننده دارند.

  کلیدواژگان: بهزیستی اجتماعی، بازنشستگی، جنسیت، معلمان
 • فاطمه زارعین*، آرمان عزیزی، محمد حسین فلاح، نجمه سدرپوشان صفحات 41-48

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش والدگری متکی بر پیشگیری از پدیدآیی طرحواره های ناسازگار اولیه برافزایش تاب آوری مادران کودکان بیش فعال بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان بیش فعال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان یزد بود که تعداد 30 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه طی دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) مورد ارزیابی قرارگرفتند و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC) را تکمیل کردند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش والدگری متکی بر پیشگیری از پدیدآیی طرحواره های ناسازگار اولیه قرارگرفتند وگروه گواه در لیست انتظارباقی ماند. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آموزش والدگری متکی بر پیشگیری از پدیدآیی طرحواره های ناسازگار اولیه بر تاب آوری مادران کودکان بیش فعال اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش والدگری، طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • روح الله صولت، منیژه فیروزی* صفحات 49-60

  بازی های ویدئویی مدرن ترین و پیچیده ترین شکل رسانه در عصر حاضر هستند که روزانه میلیون ها کودک و بزرگسال را در سراسر جهان به خود مشغول می کنند. تاثیرات گوناگون انجام انواع مختلف بازی های ویدئویی بر ویژگی های روانشناختی گوناگون انسان سالها مورد مطالعه پژوهشگران مختلف بوده است. به دلیل تاثیرات جدی انجام این بازی ها بر ویژگی های شناختی و هیجانی گوناگون انسان مانند حافظه، تمرکز، مهارت های دیداری حرکتی، استدلال، حل مساله، افسردگی و بهزیستی روانی، استفاده از آنها به منظور توان بخشی و بهبود مهارت ها در افراد سالمند دچار افت یا زوال شناختی و هیجانی مخصوصا بیماران مبتلا به آلزایمر موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. در این مطالعه مروری که در سال 1398 انجام پذیرفت، از مقالات پایگاه های Web of science، PubMed و Scopus استفاده شده است. زبان همه مقالات انگلیسی بود و پژوهشهای مطرح شده در آن از سال 2000 میلادی تا کنون انجام شده بودند. نتایج نشان داد بازی های ویدئویی از طریق تاثیرات حسی، ادراکی و شناختی باعث بهبود عملکرد و توان بخشی در افراد می شوند. گروه اول پژوهشها تاکید بر پیشرفت در فرآیندهای دیداری پایه ای، پیشرفت در هوشیاری و توجه، پیشرفت در عملکرد اجرایی و پیشرفت در مهارت های شغلی همه سنین داشت و  در دسته دوم پژوهشها به مسائلی مانند جلوگیری از زوال ذهنی و افت حافظه همراه با کهولت سن، تاثیر مثبت بازی های حرکتی بر توانایی های دیداری حرکتی سالمندان، و همچنین ارتقاء سطح عزت نفس، تعادل هیجانی و مهارت های اجتماعی سالمندان با انجام بازی های آنلاین پرداخته شده بود. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که بازی های ویدئویی بیش از آنچه که در گذشته تصور می شد، در بهبود توانایی های شناختی افراد، به خصوص در سالمندان نقش دارند

  کلیدواژگان: بازی های ویدئویی، مهارت های شناختی، توان بخشی، سالمندان
 • کاظم امانی*، قادر نعیمی صفحات 61-68

  تنظیم هیجانی، بیانگر فرایندهای روانی و رفتاری است که به موجب آن افراد روی احساسات خود و دیگران تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب امتحان و کارآمدی پردازش در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه ی اضطراب امتحان اسپیلبرگر و شاخص پردازش اطلاعات بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهر ورزقان در سال تحصیلی 97-96 بود که تعداد 44 نفر (22 نفر آزمایش و 22 نفر کنترل) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه یک ساعته دو بار در هفته، تحت آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب امتحان و کارآمدی پردازش دانش آموزان موثر است. بنابراین، می توان در مدارس مهارت های تنظیم هیجان را به دانش آموزان آموزش داد تا بتوانند هیجان های خود، ازجمله اضطراب را مدیریت کنند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، اضطراب امتحان، کارآمدی پردازش
 • کیوان لطفی، آراس رسولی* صفحات 69-76

  این پژوهش با هدف رابطه کیفیت زناشویی و ارضای نیازهای روان‎شناختی با الگوهای ارتباطی زناشویی: نقش واسطه ای صمیمت زناشویی اجرا شد. این مطالعه توصیفی ، همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه فرهیگیان متاهل شاغل شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه در این پژوهش 400 نفر (200 زن و 200 مرد) بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.جهت جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه الف: الگوهای ارتباطی (CPQ)، ب:مقیاس صمیمیت زناشویی (MIS-17)، ج:مقیاس کیفیت زناشویی (RDAS) ود: پرسشنامه ارضای نیازهای اساسی گانیه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، میانگین) و از آمار استنباطی (آزمون تحلیل مسیر)  استفاده و به وسیله نرم افزار آماری AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که رابطه ارضای نیازهای اساسی و کیفیت زناشویی با الگوی ارتباط سازنده متقابل با میانجی گری صمیمیت زناشویی برابر با 63/0، با الگوی اجتناب متقابل با میانجی گری صمیمیت زناشویی برابر با 65/0- و با ارتباط توقع/کناره گیری با میانجی گری صمیمیت زناشویی برابر با 52/0- بوده است که بیشتر از رابطه مستقیم کیفیت زناشویی و ارضای نیازهای اساسی با الگوهای ارتباطی بوده و بر همین اساس اثر میانجی گری صمیمیت زناشویی معنادار بوده است (05/0=P). می توان نتیجه گرفت که صمیمیت زناشویی می تواند نقشی مثبت در ارتقای رابطه کیفیت زناشویی، ارضای نیازهای روان‎شناختی و الگوهای ارتباطی زناشویی داشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت زناشویی، ارضای نیازهای اساسی روان شناختی، الگوهای ارتباطی زناشویی و صمیمیت زناشویی
 • آراس رسولی*، سعید راهده صفحات 77-84

  هدف از پژوهش پیش بینی کیفیت خواب بر اساس متغیرهای استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می باشند که تعداد آنها حدود 5000 نفر است.  نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان 360 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی خوشه ای نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کیفیت خواب پیتزبرگ (1989)، اضطراب اهواز (1374)، افسردگی بک(1996) و استرس صفار زاده (1379)  می باشد.داده ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد بین استرس با کیفیت خواب در دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. بین اضطراب با کیفیت خواب در دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین افسردگی با کیفیت خواب دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. متغیرهای استرس ، اضطراب و افسردگی به ترتیب می توانند به طور معنی داری  توان پیش بینی کیفیت خواب را دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، استرس، اضطراب و افسردگی
 • مسعود غلامعلی لواسانی، فاطمه سادات میرحسینی*، اعظم زارع میرک آباد، زهرا مطهری نسب صفحات 85-92

  عملکرد تحصیلی، به ویژه در سنین نوجوانی که با تغییرات بسیار همراه است، موضوعی حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی نیازهای بنیادین روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در عملکرد تحصیلی دانش آموزان  انجام گرفت. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه   دوم استان تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که تعداد 329 نفر (157 دختر و 162 پسر) به شیوه در دسترس از بین آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت دارند. همچنین نتایج حاکی از نقش خودمختاری، تعلق و شایستگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. از این رو لازم است در زمینه عملکرد تحصیلی در نوجوانان، مداخلات روانشناختی را به سمت ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی سوق دهیم

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، نیازهای بنیادین روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان
 • وحیده دهاقین*، الهه حجازی صفحات 93-102

  در هر نظام آموزشی یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و به کارگیری تمامی راهبردها در نظام آموزش همگی در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. هم چنین بهبود یادگیری و موفقیت دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش وپرورش بوده و همچنین یکی از عوامل مهم در پیشرفت کشورها است. واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زائیده یادگیری است. انسان ها بیشتر توانائی های خودشان را از طریق یادگیری به دست می آوردند و از طریق یادگیری رشد فکری پیدا می کنند و توانائی های ذهنی شان فعلیت می یابد. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر درنتیجه یادگیری به دست می آید. برای رسیدن به آن لازم است به عوامل موثر در آن توجه خاصی مبذول شود. در این پژوهش به بررسی رابطه خودکارآمدی و خودتنظیمی و پنج عامل بزرگ شخصیت با یادگیری پرداخته می شود. روش پژوهش حاضر از نوع مروری و دربرگیرنده مقالات و مطالعات کاربردی در زمینه ارتباط خودکارآمدی، خودتنظیمی و پنج عامل بزرگ شخصیت با یادگیری است. این مقاله در تلاش است تا پژوهش هایی درباره رابطه خودکارآمدی، خودتنظیمی و صفات شخصیتی با یادگیری را برای رفع شکاف در پژوهش و یافتن فرصت های بیشتر پژوهش در این زمینه برجسته کند. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که در یادگیری دانش آموزان توجه به عواملی از قبیل خودکارآمدی، خودتنظیمی و صفات شخصیتی حائز اهمیت است و می توان با آموزش این توانایی ها، احتمال تحقق غایت های پرورشی را افزایش داد. ازاین رو پژوهشگران تربیتی می توانند در پژوهش های مداخله ای نقش این متغیرها را در رابطه با یادگیری مورد توجه قرار دهند تا با آزمون نتایج پیشنهادی این پژوهش قدمی در راستای تحقق بهتر یادگیری برداشته شود

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، خودتنظیمی، پنج عامل بزرگ شخصیت، یادگیری
 • زهره موسوی امیرآباد* صفحات 103-110

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و فرسودگی زناشویی در زوجین انجام شد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش، نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. در این پژوهش، روش نمونه گیری از زوجین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در مرکز شهر تهران، از نوع نمونه گیری داوطلبانه بود. نمونه پژوهش شامل 30 زوج داوطلب شهر تهران بود که در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرار گرفتند. سپس برای زوجین گروه آزمایش آموزش تصویرسازی ارتباطی در 10 جلسه به شکل گروهی اجرا شد. اما برای گروه کنترل جلسات تشکیل نشد. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز (1996) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر انجام شد. نتایج نشان داد، آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش الگوی ارتباطی سازنده و کاهش الگوهای ارتباطی اجتنابی متقابل، ارتباط توقع کناره گیری و فرسودگی زناشویی زوجین تاثیر دارد و این تاثیر تا زمان پیگیری تداوم یافت. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد از این رویکرد در جهت بهبود هرچه بیشتر الگوهای ارتباطی و کاهش فرسودگی زناشویی زوجین استفاده شود.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ارتباطی، الگوهای ارتباطی، فرسودگی زناشویی
 • زهرا میرزایی قره لر*، حمیدرضا حاتمی صفحات 111-118

  تاب آوری تحصیلی یکی از انواع تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است. هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 261 نفر دختر بودند. تعداد 200 نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004)، احساس  تعلق به مدرسه (بری، بتی و وات، 2004) و درگیری تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، 2004) پاسخ دادند. داده ها نیز با استفاده از ‏ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر با تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 2/65 از کل واریانس تاب آوری تحصیلی به وسیله احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر تبیین می‏شود. پیشنهاد می شود معلمان و مسئولان مدارس با آگاهی از مولفه های احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی، تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر را افزایش دهند

  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، درگیری تحصیلی
 • مریم صف آرا*، مینا خانبابایی صفحات 119-128

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه سبک زندگی اسلامی با  خلق مثبت و سلامت روان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل  تعداد 5000 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد شهرستان ساوه در سال تحصیلی 93-94 بود. که از این میان 350 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد (1990) استفاده شد. نتایج با کمک نرم افزار SPSS-20 ، از طریق محاسبه آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی با خلق مثبت و سلامت روان دانشجویان ارتباط مثبت و رابطه معناداری وجود دارد و جنسیت بر رابطه بین سبک زندگی اسلامی و خلق مثبت و سلامت روانی اثر تعدیل کنندگی ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت هنگامی که دانشجویان با توجه به شیوه زندگی اسلامی رفتار می کنند، بعد مثبت و سلامت روانی آنها افزایش می یابد و لذا پیشنهاد می شود بر اساس اهمیت سبک زندگی اسلامی در گستره زندگی انسان در راستای تامین سلامت روان و سلامت معنوی مورد توجه و برنامه سازی فردی و اجتماعی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، خلق مثبت، سلامت روانی، دانشجویان
 • خدامراد مومنی، علی مولایی پارده، شیماء عباسیان* صفحات 129-138

  پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ادراک دشواری کار و بهزیستی روان شناختی با سازگاری شغلی معلمان کودکان استثنایی انجام گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان کودکان استثنایی در استان های غربی ایران (ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان) بود، بدین منظور نمونه ای به حجم 196 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید و پرسشنامه های دشواری کار، بهزیستی روان شناختی و سازگاری شغلی در اختیار آنان قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS 19 و با شاخص همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی همزمان مورد تحلیل قرار گرفت.  تحلیل داده ها نشان داد که بین ادراک دشواری کار با سازگاری شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین خرده مولفه های بهزیستی(پذیرش خود، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند، رشد فردی و خود مختاری) با سازگاری شغلی نیز رابطه معناداری مشاهده شد. باتوجه به یافته های پژوهش حاضر و نتایج پژوهش های پیشین می توان گفت که شرایط سخت آموزش دادن کودکان استثنایی، ادراک دشواری کار بالا و بهزیستی روان شناختی پایین در کاهش سازگاری شغلی معلمان نقش دارند.

  کلیدواژگان: ادراک دشواری کار، بهزیستی روان شناختی، سازگاری شغلی، معلمان کودکان استثنایی
 • رضا شباهنگ*، منیژه فیروزی، فرزین باقری شیخانگفشه، سیده فرناز صدیقیان صفحات 139-148

  تصویر بدنی به عنوان نگرش نسبت به بدن متشکل از افکار، احساسات و رفتارهای مربوط به بدن، از جمله پدیده هایی است که می تواند از پرستش و تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور تاثیر بپذیرد. لذا هدف پژوهش حاضر پیش بینی نگرانی تصویر بدن بر اساس پرستش و تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور در دانشجویان دانشگاه گیلان بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در نیم سال تحصیلی 98-1397 بودند که از این بین 300 دانشجو به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نگرانی تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005)، مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور (مک کاتچئون و همکاران، 2002) و مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور (بوکارنی و براون، 2007) استفاده شد. تحلیل داده ها با روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که پرستش و تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور با نگرانی تصویر بدن رابطه معناداری دارند (001/0P<). همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد پرستش و تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور توانایی پیش بینی نگرانی تصویر بدن را دارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش سطح پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور منجر به به افزایش معنادار نگرانی های تصویر بدنی می شود

  کلیدواژگان: پرستش افراد مشهور، تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور، نگرانی تصویر بدن
 • عنبر صدیقی، قربان فتحی اقدم*، هایده صابری صفحات 149-156

  هدف از انجام این پژوهش پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن مقاوم و تعهد سازمانی آتش نشان ها می باشد. افراد شرکت کننده در این کار مطالعاتی عبارت  بودند از  نیروهای آتش نشانی که در سال 1379 در ایستگاه های مختلف آتش نشانی شهر تهران کار نموده که از میان این افراد 150 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیدند. این کار پژوهشی با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان آتش نشان ها به مرحله اجرا درآمد. داده های این پژوهش از طریق سه پرسشنامه که درزمینه کیفیت زندگی (SF-36), تعهد سازمانی آلن & مایر (1990) و ذهن مقاوم (MTQ-48) (2002)تهیه شده اند , جمع آوری گردیدند. به منظور تحلیل داده ها , ما از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده نمودیم. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای  مثبت  و معنا دار میان ذهن مقاوم و کیفیت زندگی وجود دارد . علاوه براین , تحلیل های ما نشان می دهد که کیفیت زندگی می تواند از طریق ذهن مقاوم و تعهد سازمانی قابل پیش بینی باشند علاوه براین 17% از کیفیت واریانس در کیفیت  مربوط به متغیر زندگی را می توان از طریق متغیرهای مستقل تعیین و تعریف نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ذهن مقاوم، تعهد سازمانی، آتش نشانان
 • بهمن اکبری، ازاده فرگت* صفحات 157-164

  اعتیاد به اینترنت از جمله مشکلات شایع در بین نوجوانان و جوانان می باشد و سالیانه خسارات جبران ناپذیری بر سلامتی آنها وارد می کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه خودآگاهی و ویژگی های شخصیت با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان مشکین دشت کرج انجام شد.پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه اول مشکین دشت کرج در سال 1396 بودند، 120 نفر به صورت خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، مقیاس پنج عاملی نئو و پرسشنامه خود آگاهی خصوصی کارور-شی اف که هر سه دارای روایی و پایایی استاندار شده می باشند.نتایج بررسی نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و خودآگاهی در دانش آموزان ارتباط منفی و معنادار وجود دارد  و بین اعتیاد به اینترنت و چهار ویژگی شخصیت برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن همبستگی منفی و معنادار اماری وجود دارد و بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی روان رنجوری خویی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین در چهار گام رگرسیون 44/0 از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان را به طور معنادارتبیین می کنند. نتایج حاضر از اهمیت ویژگی های شخصیت پنج عامل و خودآگاهی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان حمایت می کنند، بر این اساس برگزاری کارگاه درجهت  افزایش خوداگاهی بر اساس متغیرهای پیش بین پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خودآگاهی، ویژگی های شخصیت، اعتیاد به اینترنت، نوجوانان
 • کامران پورمحمد قوچانی*، سیمین عرب صفحات 167-175

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز زنان و زایمان شهر مشهد در شش ماهه نخست سال 1397بودند که به صورت نمونه گیری دردسترس از بین آن ها 115 نفر انتخاب و به پرسشنامه غربالگری پیش از قاعدگی استنیر (2003)، پاسخ دادند. 30 نفر از زنانی که بر اساس این پرسشنامه تشخیص اختلال سندرم پیش از قاعدگی را دریافت کردند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) برنامه درمانی متمرکز بر شفقت را دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نشخوار فکری نولن_هوکسیما و همکاران (1991) و احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان دی توماسو و همکاران (2004)، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای نشخوار فکری، احساس تنهایی و مولفه های آن شامل؛ تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد به کارگیری فنون درمان متمرکز بر شفقت در کاهش علایم نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی، موثر است

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر شفقت، احساس تنهایی، نشخوار فکری، سندرم پیش از قاعدگی
 • سیده زهرا سیدی*، مهدی شاه نظری صفحات 179-188

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت جنسی زنان متاهل براساس سازگاری زناشویی، الگوهای ارتباطی و تنظیم هیجانی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل 25 تا 50 سال رشته روان شناسی و علوم تربیتی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال دوم 97-96 بودند که تعداد کل آنها حدود 220 نفر برآورد شد. به منظور تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 136 نفر برآورد و به روش نمونه گیری در دسترس از بین آنها انتخاب و به پرسشنامه های "رضایت جنسی هادسون (1981)، سازگاری زناشویی لاک والاس (1959)، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) و تنظیم شناختی هیجان کرایج و همکاران (2002)" پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریاس و رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22، استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که مولفه های الگوهای ارتباطی قادر به پیش بینی رضایت جنسی در زنان متاهل است؛ که از این بین  بیشترین سهم به ترتیب مربوط به مولفه های بحث در مورد مشکل، زمان ایجاد مشکل و بحث در مورد مشکل، می باشد. همچنین نتایج نشان داد متغیر سازگاری زناشویی می تواند رضایت جنسی را به مقدار قابل توجهی در زنان متاهل پیش بینی کند و متغیر تنظیم هیجانی و مولفه های آن شامل خودسرزنش گری؛ دیگر سرزنش گری(با بیشترین میزان)؛ تمرکز مثبت؛ پذیرش و فاجعه نمایی(باکمترین میزان) در زنان متاهل سهم معناداری در پیش بینی رضایت جنسی آنها دارد.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، سازگاری زناشویی، الگوهای ارتباطی، تنظیم هیجانی، زنان متاهل
 • محمد علی پور*، محسن آیتی، فائزه سورگی صفحات 189-198

  در طرح ملی شهاب که به‏منظور شناسایی استعداد دانش‏آموزان در مدارس ابتدایی اجرا می‏شود، تنها نظر معلم به عنوان ملاکی برای استعدادبرتر بودن است، درحالی‏که تجربیات سایرکشورها نشان می‏دهد که می‏بایست از منابع متنوعی همچون نظر والدین استفاده نمود؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی نظر معلمان و والدین در خصوص استعداد دانش آموزان است تا اطلاعات لازم برای گسترش منابع اطلاعاتی و استفاده از ابزار طرح شهاب را فراهم آورد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان و والدین دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند است که نمونه آماری بر اساس روش خوشه ای-طبقه ای و طبق جدول مورگان تعداد 364 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش، چک لیست استاندارد طرح شهاب بوده که روایی و پایایی این چک لیست ها در پژوهش آزادگان (1394) تائید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون انجام گردید. یافته های پژوهش نشان‏ داد که در حوزه های استعدادی حرکتی-ورزشی، اجتماعی، فرهنگی-دینی، ریاضی، کلامی و استعدادکلی دانش آموزان، بین نظر معلمان و والدین همبستگی معناداری وجود دارد و در سایر موارد همبستگی وجودندارد. همچنین والدین نسبت به معلمان در تمامی حوزه های استعدادی امتیاز بیشتر به فرزندان خود داده اند. نتیجه پژوهش مبنی بر نبود یا پایین بودن اتفاق نظر در برخی از حوزه های استعدای بین نظر معلم و والدین، نشان دهنده آن است که یا معلمان و والدین برداشت یکسانی از پرسش های چک لیست های استعدادی ندارند و یا مشخصات ابزار به گونه ای است که برای استفاده معلمان و والدین به طور یکسان می بایست مورد تجدید نظر و یا اصلاح قرار گیرد

  کلیدواژگان: استعداد، طرح شهاب، معلمان، والدین
 • محمد حسنی*، مهدی نجاری، حسن روشنی علی بنه سی روشنی علی بنه سی، افشار کبیری، اکبر محمودی مرجانیانن صفحات 199-208

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد عوامل شغلی، شخصی، پشتیبانی و وظیفه ای بر فعالیت‏های یادگیری حرفه‏ای دبیران مرد دوره‏ی دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه در سال تحصیلی 1396-1397 است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 336 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 180 نفر تعیین گردید. برای نمونه‏گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از رگرسیون ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد استقلال شغلی، تنوع شغلی، فشار کاری و وضعیت شغلی مربوط به عامل شغلی، ابعاد خستگی روانی و آمادگی روانی مربوط به عامل شخصی؛ ابعاد حمایت همکار و حمایت مافوق مربوط به عامل پشتیبانی و همچنین عامل وظیفه ای فعالیت های یادگیری حرفه ای دبیران را پیش بینی می کند. بنابراین با توجه به نتایج، فعالیت های یادگیری حرفه ای دبیران را می توان بر اساس ابعاد عوامل شغلی، شخصی، پشتیبانی و وظیفه ای پیش بینی کرد، که لازمه این امر توجه ویژه به عوامل مذکور در دوره های تربیت دبیر و همچنین دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران است

  کلیدواژگان: دبیران، فعالیت های یادگیری حرفه ای، متوسطه دوره دوم
 • فاطمه منافی*، غلامرضا دهشیری صفحات 209-216

  تاثیر عملکرد خانواده به ویژه انسجام و انعطاف پذیری بر تنظیم عواطف فرزندان می تواند پیامدهای مهمی برای رشد روابط بعدی آن ها ازجمله روابط صمیمانه اوایل جوانی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش انسجام و انعطاف پذیری خانواده و تنظیم عواطف در پیش بینی صمیمیت اجتماعی بود. بدین منظور 216 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس انسجام و انعطاف پذیری خانواده، پرسشنامه سبک عاطفی و مقیاس صمیمیت اجتماعی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که صمیمیت اجتماعی با انسجام و انعطاف پذیری خانواده و مولفه های تنظیم عواطف رابطه مثبت معناداری دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای انعطاف پذیری خانواده و تنظیم عواطف نقش معنی داری در پیش بینی صمیمیت اجتماعی دارند. به طورکلی، در خانواده های منسجم و انعطاف پذیر فرزندان مجهز به ابزارهای تنظیم مجدد یا متعادل کردن عواطف می شوند که این ابزارها در هدایت موفق زندگی روزمره و برقراری روابط صمیمانه با دیگران به آن ها کمک می کند.

  کلیدواژگان: انسجام و انعطاف پذیری خانواده، تنظیم عواطف، صمیمیت اجتماعی
 • سمیه محمدنیا، مهران محمدنیا* صفحات 217-224

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان بود. این پژوهش، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 (به تعداد 6000 نفر) تشکیل دادند که از این تعداد، 360 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، تاب آوری کانور و دیویسون (2003) و طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1998) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید و داده ها به وسیله نرم افزار20  SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی ارتباط معناداری در بین دانشجویان وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری قادر به پیش بینی معنادار رضایت از زندگی در بین دانشجویان می باشد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری، رضایت از زندگی، دانشجویان
|
 • Zahra Taherifar* Pages 1-10

  In recent years, the use of the “transdiagnostic” term and construct has been considered in the field of psychopathology and psychological treatments. Transdiagnostic models and treatments were developed in contrast to single-diagnosis protocols. Transdiagnostic in psychopathology means addressing common underlying mechanisms in a range of comorbid disorders and in the field of treatment means we provide treatment protocols that do not merely intervene based on specific diagnoses and treat these underlying mechanisms. In this regard, the present article aims to explain the different meanings of transdiagnostic construct and to present a brief overview of two proposed transdiagnostic models and treatments; unified therapy and emotion regulation therapy. Finally, considering the challenges of comorbidity associated with psychiatric disorders and the ease of dissemination and treatment in transdiagnostic status, the advantages and disadvantages of this approach are discussed.

  Keywords: transdiagnostic, psychopathology, treatment
 • Asiha Bozorgi*, Farzane Bayat, Maryam Esfahani Asl Pages 11-20

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on test anxiety among primary school girls in Andimeshk city. The method of this research is semi-experimental. The pretest-posttest design with the control group used. The study population were all school children in the third grade to the sixth Animesh city in the academic year 97-96 were enrolled in primary schools in the city. Sampling in this research was a simple multi-stage random sampling. This means that the elementary schools three schools selected randomly from among students score above the cut score on the scale of test anxiety in children (score above 70) thirty randomly selected in the final stage of randomly into two groups There were fifteen people. Before the intervention, both groups filled out the test anxiety questionnaire, and immediately after the intervention, the questionnaire was again filled up by subjects in both groups. Descriptive statistical methods including mean and standard deviation and inferential statistics including one-variable and multivariate covariance analysis were used to analyze the data. The results of the data analysis showed that there was a significant difference between the experimental and control groups after the intervention. Therefore, acceptance and commitment therapy based therapy reduced the test anxiety of the primary school children.

  Keywords: test anxiety, primary school children, acceptance, commitment therapy
 • Majid Sadoughi*, Fatemeh Hesampour Pages 21-30

  The present study aimed to investigate the relationship between hope and academic self-efficacy, on the one hand, and academic buoyancy, on the other hand, considering the mediating role of happiness among high school students. The study was descriptive with a correlational design. The statistical population included all senior high school students in Kashan, Iran, in the 2016 academic year. Using multi-stage, stratified (based on gender) sampling and Krejcie & Morgan Table, 431 students including 187 males and 244 females were selected. The respondents filled out Lybomersky happiness scale, Academic Buoyancy Scale - short form, and McIlroy & Bunting Academic Self-efficacy Questionnaire. Pearson Product Moment Correlation and Hierarchical Regression Analysis were run in SPSS-22 to analyze the data. The results indicated that hope and happiness could predict students’ academic buoyancy. Also, happiness has a mediating role in the relationship between hope and academic self-efficacy, on the one hand, and academic buoyancy, on the other side. Hence, it could be concluded that by increasing the level of hope and academic self-efficacy, happiness can be increased, thereby helping to improve the academic Buoyancy of students and enhance their ability to solve their educational challenges and obstacles.

  Keywords: Hope, Self-efficacy, Academic buoyancy, Happiness, high-school student
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo*, Ali Akbar Soleimanian, Marziyeh Torkamani Pages 31-40

  Social well-being affected by personal and occupational contexts' changes. The purpose of this study was to compare social well-being in male and female teachers at the threshold of retirement according to some demographic characteristics. In causal-comparative research, a total of 138 (59 female and 79 male) teachers from North Khorasan province who had a work experience of 26 years old were selected by multistage random sampling method and completed demographic checklist and social well-being scale (Keyes, 1998). Data analysis was performed by multivariate covariance analysis with SPSS.16 Software. The results showed that by eliminating the effect of demographic characteristics, gender differences in integration, contribution, and social coherence are significant (P≤ 0.05) and male teachers have a higher mean. The findings of this study showed that social well-being varies among male and female teachers and demographic characteristics have a moderating role in this regard.

  Keywords: social well-being, retirement, gender, teachers
 • Fateme Zarein*, Arman Azizi, Mohammad Hossein Fallah, Najme Sadrpooshan Pages 41-48

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of parental education based on the prevention of the appearance of early maladaptive schemas on the resilience of mothers with children with attention deficit hyperactivity disorder. The research method was a quasi-experimental design with the pretest-posttest design with the control group. The population consisted of all mothers with ADHD children referred to counseling centers of Yazd city. Thirty persons of them were selected by convenience sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. Both groups were evaluated in two stages (pre-test and post-test) and completed the Conor and Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The experimental group subjected to 10 parenting training sessions for 90 minutes, based on the prevention of the emergence of early maladaptive schemas, and the control group remained in the waiting list. Data were analyzed using covariance analysis with SPSS software. The results showed that parental education based on the prevention of the appearance of early maladaptive schemas was effective on the resilience of mothers with ADHD children.

  Keywords: parenting education based on prevention, early maladaptive schemas, resilience, and attention deficit, hyperactivity disorder
 • Roholah Solat, Manijeh Firoozi* Pages 49-60

  Video games are the most modern and sophisticated form of media in the present, which attracts millions of children and adults worldwide. The various effects of different types of video games on the psychological characteristics of gamers have been studied over the years. The serious effects of these games on cognitive and emotional characteristics such as memory, concentration, visual-motor skills, reasoning, problem solving, depression and psychological well-being lead to appliy them for cognitive rehabilitation and improve skills in amateur gamers such as elderly people with cognitive decline and patients with Alzheimer's. In this review article that conducted in 2019, the manuscripts were searched from the Web of science, PubMed and Scopus databases. All articles were in English, and researches have entered the process of analysis that carried out since 2000 to now. The results showed that video games improve performance and rehabilitation in individuals through sensory, cognitive and emotional effects. The first group of studies focused on progress in basic visual processes, consciousness and attention, enhancement of executive function and improvement in occupational skills in all ages. The second group of researches focused on preventing mental decline and memory loss related to aging, impact The positive effects of active games on visual-motor skills of eldrely, as well as the promotion of self-esteem, emotional balance and social skills through online games. The results of the present study show that video games play a role in improving the cognitive abilities of individuals, especially the elderly, more than previously thought.

  Keywords: Video Games, Cognitive Skills, Rehabilitation, aging
 • Kazem Amani*, Ghader Naeimi Pages 61-68

  Emotion regulation expresses the psychological and behavioural processes through which individuals affect their own and others’ feelings. The purpose of this study is to determine the effectiveness of emotional regulation training on test anxiety and processing efficiency among high school girl students. The research is carried out using a quasi-experimental design. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Information Processing Index (IPI) were used as research tools. All the female students of Varzeghanhigh school (n=44; sample=22, control=22) during 2017-18 school year were selected as the population of this study using simple random. Participants in the experimental group received emotion regulation training based on Grass model. The training included 8 sessions per hour twice a week. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Data analyses showed that emotional regulation training was effective for test anxiety and processing efficiency. Thus, emotion regulation skills can be offered to students for enabling them to manage their emotions, anxiety in particular, at school.

  Keywords: emotion regulation, test anxiety, processing efficiency
 • Keywan Lotfi, Aras Rasouli* Pages 69-76

  This research was conducted with the aim of determining the relationship between marital quality and satisfaction of basic psychological needs with marital communication patterns by mediation rule of marital intimacy. This study is a descriptive-correlation research by path analysis method. The statistical population of the present study included all marital workers of Kermanshah in the academic year of 2017-18. The sample size in this study was 400 (200 females and 200 males), which was selected by available sampling method. To collect data, four questionnaires A: Communication Patterns (CPQ), B: Marital Intimacy Scale (MIS- 17, and C: Marital Quality Scale (RDAS) were used. A questionnaire was used to satisfy the basic needs of the subject. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation, mean) and inferential statistics (path analysis) were used and analyzed by AMOS statistical software. The results showed that the relationship between the satisfaction of basic needs and marital quality with the pattern of mutual constructive relationship with marital intimacy mediation was 0.63, with the mutual avoidance pattern by marital intimacy (-0.65) and the relationship of expectation / withdrawal with mediation of intimacy Marriage was equal to -0.52, which is more than the direct relation of marital quality and satisfaction of basic needs with communication patterns. Accordingly, the effect of marital intimacy mediation was significant (P = 0.05). Based on the findings, it can be concluded that marital intimacy can play a positive role in promoting the relationship between marital quality, satisfaction of psychological needs and marital communication patterns.

  Keywords: marital quality, satisfaction of basic psychological needs, marital communication patterns, marital intimacy
 • Aras Rasouli*, Saeed Rahedeh Pages 77-84

  The purpose of this study was to predict sleep quality based on stress, anxiety and depression variables among students of Kermanshah University of Medical Sciences. The method of this research is descriptive correlation. In this research, the statistical population of all students of Kermanshah University of Medical Sciences in the academic year of 1995-96 is about 5000 people. The sample of the study, based on the Morgan table, was 360 people who were randomly selected from the cluster. The instruments used in this research were Pittsburgh Sleep Quality Scale (1989), Ahwaz Anxiety (1995), Beck Depression (1996), and Sefarzadeh Stress (2000). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regressions. There is a significant positive correlation between the qualities of sleep in students. There is a significant positive relationship between anxiety and sleep quality in students. There is a significant positive correlation between depression and quality of sleep in students. The variables of stress, anxiety and depression can positively and significantly predict the quality of sleep.

  Keywords: sleep quality, stress, anxiety, depression
 • Masoud Gholamali Lavasani, Fatemeh Sadat Mirhosseini*, Azam Zare Mirak Abad, Zahra Motahari Nasab Pages 85-92

  Academic performance, especially in adolescents with many changes, is important. The purpose of this study was to investigate the predictive role of fundamental psychological needs and cognitive emotion adjustment in academic performance of students. A total of 329 high school students (157 girls and 162 boys) participated in this study. The data gathering tool was a basic psychological needs questionnaire and cognitive emotion regulation strategies. The results of this study showed that fundamental psychological needs have a positive correlation with academic performance. Also, the results indicated the role of autonomy, belonging and competence in predicting students' academic performance. Therefore, it is necessary to lead psychological interventions to meet basic psychological needs in the field of adolescent academic performance.

  Keywords: Academic performance, Basic psychological needs, Cognitive Emotion regulation
 • Vahideh Dehaqin*, Elahe Hejazi Pages 93-102

  In each educational system, learning is of great importance, and the use of all strategies in the education system is all set in advance to achieve the goals. Improving students' learning and success is one of the important indicators in education assessment and is also one of the important factors in the development of countries. The real fact is that all the amazing advances made by man in today's world are the result of learning. Human beings acquired their learning abilities through education, and through their learning, they would develop their thinking, and their mental capabilities would be activated. Therefore, it can be concluded that all human progress is achieved through learning. It is necessary to pay particular attention to the factors affecting it. The research method is a review and includes articles and applied studies in relation to self-efficacy, self-regulation and five major personality factors with learning. In this study, the relationship between self-efficacy and self-regulation and the five major elements of personality through learning are discussed. This article attempts to highlight research on self-efficacy, self-regulation and personality traits on learning to bridge the gap in research and to find more research opportunities in these areas. This article attempts to highlight studies on the relationship between self-efficacy, self-regulation and personality traits with learning to bridge the gap in research and find more research opportunities in this field. According to research findings, it is important to pay attention to factors such as self-efficacy, self-regulation and personality traits in students' learning, and it is possible to increase the probability of realizing the cultivation goals through training these abilities. Therefore, educational researchers can consider the role of these variables in relationship with learning in experimental researches, so with testing the proposed results of this research, a step towards better realization of learning is to be taken.

  Keywords: Self-efficacy, Self-regulation, Five-factor model of personality, learning
 • Zohreh Mousavi Amirabad* Pages 103-110

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Image Relationship Therapy on communication patterns and marital burnout in couples. The purpose of this study was applied and its method is the experiment was semi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with the control group. In this research, the sampling method of couples referring to counseling centers in Tehran was voluntary sampling. The sample included 30 volunteers in Tehran who were placed in two groups of 15 (Couples) and 15 (Couples) they got. Then, for the experimental group, Image Relationship Therapy was performed in 10 sessions in a group. However, for the control group, meetings did not take place. The data were collected using Marital Burnout Questionnaire (Pines,1996) and Communication Patterns Questionnaire (Christensen & Sullaway,1991). Data analysis was performed using repeated measures analysis of variance. The results showed that Image Relationship Therapy is effective on increasing the constructive communication model and reducing the mutual avoidance communication patterns, relationship between the expectation of retirement and marital Burnout of couples, and this effect persists until follow up. According to the results, it is suggested that training workshops Communication imagery is being set up in counseling centers and family education classes to use these tutorials to further improve communication patterns and reduce couples marital Burnout.

  Keywords: Image Relationship Therapy, Communication Patterns, Marital Burnout
 • Zahra Mirzaei Gharehlar*, Hamidreza Hatami Pages 111-118

  The academic resilience is one of the components that relates to academic achievement. The purpose of this study was to prediction of academic resilience based on sense of belonging to school and academic engagement in female students. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the female students’ high school of 5th district Tehran city in year academic 2017-2018 to 261 female students. According to cluster random sampling method, 200 female students were selected as samples and they were asked to fill in the questionnaires academic resilience of Samuels (2004), sense of belonging to school scale of Brew, Beatty & Watt (2004) and academic engagement scale of Fredricks, Blumenfeld & Paris (2004). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression simultaneously. Findings showed that there was a positive and significant correlation between academic resilience with sense of belonging to school and academic engagement in female students. Regression analyses also revealed that 65/2 of variance of academic resilience was explained by sense of belonging to school and academic engagement in female students. It is recommended that training sense of belonging to school and academic engagement can increase academic resilience of female students.

  Keywords: Academic Resilience, Sense of Belonging School, Academic Engagement
 • Maryam Safara*, Mina Khanbabaee Pages 119-128

  The aim of this study was examine the moderating effect of gender in the relationship between Islamic lifestyle with Positive mood and mental health. The methodology of research was descriptive-correlation study. The study population consisted of between 5000 male and female students of Islamic Azad University in Saveh branch 2014-2015 in school year. Finally, about 350 of them were selected through Stratified random Method as a statistical sample. The research instruments included Islamic lifestyle questionnaire, and Oxford Questionnaire of Happiness (Argyle and Loo,1990) were used. For data analysis, Pearson’s correlation test and multiple hierarchical regressions were performed, using SPSS-20. The results showed that there was a significant positive relationship between an Islamic lifestyle with Positive mood and mental health. Gender as a moderating variable hadn’t effect in the relationship between an Islamic lifestyle with positive mood and mental health. According to the results, one can say When Students behave according to an Islamic lifestyle, then the positive mood and mental health will be increased. Therefore because of importance of Islamic life style in whole of human life in providing mental health and positive moods, suggested that concern in planning for individual and social program.

  Keywords: Islamic lifestyle, Positive mood, mental health, students
 • Khodamorad Momeni, Ali Moullaei Pardeh, Shima Abbasian* Pages 129-138

  The aim of this research was to determine the correlation of job hardship perception and wellbeing with job adjustment of teachers of exceptional children. This research was a description of Correlation type such that the statistical population of the study include all of the teachers of exceptional student of the west provinces of Iran (Ilam, Lorestan. Kermanshah, Kordestan). For this respect, a sample of 196 person were selected in a  multi- stage clustering  method and  the questionnaires of  job hardship perception and wellbeing and  job adjustment were handed  among  them.  The gathering data were analyzed using SPSS 19, the Pearson correlation index and regression analysis. Data analyze showed that there is a significant Correlation between job hardship perception and wellbeing with job adjustment. There is also significant correlation between sub components of psychological wellbeing with job adjustment. Based on the results present study and the previous studies it can be said that the difficult conditions of exceptional children training high job hardship perception and low wellbeing have significant role in reduction of  job adjustment of  the teachers.

  Keywords: job hardship perception, wellbeing, job adjustment, exceptional children teacher
 • Reza Shabahang*, Manizhe Firoozi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Seyyedeh Farnaz Sedighian Pages 139-148

  Body image as an attitude towards the body, consisting of thoughts, emotions and body-related behaviors, is one of the phenomena that can be affected by celebrity worship and parasocial interaction with celebrities. Therefore, the purpose of this study was to predict body image concerns based on celebrity worship and parasocial interaction with celebrities in Guilan University students. The statistical population of this study was all students of Guilan University in the academic year 2018-2019, of which 300 students were selected by convenience sampling. For collecting data, body image concern inventory (Littleton et al, 2005), celebrity worship attitude (McCutcheon & et al, 2002), and celebrity parasocial interaction scale (Bocarnea & Brown, 2007) were utilized. Finally, data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results of the study indicated that celebrity worship and parasocial interaction with celebrities have significant correlations with body image concern (p< 0/001). Also, the results of present study showed that celebrity worship and parasocial interaction with celebrities can predict body image concern. The results of the research indicate that increasing the level of celebrity worship and parasocial interaction with celebrities’ prompt to the significant increase in body image concerns.

  Keywords: Celebrity worship, Parasocial interaction with celebrity, Body image concern
 • Anbar Sadighi, Ghorban Fathiaghdam*, Haydeh Saberi Pages 149-156

  This paper aims at predicting the quality of life, based on mental toughness and organizational commitment. The participants of this study are firefighters working in Tehran in 1397 from different fire stations, among which 150 selected by multistage cluster sampling method. Means of questionnaires conduct the research. The questionnaires used in this study was Quality of life (SF-36), Allen & Mayer’s organizational commitment (OCQ) and mental toughness (MTQ 48). We use the Pearson correlation tests and multivariable regression to analyses the data. The result shows that there is a direct signification correlation between mental toughness and quality of life. Moreover, our analysis reveals that the quality of life can predict by mental toughness and independent variables can define organizational commitment as %17 of the variance in quality of life variable.

  Keywords: Quality of life, mind toughness, organizational commitment, firefighters
 • Bahman Akbari, Azadeh Forget* Pages 157-164

  Internet addiction is one of the common problems among adolescents and young people, and annually causes irreparable damage to their health. The purpose of this study was to investigate the relationship between self-awareness and personality traits with Internet addiction in Meshkin plain adolescents in Karaj.The present study was descriptive and correlated. The statistical population consisted of high school students of Meshkin Dasht of Karaj in 2017. 120 subjects were selected by cluster sampling. They included Internet addiction questionnaire, neo-factor five scale and self-awareness questionnaire, all of which had standard validity and reliability. They can respond The results of this study showed that there is a negative and significant relationship between online addiction and self-knowledge in students. There is a negative correlation between addiction to the Internet and the four attributes of extraversion, flexibility, consistency and conscientiousness. There is a significant relationship between addiction to the Internet and the psychological neuroticism of a positive and significant relationship. Also, the results of regression analysis showed that predictive variables in the four steps of regression of 0.44 of the variance of Internet addiction in students significantly. The present results support the importance of the characteristics of the five factors and self-awareness in predicting the Internet addiction in the students. Accordingly, the implementation of the program in this direction Workshop to increase self-esteem based on predictive variables is suggested.

  Keywords: self-awareness, personality traits, internet addiction, adolescents
 • Kamran Pourmohammad Ghouchani*, Simin Arab Pages 167-175

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of compassion-focused group therapy on rumination and loneliness in women with premenstrual syndrome. The research method was semi-experimental with pretest-posttest and control group design. The research population consisted of all women referred to a maternity ward of Mashhad during the first six months of the year 2018. 115 cases were selected by sampling. They were assigned to Staner's Premenstrual Screening Questionnaire (2003). Thirty women who were diagnosed with premenstrual syndrome disorder were selected based on this questionnaire and were randomly assigned to the same experimental and control groups. Participants in the experimental group received a program focused on compassion in eight 90-minute sessions (one week's session); the control group was placed on the waiting list. Data collection was done by Nulen-Hauksima and colleagues (1991), and social and emotional loneliness of adults (Diltomaso & et al., 2004). To analyze the data, multivariate analysis of covariance analysis was used. The findings of this study showed that by controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups in ruminant variables, loneliness and its components: romantic loneliness, family loneliness, and loneliness has it. The results show that the use of compassionate therapy techniques is effective in reducing the symptoms of rumination and loneliness in women with premenstrual syndrome.

  Keywords: compassion-focused therapy, loneliness, rumination, premenstrual syndrome
 • Seyede Zahra Seyedi*, Mehdi Shah Nazari Pages 179-188

  The purpose of this study was to predict the sexual satisfaction of married women based on marital adjustment, communication patterns, and emotional regulation. The present research is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all married women aged 25 to 50 years in the field of psychology and education at the Azad University of Science and Research Branch in the second semester of 2017-18. Their total number was estimated to be 220. In order to determine the sample size based on the Morgan table, the number of samples was estimated to 136, and selected by using available sampling method and were selected by Hudson's Sexual Satisfaction (1981), Marriage Adjustment by Locke Wallace (1959), Christensen Communication Patterns And Salvi (1984) and the Cognitive Critical Settlement of Craigie et al. (2002). Data were analyzed by SPSS software version 22 using variance analysis and multivariate regression. The findings of the research showed that the components of communication patterns could predict sexual satisfaction in married women; among them, the largest share is related to the elements of the discussion of the problem, the time of creation Problem and debate about the issue. The results also showed that the marital adjustment variable could predict the sexual satisfaction in a significant amount in married women, and the emotional adjustment variable and its components include self-denial, the other blaming (with the highest rate), positive concentration; Adoption and catastrophic (lowest) rates in married women have a significant role in predicting their sexual satisfaction.

  Keywords: Sexual satisfaction, marital adjustment, communication patterns, emotional adjustment, married women
 • Mohammad Alipour*, Mohsen Ayati, Faeze Soorgi Pages 189-198

  In the Shahab National Plan, which is aimed at identifying students' talent in primary schools, the teachers' opinion is the sole criterion for being superiorly talented. While the experience of other countries shows that a variety of criteria and sources, such as parents' opinions, should be considered. Therefore, the purpose of the present study is determining the correlation between teachers' opinion and parent's opinion regarding students' talents; which would help develop information sources and the use of Shahab plan instrument. The research method was descriptive-correlational, and The statistical population of the study was all teachers and parents of the second primary school in Birjand city, which sample of 364 people was selected based on the cluster-type method and Morgan table. The research tool is the standard checklist of the Shahab Plan, which validity and reliability of this checklist have been confirmed in the research of Azadegan (1394). Data analysis was performed at two levels of descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation. The findings of this study showed that there is a significant correlation between teachers' and parents' perceptions in dynamic-sportive, social, cultural-religious, mathematical, verbal talent and students' general talents, and in other cases, there is no correlation. Parents also gave better scores in all potential areas to their children than teachers. The result of the research shows low agreement between teachers and parents regarding some talented regions, indicates that either the two groups do not share the same understanding of the questions on the "talent checklist", or the characteristics of the current instrument is such that must be reevaluated and revised in order to be useful for both teachers and parents.

  Keywords: talent, Shahab plan, teachers, parent
 • Mohammad Hassani*, Mehdi Najjari, HASSAN Roshani Ali Benasee, Afshar Kabiri, Akbar Mahmudi Marjanian Pages 199-208

  The present study aimed to investigate the Relation of professional, personal, support, and task factors dimensions on professional learning activities of male secondary school teachers of Urmia Education Department (District 1) during the academic year 2017-2018. This applied and descriptive-survey research study in terms of its aim and method. The target population included 336 teachers out of which 180 samples were determined and selected to participate in the survey using Krejcie and Morgan Table (1970) and simple random sampling technique, respectively. The data was collected through a tailor-made questionnaire. Simple and multiple regression analysis (enter method) was applied to analyze the obtained data. The results of the study showed that job independence, diversification, pressure, and status dimensions were related to technical factor; also, mental fatigue and preparation aspects were associated with the personal element. Moreover, peer and superior support dimensions were correlated with the support factor. Finally, task factor was found to predict professional learning activities of the teachers. Therefore, according to the findings, teachers' professional learning activities could be predicted by the dimensions of the job, personal, support, and task factors. That requires special attention to the mentioned factors in teacher training courses and also in-service teacher training programs.

  Keywords: Teachers, Professional learning activities, Secondary school
 • Fatemeh Manafi*, Gholamreza Dehshiri Pages 209-216

  The impact of family function, especially cohesion and adaptability in the regulation of children’s emotion, can have significant implications for the development of their next relationships, including intimate relationships in early youth. The aim of this study was to determine the role of family cohesion and flexibility and emotions regulation in predicting social intimacy. For this purpose, 216 female students of Shiraz University and Al-Zahra University were selected by convenience sampling method and they respond to the family cohesion and adaptability scale, affective style questionnaire and social intimacy scale. The results showed that social intimacy has a significant positive correlation with the family cohesion and adaptability and with the all subscales of affective regulation. Also, regression analysis showed that family adaptability and affective regulation have a significant role in predicting social intimacy. In general, in cohesive and adaptive families, children are equipped with tools for rearranging or balancing emotions which help them succeed in managing their daily lives and establish intimate relationships with others.

  Keywords: family cohesion, adaptability, social intimacy
 • Somaye Mohammadnia, Mehran Mohammadnia* Pages 217-224

  The purpose of this research was to study the relationship between Early maladaptive schemas and Resilience with Life satisfaction in students. This study was applied descriptive-survey and correlational method. The statistical population of the study was the whole students of the Islamic Azad University of Bojnourd Branch in (2016-2017), and the selected statistical sampling was consists of 360 students selected by stratified random sampling. The tools used for collecting data included the questionnaires of Diener & et al. Life Satisfaction (1985), Connor & Davidson Resilience (2003) and Young Early Maladaptive Schemas (1998). Data analyzed by descriptive statistics; mean and standard deviation and Inferential Statistics; step-wise regression analysis and Pearson coefficient correlation. The results of the Pearson coefficient correlation indicated that early maladaptive schemas and resilience with life satisfaction correlated significantly among students as well as The regression results showed that early maladaptive schemas and resilience could predict life satisfaction significantly.

  Keywords: Life Satisfaction, Early Maladaptive Schemas, Resilience, Students