فهرست مطالب

سلامت و بهداشت - سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا پورخباز، امیر زیدی، فرزاد مهرجو** صفحات 396-410
  زمینه و هدف

  نیترات به دلیل حلالیت بسیار بالای آن به آسانی به درون خاک و سپس آب های زیرزمینی نفوذ می کند. آب های سطحی مانند دریاچه ها، مخازن و رودخانه ها در معرض آلودگی با نیترات هستند. فرآیندهای فتوکاتالیستی به دلیل اکسیداسیون کامل، عدم تشکیل متابولیت های چند سیکله و در دسترس بودن کاتالیست ها از قابلیت بالایی برای حذف نیترات برخوردار هستند. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از فتوکاتالیست نانوذره دی اکسید تیتانیوم تحت تاثیر نور فرابنفش (UV) بود.

  روش کار

  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی در یک راکتور به حجم 1 لیتر و حاوی 250 میلی لیتر نمونه با منبع تابش لامپ فرابنفش UVC دارای توان مصرفی 9 وات انجام شد. همچنین از روش آماری سطح پاسخ CCD که یکی از روش های استاندارد RSM می باشد، برای بررسی فاکتورهای pH، مقدار نانوذره دی اکسید تیتانیم، غلظت نیترات و زمان تماس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که که حذف نیترات از محلول های آبی تحت تاثیر عواملی از جمله زمان تماس تابش نور فرابنفش، غلظت نیترات، مقدار نانوذره و pH می باشد. شرایط بهینه حذف نیترات براساس مدل مناسب به دست آمده از روش آماری سطح پاسخ شامل 55/0 گرم بر لیتر نانوذره دی اکسید تیتانیم، 15/35 میلی گرم بر لیتر غلظت نیترات، pH برابر با 5 و زمان تماس 02/50 دقیقه برابر با 59/62 درصد بود.

  نتیجه گیری

  فرآیند مورد استفاده در این مطالعه با توجه به شرایط در نظر گرفته شده قادر به حذف نیترات از محلول‫های آبی می باشد و تغییر دادن شرایط آزمایشگاهی می تواند در حذف آن موثر باشد. همچنین این فرآیند می تواند به عنوان یک راهکار اقتصادی و عملی برای حذف نیترات از آب آشامیدنی توصیه شود.

  کلیدواژگان: نیترات، فتوکاتالیست، فرابنفش، نانوذره دی اکسید تیتانیم، محلول های آبی
 • فاطمه یوسفیان، کاظم ندافی ** صفحات 411-426
  زمینه و هدف

  استانداردهای محیط زیستی، معیارهای کمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب هستند. یکی از راهکارهای بهبود کیفیت هوا، استفاده از حدود مجاز منطقی جهت جلوگیری از افزایش آلاینده های هوای آزاد، بیش از ظرفیت جو می‫باشد. از سوی دیگر این استانداردها نقش موثری در ارزیابی برنامه های کاهش آلودگی هوا ایفا می‫کنند.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک بررسی کتابخانه ای و توصیفی است. در ابتدا رهنمودها و استانداردهای کیفیت هوای آزاد تدوین شده در نقاط مختلف جهان توسط سازمان بهداشت جهانی ، آژانس حفاظت محیط زیست امریکا، سازمان مدیریت کیفیت هوای اروپا، شورای ملی تحقیقات پزشکی و بهداشت استرالیا و دولت فدرال کانادا به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به روند کار در سایر مناطق، کاستی های تدوین این استانداردها در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی وضعیت تدوین استانداردها و رهنمودها در برخی نقاط جهان نشان داد که هرچند سازمان‫ها در روش‫های تدوین استاندارد باهم تفاوت‫هایی دارند اما دارای الگوهایی اصولی و منطقی جهت تدوین استانداردها در مناطق خود می‫باشند. تمامی استانداردهای بررسی شده بر پایه مطالعات اپیدمیولوژیک و اثر آلاینده ها بر سلامت انسان تدوین شده اند. البته WHO در تدوین این رهنمودها از روش ارزیابی خطر کمی استفاده نکرده و تدوین استانداردها بر اساس رهنمودهای خود را منوط به در نظرگرفتن فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سلامتی و محیطی مختص هر منطقه می‫داند.

  نتیجه گیری

  با توجه به بررسی انجام گرفته، تدوین استاندارهای هوای آزاد در ایران نیازمند چارچوبی منطقی و علمی باشد.

  کلیدواژگان: استاندارد اولیه و ثانویه، رهنمود کیفیت هوا، سلامت انسان، ارزیابی خطر، مواجهه
 • مجید‫ هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فرشته خدری، سعید فدایی، نظام الدین منگلی زاده نجفی، حامد محمدی، ایمان پارسه، سعید پرستار** صفحات 427-444
  زمینه و هدف

  زایلن به طور وسیعی به عنوان حلال در صنایع رنگ، چرم، ساخت حشره کش ها و سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که می‫تواند باعث آلودگی منابع آب گردد. فرآیند جذب یکی از معمول‫ترین فرآیندها محسوب می‫شود که برای تصفیه محلول‫های آبی آلوده به زایلن مورد استفاده قرار می‫گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه راندمان حذف و ایزوترم‫های جذب زایلن سه جاذب نانوذره مغناطیسی (نانوذره آهن)، نانولوله کربنی تک جداره (SWCNT) و جاذب هیبریدی نانولوله کربنی تک جداره- نانوذره مغناطیسی (SWCNT-MN) بود.

  روش کار

  متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل غلظت زایلن، دز جاذب، زمان تماس و pH می‫باشد. در این مطالعه در مدت زمان 2 تا 20 دقیقه، میزان حذف زایلن توسط نانوراکتور هیبریدی SWCNT-MN ارزیابی گردید. برای بهینه سازی متغیرهای حذف زایلن از نرم افزار Design Expert از طریق روش Taghochi OA استفاده گردید. ایزوترم جذب زایلن توسط نرم افزار ISOFIT بررسی شد. اندازه گیری زایلن نیز با دستگاه GC/MS انجام گردید.

  یافته ها

  راندمان حذف زایلن توسط نانوذرات مغناطیسی (مگنتیک) Fe3O4، SWCNT و نانوراکتورهای SWCNT-MN به ترتیب 8/99، 2/99 و 9/99 درصد بود. بررسی ایزوترم جذب زایلن این سه جاذب نشان داد که ایزوترم GLF مناسب‫ترین ایزوترم جذب برای هر سه جاذب می‫باشد.

  نتیجه گیری

  راندمان حذف زایلن توسط نانوراکتورهای SWCNT-MN با راندمان ستون نانو مغناطیسی اختلاف معنی داری نداشت ولی راندمان حذف زایلن توسط ستون نانوراکتورهای SWCNT-MN و ستون نانو مغناطیسی اختلاف معنی داری با راندمان ستون SWCNT داشت. همچنین مقایسه ظرفیت جذب جاذب های مورد استفاده نیز نشان داد که نانوراکتورهای SWCNT-MN دارای ظرفیت جذب بیشتری از نانوذرات مغناطیسی و SWCNTS می باشند.

  کلیدواژگان: زایلن، نانولوله کربنی تک دیواره، نانوذره آهن، نانو راکتور، جذب، محلول های آبی
 • مهدی شهرکی*، سیمین قادری صفحات 445-456
  زمینه و هدف

  علیرغم اهمیت و تاثیر سلامت و آموزش در رشد اقتصادی کشورها، جهت ارتباط بین سلامت و آموزش برای سیاستگذاری بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه علیت بین آموزش و سلامت در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در ایران است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی و کاربردی بود که در سطح ملی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای کشور ایران انجام شد. آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از نوع سری زمانی سالانه است و برای سال های 2017-1990 از وب سایت بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل تصحیح خطای برداری و آزمون های مورد نیاز در نرم افزار Eviews 10 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که یک بردار هم جمعی برای تابع سلامت ایران در سال های مورد بررسی وجود دارد یعنی میزان سلامت فعلی نه تنها تابعی از متغیرهای مستقل مدل است بلکه تابعی از متغیرهای سلامت و آموزش در دوره های قبلی نیز است. همچنین در کوتاه مدت و بلند مدت تعداد سال های تحصیل علیت امید به زندگی و امید به زندگی علیت سال های تحصیل در ایران است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج بهداشتی سرانه تاثیر مثبت و متغیر تولید دی اکسید کربن سرانه تاثیر منفی بر امید به زندگی داشتند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج تحقیق رابطه علیت دو طرفه بین آموزش و سلامت در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران وجود دارد بطوری که در کوتاه مدت و بلند مدت افزایش آموزش می تواند منجر به بهبود وضعیت سلامت، و بهبود وضعیت سلامت می تواند منجر به افزایش آموزش و تحصیلات شود. بنابراین سیاست های بخش های آموزش و سلامت مکمل یکدیگر هستند.

  کلیدواژگان: سلامت، آموزش، علیت، مدل تصحیح خطای برداری
 • محسن برغمدی*، مژده خواجه لندی صفحات 457-467
  زمینه و هدف

  امروزه اندازه گیری دقیق حجم فعالیت بدنی و ارزیابی آمادگی جسمانی به منظور ارتقای سطح بهداشت جامعه ضروری می باشد، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با شاخص های آمادگی جسمانی کارکنان ادارات مشهد بود.

  روش کار

  در پژوهش حاضر تعداد 3737 آزمودنی با دامنه سنی بین 20 تا 60 سال (2559 مرد و 1178 زن) برای بررسی وضعیت تن سنجی و آمادگی جسمانی به صورت در دسترس انتخاب و داوطلبانه شرکت کردند. اندازه‫گیری های تن سنجی و ترکیب بدن نظیر قد، وزن، BMI، WHR و درصد چربی بدن همه آزمودنی ها به دست آمد. آزمودنی ها بر اساس BMI به 4 گروه: زیر وزن نرمال (5/18>BMI)، دارای وزن نرمال (9/24-5/18=BMI)، دارای اضافه وزن (9/29-25=BMI)، و چاق (30< BMI) تقسیم شدند. سطح آمادگی جسمانی آزمودنی ها نیز توسط آزمون‫های استقامت قلبی عروقی، استقامت عضلانی، قدرت، انعطاف پذیری و تعادل مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین شاخص ها و از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  براساس یافته ها درصد چربی در آقایان به طور معنی داری کمتر از بانوان است (001/0>p). بیشترین نمایه توده بدنی در آقایان با 9/42 درصد بین 9/29-25=BMI قرارگرفت و در بانوان با 5/36 درصد بین 9/24-5/18=BMI قرارگرفت. همچنین بین شاخص‫های آنتروپومتریک و حداکثر اکسیژن مصرفی در آقایان و بانوان ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0p<). علاوه بر این ارتباط معنی داری بین استقامت قلبی- عروقی (001/0=p)، انعطاف پذیری (037/0=p)، زمان عکس العمل (041/0=p) و زمان تعادل ایستا (024/0=p) در بین آقایان و بانوان وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که میزان درصد چربی و نمایه توده بدن بیشتر، با سطح آمادگی جسمانی پایین‫تر مرتبط است. به نظر می رسد که آگاه سازی در زمینه چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن و تشویق افراد به انجام فعالیت بدنی می‫تواند در کاهش شیوع چاقی شکمی و بیماری های وابسته به آن موثر باشد.

  کلیدواژگان: چاقی، شاخص های آمادگی جسمانی، کارکنان، درصد چربی بدن
 • قاسم زارعی*، حافظ زارعی صفحات 468-479
  زمینه و هدف

  امروزه گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی در دنیا است. به علت موقعیت منطقه ای، نیروی متخصص و مراکز درمانی با کیفیت، گردشگری پزشکی یکی از حوزه هایی است که ایران در این زمینه مزیت رقابت بالایی دارد. علیرغم این مزیت ها تبدیل نشدن به برند گردشگری، یکی از مشکلات در جذب مشتریان است. در همین راستا این مقاله به بررسی چالش های اساسی فراروی برندسازی گردشگری پزشکی پرداخته است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش کیفی است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 16 نفر شامل دو گروه متخصصین حوزه گردشگری و پزشکی و گردشگران پزشکی در استان اردبیل با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  در تحلیل داده ها تعداد 37 مفهوم از کل مصاحبه ها استخراج شد و نهایتا این مفاهیم در کدگذاری انتخابی در شش گروه چالش های زیرساختی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی، اخلاقی، ترویجی، و رقابتی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، در برندسازی گردشگری پزشکی اردبیل، چالش های اساسی شناسایی شده و مفاهیم مربوطه به هر حوزه بایستی مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: برندسازی، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، تئوری داده بنیاد
 • خدیجه نصیری *، مرتضی بهنام موحد، میلاد جعفری، سولماز پورحمزه صفحات 480-488
  سابقه و هدف

  جمعیت سالمندان جهان در حال افزایش است. اختلال خواب یکی از مشکلاتی است که به موازات کهولت سن ایجاد شده و سبب کاهش تدریجی کیفیت زندگی فردی در سالمندان می‫شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در  سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال در سال 1395 بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که بر روی 409 نفر از سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت خواب شرکت کنندگان در مطالعه 31/3±61/8 می‫باشد. نمره کیفیت خواب در زنان بالاتر از مردان بود و مردان کیفیت خواب بهتری داشتند، اما ارتباط آماری معنی‫داری بین دو جنس مشاهده نشد. همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خواب سالمندان نشان داد که بین سن و تعداد فرزندان با کیفیت خواب ارتباط آماری معنی‫داری وجود نداشت، اما بین سایر متغیرها از قبیل وضعیت تاهل، شغل، درآمد و بخش بستری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<).

  نتیجه گیری

  مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان ضعیف می‫باشد که با برخی از متغیرهای زمینه ای ارتباط مستقیم دارد. انجام اقداماتی در بیمارستان‫ها در جهت کاهش اختلالات خواب ضروری به نظر می‫رسد.

  کلیدواژگان: سالمندان، کیفیت خواب، بیمارستان
 • رویا عسکری *، امیر حسین حقیقی، ندا بدری صفحات 489-503
  زمینه و هدف

  دیابت ملیتوس به عنوان یک بیماری متابولیک با اختلال در شاخص مقاومت به انسولین و فاکتورهای قلبی- عروقی همراه است. هدف تحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی و مصرف مکمل زنجبیل بر استقامت قلبی- تنفسی، ترکیب بدن و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق دیابت نوع دو بود.

  روش کار

  تعداد 60 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع دو و دارای پرونده پزشکی در انجمن دیابت سبزوار در سال 1395، (سن: 20/5±2/49 سال، شاخص توده بدنی: 01/3±98/30 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند: گروه های تمرین ترکیبی شدت بالا (تمرین مقاومتی 75 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و تمرین استقامتی 70 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه) با مصرف مکمل زنجبیل و دارونما، گروه های تمرین ترکیبی شدت متوسط (تمرین مقاومتی 50 تا 74 درصد یک تکرار بیشینه و تمرین استقامتی 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه) با مصرف مکمل زنجبیل و دارونما. در گروه های مکمل، روزانه کپسول های 800 میلی گرمی پودر ریزوم زنجبیل و در گروه های دارونما، کپسول های حاوی آرد گندم در دو نوبت مصرف شد. 24 ساعت قبل و بعد از 12 هفته دوره تمرینی، شاخص های لیپیدی (LDL،HDL ، TG، Chol)، شاخص های بیوشیمیایی (انسولین، گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله)، ترکیب بدنی و استقامت قلبی تنفسی سنجیده شد. داده ها با آزمون Anova یکسویه و در سطح معنی داری 05/0>p بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند در تمامی گروه های تمرینی شاخص های ترکیب بدنی، لیپیدی و استقامت قلبی- تنفسی بهبود معنی داری یافت (05/0>p)؛ اما در بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقاومت به انسولین در گروه تمرین شدید+ دارونما و تمرین متوسط+ مکمل نسبت به تمرین شدید+ مکمل کاهش معنی داری داشت (05/0>p). مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله نیز در گروه تمرین شدید+ دارونما و تمرین شدت متوسط+ دارونما نسبت به تمرین متوسط با مکمل پایین‫تر بود (05/0>p). مقادیر گلوکز خون در گروه های تمرین شدید با و بدون مکمل و تمرین با شدت متوسط+ دارونما نسبت به تمرین با شدت متوسط+ مکمل کاهش معنی داری داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین با هر دو شدت در مقایسه با مصرف مکمل بر بهبود شاخص های ترکیب بدنی، لیپیدی، استقامت قلبی- تنفسی و برخی شاخص های گلیسمی تاثیر بهینه ای داشته است. گرچه تمرین با شدت متوسط به همراه مکمل نسبت به سایر گروه ها در بهبود حساسیت انسولینی اثرگذاری بیشتری را نشان داد. بنابراین برای بررسی اثرات سینرژیک تمرین در استفاده از مکمل برای بهبود شاخص های فوق نیاز به تحقیقات دقیق‫تری در آینده است.

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، مکمل زنجبیل، دیابت نوع دو، استقامت قلبی تنفسی، ترکیب بدن، زنان چاق
 • قربان عسگری، خدیجه عزتی رستگار *، سعید مهرشاد، محمد خیراندیش صفحات 504-513
  زمینه و هدف

  پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری های مزمن بوده که تحت تاثیر تعیین کننده های بسیاری است که به عنوان نابرابری های اجتماعی شناسایی می شوند. لذا این مطالعه به بررسی اثر تعیین‫کننده های اجتماعی موثر بر سلامت در پوسیدگی دندان در دانش آموزان همدان پرداخته است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر اساس نتایج معاینات 14858 دانش آموز شهرستان همدان در سال 1395 انجام گرفت. نمونه گیری غلظت یون فلوراید از 22 نقطه شهری و 61 نقطه روستایی به روش رنگ سنجی SPAND و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. در تحلیل داده های این مطالعه از نرم افزار SPSS-23 و آزمون های فراوانی، کای دو و رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان دادند که 5/11 درصد نقاط روستایی و 2/18 درصد نقاط شهری دارای فلوراید با غلظت کمتر از حد استاندارد و 9/4 درصد نقاط روستایی و 1/9 درصد نقاط شهری دارای فلوراید با غلظت بالاتر از حد استاندارد بودند. احتمال پوسیدگی دندان با هر ماه افزایش سن، 97/0 (98/0-91/0CI=) برابر کاهش و با کاهش هر میلی گرم بر لیتر غلظت فلوراید در آب، 51/6 برابر (47/7-68/5CI=) افزایش می یافت. شانس ابتلا به پوسیدگی دندان در پسران بیشتر از دختران (24/1-15/1CI= و 07/1AOR=) بود. همچنین احتمال ابتلا به بیماری های دهان و دندان در دانش آموزان سالم نسبت به آنهایی که دچار اختلالات بینایی (56/0-36/0CI= و 45/0AOR=)، ابتلا به شپش (40/0-11/0CI= و 21/0AOR=)، داشتن والدین سیگاری (58/0-27/0CI= و 40/0AOR=)، ابتلا به چاقی و اضافه وزن (73/0-24/0CI= و 20/0AOR=) بودند، کمتر بود.

  نتیجه گیری

   اگر چه فلوراید عامل مهمی در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی است، ولی عوامل دیگری نیز با پوسیدگی دندانی ارتباط دارند. درک بهتر تعیین‫کننده های اجتماعی سلامت می تواند به تصمیم گیرندگان در سیاست گذاری و اولویت بندی هزینه ها کمک کند.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، تعیین‫ کننده ‫های اجتماعی سلامت، دانش آموزان
 • ابوذر بهوندی، سولماز دشتی*، کتایون ورشوساز صفحات 514-527
  زمینه و هدف

  عملیات حفاری چاه های نفت به دلیل ماهیت و نوع فعالیت هایش با مخاطرات شغلی مختلفی سر و کار دارد، که باعث بروز بیماری ها، حذف نیرو و خسارات مالی زیادی به سیستم اقتصادی جامعه می شود. لذا رعایت ایمنی به منظور حفاظت از نیروی انسانی و صیانت از تجهیزات، برای همه کارکنان امری ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی مخاطرات شغلی واحد عملیات حفاری و ارائه اقدامات کنترلی به منظور کاهش سطح ریسک این مخاطرات می باشد.

  روش کار

  بدین منظور فهرستی از لیست احتمالی ریسک های ایمنی و بهداشتی تهیه شده و برای تایید درستی آن در اختیار تعدادی از کارشناسان حوزه حفاری قرار گرفت. سپس باتوجه به وضعیت ریسک ها، گزینه های کلی ریسک در فاز بهره برداری دکل های حفاری 28 و 101، از طریق فرم HAZAN مورد غربالگری قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که 48 درصد از مجموع ریسک های موجود در رتبه 1 (قابل قبول)، 29 درصد ریسک ها دارای رتبه 3، 22 درصد ریسک ها دارای رتبه 2 و 2 درصد از ریسک ها نیز در سطح غیرقابل قبول قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  ریسک های قابل قبول بیشترین درصد را به خود اختصاص داده و بیان کننده این امر است که با استفاده از کنترل های مهندسی و نظارت بیشتر می توان خطرات را کنترل کرد و در مدت زمان معقولی سطح ریسک های رتبه 1 و2 را نیز به رتبه 3 و یا 4 کاهش داد. همچنین فعالیت های جوشکاری، عملیات سیال حفاری و شروع حفاری جزء سه اولویت اول سطح ریسک پذیری غیرقابل قبول هستند و بیشترین مخاطرات شغلی را برای کارکنان این صنعت ایجاد می کنند

  کلیدواژگان: HAZAN، دکل حفاری، ارزیابی مخاطرات شغلی
|
 • A Pourkhabbaz, A Zeidi, F Mehrjo* Pages 396-410
  Background & objectives

  Because of its very high solubility, nitrate penetrates easily into soil and underground waters. Surface waters such as lakes, reservoirs, and rivers are exposed to nitrate pollution. Photocatalytic processes have a high potential for nitrate removal due to complete oxidation, lack of formation of multi-cycle metabolites and the availability of catalysts. The purpose of this study was to investigate the nitrate removal from aqueous solutions using photocatalyst of titanium dioxide nanoparticle under the influence of ultraviolet light (UV).

  Methods

  This laboratory-experimental study was carried out as discontinuously using a photocatalytic process in a reactor with volume of 1-liter, containing 250 ml of a sample with radiation source of UVC ultraviolet lamp and a power consumption of 9W. The statistical method of the CCD response level, one of the standard methods of RSM, was used to investigate the parameters of pH, titanium dioxide nanoparticle, nitrate concentration and contact time.

  Results

  The results showed that nitrate removal from aqueous solutions was influenced by factors such as exposure time to ultraviolet light, nitrate concentration, nanoparticle content and pH. The optimum conditions for nitrate removal, based on the appropriate model, were obtained from the response level statistical method including 0.55 g/l titanium dioxide nanoparticle, nitrate concentration of 35.15 mg/l, pH=5 and contact time of 50.22 minutes equal to 62.59%.

  Conclusion

  The process used in this study, according to the desired conditions, is able to remove nitrate from aqueous solutions, and changing the laboratory conditions can be effective in it eliminating. This process can be recommended as an economic and practical solution to nitrate remove from drinking water.

  Keywords: Nitrate, Photocatalyst, Ultraviolet, Titanium Dioxide Nanoparticle, Aqueous Solution
 • F Yousefian, K Nadafi* Pages 411-426
  Background & objectives

  Environmental standards are quantitative criteria for protecting the environment from pollution and degradation. One of the solutions to improve air quality status is to use reasonable limits to prevent excessive release of airborne contaminants from their various sources. On the other hand, these standards are effective in evaluating air pollution reduction strategies.

  Methods

  In this study, we reviewed different standard setting frameworks using a theoretical analysis. First of all, we studied the ambient air quality guidelines and standards which developed by the World Health Organization(WHO), the United States Environmental Protection Agency, the European Air Quality Management Agency, the Australian National Council for Medical and Health Research and the Canadian federal government. In addition, a framework to set the national air quality standards in Iran was proposed according to international efforts and national-specific conditions.

  Results

  By investigating the status of standards and guidelines in some parts of the world, it was found that all of them have reasonable and rational methods for standards setting, despite some different in standard setting methods across organizations. All these standards were set on epidemiologic studies and the effects of air pollutants on human health. Except WHO, other organizations had used a quantitative risk assessment methodology to develop their own standards. Also, for developing national standards based on its guideline, WHO has recommended considering the economic, social, and health conditions.

  Conclusion

  The results of this study indicate that for developing ambient air quality standards in Iran, a rational and scientific framework is needed.

  Keywords: : Primary, Secondary Standards, Air Quality Guideline, Human Health, Risk Assessment, Exposure
 • M Hashemi, H.R Pourzamani, F Khadri, S Fadaei, N Mengelizadeh, F Najafi, H Mohammadi, I Parseh, S Parastar* Pages 427-444
  Background & objectives

  Xylene, which can pollute the water sources, is widely used as a solvent in insecticide manufacture, dye and leather and other industries. Adsorption is one of the most common processes used to treat the contaminated aqueous solutions by xylene. Therefore, the aim of this study was to compare the xylene removal efficiency and adsorption isotherms of magnetic nanoparticles (iron nanoparticles), single-walled carbon nanotube (SWCNT) and single-walled carbon nanotubes- magnetic nanoparticles (SWCNT-MN) hybrid adsorbent.

  Methods

  The variables studied in this research were xylene concentration, adsorbent dosage, contact time and pH. In this study, the xylene removal was evaluated by SWCNT-MN hybrid nanoreactors for 2 to 20 minutes. Design Expert software was used to optimize the xylene removal factors using Taguchi OA method. Xylene adsorption isotherm was investigated by ISOFIT software. Xylene measurement was performed by GC/MS.

  Results

  The efficiency of the xylene removal by magnetic Fe3O4 nanoparticles, SWCNT and SWCNT-MN were 99.8, 99.2 and 99.9%, respectively. The Xylene adsorption isotherm of these three adsorbents showed that GLG isotherm is the most suitable isotherm for this adsorption.

  Conclusion

  The efficiency of the xylene removal by SWCNT-MN nano-reactors had no significant difference with the efficiency of the nano-magnetic column, but the removal efficiency of the xylene by the SWCNT-MN nano-reactors column and the nano-magnetic column was significantly different from the SWCNT column. Also, the comparison of adsorption capacity of used adsorbents showed that SWCNT-MN nanoreactors had the higher adsorption capacity than magnetic nanoparticles and SWCNTS.

  Keywords: Xylene, Single-wall Carbon Nanotube, Iron Nanoparticle, Nanoreactor, Adsorption, Aqueous Solutions
 • M* Shahraki*, S Ghaderi Pages 445-456
  Background & objectives

  Despite the importance and impact of health and education on economic growth in countries, the causal relationship between education and health is important to policymaking. This study aimed to investigate the causality relationship between education and health in the short and long runs using the Vector Error Correction Model (VECM) in Iran.

  Method

  This was an analytical and applied study, conducted at the national level using Vector Error Correction Model for Iran. The data type was annual time series which extracted from the World Bank website between the years of 2017-1996. The VECM and the required tests were estimated in Eviews 10 software.

  Results

  the result showed that there was a cointegration vector for the health function of Iran in these years, i.e., current health was not only a function of independent variables of the model but also a function of health and education variables in previous periods. Also, in the short and long run, the years of schooling had the causal effect on life expectancy and, life expectancy had a causal effect on years of schooling in Iran. GDP and health expenditures per capita had a positive effect and the carbon dioxide production per capita had a negative impact on life expectancy.

  Conclusion

  According to the results, there was a two-way causality relationship between education and health in the short and long runs in Iran, so that in the short and long runs, increased education can lead to improved health status, and improved health status can lead to increased education. Therefore, the policies of the education and health sectors are complementary.

  Keywords: Health, Education, Causality, Vector Error Correction Model (VECM)
 • M* Barghamadi*, M Khajehlandi Pages 457-467
  Background & objectives

  Today, accurate measurement of physical activity volume and assessment of physical fitness is necessary to promote community health. So, the purpose of this study was to investigate the prevalence of obesity and its relationship with physical fitness indices of Mashhad offices employees.

  Methods

  A total of 3737 subjects aged 20 to 60 years (2559 men and 1178 women) were selected by convenient sampling and participated voluntarily in evaluating the status of anthropometric indices and physical fitness. Anthropometric indices and body composition measurements including height, weight, body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR) and body fat percentage were collected from all participants. The participants were classified into 4 groups based on BMI: underweight (BMI<18/5), normal weight (BMI 18.5-24.9), overweight (BMI 25-29.9), and obese (BMI >30). Level of physical fitness was evaluated by cardiovascular endurance test, muscular endurance, strength, flexibility and balance. Pearson correlation test was used to examine the relationship between indicators and independent sample T test to compare the groups.

  Results

  Based on the findings, the fat percentage in men was significantly lower than that of women (p=0.001). The highest BMI in men and women were 42.9% with BMI of 9.29-25 and 36.5% with BMI of 18.4-9.29, respectively. Also, there was a significant relationship between anthropometric indices and maximum oxygen consumption between males and females (p<0.05). In addition, there was a significant correlation between cardiovascular endurance (p=0.001), flexibility (p=0.037), reaction time (p=0.041) and static equilibrium (p=0.024) among men and women.

  Conclusion

  The results showed that the higher percentages of fat and BMI were related to the lower level of physical fitness. So, the promotion of peoples’ awareness about abdominal obesity and its associated factors and their encouragement to perform physical activity can be effective in reducing the prevalence of abdominal obesity and its comorbidities.

  Keywords: Obesity, Physical Fitness Index, Employee, Body Fat Percentage
 • G* Zarei*, H Zarei Pages 468-479
  Background & objectives

  Today tourism is considered as the largest service industry in the world. Because of the regional situation, professional staff and quality medical centers, health tourism is one of the areas where our country has a high competitive advantage. In spite of these advantages, attracting customers is a challenge in becoming a medical tourism brand. In this regard, this paper examines the challenges of medical tourism branding.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose, exploratory in nature and qualitative in terms of approach. In this research, the data, collected from interviews with 16 people including two groups of medical professionals and medical tourists in Ardabil province, were analyzed using the Grounded Theory Method in three stages (open coding, axial coding and selective coding).

  Results

  In the analysis of data, 37 concepts from all interviews were extracted and finally, these concepts were categorized in selective coding in six groups of infrastructural, cultural-social, legal, ethical, promotional, and competitive challenges.

  Conclusion

  According to the results of the research, in branding the medical tourism in Ardabil, the basic challenges should be identified and the related concepts in each area should be considered.

  Keywords: Branding, Health Tourism, Medical Tourism, Grounded Theory
 • Kh* Nasiri*, M Behnam Movahed, M Jafari, S Poorhamzeh Pages 480-488
  Background & objectives

  The aging population of the world is increasing. One of the problems that occur along with age is sleep disorder, leading to a gradual decrease in the quality of life in the elderly. The aim of this study was to evaluate the quality of sleep and related factors in the elderly patients hospitalized in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal in 2016.

  Methods

  The present study was a descriptive-analytic study, performed on 409 elderly patients admitted to Imam Khomeini Hospital in Khalkhal city in 2016. Data collection tool was a Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software.

  Results

  The findings of this study showed that the mean and standard deviation of total sleep quality score of participants in the study was 8.61±3.31. The average sleep quality score in women was higher than men and men had better sleep quality, however, no significant differences was observed between two genders. The relationship between demographic variables and sleep quality in the elderly showed no significant relationship between age and number of children with sleep quality. There were significant relationships between other variables such as marital status, occupation type, income level and hospitalization unit with sleep quality (p<0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicated that the sleep quality of elderly patients in studied hospital was low and directly related to some of the underlying variables. So, it is necessary to take measures in hospitals to reduce sleep disorders.

  Keywords: Elderly, Sleep Quality, Hospital
 • R* Askari*, A.H Haghighi, N Badri Pages 489-503
  Background & objectives

  Diabetes mellitus, as a metabolic disease, is associated with impaired insulin resistance index and cardiovascular risk factors. The purpose of this study was to investigate the effect of a concurrent exercise and Ginger supplementation on cardiorespiratory endurance, body composition, and insulin resistance index in obese women with type 2 diabetes.

  Methods

  60 women with type 2 diabetes, which had medical records in 2016 in Sabzevar Diabetes Association Centre, were selected with convenient sampling (age: 49.2±5.5 years, BMI: 30.98±3.01 kg/m2) and randomly divided into four groups: Concurrent training groups of high-intensity (resistance training: 75 to 85% of 1RM and endurance training: 70 to 85% HRmax) with Ginger supplementation or placebo, Concurrent training groups of moderate intensity (resistance training: 50 to 74% of 1RM and endurance training: 50 to 70% of HRmax) with Ginger supplementation or  placebo. In supplementation groups, the volunteers were recieved daily 800 mg capsules of Ginger Rhizome powder and in placebo groups, a capsule containing Wheat flour twice daily. 24 hours before training and also after 12 weeks, lipid indices (LDL, HDL, TG and Chol), biochemical indices (insulin, glucose and glycosylated hemoglobin), body composition, and cardiorespiratory endurance were measured. Data were analyzed using one-way ANOVA test at significance level of p<0.05.

  Results

  The results showed that in all training groups, the indices of body composition, lipid and cardio-respiratory endurance were significantly improved (p<0.05); However, there was no significant difference between groups (p<0.05). Insulin resistance was significantly decreased in the high intensity training group+placebo and the moderate intensity training group+supplement compared to the high intensity training group+supplement (p<0.05). Hemoglobin glycosylated levels in the high intensity training group+placebo and the moderate intensity training group+placebo were lower than the moderate intensity training group+supplement (p<0.05). The levels of glucose in high intensity training group with and without supplement and the moderate intensity training group+placebo were significantly decreased compared to the moderate intensity training group+supplement (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that the exercise with both intensity compared with supplementation had an optimal effect on the improvement of indices of cardio-respiratory endurance, body composition, lipid and some glycemic indices, though the moderate intensity training+supplementation was more effective than other groups in improving insulin sensitivity. Therefore, the study of synergistic effects of exercise and supplementation on improvement of the aformentioned indices requires more emphasis on detailed in the future.

  Keywords: Concurrent Training, Ginger Supplementation, Type 2 Diabetes, Body Composition, Cardiovascular Endurance, Obese Females
 • G Asgari, Kh* Ezzati Rastegar*, S Mehrshad, M Kheirandish Pages 504-513
  Background & objectives

  Dental caries is one of the most common chronic diseases and affected by many determinants identified as social inequalities. So, this study explored how social determinants of health had impacts on dental health in school children of Hamadan.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted based on data related to the examination of 14858 students in Hamadan in 2016. The fluoride concentration was measured in drinking water samples from 22 urban and 61 rural areas using SPAND colorimetric method and spectrophotometer (DR/5000). For data analysis, frequency tests, chi-square, and regression model were used in SPSS-23.

  Results

  Our results indicated that 11.5% of the rural and 18.2% of the city regions had fluoride level lower than standard level and 4.9% of the rural and 9.1% of the city regions higher than standard concentration. The probability of dental caries was decreased with age (AOR: 0.97, CI: 0.91-0.98) and increased with reducing each mg/l of fluoride concentration in water (AOR: 6.51, CI: 5.68-7.47). The probability of boy's dental caries was more likely than girls (AOR: 1.07, CI: 1.15-1.24). Also dental caries was less likely in healthy students in comparison to students with visual impairment (AOR: 0.45, CI: 0.36-0.56), pediculosis (AOR: 0.21, CI: 0.11-0.40), smoker parents (AOR: 0.40, CI: 0.27-0.58), obesity and overweight (AOR: 0.20, CI: 0.24-0.73).

  Conclusion

  Although, fluoride is an important factor in the prevention of dental caries, other factors also play some roles. A better understanding of the social determinants of health can help decision-makers in policy making and prioritizing of costs.

  Keywords: Dental Caries, Social Determinants of Health, School Children
 • A Behvandi, S* Dashti*, K Varshosaz Pages 514-527
  Background & objectives

  Oil well drilling operations are subject to various occupational hazards because of their nature and type of activities, which causes illnesses, loss of workforce as well as a lot of financial losses to the economic system of the community. Therefore, it is essential for all employees to observe safety in order to protect manpower and equipment. The purpose of this study is to assess the occupational hazards of the drilling unit and provide the control measures to reduce the risk level of these hazards.

  Methods

  To this end, a list of probable safety and health risks was prepared and given to a number of drilling experts to confirm their accuracy. Then, considering the state of the risks, the overall risk options during the exploitation phase of drill rigs 28 and 101 were screened through the HAZAN form.

  Results

  The results showed that 48% of the total risks were in grade 1 (acceptable), 29% in grade 3, 22% in grade 2 and 2% in unacceptable rating.

  Conclusion

  The results showed that the acceptable risks were at the highest percentage, pointing the fact that using more engineering controls can lead to risk control, and also, within a reasonable time, the level of risk of 1 and 2 ratings can be reduced to 3 or 4. Furthermore, welding activities, drilling operations and drilling start-up were among the top three priorities of unacceptable risk-taking level which created the most occupational hazards for the industry.

  Keywords: HAZAN, Drilling Rig, Job Risk Assessment