فهرست مطالب

پوست و زیبایی - سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا فیروز* صفحات 129-130
 • لیلاسادات خامسی، مژده سپاس خواه*، لادن دستغیب، زهرا باقری صفحات 131-140
  زمینه و هدف

  ملاسما بیماری شایعی است که کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. درمان های موجود باعث پاک شدن تدریجی و نسبی ملاسما شده و با شانس عود بالا پس از قطع درمان همراه هستند. ترانگزامیک اسید در مطالعات متعددی با موفقیت مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، لیزر به عنوان یک روش افزاینده ی انتقال دارو پیشنهاد شده است. مطالعه ی حاضر در جهت ارزیابی این اثر افزایشی انجام شده است.

  روش اجرا

   بیست و پنج بیمار با ملاسمای دوطرفه ی اپیدرمال و مخلوط وارد مطالعه شدند و ژل 5% ترانگزامیک اسید را روزانه دو بار روی دو سمت صورت مالیده، به صورت تصادفی تحت لیزر درمانی با لیزر فرکشنال دی اکسیدکربن روی یک سمت صورت ماهانه تا 3 ماه قرار گرفتند. بیماران قبل از شروع درمان و سپس هر 4 هفته یک بار با اندازه گیری شاخص اصلاح شده ی سطح و شدت ملاسما (mMASI) و شاخص ملانین توسط دستگاه درماکچ (شرکت کولوریکس، سوئیس) بررسی می شدند. نتایج با آزمون تی زوجی ارزیابی شدند. به دلیل تکرر مقایسه، 0125/0P< قابل توجه در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  شاخص mMASI و شاخص ملانین در هر مراجعه بین دو گروه تفاوت قابل توجه آماری نداشتند (0125/0P>). این دو شاخص در هر دو گروه کاهش قابل توجهی پس از درمان نشان دادند (به ترتیب 001/0P< و 001/0P<).

  نتیجه گیری

  هر چند ژل 5% ترانگزامیک اسید در درمان ملاسما موثر است، اما پژوهش ما افزایش اثر درمانی آن را با لیزر فرکشنال دی اکسیدکربن نشان نداد.

  کلیدواژگان: ملاسما، لیزر فراکشنال، ژل ترانگزامیک اسید
 • مهدی قیصری، خلیل فروزان نیا، پریا پیدایش، خاطره زاهدی* صفحات 141-147
  زمینه و هدف

  با توجه به مشاهدات بالینی و مطالعات محدود در زمینه ی عوارض پوستی و تغییرات رشد مو روی اندام اهداکننده ی رگ، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رشد مو و عوارض پوستی روی اندام مربوطه در افرادی که عمل بای پس عروق کرونری انجام داده اند و مقایسه ی میزان تفاوت بروز این عوارض در افراد دیابتی و غیردیابتی انجام شده است.

  روش اجرا

   هر دو اندام بیمارانی که 6-3 ماه گذشته جراحی بای پس عروق کرونری داشتند و جهت پیگیری معمول به درمانگاه جراحی قلب مراجعه کرده بودند، بررسی و مقایسه شدند. تغییرات پوستی توسط متخصص پوست مورد بررسی قرار گرفته و پس از ثبت تغییرات به وجودآمده، بروز این عوارض و تفاوت بروز در افراد دیابتی و غیردیابتی بررسی گردید.

  یافته ها

   از 97 بیمار که وارد مطالعه شدند تعداد 77 نفر مرد و 20 نفر زن بودند که از این موارد 29 بیمار دیابت داشتند. طی بررسی ها 10 بیمار هایپرتریکوزیس، 3 بیمار ریزش مو در اندام مربوطه، 16 بیمار تغییرات هایپرپیگمانتاسیون، 21 بیمار خارش، 26 بیمار کلویید، 3 بیمار علائم درماتیت، 9 بیمار عفونت زخم داشتند. در این مطالعه هیچ کدام از عوارض در افراد دیابتی نسبت به افراد غیردیابتی تفاوت معناداری نداشت (05/0P>).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه عوارض پوستی مشاهده شده مشابه سایر مطالعات انجام شده بود. تنها تفاوت بارز بروز هایپرتریکوزیس در اندام اهداکننده ی رگ بود. مطالعات بزرگتر با جمعیت بیشتر که شامل پیگیری عوارض باشد لازم است تا علاوه بر تعیین دقیق تر شیوع عوارض، بهبود و پایداری آن ها را ارزیابی کند.

  کلیدواژگان: عوارض پوستی، بای پس کرونر، دیابت
 • الناز سجادی، شیدا جبل عاملی* صفحات 148-160
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر گروهی بر شایستگی اجتماعی در زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی در شهر اصفهان بود.

  روش اجرا

   پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از جامعه ی آماری پژوهش شامل زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده به مراکز مربوطه در سه ماهه ی سوم (مهر، آبان و آذر) سال 1397، تعداد 50 نفر انتخاب شدند. بعد از پاسخ به پرسش نامه ی کفایت اجتماعی، 30 نفر که پایین ترین نمرات را به دست آورده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس مداخلات مثبت نگر گروهی بر روی گروه آزمایش طی 10 جلسه 2 ساعته براساس پروتکل درمانی Rashid (2015) اجرا شد. پس از آن، از شرکت کنندگان هر دو گروه خواسته شد مجددا به سوالات پرسش نامه ی کفایت اجتماعی پاسخ دهند. درنهایت داده ها با استفاده از نسخه ی 23 نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر گروهی موجب افزایش شایستگی اجتماعی در مقیاس کلی و ابعاد آن در زنان متقاضی جراحی زیبایی در شهر اصفهان در گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون شده است و این تغییرات ازنظر آماری معنادار هستند (01/0P<).

  نتیجه گیری

  می توان از روش روان درمانی مثبت نگر گروهی به عنوان یک روش مداخله ای و درمانی برای زنان متقاضی جراحی زیبایی بینی به منظور بهبود شایستگی اجتماعی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت نگر، شایستگی اجتماعی، جراحی زیبایی بینی، زنان
 • محمد حدادی، الهه جاقوری، حمید رباط سرپوشی* صفحات 161-169
  زمینه و هدف

  جهت بهبودی زخم های سوختگی درمان های متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفته است که هرکدام از آن ها اثرات و عوارضی را از خود به جای گذاشته اند، بنابراین تلاش پژوهشگران بهبود سریع تر زخم ها با عوارض کمتر و هم چنین رضایت بیشتر بیماران است. این پژوهش تاثیر محلول ویتامین ث موضعی را بر گرانولاسیون زخم سوختگی مورد بررسی قرار می دهد.

  روش اجرا

  در این مطالعه زخم های سوخته ی 30 بیمار بستری در بخش سوختگی به نواحی کنترل و مداخله تقسیم شده و در ناحیه ی مداخله علاوه بر درمان موضعی با پماد سیلورسولفادیازین، محلول ویتامین ث بر ناحیه ی مورد بررسی استعمال شد. زخم در روزهای اول، سوم، هفتم و چهاردهم توسط چک لیست بیتز جنسن مورد مشاهده قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات با نسخه ی 16 نرم افزار spss انجام شد.

  یافته ها

   نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری، نشان داد میانگین نمره ی گرانولاسیون زخم بین دو نوع درمان ازنظر آماری معنی دار است (004/0P=) و ویتامین ث موضعی تاثیر معنی داری بر بهبود گرانولاسیون زخم داشته است. در مورد اثرات درون گروهی نیز، اثر مدت زمان بر میانگین نمره ی گرانولاسیون زخم ازنظر آماری معنی دار است و میانگین این نمره در روزهای یکم، سوم، هفتم و چهاردهم تفاوت معنی داری دارد (000/0P= و 430/264F=).

  نتیجه گیری

   ویتامین ث موضعی در تسریع ترمیم زخم موثر است.

  کلیدواژگان: بهبودی، زخم، سوختگی، گرانولاسیون، ویتامین ث
 • سیدمجید غضنفری*، جمشید جمالی، آزاده ساکی، محمدرضا نورس، روشنک سالاری، علی خرسند وکیل زاده، فرزانه شریفی پور صفحات 170-180
  زمینه و هدف

  خارش یکی از مشکلات شایع بیماری های مزمن کلیوی است. تداوم روش های درمانی مختلف ضمن افزایش طول عمر بیماران باعث تغییراتی در شیوه ی زندگی، وضعیت سلامتی و نهایتا کیفیت زندگی آنان می شود. شناخت ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران، باعث ارائه ی خدمات بهتر توسط کادر درمانی و عاملی برای ارتقای سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک در شهر مشهد در سال 1396 با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی بود.

  روش اجرا

   مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 52 بیمار انجام شد. جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و سوالات دموگرافیک پژوهشگرساخته انجام و تحلیل داده ها توسط نسخه ی 16 نرم افزارSPSS  انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 73/51 سال و میانگین مدت دیالیز آن ها 42/41 ماه بود. نمره ی کلی کیفیت زندگی بیماران 56 بود. کمترین و بیشترین نمره، در ابعاد جسمی و محیطی دیده شد. بین برخی ابعاد کیفیت زندگی با متغیرهای هموگلوبین و کراتینین، ارتباط آماری معنادار معکوس و با سن، بیماری های دیابت، فشارخون و چربی خون ارتباط آماری معنادار مستقیم وجود داشت (005/0>P).

  نتیجه گیری

   سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از بقیه ی افراد بوده و عوامل متعددی می تواند باعث ارتقای آن شود. توجه خاص به ویژگی های فردی بیماران دیالیزی ازنظر مزاج شناسی می تواند در پیش بینی نیازهای اساسی آنان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: بیماری های مزمن کلیه، خارش اورمیک، کیفیت زندگی، همودیالیز، طب ایرانی، KDQOL-SF
 • محسن حقیر ابراهیم آبادی، ابراهیم خادم* صفحات 181-195

  کهیر بیماری نسبتا شایعی است که با ضایعات متورم پوستی قرمز یا سفید رنگ گذرا مشخص می شود. در موارد شدیدتر، این بیماری با تورم زبان و انسداد راه های هوایی می تواند باعث کاهش سطح هوشیاری و تهدید مرگ گردد.در طب رایج، این بیماری علامتی و عمدتا با آنتی هیستامین ها درمان می شوند. مطالعات نشان داده که کهیر شبیه به شری (نوعی بیماری پوستی در طب ایرانی است) از جهت توصیف، علائم کلینیکی و تشخیص می باشد.منابع طب ایرانی تاثیر چند گیاه دارویی را در درمان شری ذکر کرده اند. این مطالعه مروری بر تاثیر گیاهان دارویی در درمان کهیر با استفاده از منابع طب ایرانی و طب رایج می باشد. اطلاعات با استفده از کتب مرجع طب ایرانی و پایگاه های گوگل اسکولار، پاب مد، وب ساینس و اسکوپوس به دست آمد.یافته ها نشان داد که دانشمندان طب ایرانی 48 گیاه مختلف را در درمان و کاهش عوارض کهیر به کار برده اند. مطالعات علمی اخیر نیز اثرات ضدالتهابی، آنتی اکسیدان و تنظیم سیستم ایمنی را در 45 گونه از گیاهان مذکور ثابت نموده اند.

  کلیدواژگان: طب گیاهی، طب ایرانی، کهیر
 • اعظم فتاحی، فردین احمدخانی، کامبیز کامیاب، مهدی لطفی، آذین آیت اللهی* صفحات 196-198
  مقدمه

  بیماری جذام یک بیماری عفونی است که به طور عمده پوست و اعصاب را درگیر می کند. عامل این بیماری، باسیل اسیدفاست مایکوباکتریوم لپر و مایکوباکتریوم لپروماتوز است. فاکتورهای ژنتیک و عملکرد سیستم ایمنی در ابتلای فرد به جذام نقش دارند. مواردی از جذام به صورت گروهی در اعضای خانواده گزارش شده است.

  گزارش مورد

   در این گزارش، ابتلا به مایکوباکتریوم لپر در یک خانواده ارائه می شود. بیماری در یکی از اعضای خانواده علامت دار بوده و در سایرین، اسمیر پوستی برای مایکوباکتریوم لپر مثبت بود.

  نتیجه گیری

   توصیه می شود در برخورد با بیماران مبتلا به جذام، افراد خانواده نیز بررسی گردند.

  کلیدواژگان: جذام، جذام خانوادگی، مایکوباکتریوم لپره
|
 • Alireza Firooz* Pages 129-130
 • Leilasadat Khamesi, Mozhdeh Sepaskhah*, Ladan Dastgheib, Zahra Bagheri Pages 131-140
  Background and Aim

  Melasma is a common disease affecting quality of life. Available treatments result in the gradual and partial clearance of melasma, and are accompanied with high risk of recurrence after discontinuing treatment. Tranexamic acid has been successfully evaluated in several studies. In addition, laser has been proposed as an enhanced drug delivery method. This study is designed to evaluate this enhancing effect.

  Methods

  Twenty-five patients with bilateral epidermal and mixed type melasma were recruited in the study and applied tranexamic 5% gel bilaterally on face two times a day and randomly underwent fractional CO2 laser treatment on one side of the face monthly. They were evaluated before starting treatment and then every 4 weeks by measuring modified melasma area severity index (mMASI) and melanin index by Dermacatch (Colorix, Switzerland). Also, quality of life was measured and compared in a subset of patients with MELAS QoL questionnaire before and after treatment. The results were analyzed by SPSS software version 18 and the results were compared by paired t test. Due to multiple comparisons, p value of 0.0125 was considered significant.

  Results

  The mMASI and melanin index were not significantly different between two sides in each follow up (P>0.0125). The mMASI and melanin index significantly decreased after treatment with tranexamic acid with or without fractional CO2 laser (P<0.001 and P<0.001, respectively)

  Conclusion

  Although tranexamic acid 5% gel is effective in the treatment of melasma, however, our study did not show additive therapeutic effect by adding fractional CO2 laser to it.

  Keywords: melasma, fractional laser, tranexamic acid gel
 • Mahdi Gheisari, Khalil Forouzannia, Paria Peydayesh, Khatereh Zahedi* Pages 141-147
  Background and Aim

  According to the limited clinical observations and researches on cutaneous complications and hair growth changes of donor's site extremities, this study aimed to compare hair growth changes and cutaneous complications of donor's site extremity in patients who underwent coronary artery bypass graft between diabetic and non-diabetic patients.

  Methods

  Patients who attended the heart surgical clinic for routine follow-up 3-6 months after CABG (coronary artery bypass grafting) were evaluated. Their donor's sites in both extremities were compared with each other. Cutaneous changes were assessed and recorded by a dermatologist. After recording data, the incidence of these complications and the differences between diabetic and non-diabetic patients were evaluated.

  Results

  From the 97 participants of this study, 77 were male and 20 were female. Of these patients 29 were diabetic. Ten had hypertrichosis, 3 had hair loss in donor's site extremity, 16 had hyperpigmentation changes, 21 had itches, 26 had colloid scar changes, 3 had dermatitis, and 9 had wound site infection. In this study there was no statistically significant difference regarding the incidence of complications in diabetic patients compared to non-diabetic patients (P>0.05).

  Conclusion

  The cutaneous complications in this study were similar to previous studies and the only significant finding was the incidence of hypertrichosis in donor's site extremity. In order to determine the prevalence and persistence of the complications more accurately, further studies on larger populations including follow-up of complications are warranted.

  Keywords: skin side-effects, coronary bypass, diabetes
 • Elnaz Sajadi, Sheida Jabalameli* Pages 148-160
  Background and Aim

  The purpose of this study was to determine the efficacy of group positive psychotherapy on social competence in women candidates for cosmetic rhinoplasty in Isfahan city.

  Methods

  The research design was a semi-experimental
  pre-test-posttest, controlled study and available sampling method was used. From all women refered to relavant centers for cosmetic rhinoplasty in the third quarter (October, November and December) of 2018, 50 participants were selected. After filling social adequacy questionnaire, 30 individuals who obtained the lowest score, were selected and randomly divided into two experimental and control groups. Subsequently, positive group intervention was performed on the experimental group in 10 sessions of 2 hours based on the Rashid protocol (2015). Then the participants of both groups were asked to answer the questionnaire of social adequacy. Finally, the data were analyzed by SPSS-23 software in two descriptive and inferential sections.

  Results

  The results showed that group positive psychotherapy increased social competence on a general scale and its dimensions in women who were applicant for cosmetic surgery in the experimental group in post-test phase and these changes are statistically significant (P<0.01).

  Conclusion

  Positive psychotherapy can be used as an interventional and therapeutic method for women applying for rhinoplasty surgery to improve the social competence.

  Keywords: positive psychotherapy, social competence, cosmetic rhinoplasty, women
 • Mohammd Haddadi, Elaheh Jaghouri, Hamid Robat Sarpooshi* Pages 161-169
  Background and Aim

  Different treatments have been tried for healing burn wounds each of which has had its own effects and complications. Therefore, researchers have attempted to develop methods for more rapid wound healing with fewer complications and greater patient satisfaction. This study investigated the effect of topical application of vitamin C solution on granulation tissue formation resulting from burn wounds.

  Methods

  Thirty patients hospitalized in the Burns Ward were divided into the control and intervention groups. The intervention group received topical application of vitamin C solution together with silver sulfadiazine ointment whereas only silver sulfadiazine ointment was used for the control group. Wound healing was observed and given scores on days 1, 3, 7 and 14 using the Bates-Jensen Wound Assessment Tool. The collected data was analyzed using SPSS 16.

  Results

  The results of repeated measures ANOVA showed that there were statistically significant between the two groups with respect to the mean scores for granulation tissue formation (P=0.004). Moreover, topical application of vitamin C significantly improved granulation tissue formation. As for intragroup effects also, the duration of the treatment had statistically significant effects on the mean score given for granulation tissue formation; i.e., there were significant differences between the mean scores given for days 1, 3, 7 and 17 (P=0.000; F=264.430).

  Conclusion

  This study showed that vitamin C has accelerating effect on wound healing.

  Keywords: healing, wound, burn, granulation, vitamin C
 • Seyedmajid Ghazanfari*, Jamshid Jamali, Azadeh Saki, Mohammadreza Noras, Roshanak Salari, Ali Khorsand Vakilzade, Farzane Sharifipour Pages 170-180
  Background and Aim

  Pruritus is one of the most common problems of chronic kidney diseases. Different treatment modalities, while extending the life span of patients, can lead to changes in their lifestyle, health status and ultimately change their quality of life (QOL). Understanding the different aspects of patients' QOL leads to better services provided by health care teams to improve the patients' QOL. The aim of this study was to evaluate the quality of life of hemodialysis patients with uremic pruritus in Mashhad in 1396 with a view to Iranian Medicine.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 52 patients. Data collection was done by the World Health Organization QOL and researcher-made demographic Questionnaire and SPSS 16 software was used for data analysis.

  Results

  The mean age of patients was 51.73 years and mean duration of dialysis was 41.42 months. Total score of life quality was 56. The lowest and highest scores were seen in physical and environmental dimensions. There was an inverse significant relationship between some aspects of QOL with hemoglobin and creatinine and a direct significant relationship with age, diabetes, hypertension and hyperlipidemia (P<0.005).

  Conclusion

  Hemodialysis patients' QOL is lower than others and several factors can improve it. Special attention to the individual characteristics of hemodialysis patients can be helpful in predicting their basic needs.

  Keywords: chronic kidney disease, uremic pruritus, quality of life, hemodialysis, Iranian medicine, KDQOL-SF
 • Mohsen Haghir Ebrahimabadi, Ebrahim Khadem* Pages 181-195

  Urticaria is a relatively common skin disease characterized by red or white itchy and transient swellings. In more severe cases, it can reduce level of consciousness and be life-threatening due to swelling of tongue or throat and airway obstruction
  In conventional medicine, this disease is treated symptomatic and mainly by antihistamines. Studies have indicated that urticaria is similar to "shara" (a type of skin disease mentioned in Persian medicine) in terms of etiology, description, clinical symptoms and diagnosis. In Persian medicine (Iranian traditional medicine) litrature, efficacy of several medicinal plants for the treatment of "shara" has been explaind. This study is a review on the effective herbal remedies in the treatment of urticaria based on search in Iranian medicine resources, and conventional medicine litrature. Data were extracted from Iranian medicine textbooks and scientific databases including Google scholar, Pub Med, Web of Science and Scopus. It was found that Iranian medicine scholars have used 48 different medicinal plants to treat and reduce the complications of urticaria and the recent scientific studies have proven antiinflammatory, antioxidant and immune-regulating properties in 45 of these plants.

  Keywords: herbal medication, Iranian medicine, urticaria
 • Azam Fattahi, Fardin Ahmadkhani, Kambiz Kamyab, Mahdi Lotfi, Azin Ayatollahi* Pages 196-198
  ntroduction

  Leprosy is an infectious disease which primarily affect skin and peripheral nerves. Mycobacterium leprae and Mycobacterium lepromatosis that are the acid-fast bacillus are known to be cause of leprosy. Genetic factors and immunological function have some roles in susceptibility of developing leprosy. There are some cases of familial leprosy.

  Case Report

   Here in, we report a case of familial leprosy which in one member it was symptomatic and others were asymptomatic with positive skin smear for mycobacterium leprosy bacilli.

  Conclusion

  We recommend in addition to approach and manage lepromatous patients, their families be also evaluated.

  Keywords: leprosy, familial leprosy, mycobacterium leprae