فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال شانزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضوان باباگلی*، علیرضا عاملی، علی اصغر غلامرضاتبار، علی پایدار صفحات 1-14

  استان مازندران با توجه به طبیعت زیبای خود همواره یکی از استان های توریستی و گردشگری می باشد که همه ساله تعداد زیادی از افراد در فصول مختلف سال به این استان سفر می کنند. همچنین این استان یکی از قطب های کشاورزی کشور می باشد که سهم زیادی از حمل و نقل این صنعت، از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می گیرد که باعث ایجاد تردد ترافیکی با حجم بالا و در پی آن باعث ایجاد حوادث ترافیکی می گردد. آمار ارایه شده در سال های اخیر نشان می دهد که این استان، هفتمین استان از نظر تلفات ناشی از تصادفات در کشور می باشد. بر این اساس تحقیقات زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات صورت گرفته است و پیشرفت های زیادی هم در این مورد حاصل شده است، ولی مطالعات انجام شده در مورد رابطه بین شدت تصادفات و نوع برخورد ناچیز بوده، لذا انجام تحقیقات بیشتر در این مورد ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با بکارگیری مدل چند جمله ای لوجیت از مجموعه مدل های انتخاب برای ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از مدل پیش بینی دو تایی از مجموعه الگوریتم های داده کاوی شامل الگوریتم CART به عنوان یکی از الگوریتم های درخت تصمیم و الگوریتمANN- MLP از مجموعه الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردید و نتایج مورد نیاز استخراج و با یکدیگر مقایسه شده اند. براساس مطالعه ها صورت گرفته شده در این پژوهش نشان داده شده است که بهترین مدل از نظر درصد درست پیش بینی و قابلیت  ارائه فرمول پیش بینی برای هر سطح،  مدلMNL  بوده است.نتایج بدست آمده در بخش مدلهای پیش بینی نشان می دهد فرمول برآورد شده قادر به پیش بینی شدت تصادفات در سطوح0 (صفر) و 1 با دقت کافی می باشند.

  کلیدواژگان: شدت تصادفات، وسایل نقلیه، مدل پیش بینی، لوجیت، شبکه عصبی
 • محسن ابوطالبی اصفهانی*، مهرداد رضوانی صفحات 15-34

  نیاز به توسعه و به دنبال آن افزایش درخواست ظرفیت حمل بار در کشور و محدودیت های موجود در برخی موارد منجر به تغییر آیین نامه های مربوطه می شود. تغییر در مقررات حمل بار و افزایش تناژ عبوری از مسیر با توجه به عدم تطابق با طرح روسازی های در حال بهره برداری، موجب وارد شدن آسیب های جدی به سازه روسازی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر اصلاح مقررات حمل بار در سال 1390 و اضافه بارها بر خسارت وارده به راه ها، می باشد. همچنین به بررسی جرایم و حساسیت روسازی به نوع وسیله نقلیه با اضافه بار، پرداخته شده است. در این ارتباط از داده های سیستم هوشمند تردد شمار و توزین در حال حرکت (WIM) نصب شده در محور اصفهان-مورچه خورت و اصفهان- نایین، استفاده شده است. بر اساس مقررات حمل بار و آیین نامه مربوط و نحوه کلاس بندی خودروها در سیستم تردد شمار و WIM و تطابق آنها با یکدیگر، ضریب بار هم ارز کل و محورهای هر کلاس محاسبه و در حالت قبل و بعد مقررات حمل بار، با بار مجاز و با اضافه بار محوری و اضافه بار کلی وسیله نقلیه، با یکدیگر مقایسه و خسارت وارده به روسازی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که تغییر مقرارت موجب وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به سازه روسازی موجود شده و اضافه بارها بخش قابل توجهی از بارگذاری را به خود اختصاص داده اند. همچنین هیچ تناسبی بین جریمه دریافتی، جریمه تعیین شده طبق ضوابط و خسارت وارده از طرف وسایل نقلیه با اضافه بار، وجود ندارد. از طرف دیگر خرابی روسازی به باربر دو محور نوع 2، بیشترین حساسیت را دارد. بنابراین، استفاده از سیستم WIM جهت کنترل بارها و توزیع آن روی محورهای باربرها ضروری است و تغییر مقررات مستلزم صرف هزینه بیشتر برای تعمیر و نگهداری است که وضعیت موجود دو محور یاد شده گواه برآن است.

  کلیدواژگان: مقررات حمل ونقل بار، خرابی راه، اضافه بار، تردد شمار، سیستم WIM
 • علیرضا ماهپور*، ابراهیم شاه ابراهیمی، پرهام قرائتی ثانی صفحات 35-44
  وسایل نقلیه عمومی در کشور ما می تواند به بخش مهمی از راهکار بهبود چالش های اقتصادی، انرژی و محیط زیست باشد و کیفیت بهتری از زندگی برای ما به ارمغان آورد. یکی از نمودهای پایین بودن تکنولوژی در حمل ونقل همگانی اخذ کرایه به روش های سنتی بوده است. اخذ کرایه به روش های سنتی در صنعت حمل ونقل مشکلات متعددی دارد که از آن جمله می توان به اتلاف وقت و تاخیر در زمان سفر اشاره کرد که دارای تاثیرات اجتماعی بسیاری است. از این رو نیاز به تغییر و تحول و ورود تکنولوژی های جدید به این عرصه بیش از پیش احساس می شود. لذا هدف این تحقیق بررسی موضوع تاثیر به کارگیری بلیت الکترونیک در ارتقاء عملکرد حمل ونقل عمومی شهری می باشد که می تواند تاثیرات اجتماعی مثبتی نیز داشته باشد. در این پژوهش ابتدا از هر یک از مسیرهای سیدخندان تا تجریش (بلیت کاغذی و پول) و مسیر میدان ونک تا تجریش (بلیت الکترونیک) در ساعات اوج صبح و عصر و در روزهای کاری متفاوت فیلم برداری انجام شد. بعد از آن با استفاده از فیلم های ضبط شده اطلاعات مربوط به متغیرهای زمان توقف استخراج گردید. در مرحله بعدی بعد از بررسی اطلاعات از لحاظ آماری (میانگین، واریانس و نرمال بودن یا نبودن داده ها) صورت گرفت. در ادامه برای هریک از مسیر ها مدل های پیش بینی زمان تاخیر محاسبه و بهترین مدل با استفاده از آزمون های برازندگی و همبستگی تعیین شد. در نهایت برای سنجش میزان  تغییر نحوه پرداخت از پول و بلیت کاغذی به بلیت الکترونیکی در مسیر سید خندان به تجریش بر روی زمان توقف شبیه سازی انجام شد. نتایج نشان می دهد که یکی از موثرترین اقدامات برای افزایش رضایت مسافران، تغییر در نحوه پرداخت هزینه سفر است که راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی و اخذ هزینه در مقابل هر درب می تواند منجر به کاهش طول زمان سوار شدن مسافران و در نتیجه کاهش زمان توقف شود.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، هوشمندسازی، زمان تاخیر، ترافیک
 • حسن دیواندری* صفحات 45-62
  هزینه های چشمگیر تعمیر و نگهداری راه های موجود، تحقیقات گسترده ای را در این خصوص، موجب شده است. بخش عمده ای از هزینه های مذکور، در ترمیم روسازی های آسفالتی انجام می شود. از طرفی، بروز تغییر شکل های ماندگار در این نوع روسازی، به عنوان یکی از عوامل شایع خرابی روسازی های انعطاف پذیر، شناخته شده است. این تغییر شکل ها به شدت تحت تاثیر عملکرد خزشی آسفالت است. شناخت و پیش بینی پتانسیل بروز تغییر شکل های مذکور در مرحله آزمایشگاهی ساخت نمونه ها، تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری روسازی خواهد داشت. اما تجهیزات ارزیابی عملکرد خزشی آسفالت، پرهزینه بوده و در شرایط کنونی کشور و با وجود تحریم ها، دور از دسترس هستند. در این پژوهش سعی شده است که با ساخت نمونه های متعدد از مواد و مصالحی که به صورت عرف در ساخت روسازی آسفالتی در ایران استفاده می شود و با استفاده از منحنی تنش-کرنش آسفالت، عملکرد خزشی آن را پیش بینی نمود. بدین منظور منحنی نیرو-جابه جایی آزمایش کشش برزیلی مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش به راحتی و با هزینه اندک با تغییر فک دستگاه مارشال، انجام می شود. مدل ارایه شده نشان می دهد که می توان با استفاده از پارامترهای این منحنی، تخمین مناسبی از عملکرد خزشی بدست آورد. اعتبار مدل مذکور با استفاده از روش تحلیل میانگین ها و همچنین با الگوریتم ژنتیک، تایید گردیده است.
  کلیدواژگان: رفتار خزشی آسفالت، منحنی نیرو-جابه جایی، آزمایش کشش برزیلی، الگوریتم ژنتیک
 • علی زهتابچی، سید امیر حسین هاشمی*، سمیه اسدی صفحات 63-74
  دانش مدیریت ریسک بعنوان بخشی از مدیریت پروژه در پروژه ها تعمیر و نگهداری بسیار حائز اهمیت می باشد و تلاش برای مشخص کردن تمامی ریسک ها بالقوه پروژه بسیار اهمیت دارد. حتی اگر بخشی جدی از محاسبات یا رخدادها، ریسک پروژه نباشد.در این پروژه ها احتمال اینکه هریک از سه هدف اصلی هزینه، زمان و کیفیت در معرض ریسک و عدم اطمینان قرار گیرند، وجود دارد.ریسک در پروژه رویداد های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامدهای منفی یا مثبت در اهداف پروژه موثر می باشند که هر یک دارای علل مشخص و نتایج قابل تشخیصی هستند که مستقیما در هزینه، زمان و کیفیت پروژه موثر می باشد. ازطرفی ، تحقیقات گسترده ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه های که در سطح شهر اجراء می گردد  انجام گرفته است. یکی از مهمترین این پروژه ها، آسفالت حفاظتی پلیمری است. پروژه های آسفالتی جایگاه مهمی در زیبایی شهر و ارتقاء رضایتمندی شهروندان دارد و در سال های اخیر نیز بر اهمیت آن افزوده شده است که بیشترین سهم مالی از کل مبلغ احداث و نگهداری بزرگراه را دارا می باشد. لیکن متاسفانه ، ارزیابی این پروژه ها آنطوری که باید و شاید صورت نگرفته است. در نتیجه در این مقاله، ریسک پروژه های آسفالت حفاظتی پلیمری تحلیل و ارزیابی خواهد شد. نگارندهدراینمقاله ضمن بررسی اجمالی قراردادهای،EPC بابهره گیریازتجاربگردآوریشدهدرچندپروژه همچنینبااستفادهاز مصاحبهحضوریوارایهپرسشنامه هایی،نظرمسئولین،مدیرانوصاحبنظرانراجویاشدهوباتحلیلآننظرات،الگوییبرای پیاده سازی عملی فرآیند مدیریت ریسک درقراردادهای"EPC" تعمیر و نگهداری بزرگراه های شهری باتوجه به استاندارد "PMBOK" ارایه شده است.هم چنین در این مقاله هفت ریسک بحرانی پروژه هاEPC  شناسایی شد و برای آنها راه حل های مناسبی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: شناسایی ریسک ، تحلیل ریسک ، EPC، تعمیر و نگهداری بزرگراه های شهری، FMEA، PMBOK
 • پریسا بازدار اردبیلی*، پیمان پژمان زاد صفحات 75-86
  برسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیرگذار بر آن از مباحث مهم در اقتصاد است. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در بخش حمل ونقل جاده ای طی سال های 1368 تا 1394 است. ازاین رو ابتدا مباحث تئوریک اثرگذاری رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست بررسی شده، سپس این موضوع ازلحاظ تجربی در بخش حمل ونقل جاده ای موردبررسی قرارگرفته و منحنی آلودگی زیست محیطی کوزنتس1 استخراج شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار Microfit و به وسیله روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی(ARDL)  2 به بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست و رابطه منفی بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست در بخش حمل ونقل جاده ای می باشد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل ونقل جاده ای کشور صادق بوده و هم چنین نقطه برگشت منحنی نشان می دهد که بخش حمل ونقل جاده ای ایران هنوز به نقطه برگشت منحنی زیست محیطی کوزنتس نرسیده است. همچنین بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست در بخش حمل ونقل جاده ای نیز رابطه مثبت وجود دارد. لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که سیاست گذاری های لازم برای حرکت به سمت تکنولوژی های سبز و پاک صورت پذیرد چراکه باعث خواهد شد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، فرضیه زیست محیطی کوزنتس، حمل ونقل جاده ای، ARDL
 • سعید فرزین*، رضا بهزادیان، فاطمه سیاحی صفحات 87-110
  روسازی های بتن بلوکی تراوا به عنوان یکی از انواع روسازی های نفوذپذیر، در جهت نیل به اهداف مدیریت رواناب های شهری مورد استفاده قرار می گیرند. تجربه به کارگیری آنها در کشورهای مختلف نشان داده است که آگاهی دقیق از شرایط بارشی و هیدرولوژیکی و نیز ویژگی های ژئوتکنیکی محل ساخت پروژه، از اصلی ترین نیازهای طراحی موفق این گونه روسازی ها محسوب می گردد. علی رغم این مسئله، بررسی ها نشان داده است که اطلاعات جامعی در این خصوص برای کشور ایران در دسترس نمی باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود و بهره گیری از نرم افزار PDP، به بررسی مناطق مختلف ایران برای ساخت این روسازی ها پرداخته شده و مناطقی که از پتانسیل بیشتری برای انجام مطالعات زیر ساختی برخوردار هستند، اولویت بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است که مناطق واقع شده در نواحی گرم و خشک ایران از قدرت رقابت پذیری بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی روسازی های بتن بلوکی کاملا تراوا برخوردار هستند. هم چنین مشاهده شد که تحت شرایط مورد بررسی در این مطالعه، بار هیدرولیکی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به بار ترافیکی در ضخامت نهایی روسازی های بتن بلوکی تراوا دارد.
  کلیدواژگان: روسازی بتن بلوکی، روسازی تراوا، نفوذپذیری، نرم افزار PDP، اقلیم ایران
 • مسعود کدخدایی، روزبه شاد* صفحات 111-128

  یکی از مناسب ترین شیوه های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهرها، قیمت گذاری تراکم ترافیک است. قیمت گذاری تراکم ترافیک به روش های مختلفی در کلان شهرهای دنیا انجام شده است. انتخاب شیوه مناسب قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلان شهرهای توریستی اهمیت زیادی دارد.در این تحقیق چهار روش قیمت گذاری تراکم ترافیک با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ارزیابی و اولویت بندی شدند. فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مبتنی بر نظرات کارشناسان و مقایسات زوجی است و وابستگی های میان عناصر تصمیم را در نظر می گیرد. اولویت بندی گزینه های ارزیابی  و وزن دهی به عناصر تصمیم براساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار Super Decisions انجام شد. کلان شهر توریستی مشهد در این تحقیق به عنوان مطالعه موردی انتخاب و بررسی شد.براساس نتایج بدست آمده، روش قیمت گذاری محدوده های تحت نظارت بالاترین اولویت را کسب کرد و روش های قیمت گذاری براساس مسافت طی شده در محدوده طرح ترافیک، قیمت گذاری براساس زمان حضور در محدوده طرح ترافیک و قیمت گذاری برمبنای مجوز ورود به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. موثرترین معیارهای ارزیابی، شاخص های زمان سفر، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و افزایش سرعت عملکردی شناخته شدند.

  کلیدواژگان: کنترل تراکم ترافیک، قیمت گذاری تراکم ترافیک، گردشگری، فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
 • محسن بابایی* صفحات 129-146
  یکی از مسائل مهم در مدیریت روسازی راه، مساله تخصیص بودجه در قسمت های مختلف شبکه به منظور نگهداری و اصلاح وضعیت روسازی است. در این مقاله، مدلی سه هدفه برای این منظور ارایه شده است، که تابع هدف های آن عبارتند از: 1) کمینه کردن درصد قسمت هایی از شبکه که در حالت بحرانی و بدتر از بحرانی (غیر از بدترین حالت) قرار دارند، و می بایست برای آن ها اقدامات بهسازی انجام داد تا به وضعیت مطلوب برسند؛ 2) کمینه کردن درصد قسمت هایی از شبکه که در بدترین حالت قرار دارند، و برای رساندن آن به وضعیت مطلوب باید اقدامات نوسازی انجام داد؛ و 3) کمینه کردن مجموع هزینه انجام شده به خاطر اصلاحات صورت گرفته در کل دوره برنامه ریزی. برای حل مدل سه هدفه پیشنهادشده روشی ترکیبی با استفاده از روشه های چندهدفه بهینه سازی پارامتریک و توابع حددار ارایه شده است. نتایج بکارگیری مدل نشان می دهد که علیرغم تصور ذهنی در نگاه اول، اهداف اول و دوم تحت شرایطی دارای تضاد هستند و افزایش یکی ممکن است باعث کاهش دیگری شود، و بنابراین این دو هدف را نمی توان در غالب یک هدف واحد در نظر گرفت. یکی از خصوصیات مهم روش ارایه شده این است که پیش بینی وضعیت روسازی از روش زنجیره مارکوف در مدل بهینه سازی گنجانده شده است و این موضوع باعث می شود که از پیش بینی و تخصیص سرمایه به صورت جداگانه و در نتیجه رسیدن به حل های بهینه محلی پرهیز شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی چندهدفه، تخصیص بودجه، تعمیر و نگهداری روسازی راه، زنجیره مارکوف
 • اسفندیار عطایی*، رامین صادقیان، مریم حامدی صفحات 147-164
  مدیریت فرآورده های خونی، یکی از نگرانی های مهم بشر است. اگرچه برای یافتن جایگزین های مناسبی برای خون تلاش هایی شده؛ اما هنوز اهداکنندگان خون، مهم ترین منبع تامین نیاز بیماران هستند. خون یک محصول حساس و فاسد شدنی است؛ علاوه بر این، اندکی تصادفی بودن عرضه و تقاضای آن، می تواند بر پیچیدگی این زنجیره و دشوار کردن مدیریت آن بویژه در شرایط زلزله بیافزاید زیرا کمبود آن موجب مرگ انسان می گردد و مازاد آن پذیرفته نیست. بنابراین در این مقاله یک مدل ریاضی جهت مکانیابی پایگاه های توزیع خون به همراه مسیریابی خودروهای حمل در شرایط زلزله ارائه شده است. اهداف در نظر گرفته شده شامل کمینه کردن کمبود خون، بیشینه کردن رضایت مندی افراد آسیب دیده و کمینه کردن هزینه های حمل و نقل و مکانیابی می باشد. در نظر گرفتن حالت عدم قطعیت سناریویی به همراه، ریسک اختلال و رضایت افراد آسیب دیده از جمله نوآوری های این پژوهش بشمار می آید. مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک و متوسط با الگوریتم محدودیت اپسیلون و برای مطالعه موردی (منطقه 7 شهر تهران) با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب حل شده است. نتایج تحلیل بیانگر کمینه شدن خطای تخمین در رویکرد ژنتیک مرتب سازی نا مغلوب هست و همچنین با افزایش تقاضا تعداد مراکز توزیع تاسیس شده افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مسیریابی، مکانیابی، زنجیره تامین خون، رضایت مجروحین، پنجره زمانی
|
 • R. Babagoli *, A. Ameli, A.A. Gholamrezatabar, A. Paydar Pages 1-14

  Due to its beautiful nature, province of Mazandaran which is always one of the tourist and tourist provinces, where many people travel to the province every year in different seasons. The province is also one of the country's agricultural hubs, which contribute a lot to the transportation of this industry through road transport, which creates high traffic volume traffic and, as a result, traffic accidents. The statistics provided in recent years show that this province is the seventh province for casualties caused by accidents in the country. Based on this, a lot of research has been carried out on the identification of factors affecting the severity of accidents and there have been many advances in this regard, but studies on the relationship between the severity of accidents and the type of collision have been negligible, so further research in this It seems necessary. In this research, using a model of logistic polynomials from a set of selection models for predicting the intensity of accidents has been used. Also, using a prediction model of two sets of data mining algorithms including CART algorithm as one of decision tree algorithms and ANN-MLP algorithm, an array of artificial neural network algorithms was used and the required results were extracted and with each other have been compared. According to the studies carried out in this study, it has been shown that the best model was the MNL model in terms of the correct prediction and the ability to present the prediction formula for each level. The results obtained in the forecasting section show that the estimated formula is able to predict the severity of accidents at 0 (zero) and 1 levels with sufficient accuracy.

  Keywords: Severity of crashes, vehicles, Prediction Model, logit, Neural Network
 • M. Aboutalebi Esfahani *, M. Rezvani Pages 15-34

  The need for development and consequently, the demand for cargo capacity increases in the country and the limitations in some cases lead to changes in the relevant regulations.  Changes in cargo regulations and increased tonnage due to non-compliance with the design of the existing pavement will cause serious damage to the pavement structures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of cargo regulations modification in 1390 and overloads on damages to the roads. Furthermore, it checks the sensitivity of the pavement to the type of overloaded vehicle. Data from intelligent traffic systems and weigh in motion (WIM) installed in the Isfahan- Moorchekhort and Isfahan-Nain have been used. According to the rules of carriage and the relevant regulations, and the classification of cars in the WIM system and their matching with each, other equivalent load factor and the axles of each class are calculated and in the previous and posterior state of the cargo regulations, with allowable load and with overload each axle and overall overload of the vehicle were compared with each other and the damage to the pavement was investigated. The results of this study indicate that the change of regulation has caused irreparable damage to the existing pavement structure and overloads have allocated a significant part of the loading. There is also no correlation between fines, fines imposed according to criteria, and damage caused by vehicles with overload. On the other hand, the failure of the pavement to the truck with two axle’s type 2 is most susceptible. Therefore, the use of the WIM system is necessary for controlling loads, and its distribution on the axles, and the change of regulations requires more repair and maintenance costs, which is evidenced by the existing status of the two axles.

  Keywords: Freight regulations, Road damage, Overload, vehicle counter, WIM
 • Alireza Mahpour *, E. Shah Ebrahimi, P. Qera’Ati Sani Pages 35-44
  Public vehicles in our country can be an important part of the solution to improve the economic, energy and environmental challenges and bring us a better quality of life. One of the manifestations of low technology in public transportation is the leasing in traditional ways. Getting a fair in traditional ways in the transportation industry has many problems, such as waste of time and delays in travel time, hence the need for the transformation and introduction of new technologies into this field. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic ticketing on improving the performance of urban public transport. In this research, filming is done from each of Seyeddkhandan to Tajreish (paper and money tickets) routes and from Vanak Square to Tajreish (Electronic Ticket) at peak hours of the morning and evening and on different working days. After that, information about the time stops variables is extracted using the recorded videos. In the next stage, the data are analyzed statistically (mean, variance and normal or non-data). Then, for each of the paths, the latency prediction models are calculated and the best model is determined using fitness and correlation tests. Finally, to measure the change in how money and paper tickets are transferred to the electronic ticket on the path of Seyeddkhandan, it is done on the simulation stop time. The results show that the model 4 is more suitable than other models and has more adaptation than the actual delay time. And one of the most effective measures that bus companies can do to increase passenger satisfaction is the change in how the travel costs are paid; setting up an electronic payment system and costing each one can lead to a reduction in the length of time passengers boarding and As a result, reduce stop time.
  Keywords: Urban Transit, Intelligent, delay, Traffic
 • H. Divandari * Pages 45-62
  The enormous costs of repairing and maintaining of the existing roads have led to extensive researches in this area. Much of the cost goes to repairing asphalt pavements. On the other hand, the occurrence of permanent deformations in this type of pavement has been recognized as one of the most common causes of the failure of flexible pavements. These deformations are strongly influenced by the creep performance of the asphalt. Understanding and predicting the potential of the occurrence of these deformations in the laboratory phase of specimen fabrication will have a significant impact on reducing pavement repair and maintenance costs. But asphalt creep performance assessment equipment is expensive and out of reach in the current country situation which is under sanctions. In this study, it has been attempted to predict its creep performance by constructing numerous samples of materials commonly used in asphalt pavement construction in Iran and using asphalt stress-strain curve. For this purpose, the force-displacement curve of the Brazilian tensile test was used. This test is done easily and at a low cost with a change in the Marshall Machine jaw. The proposed model shows that by using the parameters of this curve, a proper estimation of creep performance can be obtained. The validity of the mentioned model is confirmed by means of the analysis method of average and also by genetic algorithm.
  Keywords: Asphalt Creep Performance, Force-Displacement curve, Brazilian Tensile Test, Genetic Algorithm
 • A. Zehtabchi, S. A. Hosein Hashemi *, S. Asadi Pages 63-74
  As part of the project management process, risk management is of great importance in all projects. It is also essential to identify all potential risks regardless of their impact on the calculations or events. Any of the three main objectives in a construction project, namely the cost, time, and quality, may be exposed to risk and uncertainty. Project risks include unknown possible incidents with positive or negative consequences for project goals and detectable causes and effects with direct impact on cost, time, and quality objectives. Several studies have addressed risk management in urban highway pavement projects. These projects play a key role in the aesthetics of a city and improving the satisfaction of citizens. This issue has received much attention in recent years, which translates into the allocation of the largest portion of highway construction and maintenance budget to pavement projects. Accordingly, the present study aims to analyze and assess risks in urban highway pavement maintenance projects. Following a brief discussion on EPC contracts, a model is presented for carrying out the risk management process in EPC contracts for urban highway maintenance in compliance with the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) based on experience from past projects and the views of authorities, managers, and experts collected and analyzed by questionnaire and interview. Further, seven critical risks in EPC projects were identified and addressed and potential solutions were recommended.
  Keywords: Risk Identification, Risk Analysis, EPC, Urban Highway Maintenance, FEMA, PMBOK
 • P. Bazdar Ardebil *, P. Pejmanzad Pages 75-86
  Environmental pollution is one of the factors affecting it and it is one of the important issues in the economy. The purpose of this study was to investigate the effect of economic growth on environmental pollution in the transportation sector during the years 1368 to 1394. Therefore, firstly the theoretical discussions on the effect of economic growth on environmental pollution have been investigated, then this issue has been empirically investigated in the road transport sector and the Kuznets 1 environmental contamination curve has been extracted. Also, Microfit software has been used to analyze and analyze the data using the Distributed Disturbance Pattern (ARDL) pattern. The results of estimating the model indicate that there is a positive relationship between per capita income and environmental pollution and the negative relationship between per capita income and environmental pollution in the transportation sector. Therefore, Kuznets' environmental hypothesis is true in the country's road transport sector, and also the curve return point shows that Iran's road transport sector has not yet reached the point of return to the Kuznets environmental curve. There is also a positive correlation between the use of oil products and environmental pollution in the road transport sector. Therefore, according to the results of the study, it is suggested that the policies necessary to move towards green and clean technologies will be made as it will lead the country to a sustainable growth path.
  Keywords: Environmental pollution, environmental Kuznets hypothesis, Road Transport, Autoregressive Distributed Lag
 • Saeed Farzin *, Reza Behzadian, F. Sayyah Pages 87-110
  Permeable concrete block pavements have been used as a kind of mainstream type of pavements in order to achieve the purposes of urban runoff management. Their application in different countries has shown that the exact awareness of hydrological and geotechnical characteristics of project site are considered as basic requirements for successful designing these pavements. Despite this, studies have shown that comprehensive information is not available for this issue about Iran. In this research, different regions of Iran for construction of these pavements have been studied by using available information and taking advantage of ICPI method. The regions with greater potential for infrastructure research have been prioritized. Results indicate that regions located in hot and dry areas of Iran have greater competitiveness for investment on permeable concrete block pavements. Furthermore, it’s found that by considered assumptions, hydraulic restrictions are more crucial than traffic loads in the process of designing this kind of pavements.
  Keywords: concrete block pavement, permeable pavement, Permeability, PDP Software, Iran climate
 • M. Kadkhodaei, R. Shad * Pages 111-128

  One of the most appropriate ways of controlling traffic congestion in metropolises is traffic congestion pricing. Traffic congestion pricing has been done in different ways in the metropolises of the world. Choosing the right method for traffic congestion pricing in tourist metropolises is very important. In this research, four methods for traffic congestion pricing were evaluated and prioritized using the Analytic Network Process (ANP). The Analytic Network Process (ANP) is based on expert opinions and paired comparisons, and considers dependencies among decision elements. The prioritization of evaluation and weighting to decision elements based on the Analytic Network Process (ANP) in this study was done by using “Super Decisions” software. The tourist metropolis of Mashhad was selected as a case study in this research. Based on the obtained results, the pricing method of the monitored ranges is the highest priority and the pricing methods based on the distance traveled within the traffic plan area, the pricing based on the time of the traffic scheduling and pricing based on the entry permit are ranked in next priorities respectively. The most effective evaluation criteria are known as reducing travel time, reducing single-occupancy vehicle traffic, increasing the using of public transport, and increasing the operational speed.

  Keywords: Traffic congestion control, Traffic congestion pricing, Tourism, Analytic Network Process
 • M. Babaei * Pages 129-146
  One of the important issues in road pavement management is the allocation of resource in different parts of the network in order to maintain the pavement conditions at desired levels. In this paper, a tri-objective model is proposed for this purpose, the objective functions of which are: 1) to minimize the proportion of the network that are in “critical” and worse-critical conditions (other than the “worst” condition), on which some improvement measures should be performed to reach a desired condition; (2) to minimize the proportion of the network that is in “worst” condition, and, in order to bring it to a desired condition, it should take renovation measures; and (3) to minimize the total cost incurred due to the maintenance and rehabilitation measures made during the entire planning period. To solve the tri-objective model, a hybrid method is proposed using multi-objective parametric optimization and ε-constraint methods. The results of the application of the model show that despite the mental imagination at first glance, the first and second objective functions may have conflict, so that increasing one of them may lead to decreasing the other; therefore, these two objectives cannot be considered together as a single objective function. One of the important features of the proposed method is that the Markov Chain process model, as the prediction tool for the pavement condition, is incorporated into the optimization model. This makes the pavement condition prediction and resource allocation simultaneously and prevents achieving local optimal solutions.
  Keywords: Multi-objective Programming, Resource Allocation, Pavement Maintenance, Rehabilitation, Markov Chain Process
 • E. Ataei *, R. Sadeghian, M. Hamedi Pages 147-164
  Management of blood products is one of the major concerns of mankind. Although efforts have been made to find suitable alternatives to blood, but blood donors are still the most important source of care for patients. Blood is a sensitive and perishable product; in addition, a little it’s randomness of supply and demand can add to the complexity of this chain and make it difficult to manage, especially in earthquake-prone situations, because its deficiency causes human death and excess is not accepted. Therefore, in this paper, a mathematical model for locating blood distribution sites along with transporting vehicles routing in earthquake conditions is presented. The goals are to minimize blood shortages, maximize satisfaction of affected people, and minimize transportation and location costs. One of the contributions of this paper is considering scenario-based uncertainty along with risk of disturbance and satisfaction of affected people. The proposed model is solved in small and medium dimensions with the Epsilon constraint algorithm and for the case study (District 7 of Tehran city) with the non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA). The results of the analysis show that the estimation error is minimized in the non-dominated sorting genetic algorithm and as the number of established distribution centers increases with demand increases.
  Keywords: routing, Location, blood supply chain, satisfaction of injured, Time window