فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منجیت سینگ بهاتیا* صفحات 1-6
 • مهرداد اختیاری صادق، محسن ایمانی نائنی*، محمد حسن میرزامحمدی صفحات 7-19
  سابقه و هدف

  سرطان چهارمین بیماری مزمن شایع است که بر عملکرد طبیعی زندگی و سلامت روان بیماران تاثیر منفی دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان کسرای شهر تهران بود که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و پرسش نامه های فرم کوتاه افسردگی، اضطراب و استرس؛ کیفیت زندگی و جهت گیری زندگی بیمارانی که دارای بالاترین نمرات بودند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و گواه (15=2n=1n) تقسیم شدند (30=n). گروه آزمایشی هشت جلسه مداخله ی درمانی 60 دقیقه یی طی یک جلسه در هفته دریافت کرد اما گروه کنترل مداخله یی دریافت نکرد. اطلاعات به دست آمده با روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و پژوهشگران هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در کاهش هیجانات منفی اضطراب، افسردگی و استرس وجود داشت (05/0>P). علاوه براین، در نمرات کیفیت زندگی و جهت گیری زندگی دو گروه نیز تفاوت معنا دار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت زندگی با رویکرد قرآنی بر شاخص های روان شناختی مبتلایان به سرطان در پیوند با مراقبت پزشکی استاندارد اثر سودمندی بر سلامتی و کاهش هیجانات منفی خواهد داشت.

   

  کلیدواژگان: جهت گیری زندگی، سرطان، کیفیت زندگی، مهارت زندگی، هیجان
 • فاطمه قاسمی، قاسم عسکری زاده*، سید محمد حسین موسوی نسب صفحات 20-33
  سابقه و هدف

  به دلیل افزایش روزافزون طلاق و پیامدهای مخربی که این پدیده می تواند برای افراد و جوامع داشته باشد، این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس ویژگی های شخصیت، نگرش مذهبی و رضایت جنسی در زنان پیراپزشک شهر کرمان انجام شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان پیراپزشک متاهل شهر کرمان در سال 95-1394 بود که از بین آنان 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی گرایش به طلاق، پرسش نامه ی شخصیتی پنج عاملی، مقیاس نگرش سنج مذهبی و مقیاس رضایت جنسی زنان بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان و گام به گام) استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که نگرش مذهبی و رضایت جنسی رابطه ی منفی و معناداری با گرایش به طلاق داشتند. علاوه براین، از بین ابعاد شخصیت نئو، بعد روان آزرده گرایی رابطه ی مثبت و معنادار با گرایش به طلاق (01/0P< و 34/0=r)؛ و برون گرایی (01/0P< و 25/0-=r)، موافق بودن (01/0P< و 39/0-=r) و با وجدان بودن (01/0 P<و 41/0-=r) رابطه ی منفی و معنادار با گرایش به طلاق نشان دادند و بین گشودگی (05/0<P و 10/0=r) و گرایش به طلاق رابطه یی یافت نشد. مهم ترین متغیر پیش بین برای گرایش به طلاق نیز رضایت جنسی (001/0 P<و 78/362=F) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش، متولیان و مسئولان بیمارستان ها برای بهبود شرایط کارکنان خود می توانند در جهت برگزاری کارگاه های آموزش روابط جنسی صحیح در جهت بهبود رضایت زناشویی و همچنین آگاهی رسانی در زمینه ی اهمیت این موضوع اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: پیراپزشکان، رضایت جنسی، گرایش به طلاق، نگرش مذهبی، ویژگی های شخصیت
 • منیره اسماعیل بیگی ماهانی، نادر اعیادی، علی نبی اللهی نجف آبادی، سامان رضایی* صفحات 34-47
  سابقه و هدف

  با توجه به روند رو به افزایش اعتیاد، بررسی عوامل زمینه ساز و تداوم گر آن به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب در جهت مبارزه با اعتیاد و کاهش آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی آن ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ابعاد سبک های ابراز هیجان و مقابله ی مذهبی در میزان گرایش دانشجویان به اعتیاد انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 97-1396 بود. تعداد کل جامعه بیش از 2000 نفر بود که از بین آنها نمونه ی 200 نفری به دلیل دسترسی نداشتن به تعداد جامعه، به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس های ابرازگری هیجانی، آمادگی به اعتیاد و مقابله ی مذهبی پارگامنت استفاده شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های ابراز هیجان به جز سبک صمیمیت با گرایش به اعتیاد دانشجویان همبستگی منفی معنی داری وجود داشت. همچنین بین سبک مقابله ی مذهبی مثبت و گرایش به اعتیاد در دانشجویان نیز همبستگی منفی؛ و بین سبک مقابله ی مذهبی منفی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که سبک های ابراز هیجان و مقابله ی مذهبی پیش بینی کننده های خوبی برای آمادگی به اعتیاد در دانشجویان به شمار می آیند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر همسو با دیگر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که سبک های ابراز هیجان و مقابله ی مذهبی می تواند سهمی مهم در گرایش و آمادگی دانشجویان به اعتیاد داشته باشد. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ابراز هیجان، اعتیاد، دانشجویان، مقابله ی مذهبی
 • بتول فرهمند، محمد حسین فلاح یخدانی*، سعید وزیری یزدی صفحات 48-60
  سابقه و هدف

  برخورداری از صمیمیت در میان زوج های متاهل از عوامل مهم ایجاد ازدواج های پایدار است و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی می شود. ازاین رو هدف مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر آموزش صمیمیت غنی شده با آموزه های اسلامی بر رضایتمندی و صمیمیت زوجین درون گرا بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر یزد بود که از میان آنان نمونه یی به تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسش نامه ی رضایت زناشویی انریچ و پرسش نامه ی صمیمیت زوجین اولیا و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات رضایت زناشویی و تمامی زیرمقیاس های آن در مرحله ی پس آزمون در آزمودنی های دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). همچنین، در مرحله ی پس آزمون نمرات صمیمیت کل و تمامی زیرمقیاس های آن در گروه آزمایش بهبود یافته بود و تفاوت دو گروه معنادار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان نشان داد که آموزش صمیمیت غنی شده با آموزه های اسلامی می تواند برنامه ی درمانی و آموزشی مفید در کاهش مشکلات بین فردی زوجین باشد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی زناشویی، زوجین درون گرا، صمیمیت زناشویی
 • مریم نطاق، قمر کیانی* صفحات 61-72
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر، مدیریت نادرست تکانه های هیجانی، سیر نزولی انجام فریضه ی دینی نماز و افزایش معاشرت بین دختران و پسران دانشجو از مسائل مهم در دانشگاه ها است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی هوش هیجانی و تقید به نماز با تمایل جنسی در دانشجویان مجرد دانشگاه های شهر میانه انجام شد.

  روش کار

  طرح این پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی است. جامعه ی پژوهش کلیه ی دانشجویان مجرد مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور و آزاد شهر میانه بود که از میان آنان نمونه یی به حجم 140 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده ها با کمک پرسش نامه های هوش هیجانی پترایدز فارنهایم، تقید به نماز پناهی و پرسش نامه ی چندوجهی مسائل جنسی (MSQ) جمع آوری؛ و با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره ی هم زمان تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد از میان مولفه های هوش هیجانی فقط کنترل هیجان رابطه ی منفی معناداری با تمایل جنسی داشت (01/0> Pو 236/0-=r). علاوه براین، تقید به نماز نیز با تمایل جنسی رابطه ی منفی معناداری داشت (05/0> Pو 165/0-=r)؛ در حالی که هوش هیجانی کلی، درک هیجان ، کنترل هیجان و مهارت های اجتماعی با تقید به نماز رابطه ی مثبت معنادار داشت (05/0>P)؛ در عین حال خوش بینی رابطه ی معناداری با تقید به نماز نداشت. متغیر کنترل هیجان نیز توانایی پیش بینی 23 درصد از تمایل جنسی را داشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اجرای مداخلات در جهت ارتقای کنترل هیجان و تقید به نماز می تواند در کاهش تمایلات جنسی دانشجویان مجرد موثر باشد.

  کلیدواژگان: تقید به نماز، تمایل جنسی، دانشجویان مجرد، هوش هیجانی
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، آرزو مجرد، معصومه پیرقلی کیوی صفحات 73-87
  سابقه و هدف

  خانواده اصلی ترین هسته ی هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی و تامین کننده ی نیازهای عاطفی، مادی و معنوی اعضای خود است. عوامل مختلفی می تواند موجب حفظ و بقای این بنیان شود که احتمالا منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی جزئی از آنها است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسه ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395 بود.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه یی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهر اردبیل طی سال 1395؛ و نمونه ی مطالعه شامل 50 نفر از زنان متقاضی طلاق و 50 نفر از زنان عادی بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسش نامه های منبع کنترل راتر، باورهای غیرمنطقی جونز و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. در پژوهش حاضر همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در متغیرهای منبع کنترل (001/0>p)، جهت گیری مذهبی (001/0>p)، باورهای غیرمنطقی (003/0>p) و مولفه های آن شامل بی مسئولیتی هیجانی (001/0>p)، اجتناب از مشکل (001/0>p)، توقع تایید از دیگران (001/0>p) و درماندگی در مقابل تغییر (001/0>p) بین دو گروه زنان متقاضی طلاق و عادی تفاوت معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که بین زنان متقاضی طلاق و عادی در متغیرهای منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور کاهش طلاق در زنان، برای مدیریت صحیح منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی برنامه ها و کارگاه های آموزشی تدوین شود.

  کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی، جهت گیری مذهبی، زنان متقاضی طلاق، منبع کنترل
 • نفیسه رفیعی محمدی، محمد مهدی جهانگیری* صفحات 88-98
  سابقه و هدف

  افسردگی اساسی از شایع ترین و مزمن ترین اختلالاتی است که به درمان نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی توام با تلاوت قرآن و دعا بر شدت علائم افسردگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهر قم در سال 1396 بود که از بین آنان نمونه یی به حجم 30 بیمار (هر گروه 15 نفر) با توجه به معیارهای شمول به صورت داوطلبانه انتخاب شد. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس افسردگی بک بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  میانگین گروه آزمایش در مرحله ی پیش آزمون در مولفه ی شدت علائم افسردگی 80/35 و گروه گواه 60/33؛ و در مرحله ی پس آزمون برای گروه آزمایش 86/19 و برای گروه گواه 46/32 بود. پس از اعمال مداخله ی میزان افسردگی در گروه گواه تغییری ایجاد نشد ولی نمرات افسردگی گروه آزمایش کاهش یافت که از نظر آماری معنادار بود (01/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد معنادرمانی توام با تلاوت قرآن و دعا در کاهش شدت علائم افسردگی زنان مبتلا به افسردگی اساسی موثر است.

  کلیدواژگان: اختلال افسردگی اساسی، زنان، معنادرمانی
 • زهرا شیرزادی، آناهیتا خدابخشی کولایی*، محمدرضا فلسفی نژاد صفحات 99-113
  سابقه و هدف

  اجرای اوامر و فرائض دینی از جمله التزام عملی به نماز و تجارب معنوی یکی از راه های نجات بخش و رهایی از ناملایمات، ناراحتی ها و استرس های روزمره ی دانشجویان است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ی نگرش و التزام عملی به نماز و تجارب معنوی با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال 1396 انجام شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه تهران بود که در سال 1396 تحصیل می‏کردند و نمونه ی پژوهش شامل 150 دانشجو بود که به صورت نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏یی انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری اطلاعات عبارت بود از: پرسش نامه ی نگرش و التزام عملی به نماز، تجارب معنوی روزانه و سلامت عمومی گلدبرگ 28GHQ-. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مقدار r در رابطه ی بین مولفه ی اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی با مقدار 251/0-، توجه و عمل به مستحبات با مقدار 507/0-، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز با مقدار 373/0-، مراقبت و حضور قلب در نماز با مقدار 251/0- و نمره ی کل متغیر التزام عملی به نماز با مقدار 401/0- با سلامت روان در سطح 05/0 به صورت منفی و معکوس معنادار بود. علاوه براین، مقدار r در رابطه ی بین مولفه ی احساس حضور خداوند با مقدار 498/0-، ارتباط با خداوند با مقدار 325/0-، احساس مسئولیت در قبال دیگران با مقدار 259/0- و تجارب معنوی با مقدار 474/0- با سلامت روان در سطح 05/0 نیز به صورت منفی و معکوس معنادار بود (657/0-).

  نتیجه گیری

  التزام عملی به نماز در ایجاد بهداشت و سلامت روانی افراد نقش اساسی دارد. همچنین، نتایج تایید کرد که مذهب کارکرد حمایتی از سلامت روان دارد و تجارب معنوی در پیشگیری از بیماری های روانی و تسهیل مقابله با بیماری و بهبودی آن سهیم است. 

  کلیدواژگان: تجارب معنوی، دانشجویان دختر، سلامت عمومی، نماز
 • ثارالله شجاعی، صدیقه سادات طوافیان*، جان وگنر، احمدرضا جمشیدی، علی محمدی ولدانی صفحات 114-126
  سابقه و هدف

  معنویت در کار موضوعی جدید اما با توسعه ی نظری-علمی محدود در مبحث سازمانی است که اهمیت آن و تاثیرش در بازدهی کاری نیاز به ابزاری مناسب برای سنجش را ضروری می نماید. طولانی بودن و جامع نبودن بعضی از پرسش نامه ها مولفان را بر آن داشت تا ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی ابزار استاندارد جامع معنویت در کار را انجام دهند.

  روش کار

  در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، ابزار استاندارد معنویت در کار برگرفته از مطالعه ی وال کینجرسکی انتخاب شد. مراحل ترجمه و بازترجمه ی آن از انگلیسی به فارسی و انطباق فرهنگی بر اساس الگوی وایلد و به روش ترجمه ی بازگشتی انجام شد. روایی صوری از طریق 10 متخصص و 18 نفر از نمونه های در دسترس؛ و پایایی پرسش نامه برای 393 نفر از کارکنان خدمات مراقبتی بررسی و تعیین شد. روایی سازه با حجم نمونه ی 268 نفر و از طریق آزمون تحلیل عاملی انجام شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  فرایند ترجمه و روان سنجی پرسش نامه ی معنویت در کار با 18 سوال مطلوب گزارش شد. برای تعیین روایی سازه، تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از روش دوران واریماکس صورت گرفت که 31/70 درصد از واریانس کل به کمک دو عامل تبیین؛ و روایی صوری مناسب گزارش شد. در بررسی پایایی پرسش نامه ی ترجمه شده به فارسی با استفاده از روش ثبات داخلی ابزار، ضریب آلفای کرونباخ 96 درصد محاسبه شد که برای زیرمقیاس ها از 78 تا 91 درصد متغیر بود. علاوه براین، بین خرده مقیاس های غوطه ور شدن در کار، تجربه ی عرفانی، ارتباط معنوی و حس اجتماعی بودن همبستگی بالایی (82/0-97/0) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  پرسش نامه ی یادشده همسانی درونی مناسبی داشت و همبستگی بالا بین خرده مقیاس ها نشان می دهد انطباق فرهنگی مطلوبی در ترجمه ی پرسش نامه وجود داشت. پرسش نامه ی معنویت در کار که هدف آن ارزیابی تجربه ی معنویت در کار از جنبه های مختلف بر پایه ی تجربیات افراد از معنویت در محل کار است دارای روایی سازه و صوری مناسبی بود.

  کلیدواژگان: پرسش نامه، ترجمه و روان سنجی، کارکنان خدمات مراقبتی، معنویت
 • سهراب جهانگیری فرد، نادر سلیمانی، فاطمه کشمیر* صفحات 127-138
  سابقه و هدف

  بین معنویت در محیط کار با تمامی ابعاد سلامت سازمانی (روابط بین فردی کارکنان و تعهد شغلی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. هدف اصلی در این مطالعه بررسی رابطه ی بین معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی بود.

  روش کار

  این پژوهش با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت، مگیران، پاب مد، گوگل اسکولار، اس.آی.دی، پرو گوئست و جستجوگر گوگل با استفاده از کلیدواژه های معنویت در محیط کار، سلامت سازمانی، اخلاق اسلامی، مدیریت منابع انسانی و بهداشت روانی در اسلام در فاصله ی زمانی بین سال های 2000 تا 2018 صورت گرفت. در مجموع 35 مقاله ی داخلی و خارجی انتخاب شد و با مرور نظام مند رابطه ی بین معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی بررسی شد. نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  مرور مطالعات مختلف نشان داد وجه مشترک معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی کار معنادار، احساس همبستگی و همسویی با ارزش های سازمان، درستکاری، تعهد و مسولیت پذیری است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، با افزایش ابعاد مختلف معنویت در محیط کار سلامت سازمانی کارکنان نیز افزایش می یابد. بنابراین با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی افراد می توان به ارتقای عمکلرد آنان به منظور استفاده ی بهینه از کارکنان سازمان کمک نمود.

  کلیدواژگان: سازمان ها، سلامت، معنویت
 • فتح الله عالی پور هفشجانی*، فرنگیس مهدوی هفشجانی، محمد عالی پور هفشجانی صفحات 139-156
  سابقه و هدف

  آب مایعی مغذی و حیات بخش و ثروت طبیعی بی نظیری است. خداوند در قرآن صاحبان خرد را به تفکر در آیات خود دعوت می فرماید که آب یکی از این آیات است. هدف از این مطالعه شناخت اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن کریم و شناخت خواص و ویژگی های بیولوژیکی و درمانی آب های طبیعی است.

  روش کار

  این مقاله مطالعه یی توصیفی است که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله ی اول از نرم افزار ویژه ی قرآن استفاده شد و آیاتی بر اساس کلیدواژه های کلی ماء و شراب انتخاب شد. سپس از آیات منتخب، آیاتی بر اساس کلیدواژه های طهور، حی، رزق، فرات، ملح اجاج، الفلک، غسل و لحم انتخاب شد و اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن بررسی شد. در مرحله ی دوم از متون علمی استفاده شد و خواص بیولوژیکی و درمانی آب های طبیعی بررسی شد. مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی درباره ی این پژوهش گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  این مطالعه نشان داد که خداوند در قرآن بیش از 65 بار لفظ آب را بیان کرده و در هر بار اوصاف حکمت آمیزی برای آن برمی شمارد. قرآن مجید آب را در هشت زمینه ی مختلف شامل حیات بخش بودن، طاهر بودن، شفابخش بودن، پیونددهنده ی انسان ها، تغذیه، دلپذیر (گوارا) بودن، تجارت و نقش اداره کنندگی چرخه های زیست محیطی زمین توصیف می کند؛ و آن را به سه دسته ی آب طهور، آب دلپذیر (گوارا) و آب شور تقسیم می کند. بر اساس منابع علمی آب های طبیعی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و درمانی مختلفی دارند. این ویژگی ها مرهون پیوندهای هیدروژنی و ساختار مولکولی آب و نوع و مقدار ترکیبات معدنی آن است. ازاین رو، این عوامل کارکردهای متفاوتی برای انواع آب های طبیعی فراهم می نماید.

  نتیجه گیری

  وجود آب در جهان هستی ضروری است و زندگی بدون آن تصورشدنی نیست. اهمیت آب مرهون ساختار مولکولی و پیوندهای هیدروژنی و ترکیبات معدنی آن است تا برای آن نقش و ماموریت بسیار مهمی در عالم هستی به وجود آورد و این گونه فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و آن را در ردیف یکی از آیات بزرگ آفرینش قرار می دهد.

  کلیدواژگان: آب، خواص بیولوژیکی و درمانی، سلامت، قرآن
|
 • Manjeet Singh Bhatia* Pages 1-6
 • Mehrdad Ekhtiary Sadegh, Mohsen Imani Naeini*, Mohammad Hassan MirzaMohammadi Pages 7-19
  Background and Objective

  Cancer is the fourth most common chronic disease that has a negative effect on patients’ normal life and mental health. Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of life skills training with Quranic approach on negative emotions, the quality of life and orientation toward life in patients afflicted by Breast Cancer in Tehran.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and control group design. The statistical population included all women with breast cancer selected from those referring to Kasra hospital in Tehran. Based on the specified criteria for inclusion in the study and DASS, WHOQ-26 and LOT-R, life quality and orientation to life, patients with the highest scores were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups (n1=n2=15). The experimental group received eight 60-minute sessions of therapeutic intervention one session a week, while the control group received no intervention. The collected data was analyzed by descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results of the study showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in reducing the negative emotions such as anxiety, depression and stress (P<0.05). The results further showed that there was a significant difference in quality of life scores and life orientation between the two groups (P<0.05).

  Conclusion

  Life skills training based on the Holy Quran combined with standard medical care had a beneficial effect on the psychological indicators and health of cancer patients and decreased their negative emotions.

  Keywords: Cancer, Emotional, Life orientation, Life skill, Quality of life
 • Fatemeh Ghasemi, Ghasem Askarizadeh*, Seyyed Mohammad Hossein Mosavi nasab Pages 20-33
  Background and Objective

  Because of the growing number of divorces and the destructive effects it may have on the citizens, this study predicted female paramedics’ tendency towards divorce focusing on the role of personal Traits, religious Attitude and sexual satisfaction in Kerman.

  Methods

  This is a descriptive correlational study. The statistical population of the study consisted of all married female paramedics in Kerman in 2014-2015, out of which 200 were selected by available sampling method. The instruments used for collecting data included the questionnaire of tendency towards divorce, NEO personality inventory, scale for religious attitude (RAS) and sexual satisfaction scale for woman (SSSW). Descriptive (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and stepwise and stepwise regression) were used to analyze the data. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results of the correlation test showed that religious attitude and sexual satisfaction had a negative and significant relationship with the tendency to divorce. In addition, among the neo-personality dimensions, neuroticism had a positive and significant relationship with the tendency to divorce (r<0.34, P<0.01), and extraversion (r=-0.25, P<0.01) and agreeableness (P<0.01 and r=-0.39) and conscientiousness (P<0.01 and r=-0.41) showed a negative and significant relationship with tendency to divorce. No relationship was found betweenbetween openness (P<0.05 and R=0.10 tendency toward divorce. The most important predictor of divorce was sexual satisfaction (F=362.78, P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of this study, caretakers and hospital officials can help to improve the conditions of their employees by holding proper sexual relations training workshops to improve marital satisfaction, as well as increase awareness of the importance of this issue.

  Keywords: Personality Traits, Paramedics, Religious attitude, Sexual satisfaction, Tendency towards divorce
 • Monireh Esmaeelbeigi Mahani, Nader Ayadi, Ali Nabiallahi Najafabadi, Saman Rezaei* Pages 34-47
  Background and Objective

  Considering the increasing trend of addiction, it is necessary to study its constituent factors and its continuity to be able to make appropriate decisions in treating addiction and reducing its individual, familial and social harm. Therefore, the present study investigated the role of emotional expression styles and religious coping styles in students' tendency towards addiction.

  Methods

  The present study is descriptive correlational. The statistical population includes 2000 students residing in the dormitory of Mohaghegh Ardabili University from 2017 to 2018 out of which 200 were selected through available sampling method. To collect data related to the scales of emotional expression, preparedness for addiction and Paraghamat Religious Conflict were used. Finally, descriptive statistics, Pearson correlation and regression were used to analyze the data. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results of this study showed that there was a significantly negative correlation between emotional excitement styles (positive and negative) except for the intimacy style and students’ tendency towards addiction. The results also showed that there was a significantly negative correlation between the positive religious style and the tendency toward addiction among students and a positive and significant correlation between the negative religious styles and the tendency to addiction. Also, the results of regression showed that emotional excitement and religious coping are good predictors of students’ preparedness for addiction.

  Conclusion

  The results of the present study are in line with the findings of other studies that show emotional excitement and religious coping styles have an important role in the students' tendency toward drug addiction. Therefore, preventive measures should be taken in this regard.

  Keywords: Addiction, Emotional expression, Religious Coping, Students
 • Batoul Farahmand, Mohammad Hossein Fallah Yakhdani*, Saeid Vaziri Yazdi Pages 48-60
  Background and Objective

  Having intimate relationships among married couples is one of the most important factors in creating lasting marriages and lack of intimate relationships is one of the factors causing failure in family life. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of education of intimacy enriched by Islamic teachings on the satisfaction and intimacy of introverted couples.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test control group design. The statistical population included all married women referring to Yazd counseling centers due to problems and marital conflicts. A sample of 30 married women who referred to Yazd counseling centers were selected by appropriate sampling after screening and were randomly assigned to two groups of 15. The data were collected using the scale of the Neo Five Big Five Personality Questionnaire, Enrique's Marital Satisfaction Questionnaire, Olia and colleagues’ Intimate Inventory of Couples, and the data were analyzed using covariance analysis. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results indicated that there is a significant difference between intervention and control groups in mean scores related to satisfaction and all its sub-scales (P>0.05). Furthermore, the overall intimacy score and the scores related to its subscales improved in the experimental group making the difference between the two groups significant (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the education of intimacy enriched by Islamic teachings can be a useful therapeutic and educational program for reducing the problems related to the relationship between the couples.

  Keywords: Introverted couples, Marital satisfaction, Marital intimacy
 • Maryam Nottaq, Qamar Kiani* Pages 61-72
  Background and Objective

  Mismanagement of emotional impulses and reduced commitment to the religious duty of prayers as well as the increased relationship between male and female students are considered as the important issues in academic environments in recent years. The present study was an attempt to investigate the relationship of emotional intelligence and commitment to prayers with sexual desire in single students of Miyaneh Universities.

  Methods

  The statistical population included all single B.A. students in Payame Noor University and Islamic Azad University in Miyaneh, out of which a sample of 140 university students was selected using accessible sampling method. Data were collected using Petrides and Farnhaym’s Emotional Intelligence Questionnaire, Panahi’s Prayer Adherence Questionnaire, and Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ). The data were analyzed by using Pearson correlation and multivariate regression. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  Based on the results among the components emotional intelligence, only emotion control had a negative and significant correlation with sexual desire (r=-0.236, P<0.01). In addition, commitment to prayers had a significantly negative correlation with sexual desire (r=-0.165, P<0.05). Furthermore, total emotional intelligence, emotion perception, emotion control and social skills had a positive and significant correlation with commitment to prayers (P<0.05). Optimism was not found to have a significant correlation with commitment to prayers. The capacity for predicting sexual desire by the variable of emotion control was 23 percent.

  Conclusion

  It seems that implementing interventions to improve emotion control and commitment to prayers is effective in reducing single students’ sexual desire.

  Keywords: Commitment to prayers, Emotional intelligence, Sexual desire, Single university students
 • Esmaeil Sadri Damirchi*, Arezoo Mojarrad, Masoomeh Pirgholi Kivi Pages 73-87
  Background and Objective

  Family is the core of every society and the center of mental health and care satisfying the emotional, physical and spiritual needs of its members. Various factors can sustain this foundation. Some of these factors include probably the locus of control, irrational beliefs, and religious orientation. On this basis, the purpose of the present study was to compare the locus of control, irrational beliefs and religious orientation divorced women in Ardabil in 2016.

  Methods

  The study was descriptive and causal-comparative. The statistical population included all women asking for divorce, who referred to the Ardabil Justice in 2016. The sample population included 50 women applying for divorce and 50 normal women selected based on available sampling method. The participants completed the Rutter Control Questionnaire, Jones's irrational beliefs and Alport's religious orientation questionnaire. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of variance. All ethical considerations have been observed in the present study and the authors of the article reported no conflict of interest.

  Results

  The results of analysis of variance showed that there was a significant difference between the women applying for divorce and normal women in the control variables (p<0.001), religious orientation (p<0.001), irrational beliefs (p<0.003), and its components including emotional irresponsibility (P<0.001), problem avoidance (p<0.001), expectation of approval from others (p<0.001), and helplessness against change (p<0.001).

  Conclusion

  The results were indicative of a significant difference between women seeking divorce and normal women in variables of locus of control, irrational beliefs and religious orientation. Therefore, it is suggested that educational programs and workshops be organized to reduce divorces in women in order to properly manage the locus of control, irrational beliefs, and religious orientation.

  Keywords: Irrational beliefs, Locus of control, Religious orientation, Women applying for divorce
 • Nafiseh Rafiei Mohammadi, Mohammad Mehdi Jahangiri* Pages 88-98
  Background and Objective

  Major Depressive disorders are one of the most common and chronic disorders that require treatment. The present study was an attempt to investigate the effect of Logotherapy with Quran recitation and prayer on severity of depressive symptoms in women with major depressive disorder.

  Methods

  This study used a quasi-experimental pretest-posttest control group design. The statistical population included all women with depressive disorder in Qom in 2017. The sample population consisted of 30 women with major depressive disorder (15 for each group) and the participants were selected on a voluntary basis. They were randomly assigned to experimental and control groups. The instrument used for gathering data was Beck depression Inventory. The data were analyzed using ANCOVA. In the present study, all ethical considerations were observed and the authors reported no conflict of interest.

  Results

  In terms of severity of depressive symptoms, the mean scores for the experimental and control groups at the pretest stage were 35.80 and 33.60, respectively. Meanwhile, the mean scores were 19.86 for the experimental group and 32.46 for the control group. The level of depression remained unchanged in the control group but decreased in the experimental group at the post-test phase following the intervention, which was statistically significant (P<0.001).

  Conclusion

  The findings indicate that Logotherapy along with Quran recitation and prayer is effective in reduction of the symptoms of depression in women with major depression.

  Keywords: Depression, Logotherapy, Major Depressive Disorder, The Holy Quran, Women
 • Zahra Shirzadi, Anahita Khodabakhshi Koolaee*, Mohammad Reza Falsafinejad Pages 99-113
  Background and Objective

  The implementation of religious orders and practices is one of the ways to save and relieve people from troubles, discomforts and stresses. The aim of the present study was to investigate the relationship of outlook and practical pledge to prayer and spiritual experiences with mental health of girl students of University of Tehran.

  Methods

  The present study is descriptive correlational. The statistical population included all female students of University of Tehran and the sample population consisted of 150 participants selected by random cluster sampling. The instruments used for data collection included practical attitude and practice of prayer questionnaire, daily spiritual experiences and general health of Goldberg GHQ-28. For data analysis, Pearson correlation and simultaneous regression were used. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results showed that prayer's effectiveness in individual and social life with an r value of -0.251, attention and practice to the needy with an r value of -0.507, commitment and serious efforts to perform prayers with a value of -0.373, care and presence of the heart in prayer with the value of -0/251 and the total score of practical commitment to prayer with a value of -0/401 had a negative and inverse relationship with mental health (P<0/05). Also, the sense of presence of God with the value of -0/498, the relationship with God with the value of -/0325, the sense of responsibility towards others with the value of -0/259 and spiritual experiences with the value of -/0474 was negatively and inversely correlated with mental health significant (P<0/05). In other words, there was a significant and negative correlation between the components of spiritual experiences and mental health.

  Conclusion

  Practical commitment to prayers plays an essential role in individuals’ mental health and well-being. Also, religion has a mental health supportive function. Spiritual experiences contribute to prevention of mental illnesses and facilitate the management of illnesses as well as the recovery process.

  Keywords: General health, Girl students, Prayers, Spiritual experiences
 • Sarallah Shojaei, Sedigheh Sadat Tavafian*, Joan Wagner, Ahmad Reza Jamshidi, AliMohammadi Valadani Pages 114-126
  Background and Objective

  Spirituality in job is a new topic but with a limited theoretical-scientific development in organizational literature. The importance of this issue and its impact on work efficiency call for a proper instrument for evaluation purposes. Longevity and incomprehensiveness of some of the questionnaires motivated the authors to provide an Intercultural Translation and psychometric analysis of the standard comprehensive instrument of Spirituality at Work.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, English version of Spirituality at Work scale, adopted from Val Kinjersk’s study, was used as the main instrument. An attempt was made to complete English-toPersian translation as well as to provide cultural conformities using the Wild pattern and recursive translation method and retranslation phases, respectively. Afterwards, face validity was performed based on 10 experts’ views and 18 accessible samples and then reliability and validity of the questionnaire were examined and internal correlation was determined in a cross-sectional study on 393 health workers. Construct validity was assessed with a sample size of 268 people through factor analysis. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  To determine construct validity, principal components analysis was performed using Varimax rotation method, in which 70.31% of total variance was explained by two factors. Its face validity was also desirable. In assessing the questionnaire’s reliability using internal consistency method, Cronbach’s alpha coefficient was found to be 96%, which ranged from 78% to 91% for the subscales. There was a high correlation among subscales of this questionnaire (0/82-0/97).

  Conclusion

  The questionnaire had good consistency and the high correlation between the subscales is indicative of a god cultural consistency in translation of the questionnaire. The questionnaire of Spirituality at Work, which aimed at assessing the experience of spirituality in job based on individuals’ experience of spirituality and workplace morale has proper construct validity and face validity.

  Keywords: Health Workers, Psychometrics, Questionnaire Design, Spirituality, Translation
 • Sohrab Jahangiri Fard, Nader Soleimani, Fatemeh Keshmir* Pages 127-138
  Background and Objective

  There is a positive and significant relationship between Organizational Spirituality and all dimensions of organizational health (e.g., interpersonal relationships of employees, job commitment, etc.). Our main Purpose in the present study is to investigate the relationship between Organizational Spirituality and organizational health.

  Methods

  The related data in the present study were collected by searching the databases of Science direct, Magiran, PubMed, Google Scholar, SID, ProQuest, Google and Iran Medex in the time range of 2000-2018 using the keywords of Organizational Spirituality, organizational health, Islamic ethics, human resource management, and mental health in Islam. In total, 35 internal and international articles were selected and systematically reviewed to investigate the relationship between Organizational Spirituality and organizational health. In the present study, the authors reported no conflicts of interest.

  Results

  A review of the various studies indicated that the common aspect of Organizational Spirituality and organizational health includes meaningful work, a sense of solidarity and alignment with the values of organization, integrity, commitment and responsibility.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, an increase in the different dimensions of Organizational Spirituality is followed by an increase in the organizational health of the staff. Therefore, by integrating and integrating the work and spiritual life of individuals, it is possible to promote the practice for optimal use of the organization's staff.

  Keywords: Health, Organizations, Spirituality
 • Fathollah Aalipour Hafshajani*, Farangis Mahdavi Hafshajani, Mohammad Aalipour Hafshajani Pages 139-156
  Background and Objective

  Water is a reviving and nutritious fluid and a unique natural wealth. God invites the men of wisdom in the Qur'an to meditate on their revelations, one of which is water. The present study was an attempt to demonstrate the importance of creation of water from the perspective of the Holy Quran and to identify the biological and medical properties and features of natural waters.

  Methods

  This is a descriptive study conducted in two stages. In the first phase, special software of the Qur’an was used and verses were selected based on general keywords water and drink. Then, out of the selected verses, the ones with keywords of Tahour, Haye, Resgh, Forat (fresh water), Melh Ojaj (salty and bitter water), Alfolk (Ship), Ghosle (taking a shower), and Lahhme (meat), and the importance of water creation was examined from the Qur'an's perspective. In the second stage, scientific texts were used to investigate the biological and therapeutic properties of natural waters. In the present study, the authors reported no conflicts of interest.

  Results

  The findings showed that God has mentioned the word ‘water’ in the Qur'an more than 65 times, and each time He provides wise descriptions for water. The Holy Quran describes water in eight different contexts including revival, purity, its healing power, creating attachment between the people, nutrition, freshness, commerce, and its controlling role in the Earth's environmental cycles categorizing it into three types: pure (Tahour) water, fresh water and salt water. According to scientific sources, natural waters have different physical, chemical, biological and therapeutic properties. These properties are due to the hydrogen bonds, the molecular structure of water and the type and amount of mineral compounds. Therefore, these agents provide different functions for natural water types.

  Conclusion

  The existence of water in the universe is essential and without it the universe is impossible. The importance of water is due to its molecular structure and its hydrogen bonds and inorganic constituents provide it with a very important role and mission in the universe such that it has influenced the political, economic, cultural, social, and environmental activities of the world, making it one of the great signs of creation.

  Keywords: Biological Health Properties, Health, Quran, Water