فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال هجدهم شماره 9 (پیاپی 128، آذر 1398)
 • سال هجدهم شماره 9 (پیاپی 128، آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان* صفحات 859-860

  تاکنون در مجله علمی دانشگاه، مقالات گوناگونی در خصوص استاندارد های تدوین شده برای گزارش شفاف پژوهش های کمی و از جمله کارآزمایی های بالینی [1] و مطالعات مشاهده ای اپیدمیولوژی [2] به زیور طبع آراسته ایم. اخیرا یکی از خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه درخواست نموده است که درباره استاندارد های تدوین شده برای گزارش پژوهش های کیفی نیز مقاله ای را به چاپ برسانیم. سخن سردبیری حاضر براساس این درخواست تهیه شده و امیدوارم که به زودی مقالات بیشتری را نیز در این زمینه به زیور طبع برسانیم. پژوهش های کیفی که به مطالعه دیدگاه ها و تجربیات افراد یا گروه ها در زمینه هایی می پردازند که آن دیدگاه ها و تجربیات در آن شکل گرفته اند، می توانند منابع ارزش مندی از چگونگی رفتار و روابط اجتماعی پدید آورند. از این رو، مانند هر مطالعه دیگری که در زمینه سلامت به عمل می آید، گزارش شفاف و استاندارد نتایج چنین مطالعاتی از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد. یکی از جامع ترین تلاش هایی که برای بیان استاندارد لازم برای گزارش شفاف پژوهش های کیفی در حوزه سلامت به عمل آمده است، توسط O’Brien و همکاران جامه عمل پوشیده است. O’Brien و همکاران با مطالعه دقیق شواهد موجود، نسبت به تهیه دستورالعمل نسبتا جامعی همت گماردند. سپس، این دستورالعمل را برای پنج نفر از متخصصین مطرح در حوزه پژوهش های کیفی ارسال نموده و پس از دریافت نظرات آن ها و انجام تجدید نظر های لازم، دستورالعمل خود را با عنوان استاندار هایی برای گزارش پژوهش های کیفی Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) منتشر نمودند [3]. این دستورالعمل از بیست و یک گزینه تشکیل شده است. از بیست و یک گزینه موجود، یک گزینه در خصوص عنوان، یک گزینه در خصوص خلاصه، دو گزینه در خصوص مقدمه، یازده گزینه درباره روش ها، دو گزینه درباره نتایج، دو گزینه درباره بحث، یک گزینه به موضوع تعارض در منافع و یک گزینه هم به مساله بودجه پرداخته اند. تهیه کنندگان این دستورالعمل برای نمونه، معتقدند که در عنوان یک مطالعه کیفی، نه تنها به اختصار باید توصیف دقیقی از موضوع تحت مطالعه آورده شود، بلکه رویکرد مطالعه نظیر Ethnography و یا Grounded theory نیز باید ذکر گردد [3]. هم چنین، در قسمت روش ها نیز باید توصیف دقیق درباره استراتژی نمونه گیری مطالعه آورده شود. تهیه کنندگان این دستورالعمل معتقدند که اگرچه اغلب مطالعات کیفی در این خصوص به موضوع اشباع داده ها Data saturation اشاره می کنند، اما توصیف دقیقی از چگونگی دست یابی به آن ارائه نمی نمایند. از این رو، رعایت شفافیت و استاندارد های لازم برای گزارش پژوهش های کیفی می تواند به نویسندگان، داوران و خوانندگان مقالات کیفی کمک نماید تا درک مشترک و صحیحی از انجام کار به دست آورند [3].

  کلیدواژگان: پژوهش های کیفی
 • رحیمه ایزدی، مجید کاظمی*، فاطمه عبدلی صفحات 861-874
  زمینه و هدف

  احساس تنهایی یکی از مشکلات شایع دوران سالمندی و از عوامل تاثیرگذار بر سلامت عمومی سالمندان است. فعالیت های گروهی با همسالان تاثیر به سزایی بر بهزیستی روانی-اجتماعی سالمندان دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشارکت در فعالیت های گروهی اوقات فراغت بر احساس تنهایی و سلامت عمومی زنان سالمند بیوه صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 64 زن سالمند بیوه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر جیرفت در سال 1396 انجام گرفت. افراد به صورت تصادفی با توجه به معیارهای ورود انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (32 نفر) و کنترل (32 نفر) تخصیص داده شدند. در گروه مداخله، هشت جلسه فعالیت گروهی اوقات فراغت (جلسات دو ساعته، دو بار در هفته) اجرا گردید. در گروه کنترل در طول مطالعه مداخله ای صورت نگرفت. قبل و دو هفته بعد از مداخله، اطلاعات به کمک پرسش نامه احساس تنهایی UCLA-LS و سلامت عمومی GHQ-28 در دو گروه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های آماری t مستقل و t زوجی استفاده شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله، بین میانگین نمره احساس تنهایی و سلامت عمومی دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). اما بعد از مداخله، بین میانگین نمره احساس تنهایی گروه مداخله (86/5±25/27) در مقایسه با گروه کنترل (68/14±90/40) و هم چنین بین میانگین نمره سلامت عمومی گروه مداخله (04/6±62/17) در مقایسه با گروه کنترل (66/7±06/29) اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (001/0p<).

  نتیجه گیری

  مشارکت در فعالیت های گروهی اوقات فراغت می تواند به عنوان یک مداخله موثر در کاهش احساس تنهایی و افزایش سلامت عمومی سالمندان پیشنهاد گردد.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، سلامت عمومی، فعالیت اوقات فراغت، زنان سالمند بیوه
 • محمدرضا ایزدی*، عبدالحمید حبیبی، زهرا خدابنده، مسعود نیکبخت صفحات 875-888
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر همزمان تمرین تناوبی شدید و استفاده از داربست دسلولار شده غشاء آمنیوتیک بر روی تغییرات بیان ژنی شاخص های تکثیر و فعالیت سلول های ماهواره ای در آسیب از دست رفتن حجیم عضلانی بر روی عضله تیبیالیس قدامی‌موش صحرایی بود.

  مواد و روش‌ها

  در مطالعه تجربی حاضر، پس از تهیه و آماده سازی غشاء آمنیوتیک انسانی و دسلولاریزه کردن آن، آسیب Volumetric muscle loss) VML) بر روی عضله تیبیالیس قدامی 24 سر موش صحرایی انجام شد. موش های صحرایی بر اساس دریافت و عدم دریافت داربست غشاء آمنیوتیک به دو گروه 12 تایی تقسیم شدند. سپس هر کدام از گروه ها به گروه تمرین تناوبی شدید و بدون تمرین تقسیم شدند .برای بررسی بیان سه ژن PAX7، MyoD1 و Myogenin از تکنیک Real-time PCR استفاده شد. در بیان ژن PAX7 در گروه تمرین تناوبی شدید با داربست به ترتیب در مقایسه با گروه تمرین بدون داربست (004/0P=) و دو گروه دیگر (001/0P<) تفاوت معنی داری وجود داشت. در بیان ژنMyoD1، گروه تمرین تناوبی شدید به ترتیب با گروه بدون تمرین همراه با داربست (050/0P=) و دو گروه بدون داربست (001/0P<) تفاوت معنی دار داشت. در بیان ژنMyogenin  گروه تمرین تناوبی شدید به ترتیب با گروه بدون تمرین همراه با داربست (031/0P=) و دو گروه بدون داربست (001/0P<) تفاوت معنی دار داشت.

  نتیجه‌گیری

   نتایج نشان داد ترکیب تمرین تناوبی شدید و قراردادن داربست دسلولار شده غشاء آمنیوتیک، بیان ژن های PAX7، MyoD1 و Myogenin را بیش‌تر می‌کند و احتمالا در بازسازی آسیب و زخم‌های حجیم عضلانی بتواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، سلول های ماهواره ای، مهندسی بافت، موش صحرایی
 • الهام آسمان باشیز، عباس رضایی* صفحات 889-908
  زمینه و هدف

  سیپروفلوکساسین از جمله آلاینده های نوظهور و مقاوم به تجزیه بوده و فرآیندهای تصفیه متداول آب و فاضلاب قادر به حذف کارآمد آن نمی باشد. فرآیند الکتروفنتون یکی از موثر ترین فرآیندها برای تصفیه این ترکیبات شناخته شده است. لذا این مطالعه با هدف حذف سیپروفلوکساسین توسط روش الکتروفنتون واجد کاتالیست های هتروژن، آهن دو و سه ظرفیتی صورت گرفت.
  مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی است که جهت حذف سیپروفلوکساسین از راکتوری با حجم 250 میلی لیتر که حاوی دو الکترود استیل مش به ابعاد (هشت در یک سانتی متر) با فاصله دو سانتی متر استفاده گردید. اثر متغیر های مختلف از قبیل غلظت سیپروفلوکساسین، میزان جریان، غلظت کاتالیست و زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفت. سنجش نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 275 نانومتر انجام شد. برای طراحی آزمایشات از روش One-factor استفاده شد.

  یافته ها

   بیشترین میزان حذف سیپروفلوکساسین در حضور دو منبع آهن، نانوذره مگنتیت و سولفات آهن، در شرایط بهینه غلظت اولیه سیپروفلوکساسین 20 میلی گرم بر لیتر، غلظت کاتالیست 1 گرم بر لیتر، میزان جریان 120 میلی آمپر، غلظت پراکسید هیدروژن 100 میلی گرم بر لیتر، زمان تماس 45 دقیقه و pH برابر 3، به ترتیب 89/97 و 99/99 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد فرایند الکتروفنتون قادر به حذف سیپروفلوکساسین از محلول های آبی است ولی به دلیل امکان بازیافت و استفاده مجدد نانو ذرات پیشنهاد می گردد در این فرآیند از نانوذرات مگنتیت به عنوان منبع آهن استفاده گردد.

  کلیدواژگان: سیپروفلوکساسین، الکتروفنتون، محلول های آبی
 • امین کهیاری حقیقت*، کورش کهیاری حقیقت، سید احمد محمدی حسینی صفحات 909-920
  زمینه و هدف

  عدم توجه به نوآوری در فعالیت های بازاریابی برای کسب مزیت رقابتی، نقش مهمی در افول عملکرد بازار شرکت های دارویی دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه نوآوری بازاریابی و رشد یا افول عملکرد بازار برندهای دارویی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی 15 شرکت برتر داروسازی در سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس در نهایت تعداد 72 پرسش نامه قابل تحلیل به دست آمد. برای بررسی رابطه مورد بررسی از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است.

  یافته ها

   مهم ترین یافته های تحقیق حاکی از تایید رابطه مثبت و معنی دار نوآوری بازاریابی و عملکرد بازار شرکت های داروسازی است (768/14=t،840/0=β). به عبارتی، داده ها نشان داد که کاهش نوآوری در بازاریابی در نهایت می تواند منجر به افول برندهای شرکت های داروسازی و کاهش عملکرد آن ها در بازار شود. شاخص نیکویی برازش برابر با 74/0 بیانگر مطلوب بودن رابطه است و ضریب تعیین با مقدار قابل توجه 705/0 نشان می دهد که 5/70 درصد تغییرات متغیر عملکرد بازار توسط نوآوری بازاریابی تبیین می شود.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد نوآوری بازاریابی بر افزایش عملکرد برندهای دارویی موثر است. بنابراین به مدیران شرکت های دارویی پیشنهاد می گردد که رویکردی نوآورانه در تدوین و اجرای عناصر بازاریابی به منظور رشد عملکرد برندهای دارویی و جلوگیری از افول آن ها را در دستور کار قرار دهند.

  کلیدواژگان: برند، نوآوری، بازاریابی، عملکرد، صنعت داروسازی
 • محمدرضا مهماندار، محمدرضا شیخی چمان، احسان خلیلی، توفیق مبادری*، محمد آریانا صفحات 921-934
  زمینه و هدف

  سوانح ترافیکی در سراسر دنیا به عنوان علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر شناخته شده اند و علت اصلی بیش تر این حوادث، خطاهای انسانی است. با توجه به اهمیت هوش هیجانی در کنترل رفتارها فردی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر رانندگی و پیامدهای آن در رانندگان متخلف شهر تهران در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 182 نفر از رانندگان متخلف شهر تهران که به صورت نمونه گیری در دسترس در سال 1397 انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها به وسیله فرم مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه رفتارهای رانندگی Manchester و پرسش نامه هوش هیجانیSiberia Shering's  جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی، t مستقل و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره هوش هیجانی و رفتار پرخطر رانندگان متخلف به ترتیب 33/0 85/1 و 59/0 09/2 برآورد شد. اگر چه میانگین نمره هوش هیجانی مردان بالاتر از زنان بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (065/0P=). نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که با افزایش هوش هیجانی، رفتارهای پرخطر رانندگی با ضریب 36/0- و پیامدهای آن با ضریب 27/0- به شکل معنی دار کاهش می یابد (05/0P <).

  نتیجه گیری

   نظر به پایین بودن سطح هوش هیجانی رانندگان متخلف و عنایت به اهمیت هوش هیجانی در کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، لذا پیشنهاد می گردد که قبل از اعطای گواهی نامه به متقاضیان، هوش هیجانی آن ها مد نظر قرار گیرد. هم چنین می توان با آموزش مهار ت های هوش هیجانی به رانندگان متخلف، تلفات و خسارات سوانح ترافیکی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، حوادث ترافیکی، رانندگان، تهران
 • زکیه واحد، خدیجه شاهرخ آبادی* صفحات 935-950
  زمینه و هدف

  سرطان تیروئید شایع‌ترین بدخیمی آندوکرین است که 1 درصد تمام سرطان‌ها را تشکیل می‌دهد. یکی از ژن‌های موثر در سرطان تیروئید ژن TC1 است. لذا هدف این تحقیق، تعیین تغییرات بیان ژن TC1 تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه در موش سوری بود.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه تجربی عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه تهیه گردید، سپس غلظت‌های مورد نیاز برای مراحل آزمایش آماده و تست MTT بر روی سلول‌های BCPAP و L929 انجام شد. همزمان، القاء تومور در موش‌های سوری انجام گردید. از بافت تیروئید نمونه‌برداری و سپس استخراج RNA و سنتز cDNA انجام شد. بررسی نتایج تغییرات بیان ژن با تکنیک RealTime و با استفاده از آزمونهای آماری t-test و ANOVA و آنالیز Tukey صورت گرفت.

  یافته‌ها

   عصاره رازیانه بقاء و تکثیر سلول‌های سرطانی را کاهش داده است. کم‌ترین بقاء سلولی در غلظت 200 میکروگرم دیده شد که این کاهش معنی‌دار است (05/0>p). هم‌چنین بیان ژن TC1 در روز 28 پس از القاء سرطان افزایش معنی‌دار و پس از تیمار با عصاره کاهش معنی‌دار داشته است (05/0>p).

  نتیجه‌گیری

  طبق نتایج، بیان ژن TC1 در بدخیمی‌های تیروئید افزایش نشان می‌دهد. بنابراین شاید بتوان از ژن TC1 به تنهایی یا به صورت ترکیب با سایر ژن‌ها به عنوان مارکری برای تمایز بین نمونه‌های بدخیم و خوش‌خیم استفاده کرد. هم‌چنین تیمار با عصاره رازیانه باعث کاهش بیان ژن و نیز کاهش و افزایش تکثیر سلولی در رده‌های سلولی شده است. بنابراین شاید بتوان از عصاره رازیانه برای بهبود تکثیر سلولی و هم‌چنین مهار سلول‌های سرطانی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: پاپیلاری کارسینوما، ژن TC1، رنگ سنجی MTT، رازیانه
 • سید اصغر موسوی، محمود شیخ فتح الهی، رضا وزیری نژاد، Mohsen رضاییان* صفحات 951-958
  زمینه و هدف

  از آنجایی که چاقی از مشکلات مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان جهت استفاده سایر محققین انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، وضعیت چاقی، اضافه وزن، طبیعی، لاغری و لاغری شدید 1292 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از کل کودکان مورد بررسی، 91 کودک (0/7 درصد) خیلی لاغر، 248 کودک (2/19 درصد) لاغر، 750 کودک (0/58 درصد) طبیعی، 108 کودک (4/8 درصد) اضافه وزن و 85 کودک (4/7 درصد) چاق بودند. نتایج هم چنین ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت و وضعیت چاقی و لاغری کودکان نشان نداد (303/0=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا بالای چاقی و اضافه وزن (8/15 درصد)، نیاز به بررسی علل و اقدام در جهت پیش گیری از آن ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، کودکان پیش دبستانی، رفسنجان
 • عبدالایمان عمویی، فاطمه طالبیان، سیده حوریه فلاح، حسینعلی اصغرنیا، زهرا اقالری* صفحات 959-966
  زمینه و هدف

  مواجهه با تراز بالای صوتی، منجر به ایجاد مشکلات جسمانی و روانی می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین تراز صوت در جوشکاری های شهر بابل انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی حاضر در سال 1397 در 20 کارگاه جوشکاری شهر بابل به صورت تصادفی انجام شد. تراز صدا با صداسنج اندازه گیری شد. فرم محقق ساخته ای به منظور تعیین پیامدهای بهداشتی ناشی از صوت توسط جوشکاران تکمیل گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار تراز صوت کنار دستگاه 65/7±75/112 دسی بل  و در فاصله یک متری از دستگاه 76/12±45/87 دسی بل بود. 42 نفر (84 درصد) و 8 نفر (16 درصد) اظهار داشتند که تداوم صدا در نیمی از شیفت کاری و کم تر از نیم شیفت وجود داشت. 22 نفر (44 درصد) در دو سال اخیر ضعف شنوایی داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد تراز صدا در اندازه گیری های انجام شده کنار دستگاه و فاصله یک متری از دستگاه در کلیه مراکز جوشکاری بالاتر از حد استاندارد بود.

  کلیدواژگان: صوت، جوشکاری، افت شنوایی، بابل
|
 • M. Rezaeian* Pages 859-860
 • R. Izadi, M. Kazemi *, F. Abdoli Pages 861-874
  Background and Objectives

  Loneliness is one of the common aging problems that can influence general health. Group activities with peers have a significant impact on the psychosocial well-being of the elderly people. The present study was conducted to investigate the effects of participation in group leisure time activities on loneliness and general health of elderly widowed women

  Materials and Methods

  This clinical trial study was conducted on 64 elderly widowed women referred to health centers of Jiroft, Iran, 2018. The samples were chosen randomly according to the inclusion criteria. Then they were randomly divided in two groups of intervention (32 individuals) and control (32 individuals) in a simple random way. In the intervention group, eight sessions of group leisure time activities (2 sessions for 2 hours per week) were performed. There was no intervention in the control group during the study. Data were collected before and two weeks after intervention by UCLA-LS and GHQ-28 questionnaires. Data analysis was performed using independent t-test and paired t-test.

  Results

  Before intervention the average score of loneliness and general health had no significant statistical difference between the two groups (p>0.05). But after the intervention, the difference between the average score of loneliness in the intervention group (27.25±5.86) compared with the control group (40.90±14.68) and also between the average score of general health in the intervention group (17.62±6.04) compared with the control group (29.06±7.66) was found statistically significant (p<0.001).

  Conclusion

  Participation in group leisure time activities can be used as an effective intervention to decrease loneliness and increase general health in elderly people.

  Keywords: Loneliness, General health, Leisure time activity, Widowed elderly women
 • M.R. Izadi*, A. Habibi, Z. Khodabandeh, M. Nikbakht Pages 875-888
  Background and Objectives

  The purpose of the present study was to determine the simultaneous effect of high intensity interval training and decellularized amniotic membrane scaffold on gene expression of cell proliferation factors of satellite cells in the volumetric muscle loss injury in the tibialis anterior of rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, after preparation of human amniotic membrane and its decellularization process, volumetric muscle loss (VML) on the tibialis anterior muscle was performed on 24 rats. The rats were divided into two groups of 12 according to receiving and not receiving amniotic membrane scaffold. Each group was then divided into High-Intensity Interval Training (HIIT) and untreated groups. Real-time PCR technique was used to examine the gene expression of the three PAX7, MyoD1 and Myogenin genes.

  Results

  There was a significant difference in the gene expression of PAX7 in the HIIT group with scaffolds compared to the non-scaffold training group (p=0.004) and the other two groups (p<0.001). In the gene expression of MyoD1, the HIIT group was significantly different from the sedentary group with scaffold (p=0.050) and the two groups without scaffold (p<0.001), respectively. In the gene expression of Myogenin, the HIIT group was significantly different from the sedentary group with scaffold (p=0.031) and the two groups without scaffold (p<0.001), respectively.

  Conclusion

  The results showed that the combination of HIIT and insert of decellularized amniotic membrane scaffold increases the gene expression of PAX7, MyoD1 and Myogenin and may be effective in the regeneration of volumetric muscle loss injury.

  Keywords: High-intensity interval training, Satellite cells, Tissue engineering, Rats
 • E. Asemanbashiz, A. Rezaee* Pages 889-908
  Background and Objectives

  Ciprofloxacin is an emerging and degradable pollutant that cannot be efficiently removed by common water and wastewater treatment processes. Electro-Fenton process is one of the most effective processes for the treatment of these compounds. Hence, the present study aimed to remove ciprofloxacin by Electro-Fenton method with heterogeneous catalysts, Fe+2 and Fe+3.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, a reactor with 250 ml capacity, containing two mesh stainless steel (1×8cm) with a spacing of 2 centimeters, was used to remove ciprofloxacin. The effect of different factors such as ciprofloxacin concentration, current density, catalyst concentration and reaction time were investigated. Sampling was performed using spectrophotometer at 275 nm. One-factor method was used to design the experiments.

  Results

  The highest removal rate of ciprofloxacin in the presence of two iron sources, magnetite nanoparticles and iron sulfate, under optimal initial concentration of ciprofloxacin 20 mg/L, catalyst concentration=1 g/L, current density=120 mA, hydrogen peroxide concentration=100 mg/L, contact time= 45 minutes and pH=3 were 97.89 % and 99.99%, respectively.

  Conclusion

  The results showed that Electro-Fenton process can remove ciprofloxacin from aqueous solutions, but it is recommended to use magnetite nanoparticles as iron sources due to recycling and reuse possibility of nanoparticles.

  Keywords: Ciprofloxacin (CIP), Electro-Fenton, Aqueous solutions
 • A. Kohyari Haghighat*, K. Kohyari Haghighat, S. A. Mohammadi Hoseini Pages 909-920
  Background and Objectives

  Lack of attention to marketing innovation for achieving competitive advantage leads to pharmaceutical brands performance decline. In this regard, the purpose of the present research was to determine the relationship between marketing innovation and market performance of pharmaceutical brands.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, statistical population included marketing managers and experts of the top fifteen pharmaceutical companies in 2017. Available sampling method was used and finally, 72 analyzable questionnaires were obtained. The collected data were analyzed using Variance-Based Structural Equation Modeling.

  Results

  The most important findings of the research indicated that there was a significant positive relationship between marketing innovation and market performance in pharmaceutical industry (β=0.840, t=14.768). Otherwise, the data showed that a decrease in marketing innovation could ultimately lead to pharmaceutical brands performance decline in the market. Also, goodness of fit index equal to 0.74 indicated that the relationship was desirable and R squared equal to 0.705 indicated that 70.5 percent of the variance for market performance variable was explained by innovation marketing variable.

  Conclusion

  It seems that marketing innovation to be effective in increasing pharmaceutical brands performance. Therefore, it is recommended to pharmaceutical companies’ managers to take an innovative approach in formulation and implementation of marketing elements in order to grow pharmaceutical brands performance and prevent their decline.

  Keywords: Brand, Innovation, Marketing, Performance, Pharmaceutical industry
 • M.R. Mehmandar, M.R. Sheikhy Chaman, E. Khalili, T. Mobaderi*, M. Ariana Pages 921-934
  Background and Objectives

  Road traffic accidents are a major cause of disability and mortality around the world and the most common cause of these accidents is often attributed to human errors. Considering the importance of emotional intelligence in controlling individual behaviors, the aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and risky driving behaviors and violation consequences in traffic offenders in Tehran in 2018.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted on 182 traffic offenders who were selected by convenience sampling method in Tehran in 2018. Demographic data form, Manchester Driving Behavior and Siberia Shering's Emotional Intelligence questionnaires were used for gathering information and the data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test and Structural Equations Modeling.

  Results

  The Mean±SD score of emotional intelligence and risky driving behaviors were 1.85±0.33 and 2.09±0.59, respectively. Although the mean score of emotional intelligence was higher in men than women, this difference was not significant (p=0.065). The results of Structural Equation Modeling showed that with increasing emotional intelligence, risky driving behaviors with a coefficient of -0.36 and the violation consequences by a coefficient of -0.27 significantly decreased (p<0.05).

  Conclusion

  Due to the low level of emotional intelligence of offending drivers and considering the importance of emotional intelligence in reducing risky driving behaviors, it is suggested that the emotional intelligence be considered before applicants getting a driver's license. Also, casualties and traffic accidents can be reduced by training emotional intelligence skills to offending drivers.

  Keywords: Emotional intelligence, Traffic accidents, Drivers, Tehran
 • Z. Vahed, Kh. Shahrokhabadi* Pages 935-950
  Background and Objectives

  Thyroid cancer is the most common malignant endocrine, accounting for 1% of all cancers. One of the most effective genes in thyroid cancer is the TC1 gene. Therefore, this study aimed to determine TC1 gene expression changes under the influence of hydro alcoholic extract of fennel in mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, hydro alcoholic extract of fennel was prepared. Then, the concentrations required for the experiment were prepared and MTT assay was performed on BCPAP and L929 cells. Simultaneous tumor induction was performed in mice. Then sampling thyroid tissue, RNA extraction and cDNA Synthesis was performed. The results of gene expression changes were evaluated using Real-time technique and analyzed by t-test, ANOVA and Tukey’s test.

  Results

  The results showed that fennel extract reduced the survival and proliferation of cancer cells. The lowest cell survival was observed at 200 μg/ml, which was significant at the level of p<0.05. Also, TC1 gene expression increased significantly on day 28 after tumor induction and decreased significantly after treatment with extract (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, the expression of TC1 gene in thyroid malignancies increased. Therefore, it might be possible to use the TC1 gene alone or in combination with other genes as a marker for distinguishing between malignant and benign samples. Treatment with fennel extract also reduced the gene expression, and also reduced and increased cell proliferation, in the cell lines. Therefore, it may be possible to use fennel extract to improve cell proliferation and also to control cancer cells.

  Keywords: Papillary carcinoma, TC1 gene, MTT assay, Fennel
 • S. A. Mousavi, M. Sheikh Fathollahi, R. Vaziriynejad, M. Rezaiyan* Pages 951-958
  Background and Objectives

  Obesity is one of the major health problems in the developed and developing countries. Therefore, this study was conducted to determine the prevalence of obesity and overweight in preschool children in Rafsanjan.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, the status of obesity, overweight, normality, weight loss and severe weight loss in 1292 pre-school children was investigated in 2018. Data were analyzed using chi-square test and one-way ANOVA.

  Results

  Of the total number of children, who were examined, 91 children (7.0%) were very thin, 248 children (19.2%) thin, 750 children (58.0%) normal, 108 children (8.4%) overweight and 85 children (7.4%) obese. The results also showed no statistically significant association between gender and the state of obesity and weight loss in the children (p=0.303).

  Conclusion

  Considering the relatively high prevalence of obesity and overweight, it seems necessary to examine the causes and take action to prevent it.

  Keywords: Obesity, Overweight, Preschool children, Rafsanjan
 • A.I. Amouei, F. Talebian, S. H. Fallah, H. A. Asgharnia, Z. Aghalari* Pages 959-966
  Background and Objectives

  Exposure to high levels of noise can lead to physical and psychological problems. The purpose of this study was to determine the sound level of welding centers in Babol.

  Materials and Methods

  This descriptive study was randomly performed in 20 welding workshops in 2018. The sound level was measured by sound level meter. The researcher-made form was completed by the welders to determine the health consequences of the sound.

  Results

  Mean and standard deviation of sound level at the side of the machine was122.75±7.65 dB and at one meter away from the device was 87.45±12.76 dB. 42 (84%) and 8 (16%) patients reported that sound persistence was in half shift and less than half shift. 22 (44%) had hearing loss in the last two years.

  Conclusion

  The results showed that the level of noise was higher than the standard in all measurements next to the device and one meter away from it in all welding centers.

  Keywords: Sound, Welding, Hearing loss, Babol