فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، رابعه آق آتابای، محمد مقدسی امیری، سمیه علیزاده*، جواد خیراندیش، ولی بهره ور، سعیده صادقی صفحات 210-225
  مقدمه

  رانندگان به دلیل شرایط کاری خود بیشتر در معرض سبک زندگی ناسالم قرار دارند؛ لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سبک زندگی و رفتارهای پرخطر در رانندگان مراجعه کننده به پایانه بار شهر یزد انجام گرفت.

  روش ها

   این پژوهش مقطعی در سال 1396 بر روی رانندگان پایانه بار شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری در دسترس بود. اطلاعات با استفاده از 2 پرسشنامه، سبک زندگی و پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر گردآوری شدند و توسط آزمون های t دو نمونه ای مستقل، واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج بیانگر آن بود که 3/59% مصرف کننده سیگار، 9/44% مصرف کننده قلیان، 24% مصرف کننده مواد مخدر و 3/65% دارای ارتباط با غیر همسر بودند. بین متغیر سبک زندگی با مصرف سیگار و مواد مخدر ارتباط معنی داری وجود داشت. درآمد و تعداد روزهای دور از خانواده با تمامی رفتارهای پرخطر موردبررسی ارتباط معنی داری را نشان دادند. همچنین بین تاهل با مصرف قلیان و ارتباط با غیر همسر و بین تحصیلات با مصرف قلیان و مواد مخدر ارتباط معنی داری یافت شد.

  بحث و نتیجه گیری

   انجام برنامه های مداخله ای جهت پیشگیری از مصرف انواع مواد دخانی و استفاده از وسایل پیشگیری مناسب جهت جلوگیری از انتقال بیماری های آمیزشی می تواند نقش شایانی در بهبود سبک زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در رانندگان داشته باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، سبک زندگی، رانندگان
 • محمدحسن لاری زاده، آذین اسدی، محمدعلی دامغانی، علی اصغر عربی میانرودی* صفحات 226-233
  مقدمه

  هایپوتیروئیدیسم به معنی عدم تولید کافی هورمون تیروئیدی جهت فعالیت نرمال بدن می باشد. با توجه به شیوع بالای  هیپوتیروئیدیسم پس از رادیوتراپی با یا بدون جراحی و تعداد زیاد بیمارانی که در مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا تحت درمان قرار می گیرند، این مطالعه با هدف بررسی بروز هیپوتیروئیدیسم در بیماران مراجعه کننده به این مرکز و ایجاد انگیزه برای شناسایی آن ها انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه به صورت مقطعی 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا را طی سال های 1387-1393مورد بررسی قرار داد. داده ها با استفاده از آزمون تی تست در زیرگروه ها و با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

   میانگین سنی افراد شرکت کننده 29/11 ± 65/56 بود و 19 درصد مبتلا به هیپوتیروئید مشاهده شدند. بین مرحله تومور (014/0=P) و نوع درمان دریافتی (001/0>P) با بروز هیپوتیروئیدی ارتباطی معنی دار مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی به نظر می رسد بروز هیپوتیروئیدی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی به ویژه بیمارانی که رادیوتراپی همراه با جراحی داشته اند، زیاد است. پیشنهاد می شود در سیر پیگیری بیماران مبتلا به سرطان حنجره و یا سایر نواحی سر و گردن تحت درمان با رادیوتراپی و جراحی به غربالگری آن ها از نظر ابتلا به هیپوتیروئیدی توجه ویژه بشود.

  کلیدواژگان: هیپوتیروییدی، شیوع، رادیوتراپی، تومور سر و گردن
 • مژگان حیدری، سعید عرفان پور، حامد جلیلیان، داود افشاری، الهه بنفشه، مجتبی امکانی* صفحات 234-245
  مقدمه

  فرسودگی شغلی بیانگر حالات مختلفی از احساس خستگی می باشد و می تواند موجب بروز بیماری هایی نظیر اختلالات اسکلتی- عضلانی شود؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و رابطه آن با خستگی و فرسودگی شغلی در کارکنان یک صنعت پتروشیمی انجام گرفت.


  روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی است که در سال 1396 بر روی 121 نفر از کارکنان شاغل در صنعت پتروشیمی انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خستگی چندوجهی MFI، نوردیک و فرسودگی شغلی Maslach استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

  نتایج

   نتایج این پژوهش نشان داد، 1/71 درصد از افراد مورد بررسی، حداقل از یک اختلال اسکلتی- عضلانی در یک سال گذشته در اندام های خود رنج می بردند. بین اختلالات اسکلتی -عضلانی با حیطه های فرسودگی شغلی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. اختلالات اسکلتی- عضلانی با کاهش انگیزه از حیطه های خستگی، ارتباط معنی داری داشت (035/0 P=). اختلالات اسکلتی -عضلانی با نوع شغل هم رابطه معنی داری نشان داد (017/0 P=).

  بحث و نتیجه گیری

  اختلالات اسکلتی- عضلانی احتمالا با برخی از حیطه های خستگی و فرسودگی شغلی ارتباط دارد. بررسی های بیشتر در این خصوص توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، خستگی، فرسودگی شغلی، پتروشیمی
 • سید رضا حسینی، زهرا آقالری، حسن اشرفیان امیری، فاطمه بیانی، همت قلی نیا، سمیه جعفریان* صفحات 246-257
  مقدمه

  کارکنان مشاغل بهداشتی و درمانی به دلیل حجم کاری زیاد و با توجه به فقدان ارتقای علمی و شغلی در کنار حساس بودن نوع مسئولیت ها، در معرض فرسودگی شغلی هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل در سال 1395 انجام پذیرفت.

  روش ها

   در این مطالعه مقطعی، 210 نفر از شاغلین مراکز بهداشتی و درمانی به روش طبقه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سن، جنس، شغل، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق، سابقه کار، محل خدمت و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (Maslach Burnout Inventory) MBI بود که فرسودگی شغلی را در سه بعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و احساس کاهش موفقیت فردی می سنجید. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 22 و با سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام شد.

  نتا یج

  46 نفر (2/22%) کارکنان خستگی هیجانی بالا و 55 نفر(6/26%) دارای مسخ شخصیت بودند. هیچ کدام از افراد احساس کفایت شخصی پایین نمی کردند. خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه معنی دار معکوس با میزان تحصیلات کارکنان داشتند (004/0P= و 005/0P=). بین خستگی هیجانی با سابقه کار (003/0P=)، نوع استخدام (048/0P=)، و بین مسخ شخصیت با سابقه کار (001/0P=) و نوع استخدام (013/0P=) ارتباط معنادار مستقیمی مشاهده گردید.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به وجود مولفه های فرسودگی شغلی بین کارکنان، لزوم مدیریت صحیح منابع انسانی جهت ارتقاء روحیه و انگیزه کاری و فراهم نمودن محیط کار مطلوب همراه با حمایت های مالی، بیش از پیش احساس می شود.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کارکنان، مراکز بهداشتی و درمانی
 • زهرا آقالری، سید رضا حسینی، حسن اشرفیان امیری، همت قلی نیا، داود رحیمی، سمیه جعفریان* صفحات 258-266
  مقدمه

  اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار مهم ترین عامل روزهای از دست رفته کاری و عدم کارایی، هزینه های پزشکی و آسیب های انسانی نیروی کار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل در سال 1396 انجام گرفت.

  روش ها

  پژوهش مقطعی حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی میان 210 نفر از شاغلین مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد نوردیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و آزمون کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  نتایج

  میانگین سن کارکنان 46/8±07/40 بود. بیشترین شیوع اختلالات در یک سال گذشته به ترتیب در نواحی کمر (9/58 درصد) و گردن (1/54 درصد) و در 7 روز گذشته نیز در نواحی کمر (9/46 درصد) و گردن (9/44 درصد) اعلام شد. 7/25 درصد و 5/15 درصد از کارکنان به دلیل وجود اختلالات در یک سال گذشته به ترتیب نیازمند استفاده از خدمات پزشکی و فیزیوتراپی بودند. بین ساعت پشت میزنشینی با درد در نواحی گردن (002/0=P) و درد در ناحیه زانو (049/0=P) ارتباط معناداری مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

   از آنجا که فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی به خصوص در نواحی کمر و گردن بالا بود، به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی باید برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و افزایش آگاهی کارکنان و همچنین مداخلات ارگونومیکی، طراحی مجدد محیط کار و تجهیزات مناسب با آنتروپومتری افراد انجام شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، پرسشنامه نوردیک، کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی
 • ابوالفضل پورگنجی*، اکبر ذوالفقاری، منوچهر علی نژاد صفحات 267-279
  مقدمه

  سلامت روان از یک سو نقش مهمی در فراهم آوردن بسترهای توسعه کشور اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و از سوی دیگر تحقق آن متاثر از عوامل گوناگون زیستی، روان شناختی و اجتماعی است. بر همین اساس، شناسایی این عوامل تاثیرگذار ، می تواند به ارتقای سلامت روان دانشجویان کمک نماید. پژوهش حاضر به آزمون رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان پرداخت.

  روش ها

   این مطالعه از نوع مقطعی بود. نمونه این پژوهش 239 نفر دانشجو بودند که با روش طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. داده های سلامت روان از طریق پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و داده های سرمایه اجتماعی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار آماری SPSS نسخه 14 استفاده شد.

  نتایج

   بین سرمایه اجتماعی (001/0P<) و مولفه های آن شامل اعتماد اجتماعی (001/0P<)، شبکه اجتماعی (001/0P=) و هنجارهای همیاری (018/0P=) با سلامت روان دانشجویان، رابطه وجود داشت؛ اما پایگاه اقتصادی-اجتماعی (462/0P=) و سن (202/0P=) دانشجویان ارتباطی با سلامت روان آن ها نداشت. همچنین، سرمایه اجتماعی با علائم کارکرد اجتماعی (001/0P<) و افسردگی (001/0P<) از ابعاد سلامت روان رابطه داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نقش موثر سرمایه اجتماعی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان، دانشگاه ها می توانند با تقویت فعالیت گروهی و جمعی سهم مهمی در روند بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان داشته باشند.

  کلیدواژگان: سلامت، سلامت روان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت، هنجارها
 • شهاب پاپی، طاهره رمضانی، راضیه عالی پور، سلمان نادریان، رضا فدای وطن*، آزاده نظرپور صفحات 280-291
  مقدمه

  سالمندی جمعیت یکی از اساسی ترین چالش های جهان امروز به شمار می رود. با توجه به رشد فزاینده جمعیت سالمندان و اهمیت شناسایی عوامل موثر بر فعالیت فیزیکی آنان، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فعالیت فیزیکی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر خرم آباد انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی در سال 1396 بر روی 450 نفر از سالمندان شهر خرم آباد انجام شد. اطلاعات با استفاده از 4 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی (CHAMPS)، پرسشنامه دانش فعالیت فیزیکی و مقیاس نگرش به فعالیت فیزیکی (ATPA) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS نسخه 22 آنالیز شدند.

  نتا یج

  میانگین سنی افراد 51/5 ±20/64 سال بود. میانگین فعالیت فیزیکی MET-min/wk 81/184±02/251 بود. میانگین فعالیت فیزیکی با سطح تحصیلات (001/0=P)، وضعیت اشتغال (006/0=P) و وضعیت اقتصادی درک شده (003/0=P) ارتباط معنی داری داشت. همچنین همبستگی مستقیم و معنی داری بین میانگین فعالیت فیزیکی با وزن (031/0=P، 102/0=r) و رضایت از زندگی (011/0=P، 120/0=r) وجود داشت. همچنین دانش (001/0=P) و نگرش (001/0=P)، سطح فعالیت فیزیکی را به طور معناداری پیش بینی کردند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت فیزیکی اکثر سالمندان مورد مطالعه، کم و متوسط بود. سالمندان بی سواد، کارگر و دارای درآمد کم، فعالیت فیزیکی کمی داشتند. در نظر گرفتن برنامه های مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، سالمندان، دانش، نگرش
 • مریم حسینی گوهری، حمدالله منظری توکلی*، سعید صیادی، سنجر سلاجقه صفحات 292-304
  مقدمه

  امروزه سازمان ها با این موضوع مواجه هستند که چه عواملی زمینه ساز رشد و شکوفایی مسئولیت پذیری اجتماعی آن ها خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و رهبری تحول آفرین با مسئولیت پذیری اجتماعی جامعه پزشکی انجام گردید.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که به روش پیمایشی مقطعی به جمع آوری داده ها پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان در سال 1397 بود. تعداد 384 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده ها از طریق نسخه فارسی پرسشنامه های کارآفرینی سازمانی Allen و همکاران، رهبری تحول آفرین میرمحمدی و رجایی و مسئولیت پذیری اجتماعی طاهری گردآوری شدند و به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد کارآفرینی سازمان (002/0P=) و ابعاد آن شامل محیط کسب و کار (023/0P=)، فرهنگ کارآفرینانه (001/0P=)، گرایش کارآفرینانه (031/0P=) و اقدام کارآفرینانه (001/0P=) با مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین رهبری تحول آفرین (001/0P=) و ابعاد آن شامل چشم انداز (004/0P=)، نهادینه سازی تغییرات (001/0P=) و فعالیت های هدفمند (001/0P=) با مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود که با به کارگیری راهبردهای کارآفرینی سازمانی و رهبری تحول آفرین، زمینه اعتلای مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه پزشکی فراهم شود تا خدماتی شایسته و متناسب با نیاز جامعه ارائه گردد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، رهبری تحول آفرین، مسئولیت پذیری اجتماعی
|
 • Mohammad Ali Morowati Sharifabad, Rabea Aghatabay, Mohammad Moqaddasi Amiri, Somayeh Alizadeh*, Javad Khirandish, Vali Bahrevar, Saedeh Sadeghi Pages 210-225
  Background

  Drivers are more exposed to unhealthy lifestyle due to their working conditions. Therefore, the present study was aimed to investigate the relation between lifestyle and high-risk behaviors in drivers visiting the Cargo Terminal of Yazd.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out in 2017 in the Cargo Terminal of Yazd. Convenience sampling was performed. Data were collected using two questionnaires, a lifestyle and a researcher-made high-risk behaviors questionnaire. Data were analyzed by independent t-test, one-way ANOVA and Logistic Regression using SPSS version 22.

  Results

  The results indicated that 59.3% were smokers, 44.9% hookah users, 24% drug users, and 65.3% had relation with someone other than. There was a significant correlation between lifestyle and smoking and also drug use. Income and the number of days away from family showed a significant relation with all the high-risk behaviors. Marital status had a significant relation with hookah use and the relation with their wife. Also, education had a significant relation with hookah use and drug use.

  Conclusion

  Conducting intervention programs to prevent the use of various tobacco products and also the use of appropriate preventive measures to prevent the transmission of sexually transmitted diseases can play an important role in improving lifestyle and reducing high-risk behaviors in drivers.

  Keywords: High-risk behaviors, Lifestyle, Drivers
 • Mohammad Hassan Larizadeh, Azin Asadi, Mohammad Ali Damghani, Ali Asghar Arabi Mianroodi* Pages 226-233
  Background

  Hypothyroidism means the production of thyroid hormone is inadequate for normal human activity. Due to the high prevalence of hypothyroidism after radiotherapy with and without surgery and the large number of patients treated at the radiotherapy center of Shafa hospital, this study aimed to determine the incidence of hypothyroidism in patients referred to this center and to motivate identifying them.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 100 patients visiting the Radiotherapy Center of Shafa Hospital during the years 2008-2014. Data were analyzed by SPSS version 20 using t-test in the subgroups.

  Results

  The mean age of the participants was 56.65 ± 11.29 and 19% were diagnosed with hypothyroidism. There was a significant relation between the stage of tumor (P = 0.014) and type of treatment (P <0.001) with hypothyroidism.

  Conclusion

  Overall, it seems that the incidence of hypothyroidism in patients receiving radiotherapy is high, especially in patients undergoing radiotherapy with surgery. Special attention should be paid to screening patients with laryngeal cancer or other cancers of the head and neck, after radiotherapy and surgery.

  Keywords: Hypothyroidism, Incidence, Radiation therapy, Head, neck tumors
 • Mojgan Heydari, Saeed Erfanpoor, Hamed Jalilian, Davood Afshari, Elahe Banafshe, Mojtaba Emkani* Pages 234-245
  Background

  Occupational burnout is a sign of various fatigue states and can cause diseases like musculoskeletal disorders. The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and its relation with fatigue and occupational burnout in the staff of a petrochemical industry.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical cross-sectional study conducted on 121 personnel working in a petrochemical industry in 2017. For data collection, the Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) questionnaire, Nordic questionnaire, and Maslach Burnout questionnaire were used. Data were analyzed using SPSS 22 and the significance level was considered 0.05.

  Results

  In general, 71.1% of the subjects suffered from at least one musculoskeletal disorder in their organs during the past year. There was no significant relation between musculoskeletal disorders and occupational burnout. Musculoskeletal disorders were significantly associated with decreased motivation (P=0.035), one of the fatigue domains. Musculoskeletal disorders were also significantly related with the type of occupation (P = 0.017).

  Conclusion

  Musculoskeletal disorders are probably related with some fields of fatigue and burnout. Further studies should be done.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Fatigue, Occupational Burnout, Petrochemicals
 • Seyedreza Hosseini, Zahra Aghalari, Hasan Ashrafian Amiri, Fatemeh Bayani, Hemat Gholinia, Somayeh Jafarian* Pages 246-257
  Background

  The staff of health care centers are prone to occupational burnout due to their overwhelming workload, the lack of scientific and professional promotion, along with their sensitive responsibilities. The purpose of this study was to determine occupational burnout and its related factors among the staff of health care centers in Babol, in 2016.

  Methods

  In this cross-sectional study, 210 employees of health care centers were selected by stratified random sampling. Data were collected using demographic data and the Maslach Burnout Inventory (MBI), which included occupational burnout in three dimensions of emotional analysis, depersonalization, and a sense of reduction in individual success. Data were analyzed by descriptive statistics and analytical tests in SPSS 22 with a significant level of 0.05.

  Results

  Results showed that 46 employees (22.2%) had high emotional exhaustion, and 55 (26.6%) had high depersonalization. None of the respondents felt low personal accomplishment. Emotional exhaustion and depersonalization had a significant inverse relation with the staff's educational level (P=0.005 and P=0.004, respectively). There was a significant direct correlation between emotional exhaustion with work experience (P=0.003), and type of employment (P=0.048); and also between depersonalization with work experience (P=0.001) and type of employment (P=0.013).

  Conclusion

  Given the presence of burnout components among staff, proper human resources management is recommended to improve morale and motivation and provide a favorable work environment with financial support for all staff.

  Keywords: Occupational Burnout, Staff, Health care centers
 • Zahra Aghalari, Seyed Reza Hosseini, Hasan Ashrafian Amiri, Hemat Gholinia, Davood Rahimi, Somayeh Jafarian* Pages 258-266
  Background

  Work-related musculoskeletal disorders are the most important cause of lost workdays and inefficiencies, medical costs, and workforce injuries. The aim of this study was to investigate the musculoskeletal disorders in employees of Babol health centers in 2017.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted on 210 employees of Babol health centers. A questionnaire including demographic information and the Standard Nordic Questionnaire were used for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test in SPSS 22 software.

  Results

  The mean age of the personnel was 40.07 ± 8.46. The highest prevalence of disorders was reported in the waist (58.9%) and neck (54.1%) in the last year, and the lower back (46.9%) and neck (44.9%) in the last seven days. In the last year, 25.7% and 15.5% of the staff required the use of medical and physiotherapy services, respectively, due to disorders. There was a significant relation between behind-the-desk hours with neck (P= 0.002) and knee pain (P= 0.049).

  Conclusion

  In order to prevent and control musculoskeletal disorders, regarding the high prevalence of them, it is necessary to program for educational workshops to increase personnel knowledge, as well as ergonomic interventions, redesigning the workplace, and using appropriate anthropometric equipment.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Nordic Disease Questionnaire, Personnel of health centers
 • Aboulfazl Pourganji*, Akbar Zoulfeghari, Manoucher Alinejad Pages 267-279
  Background

  Mental health, on one hand, plays an important role in providing the social, cultural, and economic development grounds; and nation's on the other hand, various biological, psychological, and social factors influence its realization.
  Accordingly, identification of these effective factors can help improve the mental health of people. In this regard, the present study examined the relation between social capital and mental health of students.

  Methods

  The research was a cross-sectional survey. The sample was 239 students who were selected by stratified random sampling. Mental health data were collected through Goldberg's 28-item General Health Questionnaire (GHQ) and social capital data were collected through a researcher-made questionnaire. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient was used in SPSS 14.

  Results

  There was a significant relation between social capital (P<0.001) and its components including social trust (p<0.001), social network (P=0.001), and norms of cooperation (P=0.018) with the mental health of students, but the socio-economic status (P=0.462) and students' age (P=0.202) had no significant relation with their mental health. Also, social capital was associated with symptoms of social function (P<0.001) and depression (P<0.001), of mental health dimensions.

  Conclusion

  Considering the effective role of social capital in promoting the mental health of students, universities can play an important role in enhancing students’ social capital via supporting group activities.

  Keywords: health, mental health, social capital, trust, participation, norms
 • Shahab Papi, Tahereh Ramezani, Razieh Aalipour, Salman Naderiyan, Reza Fadayevatan*, Azadeh Nazarpour Pages 280-291
  Background

  Population aging is one of the most fundamental challenges of today’s world. Due to the increasing growth of the elderly population and the importance of identifying effective factors on their physical activity, this study was done to determine physical activity and its effective factors among the elderly population of Khorramabad city.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2017 on 450 elderly people in Khorramabad city. Data were collected using 4 questionnaires about demographic characteristics, Community Healthy Activities Program for Seniors (CHAMPS), Knowledge towards physical activity, and Attitude scale Toward Physical Activities (ATPA). Data were analyzed using independent t-test, Pearson correlation coefficient, ANOVA and stepwise regression in SPSS 22.

  Results

  The mean age of participants was 64.20±5.51 years. The mean of physical activity was 251.02±184.81 MET-min/wk. Mean physical activity was significantly correlated with educational level (P=0.001), employment status (P=0.006) and perceived economic status (P = 0.003). There was also a direct significant correlation between physical activity with weight (r=0.102, P=0.031) and life satisfaction (r=0.120,P=0.011). Also, knowledge (P=0.001) and attitude (P = 0.001) significantly predicted the level of physical activity.

  Conclusion

  The results of this study showed that the physical activity of most of the elderly under study was low and moderate. Illiterate, worker, and low-income elderly people had little physical activity. Considering appropriate programs in this field is necessary.

  Keywords: Physical Activity, Elderly, Knowledge, Attitude
 • Maryam Hoseini Gohari, Hamdollah Manzari Tavakoli*, Saeed Sayyadi, Sanjar Salajegheh Pages 292-304
  Background

  Today, organizations are confronted with the issue of what determines the growth and prosperity of their social responsibility. The current study aimed to investigate the relation between organizational entrepreneurship and transformational leadership with social responsibility of the medical society. 

  Methods

  The present study was a descriptive-analytic study with a cross-sectional survey design. The statistical population was the managers and staff of the Universities of Medical Sciences in Kerman province in 2018. 384 samples were selected using convenience sampling. Data was collected through the Persian version of the Allen et al.’s organizational entrepreneurship questionnaire, Mirmohammadi & Rajai's transformational leadership questionnaire, and Taheri’s social responsibility questionnaire. Data was analyzed using structural equations modeling in AMOS ver. 24.0.

  Results

  The findings of this study showed that organizational entrepreneurship (P=0.002) and its dimensions including business environment (P=0.023), entrepreneurial culture (P=0.001), entrepreneurial orientation (P=0.031) and entrepreneurial action (P=0.001) had a positive and significant association with social responsibility. Also, transformational leadership (P=0.001) and its dimensions including perspective (P=0.004), institutionalization of change (P=0.001) and purposeful activities (P=0.001) had a positive and significant association with social responsibility.

  Conclusion

  According to the results of the study, it is suggested that using organizational entrepreneurship and transformational leadership strategies, can promote social responsibility in the medical community and provide appropriate services that match the needs of society.

  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Transformational Leadership, Social Responsibility