فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1398)

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سوسن صادقیان، علیرضا عمرانی، نسیم اثناعشری*، شیرین زهرا فرهاد، مسیح کاویان، فرزاد یحیی پور صفحات 245-252
  سابقه و هدف

  یکی از عوارض شایع در درمان ارتودنسی ثابت در طی درمان، مشکلات پریودنتال می باشد. روش های درمانی مختلف مثل دهانشویه ها، آنتی بیوتیک ها و امروزه لیزر تراپی برای درمان مشکلات پریودنشیوم بیماران ارتودنسی انجام می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر لیزر دیود برتعداد میکروارگانیسمهای پریوپاتوژن در مایع شیارلثه ای بیماران ارتودنسی ثابت فاقد التهاب لثه بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 12 بیمار با ارتودنسی ثابت و فاقد ژنژیویت و پریودنتیت انتخاب شدند. دندان های پرمولر دوم چپ و راست یک فک آنها به عنوان گروه مورد و شاهد در نظر گرفته شد و پس از معاینات کامل پریودنتال، قبل و بعد از لیزر از مایع شیار لثه ای بیماران نمونه گیری شد و پس از گذشت 2 هفته و 6 هفته بعد از تابش لیزر مجددا نمونه گیری انجام شد و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند. داده ها توسط آزمون های آماری ویلکاکسون و من-ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین چهار نوع پریوپاتوژن مورد مطالعه بلافاصله بعد از تابش لیزر کاهش معنادار داشتند (0/001 > P)  و این کاهش بعد از گذشت دو هفته همچنان ادامه داشت ولی پس از شش هفته فقط میانگین Prevotella intermedia (008/0=p) و porphyrpmonas gingivali کاهش معنادار داشت.(0/002 = P)

  نتیجه گیری

  لیزر تراپی در کاهش تعداد میکروارگانیسم های پریوپاتوژن در مایع شیارلثه ای بیماران ارتودنسی ثابت فاقد التهاب لثه موثر می باشدکه این اثربرروی Actinomyces comitansa وActinomyces odontolyticus   ماندگاری کمتری دارد.

  کلیدواژگان: بیماری پریودنتال، ژنژیویت، لیزردیود، مایع شیارلثه ای
 • سعید نعمتی انارکی*، مراد صدقیانی، روژین اردلانی صفحات 253-259
  سابقه و هدف

  با توجه به شایع بودن ریزنشت در ترمیم های کامپوزیت رزین در این تحقیق به بررسی اثر ابعاد حفرات با C Factor یکسان برمیزان ریز نشت ترمیم های  کامپوزیتی پرداخته شده  است.     

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی که بر روی 40 نمونه دندان (4 گروه ده تایی) انجام شد با استفاده از فرز  فیشور  حفراتی استوانه ای با ابعاد مختلف در سطح باکال دندانها تهیه شد(c-factor =5).   ارتفاع و عرض حفرات به این ترتیب بود، گروه اول: ارتفاع و قطر 2 میلیمتر. گروه دوم: ارتفاع 2 و قطر 4 میلیمتر. گروه سوم : ارتفاع 4 و قطر 2 میلیمتر. گروه چهارم: ارتفاع و قطر 4 میلی متر. تمام دندانها با کامپوزیت رزین وبا روش یکسان ترمیم شدند. نمونه ها تحت ترموسایکلینگ قرار گرفتند. ریز نشت با استفاده از محلول نیترات نقره 50 درصد وزنی ارزیابی شد نتایج با آزمون آماری کراس کال والیس با سطح معنی داری 0/05  بررسی شد.

  یافته ها

  بین ریزنشت جینجیوالی در 4 گروه اختلاف معناداری وجود نداشت. (0/163=p) بین ریزنشت اکلوزالی در 4 گروه اختلاف معنادار وجود داشت و گروه های 1 با 2 ، 2 با 3  و 2 با 4 اختلاف معنادار داشتند.(0/019=p) در گروه 1 و3و4 تفاوت بین  ریزنشت های اکلوزال و جینجیوال معنا دار نبود. (0/05< P) درگروه 2 تفاوت بین ریزنشت های اکلوزال و جینجیوال معنادار است (0/05>p) و میزان ریز نشت جینجیوالی به طور معنا داری بزرگتر از ریزنشت اکلوزالی بود.

  نتیجه گیری

  ارتباط مستقیم بین C Factor و ریزنشت وجود ندارد در حالیکه با افزایش ابعاد حفره ریز نشت افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: ریز نشت دندانی، C Factor، کامپوزیت رزین
 • عزت الله جلالیان، سعید ابراهیم نژآد* صفحات 260-267
  سابقه وهدف

  با توجه به شایع بودن تغییر رنگ zirconia  monolithic و سرامیکهای گلیز شده IPS-e.max و تحقیقات ناکافی در مورد تغییر رنگ ناشی از دهانشویه های کلر هگزیدین و لیسترین روی این دو نوع ماده مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دو دهانشویه بر رنگ مواد مذکور انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه  از نوع تجربی و در شرایط آزمایشگاهی بر روی 38 نمونه  انجام شد. نمونه های zirconia  monolithic و سرامیکهای گلیز شده IPS-e.max آماده سازی شدند. رنگ اولیه آنها بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری و ثبت شد نمونه ها به طور تصادفی به گروه های دهانشویه کلرهگزیدین،لیسترین (9=n) در دو گروه  و آب مقطر (1=n  در دو گروه) تخصیص داده شدند. نمو نه ها به مدت 7 روز،هرروز 2 دقیقه، در کلرهگزیدین 0/2 درصد،لیسترین زیرو و آب مقطر غوطه ور شدند و در فاصله غوطه ور سازی داخل بزاق مصنوعی نگهداری شدند رنگ ثانویه مجددا با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده و (ΔE*ab 4) گروه با آزمون کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

   هر دو نوع سرامیک بعداز غوطه ور سازی در دو نوع دهانشویه و آب مقطر دچار تغییر رنگ شدند. مقادیرΔE  دو ماده پس از قرار گیری در کلرهگزیدین   0/11 ± 0/16zirconia  monolithic (ΔE و سرامیکهای گلیز شده (0/39+0/14 IPS-e.max (ΔE=) نسبت به رنگ سنجی اولیه تفاوت معنی داری را نشان می دهد.(0/001> p) همچنین مقادیر ΔE ،دو ماده پس از قرار گیری در لیسترین (زیرکونیای   و سرامیکهای گلیز شده (0/29 +0/48) IPS-e.max(ΔE= نسبت به رنگ سنجی اولیه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد(.0/6 p).  و آزمون کروسکال والیس نشان داد که این تفاوت ΔE چهار گروه از لحاظ آماری معنی دار است  (0/02> p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ثبات رنگ هر دو گروه zirconia  monolithic و سرامیکهای Ips.emax از نظر کلینیکی در محدوده قابل قبول بود.

  کلیدواژگان: دهانشویه، کلرهگزیدین، سرامیک، زیرکونیا، اسپکتروفتومتری
 • مریم نوربخش، علیرضا جعفری نعیمی*، مریم پوستی صفحات 268-274
  سابقه و هدف

  ببا توجه به گسترش درمان های ارتودنسی و تغییر فلور دهان متعاقب درمان ارتودنسی و در نتیجه افزایش بروز ضایعات سفید مینایی در بیماران تحت درمان ارتودنسی و وجود آمار متناقض پیرامون تاثیر نوع براکت ها بر میزان چسبندگی میکرو ارگانیزم ها ،این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر سه نوع براکت ارتودنسی (فلزی، سرامیکی و self ligating) بر میزان رشد و چسبندگی استرپتوکوک موتانس انجام شد.

  مواد و روش ها

  تتحقیق به روش تجربی و آزمایشگاهی بر روی 60 نمونه انجام شد. سه نوع براکت فلزی،سرامیکی و self ligating مربوط به دندان پره مولر به منظور مقایسه چسبندگی استرپتوکوک موتانس مورد مطالعه قرار گرفت. هر کدام از براکت ها درون پلیت های حاوی 15 سی سی از محیط کشت نوترینت براث استریل همراه با 20% سوکروز قرار داده شدند. سپس به هر کدام ازپلیت ها 5 سی سی از سوسپانسیون میکروبی تهیه شده اضافه شد. پلیت ها به مدت 5 روز در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس بعد از خارج سازی محیط مایع نوترینت براث از پلیت ها، آنها سرو ته شده و تعداد کلونی های چسبیده به پلیت به صورت چشمی شمارش شده و بر اساس Colony forming unit (CFU) بیان شدند. داده ها توسط آزمون آماری Anova مورد قضاوت قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحقیق روی 60 نمونه براکت از سه نوع فلزی، سرامیکی و self ligating انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که که بیشترین میزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس به ترتیب متعلق به براکت self ligating به میزان 15/01±51/25 و بعد براکت فلزی به میزان 7/1±21/8 و براکت سرامیکی به میزان 3/6±15/5بود. و تفاوت بین 3 گروه معنی دار بود. (0/001>P)

  نتیجه گیری

  میزان رشد و چسبندگی استرپتوکوک موتانس در جنس ها طراحی های مختلف براکت ها، متفاوت است بیشترین چسبندگی استرپتوکوک موتانس متعلق به براکت self ligating و کمترین میزان چسبندگی متعلق به براکت سرامیکی بود.

  کلیدواژگان: براکت های ارتودنسی، استرپتوکوک موتانس، چسبندگی پلاک
 • غزاله افسر دیر، نسرین روغنی زاد، سهراب سوادکوهی* صفحات 275-280
  سابقه و هدف

  خروج دبری از اپکس از عوامل بروز flare up می باشد. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین میزان خروج دبری در فورامن اپیکال به دنبال آماده سازی با 2 سیستم چرخشی RaCe و Komet F6 SkyTaper در کانال های خمیده مزیوباکال مولرهای اول فک پایین انجام گرفت.هلیکوباکتر پیلوری به عنوان عاملی برای زخم گاستریت و زخم پپتیک مطرح است و یک عامل خطرساز برای سرطان معده محسوب می شود. شیارهای لثه در دندان افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن ممکن است به عنوان یک مخزن برای هلیکوباکتر پیلوری عمل کنند. لذا،  هدف از مطالعه حاضر، بررسی ژن های هلیکوباکترپیلوری جدا شده از پلاک های دندانی و ارتباط آن با زخم های گوارشی می باشد.

  مواد و روش ها

    این مطالعه با روش تجربی روی 30 دندان مولر اول فک پایین واجد شرایط با کانال های مزیوباکال با خمیدگی35-25 درجه که به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند, انجام شد. در یک گروه از فایل های سیستم چرخشی RaCe و در گروه دوم از سیستم  Komet F6 SkyTaperبرای آماده سازی کانال ها استفاده شد.ریشه دندان ها تا ناحیه سرویکال در ویال های شیشه ای که قبلا وزن شده بودند قرار گرفتند بطوریکه دبری خارج شده از فورامن اپیکال در ویالها جمع شده و پس از مراحل خشک نمودن دوباره وزن ویالها اندازه گیری شد. تفاوت وزن اولیه ویالها با وزن ثانویه حاوی دبری به عنوان وزن دبری خارج شده در نظر گرفته شد.یافته ها توسط آزمون T-test  آنالیز آماری  شدند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و از 120 بیمار مبتلا به پریودنتیت مراجعه کننده به مراکز دندان پزشکی تهران 111 نمونه پلاک دندانی جداسازی شد. کشت در محیط بروسلا آگار +1% نشاسته +10-7 % ودر حرارت 37 درجه و رطوبت 95 درصد  و فشار    0/5 CO2 در انکوباتورCO2 قرار داده شد. به منظور شناسایی مولکولی استخراج DNA انجام و سپس برای شناسایی دقیق از توالی نواحی JW22  و JW23  استفاده شد.

  یافته ها

  میزان دبری خروجی گروه RaCe  برابر با  0/92 ±1/76 گرم و در گروه  Komet F6  SkyTaper  برابر با 0/29±1/73گرم گرم بود. که طبق این نتایج میزان دبری خروجی در بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نبود. (0/2= p)

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد سیستم RaCe و Komet F6 در طی مراحل آماده سازی کانال های دندانی از لحاظ دندانی میزان دبری خارج شده تفاوت معنی داری ندارند.

  کلیدواژگان: خروج دبری، سیستم Komet F6 SkyTaper، سیستم RaCe
 • سید علیرضا مکی نژاد*، نگین نصوحی، ناهید محمدی، پریسا قربانیان، مهرنوش نوازنی صفحات 281-287
  سابقه و هدف

  تصاویر فوتوگرافی داخل دهانی یکی از روش های بررسی صفات نان متریک دندانی می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه قدرت دوربین داخل دهانی نسبت به دوربین خارج دهانی در تشخیص صفات نان متریک مورفولوژیک دندان ها می باشد.

  مواد  و روش ها

  در این تحقیق تشخیصی، 40 نفر که در بررسی کلینیکی دارای صفات نان متریک مورفولوژی بودند و 40 نفر که فاقد صفات نان متریک بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با دوربین داخل دهانی، عکس گرفته شد. سپس با دوربین خارج دهانی عکس برداری صورت گرفت. سپس تصاویر به صورت همزمان در مانیتور بررسی و داده ها با آزمون فیشر مورد قضاوت قرار گرفتند.

  یافته ها

  ارزش تشخیصی مثبت و منفی صفات نان متریک دندانی در دوربین داخل دهانی 100 درصد و در دوربین خارج دهانی دیجیتال به ترتیب 100% و 68% بود و تفاوت بین دو روش معنی دار بود. (0/0001>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دوربین داخل دهانی جهت تشخیص صفات نان متریک دندانی نسبت به دوربین دیجیتال خارج دهانی ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: مورفولوژی، فوتوگرافی داخل دهانی، صفات نانمتریک
 • دنیا صدری، مریم جولهر*، اشکان نیوژپور صفحات 288-294
  سابقه و هدف

  توانایی برقراری ارتباط موثر و صحیح در برخورد با بیماران یکی از مهم ترین ویژگی های یک کلینیسین به حساب می آید . ارتباط موثر، منجر به انتقال درست اطلاعات از فرد فرستنده (بیمار) به فرد گیرنده (کلینیسین)، افزایش دانش گیرنده و توانمندی وی برای انجام وظایف یا اثرگذاری بر نگرش و رفتار او می شود. لذا با توجه به اهمیت برقراری ارتباط با بیمار که قطعا در درمان بیمار نیز موثر است، در این تحقیق، به بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی در مورد مهارتهای ارتباطی با بیمار و عوامل مرتبط با آن، در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 1396 پرداختیم. باتوجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر یادگیری و همچنین نظر به اینکه بر اساس دانش ما از منابع اطلاعاتی تاکنون مطالعه ای در خصوص بررسی ارتباط الگوی صبحگاهی - شبانگاهی با میزان یادگیری دانشجویان دندانپزشکی صورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط این الگوی فیزیولوژیک با میزان یادگیری دانشجویان دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 1395پی ریزی گردید. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 10 شاخص مختلف مهارتهای ارتباطی استفاده شد و پاسخ گویی به آنها در طیف لیکرت 4 گزینه ای (کاملا مخالف، مخالف، موافق و کاملا موافق) تدوین گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه، پایایی آن به روش Test-Retest برابر 85/0 به دست آمد. در ادامه، نگرش دانشجویان در مورد شاخصهای مهارت ارتباطی در طبقات کاملا موافق (نگرش خوب)- موافق (نگرش متوسط)- مخالف و کاملا مخالف (نگرش ضعیف/ منفی) مشخص شد. در نهایت نقش عوامل مرتبط با نگرش افراد با استفاده از آزمون کای-دو تعیین گردید. در این تحقیق توصیفی، ابتدا در دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعه، الگوی صبحگاهی - شبانگاهی به وسیله پرسشنامه هورن - اوشتبرگ تعیین شد. سپس ارتباط میزان یادگیری دانشجویان در غالب نتایج دو آزمون پایان جلسه و پایان ترم با الگوی صبحگاهی شبانگاهی ایشان توسط آزمون آماری رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  تحقیق بر روی 123 دانشجو سال آخر با میانگین سنی 30 سال انجام گرفت. 33/3 درصد مرد، 66/7 درصد زن بودند. 39 درصد متاهل و مابقی مجرد بودند. 48% افراد در دوره های آموزش مهارت ارتباطی شرکت نکرده بودند. 52% افراد با بیمارانشان مشکلات ارتباطی داشتند. نگرش خوب در 40/6 درصد، نگرش متوسط در 59/4 درصد بود و نگرش منفی در هیچ یک از دانشجویان وجود نداشت. متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، سن، گذراندن دوره آموزش مهارت ارتباطی، با نگرش ارتباط معناداری نداشت. (0.2>P)

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های بدست آمده، علی رغم عدم وجود نگرش منفی در دانشجویان، اما میزان نگرش مثبت به میزان ایده ال برای مهارت های ارتباطی در افراد وجود نداشت و در این خصوص برگزاری دوره های آموزشی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، نگرش، مهارت رفتاری، دانشجوی دندانپزشکی
 • سعید غفاری*، شعله زکیانی، فرحناز سادات میرنژاد، پردیس اکبری صفحات 295-302
  سابقه و هدف

  این پژوهش با هدف ارزیابی و سنجش بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی حوزه ی دندانپزشکی طی سالهای 2010-2017 در پایگاه استنادی ISC صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان که نوعی از روش های تحلیل محتوا و علم سنجی می باشد، انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش نیز شامل 1383 رکورد در حوزه ی دندانپزشکی می باشد که توسط پژوهشگران ایرانی طی سالهای 2010-2017 در پایگاه استنادی ISC نمایه شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد بیشترین تولیدات حوزه ی دندانپزشکی توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران تالیف یافته و همچنین پژوهشگران کشورمان در تولیدات خود با پژوهشگران ایالات متحده ی آمریکا بیشترین مشارکت و همفکری را برقرار ساخته اند. همچنین بررسی موضوعات پرکاربرد نیز نشان داد که بیشترین تمرکز پژوهشگران کشورمان بر روی مقولات دندان و بهداشت دهان می باشد. موضوع dental plaque نیز به عنوان موضوع نوظهور و یا کم کار در حوزه مذکور شناخته شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد از سال 2010 تا 2017 تولیدات علمی حوزه دندانپزشکی در پایگاه ISC افزایش یافته است و دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و آزاد اسلامی به ترتیب جایگاه اول تا سوم به خود اختصاص داده شد.

  کلیدواژگان: بررسی هم واژگانی، نقشه تولیدات علمی، دندانپزشکی، علم سنجی، پایگاه استنادی ISC
 • آزاده فرهنگ نیا، جواد غیاثی، داوود نودهی، مهیا فرصادقی* صفحات 303-313
  سابقه

  اینتروژن جابجایی اپیکالی دندان در استخوان آلوئول است که به دنبال حوادثی مانند دوچرخه ، تصادفات ورزشی ، سقوط و نزاع به وجود می آید. در این آسیب دندان به داخل ساکت رانده شده و لیگامان پریودنتال را فشرده می کند. اینتروژن به عنوان یکی از شدیدترین صدمات با تاثیرات مخرب بر دنتیشن دائمی می باشد. صدمات اینتروژن اغلب با صدمات شدید به دندان ، پریودنتیم و بافت پالپ همراه است. شیوع نادر این آسیب در دنتیشن دائمی سبب شده مطالعات محدودی در این زمینه موجود باشد. به دلیل عوارض شدید همراه با اینتروژن ، درمان از اهمیت بسیار برخوردار است.

  معرفی مورد

  گزارش موردی از بیمار با دندان سانترال ماگزیلاری دائمی اینترود شده که طبق گاید لاین های موجود درمان شد. همچنین مروری بر تمامی مقالات موجود در ارتباط با آسیب اینتروژن و روش های درمانی پیشنهاد داده شده ارائه شده است.

  نتیجه گیری

  مراقبت سریع و درمان کانال ریشه در آسیب های اینتروژن میتواند نقش بسزایی در تصحیح پوزیشن دندان و متعاقبا بهبود عملکرد و ظاهر داشته باشد لذا علم و مهارت کلینیسین نقش اصلی را در مدیریت این آسیب ها ایفا میکند

  کلیدواژگان: تروما، دندان دائمی، آسیب دندانی
|
 • Sosan Sadeghian, Alireza Omrani, Nasim Esnaashari*, Shirin Zahra Farhad, Masih Kavian, Farzad Yahyapour Pages 245-252
  Background and aim

  One of the most common complications in the treatment of fixed orthodontics during treatment is periodontal problems. Different therapies such as mouthwashes, antibiotics and today laser therapy are used to treat periodontal problems in orthodontic patients. The aim of  this study, is that we evaluated the effect of the Diode laser on the number of four periopathogen microorganisms.

  Materials and methods

  In this experimental study, 12 patients with fixed orthodontic appliance without gingivitis and periodontitis were selected. The left and right second premolar teeth were considered as case and control groups. After periodontal examinations, before and after the laser, were taken GCF sample and After 2 weeks and 6 weeks after laser irradiation, samples were re-sampled and transferred to the laboratory. Data were analyzed by Wilcoxon and Mann-Whitney statistical tests

  Results

  The mean of the four kind of preopatogen immediately after laser radiation decreased significantly. (P<0.001)And this decrease continued after two weeks, but after six weeks only the mean of the number of Prevotella intermedia  (P=0.008) and porphyrpmonas gingivali (P=0.002) decreased significantly.

  Conclusion

  lasertherapy is effective in the reduction of the number of preopatogenic microorganisms in gingival crevicular fluid of fixed orthodontics patients without inflammation which this effect last for a shorter period in cases of Actinomyces comitans,Actinomyces odontolyticus

  Keywords: Periodontal disease, Gingivitis, Gingival crevicular fluid, Diode laser
 • Saeid Nemati Anaraki*, Morad Sadaghyani, Rojin Ardalani Pages 253-259
  Background and aim

  Given the prevalence of microleakage in composites and their known complications and lack of reporting of the influence of cavity depth and diameter on the same c-factor on the microleakage of composite cavities, this study investigated the effect of microleakage on composite cavities in identical C Factors.

  Materials and Methods

  In this experimental study on 40 specimen (4 group of 10 each ) Cylindrical cavities with different volumes were prepared using diamond bur no. 006 in buccal surface of teeth (c-factor = 5). Height and width of cavities, respectively: Group I: Height and diameter 2 mm. groupII: height 2 and diameter 4 mm. Group III: height 4 and diameter 2 mm. Group IV: height and diameter 4 mm. All teeth were then restored with the same procedure. The specimens were then placed in a thermocyclic machine.The microleakage was  evaluated using 50% weight silver nitrate findings were statishtically evaluated with kruscallwallis test considering significant level of 0.05.

  Result

  There was no significant difference between Gingival leakages in 4 groups (p = 0.163). There was a significant difference between 4 groups in occlusal leakage and groups 1 with 2, 2 with 3 and 2 with 4 revealed differences significantly.(P=0.019) Comparing gingival and occlusal microleakage between groups 1,3,4. :there was not significant difference. (P>0.05)
   Group 2, there was significant difference between occlusal and gingival microleakage at p = 0.004 and gingival leakage rate was significantly greater than occlusal leakage. (P<0.05)

  Conclusion

  There was no significant direct correlation between C- factor and microleakage, but it seems, microleakage was increased with increasing the cavity dimention.

  Keywords: Microleakage, C-factor, Depth, Diameter, Composite Resin
 • Jalalian EZ, Saeid Ebrahimnejad* Pages 260-267
  Background and aim

  Regarding the prevalence of monolithic zirconia and glazed ceramics IPS-e.max, and inadequate research on the color change of chlorhexidine and listerine mouthwashes on these two types,  this study was aimed to compare the effect of  these two mouthwashes on the stability of the
  The mentioned materials.

  Materials and Methods

  This experimental study was carried out in vitro. 38 samples of monolithic zirconia and glazed ceramics IPS-e.max were prepared. The primary color was measured by spectrophotometry. The samples were randomly assigned to chlorhexidine, listerine and water mouthwashes. Developments for 7 days, every 2 minutes, in chlorhexidine 0/0 0.2%, Listerine Zero Then the secondary color was again measured by spectrophotometry and (4) ΔE  ab were evaluated by Kruskal Wallis test.

  Results

  Both types of ceramics after the immersion in two types of mouthwash and distilled water were changed as control. ΔE values ​​of the two substance after being placed in chlorhexidine (Monolithic zirconium (ΔE = 0.16 ± 0.11) and glazed ceramics IPS-e.max
  (ΔE = 0.39 ± 0.14) showed a significant difference compared to the initial colorimetry (P<0.001).Also, the amounts of ΔE, two  substances after placement in Listerine (monolithic zirconium (ΔE = 0.26 ± 0.17) and glazed ceramics IPS-e.max (ΔE = 0.48 ± 0.29) compared to colorimetric Primary difference was not significant (p <0.06). Kruskal Wallis test showed that this difference ΔE was significant between the four groups (p <0.02). 

  Conclusion

  The color consistency of both monolithic zirconium and Ips.emax ceramics seems to be clinically acceptable.

  Keywords: Mouthwashes, Chlorhexidine, Ceramic, Zirconia, Spectrophotometry
 • MARYAM NOURBAKHSH, ALIREZA JAFARI NAEIMI*, MARYAM POUSTI Pages 268-274
  Background and Aim

  With spreading orthodontic treatments and mouth flora change during orthodontic treatment and increasing of white lesions around orthodontic appliances in patients undergone orthodontic treatments and also controversial reports about the different brackets types and their effect on adhesion of streptococcus mutans, this study aimed to compare the effect of different orthodontic bracket (metal, ceramic, self -ligating) on growth and adherence of streptococcus mutans.

  Materials and Methods

  This experimental Invitro study was accomplished on 60 samples. Three types of brackets (metallic, ceramic and self ligating) related to premolars were used for comparison of streptococcus mutans adhesion. Each of the brackets were placed into tubes containing 15cc of sterile Nutrient broth with %20 sucrose. Then 5cc of bacterial suspension were added to each plates. Plates were incubated for 5 days at 37°C. Then, after removal of the nutrient broth liquid from plates, plates upside down and the number of colonies attached to the plate was counted by eye according to Colony forming unit (CFU) and. Data were analyzed by ANOVA test.

  Results

  The study was done by 60 samples including three types of metal, ceramic and self ligating brackets. The results of the study showed that the maximum streptococcus mutans adhesion was belonged to self ligating brackets (51.25±15.01), metal brackets (21.8±7.1) and ceramic brackets (15.5±3.6), respectively and the difference between three gourps was significant (P<0.001).
   

  Conclusion

  The growth and adhesion of Streptococcus mutans is different in the presence of various orthodontics bracket material and bracket designs.  The most and the least  Adhesion of streptococcus mutans was in self ligating and the ceramic  brackets adhesion had least streptococcus mutans, respectively

  Keywords: Orthodontic brackets, Streptococcus mutans, Adhesion plaque
 • Ghazaleh Afsardeir, Nasrin Roghanizad, Sohrab Tour Savadkouhi* Pages 275-280
  Background & Aim

  Apical extrusion of debris is one of the reasons for flare-up(pain,swelling,or both). This study aimed to determine the apical debris extrusion of two rotary systems(RaCe and Komet F6 SkyTaper) in curved mesiobuccal canals of mandibular first molars.

  Material and methods

  Thirty mandibular first molars (with mesiobuccal canal curvature 25-35 degree) were included in this experimental study and divided randomly  into two experimental groups.Root canals in group 1 prepared with RaCe and group 2 prepared with Komet F6 SkyTaper system.The roots were fixed in preweighted vials in order that extruded debries accumulate in lower chamber, after desiccation of the chamber exact weight of debris were evaluated. The datas were analysed by T-test (p<0.05).

  Results

  The mass debris extruded weight in RaCe group was 1.76±0.925 g, while in Komet group was 1.73±0.02909 g and the differences was insignificant ( p= 0.2). 

  Conclusions

  It seems, Race and Komet F6 systems have not singinficant differences considering the extruded debreis in preparation of dental canal procedures.

  Keywords: Extrusion of debries, Komet F6 SkyTaper, RaCe
 • Seyyed Alireza Mackinejad*, Negin Nasoohi Moghaddam, Nahid Mohamadi, Parisa Ghorbanian, Mehrnoosh Navazani Pages 281-287
  Background and Aims

  One of the method for studying nonmetric traits is intraoral photography pictures .The aim of this research is , Comparison of the power of the intraoral camera to a  Extraoral camera to diagnose of morphologic non metric traits.

  Materials and Methods

  In this diagnostic  research we selected eligible samples ,among them at least 40 were without traits and 40 had the traits. At first with intra oral camera photo was  taken. Then, we took photo with a extraoral camera with a mouth opener and a mirror in the mouth with a 45 degree angle. At the end, the images were simultaneously judged on the monitor and studied. At the end of the study, the intraoral and extraoral camera.Findings were evaluated simultaneously on the monitor and analyzed statistically using fisher test.

  Results

  Negative and positive diagnostic vaule of nonmetric traits in intraoral camera was 100% and extraoral traits was 100, and 68% respectively and the related difference was significant. P<0.0001)

  Conclusion

  Intraoral camera has more preference  than extraoral camera in diagnosis of nonmetric triats.

  Keywords: Intraoral photography, Morphology, Non-metric characterization
 • DOINA SADRI, MARYAM Jolehar*, Ashkan Niujpour Pages 288-294
  Background and aim

  The ability to communicate effectively with patients is one of the most important features of a clinician. Effective communication leads to the proper transfer of information from the sender (patient) to the recipient (clinician), enhances the recipient's knowledge and ability to perform tasks or influence his or her attitude and behavior. Therefore, considering the importance of communicating with the patient, which is certainly effective in treating the patient, in this study, we investigated the attitude of dental students about patient communication skills and its related factors at faculty of dentistry, Tehran Medical Sciences , Islamic Azad University in 2017.

  Material and methods

  In this descriptive study, a researcher-made questionnaire containing various indicators of communication skills was used in 10 items, and these were formulated in accordance with the four-point Likert scale of these indicators. Their validity and reliability was thus ensured and its reliability was tested by Test-Retest and it was equal to 0.85. Then, their attitudes about the skills of communication skills classified as absolutely agree (good/positive attitude), agree (moderate attitude), disagree & absolutely disagree (poor/negative attitude). Finally, the role of factors related to attitude was determined using chi-square test.

  Results

  The study was conducted on 123 senior year students with an average age of 30 years. 33.3% were male and 66.7% were female. 39% were married and the rest were single. 48% of people did not participate in communication skills training courses. 52% of people had communication problems with their patients. The good attitude was 40.6%, the moderate attitude was 59.5% and there was no negative attitude. There was no significant relationship between age, gender, marital status, participation in training course and communication attitude (P <0/2).

  Conclusions

  Regarding to given results , although negative attitude does not exist, but there was not positive attitude related to communication skills at to ideal level. So, related educational courses was recommended.

  Keywords: Communication Skills, Attitude, behavioral skills, Dental Student
 • Saeed Ghaffari*, SHOLEH ZAKIANI, FARAHNAZ MIRNEJAD, Pardis Akbari Pages 295-302
  Background & aim

   The purpose of this study was to evaluate the scientific outputs of Iranian dental researchers in the ISC citation database during the years 2010-2017.

  Material & Methods

   This research is an applied research that has been done by using co-word analysis which is a kind of content analysis and scientometric methods. The statistical population of the study includes 1383 records in dentistry researches that indexed by Iranian researchers in the ISC during 2010-2017.

  Results

   The findings showed that most dental papers were produced by researchers at Tehran University of Medical Sciences. Researchers in our country have also collaborated with US researchers in their papers. The survey of the most commonly used topics showed that the most focus of our researchers is on dental and oral Health. The topic of dental plaque has also been identified as an underdeveloped topic in the fields.

  Conclusion

    According to the findings, it seems, scientific output of dentistry field in was ISC increased during 2010-2017. and Tehran Medical sciences, Shahid Beheshti medical sciences and Islamic azad university were applied as first to third scores.

  Keywords: Co-word Analyses, Scientific Map, Dentistry, Scientometerics, ISC
 • Azade Farhangnia, Javad Ghiasi, Davood Nodehi, Mahya Farsadeghi* Pages 303-313
  Background

  Intrusive luxation is apical displacement of tooth into the alveolar bone due to bicycle accidents, sports accidents, falls, and fights. Intruded tooth is driven into the socket, compressing the periodontal ligament. Intrusion is considered as one of the most severe luxation injuries to affect permanent dentition. Intrusion injuries are often associated with severe damage to the tooth, periodontium, and pulpal tissue. The rare occurrence of this injury in the permanent dentition has resulted in limited studies to support suggested treatment regimens. Clinical treatment for intrusion is especially important because of the severe complications accompanying trauma.

  Case Report

  This article reports traumatically intrusion of permanent maxillary central incisor which was followed by definite guidelines existed in management of traumatically Intruded permanent teeth. Also article is an overview of all available articles which are relevant with intrusion and provides all treatment modalities which are considered beneficial up today.

  Conclusion

  Instant care and root canal treatment for intruded tooth can play a major role in correcting the tooth position and subsequently improving function and appearance. Therefore, clinician's knowledge and skills has a crucial role in managing intrusive luxation.

  Keywords: Permanent dentition, Dental injuries