فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1398)

نشریه اسلام و سلامت
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمانه والهی، رمضان حسن زاده* صفحات 7-13
  سابقه و هدف

  بیماران تحت همودیالیز مشکلات زیادی از جمله اضطراب، افسردگی و کاهش حس خوب بودن را تجربه می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی می باشد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 54 بیمار همودیالیز واجد شرایط دریکی از سه گروه آروماتراپی، ذکردرمانی و کنترل تصادفی سازی شدند. بیماران گروه آروماتراپی به مدت 7 روز استنشاق اسانس بهار نارنج با غلظت 10% را دریافت نمودند. از بیماران گروه ذکر درمانی خواسته شد تسبیحات فاطمه زهرا (س) را به مدت 10 تا 15 دقیقه و یا 5 تا 7 مرتبه به مدت 7 روز تکرار نمایند. بیماران گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. قبل و یک هفته بعد از مداخله، پرسشنامه ی امید به زندگی اشنایدر برای هر سه گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   آزمون آماری آنالیز واریانس میان نمره امید به زندگی بیماران سه گروه اختلاف معناداری بعد از مداخله نشان داد (0/005= p). آزمون تعقیبی بن فورنی نشان داد که ذکردرمانی موجب بهبود معناداری در نمره امید به زندگی در مقایسه با گروه آروماتراپی و کنترل شده است (0/013= p).

  نتیجه گیری

   انجام مراقبت های معنوی و مذهبی امروزه به عنوان یکی از نیازها جهت بهبود علائم بیماران همودیالیز می باشد. جهت بررسی های بیشتر تاثیر اسانس بهار نارنج روی امید به زندگی بیماران همودیالیز انجام مطالعات بیشتر با دوز (مقدار) و مدت زمان متفاوت پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آروماتراپی، اسانس بهار نارنج، ذکردرمانی، امید به زندگی
 • عزت الله قدم پور، فضل الله میردریکوند، سیروس مرادی زاده* صفحات 14-24
  سابقه و هدف

  بزهکاری در هر شکلی به دنبال نوعی آشفتگی هیجانی ایجاد می شود که شخص از آن طریق برای مقابله یا کاهش فشار روانی خود اقدام می کند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف مقایسه هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار و عادی شهر خرم آباد انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری عبارت بودند از کلیه نوجوانان پسر محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد (تعداد 21 نفر) که به روش سرشماری انتخاب و معادل با آن ها از بین نوجوانان عادی دبیرستان های پسرانه شهر خرم آباد که به لحاظ سن و تحصیلات با آن ها همتا شدند 21 نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران، پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران و پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس، فیلیپس و همکاران استفاده شد. به منظور مقایسه دو گروه نمونه در متغیرهای مذکور از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد. به این معنی که نوجوانان بزهکار از هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی پایین تری برخوردار هستند.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نشان داد نوجوانان بزهکار از هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی کمتری نسبت به نوجوانان عادی برخوردارند، بر این اساس، لازم است در فعالیت های مشاوره ای با افراد بزهکار، در جهت افزایش هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی بر این افراد کار شود. همچنین در آموزش های خانواده و در مدارس جهت تقویت این سه متغیر با هدف پیشگیری از بزهکاری کار شود.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، بهزیستی معنوی، حمایت اجتماعی، نوجوانان بزهکار
 • پریسا کلاهی، مریم عاقل مسجدی، سیده بیتا میرغفاری، سهیلا رحمانی، سمانه محمدپور* صفحات 25-33
  سابقه و هدف

  توجه به صفات و حالات روانشناختی که بر سلامت، بهبود عملکرد و سازگاری دانشجویان موثر هستند، بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انواع سبک های هویت و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی مقطعی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابتدای مهر تا پایان آبان ماه سال تحصیلی 94-1393 به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی، مقیاس بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS-20 استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که بین نمره کل بهزیستی روانشناختی با خودکارآمدی (0/48 r=)، هویت اطلاعاتی (0/37 r=)، سبک هویت هنجاری (0/31 r=) و تعهد (0/23 r=) در سطح (0/01p<) رابطه مثبت معنادار و بین بهزیستی روانشناختی با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی (0/13r=-) در سطح (0/05p<) رابطه منفی معنادار وجود دارد. هم چنین خودکارآمدی، سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری به صورت مثبت و مستقیم بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می نمایند و هویت سردرگم/ اجتنابی منفی به صورت معکوس بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می نماید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد برنامه های مداخله ای و آموزشی مناسب به منظور بهبود نوع هویت و تسهیل فرآیند هویت یابی در دانشجویان تاثیرگذار می باشد. هم چنین، آموزش مهارت های مختلف و توسعه مراکز مشاوره دانشجویی با هدف افزایش خودکارآمدی و حالات روانشناختی مثبت در دانشجویان سودمند خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود بر اساس نتایج چنین پژوهش هایی، برنامه های مداخله ای و آموزشی مناسب به منظور بهبود نوع هویت و تسهیل فرآیند هویت یابی و ارتقا خودکارآمدی در دانشجویان طراحی گردد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، انواع سبک های هویت
 • مریم خزایی پول، رویا ابراهیمی، سینا گل محمدی، طاهره پاشایی* صفحات 34-40
  سابقه و هدف

  سلامت معنوی ازفاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی می باشد. اگرچه مطالعات زیادی در مقوله سلامت معنوی انجام شده است، اما اطلاعات کمی در خصوص نشاط معنوی موجود است. هدف از این مطالعه، تبیین تجربه نشاط معنوی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کردستان می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود. 36 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت هدفمند در این مطالعه وارد شدند. گردآوری اطلاعات از طریق نیمه ساختار یافته انجام شد. اطلاعات از طریق آنالیز محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   با تجزیه و تحلیل یافته ها از مجموع مضمون های استخراج شده، مضمون اصلی عوامل فردی و فضای دانشگاه استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و خیریه و مراسم مذهبی همگی موجب احساس نشاط معنوی در دانشجویان می شود. لذا برنامه ریزی جهت توسعه این گونه فعالیت ها در دانشگاه زمینه لازم جهت پرورش مهارت های معنوی را در دانشجویان فراهم می کند.

  کلیدواژگان: نشاط معنوی، مطالعه کیفی، دانشجویان، معنویت
 • محمدحسن مرشدی تنکابنی* صفحات 41-47
  سابقه و هدف

  اخلاق کار اسلامی کار خلاق را به عنوان منبع شادی و کمال می داند و عقیده دارد افرادی که سخت کار می کنند به احتمال زیاد موفق خواهند بود. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه نقش اخلاق کار اسلامی در نشاط سازمانی بود.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی می باشد. به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 480 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 214 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه اخلاق کار اسلامی و نشاط سازمانی است. جهت تعیین روایی پرسشنامه های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند که به ترتیب 0/891 و 0/937 بدست آمد. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار آماری لیزرل نسخه 8/80 استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان می دهند که بین اخلاق کار اسلامی و نشاط سازمانی با ضریب تاثیر 0/85 و با توجه به مقدار P-value=0.000 رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نهادینه کردن اخلاق کار اسلامی، زمینه مناسب برای نشاط در سازمان را فراهم می آورد که این امر افزایش دلبستگی به کار را منجر می شود و در نهایت تحقق اهداف سازمان را بدنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، نشاط سازمانی، شادی و نشاط
 • مسعود بهرامی فریدونی* صفحات 48-53
  سابقه و هدف

  مراقبت معنوی در کنار سایر مداخلات، جهت کسب سلامتی کامل و همه جانبه بسیار مهم می باشد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر ارتباط سلامت معنوی با اضطراب قبل از جراحی های ارتوپدی بوده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی مناسب و جستجو در پایگاه های علمی بین المللی شامل PubMed، Web of Science، Google Scholar، Scopus، پایگاه های علمی داخلی و نیز جستجو در سایت WHO، مقالات و پایان نامه های منتشره طی سال های 1995 تا سال 2018 مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   در بیماری های شکستگی و دردهای ارتوپدی که بر جسم و روان تاثیرگذار هستند، مراقبان سلامت و پرستاران می توانند با تاکید بر سلامت معنوی به بیماران، در رسیدن به افزایش سطح سلامت روان کمک بسزایی نمایند. مطالعات همچنین نشان می دهند که معنویت می تواند اکثر جنبه های شغلی، فکری و مراقبت های درمانی را قبل، حین و بعد از عمل های جراحی ارتوپدی تحت پوشش قرار دهد. در مورد استراتژی های معنوی ذکر شده در مطالعات، می توان به شرکت در برنامه های معنوی- مذهبی، آموزش و تحلیل معنوی، تمرین فیزیکی و مشاوره روانی اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، به نظر می رسد که آگاهی از نیازهای معنوی یک بیمار در جریان مراقبت امری ضروری محسوب می گردد. توجه نکردن به نیازهای معنوی در اکثر مراکز خدمات بهداشتی می تواند به نتیجه نامطلوب در درمان منتج شود. لذا برآوردن نیازهای معنوی بیماران پیش از جراحی های ارتوپدی جهت کاهش استرس و اضطراب های حاصله باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جراحی، ارتوپدی، سلامت معنوی، اضطراب و استرس
 • افسانه بختیاری، هاجر پاشا* صفحات 54-65
  سابقه و هدف

   آموزش جنسی از موضوعات مهم در حوزه تربیت اسلامی است که در شکل گیری شخصیت انسان و تاثیرگذاری بر افکار، عواطف و رفتارهای انسانی نقش مهمی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی محتوا، شیوه ها و فواید آموزش های مناسب جنسی در این گروه سنی از نظر فرهنگ اسلامی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی مروری با بررسی منابع علمی و مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر از سال 1396-1390 و نیز با استفاده از قرآن کریم و احادیث انجام گردیده است.

  یافته ها

  از نظر اسلام، دوران بلوغ، دوران افزایش هدایت و کنترل است؛ نه دوران آغاز تربیت جنسی؛ لذا آموزش جنسی باید از سنین کودکی شروع شود و تعویق آن ممکن است موجب انحراف از رشد طبیعی شود. استراتژی های آموزش جنسی در دوران کودکی شامل ارائه ی اطلاعات متناسب با سن کودک، پاسخ مناسب به پرسش های جنسی کودک، آموزش غیر مستقیم، آموزش حدود روابط دختر و پسر، پیشگیری از بلوغ زودرس، جداسازی بستر خواب کودکان و حد بوسیدن و نوازش بچه ها می باشد. سایر رفتارهای والدین که به نحوی بر رفتارهای جنسی کودک تاثیر می گذارد، شامل محبت به کودک، ارضای نیازهای روانی، پرورش فضایل اخلاقی، رشد باورهای دینی و مذهبی می باشند.

  نتیجه گیری

  در اسلام، والدین موظفند تا از بدو تولد، زمینه رشد و تربیت طبیعی از جمله رشد و تربیت جنسی کودک را فراهم سازند. لذا توجه به ارتقاء آگاهی والدین در خصوص آموزش و تربیت جنسی کودکان و ایجاد نگرش مثبت در آنها ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: تربیت جنسی، کودکان، دیدگاه اسلام
 • پروین سجادی کبودی، جمیله آقاتبار رودباری، حمیده راعی عباس آبادی، سهیل ابراهیم پور* صفحات 66-73
  سابقه و هدف

   در قرآن کریم به خواص گیاهان متعددی از جمله زیتون اشاره شده است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی نقش گیاه زیتون ازدیدگاه قرآن کریم و دین اسلام می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات از منابع معتبر اسلامی، با کلید واژه های قرآن کریم، روایات و گیاه زیتون در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Iran medex و SID انجام پذیرفت.

  یافته ها

  واژه زیتون شش بار در قرآن کریم آمده است از جمله در آیه 99 و 141 سوره انعام و آیه 11 سوره نحل. طبق آیه 20 سوره مومنون مقصود از درخت و روغن احتمالا درخت و روغن زیتون است. در آیه 35 سوره نور زیتون روغنی است که از درخت مبارک زیتون به دست می آید و این روغن پاک و خالص است. طبق نظر متخصصان تغذیه زیتون دارای خواص ضد جهشی و آنتی اکسیدانی قوی می باشد. آرام بخش و مسهلی ملایم است که زخم معده و دوازدهه را بهبود می بخشد. این میوه در درمان انواع سرطان و درمان بیماری قلبی، التهابات و بیماری های گوارشی نقش بسزایی دارد.

  نتیجه گیری

  از مجموع یافته های فوق می توان چنین استنباط کرد که دین مبین اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان توجه خاصی نشان می دهد. آموزه های دینی ما در خصوص گیاه زیتون که مستندات علمی امروز بر آن صحه دارد گواه این مطلب می باشد. به طوری که دستور العمل های خاص آن در قرآن کریم می تواند در جهت ارتقا سلامتی و طول عمر انسان و استفاده از منابع غذایی موجود در طبیعت کارگشا باشد.

  کلیدواژگان: گیاه زیتون، قرآن کریم، دین اسلام
|
 • Samaneh Valehi, Ramezan Hassanzadeh* Pages 7-13
  Introduction

  Hemodialysis patients suffer from many problems including anxiety, depression and loss of well-being. The aim of this study was to compare the effect of aromatherapy with Citrus aurantium and with mentioning on life expectancy of hemodialysis patients.

  Methods

  This experimental study was conducted on 54 hemodialysis patients through pre- and post-test design with control group. Eligible patients were randomly divided into three aromatherapy, mentioning and control groups. Aromatherapy patients received 10% Citrus aurantium for one week. Patients in mentioning group were asked to repeat Fatimah Zahra's prayers for 10-15 minutes or 5-7 times during 7 days. Control group received no intervention. Before and one week after the intervention, the Schneider's life expectancy questionnaire was completed for all three groups. Data were analyzed using SPSS 20.

  Findings

  The ANOVA test showed a significant difference in life expectancy score between three groups after intervention (p=0.005). Bonferroni post-hoc test indicated that the life expectancy was significantly improved in mentioning group compared to aromatherapy and control groups (p=0.013).

  Conclusion

  Today, performing spiritual and religious care is one of the needs to improve the symptoms of hemodialysis patients. Further studies are recommended to investigate the effect of Citrus aurantium on life expectancy in hemodialysis patients with different dose and duration.

  Keywords: Aromatherapy, Citrus aurantium, Mentioning, Life expectancy
 • Ezatollah Ghadampoor, Fazlolah Mirdrikvand, Sirous Moradizadeh* Pages 14-24
  Introduction

  Crime in any way is created following one kind of emotional turmoil through that the person acts to confront or decrease his/her mental pressure. Therefore the aim of this study was to compare the spiritual intelligence, spiritual well-being and social support between delinquent and normal teenagers of Khoramabad.

  Methods

  Statistical population included all male teenagers imprisoned in correctional institution in Khoramabad (n=21) were selected using census method and equivalent to them, 21 normal teenagers were selected among male high schools of Khoramabad through purpose-based sampling method. Dehshiri et al.’s spiritual well-being questionnaire, Abdolahzadeh et al.’s spiritual intelligence questionnaire and Vax, Filips et al.’s social support questionnaire were used to evaluate variables. Multivariate variance analysis (MANOVA) was used to compare two groups in terms of above-mentioned variables.

  Findings

  The results of the study showed that there was a significant difference between delinquent and normal teenagers' spiritual intelligence, spiritual well-being and social support.

  Conclusion

  Regarding the findings of the present study, indicating that the delinquent teenagers have lower spiritual intelligence, spiritual well-being and social support than normal teenagers; therefore, in consulting activities with delinquent teenagers, it is necessary to work on these people in order to increase their spiritual intelligence, spiritual well-being and social support. Moreover, it is essential to try to improve these three variables with the aim of preventing the delinquency in family and school education.

  Keywords: Spiritual intelligence, Spiritual well-being, Social support, Delinquent teenagers
 • Parisa Kolahi, Maryam Aghel Masjedi, Seyede Bita Mirghafari, Soheyla Rahmani, Samaneh Mohamadpour* Pages 25-33
  Introduction

  It is important to pay attention to the psychological traits and states that affect students' health, performance and adaptability. The aim of the present study was to investigate the role of different identity and self-efficacy styles in predicting psychological well-being (PWB) in students.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted on 300 students of Tehran University of Medical Sciences, selected through multi-stage cluster sampling method from Sept. to Nov. of the academic year of 2014-2015. Data were collected using demographic questionnaire, PWB scale (PWBS), general self-efficacy scale (GSES) and Berzonsky's identity style inventory (ISI). Data were analyzed through descriptive and inferential statistical indicators using SPSS 20.

  Findings

  The results indicated that there was a significant positive relationship between total PWB score with self-efficacy (r= 0.48), information identity style (r=0.37), normative identity style (r=0.31) and commitment (r=0.23) (P<0.01). Moreover, a significant negative relationship was found between PWB and diffuse-avoidance identity style (P<0.05). Besides, self-efficacy, information identity style and normative identity style can predict PWB positively and directly as well as diffuse-avoidance identity style can predict negatively and reversely PWB.

  Conclusion

  According to the results, appropriate educational and intervention programs are effective in improving the type of identity and facilitating the process of identification. Further, teaching different skills and developing student counseling centers with the aim of increasing the self-efficacy and positive psychological states will be beneficial among students. Hence, based on the results of such studies, it is recommended to design and develop appropriate intervention and educational programs to improve identity style, facilitate identity process and increase self-efficacy among students.

  Keywords: Psychological well-being, Self-efficacy, Different identity styles
 • Maryam Khazaee Pool, Roya Ebrahimi, Sina Golmohammadi, Tahereh Pashaei* Pages 34-40
  Introduction

  Spiritual health is one of the factors affecting the quality of life. Although many studies have addressed spiritual health among students, little information is available about their experiences of spiritual vitality. The aim of this study was to explore student's experiences regarding to spiritual vitality in Kurdistan University of Medical Sciences.

  Methods

  This qualitative study was conducted on 36 students of Kurdistan University of Medical Sciences, selected purposefully. Data were collected through semi-structured interview and analyzed using content analysis.

  Findings

  By analyzing the findings, the individual factors and university atmosphere were extracted as the main themes among the extracted ones.

  Conclusion

  Students’ participation in cultural and charity activities and religious ceremonies makes them feel spiritual vitality. Thus, it is necessary to plan such activities in university to provide appropriate conditions for the development of spiritual skills in students.

  Keywords: Spiritual vitality, Qualitative study, Students, Spirituality
 • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni* Pages 41-47
  Introduction

  Islamic work ethics (IWE) regards creative work as a source of happiness and perfection, and believes that hard working people are likely to succeed. Therefore, the aim of this study was to evaluate the role of IWE in organizational vitality (OV).

  Methods

  This correlational study was practical and descriptive in terms of purpose and data collection, respectively. The statistical population consisted of 480 staff members of Ilam University of Medical Sciences. Using Kerjcie and Morgan table, 214 people were selected by cluster random sampling method. Data were collected via two questionnaires of IWE and OV. Content validity was used to determine the validity of the questionnaires, and the reliability of IWE and OV was 0.891 and 0.937 based on Cronbach's alpha, respectively. Structural equation method was applied to analyze the data using LISREL 8.80.

  Findings

  The results showed that there was a significant relationship between IWE and OV with an influence coefficient of 0.85 and P-value = 0.000.

  Conclusion

  The institutionalization of IWE provides the appropriate ground for vitality in the organization, leading to increased attachment to the job and ultimately to the achievement of the goals of the organization.

  Keywords: Islamic work ethic, Organizational vitality, Happiness, vitality
 • Masoud Bahrami Frydoni* Pages 48-53
  Introduction

  Spiritual care, along with other interventions, is very important to achieve full and comprehensive health. The aim of this study was to review the relationship between spiritual health and anxiety before orthopedic surgeries.

  Methods

  This study was performed with appropriate keywords in international scientific websites such as PubMed, Web of Science, Google Scholar, Scopus, and Persian databases, WHO website, articles and dissertations published in1995-2018.

  Findings

  In orthopedic fractures and pains affecting the body and spirit, healthcare workers and nurses can help the patients to achieve higher moral health level by focusing on spiritual health. The research also has indicated that spirituality can affect most of the occupational, intellectual and healthcare aspects before, during and after orthopedic surgeries. Regarding spiritual strategies mentioned in the studies, we can allude to participation in spiritual-religious programs, spiritual education and analysis, physical exercise and psychological counseling.

  Conclusion

  According to the results, it seems that awareness of spiritual needs of a patient is necessary in healthcare. Lack of attention to the spiritual needs in health centers can lead to inappropriate therapeutic outcomes. Therefore, meeting the patients' spiritual needs before orthopedic surgeries should be considered to decrease resultant stress and anxiety.

  Keywords: Surgery, Orthopedics, Spiritual health, Anxiety, stress
 • Afsaneh Bakhtiari, Hajar Pasha* Pages 54-65
  Introduction

  Sex education as one of the important issues in the field of education plays an important role in shaping human personality and affects thoughts, emotions and behaviors. The aim of this study was to examine the content, methods and benefits of appropriate sexual educations in this age group in terms of Islamic culture.

  Methods

  This review article was conducted through studying on scientific resources and articles published in valid scientific databases in 2011-2017 as well as using Holy Qur’an and Hadiths.

  Findings

  In terms of Islam, puberty is a period of increased guidance and control and is not the beginning of sexual education. Hence, sexual education should start from the age of childhood, and its postponement may lead to a deviation from normal growth. Sex education strategies during childhood include providing information appropriate to the child's age, appropriate responses to child sexual questions, indirect education, education of the relationship between girls and boys, prevention of early maturity, separating the children's bed as well as the extent of kissing and caressing of children. Other parenting behaviors that affect the child's sexual behavior comprise affection for the child, meeting the psychological needs, developing the moral virtues and growing the religious beliefs.

  Conclusion

  In Islam, parents are obliged to provide the natural growth and education, including child’s sexual development and education from birth. Therefore, it is necessary to raise the awareness of parents about sexual education and training of children and to develop a positive attitude in them.

  Keywords: Sexual education, Children, Islamic perspective
 • Parvin Sajadi Kaboudi, Jamileh Aqatabar Roudbari, Hamideh Raie Abbasabadi, Soheil Ebrahimpour* Pages 66-73
  Introduction

  Health benefits of different plants such as olive have been mentioned in the Holy Qur’an. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of olive plants according to Holy Qur’an and Islam.

  Methods

  This descriptive- analytical study was performed by using Qur’anic verses and narratives of authentic Islamic sources with key words such as Holy Qur’an, narratives and olive plant on Iran medex, Google scholar and SID databases.

  Findings

  The word “olive” has been mentioned six times in Qur’an in 99th, 141th verses of Al-An'am and 11th verse of An-Nahl. The meaning of tree and oil is probably tree and olive oil according to 20th verse of Al-Mu'minun. In verse 35 of Al-Noor surah, the olive is oil which is pure and clean and obtained from blessed olive tree. According to the nutritionists' idea, olive has strong antioxidant and anti-carcinogenic properties and also is a gentle and soothing laxative which improves peptic and duodenal ulcer. This fruit has significant role in the treatment of different cancers as well as cardiovascular, inflammatory and gastrointestinal disease.

  Conclusion

  According to the findings, Islam has paid special heed to all aspects of human life. Our religious teachings about the olive plant, which is supported by scientific evidence today, bear witness to this. Therefore, the special instructions in Holy Qur’an can be useful in promoting human health and longevity and in utilizing the nutritional resources available in nature.

  Keywords: Olive plant, Holy Qur’an, Islam