فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 90 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 90 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینو شعرباف شاعر* صفحات 160-166
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد بهزیستی روان شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان زاهدان انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1395، 500 نفر از کارمندان دانشگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی روان شناختی 18 سئوالی ریف، مقیاس رضایت از زندگی 5 سئوالی و پرسش نامه خودتنظیمی میلر و براون بود. تحلیل داده ها با آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و نرم افزارSPSS نسخه ی 24 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پنج بعد بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی در سطح 99/0 ارتباط مثبت و معنی داری داشته اند. خودتنظیمی با استقلال، ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی، ارتباط مثبت و معنی داری داشته است که ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، استقلال، پذیرش خود و تسلط بر محیط به ترتیب به میزان 49/6% - 13/6% - 91/5% -  78/5% و 74/5% واریانس را برای رضایت از زندگی و هم چنین استقلال به میزان 31/21% واریانس را برای خودتنظیمی تبیین کرد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ابعاد بهزیستی روان شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی، موثر بوده و باید برنامه های آموزشی در زمینه ی بهزیستی روان شناختی و فراهم کردن شرایط و امکانات برای افزایش رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، خودتنظیمی، رضایت از زندگی
 • مریم صف آرا*، مه سیما پور شهریاری، زینب رضایی دهشیبی، مینا خانبابایی صفحات 167-174
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی میزان آگاهی مادر از رفتار غیرکلامی خود با روابط مادر - کودک طراحی و اجرا شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند 3 تا 6سال بود؛ که فرزندان آنها در سال تحصیلی 94-95 در مراکز پیش دبستانی، منطقه پنج شهر شیراز حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 154 نفر از مادران بودند؛ که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد مطالعه از پرسشنامه دانش ارتباط غیرکلامی بنی اسدی و همکاران و مقیاس رابطه والد - کودک پیانتا استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش آمار توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار spss22 انجام شد.

  یافته ها

  بین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی و رابطه مثبت کلی مادر - کودک (r=0/04)، همبستگی وجود ندارد. همچنین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی، با خرده مقیاس های دلبستگی(r=0/09) ، وابستگی(r=0/02)  و تعارض  (r=0/07) همبستگی ندارند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، بین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی  با رابطه مادر - کودک رابطه وجود  ندارد.

  کلیدواژگان: ارتباط، دانش، رابطه مادر-کودک، غیر کلامی
 • بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستانی
  بهاره عبدالمالکی، نوشین پیمان* صفحات 175-182
  مقدمه
  اختلالات روانی مشکلات زیادی را در جوامع امروزی بخصوص در گروه سنی مدرسه ایجاد کرده است. متاسفانه در اکثر نقاط جهان سلامت روان به اندازه سلامت جسمانی مورد توجه قرار نمی گیرد.  بنابراین، این پژوهش با هدف بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان در ارتباط با کاهش اضطراب آنها و بهبود سلامت روان با استفاده از مدل خودتنظیمی انجام شده است.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی 103 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دهم (47نفر گروه کنترل و56نفر گروه مداخله) انتخاب شدند. پرسشنامه های سلامت روان (GHQ-28)، اضطراب بک و راهبردهای آموزشی خودتنظیمی ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. در نهایت داده های مربوط به پیش آزمون، بلافاصله و سه ماه پس از آزمون وارد نرم افزار SPSS-24 شد وتحلیل داده ها انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب و سلامت روان در قبل، بلافاصله و سه ماه پس از مداخله در دو گروه از لحاظ آماری معنادار بود(p-value=0.05). تنها همبستگی با متغیر اضطراب، جزء انگیزشی با ضریب29/0- ، همچنین همبستگی مثبت موجود با متغیر سلامت روان، متغیر اضطراب با ضریب 5/0 و همبستگی منفی را متغیر انگیزشی با ضریب 21/0- داشته است.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های بدست آمده، آموزش می تواند بر بهبود سلامت روان و کاهش اضطراب دانش آموزان دختر تاثیرگذار باشد. در نتیجه یادگیری خودتنظیمی می تواند برای عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان مفید باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، خودتنظیمی، سلامت روان، دانش آموزان
 • محبوبه صدیقی، احمد منصوری*، علی طلایی صفحات 183-193
  مقدمه

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا انجام گردید.

  روش کار

  در یک پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد 60 نفر از افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا شهر مشهد و نیشابور در سال 1396 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس نشانگان علائم مثبت و منفی (کی و همکاران، 1987)، مقیاس تحمل ناپذیری بلاتکلیفی (کارلتون و همکاران، 2007)، اجتناب شناختی (سکستون و دوگاس، 2008)، پرسشنامه فراشناخت (ولز و کارترایت-هاتون، 2004)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کراج، 2006) و مقیاس پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) در مورد شرکت کنندگان اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین عوامل فراتشخیصی، یعنی تحمل ناپذیری بلاتکلیفی (01/0=p)، اجتناب شناختی (01/0=p)، باورهای منفی نسبت به نگرانی (01/0=p)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار (01/0=p) و سازگار (05/0=p) و همچنین اجتناب تجربه ای (01/0=p) با علائم روان پریشی رابطه وجود دارد. بعلاوه، اجتناب تجربه ای و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی پیش بینی کننده علائم روان پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا می باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت عوامل فراتشخیصی در تجربه علائم روان پریشی افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا تاکید دارد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، علایم روان پریشی، عوامل فراتشخیصی، هیجان
 • جعفر صداقتی، عبدالله قاسمی*، معصومه شجاعی صفحات 194-201
  مقدمه

  با توجه به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکلات سازگاری روانی- اجتماعی آینده، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر فعالیت های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان 7 تا 9 و10 تا 12 ساله انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری این کارآزمایی بالینی شامل 2200 دانش آموز پسر مدارس ابتدایی خلیل آباد در سال تحصیلی  95-1394 بودند. ابتدا به صورت تصادفی 4 مدرسه ابتدایی انتخاب و 200 دانش آموز با انتخاب تصادفی در گروه فعالیت های رقابتی و گروه فعالیت های غیررقابتی قرار گرفتند. پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه (فرم معلمان) به عنوان پیش آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. طول دوره اجرای برنامه 12 هفته (هفته ای دو جلسه) بود. در انتهای مداخله از گروه ها پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون کواریانس چند متغیره تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  پس از حذف اثر پیش آزمون نمره پرخاشگری، تفاوت اثر تعامل گروه رقابتی غیررقابتی با گروه سنی بر نمره های پس آزمون معنی دار نبود (11/0 P=  و  47/2 f (1,199)=).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، فعالیت های رقابتی و غیررقابتی تفاوت معنی داری در پرخاشگری دانش آموزان  ندارند.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، دانش آموزان، ورزش
 • عاطفه سلطانی فر، مائده کامرانی*، عفت گلیار صفحات 202-206
  مقدمه

  اعتیاد اینترنتی، به عنوان یک مشکل بهداشتی که منجر به اختلاللات روانی و جسمی میگردد در بین جوانان افزایش یافته است.  این مطالعه با هدف ببرسی رابطه بین احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان انجام گردید. 

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 50 دانشجوی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. این افراد پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب پیتزبورگ و احساسی تنهایی UCLA را تکمیل نمودند. داده ها با کمک امار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند. 

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب نامناسب ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. چنین رابطه ای بین احساس تنهایی و کیفیت خواب نیز مشاهده گردید. همچنین احساس تنهایی قادر به پیش بینی کیفیت خواب بوده و میتواند 13 درصد تغییرات در کیفیت خواب را تبیین نماید.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی میتوانند بر کیفیت خواب دانشجویان تاثیر منفی بگذارند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، تنهایی، جوانان، کیفیت خواب
 • رسول کرد نوقابی*، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند صفحات 207-224
  مقدمه
  این پژوهش باهدف بررسی مقایسه اثربخشی مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است.
  روش کار
  جامعه ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل  دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی استان های تهران و همدان در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای انتخاب نمونه در مرحله ی اول از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، و در مرحله ی دوم، از روش جایگزینی تصادفی استفاده شد. ابتدا پرسش نامه خشونت بین فردی (CTS) بر روی دانش آموزان مدارس انتخاب شده اجرا شد. سپس تعداد 120 نفر (هراستان 60 نفر) که بالاتر از خط برش قرار داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمون و شاهد قرار داده  شدند (6 گروه 20 نفری). برنامه ی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی در قالب یک دور ه ی 10 جلسه ای اجرا شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه خشونت بین فردی (CTS)، پرسش نامه مشخصات اجتماعی، جمعیت شناختی، پرسش نامه ی هوش بهر هیجانی  بار- ان، مقیاس کنترل عواطف (ECS)، و نسخه دوم مقیاس شیوه مقابله با تعارض «رحیم»  (ROCI- II) بودند. جهت  تحلیل داده ها از آزمون تعقیبی LSD و آنکووا استفاده شد.
  یافته ها
  بین میزان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان تفاوت وجود دارد (824/2M=، 021/0 = P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آموزش مهارت های شناختی- عاطفی بیش از آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز موثر می باشد.
  کلیدواژگان: خشونت، شناخت، عاطفه، مهارت های اجتماعی، نوجوانان
 • فریده سینی چی*، بیتا کیافر صفحات 208-213
  مقدمه
  کهیر مزمن ایدیوپاتیک نوعی از کهیر است که اگرچه عامل شناخته شده خارجی ندارد، اما مطالعات زیادی نقش عوامل روانی را در بروز بیماری های آلرژیک از جمله این بیماری نشان داده اند. هدف این تحقیق مقایسه میزان اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی ناشی از رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک و افراد سالم می باشد.
  روش کار
  این مطالعه مورد-شاهد بر روی 22 بیمار مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک در مقایسه با 22 فرد سالم انجام شد. دو گروه به چک لیست مشخصات دموگرافیک و آزمون های اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر، افسردگی بک و رویدادهای زندگی پیکل پاسخ دادند و شدت راش کهیر بیماران ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون ها توسط آزمون های آماری بین دو گروه مقایسه و همبستگی بین شدت علائم روانی و کهیر ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج اختلاف معنی داری از لحاظ سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات بین دو گروه نشان نداد. نمرات اضطراب آشکار و پنهان و افسردگی در گروه بیماران به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود. در مورد رویدادهای استرس زای زندگی، بالاتر بودن میانگین نمرات بیماران به سطح معنی داری نرسید. از طرفی نتایج مطالعه نشان داد با افزایش سطح اضطراب آشکار و پنهان و افسردگی بیماران شدت راش کهیر افزایش معنا داری داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالاتر بودن سطح اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک مداخلات روانی برای درمان این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، رویدادهای استرس زای زندگی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک
|
 • Minoo Sharbafshaaer * Pages 160-166
  Introduction
   The purpose of this study was to investigate the effect of psychological well-being’s dimensions on the life satisfaction and self-regulation in employees of Zahedan city.
  Materials and Methods
  In this descriptive-correlational study, 500 employees of university were selected randomly. Research instrument included: Reef’s Psychological Well-being Questionnaire (18 questions), Life Satisfaction Questionnaire (5 questions) and Miller and Brown Self-Regulatory Inventory. Data analyzed through descriptive statistics, Pearson correlation, stepwise regression and SPSS version 24.
  Results
  The results indicated that five dimensions of psychological well-being had a positive significant relationship with life satisfaction at 99% level. Meanwhile, self-regulation was related to self-control, autonomy, positive relationships significantly. The positive relationship with others, personal growth, independence, self-acceptance and environmental domination explained 6.49%, 6.13%, 5.91%, 5.78%, and 5.74% of variance for life satisfaction. Also, independence explained 21.31% of variance for self-regulation.
  Conclusion
  It seems that dimensions of psychological well-being are effective on life satisfaction and self-regulation. Educational programs about psychological well-being should be used with providing conditions and facilities for increasing employees’ life satisfaction and self-regulation.
  Keywords: Life Satisfaction, Psychological well-being, Self-regulation
 • Maryam Safara *, Mahsima Pourshahriyari, Zeinab Rezaee Dehshibi, Mina Khanbabaee Pages 167-174
  Introsuction

  This study investigated the relationship between mothers’ knowledge of non-verbal communication and the relationship between mother and child.

  Materials and Methods

  The study’s population consisted of mothers having 3-6-year child in the 2015-2016 academic year. Pre-school institutions in the five districts of Shiraz were studying. The sample of the study consisted of 154 women, were selected by multistage cluster sampling. The method of the study was correlational.  The questionnaires of test of non-verbal cue knowledge (TONCK) and the scale of the relationship between parent-child (PCRS) were used for case studies. Data was analyzed by descriptive and analytical statistics using SPSS software.

  Results

  The results showed that the mothers’ knowledge of non-verbal communication and overall positive mother-child relationship were not correlated. In addition, there was no significant correlation between mothers’ knowledge of non-verbal communication with subscales of the mother-child relationship, and mothers’ age and education.

  Conclusion

  The mothers’ knowledge of non-verbal communication and overall positive mother-child relationship were not correlated.

  Keywords: Communication, Knowledge, Mother-child relationship, Non-verbal
 • The effect of self-regulation-oriented teaching on anxiety reduction of female high school students
  Bahareh Abdolmaleki, Nooshin Peyman * Pages 175-182
  Introduction
  Mental disorders have created many problems in modern societies, especially in the school age group. Unfortunately, in most parts of the world, mental health is not considered to be as good as physical health. Therefore, this research has been done with the aim of raising the knowledge of students about their reduction of anxiety and improving mental health using the self-regulation model.
  Materials and Methods
  In this clinical trial, 103 female students from the 10th grade (47 controls and 56 intervention groups) were selected. Mental Health Questionnaire (GHQ-28), Beck Anxiety, and Self-Regulatory Learning Strategies were the tools used in this study. Finally, the data for the pretest, immediately and three months after the test were entered into SPSS-24 software and data analysis was done.
  Results
  Mean and standard deviation of anxiety and mental health scores were statistically significant in the two groups before, immediately and three months after the intervention (p-value=0.05). The only correlation with the anxiety variable, the motivational component with coefficient -0.29, also had a positive correlation with the mental health variable, anxiety variable with a coefficient of 0.5 and negative correlation with the motivational variable with a coefficient of -0.21.
  Conclusion
  According to the findings, education can affect the improvement of mental health and reduce the anxiety of female students. As a result, self-regulation learning can be useful for students' academic performance and mental health.
  Keywords: Anxiety, Mental health, Self-regulation, Students
 • Mahbobe Sedighi, Ahmad Mansouri *, Ali Talaei Pages 183-193
  Introduction

   The present study aimed to investigate the relationship between transdiagnostic factors and psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder. Materials and 

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 60 individual with schizophrenia disorder in Mashhad and Neyshabur in 2017 were selected by convenience sampling method. The participants completed Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Intolerance of Uncertainty Scale (IUS), Cognitive Avoidance Questionnaire (SAQ), Metacognition Questionnaire (MCQ), Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Data were analyzed by Pearson correlation and regression analysis.

  Findings

  The result showed that there are significant relationships between transdiagnostic factors, namely intolerance of uncertainty (p=0.01), cognitive avoidance (p=0.01), experiential avoidance (p=0.01), worry about worry (p=0.01), adaptive (p=0.01) and maladaptive (p=0.05) cognitive emotion regulation, and psychotic symptoms. In addition, experiential avoidance and intolerance of uncertainty predicted psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder.

  Conclusions

  The results of this study emphasize the importance of transdiagnostic factors in experience of psychotic symptoms in individuals with schizophrenia disorder.

  Keywords: Emotion, Psychotic symptoms, Schizophrenia, Transdiagnostic Factors
 • JaFar Sedaghati, Abdollah Ghassemi *, MaSomeh Shojaei Pages 194-201
  Introduction

  Regarding to the importance of children and adolescents' aggression in the prediction of problems over the psycho-social adjustments in future, the current study was conducted in order to compare the impact of competitive and non-competitive activities on the aggression of children aged 7-9 and 10-12.

  Materials and Methods

  The statistical community of this clinical trial consists of 2200 boy students of elementary schools in Khalil Abad city through the academic years 2015-2016.  At first, 4 elementary schools were randomly chosen, and 200 students were divided into two competitive and non-competitive groups randomly.  The aggression survey for the child aged 7-11 years was given as a pre-test to the participants in the school (teachers' form).  The duration of the exercise plan was 12 weeks (twice a week).  At the end of the intervention, a post-test was conducted on the groups.  The data were analyzed using the multi-variate co-variance test.

    Results

    The results showed that upon deleting the impact of pre-test of aggression score, the effect of competitive- non-competitive group with the age group on the post-test scores was not significant (P= 0.11 and f (1, 99)=2.47).

   Conclusion

  Based on the results, competitive or non-competitive activities do not have various effects on the aggression of students.

  Keywords: Aggression, Exercise, Students
 • Atefeh Soltanifar, Maedeh Kamrani *, Effat Golyar Pages 202-206
  Introduction

  Internet addiction has increased among young adults as public health problem which lead to mental and physical disturbances. The present study aimed to assess the relationship between internet addiction and loneliness with sleep quality in youth population.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study, 50 college students who educating in academic year of 2014-15 in Islamic Azad University, branch of Torbat-e-Jam were selected via convenience method. They fulfilled Internet Addiction Inventory (IAI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and the revised UCLA Loneliness Scale. Data analyzed through descriptive and conferential statistics.

  Results

  The findings showed that there was positive and direct correlation between internet addiction and poor sleep quality. The same correlation was seen between loneliness and sleep quality. Also, loneliness can predict sleep quality and it can explain 13% of changes in sleep quality.

  Conclusion

  Regarding to the findings, internet addiction and loneliness are associated to negative impact on quality of sleep among college students.

  Keywords: Internet addiction, Loneliness, Sleep Quality, youth
 • Rasool Kordnoghabi *, Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvand Pages 207-224
  Introduction
   This study aimed to investigate the effectiveness of social and cognitive-affective skills on violent behaviors tendency among high school students.
  Materials and Methods
  The population of this clinical trial included male high school students of Hamadan and Tehran studying in academic year of 2012-2013. The sampling in the first step was done through multi-level cluster sampling and in the second step, random substitution was used. First, the Interpersonal Aggressive questionnaire was administered to the students. Then, 120 students (60 students in each province) were chosen from among those who received the higher scores than the cut point and they were randomly distributed to the control and experimental groups (i.e., 6 groups with 20 students in each group). The social and cognitive-affective skills programs were performed in 10 sessions. In addition to the CTS questionnaire including social specifications, demographic questionnaire, Bar-On Emotional Intelligence questionnaire, Emotional Control scale, and the second version of Rahim Organizational Conflict Inventory- II (ROCI-II) were administered. To analyze the data, Covariance analysis (ANCOVA) and LSD test were used.
  Results
  The results indicated that there is a difference between the effectiveness of social skills and cognitive-affective skills on the tendency toward aggressive behaviors (P= 0.021, M= 2.824).
  Conclusion
  It seems that training cognitive-affective skills is more effective than social skills in reducing violent behaviors tendency in high school students.
  Keywords: Adolescents, Affect, Cognition, social skills, violence
 • Farideh Sinichi *, Bita Kiafar Pages 208-213
  Introduction
  Chronic idiopathic urticaria is a kind of urticaria, although it doesn’t have known external factor cause, but many studies have shown the role of psychological factors in development of allergic diseases, including the disease. The aim of this study is to compare the anxiety, depression and mental pressures caused by stressful life events in patients with chronic idiopathic urticaria and healthy people.
  Materials and Methods
  This case-control study was performed on 22 patients with chronic idiopathic urticaria compared with 22 healthy subjects. Both groups responded to the checklist for demographic characteristics, Spielberger state/trait personality inventory, Beck Depression and Payckle scale of stressful life events. And the severity of the urticaria rash was recorded.
  Results
  Results showed no meaningful difference in terms of age, gender, marital status and education level between the two groups. State/trait anxiety and depression scores were significantly higher in the case group than control group. In the case of stressful life events, the mean scores of patients did not reach to the meaningful level. On the other hand, the results of the study showed that with increasing the level of state/trait anxiety and depression in patients, the severity of urticaria rash has been significantly increased as well.
  Conclusion
  Regarding the higher level of anxiety and depression in patients with chronic idiopathic urticaria, mental interventions are necessary for the treatment of these patients.
  Keywords: Anxiety, Depression, Stressful life events, Chronic idiopathic urticaria