فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت صنعتی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لعیا الفت*، مقصود امیری، ایمان رئیسی وانانی، منصور اسماعیل زاده صفحات 9-54
  توسعه تامین کننده یک نوع همکاری بین شرکت های تولیدکننده و تامین کننده است. پس از آگاهی تولیدکننده از وضعیت تامین کنندگان خود براساس معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده، لازم است که فعالیت هایی مناسب برای توسعه تامین کننده ارائه و اجرا شوند. در این مقاله، با استفاده از روش فراترکیب، ابتدا 102 مطالعه از 136 مطالعه یافت شده، انتخاب و سپس متون آن ها با نرم افزار اطلس تی آیی، کدگذاری شده است، در پایان 39 مفهوم برای فعالیت ها شناسایی و در چهار مقوله ملموس، ناملموس، روابط و محیطی و دو بعد درونی و بیرونی طبقه بندی شدند. قابل ذکر است که بیش از 93 درصد فعالیت های شناسایی شده، توسط مطالعات مربوط به صنعت خودرو نیز معرفی شده اند. برای بررسی روایی و پایایی فعالیت های شناسایی شده بترتیب از مثلث بندی منابع داده و پژوهشگر و ضریب کاپا استفاده شده است. براساس نظر خبرگان صنعت خودرو و محاسبه ضریب روایی محتوا و شاخص روایی محتوا، 12 فعالیت حذف و با اعمال تغییرات مورد نظر خبرگان در فعالیت ها، 27 فعالیت برای توسعه تامین کننده در صنعت خودرو نهایی شدند. جامع بودن فعالیت های شناسایی شده در این مقاله، می تواند برای پژوهشگران این حوزه در صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: توسعه تامین کننده، فعالیت، فراترکیب، صنعت خودرو
 • صبا منوچهری، علی تاجدین*، بابک شیرازی صفحات 55-85
  با افزایش مخاطرات زیست محیطی و وضع قوانینی در این زمینه از سوی دولت ها و همچنین محدودیت منابع تولیدی، پژوهشگران توجه ویژه ای به طراحی شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته و سبز داشته اند. در این پژوهش، یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته دو هدفه، چند دوره ای، چند محصولی و چند سطحی در شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. عدم قطعیت در تقاضا و هزینه حمل ونقل در نظر گرفته شده و برای مقابله با این عدم قطعیت از بهینه سازی استوار استفاده شده است. شبکه زنجیره تامین ارائه شده شامل چهار سطح در زنجیره تامین روبه جلو و چهار سطح در زنجیره تامین معکوس است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی باهدف حداکثر سازی سود و حداقل کردن آلایندگی ایجادشده ناشی از حمل ونقل محصولات و مراکز عملیاتی است. مدل پیشنهادی توسط نرم افزار لینگو حل شده و سپس مدل چند هدفه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندگزینه ای بر پایه مطلوبیت بهبود داده شده است؛ درنهایت نتایج به دست آمده تجزیه وتحلیل شده است. مقایسه سناریوهای مختلف نشان می‏ دهد، تابع هدف به شدت به پارامترهای عدم قطعیت حساس است و اثر عدم قطعیت در پارامترها را به طور هم زمان نشان می دهد؛ ازاین رو مدل سازی شبکه بر مبنای سناریو های مختلف می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم‏ گیری در رویارویی با پارامترهای غیرقطعی و مبهم ‏باشد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته، بهینه سازی استوار، برنامه ریزی آرمانی، عدم قطعیت
 • گلشن محمدی، سید مجتبی سجادی*، کمال سخدری صفحات 87-108
  در سال های اخیر، تصمیم گیری کارآفرینی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. چندین جریان ‏پژوهشی در این حوزه وجود دارد؛ اما این زمینه از مدل های مفهومی جامع بی بهره مانده است. در مطالعه حاضر، با اتخاذ رویکرد اساسی نوبلیت و هیر (1988)، روش فراترکیب برای دستیابی به مدل استفاده شده است. 10 مطالعه محوری موجود در این زمینه بررسی شده است. سه مرحله اصلی ‏کدگذاری برای دستیابی به مدل نهایی این مطالعه انجام شد. در این مدل شرایط سببی ‏تصمیم گیری کارآفرینی با تصمیم کارآفرینی که به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بود، ‏ترکیب شد. راهبردهای تصمیم گیری (کار عملی) نیز تعیین شده و به مدل نهایی وارد شدند. ‏این مدل نشان دهنده زمینه و شرایط مداخله کننده در تصمیم گیری کارآفرینی و پیامدهای ‏تصمیم گیری کارآفرینی است. در نهایت جنبه زمانی تصمیم گیری کارآفرینی بعدی است ‏که در این مطالعه شناسایی شده و به مدل اضافه شده است و ماهیت پویا زمانی ‏تصمیم گیری کارآفرینی را نشان می دهد.‏
  کلیدواژگان: تصمیم کارآفرینی، مدل تصمیم گیری، فراترکیب‏، فرصت، زمان تصمیم گیری. ‏
 • افشین رادفر، داود محمدی تبار* صفحات 109-134
  مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی های محبوب برای مدیریت هماهنگ و یکپارچه کنترل موجودی در زنجیره تامین است. در این استراتژی، فروشنده بر اساس اطلاعاتی که از مشتری دریافت می کند تصمیم های مرتبط با انباشته سفارش (زمان تحویل و مقدار موجودی) را اتخاذ می کند. در این پژوهش مدل سازی و حل مسئله دو هدفه VMI در یک زنجیره تامین سه سطحی سبز شامل یک تولیدکننده، چند فروشنده و چند خرده فروش با در نظر گرفتن کمبود پس افت ارائه شده است. در تابع هدف اول هزینه های مرتبط با موجودی و آلاینده های زیست محیطی کمینه شده است. تابع هدف دوم به افزایش قابلیت اطمینان تولید می پردازد. با توجه به پیچیدگی زمانی سخت مدل ارائه شده، روش های فرا ابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی از ژنتیک انجماد تدریجی برای حل مسئله به کار گرفته شده است. برای افزایش کارایی الگوریتم های موردنظر از روش تاگوچی برای تنظیم پارامتر آن ها استفاده شده است. عملکرد الگوریتم ها با استفاده از نتایج حاصل برای مسائل با اندازه های مختلف مقایسه شد که شواهد حاکی از بهتر بودن عملکرد کارایی الگوریتم ترکیبی ژنتیک انجماد تدریجی نسبت به سایر الگوریتم های به کار گرفته شده است. درنهایت ازآنجاکه مدل ارائه شده یک مدل دو هدفه و غیرخطی است، از معیارهایی به منظور بررسی جبهه پارتو برای مسائل نمونه ای با اندازه بزرگ نیز استفاده شد.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی توسط فروشنده، زنجیره تامین سبز، الگوریتم ترکیبی ژنتیک انجماد تدریجی، روش تاگوچی، جبهه پارتو
 • علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری*، میرسامان پیشوایی صفحات 135-163

  یکی از مهم ترین چالش های مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین، وقوع اختلالات احتمالی و آسیب های ناشی از آن است. در این پژوهش طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن حداقل میزان دریافت به عنوان رضایت مشتری مدنظر بوده است. برای مقابله با اختلال از سه روش تاسیس تسهیلات جدید، استفاده از قرارداد دوجانبه و تسهیلات موجود در بازار خدمات لحظه ای استفاده شده است. بدین منظور یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح فرموله شده و طرح اشتراک نشریات به عنوان مورد مطالعه بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که در شرایط بروز اختلال سه حالت متفاوت رخ می دهد: نخست اینکه هزینه اختلال کم باشد که در این شرایط به صرفه خواهد بود از بین بازار لحظه ای و پذیرش کمبود یکی انتخاب شود؛ دوم اینکه هزینه اختلال و کمبود بالا بوده، اما کمتر از میزان بودجه برای تاسیس تسهیلات باشد که در این حالت از قراردادهای دوجانبه استفاده می شود؛ و در حالت سوم  هزینه های اختلال و کمبود آن قدر بالاست که تاسیس تسهیلات، به صرفه خواهد بود. باید توجه داشت با بالا رفتن تقاضا و یا افزایش احتمال وقوع اختلال، فاصله هزینه ای بین استفاده از تسهیل پشتیبان موجود در قرارداد دوجانبه و یا خرید خدمت از بازار لحظه ای با تاسیس تسهیل جدید کاهش یافته و سپس تاسیس تسهیلات جدید به صرفه تر خواهد بود.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، مکان یابی تخصیص، رضایت مشتری، اختلال، اشتراک نشریات
 • سیده سوده کارآموز، رضا احمدی کهنعلی*، محمد غفورنیا صفحات 165-193
  مدیریت کیفیت زنجیره تامین به عنوان ابزاری استراتژیک برای دستیابی به سطح بالایی از کیفیت و رقابت پذیری در بازارهای جهانی شناخته می شود؛ البته یکی از چالش های عمده در این زمینه فقدان منابع و دانش کافی در مورد نحوه سنجش عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین صورت گرفته است. با توجه به پویایی زنجیره تامین و به دلیل پیچیدگی ناشی از وجود روابط قوی بین متغیرهای کلیدی، در این پژوهش از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی و از طریق نظرسنجی با متخصصان بر اساس کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شدند؛ سپس با تعیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نمودارهای حلقه علی و انباشت و جریان ترسیم شد. پس از تعریف معادلات ریاضی و شبیه سازی مدل در نرم افزار ونسیم، اعتبار مدل از طریق دو آزمون رفتار مجدد و تحلیل حساسیت مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تغییر در برنامه های بهبود کیفیت به عنوان پایین ترین سطح از ابعاد کارت امتیازی متوازن اثر زیادی بر شاخص های مهارت کارکنان، رضایت مشتری، محصولات نامنطبق و سود می گذارد که این شاخص ها در تمام سطوح کارت امتیازی متوازن قرار دارند.
  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، مدیریت کیفیت جامع، ارزیابی عملکرد، مدیریت کیفیت زنجیره تامین، کارت امتیازی متوازن
 • حسین شجاعی فرد*، محمدرضا حمیدی زاده، سید محمود حسینی، مریم اخوان خرازیان صفحات 195-228
  هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای اجرای اثربخش فرآیندهای توسعه محصول با توجه به خواست ها و انتظارات مشتریان و انطباق آن با ویژگی های سازمانی برای صنعت خودروی کشور است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب ماهیت داده ها و نحوه گردآوری آن ها از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی کمی) با رویکرد گام های دروازه ای طراحی محصول است. بررسی متداول ترین روش های توسعه محصول با توجه به پیشینه و کاربردهای صنعت، استخراج شاخص های توسعه محصول جدید از منظر مشتریان، انطباق شاخص های توسعه محصول جدید با ویژگی ها و اهداف سازمانی، تعیین شاخص های اثرگذار بر توسعه محصول جدید و رتبه بندی آن ها که در آن از فنون تحلیل محتوا و گروه کانونی اکتشافی به منظور استخراج سنجه های پژوهش استفاده می شود. در بخش کیفی حجم نمونه شامل 19 خبره و در بخش کمی حجم نمونه شامل 294 نفر از مشتریان سه شرکت «ایران خودرو»، «سایپا» و «پارس خودرو» است. بر اساس یافته های این پژوهش، 50 شاخص در 11 تم ها و شرح آن ها و نیز الویت بندی تم های توسعه محصول جدید از دید مشتریان و سازمان شناخته، ارائه و تحلیل شدند.
  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، رویکرد گام-گذار، دیدگاه مشتریان خودرو، دیدگاه تولیدکنندگان خودرو، صنعت خودرو
|
 • Laya Olfat *, Maghsoud Amiri, Iman Raeesi Vanani, Mansour Esmaeilzadeh Pages 9-54
  The supplier development is a kind of cooperation between the producing and supplying companies. After the producer's awareness of the status of its suppliers according to the development criteria, it is necessary to provide and implement the appropriate activities for the supplier development. The purpose of this paper is to identify the activities related to the supplier development and their categorization using the Meta-synthesis method. For this purpose, by first selecting 102 studies from 136 studies and coding their texts with Atlas TI software, 39 concepts were identified for the activities, then the identified concepts were categoried in four tangible, intangible, relationships, and environmental categories and two internal and external dimensions. To verify validity, triangulation of data sources and researcher has been used. The content validity coefficient and Content Validity Index were calculated by a survey of automotive industry experts, 12 activities for deletion, modification and integration in the activities, and finally 27 activities for the development of suppliers in the automotive industry were finalized. The amount of Kappa coefficient obtained shows the reliability of the identified criteria. Identified activities and categorization can be useful for researchers in this field.
  Keywords: Supplier Development, Activity, Meta-synthesis, Automative Industry
 • Saba Manouchehri, Ali Tajdin *, Babak Shirazi Pages 55-85
  With increasing environmental pollution in recent years, researchers have focused on designing a closed loop supply chain network with consideration of environmental issues. In this research an uncertain bi-objective, multi-period, multi-product and multi-level closed-loop supply chain network is presented. Uncertainty in demand, transportation costs are considered and to counteract this uncertainty the robust optimization approach is used. The proposed supply chain network consists of four levels of forward supply chain and four levels of reverse chain. The proposed model is a mixed integer linear programming (MILP) model with the aim maximizing profit and minimizing generated pollution by transportation of products, and operational centers. The proposed model is solved by lingo software, so that the multi-objective model has been handled by utility based goal programming method. Finally, the results are analyzed and the comparison of different scenarios indicates that the objective function has strongly shown the uncertainty parameters and the effect of uncertainty in the parameters simultaneously. Therefore, network modeling based on different scenarios can be a good tool for deciding on confrontation with uncertain and ambiguous parameters.
  Keywords: Closed-loop Supply Chain (CLSC), Robust Optimization, Uncertainty, Goal Programming
 • Golshan Mohammadi, Seyed Mojtaba Sajadi *, Kamal Sakhdari Pages 87-108
  Entrepreneurial decision-making has been a home of interest for many studies. There are several research streams in the field, but the context suffers from lack of holistic conceptual models. Using meta-synthesis approach, we synthesized a model based on deep assessment of codes arisen from 10 noteworthy studies previously conducted in this field. Three coding steps taken to reach us to final model of this study. The model consolidated Causal conditions for entrepreneurial decision-making together with Entrepreneurial Decision as core category. Strategies of Decision-making (action) also identified and entered to the final model. The Model shows the Context and intervening conditions in entrepreneurial decision-making and Consequences of entrepreneurial decision-making. Finally, time aspect of entrepreneurial decision-making is the dimension that has been identified and added to the model, which shows the time dynamic nature of entrepreneurial decision-making.
  Keywords: Entrepreneurial Decision, Decision-Making Model, Meta-synthesis, Opportunity, Time of Decision
 • Afshin Radfar, Davood Mohammaditabar * Pages 109-134
  Integrating decisions in the supply chain is a challenge for producers who intend to optimize their supply chain costs. Vendor managed inventory (VMI) is one of the popular strategies for integrated supply chain management. In this strategy, customers provide their information to the vendor, and the vendor uses this information to manage their inventory and decide on the order quantity and delivery schedules. In this study, a three-tier green supply chain consisting of multi-retailers, multi-vendors with backorders is considered. The total cost of green supply chain is minimized and system reliability for manufactured goods is maximized by considering the constraints. The meta-heuristic methods of GA, SA and a combination of SA-GA are used to solve the model. Taguchi method was used to increase the efficiency of the algorithms. After performing the algorithms for problems of different sizes, the results were compared with respect to the efficiency of the algorithms. The obtained results suggest that the efficiency of the SA-GA is better than other algorithms. Finally, since the model is multi-objective, Pareto optimal solutions are analyzed.
  Keywords: VMI, Green SCM, Hybrid Geneteic Simulated Annealing, Taguchi Method, Pareto Frontier
 • Ali Asghar Emadabadi, Ebrahim Teimoury *, Mir Saman Pishvaee Pages 135-163

  One of the most important challenges of designing a supply chain network is possible disruptions. This study is intended to design a supply chain network considering the minimum amount of receiving as a customer satisfaction index. To overcome disruptions, the three main methods applied include establishing new facilities, using bilateral agreements, and using the existing facilities of instantaneous services market. To do so, a complex integer linear programming model is established and examined as a case study of a subscription plan for publications. In the case of disruptions, three possibilities will happen. Firstly, if the cost of disruption is low, it will be cost-effective to choose whether an instantaneous market or the adoption of shortage. Secondly, if the cost of disruption and shortage is high but less than the budget allocated to facilities, the bilateral agreements will be used. Finally, if the cost of disruptions and shortage is too high, the establishment of a new facility will be cost-effective. It should be noticed that by increasing for demand or in the probability of disruption, the cost gap between the use of the existing background facility and/or buying the service of the instantaneous market would be narrowed by establishing the facility.

  Keywords: Supply Chain Network Design, Location-Allocation, Customer Satisfaction, Disruption, Subscription Plan for Publications
 • Seyedeh Soude Karamouz, Reza Ahmadi Kahnali *, Mohammad Ghafurnia Pages 165-193
  Supply chain quality management is recognized as a strategic tool for achieving a high level of quality and competitiveness in global markets; Of course, one of the major challenges in this regard is the lack of resources and sufficient knowledge on how to measure supply chain management performance. The purpose of this study is to develop a model for measuring the performance of supply chain quality management. Due to the supply chain dynamics and the complexity of strong relationships between key variables, the system dynamics has been used in this research. In this regard, firstly, the indicators for measuring the performance of supply chain quality management were identified through library studies and were categorized according to a balanced scorecard with of expert's survey. Then, by determining the relationships between the research variables, the causal-flow and stock and flow charts were mapped. After defining the dynamic equations and simulating the model in the software, the validity of the model was verified through two Behavioral reproduction and sensitivity analysis tests. The results show that changes in quality improvement programs as the lowest level of BSC  have a significant impact on the indicators of staff skills, customer satisfaction, mismatched products and profits that all Balanced scorecard levels.
  Keywords: system dynamics, Total Quality Management, Performance Measurement, Supply Chain Quality Management, Balanced Scorecard
 • Hossein Shojaeifard *, Mohammad Reza Hamidizadeh, Seyed Mahmoud Hosseini, Maryam Akhavan Kharazian Pages 195-228
  The purpose of this article is to provide a framework for the effective implementation of product development processes according to the wants and expectations of customers and its adaptation to organizational characteristics for the country's automotive industry. This research is a development  one from the purpose side  and in terms of the nature of the data and how it was collected through a kind of exploratory (qualitative - quantitative)based on research with a stage- gate product design approach: Exploring the most common methods of product development according to industry background and applications; Extracting new product development indices from customers' perspective; Adaptation of new product development indices to organizational characteristics and goals; Determination of indices affecting new product development and their ranking using content analysis techniques and exploratory focus group to extract research metrics. In the qualitative part, the sample size is nineteen experts and in the quantitative part, the sample size is 294 customers of three companies Iran Khodro, SAIPA and Pars Khodro. Based on the findings of this study, fifty indices were presented and analyzed in 11 themes and their descriptions as well as prioritizing new product development themes from a well-known customer and organization perspective.
  Keywords: New Product Development, Stage-Gate Approach, Automotive Customer Views, Automotive Manufacturers View, Automotive Industry