فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام - پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • افسانه ادریسی*، محمد ابراهیم همتی، ابوالفضل ذوالفقاری صفحات 1-28

  امروزه در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی بسیاری از مطالعات نظری و میدانی بر روی بحث  فرهنگ سیاسی دموکراتیک متمرکز شده است. جامعه ما به دلیل وجود ساختار سیاسی اقتدارگرایانه و عدم شکل‏گیری نهادهای دموکراتیک، باعث عدم تحقق دموکراسی گردیده است. از این رو این پژوهش به دنبال آن است که نقش سرمایه اجتماعی را در نگرش به فرهنگ دموکراتیک در میان شهروندان شهرستان سمنان مورد بررسی قرار دهد و به این ترتیب به تقویت و ترویج فرهنگ دموکراتیک بپردازد. دو متغیر سواد رسانه‏ای و عام‏گرایی نیز به عنوان متغیر مستقل ثانویه مورد بررسی قرار می‏گیرند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علی و از لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان سمنانی در سال 1397 است. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب صورت گرفته است . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر به دست آمد. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات و داده ها در این تحقیق ، پرسشنامه و مصاحبه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه سرمایه اجتماعی، سواد رسانه‎ای و عام‏گرایی افزایش یابد، نگرش به فرهنگ دموکراتیک نیز بیشتر مورد پذیرش قرار می‏گیرد و بالعکس.

  کلیدواژگان: نگرش به فرهنگ دموکراتیک، سرمایه اجتماعی، سواد رسانه‎ای و عام‏گرایی، شهروندان سمنانی
 • مهدی ذوالفقاری*، ابوذر عمرانی صفحات 29-56
  از جمله مسائلی که در بحث امنیت بین الملل در چند دهه اخیر مطرح گردیده است مسائل دولت های شکست خورده یا فرومانده است. این دولت ها دارای آثار و پیامدهای متفاوتی بر حوزه های گوناگون روابط بین الملل هستند. یکی از پیامدها مربوط به امنیت بین الملل است. از جمله کشورهای شکست خورده که در سال های اخیر نیز در روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته است دولت عراق است. هدف مقاله حاضر  بررسی مولفه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فروماندگی دولت عراق و تاثیر این فروماندگی بر امنیت بین الملل بپردازیم. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مشخصه های فروماندگی دولت عراق چیست و چه تاثیری بر امنیت بین الملل دارد؟ یافته ها نشان می دهد که فساد، درماندگی، ضعف ها و کاستی های دولت عراق در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی تهدیدهایی را برای امنیت بین الملل در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: دولت شکست خورده، عراق، امنیت بین الملل، مکتب کپنهاگ
 • هادی ترکی*، محمد ستوده آرانی صفحات 57-80
  حزب الله لبنان یکی از موثرترین گروه های سیاسی اسلام گرا در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام است که به طور خاص تحت تاثیر آموزه های انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است. این گروه با توجه به شرایط خاص داخلی لبنان و همچنین بحران های گسترده منطقه غرب آسیا همواره با چالش های متعددی روبرو بوده که البته به شکل قابل توجهی و با سازگار کردن خود با چالش ها و فرصت ها، همچنان به عنوان یکی از موثرترین نیروهای سیاسی منطقه نقش آفرینی می کند. از طرفی دیگر؛ ضرورت های داخلی و منطقه ای ایجاب می کند که حزب الله در عرصه سیاسی و اجتماعی به فعالیت های متعدد خود بپردازد. به همین دلیل سوال اصلی پژوهش حاضر این است که علت اصلی تداوم موثر حزب الله در عرصه داخلی و منطقه ای ناشی از چه مساله ای است؟ بر این اساس فرضیه مقاله به این صورت است که  گذار حزب الله از نیرویی ایدئولوژیک به جنبشی سیاسی- اجتماعی باعث قوام و دوام آن در عرصه داخلی و منطقه ای شده است. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش با نقد دیدگاه های مطرح شده درباره شکل گیری جنبش ها در جهان اسلام آغاز می شود و دیدگاه «نقش عقیده و ایدئولوژی در شکل گیری جنبش های اسلامی» به عنوان چارچوب نظری بیان می شود. بر اساس این دیدگاه، ایدئولوژی و عقیده گروه های اسلام گرا نقش مهمی در شکل گیری و تداوم حیات آنان در دوره معاصر دارد.
  کلیدواژگان: لبنان، حزب الله، جمهوری اسلامی ایران، خاورمیانه، جنبش سیاسی-اجتماعی
 • عباس علی بخشی*، سید صدرالدین موسوی جشنی صفحات 81-108
  پژوهش حاضر به بررسی نقش مردم در اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین می پردازد. کانون مرکزی جریان ریشه دار اخوان المسلمین با شعبات مختلف و قدمتی نزدیک به یک قرن، در کشور مصر قرار دارد. این کشور از دیرباز مهد شکل گیری جریان ها و گروه های اسلام گرا بوده است. از طرفی اخوان المسلمین به عنوان یک جریان معتدل سنی مذهب با سازمان دهی منسجم و توان گفتمانی بالا، امکان جذب نخبگان جهان اسلام را دارد. تاکنون جنبش اخوان المسلمین با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار که متاخرترین آن ها رویدادهای انقلاب ژانویه 2011 و حوادث پس از آن است. تحولات مهمی در حوزه های اندیشه ای، سازمانی و فعالیتی به خود دیده است. به نوعی که مهم ترین این دگرگونی در حوزه اندیشه سیاسی این جریان است. . بر این اساس  مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در پی پاسخ یه این سوال است که آیا مردم در منظومه اندیشه ای بنیان گذران و متفکران اخوان المسلمین نقش فعال و محوری دارند یا نقش حاشیه ای و غیرفعال را دارا می باشند؟ یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که هم زمان با تحولات سیاسی - اجتماعی، اهمیت یافتن نقش مردم در تصمیم گیری های حاکمیتی و افزایش سهم دموکراسی های انتخاباتی در جهان معاصر، تحولاتی در مبانی اندیشه سیاسی رهبران اخوان از شیخ «حسن البنا» تا «یوسف قرضاوی» به وقوع پیوسته است که زمینه را برای نقش پررنگ تر مردم در اندیشه سیاسی اخوان فراهم آورده است. این تحولات به گونه ای است که برخی از آن ها با دیدگاه اولیه رهبران اخوان در تقابل و تضاد قرار دارد. در نتیجه جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین در زمینه هایی مانند ایفای نقش در حاکمیت، تاکید بر حاکمیت اصل شورا، لزوم مشارکت در انتخابات، آزادی فعالیت های سیاسی و تحزب، رعایت حقوق و آزادی های اجتماعی - مدنی، داشتن حق انتقاد و اعتراض و زمینه های دیگری که باعث ایجاد نقش محوری برای مردم شده است؛ ارتقاء یافته است.
  کلیدواژگان: اخوان المسلمین، اندیشه سیاسی، مردم، مصر
 • علی خیری*، علی کریمی صفحات 109-138
  این مقاله در چهارچوب ادبیات نظری نهادگرایی و با روش روندپژوهی در صدد است به تحلیل آینده توسعه سیاسی ترکیه و شرایط پیش روی آن با توجه به ماهیت نهاد دولت بپردازد. از آغاز دوران مدرن، جمهوری ترکیه تجربه ناهموار و پرنوسانی از توسعه سیاسی را سپری کرده است. از این رو آینده فرایند توسعه سیاسی در این کشور موضوعی درخور توجه می نماید. موضوع اصلی مقاله آینده توسعه سیاسی در ترکیه با توجه به ماهیت نهادی دولت است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی، بر اساس مطالعات کتابخانه ای اسنادی، پاسخ گویی به این پرسش اصلی را مدنظر دارد که با توجه به تحولات دو دهه گذشته ماهیت نهادی دولت چه تاثیری بر آینده فرایند توسعه سیاسی ترکیه خواهد داشت؟ از موضع نهادگرایانه و با فرض این که  فرایند توسعه سیاسی در ترکیه در دو دهه اخیر نتیجه مستقیم برنامه ها و سیاست های نهاد دولت بوده است، فرضیه مقاله به این صورت تقریر می شود که با توجه به تجارب تاریخی گذشته، تحولات و مختصات ماهیت نهادی دولت در ترکیه، روند توسعه سیاسی نسبت به سیاست های اعمال شده نهاد دولت و هنجارهای رسمی جامعه کمالیستی قبل از دهه 80 با چالش های کمتری مواجه خواهد بود.
  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، نهاد دولت، روند پژوهی، حزب عدالت و توسعه، ترکیه
 • ایوب منتی*، ناصر هادیان صفحات 139-164
  بیشتر تحلیل گران غربی به ویژه آمریکایی، عمدتا از منظر واقع گرایی تهاجمی به سیاست خارجی ایران در عراق می نگرند. این نویسندگان اهداف و راهبردهای سیاست خارجی ایران را بیشینه سازی قدرت در راستای هژمونی منطقه ای، شدیدا فرقه گرایانه و تهاجمی ارزیابی می کنند. مقاله حاضر برخلاف رویکرد فوق، از دریچه موازنه تهدید «استیون والت»  به سیاست خارجی ایران در عراق از سال 2003 تا 2018 می نگرد. آنچه راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران در قبال عراق را شکل داده است، پاسخ به تهدیداتی بوده است که در دو سطح خارجی- غیر عراقی و عراقی، منافع و امنیت ملی ایران را هدف قرار می داد. این تهدیدات در سطح غیر عراقی به حضور نظامی آمریکا در عراق و در پیش گیری سیاست تغییر رژیم در قبال ایران باز می گشت. درسطح عراقی نیز، شکل گیری دوباره یک دولت تهدیدساز در بغداد یا دولتی وابسته به آمریکا و امکان تجزیه کشور در اثر گرایش های  تجزیه طلبانه کردها و ظهور داعش، از جمله نگرانی های مقامات تهران بودند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود در قبال تحولات داخلی عراق پس از سقوط صدام، چه اهدافی را دنبال نموده است؟ مقاله ضمن بهره گیری از آمارها و داده های مستند، با روش توصیفی- تحلیلی  این فرضیه را به آزمون قرار خواهد داد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تهدیدات پیرامون خود، هدفی را که در سیاست خارجی خود در قبال تحولات داخلی عراق، پس از سقوط صدام دنبال نموده، حفظ تمامیت ارضی عراق از طریق حمایت از یک دولت دوست و متحد در این کشور بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی ایران، عراق جدید، تمامیت ارضی عراق، ناسیونالیسم عربی، آمریکا
 • رضا حیدری، حسن آب نیکی*، سیدخدایار مرتضوی، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 165-188
  بیشتر تحلیل گران غربی به ویژه آمریکایی، عمدتا از منظر واقع گرایی تهاجمی به سیاست خارجی ایران در عراق می نگرند. این نویسندگان اهداف و راهبردهای سیاست خارجی ایران را بیشینه سازی قدرت در راستای هژمونی منطقه ای، شدیدا فرقه گرایانه و تهاجمی ارزیابی می کنند. مقاله حاضر برخلاف رویکرد فوق، از دریچه موازنه تهدید «استیون والت»  به سیاست خارجی ایران در عراق از سال 2003 تا 2018 می نگرد. آنچه راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران در قبال عراق را شکل داده است، پاسخ به تهدیداتی بوده است که در دو سطح خارجی- غیرعراقی و عراقی، منافع و امنیت ملی ایران را هدف قرار می داد. این تهدیدات در سطح غیر عراقی به حضور نظامی آمریکا در عراق و در پیش گیری سیاست تغییر رژیم در قبال ایران باز می گشت. درسطح عراقی نیز، شکل گیری دوباره یک دولت تهدیدساز در بغداد یا دولتی وابسته به آمریکا و امکان تجزیه کشور در اثر گرایش های تجزیه طلبانه کردها و ظهور داعش، از جمله نگرانی های مقامات تهران بودند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود در قبال تحولات داخلی عراق پس از سقوط صدام، چه اهدافی را دنبال نموده است؟ مقاله ضمن بهره گیری از آمارها و داده های مستند، با روش توصیفی- تحلیلی  این فرضیه را به آزمون قرار خواهد داد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تهدیدات پیرامون خود، هدفی را که در سیاست خارجی خود در قبال تحولات داخلی عراق، پس از سقوط صدام دنبال نموده، حفظ تمامیت ارضی عراق از طریق حمایت از یک دولت دوست و متحد در این کشور بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی ایران، عراق جدید، تمامیت ارضی عراق، ناسیونالیسم عربی، آمریکا
 • افسانه خسروی، حمید احمدی*، مهدی ذاکریان، علیرضا موسوی زاده صفحات 189-214
  درک شرایط امروز جهان ایجاب می نماید که منافع ملی کشورها فقط از منظر دیپلماسی رسمی تعریف نشود و مولفه های نظیر دیپلماسی شهری ، دیپلماسی عمومی ، قدرت نرم ، هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی نیز به عنوان سایر ابعاد ارتقای سطح منافع ملی و پیشبرد سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس به روش توصیفی _ تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال اصلی هستیم که؛ دیپلماسی شهری و دیپلماسی عمومی چگونه می توانند در سیاست خارجی نقش موازی و مکمل را ایفا کنند ؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد؛ دیپلماسی شهری در جهت موازی بر موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با شهروندان را داشته و با تاکید بر صنعت گردشگری و تعامل با شهرهای خواهرخوانده و همچنین سازمان های غیر دولتی مردم نهاد و تعاملات فرهنگی و گسترش ارزش ها و هنجارها می تواند نقش مکمل و موثری بر کارکرد دیپلماسی عمومی مبتنی بر توسعه و بهسازی روابط بین ملت ها و شهروندان، ارتباط با افراد کلیدی، برقراری روابط استراتژیک، در سیاست خارجی را ایفا کند؛ بنابراین در این حرکت موازی هر چه شهرها در رقابتی نامحسوس بتوانند منزلت و جایگاه خود را از سطح ملی به سطح منطقه ای و یا بین المللی ارتقاء دهند به نوعی بستر رشد و توسعه دیپلماسی (مردم - دولت) در کشور به مرحله عملیاتی خواهد رسید. به این ترتیب زمینه جذب گردشگران ، سرمایه گذاران ، رونق اقتصادی و انتقال اطلاعات و هویت های فرهنگی فراهم خواهد شد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی ، دیپلماسی شهری، سیاست خارجی، منافع ملی
 • طاهره شیرخدا، شهلا خلیل اللهی*، احمد فروزانفر صفحات 215-230

  میشل فوکو (1984-1926) بنیان گذار تحلیل گفتمان، به مجموعه ای از گزاره هایی گفتمان می گوید که به یک صورت بندی گفتمانی تعلق داشته باشد. گفتمان در این معنا یک صورت مثالی و بی زمان نیست، بلکه از ابتدا تا به انتها تاریخی است؛ پاره ای از تاریخ است که محدویت ها، تقسیم بندی ها، تحولات و صورت های خاص زمانمند خود را تحمیل می کند و از علامت ها تشکیل شده اند؛ و اما  کارکردشان از کاربرد این علامت ها، برای نشان دادن و برگزیدن اشیاء بیش تر است و همین ویژگی است که آن ها را غیرقابل تقلیل به زبان، سخن و گفتار می کند. در واقع گفتمان، از نظرفوکو مجسم کننده معنا و ارتباط اجتماعی است و شکل دهنده ذهنیت و ارتباطات اجتماعی سیاسی (قدرت) است. از آن جا که شاهنامه فردوسی دارای ارتباطات سیاسی و اجتماعی است که اکثر آن ها در قالب داستان های تاریخی شکل گرفته، که می توان از معروف ترین و تاثیرگذارترین آن ها داستان رستم و اسفندیار را نام برد؛ این داستان از چند لایه گفتمانی تشکیل شده است که هدف از این مقاله بررسی لایه های گفتمانی این داستان بر پایه گفتمان قدرت فوکو است. بنابراین این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش تحلیل گفتمان سعی دارد، تا به این پرسش پاسخ دهد که چه نوعی از روابط قدرت در سطوح گوناگون در شکل دادن گفتمان آن، بر پایه اندیشه های فوکو موثر بوده است؟

  کلیدواژگان: فوکو، رستم، اسفندیار، قدرت، تحلیل گفتمان
 • گیتی پورزکی* صفحات 231-254
  هویت، تشخص و مرزبندی های گفتمانی تنها در تمایز و تفاوت های گفتمانی است که شکل می گیرد. در واقع گفتمان های مختلف یک رابطه دوسویه با یکدیگر دارند. از سویی در تمایز و تخالف با یکدیگر تهدیدکننده یکدیگر هستند و از سوی دیگر تنها در تمایز و در غیریت سازی با یکدیگر است که متمایز می شوند؛ لذا هویت بخش یکدیگر هستند. در درون فراگفتمان جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب تا کنون گفتمان ها و خرده گفتمان های متعددی حضور داشته اند. هدف این پژوهش مواجهه این گفتمان ها با یکدیگر، سنخ شناسی مواجهات گفتمانی و بررسی تحولات در رقابت ها و مواجهات گفتمانی است. در این مسیر از روش گفتمانی «لاکلا و موفه» استفاده می شود. در سنخ شناسی نیز از نظریه موفه در مورد انواع مواجهات و رقابت های گفتمانی استفاده شده است. موفه انواع مواجهات را به سه نسخه پساسیاسی، آگونیستیک و آنتاگونیستی تقسیم بندی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که در میان گفتمان های درون جمهوری اسلامی از دهه شصت تا کنون هر سه نوع مواجهه وجود داشته است که مواجهه پساسیاسی در دهه 60، مواجهه اگونیستیک در دهه  70، و مواجهه آنتاگونیستی در دهه 80  غلبه داشته است.
  کلیدواژگان: گفتمان، مواجهه گفتمانی، آگونیسم، آنتاگونیسم
 • عباس کشاورز شکری*، ملیحه سالم صفحات 255-292
  این مقاله در پی ارائه مدل های فرآیند بسیج انقلابی است. نظریه های مربوط به فرایند بسیج انقلابی، فرآیند جنبش انقلابی از شروع آن تا سرنگونی نظام و حتی پس از آن و عوامل موثر بر این فرآیند را بررسی می کند. مهم ترین نظریه های فرآیند بسیج انقلابی شامل نظریه های ادواردز، پتی و برینتون در دهه های 1920 و 1930 و همچنین نظریه های هافر(1951)، ابرشال (1973)، گامسون و فایرمن (1977)، و زالد و مک کارتی (1977)، تیلی (1978) می شوند که بر مراحل و عوامل موثر در شروع جنبش انقلابی و فرآیند انقلاب متمرکز هستند. در این مقاله  نظریه های برینتون، هافر، ابرشال و زالد و مک کارتی بررسی شده و برای هر یک مدل نظریشان ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: نظریه های فرایند انقلاب، کرین برینتون، هافر، ابرشال، زالد و مک کارتی و زالد
 • محمد جواد هراتی*، غلامرضا یوسفی صفحات 293-314

  نظریه های انقلاب در شرایطی ارائه شده اند که اغلب جامعه آماری محدودی را داشته اند. به همین دلیل در برخی موارد با در نظر گرفتن چند انقلاب نظریه ای ارائه شده که ممکن است نظریه اشکالاتی در تبیین انقلاب های بعدی با مشکل مواجه باشد. به همین دلیل ارزیابی میزان آزمون پذیری نظریه های  انقلاب و تطبیق این دسته از نظریه ها با انقلاب های جدید الوقوع امری مهم در تایید یا رد نظریه است و در اصلاح مطالعات این حوزه موثر است. به نظر می رسد که برخی از نظریه های انقلاب تبیین کننده شرایط خاص اجتماعی هستند و برخی دیگر، توان پاسخگویی به چرایی انقلاب را ندارند؛ و یا در تبیین دقیق آن ناتوان هستند. به همین منظور بررسی نظریه های انقلاب با تحولات انقلابی در جهان اسلام اهمیت دارد. یکی از این نظریه های انقلاب است که در قالب نظریه های خرد انقلاب مطرح می شود، نظریه محرومیت نسبی جیمز دیویس است. سوال مقاله حاضر این است که نظریه محرومیت نسبی تا چه اندازه با تحولات انقلابی در سه کشور مورد بحث مقاله مطابقت دارد. نگارندگان بر این باورند که نظریه مذکور تا حدودی می تواند علل انقلاب در کشورهای  مذکور را توضیح دهد اما نگاهی جامع به علل این انقلاب ها ندارد و برای تبیین دقیق تری  از انقلاب ها  بایستی  به سایر نظریه ها نیز توجه نمود.

  کلیدواژگان: جیمز دیویس، انقلاب، تونس، مصر، لیبی
|
 • Afsane Edrisi *, Mohammad Ebrahim Hemmati, Abolfazl Zolfaghari Pages 1-28

  Today, in the field of social sciences and political science, many theoretical and field studies is concentrated on the discussion of democratic political culture. In our society due to the existence of an authoritarian political structure and the lack of formation of democratic institutions has led to a lack of democracy. Therefore, this research seeks to examine the role of social capital in the attitude towards democratic culture among citizens of Semnan. Two variables of media literacy and universality also considered as a secondary independent variable. The present study is of descriptive –casual type. The research method is survey. Statistical population includes all the citizens of Semnan in 2018 . Sampling was done with the combination of disproportionate stratified sampling and cluster sampling. The sample size was 383 using Cochran's formula. The data are collected by a questionnaire and interview. Research findings suggest that; the more social capital, media literacy and universality, the attitude towards democratic culture is more accepted and vice versa. Key words: attitude towards democratic culture, social capital, media literacy, universality, citizens of Semnan.

  Keywords: attitude towards democratic culture, social capital, media literacy, universality, citizens of Semnan
 • Mahdi Zolfaghari *, ABOZAR OMRANI Pages 29-56
  The issue of failed states is one of the issues that have been raised by the international security debate in recent decades. These governments have different effects and implications for various areas of international relations. One of the implications is international security. The Iraqi government is one of the failed countries that has been considered in international relations in recent years. In this study, we will focus on the political, economic, security and social components of the Iraqi government's overthrow and then we are looking to examine the impact of this flurry on international security. Accordingly, the main question of the present study is what are the characteristics of the Iraqi government's inability? Another important question can be further elaborated on this: How will Iraq's failed government affect international security? In the hypothesis, corruption, frustration, weaknesses and shortcomings of the Iraqi government in the economic, political, security and social fields can be pointed out, which in turn will lead to threats to international security.
  Keywords: failed state, Iraq, international security, Copenhagen School
 • Hadi Torki *, Mohammad Sotoudeh Arani Pages 57-80
  Hezbollah is one of the most influential Islamist groups in the West Asian region and the Islamic world, which was specifically influenced by the teachings of the Islamic Revolution of Iran. Due to the specific circumstances of Lebanon, as well as the widespread crisis in the West Asian region, the group has faced numerous challenges, but it has also been significantly and consistently adapted to challenges and opportunities as one It is one of the most influential political forces in the region. On the other hand, domestic and regional imperatives require that Hezbollah engages in its various activities in the political and social arena. For this reason, the main question of the present research is this: What is the main reason why Hezbollah's continuing influence in the domestic and regional arena is due to? The hypothesis of this article is that the transition of Hizbullah from ideological to political-social movement has made its consistency and durable in the domestic and regional arena. The theoretical framework used in this study begins with the critique of the views on the formation of movements in the Islamic world and the view of "the role of ideology and ideology in the formation of Islamic movements" as a theoretical framework. To be According to this viewpoint, the ideology and beliefs of Islamist groups have an important role in shaping and sustaining their life in contemporary times.
  Keywords: Lebanon, Hezbollah, Islamic Republic of Iran, Middle East, political-social movement
 • Abbas Alibakhshi *, Seyed Sadrodin Moosavi Jashni Pages 81-108
  The present research studies the role of people in the political thought of the Muslim Brotherhood movement. The central base of the Brotherhood's rooted current, with various branches and a century-old history, is in Egypt. So far, the Muslim Brotherhood has seen significant developments in the arena of thought, organization, and activity, having left behind many ups and downs, most recent of which are the events of the January 2011 revolution and subsequent events. In a way, the said event was the most important of these changes in the field of political thought of Muslim Brotherhood. Based on this, using descriptive-analytical method, the main question of this research is: whether the people in the intellectual system of the founders and thinkers of the Muslim Brotherhood have an active or pivotal role or have a marginal and inactive role.These changes are such that they are in conflict with the original viewpoints of its leaders. In this sense, the status of the people has been promoted in the Muslim Brotherhood's political thought, and in important cases such as playing a role in governance, increasing the sense of nationalism, emphasizing the rule of consultation, the need for participation in the elections, the freedom of political activism and political parties, the observance of social and civil rights and freedoms, the right to criticize and protest, and ... have become pivotal in Brotherhood’s thought.
  Keywords: Muslim Brotherhood, Political Thought, People, Egypt
 • Ali Khairi *, Ali Karimi Pages 109-138
  this paper in the context of theoretical literature of institutionalism and through studying process seejs to analys turkey,s political development and conditions facing it with regard nature of state.since modern era republic of turkey has experience uneven political development process in this country is worthy of attention .main topic of the paper is turkey,s future political development with regard to it,s institutional nature of state.this analytical descriptic research based on documentary and library studies ,seeks to answer this main question that deu to transformation of two past decades,wath type of effect state,s institutional nature has on turkey,sfuture political development from the point of institutional position and based on the assumption that yurkey,s political development in two recent decades has been the direct result of the state,s policies and plans. hypothesis of thr article is this written with regard to historical experiences transformations and characteristics of institution nature of state in turkey , process of political development in coparision with policies taken by state and official norms of kamalisty society prior to 1980,s will come across few challeng.
  Keywords: political development, state institution, studying process, justice, development party, turkey
 • Ayoub Menati *, Naser Hdian Pages 139-164
  Most Western analysts, especially Americans, look at mainly from the perspective of the offensive realism of Iran's foreign policy in Iraq. These authors assess the goals and strategies of Iran's foreign policy by maximizing power in the context of regional hegemony, highly sectarian and Offensive. Contrary to the above, the present paper looks at the Balance of Threat Theory Steven Walt's to Iran's foreign policy in Iraq from 2003 to 2018. What has shaped the main foreign policy strategy of Iran towards Iraq was a response to threats targeting Iran's interests and national security at two external levels - non-Iraqi and Iraqi. These threats on the non-Iraqi front led to the American military presence in Iraq and the prevention of regime change policy towards Iran. At the Iraqi level, the reappearance of a threatening government in Baghdad or a US-affiliated state and the possibility of breakdown of country from Kurdish separatist tendencies and the emergence of ISIS were among the concerns of the authorities in Tehran. The significant question of this paper is what goals the Islamic Republic of Iran have pursued its foreign policy towards the Iraq's vicissitude after the debacle of Saddam Hussein. Based on the paper's hypothesis, the aim pursued by the Islamic Republic of Iran in its foreign policy towards Iraq's vicissitude after Saddam's debacle was to preserve of Iraq's territorial integrity through the support of a friendly and allied government.
  Keywords: Iran&#039, s foreign policy, New Iraq, Iraq's territorial integrity, Arab nationalism, the United States of America
 • Reza Haydari, Hasan Abniki *, Seyyed Khodayar Mortazavi, Garineh Keshyshyan Syraki Pages 165-188
  The article using documentary methods have dealt with the discourse analysis of the 2011 Arabian revolutionary network movements, with a focus on the Tunisian and Egyptian political changes. The main question: based on the method of discourse analysis, what factors articulated network movement in the Arab revolutions? The result of this study indicated the authoritarianism discourse ruling these societies was legitimized due to: dictatorship, corruption, repression and economic backwardness. And in the absence of it, the revolutionary movements were formed. The main points of this discourse were: "freedom, dignity and prosperity". This movements using virtual network, could mobilize all strata and political groups against the dictatorship. Also, the results of the study showed that this discourse, by identifying various social and political forces, could create a coherent chain of all the ideals and tendencies from liberal and Marxist groups to the traditional Islamist movements and even the Christian minority. The key characteristics of this movement was youth and females as a political agency.
  Keywords: Discourse, Authoritarianism, network, Tunisia, Egypt
 • Afsane Khosravi, Hamid Ahmadi *, Mahdi Zakerian, Alireza Moussavizadeh Pages 189-214
  Abstract Understanding today's world situation demands that the national interests should not be defined just in terms of formal diplomacy and also some factors such as urban diplomacy, public diplomacy, soft power and historical, cultural and economic identity should be consider as other aspects of promoting national interest and advancing foreign policy. Therefore, based on a descriptive-analytical method, we seek to answer this key question that how urban diplomacy and public diplomacy can play a parallel and complementary role in foreign policy. In response it seems that urban diplomacy in a parallel way could have the complementary and effective role on public diplomacy’s function based on the development and improvement of relations between nations and citizens, connection with key people and establishment of strategic relations in foreign policy with an emphasis on the tourism industry and engagement with sister cities and also NGO’s, cultural interactions and expanding values and norms. So In this parallel move, as cities in an intangible competition can improve their dignity and status from national to regional or international levels, platform for the development of diplomacy (state-nation) would develop on the operational stage. Thus, it will provide tourist attractions, investors, economic prosperity and information transfer. Key words: Public diplomacy, urban diplomacy, foreign policy, national interest
  Keywords: Public diplomacy, urban diplomacy, foreign policy, national interest
 • G Gitipoorzaki * Pages 231-254
  Identity, and discursive boundaries are only in the distinction and discursive differences that are formed. In fact, different discourses have a two-way relationship. On the one hand, in differentiation with each other is threatening, and on the other hand, they are distinguished only in the differentiation of each other, and hence the identity of each other. Within the framework of our discussion, the Islamic Republic of Iran has been involved in numerous discourses since the beginning of the revolution. The encounter of these discourses with each other, the typology of discursive encounters, and the study of developments in discourse competitions and objections are the purpose of this research. In this way, the Lacla and Mouffe discourse method is used. In typology, Mouffe's theory has also been used for all types of encounters and discursive competitions. Mufa divides the types of exposures into three versions of post-injury, agonistic, and antagonistic. Using the method and the theory, we find that among the discourses within the Islamic republic from the sixties until now, there have been three types of encounters. With the explanation that the post-communist confrontation in the 1960s, the agostristic encounter in the 1970s, and the antagonistic encounter in the 1980s, has prevailed
  Keywords: 'Discourse Facing, Discourse Transformations in Iran, Agonism , Antagonism , Post-political.
 • Abbas Keshavarz *, Malihe Salem Pages 255-292
 • Mohammad Javad Harati *, Golamreza Yosefi Pages 293-314

  The structural look at explaining the occurrence of revolutions within the framework revolutionary theory is one of the most important approaches of researchers to the field of revolutionary studies. With the advent of the Islamic Revolution in Iran, these scholars turned their attention to the revision of Iran's revolution. One of the most prominent of these people in this approach is Theda Skocpol, who introduced the theory of Rantier government and Shiite Islam about the Islamic Revolution of Iran. Therefore, the purpose of the article is to" compare the Islamic Revolution of Iran (1979) and the Egyptian revolution (2011)" based on the Skocpol theory model.it seeks to answer the question of whether Skocpol theory can explain the Iranian-Egyptian revolution. The method used in this research is a historical comparison and is also used by the library source. The results showed that the Egyptian revolution in some area is consistent with the Iranian revolution based on Skocpol theory and in some respects there are significant differences, so based on these differences, the Egyptian revolution could not pass the Islamic Revolutionary circuit and become a social revolution.

  Keywords: ita, egept, tonesia, revolution