فهرست مطالب

تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا مهدی زاده مود*، محمد رضا سلیمی بجستانی صفحات 5-12
  در این تحقیق سه گونه از کپورماهیان دندان دار زنده زا از لحاظ آلودگی انگلی طی سال 1393 بررسی شدند. 120 نمونه (هر گونه 40 قطعه) از گونه های زنده زای زینتی شامل مولی سیاه(Poecilia sphenops)،گوپی(Poecilia reticulata) و پلاتی(Xiphophorus maculatus) مورد آزمایش قرار گرفتند. در این بررسی  5/42%  نمونه ها آلوده بودند. انگل های تک یاخته جداسازی شده شامل:Ichthyophthyrius multifiliis، Trichodina sp.، Apiosoma sp. و انگل های پریاخته شامل :Gyrodactylus bullatarudis.، Urocleidoides reticulatus، Urocleidoides sp. بود. فراوانی انگلی در مولی، گوپی وپلاتی به ترتیب 5/57، 5/32 و 5/12 درصد بود.
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، پوست، آبشش، کپورماهیان دندان دار زنده زا
 • کیوان جمشیدی*، مجید محمدصادق صفحات 13-20
  آکریل آمید مونومری با توانایی تخریب اعصاب محیطی، ایجاد جهش ژنتیکی، شکست کروموزومی، تخریب بافت های بیضه، مرگ پیش از تولد و تومورهای با منشاء اختلالات اندوکرینی در جوندگان را بوجود می آورد. گزارش های متناقضی در خصوص سطح سرمی تستوسترون به دنبال تجویز آکریل آمید ارائه شده است.مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تجویز خوراکی و مزمن دزهای مختلف آکریل آمید بر غلظت سرمی تستوسترون و ارتباط آن با تغییرات ایجاد شده در پارامترهای عصبی در رت های نر صورت گرفته است. به همین منظور تعداد 40 سر رت نر به سن تقریبی سه هفته تهیه، وزن کشی و به صورت تصادفی در 4 گروه شامل 3 گروه تیمار به ترتیب A، B و C و 1 گروه کنترل (D) تقسیم شدند. آکریل آمید در دزهای 1/0 ، 1 و10میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن، 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته از راه گاواژ، به رت های گروه تیمار به ترتیب A، B و C تجویز شد. به رت های گروه کنترل نیز روزانه 3 میلی لیترمحلول 9/0% سالین بازای کیلو گرم وزن بدن، 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته به روش گاواژ تجویزشد. اندازه گیری وزن بدن و فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن به عنوان معیارهایی برای ارزیابی پیشرفت نوروتوکسیسیتی بکار گرفته شدند. پایین ترین درصد افزایش رشد و بالاترین اندازه دور نگه داشتن پاهای عقب در موقع فرود آمدن روی سطح صاف در رت های گروه C مشاهده گردید(P>0.05). همچنین در این مطالعه سطح سرمی تستوسترون در رت های گروه های تیمار کاهشی را در مقایسه با رت های گروه کنترل نشان دادند، و پایین ترین مقدار کاهش در رت های گروهCمشاهده شد(P>0.05). باتوجه به معنی دار نبودن تغییرات ناشی از تجویز دزهای پایین و دراز مدت آکریل آمید بر پارامترهای عصبی و غلظت سرمی تستوسترون در رت نر مطالعه بیشتری در این زمینه مورد نیازاست.
  کلیدواژگان: آکریل آمید، تستوسترون، وزن بدن، رت
 • ابراهیم شهروزیان*، جواد خوش گفتار صفحات 21-26
  به منظور ارزیابی خطر باقیمانده های آنتی بیوتیکی با منشاء دامی ابتدا باید اندازه گیری، پایش و غربالگری منظم آنها در گوشت ها و فرآورده های گوشتی مورد مصرف انسان انجام شود. حضور باقیمانده ها بیشتر از حداقل سطح باقیمانده (MRL) در این نوع محصولات که مورد مصرف مداوم می باشد، عوارض ناگواری در انسان در طولانی مدت ایجاد می کند. در این مطالعه در مجموع 43 نمونه بافت عضله و کبد از کشتارگاه طیور شهر سمنان در مدت یک ماه جمع آوری و به منظور ارزیابی باقیمانده آنتی بیوتیکی جنتامایسین از روش الایزا استفاده گردید. محدودیت اندازه گیری (LOD) جنتامایسین بر اساس دستورالعمل کیت سازنده ng/g 10 بود. از 21 نمونه بافت عضلانی و 22 نمونه بافت کبدی، به ترتیب 50 و 42/71 درصد نمونه ها حاوی باقیمانده جنتامایسین بودند. حداکثر میزان باقیمانده در گوشت و کبد طیور بر اساس استانداردهای کدکس ng/g 100 می باشد که بر اساس آن، به ترتیب 57/78 و100 درصد نمونه های گوشت و کبد میزان باقیمانده ای بیش از حد استاندارد داشتند. رعایت نکردن مدت زمان منع مصرف (Withdrawal Time) باعث حضور باقیمانده ها در فرآورده های با منشاء دامی می شود. بدین منظور به منظور جلوگیری از مواجهه مداوم باقیمانده ها پایش مدون و منظم داروهای دامپزشکی که با بهداشت و سلامت انسانی سر و کار دارد باید توسط سایر نهادهای مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باقیمانده جنتامایسین، الایزا، مرغ گوشتی
 • بررسی نقش عوامل محیطی بر توزیع فضایی فراوانی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در جوندگان با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان گلستان، ایران
  کاظم بهینه، سمیه نمرودی*، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 27-36
  توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته ای مهم مشترک انسان و حیوانات است که می‏تواند انسان و حیوانات خونگرم را آلوده کند و فراوانی آن در شمال ایران بالاست. هدف این مطالعه، بررسی رابطه برخی از عوامل محیطی با فراوانی آلودگی جوندگان به توکسوپلاسما گوندی در استان گلستان بود. در طول زمستان سال 1394، 124 موش قهوه ای (Mus musculus) با تله صید شدند. نمونه خون از قلب جمع آوری شده و پس از جدایی سرم، حضور آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی با استفاده از آزمون آگلوتیناسیون اصلاح شده (MAT) مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بین فراوانی آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی با میانگین دمای سالیانه، میانگین بارش سالیانه و میانگین رطوبت نسبی سالیانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در نرم افزار 3/10 Arc Gis وIdrisi Selva مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین فراوانی آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی در گرگان با میانگین رطوبت نسبی 78 درصد، میانگین بارش سالیانه 551 میلی متر و میانگین دمای سالیانه 5/12 درجه سانتی گراد مشاهده شد. نتایج سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان داد رطوبت و دما بیشترین تاثیر را بر چگونگی توزیع فضایی آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی در جوندگان نمونه گیری شده دارد. رابطه مثبت بین شیوع آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی با رطوبت و بارندگی و همچنین رابطه منفی بین دما و فراوانی آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی می تواند به این دلیل باشد که زنده ماندن اووسیست توکسوپلاسما گوندی در خاک مرطوب طولانی تر است و همچنین تراکم جمعیت میزبان توکسوپلاسما گوندی در نواحی با بارش و رطوبت بالا، بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: جوندگان، توکسوپلاسما گوندی، عوامل محیطی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گلستان، ایران
 • بررسی شیوع سرمی پادتن ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری
  هدی ارزانی، وحید نعمان* صفحات 37-48
  بلوتانگ یکی از بیماری های عفونی و غیر مسری قابل انتقال توسط حشرات، کولیکوئیدس در نشخوار کنندگان است. این بیماری تهدیدی برای تجارت جهانی وانتقال دام و فراورده های دامی در دنیا است همچنین این بیماری مشکل بزرگی در خاورمیانه می باشد. در این مطالعه جهت تشخیص آنتی بادی ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهارمحال و بختیاری تحقیقی در سال 1394 در دو منطقه بوم شناسی (کوهستانی و جلگه ای) انجام گرفت. نمونه های خون بصورت تصادفی از گوسفندان دو منطقه اخذ شد. برای بررسی آنتی بادی اختصاصی بلوتانگ نمونه های سرمی با آزمون الیزای رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع از 928 نمونه سرم گوسفند آزمایش شده 78/49% مثبت ارزیابی شدند. درمقایسه بین دو منطقه نمونه گیری شده میزان شیوع در منطقه جلگه ای (94/59%) نسبت به  منطقه کوهستانی (24/24%)  بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). در مقایسه بین رده های سنی مختلف، هیچ اختلاف معنی داری بین گروه های سنی مختلف مشاهده نشد (P>0.05). بین جنس و موارد سرمی مثبت ارتباط وجود داشت و موارد سرمی مثبت در نرها بیشتر از ماده ها بود(P<0.05). شیوع بیماری در گوسفندان دارای سابقه سقط به طور معنی داری بیشتر بود(P
  کلیدواژگان: بلوتانگ، شیوع سرمی، گوسفند، استان چهارمحال و بختیاری، ایران
 • بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان
  یداله اسدپور، ابراهیم رحیم آبادی*، پیمان سایه بان صفحات 49-56
  بیماری لپتوسپیروز یکی از مهم ترین بیماری های عفونی قابل انتقال بین انسان و دام بوده که به وسیله سروتیپ‏های  مختلف لیپتوسپیرا ایجاد می‏شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان شیوع سرووارهای بیماریزای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان بود.  تعداد 450 نمونه خون از  گاو های  استان گیلان جمع آوری شد و با روش میکروآگلوتیناسیون MAT مورد آزمایش قرار گرفت. میزان شیوع آلودگی به لپتوسپیروز 7/31 % بود. 7/81 % تنها به یک سروتیپ و 3/18% به بیش از یک سروتیپ  واکنش نشان دادند. میزان درصد سرووارها به ترتیب ایکتروهموراژیه 3/49 %، سرجوهارجو 1/26 %، گریپوتیفوزا 6/17 %، کانیکولا 6/5 % و پومونا 4/1 % بود. میزان درصد تیترهای سرمی سروتیپ‏های لپتوسپیروز نیز به ترتیب 1:200 (7/0 %) ، 1:400 (1/21 %) ، 1:800 (3/30 %) ، 1:1600 (6/29 %) ، 1:3200 (8/14 %) و 1:6400 (5/3 %) بود. بیشترین فراوانی  آلودگی به لپتوسپیروز درسن 4-3 سالگی(29%) و در فصل بهار(5/37%) بود . بر اساس نتایج به دست آمده بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لپتوسپیروز در جوندگان ،آموزش شالیکاران قبل از فصل کشاورزی و پایش عفونت پس از اجرای برنامه های آموزشی  توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سرووار، لپتوسپیرا، میکروآگلوتیناسیون، گیلان، ایران
 • بررسی غلظت ید با روش فعال سازی نوترونی در سرم گوسفند و بز استان سمنان
  خسرو قزوینیان*، علی مهدوی، رضا جمشدی صفحات 57-62
  با توجه به اهمیت و نقش مواد معدنی در تغذیه دامها، شناخت وضعیت عناصر معدنی در مواد غذایی امری ضروری به نظر می رسد در میان عناصر کمیاب معدنی، عنصر ید از اهمیت خاصی برخوردار است وهدف اصلی از این آزمایش اندازه گیری غلظت ید درسرم خون گوسفند و بز استان سمنان می باشد که بدین منظور جهت اندازه گیری ید پس از جداسازی سرم خون، اندازه گیری غلظت آن با روش فعال سازی نوترونی (NAA) انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی(CRD) به شکل آزمایش فاکتوریل(3×2×2×4) که شامل اثر فصل در چهارسطح (بهار، تابستان، پائیز و زمستان) ، اثر نوع دام در دو سطح (گوسفند وبز)، اثر جنس دام در دو سطح(نر و ماده) و نیز اثر سن دام در سه سطح (زیر یک سال، یک تا سه سال و سه سال به بالا) در چهار تیمار انجام گرفت. در هرتیمار 10 راس دام وجود داشت و داده ها در رویه مدل های عمومی خطی آنالیز و مقایسه میانگین ها در سطح 5 درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت سرم خون در فصول مختلف نسبت به یکدیگر معنی دار بود (05/0 >P) بطوریکه نتایج غلظت  سرمی ید در فصل زمستان(ppb 33/267) و کمترین غلظت سرمی ید در فصل تابستان (ppb 39/191) مشاهده شد. اثر جنس نیز معنی دار شد وغلظت این عنصر در خون ماده ها (ppb 05/211)  و جنس نر (ppb 56/248) بود. با توجه به نوع دام نیز معنی دار گردید،غلظت این عنصر در گوسفند (ppb 35/250) و در مقایسه با بز (ppb 26/209) بود. ولی اثر سن معنی دار نشد. لذا غلظت ید در سن بالا با میانگینppb 78/210 و در سنین زیر یک سال دارای میانگین ppb 34/229 بود. اثر متقابل جنس و نوع دام در این آزمایش معنی دار بود، اما در سایر اثرات متقابل معنی دار نشد.
  کلیدواژگان: ید، فعال سازی نوترونی، سرم خون، گوسفند، بز، استان سمنان
|
 • Sara Mehdizadeh *, Mohammadreza Salimi, Bejestani Pages 5-12
  Parasitic infection of three species of Cyprinodonts was investigated during 2014. A total of 120 samples(40 of each species) including: Black Molly(Poecilia sphenops),Guppy( Poecilia reticulate) and Platy(Xiphophorus maculatus) were examined. 42.5% of samples were infected. Isolated protozoan parasite consisted Ichthyophthyrius multifiliis, Trichodina sp., Apiosoma sp. And metazoan parasite included Gyrodactylus bullatarudis, Urocleidoides reticulatus and Urocleidoides sp. Frequency of isolated parasites in Molly, Guppy and Platy were 57.5, 32.5 and 12.5, respectively.
  Keywords: parasitic infection, skin, Gill, Cyprinodonts
 • Keivan Jamshidi *, Majid Mohmmad Sadegh Pages 13-20
  Acrylamide monomer causes peripheral neurotoxicity, mutagenicity, clastogenicity, male reproductive toxicity, prenatal lethality, and endocrine-related tumors in rodents. The main purpose of this study was to determine the toxicopathologic effects of chronic low doses of ACR on the male rat serum testosterone concentration and its relation to neurological indices including body weight gain and LHF. For this purpose, 40 male rats (Wistar, approximately 250 g) were selected. Rats were housed in polycarbonate boxes as 5 per each. Randomly assigned groups of rats (10 rats per exposure group. total 3 exposure groups as A, B and C) were exposed to 0.1, 1, 10mg/kg per day×5 days/week × 12 weeks p.o. (gavage) respectively. The remaining 10 rats were housed in group (D) as control group. Control rats received daily i.p. injections of 0.9% saline (3ml/kg). As indices of developing neurotoxicity, weight gain and landing hind limb foot splay (LHF) were determined. Weight gains were measured daily prior to injection. The lowest percentage of body weight gain and the highest value of LHF were observed in rats belong to group C, which received the highest dose of ACR. In addition, serum testosterone concentration in Comparing with rats in control group D, significant decrease in serum testosterone concentration were observed in treatment groups and the lowest value in group C.Our results suggest that ACR adversely affect on growth, development and reproduction (serum testosterone concentration) of male rats.
  Keywords: Acrylamide, Testosterone, Body Weight, Rat
 • Ebrahim Shahroozian *, Javad Khoshgoftar Pages 21-26
  In order to risk assessment of antibiotics residues in animal originated food, first, it is necessary to be measurement, survey and screen of meat products that man consumed. Presence of antimicrobial residues in animal originated food regularly greater than minimum residues levels (MRLs) cause adverse effect in human. In this study, 43 samples of poultry meat and liver collected from poultry slaughter in semnan city in the second half of the year of 1393 and use ELISA method in order to evaluate gentamicin residues.Limitation of detection (LOD) for gentamicin was 10 ng/g according to kit manufacture instruction. 21 and 22 samples of muscle, liver tissue, were contained, 50 and 71.42% of the samples gentamicin residues respectively. The minimum amount of residual in meat and liver is 100 ng /g according to Codex standards, which 78.57 % and 100% of the meat and liver samples had more than the standard levels respectively. Not respecting the withdrawal period (Withdrawal Time) will be the presence of residues in products of animal origin. Systematic and regular monitoring of veterinary drugs should be placed on the agenda by relevant agencies to avoid continuous exposure to residues of veterinary drugs, that deal with human health.
  Keywords: poultry meatGentamicin residues, ELISA, poultry meat
 • The impact of environmental factors on the spatial distribution of the Toxoplasma gondii antibody frequency in rodents using geographical information system (GIS) software in Golestan Province, Iran
  Kazem Behineh, Somayeh Namroodi *, Abdorasoul Salman Mahini Pages 27-36
  Toxoplasma gondii is an important zoonotic protozoan parasite that can infect human and warm-blooded animals and is so frequent in the North of Iran. The aim of this study was to investigate the relationship between environmental factors and T.gondii antibody frequency in rodents of Golestan Province. During winter 2015, a total of 124 Mus musculus were captured by handmade traps. Blood sample were collected from heart, and after separation of the sera, T.gondii antibody was analyzed by modified agglutination test (MAT). Relation between T.gondii antibody frequency with temperature, precipitation and humidity was surveyed with GIS in ArcGIS and Idrisi Selva 10.3 software. The highest T.gondii frequency was observed in Gorgan with a 78% the average humidity, 551 the annual average rainfall and 12.5°C average temperature. The GIS results showed that from the tree main factors that was analyzed, temperature and humidity had the must effect on the spatial distribution of the T.gondii antibody frequency in sampled rodents. The positive relationship between T.gondii frequency, rainfall, humidity and the negative relationship between temperature and T.gondii antibody frequency could be explained by the fact that oocysts have a longer viability in damp soil, and also the high population of T.gondii hosts in regions with high rainfall and humidity.
  Keywords: Rodents, Toxoplasma gondii, Environmental factors, GIS, Golestan, Iran
 • Study on the seroeprevalence of blue-tongue virus antibody in sheep of Charmahal-va-bakhtiari province, Iran
  Hooda Arzani, Vahid Noaman * Pages 37-48
  Blue-tongue is one of infectious, non-contagious and insect –born viral disease of ruminants. It is one of the major impediments in trade and free international movement of livestock and their products. It is also an important problem in the Middle East.In this study a serological survey was carried out to detect group specific blue-tongue virus antibodies in sheep serum collected in two regions (mountain and plain) of Chaharmahal-Va-Bakhtiari province of Iran in 2015. Blood samples were taken randomly. A competitive enzyme linked immunosorbent assay(C-ELISA) was conducted to test the serum samples for blue tongue virus (BTV) group specific antibodies. BTV seropositive reaction were obtained in 462 (49.78%) out of 928 tested sera. Higher seroprevalence was observed in plain region (P<0.05). No significant difference was found within age groups (P>0.05).An association was found between seropositivity and sex, males had higher seropositive than females (P<0.05). An association was found between seropositivity and abortion history (P<0.05). Blue–tongue has been never before reported in Chaharmahal-Va-Bakhtiari and this is the first serological survey for blue-tongue in this region. The results support the conclusion that BTV was widespread in this area of Iran and suggest that it may be endemic and need for further investigation.
  Keywords: Blue-tongue, Seroprevalence, Sheep, Chaharmahal-Va-Bakhtiari province, Iran
 • Seroepidemiological survey of the Leptospira serovars in Guilan's province cows
  Yadollah Asadpour, Ebrahim Rahimabadi *, Peyman Sayeban Pages 49-56
  Leptospirosis is one of the most important contagious zoonosis diseases in Guilan province that caused by different serovars of Leptospira interrogans. The aim of the present study was conducted to determination of the prevalence rate of Leptospira pathogene serovars  in Guilan province  cows. Totally 450 serum samples were collected from Guilan cows and were tested by serology method (MAT).The prevalence rate was 31.7% positive against to Leptospira infections. 81.7% of serum samples were positive to only one Leptospira serovars and 18.3% more than one spp. The percentage rate of Leptospira serovars were including: grippotyphosa (17.6 %), icterohaemprragia (49.3 %), pomona (1.4 %), serjohardjo (26.1 %), canicola (5.6 %). Percentage rate of MAT titers were 1:200 (0.7 %), 1:400 (21.1 %), 1:800 (30.3 %), 1:1600 (29.6 %), 1:3200 (14.8 %), 1:6400 (3.5%). Prevalence rate to leptospirosis was evaluated in different seasons and ages, it was much in 3-4 years (29%) and spring season (37.5%).Seroepidemiological survey of Leptospirosis in rodents, education of rice field workers before agricultural seasons and monitoring of the Leptospira infection in Guilan province after educational programmes are recommended.
  Keywords: Serovar, Leptospira, MAT, Guilan, Iran
 • Evaluation of serum concentration of iodine by Neutron Activation Analysis method (NAA) in sheep and goats in Semnan province
  Khosro Ghazvinia *, Ali Mahdavi, Reza Jamshidi Pages 57-62
  Considering importance function of trace element in animal feeding, recognizing the circumstance of mineral elements in feedstuffs seems to be necessary ,Between trace elements, Iodine has an important role .The main aim of this study is determination of Iodine concentration in blood serum of goats and sheep in Semnan province . For this purpose, blood sample were taken and after separating blood serums. Iodine concentrations were measured using Neutron Activation Analysis (N.A.A).This experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) as a factorial experiment (4×2×2×3) including:season in 4 levels (spring,summer,Autumn and winter), type of livestock in 2 levels (sheep and goat),sex effect in 2 levels (male and female) and age factor in three levels(0-1,1-3 and more than 3 years).There was ten animals replicates in each treatments.  Data were Analysed with GLM procedure (General linear Model) where  was %5. Results showed that Iodine concentration in serum was different between seasons and maximum Iodine concentration was observed in winter (267.33 ppb) and the minimum was belong to summer (191.39 ppb). Iodine concentration in males (248.56 ppb) and female(211.05 ppb) was significantly different. Comparing between animal types, showed that, Iodine concentration was significantly different between sheep (250.35 ppb) and goats(209.26 ppb) ,while there  was not a significant difference for age factor  and iodine concentration were 210.78 and 229.34 ppb forelder and young groups respectively and except interaction effect between  genus  andanimal type , all other interactions were not differ significantly.
  Keywords: Serovar, Leptospira, MAT, Guilan, Iran