فهرست مطالب

توسعه آموزش در علوم پزشکی - سال دوازدهم شماره 34 (تابستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 34 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید سرافراز، مینا شعبانی*، نیما معتمد، علیرضا آرمانی کیان صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه می تواند تا حدودی شکاف بین انتظارات آنان با وضعیت موجود را نشان دهد. لذا این مطالعه به منظور تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-97 انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه یک مطالعه ی تحلیلی-مقطعی بود. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-97 بودند که تعداد آن ها 188 نفر بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه کیفیت خدمات آموزشی (SERVQUAL) جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی زوجی در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

   از میان 188 شرکت کننده در مطالعه 106 نفر زن (56 درصد) و 82 نفر مرد (46 درصد) بودند، ازنظر سنی نیز 122 نفر زیر 35 سال (65 درصد) و 66 نفر بالای 35 سال (35 درصد) قرار داشتند. نتایج آزمون تی زوجی نیز نشان داد که بین ادراک و انتظارات دستیاران از کیفیت خدمات آموزشی در تمامی ابعاد پنج گانه خدمات شکاف منفی وجود دارد (97/1<t و 001/0=P-value) به طوری که بیشترین میزان شکاف مربوط به بعد اطمینان (43/2-) و کمترین میزان شکاف مربوط به بعد فیزیکی و ملموس (1/2-) بود.

  نتیجه گیری

   از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان بین انتظارات از کیفیت خدمات آموزشی با وضعیت موجود شکاف منفی وجود داشت.

  کلیدواژگان: شکاف کیفیت، خدمات آموزشی، سروکوال
 • محمد حسن کشاورزی، دریادخت مسرور رودسری، لیلا جانانی، عاطفه ذبیحی ززولی* صفحات 8-13
  زمینه و هدف

  امروزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی از دغدغه های اساتید و مسولین می باشد که انتظار می رود دوره های آموزشی طوری طراحی شوند تا دانشجو به این هدف به عنوان یکی از شاخص های اثربخشی نظام آموزشی دست پیدا کند. لذا در این پژوهش تلاش شده است تا از آموزش راهبردهای شناختی جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری استفاده شود و تاثیر این آموزش با بکارگیری الگوی کرک پاتریک بررسی شود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، مطالعه های نیمه تجربی می باشد که بر روی 60 نفر از دانشجویان پرستاری (دو گروه 30 نفر) دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا گردید. بدین صورت که در گروه آزمایش علاوه بر ارائه ی محتوای درس، طی 5 جلسه به مدت 20 دقیقه در قالب فوق برنامه راهبردهای شناختی ارائه و تمرین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون (آزمون پایان دوره) بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تمامی 60 دانشجو در مطالعه شرکت کردند. اختلاف معنادارآماری بین نمرات دانشجویان دو گروه قبل از آموزش راهبردهای شناختی وجود نداشت (P=0.1). در حالی که بعد از مداخله و ارائه ی آموزش اختلاف معناداری بین نمرات دانشجویان دو گروه مشاهده شد (P=0.001). همچنین نتابج آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون هر یک از گروه ها نسبت به پیش آزمون افزایش یافت ولی این افزایش در گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است (P=0.001).

  نتیجه گیری

   آموزش راهبردهای شناختی منجر به پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد شد لذا برنامه ریزی جهت آموزش و ارتقای...  این راهبردها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: راهبرد شناختی، پیشرفت تحصیلی، دانشجوی پرستاری
 • مینا سادات هاشمی پرست*، آیلین جهانبان‎اسفهلان، محمد مسعود وکیلی صفحات 13-24
  زمینه و هدف

  در سال‏ های اخیر، نارسایی آموزش ‏های بالینی و عدم پیوند آن با دانش نظری باعث ایجاد مشکلاتی در ارائه ی خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی به بیماران شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تبیین موانع و چالش ‏های بکارگیری دانش نظری در حوزه ی بالین انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت‏ کنندگان شامل 15 نفر از دانشجویان عرصه کارآموزی، مربیان، اعضای هیات‏ علمی و کارکنان بالینی بیمارستان بودند که به عنوان افراد غنی از اطلاعات دعوت به شرکت در مطالعه شدند. برای انتخاب مشارکت‏ کنندگان از روش نمونه‏ گیری هدفمند با در نظر گرفتن حداکثرتنوع استفاده شد. داده ‏ها از طریق مصاحبه ‏های نیمه ‏ساختار‏ یافته انفرادی جمع ‏آوری و به ‏طور همزمان تحلیل شد.

  یافته ‏ها

  بر اساس تحلیل داده ‏ها، 5 طبقه اصلی شامل "روتین‏گرایی در بالین"، "یاددهی-یادگیری ناکارآمد"، "عدم اعتماد به کفایت بالینی"، "فقدان روابط حرف ه‏ای حمایت‏گر" و "مغایرت ماهیت تئوری و عمل" به عنوان چالش ‏ها و موانع بکارگیری دانش نظری در حوزه ی بالین حاصل شد.

  نتیجه‏ گیری

   بکارگیری دانش آموخته ‏ شده در کلاس ‏های درس در حوزه ی بالین متاثر از عوامل گوناگون با ماهیت ‏های متفاوت است. این پدیده در ساختاری متشکل از شرایط حاکم بر عرصه بالین، فقدان حمایت حرف ه‏ای در محیط کاری، بی‏ اعتمادی و ماهیت عمل‏گرای حوزه ی بالین شکل می‏ گیرد. بر این اساس، رفع موانع مستلزم بسترسازی فرهنگی، آموزشی و حرف ه‏ای می‏ باشد.

  کلیدواژگان: دانش نظری، آموزش بالینی، یادگیری، مطالعه کیفی
 • مجید خادم رضاییان، علیرضا عمران زاده، آرش اخوان رضایت، مسعود یوسفی* صفحات 14-21
  مقدمه

  دانشجویان منابع گرانبهای یک کشور هستند. پزشکی از رشته های جذاب در بسیاری از کشورها بوده که دارای عوامل انگیزشی متفاوتی برای انتخاب است. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات ممکن در انگیزه دانشجویان از سال اول تا سال گذشته آموزش پزشکی بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 200 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند. یک پرسشنامه محقق ساخته با 29 سوال در مورد عوامل انگیزشی طراحی (آلفای کرونباخ=77/0) و توزیع شد.

  یافته ها

  به طور کلی، سه دلیل اصلی انتخاب پزشکی عبارت بودند از: "پزشکان وضعیت اجتماعی خوبی دارند"(84 نفر، 7/46%)، "من می خواستم به مردم برای بهبود سلامت آنها کمک کنم" (81 نفر، 8/44%) و "من می خواستم رییس خودم باشم "(73 نفر، 8/40%). آقایان بیشتر از خانم ها نسبت به درآمد مالی (7/0 ± 1/1 در مقابل 9/0 ± 8/0 ، 04/0p=)، و امنیت شغلی (1/1 ± 4/0 در مقابل 0/1 ± 1/0 ، 05/0p=) نگران بودند. با گذشت زمان نظرات دانشجویان درمورد مناسب بودن طول دوره آموزش پزشکی کاملا تغییر کرده بود (7/0 در علوم پایه تا 4/0- در کارآموزی، 001/0p<)

  نتیجه گیری

  با گذراندن مقاطع مختلف تحصیلی، عوامل انگیزشی دانشجویان دچار تغییرات اساسی می شود. این را می توان با این واقعیت توضیح داد که تفکر دانشجویان پزشکی در حین آموزش بالینی و مواجهه با واقعیت های پزشکی، به سمت واقع گرایانه تر شدن پیش می رود.

  کلیدواژگان: پزشکی، آموزش، دانشجو، انگیزه
 • زینب بهرامی، سعیده نوروزی*، فرهاد رمضانی بدر، علی نوروزی صفحات 25-31
  زمینه و هدف

  پرستاری به عنوان حرفه ای عمل محور بوده که آموزش بالینی بخش اساسی آموزش این رشته است. مهارت های بالینی پرستاری، در صورت عدم به کارگیری تحلیل می روند، بر همین اساس هدف از این مطالعه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ی عملیاتی ارتقای کیفیت مهارت های بالینی پایه دانشجویان کارشناسی پرستاری بر اساس مدل کرن بود.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر بر اساس گام های مدل برنامه ریزی درسی کرن به منظور ارتقای کیفیت مهارت های بالینی پایه ی دانشجویان پرستاری در دانشکده ی پرستاری ابهر طی سال های 1395 الی 1396 و با استفاده از روش مداخله ای تک گروهی قبل و بعد انجام شد. بدین منظور، پس از شناسایی مشکل پایین بودن سطح مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری و نیاز سنجی اولیه، برنامه ی عملیاتی و نیز نحوه ی ارزشیابی آن، پس از تصویب در شورای آموزشی دانشکده به اجرا رسید. در اجرای مطالعه ی حاضر، طبق سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک، واکنش و دانش شرکت کنندگان، قبل از برنامه ی آموزشی با دانش آن ها بعد از برنامه ی آموزشی مقایسه شد.

  یافته ها

  نمرات آزمون مهارت های بالینی پایه ی دانشجویان و همچنین درصد رضایت شان بعد از اجرای اجرای افزایش چشمگیری را نشان داد. طبق اظهار نظر دانشجویان در محیط بالینی، اضطراب شان کاهش یافته و اعتماد به نفس شان افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاصل از مطالعه ی حاضر، اجرای این نوع از اجرای آموزشی می تواند باعث ارتقای کمی و کیفی آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری شود. بنابراین برنامه ریزان آموزش پرستاری در بهبود کیفیت آموزش می توانند از برنامه ی عملیاتی حاضر، بهره جویند.

  کلیدواژگان: مدل کرن، مهارت های بالینی، دانشجویان پرستاری، مدل کرک پاتریک
 • سعیده سادات مرتضوی، عطاء حیدری*، زهرا مرتضوی، مریم سید طبیب صفحات 32-38
  زمینه و هدف

  ارتباط موثر بین دانشجو و استاد مشاور در افزایش اثربخشی فرایند مشاوره نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط موثر بین دانشجویان و اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی همدان است.

  روش بررسی

   در این مطالعه توصیفی مقطعی، 117 نفر از دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان شرکت کردند. پرسشنامه ارتباط موثر دانشجو و استاد در سه حیطه ی فردی، حرفه ای و علمی استفاده گردید. با مراجعه حضوری پرسشنامه به صورت خود ایفا توسط دانشجویان تکمیل گردید. آنالیز داده ها با استفاده ازآمار توصیفی وآزمون تحلیلی t مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

   براساس نتایج به دست آمده میانگین نمرات مربوط به سه حیطه فردی، حرفه ای و علمی استاد مشاور از دیدگاه دانشجویان به ترتیب 4/0 ± 07/4 و 57/0 ± 23/4 و 63/0±13/4 بود. آیتم صمیمیت و همدلی با دانشجویان، هم رشته بودن استاد و دانشجو، به روز بودن علم استاد بیشترین تاثیر و به طور کلی سن و جنس و وضعیت ظاهری کمترین تاثیر را در ارتباط موثر دانشجو واستاد مشاور دارند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که شخصیت و جنبه اخلاقی استاد می تواند در بهبود روابط بین استاد و دانشجو و در نتیجه افزایش و بهبود فرایند مشاوره موثر باشد.

  کلیدواژگان: ارتباط، استادمشاور، دانشجو، دیدگاه دانشجو
 • پریسا پارسا، میترا دوگونچی، الهام قیسوندی، بی تا پارسا* صفحات 39-47
  زمینه و هدف

    این مطالعه با هدف تعیین نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان  نسبت به رشته ی تحصیلی و پیشرفت حرفه ای در سال 1397-1396 انجام شد

  روش بررسی

  این پژوهش تحقیق مقطعی بود. افراد نمونه  133 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری بودند که به روش طبقه ای -نسبتی انتخاب شدند.  با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، خودکارآمدی، نگرش نسبت به عملکرد مربیگری، رشته ی تحصیلی و پیشرفت حرفه ای  بررسی شدند. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS  نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نگرش اکثریت اساتید و دانشجویان نسبت به رشته ی تحصیلی در سطح مطلوب بود ولی نگرش دانشجویان به  پیشرفت حرفه ای در حد مطلوب نبود. نگرش مثبت نسبت به پیشرفت حرفه ای با وضعیت استخدام رسمی افراد مرتبط بود (05/0>P). بین نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و عملکرد مربی گری، خودکارآمدی و پیشرفت حرفه ای ارتباط معنی داری وجود داشت(05/0>P). خودکارآمدی دانشجویان با نگرش  نسبت به رشته ی تحصیلی و پیشرفت حرفه ای شان همبستگی  مثبت معنی داری  داشت. همچنین بین نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به رشته ی تحصیلی و پیشرفت حرفه ای ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  عملکرد اساتید بر نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و پیشرفت حرفه ای آنان موثر است. اساتید  می توانند با بکار گیری شاخص های آموزشی ، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی بعنوان الگویی برای دانشجویان در نظر گرفته می شوند و نگرش به رشته تحصیلی و پیشرفت حرفه ای آنان را ارتقا بخشند.

  کلیدواژگان: دانشجو، استاد، دانشگاه، شغل، آموزش، مربی گری، خودکارآمدی
 • محمدعلی نادی*، امین قائنی حصاروییه، آرش قدوسی صفحات 48-55
  زمینه و هدف

  انگیزه های تحصیلی در یادگیری خود راهبر نقش به سزایی دارد و چیزی است که به یادگیرنده انرژی می دهد و فعالیت های او را هدایت می کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه های تحصیلی و امید به آینده با آمادگی برای خودراهبری در یادگیری در بین دانشجویان دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان بود.

  روش بررسی

  روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع  همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اصفهان (واحد خوراسگان) بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه آماری 265 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات، این پژوهش شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی، گرایش به امیدواری بزرگسالی، انگیزش تحصیلی و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری از بود و توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss نسخه 16 و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

    یافته های این مطالعه نشان داد بین انگیزه های تحصیلی و امید به آینده (001/0>p)، انگیزه های تحصیلی و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری (001/0>p) و بین امید به آینده و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری (001/0>p) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین انگیزه های تحصیلی با امید به آینده و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری بود. با استفاده از نتایج این پژوهش، برنامه ریزان آموزش دندانپزشکی و اساتید می توانند موجبات ارتقای کیفی آموزش دندانپزشکی را به عنوان گامی در راستای توسعه آموزشی فراهم آورند.

  کلیدواژگان: امید به آینده، انگیزه ی تحصیلی، آمادگی برای یادگیری خودراهبر، دانشجوی دندانپزشکی
|
 • Hamid Sarafraz, Mina Shabani*, Nima Motamed, Alireza Armanikian Pages 1-8
  Background & Objective

  Evaluation of satisfaction of students with educational services of universities can show the gap between their expectations and the current state. Therefore, this study aimed to determine the quality gap of educational services from the viewpoint of residency students of Zanjan University of Medical Sciences in 2017-2018.

  Materials and Methods

  This analytical and cross-sectional study was performed on 188 residency students selected by census sampling. Data were collected using SERVQUAL, and data analysis was carried out by SPSS version 24 using descriptive statistics and paired t-test. 

  Results

  In this study, 106 subjects (56%) were female and 82 participants (46%) were male. In terms of age, 122 individuals were below the age of 25 (65%), whereas 66 residency students were above 35 years (35%). According to paired t-test, there was a difference between expectations and perceptions of residency students from the quality of educational services and a negative service gap in five dimensions (P=0.001, t>1.97). In this regard, the highest and lowest gaps were related to the dimensions of reliable (-2.43) and physical dimension and tangible (-2.1), respectively.

  Conclusion

  From the perspective of residency students of Zanjan University of Medical Sciences, there was a negative gap between expectations of quality of educational services with the current state.

  Keywords: Quality gap, Educational services, SERVQUAL
 • Mohammad Hasan Keshavarzi, Daryadokht Masroor Roodsari, Leila Janani, Atefe Zabihi Zazoly* Pages 8-13
  Background & Objective

  Nowadays, the academic achievement of students is one of the concerns of professors and authorities. Therefore, the training courses are expected to be designed so that students can achieve this goal as one of the indicators of educational system effectiveness. Hence, in this study, we try to use cognitive strategies training for nursing students' academic achievement and the impact of this training is examined by applying the Kirk-Patrick model.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed on 60 nursing students (two groups of 30 students) of Iran University of Medical Sciences. In the experimental group, in addition to presenting the content of the lesson, 5 sessions of 20 minutes were presented and practiced in the form of the extracurricular cognitive strategies program. The data collection tool was pre-test and post-test (end-of-course test). Data were analyzed by SPSS software version 20.

  Results

  All 60 students participated in the study. There was no significant difference between the scores of students in the two groups before the cognitive strategies training (P = 0.1). There was a significant difference between the scores of the two groups after intervention and training (P = 0.001). Moreover, paired t-test results showed that the mean scores of post-test in each group increased compared to the pre-test but this increase was higher in the experimental group than the control group (P = 0.001).

  Conclusion

  Training the cognitive strategies will lead to students' academic achievement so that planning is recommended for training and promotion of these strategies.

  Keywords: Cognitive Strategies, Academic Achievement, Nurse Students
 • Mina Sadat Hashemiparast*, Aylin Jahanban Esfahlan, Mohammad Masoud Vakili Pages 13-24
  Background & Objective

  In recent years, insufficient clinical education and the lack of integration with theoretical knowledge has caused problems in patients’ care. This study aimed to identify the barriers of applying learned lessons in the classroom in clinical settings

  Materials and Methods

  A qualitative content analysis approach was adopted. Individual semi-structured interviews with clinical trainees, faculty members and experienced clinical staffs were done. Data collected until data saturation and concurrently analyzed, assisted by MAXQDA 10

  Results

  In this study, the five main categories of “tendency toward routine care in clinical settings”, “inefficient teaching-learning”, “lack of confidence in clinical adequacy”, “lack of supportive professional relationships”, and “difference between the nature of theory and practice” were extracted as the barriers of utilizing theoretical knowledge in the clinical  settings.

  Conclusion

  Transfer of learning is influenced by several factors with different natures. This phenomenon creates in a structure composed of the climate of clinical setting, lack of professional support in workplace, distrust and contradiction between the nature of theory and practice. Therefore, elimination of barriers requires improving the cultural, educational and professional settings.

  Keywords: Theoretical Knowledge, Clinical Education, Learning, Qualitative Research
 • Majid Khadem Rezaiyan, Alireza Omranzadeh, Arash Akhavan Rezayat, Masoud Youssefi* Pages 14-21
  Background & Objective

  Students are invaluable assets of every country. Medicine has long been a major of great interest worldwide, the selection of which involves numerous motivational factors. The present study aimed to assess various motivational factors in medical students since the first until the last year of education.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on the medical students at Mashhad University of Medical Sciences in Mashhad, Iran in 2016. In total, 200 students were selected via stratified cluster sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire with 29 items regarding motivational factors. The questionnaire was validated (α=0.77) and completed by the participants.

  Results

  The main reasons for the selection of medicine as a field of studies were as follows: "Doctors have a good social status.” (n=84; 46.7%), “I wanted to help people improve their health.” (n=81; 44.8%), and “I wanted to be self-employed in the future.” (n=73; 40.8%). The male students were more concerned about financial income (mean score: 1.1±0.7 vs. 0.8±0.9; P=0.04) and job security (mean score: 0.4±1.1 vs. 0.1±1; P=0.05) compared to the female students. Moreover, the viewpoint of the students toward the propriety of the duration of medical education completely changed (0.7 in basic sciences up to -0.4 in internship; P<0.001).

  Conclusion

  According to the results, some motivational factors varied significantly as the medical students progressed into educational stages, which could be explained by the fact that medical students became more realistic than idealistic as they started actual medical practice during clinical education.

  Keywords: Medicine, student, education, motivation
 • Zeinab Bahrami, Saiideh Norouzi*, Farhad Ramezanibadr, Ali Norouzi Pages 25-31
  Background & Objective

  Nursing is a practice-oriented profession and one of the main parts of its education is clinical training. Nursing clinical skills will be deteriorated if not used properly. Therefore, this study aimed to design, implement and evaluate an operational program to improve basic clinical skills in BSc nursing students based on the Kern’s framework.

  Materials and Methods

  This study was performed based on the stages of Kern’s framework to enhance basic clinical skills in nursing students in Abhar School of Nursing during 2016-2017 using single-group before-after intervention method. To this end, after recognizing the problem of poor clinical skills in nursing students and a primary needs assessment, the operational program and its method of evaluation were performed after being approved in the educational council of the school. During the research, reaction and knowledge of students before the program were compared to after the program based on the first and second stages of the Kirkpatrick model.

  Results

  In the study, the scores of basic clinical skills test of students and their level of satisfaction significantly increased after the training program. According to the students, their anxiety decreased and their self-confidence increased in the clinical environment after the course.

  Conclusion

  According to the results of the study, the implementation of the educational program could improve the quality and quantity of clinical education in nursing students. Therefore, it is suggested that this type of program be used by nursing education planners to enhance education quality

  Keywords: Kern’s Framework, Clinical Skills, Nursing Students, Kirkpatrick Model
 • Saideh Sadat Mortazavi, Atta Heidari*, Zahra Mortazavi, Maryam Seyedtabib Pages 32-38
  Background & Objective

  Effective teacher-student relationship plays a fundamental role in the effective increase of the counseling process. This study aimed to recognize the factors affecting the advisor-student relationship from the perspective of students in school of rehabilitation in Hamadan, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional, descriptive study was performed on 117 students in the school of rehabilitation at Hamadan University of Medical Sciences. In this study, the teacher-student relationship questionnaire was applied in three individual, professional and scientific areas. Students filled the questionnaires through self-report, and data analysis was performed using descriptive statistics, independent t-test, and analysis of variance.

  Results

  In this study, the mean scores related to three individual, professional, and scientific characteristics of advisors from the perspective of students were reported to be 4.07±0.4, 4.23±0.57, and 4.13±0.63, respectively. The items of sympathy with students, homogeneity of students and professors in terms of field of study, and having up-to-date knowledge in professors had the most impact on the teacher-student relationship, whereas the variables of age, gender and appearance had the least effect in this regard.

  Conclusion

  According to the results of the study, the character and ethical aspect of professors can affect the improvement of the teacher-student relationship, thereby increasing and enhancing the counseling process.

  Keywords: Communication, Students, advisor, Students' Point of View
 • Parisa Parsa, Mitra Dogonchi, Elham Gheysvandi, Bita Parsa* Pages 39-47
  Background & Aim

  This study aimed to determine the attitude of faculty members and PhD students at Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran toward the field of study and career development in 2017-2018.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 133 faculty members and PhD students selected by relative-stratified sampling. Using demographic characteristics questionnaires, we assessed the self-efficacy, attitude to coaching function, the field of study and career development. In addition, data analysis was performed in SPSS version 16.

  Results

  In this study, most professors and students had a favorable attitude to the field of study. On the other hand, students had an unfavorable attitude toward career development. Moreover, a positive attitude toward career development was related to the permanent employment status of individuals (P<0.05). In addition, a significant relationship was observed between students’ attitude toward field of study, coaching function, self-efficacy and career development (P<0.05). Furthermore, there was a significant, positive correlation between students’ self-efficacy and their attitude toward field of study and career development (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of the study, the performance of professors affected the attitude of students toward field of study and career development. Using educational, research, administrative and cultural indicators, professors can become role models for students and improve their attitude toward field of study and career development.

  Keywords: Student, Faculty, University, Education, Mentorship, Self efficacy
 • Mohammad Ali Nadi*, Amin Ghaeni Hesaroyeh, Arash Ghodousi Pages 48-55
  Background & Objective

  Academic motivation plays a significant role in self-directed learning due to giving energy to learners and directing their activities. This study aimed to evaluate the relationship between academic motivation and hope for the future with readiness for self-directed learning in dental students in Isfahan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive, correlational study was performed on dental students in Isfahan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch. In total, 265 students were selected using Krejcie and Morgan Table. Data collection tools included demographic characteristics questionnaire, adults dispositional hope scale, and academic motivation and self-directed learning readiness scale, which were completed by the participants during the study. In addition, data analysis was performed in SPSS version 16 using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression tests in a step-by-step form.

  Results

  In this study, there was a positive, significant relationship between academic motivation and hope for the future (P<0.001), academic motivation and readiness for self-directed learning (P<0.001) and between hope for the future and readiness for self-directed learning (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, a positive, significant relationship was identified between academic motivation with hope for the future and readiness for self-directed learning. Our results can be used by dental education planners and professors to improve the quality of dental education as a step toward educational development.

  Keywords: Hope for the Future, Academic Motivation, Readiness for Self-directed Learning, Dental Student