فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عادل زاهد بابلان*، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف، قدرت الله کولایی صفحات 1-24

  هدف از این پژوهش مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بوده و بدین منظور سه ابزار پژوهش تحت عنوان مقیاس رهبری آموزشی هالینگر و وانگ (2015) با ضریب آلفای 97/0، پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (1998) با ضریب آلفای 98/0 و پرسشنامه اشتیاق شغلی شافلی و بیکر (2003) با ضریب آلفای 89/0 جهت گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه را 1568 نفر از معلمان ابتدایی تشکیل می داد. حجم نمونه برای 1600 نفر با استفاده از جدول مورگان با آلفای 0.05 تعداد310 نفر تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل علی مفروض از برازش مناسبی برخودار بوده است و مدل تدوین شده قابلیت تعمیم به جامعه پژوهش را دارد. همچنین رهبری آموزشی به واسطه فرهنگ مدرسه با اشتیاق شغلی معلمان ارتباط غیر مستقیم مثبت و معنادار دارد که تاکیدی بر لزوم تمرکز بر تغییر فرهنگ قبل از هرگونه بهسازی مدارس می باشد.  با این حال تاثیر مستقیم رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی معنادار نبود.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی مدیران، فرهنگ مدرسه، اشتیاق شغلی معلمان
 • سکینه اشرفی فشی* صفحات 25-48

  پژوهش آمیخته حاضر با هدف شناسایی نشانگان کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آن در میان معلمان مدارس شهر خرم آباد انجام شده است. در بخش کیفی با کاربست روش های نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی، 13 نفر از معلمان باتجربه، نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران می توان آن ها را کامیاب تلقی نمود، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه ها، 37 نشانگر در 3 بعد شناسایی شد. در بخش کمی این پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناسایی شده پرسشنامه ای با روایی محتوایی تایید شده و پایایی مناسب (آلفای کرونباخ بالاتر از 7/.) تدوین شد و توسط 325 معلمی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند،  تکمیل گردید. از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 37 نشانگر شناسایی شده در 3 بعد (ویژگی های شخصی، عجین شدن با شغل و رضایت شغلی) طبقه بندی شد. در مرحله بعد همان طور که نتایج آزمون (T تک نمونه ای) نشان داد، معلمان کامیابی شغلی معناداری را تجربه کرده اند و هر سه عامل کامیابی شغلی آن ها متوسط به بالا ارزیابی شد. این پژوهش کامیابی شغلی معلمان را مورد بررسی قرار می دهد و متغیر و پرسشنامه کامیابی شغلی معلمان را به پژوهشگران علاقه مند پیشنهاد می کند. در پایان، در مورد یافته ها بحث شده است.

  کلیدواژگان: کامیابی شغلی، ویژگی های شخصی، عجین شدن با شغل، رضایت شغلی و روش آمیخته
 • مدیریت کلاس های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب ها و راهکارها
  علی جنابی نمین، علی خدایی*، مهدی حسینی صفحات 49-64

  تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت کلاس های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی، در دو مرحله به روش پیمایشی و دلفی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را در هر دو مرحله معلمین دارای سابقه تدریس حداقل یک سال در کلاس های چند پایه تشکیل می دادند در مرحله اول تعداد 201 نفر بر اساس جدول مورگان برای مصاحبه انتخاب گردید، در مرحله دوم نیز تعداد 30 نفر در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می دادند. و روش نمونه گیری در مرحله اول تصادفی طبقه ای و در مرحله دوم نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه عمیق و مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول از روش هماهنگی بین پاسخ دهنده ها و در مرحله دوم از روش دلفی دو دوری استفاده گردید. برای تعیین روایی از روش ضریب نسبی روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. پایایی پرسشنامه برابر با 0.95 محاسبه گردید. یافته های تحقیق در مرحله اول تعداد 69 آسیب و 165 راهکار بودند و برازش مدل مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که سازه ها در سطح رضایت بخش روایی قرار دارند و نهایتا آسیب ها و راهکارهای مدیریت کلاس های چند پایه شناسایی شدند و در مرحله دوم در نهایت بر اساس روش اتفاق نظر و در دو دور تعداد 10 آسیب و 10 راهکار به عنوان مدل نهایی معرفی شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، آسیب شناسی، کلاس های چندپایه، دلفی، شهرستان گرمی
 • طاهره عالم رهنما*، فرشته مصطفوی راد صفحات 65-90

  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت سنجش مولفه های تاثیر گذار بر چابکی سازمانی واحد آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی انجام گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری، کارکنان رسمی دفتر ستادی شیراز برابر 330 نفر است که با فرمول کوکران معادل 178 نمونه و با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش و دیدگاه خبرگان و متخصصین حوزه آموزش و پژوهش بوده است. روایی تحقیق توسط روایی همگرا و واگرا و سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام شده است. روش آماری شامل: آمار توصیفی شاخص های پژوهش و مشخصات فردی پاسخگویان با استفاده از spss و برای آمار استنباطی با تحلیل عاملی اکتشافی، برای گویه ها بعدهای مناسب انتخاب شده و سپس با مدل سازی معادلات ساختاری و pls مولفه های تاثیر گذار چابکی سازمانی یعنی عوامل "سازمانی"، "انسانی"، "فناوری سخت افزاری" و "فناوری نرم افزاری"مورد بررسی قرار گرفتند که تمامی فرضیه ها تایید گردیدند. به منظور رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شده که عوامل "فناوری سخت افزاری، فناوری نرم افزاری، انسانی و سازمانی" به ترتیب بر چابکی سازمانی موثر می باشند.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل فناورانه، واحد آموزش
 • میرحمزه کرمی*، بهمن سعیدی پور، محمدرضا سرمد، مهران فرج الهی صفحات 91-122

  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی(آموزش از دور) انجام شد. یکی از متدها و روش های موفق زمانبندی و بهینه سازی هزینه ها در پروژه ها و نظام های خدماتی، مدیریت ارزش کسب شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه اجرای یک پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، مطالعه جامعی روی سیستم آموزش مجازی(آموزش از دور) دانشگاه پیام نور انجام گردید. لذا از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و تدوین پرسشنامه جهت کسب اطلاعات مورد نظر از مدیران و مسئولین این دانشگاه استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل523 نفر از  مدیران، اساتید و دست اندرکاران انفورماتیک و شبکه های مجازی دانشگاه پیام نور بوده که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل پرسشنامه های محقق ساخته مدیریت ارزش کسب شده (به منظور بررسی متغیر های مستقل)، و پرسشنامه موفقیت دوره های آموزش از دور(به منظور بررسی متغیر های وابسته) استفاده گردید. در این پژوهش با کمک روش تحلیل عاملی به بررسی مدل ریاضی پژوهش پرداخته و اجزای مدل که از طریق مقایسات زوجی برای هر متغیر فرعی و سپس متغیر اصلی اولویت بندی شده بودند، شناسایی شد. در ادامه ساختار مدل بر مبنای ارزش های کسب شده توسط هر جزء فرعی مدل، تبیین گردید. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول نشان داد که در همه وضعیت های مورد بررسی، با احتمال مقدار کمتر از 5% ، و در یک وضعیت کمتر از 10% می باشد. با توجه به ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون (β) نیز می توان به رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پی برد. نتایج فرضیه دوم نشان داد در تمامی وضعیت ها فرض مبنی بر وجود رابطه بین تاثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزشی از دور درجه یک، پذیرفته می شود. همچنین، در تمامی موقعیت ها ضریب همبستگی منفی است. بنابراین رابطه معکوس تاثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده، در موفقیت دوره های آموزش مجازی (آموزش از دور) درجه یک، در تمامی وضعیت ها، با احتمال 95 درصد مورد پذیرش واقع گردیده، نشان داده شد که بین متغیر های مربوط به تاثیر مراکز هزینه در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزشی از دور درجه یک، ارتباط همبسته ای وجود دارد. نتایج فرضیه سوم نشان داد که فرض مبنی بر وجود رابطه بین تاثیر مراکز فعالیت ها، در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های آموزش از دور پذیرفته می شود. با توجه به ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون نیز می توان به رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پی برد. نتایج فرضیه چهارم ثابت نمود که فرض مبنی بر وجود رابطه بین تاثیر مشکلات عملکردی، در مدیریت ارزش کسب شده در موفقیت دوره های (آموزش مجازی) آموزش از دور پذیرفته می شود. در انتها مدل جامع الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی ارائه گردید.

  کلیدواژگان: آموزش از دور، مدیریت ارزش کسب شده، آموزش مجازی، هزینه عملکرد، الگوی بهینه سازی
 • بابک رستمی* صفحات 123-146

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی رهبری اخلاقی بر اساس مطالعه نظریه های فرانوگرای مدیریت در آموزش عالی بود. این پژوهش کیفی و به روش تحلیل مضمون استقرایی شناسایی گردید. ابتدا مضامین رهبری اخلاقی با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی و بر اساس حوزه پژوهش که شامل 101مورد مقالات مندرج در پایگاه های داده از سال 2000تا 2017بود، شناسایی گردید. مضامین استخراج شده رهبری اخلاقی در متون مدیریتی با مضامین فراگیردر حوزه های سه گانه چشم انداز اخلاقی، ارزش اخلاقی و آگاهی اخلاقی شناسایی گردید. در حوزه عامل چشم انداز اخلاقی مضامین سازمان دهنده: تحول آفرین اخلاقی، چابک ساز اخلاقی، غربالگر معضلات اخلاقی، بهسازی نیروی انسانی، تصمیم ساز اخلاقی و استدلالگر اخلاقی و در حوزه عامل ارزش اخلاقی مضامین سازمان دهنده: مروج اخلاقی، پایبندی اخلاقی، سرمایه ساز اخلاقی-اجتماعی و توانمند ساز عاطفی و در حوزه عامل آگاهی اخلاقی مضامین سازمان دهنده هدایت گر اخلاقی و معرفت بخشی شناسایی گردید. توجه همزمان به این حوزها برای رشد همه جانبه آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نشان از برتری رهبری مبتنی بر اخلاق خواهد بود.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، چشم انداز اخلاقی، ارزش اخلاقی، آگاهی اخلاقی، آموزش عالی
 • امید اردلان* صفحات 147-166

  این موضوع که مدیران بنگاه های کشور، دانش و مهارت های اکتسابی مدیریت را باید از کدام منبع فرا بگیرند، پرسشی جدی است. هدف از این مقاله طراحی مدل مفهومی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی برای بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی می باشد.. این تحقیق توصیفی و از نوع اکتشافی و بر مبنای دستاورد تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف استان کرمانشاه که تعداد آن ها 189 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 80 نفر محاسبه و از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته با طیف لیکرت می باشد. ضمنا با بررسی متون تخصصی از روش تحلیل محتوی مدل مفهومی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که امروزه بنگاه های اقتصادی کشور فاقد مدیریتی متخصص می باشند و با وجود رویکردهای فعلی نظام آموزش در تربیت مدیران، کسب تجربه راه شناخته شده ای است که اکثر مدیران از این طریق مهارت ها، تکنیک ها و روش های تخصصی مدیریتی را فرا می گیرند. در این تحقیق با هدف بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی، به منظور تربیت مدیران کارآمد برای راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی، یک مدل مفهومی پیشنهاد شد. ساختار این مدل مفهومی شامل دو بخش اصلی است. بخش اول مجموعه اقدامات پیش نیازی است که باید قبل از طراحی دوره ها، مدیران بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف آن را طی نمایند و بخش دوم مجموعه اقدامات مشترکی است که در طراحی هر دوره می بایستی انجام پذیرد. این مدل با مطالعه متون تخصصی در رابطه با فعالیت های اقتصادی و با بهره گیری از نظر متخصصین، تدوین گردیده تا چارچوبی برای طراحی دوره های مدیریت تخصصی حاصل گردد.

  کلیدواژگان: اشتغال، فعالیت اقتصادی، مدیریت تخصصی، نظام آموزش
 • اسماعیل قادری*، غلامرضا معمارزاده، حسین علی پور، ناصر میرسپاسی صفحات 167-192

  در دیدگاه مدیریت منابع انسانی استراتژیک؛ کارکنان به عنوان دارایی های سازمان محسوب می شوند و آموزش و بهسازی مناسب به عنوان سرمایه گذاری موثر در این دارایی ها تلقی می شود. آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود که موجب توانمندسازی کارکنان شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور می باشد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده که در آن داده های کیفی و کمی مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه شامل 15 نفر از خبرگان (اساتید در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی) می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. برای بررسی اعتبار فرآیند کدگذاری از شیوه کدگذاری مجدد و همچنین جهت روایی از وارسی مجدد مصاحبه شوندگان استفاده گردید. شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور با استفاده از مصاحبه و ضریب قابل اعتماد اسکات شناسایی و جهت اولویت بندی در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، شاخص های متناسب بودن، دسترسی و اثربخش بودن در بعد عدالت توزیعی و شاخص های تعصب، قابلیت اصلاح، معرف بودن و استانداردسازی در بعد عدالت رویه ای و همچنین شاخص های احترام، بازخورد و صداقت در بعد عدالت مراوده ای و در آخر شاخص های متقاعدسازی، شفاف سازی و اطلاع رسانی در بعد عدالت اطلاعاتی در نظام آموزش و بهسازی شناسایی و اولویت بندی گردید.

  کلیدواژگان: آموزش و بهسازی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عدالت اطلاعاتی
 • غلامرضا دانشی کهنی، مهدی لسانی*، سیدحمیدرضا علوی، مسعود اخلاقی صفحات 193-208

  پژوهش حاضر با هدف ارتقا و گسترش نظریه ی تعلیم و تربیت اسلامی، به ارائه ی اقتضائات رهبری آموزشی ازطریق شناخت ویژگی ها و صفات خدا و انسان در این حوزه ی خطیر، می پردازد. راهبرد این پژوهش کیفی برای ارائه ی استنباط های رهبری آموزشی، تحلیل مضمون آیات مربوط به صفات خدا درحیطه ی هدایت و تکامل بشر و همینطور آیات ارائه شده در باب چگونگی رهبری پیامبر در جهت سوق افراد به سوی این هدف عالی است. بنابراین که تفسیرالمیزان یکی از کامل ترین تفاسیر ارائه شده از قرآن محسوب می گردد، آرا علامه طباطبایی در این تفسیر، به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین منبع گردآوری داده ها مورد مطالعه قرارگرفت و سپس داده های جمع آوری شده با روشی استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی ها دربرگیرنده نکاتی ناب و کاربردی در حوزه مدیریت آموزشی بود. براساس استنباط های مبتنی برخدا شناسی، رهبر آموزشی باید بداندکه به واسطه روح الهی دمیده شده در انسان، خداوند امکان پرورش صفات خود را نیز در وجود انسان قرار داده است که با تقویت آن ها می توان در رهبری آموزشی نیز از آن ها بهره برد. صفاتی مانند علیم و قیوم از جمله ی این صفات است که به ترتیب بیانگر لزوم تسلط علمی و تخصصی مدیر، تدبیر و توانایی مدیریتی وی و در نهایت آگاهی و هوشیاری وی نسبت به مسائل مبتلی به است. صفات رزاق و رب مقتضی تلاش برای بهبود توان مالی و پرورش فکری فراگیران بوده و صفت رحیم ایجاب می نماید که نسبت به آن ها تا حد امکان مهربان باشد. از مطالعات درحوزه انسان شناسی نیز، لزوم برخورداری رهبر آموزشی از ویژگی هایی چون ایمان، عمل صالح، محبت، مشورت، توکل، اعتدال، عدالت و مساوات و همینطور استقامت و پایداری  استنباط می گردد.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، خداشناسی، انسان شناسی، تفسیرالمیزان
 • عباس قلتاش*، رسول قانونی صفحات 209-224

  هدف پژوهش حاضر مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت های شهروندی در بین مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه 1 شهر شیراز بوده است. روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی  مقطع متوسطه شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 70 مدرسه(60 مدرسه دولتی و 10 مدرسه غیر دولتی) می باشد. به منظور تعیین نمونه که از بین  جامعه آماری که شامل دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی به روش نمونه گیری خوشه ای 6 مدرسه انتخاب شدند و در مرحله بعد به صورت تصادفی ساده از هر مدرسه 2 کلاس از پایه سوم متوسطه انتخاب شد که جمعا 12 کلاس نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه دموکراسی آموزشی قلتاس و همکاران، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران، مهارت های شهروندی محمد جانی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل از از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده  که در سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از روش مستقل استفاده گردید که نتایج نشان داد بین دموکراسی آموزشی در مدارس دولتی  و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود دارد، بین فرسودگی تحصیلی در مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود ندارد. بین مهارت شهروندی در مدارس دولتی  و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی، مهارت های شهروندی
 • صدیقه طوطیان*، شهرزاد طیاران، طیبه نورسته صفحات 225-246

  اواخر قرن بیستم با توجه به تغییر مزیت رقابتی از سرمایه های مشهود به دارائی های دانشی و فرآورده های دانش محور، دانشگاه ها و آموزش عالی از جهت تولید دانش، مورد توجه قرار گرفتند.     دانشگاه های ایران و البته دانشگاه های پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی با استفاده از روش AHP در دانشگاه های پیام نور استان گیلان انجام گرفته است .روش تحقیق کاربردی و توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه های پیام نور استان گیلان  به تعداد 365 نفر می باشد که 187 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی اطلاعات لازم در راستای پاسخ گویی به سوالات پژوهش جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در دانشگاه های پیام نور استان گیلان سرمایه انسانی با ضریب ارجحیت 0.62 دارای اولویت اول، مولفه نوآوری با ضریب ارجحیت 0.76 دارای تقدم بر تعهد با ضریب ارجحیت 0.16 و دارای تقدم بر رضایت کارکنان با ضریب ارجحیت 0.07 می باشد. همچنین فرهنگ سازمانی با ضریب ارجحیت 0.53 دارای تقدم بر انتقال تکنولوژی با ضریب ارجحیت 0.29 و دارای تقدم بر سیستم اطلاعات با ضریب ارجحیت 0.16 است. مولفه ارزش برند با ضریب ارجحیت 0.62 دارای تقدم بر وفاداری مشتری با ضریب ارجحیت 0.23 و دارای تقدم بر رضایت مشتری با ضریب ارجحیت 0.13 است. در نهایت واحد دانشگاهی رشت با ضریب ارجحیت 0.33 دارای تقدم بر سایر واحدهای دانشگاهی دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، سرمایه فکری، AHP
 • محمود شرفی*، سعید مظلومیان، سعیده اسکندری صفحات 247-270

  پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی والدین کودکان بیش فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره های آموزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. برای نیازسنجی آموزش از مدل استقرایی کافمن استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را تمامی والدین کودکان بیش فعال مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان حافظ شیراز در سال 95 با حجم 140 نفر می باشد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 103 نفر از والدین به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی بهره گرفته شد. روایی ابزار توسط اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تایید گردید و پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss.vs.22، </strong>شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و آزمون های یومان ویتنی و اسییرمن تحلیل شد. نتایج نشان داد که والدین بیشترین نیاز را به آشنایی با مضرات استفاده از سیگار، قلیان یا انواع مواد مخدر در مکان زندگی کودک(06/1±83/1) و کمترین نیاز را به آشنایی با انتخاب درست مدرسه و محیط آموزشی کودک بیش فعال خود دارند (75/0±47/0). همچنین نتایج نشان داد، بین نیازهای آموزشی والدین و سطح سواد آنان، رابطه معنی دار وجود ندارد و بین نیازهای آموزشی والدین دارای کودک بیش فعال دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد. با توجه به نیازهای شناسایی شده، لزوم ارائه دوره های آموزشی درک شده و بایستی در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، آموزش زیست محیطی، والدین کودکان بیش فعال
 • علیرضا قلعه ای، بهناز مهاجران، فرشید اشرفی سلیم کندی* صفحات 271-294

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان مرد و زن ناحیه 1 و 2  آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 210 نفر  بوده که که از بین آن ها، 142 نفر با استفاده از جدول مورگان و  به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه  انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی برپایه مدل(Cameron & Quinn, 1999)؛ کارآفرینی سازمانی برپایه مدل (,1999 Barringer & Bluedorn) و عوامل فردی و شغلی برپایه مدل عملکرد(Mitchel, 1997) با روایی تایید شده و پایایی به ترتیب: 93/0 ، 96/0 و 93/0 جمع آوری و با  تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزارهای آماریSPSS18  و  PLSتحلیل شدند. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی در سطح خطای 5 درصد رابطه معنی دار وجود دارد (05/0 > P) و مدل از برازش خوبی برخوردار است. از طرفی، فرهنگ سازمانی، یعنی مولفه های فرهنگ توافقی و ایدئولوژیک و همچنین عوامل فردی و شغلی، از قابلیت پیش بینی تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، عوامل فردی و شغلی
 • داود کاوه، سنجر سلاجقه*، ایوب شیخی صفحات 293-314

  از نظر محققان ایجاد شرایط و بستر مناسب فرهنگی می تواند بسترساز توانمندسازی کارکنان باشد. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و کاربردی است که در دو مرحله شامل شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی انجام شده است. در مرحله کیفی تعداد 25 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه نیمه ساختارمند و به روش تحلیل مضمون مدل پژوهش طراحی شد. در مرحله پیمایش، جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی به تعداد 5365 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی  طبقه ای چند مرحله ای تعداد 421 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. بر اساس نتایج این پژوهش مدل فرهنگ سازمانی در نظام آموزش عالی ایران دارای چهار بعد "رفتاری"، "مدیریتی"، "ساختاری "، "ارزشی و ایدئولوژیک" می باشد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و  توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، نظام آموزش عالی ایران
 • احمدرضا اوجی نژاد*، بهنام عزیزی صفحات 315-336

  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه گری اشتیاق تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف و خود کار آمدی تحصیلی بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش اموزان پایه هفتم ابتدایی شهر مرودشت بوده اند. برای تعیین حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 150 دانش آموز انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان، جهت گیری هدف بوفارد و همکاران، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فریدل و پاریس  که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر حاکی از آن بود که: بین جهت گیری معطوف به تسلط (یادگیری) و جهت گیری معطوف به عملکرد گرایشی با اشتیاق تحصیلی رابطه مستقیم معنادار و بین جهت گیری معطوف به عملکرد پرهیزی با  اشتیاق تحصیلی  رابطه معنا دار وجود دارد. جهت گیری هدف معطوف به یادگیری قادر به پیش بینی اشتیاق تحصیلی آن ها می باشد. اشتیاق تحصیلی با خود کار آمدی تحصیلی  رابطه مستقیم معنا دار دارد. اشتیاق تحصیلی در رابطه بین متغیرهای جهت گیری هدف و خود کار آمدی تحصیلی  نقش واسطه ای معناداری ایفا می کند.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، جهت گیری هدف، خود کار آمدی
|
 • Adel Zahed Babelan*, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif, Ghodratollah Koulaei Pages 1-24

  ThThe purpose of this study was to investigate the role of primary school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture. Three survey instruments, the Principal Instructional Management Rating Scale developed by Philip Hallinger and Wang (2015) with Alpha coefficient of 0.97, the School Culture Survey developed by Steven Gruenert (1998) with alpha coefficient of 0.98 and work engagement Questionnaire developed by Schaufeli and Bakker (2003) with alpha coefficient of 0.89 were implemented to collect data from elementary school teachers in Urmia, Iran. A total of 310 teachers in 56 schools participated in the study. Structural equational modelling was utilized to analyze the research hypothesis. Results showed the model fits the data. Data analysis showed no direct effects of principal instructional leadership on teachers’ work engagement. The results did, however, support the belief that a principal can have an indirect effect on work engagement through mediating variable of school culture, suggesting the importance of principals using an instructional leadership approach. As instructional leaders, principals can help teachers collaborate, instilling collective leadership, and communicating a shared vision, principals can contribute to developing a positive and collaborative school culture.

  Keywords: principals’ instructional leadership, school culture, teacher job engagement
 • Pages 25-48

  the present mixed Research has been implemented with the aim of identifying indicators of thriving at work and evaluating the existent status of of khoramabad teachers. in qualitative section, by using purposeful and snow-ball sampling, some famous, experienced and excellent teachers, who according to parents' and administrators' report can be regarded as enjoying thriving at work, were selected and interviewed. 37 indicators and 10 dimensions were recognized by using content analysis and coding procedure of interviews. In the quantitative section of this Research, based on the identified indicators and dimensions a valid and reliable questionnaire was developed and completed by325 teachers. By exploratory factor analysis, 37 indicators were indentified and were classified into 3 factors (personality traits, work engagement and job satisfaction). In the next phase, as the results of one-sample t-test indicated teachers have meaningful experience of thriving at work and the three factors of thriving at work were evaluated at moderate to high among them.

  Keywords: Thriving at Work, Personality Traits, Work Engagement, Job Satisfaction, Mixed Reassearch
 • Multi grade primary schools classes management in Germi City; pathology and solutions
  Ali Janabi, Ali Khodaei*, Mehdi Hosseini Pages 49-64

  This study aimed pathology classroom management multi grade primary schools in the Germi city and provides appropriate solutions optimized model, the method of the article is based on survey and Delphi stages and statistical population of the present study. This research is fundamental and descriptive terms the field study was conducted. The population study on both the teachers have teaching experience were Multi grade classes. In the first stage, 201 cases were selected based on Morgan to interview In the second step30 formed in the Graduation year 1395-96. In the first stage stratified random sampling method and was stratified random sampling in the second stage. In the first phase and the second phase of data collection tool was questionnaire depth interview. During the first stage of the method for the analysis of coordination between the respondent and the second of two round Delphi method was used. To determine the validity and content validity of the relative factor confirmatory factor analysis and Cronbach''''s alpha was used to determine the reliability of the method. The reliability was calculated to be 0.957 the findings in the first stage, 69 were injured and165 solution. In the second phase was approved model And showed that structures the narrative are satisfactory And ultimately harm and management solutions were identified Multi grade classes and eventually the number of10 injuries and10 were introduced solution as the final model.

  Keywords: Management Class, Pathology, Multi Grade Classes, Delphi, Germi City
 • Tahere AlamRahnama*, Fereshteh Mostafavi Rad Pages 65-90

  The purpose of this study was to provide a Model for Measuring the Factors Affecting the Organizational Agility of Education Department of Southern Zagros Oil and Gas Exploitation Company. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature is a descriptive- analytic method. The statistical population were the official staff located in the headquarters of Shiraz, equal to 330 people. According to Cochran formula, 178 people were selected as random sampling method. The validity of the study was accomplished by convergent and divergent validity, and reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the literature and background of the research. In its construction, the views of experts and also specialists in the field of education and research have been used. Descriptive statistics including descriptive statistics of research indicators and individual characteristics of respondents using SPSS and for inferential statistics with exploratory factor analysis, appropriate items were selected for the items and then, by structural equation modeling and PLS, the factors influencing organizational agility, namely, "organizational factors", "Human", "hardware technology" and "software technology", were examined & all the hypotheses were confirmed. Friedman test was used to rank the effective factors, which means "hardware technology, software technology, human and organizational", respectively, are effective on organizational agility.Keywords: Organizational Agility, Organizational factors, Human factors, Technological factors, Educational Unit.

  Keywords: Organizational Agility, Organizational factors, Human factors, Technological factors, Educational Unit
 • mirhamzeh karami*, bahman saidipour, mohammadreza sarmadi, mehran farajollahi Pages 91-122

  The purpose of this study was to present a model of timing optimization and cost reduction in the distance education system. One of the successful methods of scheduling and optimizing costs in project and service systems is value management. This research is applied in terms of its purpose and in terms of implementing a descriptive-analytic research. In this research, a comprehensive study is conducted on the distance learning system of Payam Noor University. Therefore, using field and library studies, on the one hand, and interviewing and compiling a questionnaire for obtaining information from the managers and officials of this university was used. A researcher-made questionnaire was used to evaluate the time and cost of the distance education system. The results of the analysis of the first hypothesis showed that in all situations, the probability value is less than 5% and in a situation less than 10%. Regarding correlation coefficient and regression coefficient (β), the relationship between independent and dependent variable can be found. The results of the second hypothesis showed that in all situations, the assumption that there is a relationship between the impacts of cost centers on managing the value earned in the success of training courses from the first degree round is accepted. Also, in all situations, the correlation coefficient is negative. Therefore, the inverse relationship between the impacts of cost centers on the management of acquired value, on the success of the first-round training courses, in all situations, is accepted with a probability of 95%. It was shown that there is a correlation between variables related to the impact of cost centers on managing the value obtained in the success of the first-round educational courses. The results of the third hypothesis showed that the assumption is based on the existence of a relationship between the impacts of centers of activity on the management of the value obtained in the success of distance education courses. Regarding correlation coefficient and regression coefficient, the relationship between independent and dependent variables can be found. in this research The results of the fourth accepted.

  Keywords: distance learning, value management, cost timing, performance, Optimization pattern
 • babak rostami * Pages 123-146

  AbstractThe purpose of this study was to present ethical leadership model based on the study of the superiority theories of management in higher education. This qualitative research was identified by inductive content analysis method. First, the themes of ethical leadership were identified using the method content analysis method and based on the field of research, which included 101 articles in the databases from 2000 to 2017. The extracted themes of ethical leadership were identified by overlapping management texts in three areas of ethical vision, moral value, and ethical awareness. In the domain of the agent of the moral perspective, the organizing themes: ethical transformation, moral agility, screening moral dilemmas, human resource development, ethical decision maker and ethical reasoning and in the domain of the moral value of organizing themes: ethical propaganda, ethical adherence, capitalism Moral-social and emotional empowerment, and in the domain of ethical awareness, the organizing themes moral and epistemic leadership were identified. Attending these areas simultaneously for the utmost development of higher education and university executives will show the superiority of ethical leadership.

  Keywords: Ethical Leadership, Ethical vision, Ethical Value, Ethical Consciousness, Higher Education
 • omid ardalan * Pages 147-166

  It is a serious question that managers of state-owned enterprises should learn the source of knowledge and acquired skills from management. The purpose of this paper is to design a conceptual model based on economic activities to improve the system of professional management education. This research is descriptive and exploratory and based on the research achievement. The research population consisted of managers of economic enterprises in different parts of Kermanshah province whose number was 189 and the sample size was calculated based on Cochran's formula of 80 and using a two stage cluster sampling method. Data gathering tool in this research was a researcher-made questionnaire with Likert scale. Meanwhile, the content analysis of the conceptual model was extracted by reviewing the specialized texts. The results show that today the enterprises of the country lack expert management, and despite the current approaches of the education system in the training of managers, gaining experience is a well-known way that most managers in this way acquire the skills, techniques and methods of specialized management. In this research, a conceptual model was proposed to improve the system of professional management education, in order to educate efficient managers to set up and run economic activities. The structure of this conceptual model consists of two main parts. The first part of the set of actions is a pre-requisite, which must be preceded by the design of the courses, the managers of the enterprises of different sectors, and the second part is a set of common actions to be undertaken in the design of each period. This model has been developed by studying specialized texts related to economic activities and with the use of experts, in order to provide a framework for designing professional management courses.

  Keywords: Employment, economic activity, specialty management, education system
 • esmail ghaderi*, Gholamreeza Memarzadeh, Hosein Alipour, Naser Mirsepassi Pages 167-192

  AbstractAccording to strategic human resource management, employees are considered as the assets of the organization, and appropriate training and improvement in this regard are considered as an effective investment in these assets. Training and improving the employees is a strategic action that improves the quality of the job at the individual level, is the factor of excellence at the organizational level and development of the organization at the national level that leads to an increase in productivity. The human resources training and improvement system acts as a complement to the employment system, which empowers employees and guarantees future success. The main purpose of this research is to identify and prioritize the indicators of justice-oriented training and improvement system. The research method was mixed exploratory, in which qualitative and quantitative data was collected through interviews and questionnaires. A sample of 15 experts (human resources management professors) was selected through purposeful judgment sampling. The validity of the coding process was evaluated via re-coding method, and also the validity was assessed using re-examination of the interviewees. The indicators of the justice-oriented training and improvement system were identified by means of interview and Scott reliable coefficient and they were analyzed for a prioritization in an analytical hierarchy process questionnaire based on the AHP method. Finally, according to the results of the research, the indicators of proportionality, accessibility and effectiveness in regard with distributive justice dimension, indicators of bias, correct ability, representativeness and standardization and in respect with the procedural justice dimension, indicators of respect, trustfulness and feedback with regard to the interactional justice dimension and finally the indicators of justification, clarification and information sharing in regard with informational justice dimension were identified and prioritized in the training and improvement system.

  Keywords: Training, Improvement, Distributive justice, Procedural justice, Interactional justice, Informational justice
 • gholamreza daneshikahni, Mahdi Lesani*, Seyed Hamid Reza Alavi, Masoud Akhlaghi Pages 193-208

  This project aims to upgrade the theory of Islamic education by presenting Educational Leadership Requirements through recognition of the attributes of God and man. The method of this qualitative research to provide educational leadership requirements is analysis of the meaning of Quran’s verses, related to God's attributes and leadership of the Prophet in the field of mankind's guidance and evolution. As Almizan commentary is one of best commentary of Quran, the comments of AL lame tabatabaei is studied as the main sources of data. The data is analyzed after data collection. The results of the research includes pure and practical points in the field of educational management: Based on the inference of the theological basis, every educational leader must know that God has given the possibility of cultivating his attributes in human and also educational leader through his divine spirits in man .there are some God’s attributes like all knowing &wise that expresses the necessity of mastering the manager's scientific and professional knowledge, his managerial skills and ability, and also his awareness and vigilance about the issues. As he is all provider, teacher& gentle, the educational leader must also try to improve the financial and intellectual development of learners and also be nice to them.according to the attributes of man, an educational leader must have faith, good manner, kindness, consult, trust, moderation, justice, Endurance and assiduity.

  Keywords: educational leadership, theology, anthropology, Al-mizzan commentary of Quran
 • Abbas Gholtash* Pages 209-224

  The aim of this study was compare of educational democracy, citizenship skills and academic burnout among public and private schools of Shiraz City. The research method was causal-comparative. The study population consisted of all public schools and non-government schools in Shiraz high schools of which there are 70 schools (60 public schools and 10 private schools) is. school grade 2 class was selected. The sample comprised a total of 12 classes. In this study, three questionnaires measuring educational democracy Qltas and colleagues (1393), academic burnout Boers (1997), citizenship skills Mohammad Johnny (1390) respectively. Analysis of descriptive and inferential statistics used in descriptive statistics (calculation of frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics methods were used independently. The results showed that between democracy education in public schools and non-government schools there is a difference between academic burnout in public schools and non-government schools, there is no difference between citizenship skills in public schools and private schools there.

  Keywords: democracy, educational, academic burnout, Citizenship skills
 • Pages 225-246

  These intellectual capacities are used in generating values for organizations. In the recent years judgments concerning the success rate of organizations rely upon management of such assets. In the late 20th century, the academic circles and universities began to be viewed as major initiators of social and economic upheavals. Before that the bulk of investment were focused on industries. However, at the turn of the century, a major shift of emphasis occurred away from competition preference to overt scientific knowledge potentials coming from universities as the centre of excellence in science. There has also been a similar shift of attention here in Iran where higher level education in general and “Payam-e-noor University” in particular has been regarded generator of knowledge. The present research therefore aims at assessing the intellectual asset management performance in Payam-e-noor University-Guilan using the AHP method. So the study is both applied and descriptive in nature. The intended statistical society included a group of 365 university staff out of whom 187 subjects were selected through random cluster sampling. The use of paired comparison questionnaire was carried out to elicit the required information from the respondents. The results should show the top priority of ”human assets” with a preferential coefficient (pco) of 0.62 followed by “innovation” which was a factor with a Pco of 0.76 standing prior to “responsibility” with a Pco value of 0.16 preceding “staff satisfaction”-0.07. Meanwhile, “the culture of work environment” took precedence to “technology transfer” 0.29 followed by “information system” with a pco value of 0.62 which itself preceded “customer’s loyalty enjoying a pco of 0.23 standing higher than customer’s satisfaction-0.13. Finally, Guilan university branch enjoyed a preferential coefficient of 0.33 standing above of other university units

  Keywords: performance assessment, intellectual asset, AHP, Guilan “Payam-e-noor University
 • mahmoud sharafi*, saeid Mazloumian Pages 247-270

  The purpose of this study was Training Needs Assessment of environmental education for parents of hyperactive children in the cognitive fild and offering training courses. The method of research is descriptive-correlation. Kaufman inductive model was used to assess educational needs. The study population included all parents of hyperactive children referred to Imam Reza and Hafizhospitals in 95 year with a capacity of 140 people was formed. Sampling method was available and according tokeregci-Morgan table, 103 parents were selected. For date collected used a self-made questionnaire with 20 item. Validity of tools confirmed by educational scienses and psychology and reliability of tools by Cronbach's alpha coefficient was 0/91. Data collected by the Software spss.vs.22, Mean, standard deviation and Man Whitney U and Spirmantests were analyzed.The results showed that parents most need to be familiar with the hazards of smoking, tobacco or drugs in place of the child's life (1/06 ±1/83) and the least need to know to choose the right school and the education of children hyperactive have (0/75 ± 0/47). Also the results showed that between the educational needs of parents and their literacy level, there is no significant relationship and statistically there is no significant difference, from environmental education needs, between the parents, of hyperactive girl, and parents of hyperactive boy. According to the identified needs and perceived need for training courses, planning needs to be done in this area.

  Keywords: Needs Assessment, Environmental Training, parents of hyperactive children
 • Pages 271-294

  The purpose of this study was the investigation of the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship for the mediating role of occupational and individual characteristics. The current study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of dada collection.The statistical population of this study was the entire staff of the first and second district of urmia (210 participants) out of which a sample of 142 participants were selected as samples by using Morgan table and based on random stratified sampling compatible to the size. To collect requisite data, three Standard questionnaires (organizational culture Based on Quinn and Gareth model 1991, organizational entrepreneurship Based on Barringer and Bluedorn model 1999, personal and professional factors Based on Transe Michel model 1997) were utilized and the content validity and reliability (0.93, 0.96, 0.93) were estimated and approved. Data were analyzed through descriptive inferential statistics multiple regression and path analysis and by SPSS 18 and PLS statistical software. Based on path analysis, there is a significant relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship with mediating role of occupational and personal factors (P< 0.05) and the model has a good fit. On the other hand, organizational culture, components of compromise culture and ideological as well as personal and professional factors capable of predicting of organizational entrepreneurship are variable.

  Keywords: organizational culture, organizational entrepreneurship, occupational, individual characteristics
 • Davood Kaveh, sanjar salajeghe*, Ayyub Sheikhy Pages 293-314

  AbstractFrom the researchers’ standpoints, providing proper conditions and cultural context can be assumed as a platform for employee empowerment. Thus, the purpose of the present study was to design an organizational culture model and investigate its relationship with employee psychological empowerment at universities and higher education institutions of Razavi Khorasan Province, Iran. This study was a developmental and applied research type conducted within two phases including identification of organizational culture dimensions via content analysis method and its examination through survey methodology. In the qualitative phase, a total number of 25 experts were selected using purposive sampling method. Then; following the fulfillment of semi-structured interviews and content analysis, the study model was designed. In the survey phase, the statistical population of the research was comprised of 5365 employees working at universities and higher education institutions in Razavi Khorasan Province; of which, a total number of 421 individuals were determined via stratified multistage random sampling method as the sample size and the data required were collected using a researcher-made questionnaire. Based on the results of this study, the organizational culture model in Iran’s higher education system could have four dimensions including “behavioral”, “managerial”, “structural”, and “value-based/ideological”. Moreover, a positive and significant relationship was observed between organizational culture and employee psychological empowerment.

  Keywords: Organizational culture, Psychological empowerment of employees, Iranian higher education system
 • behnam azizi Pages 315-336

  The purpose of this study was to determine the role of interpersonal learning aspirations in the relationship between goal orientation and academic self-efficacy. The research method is applied in terms of purpose and in terms of nature and method of descriptive and correlation. The statistical population of this study included students of the 7th elementary school of Marvdasht city. To determine the sample size, 150 students were selected based on multistage cluster random sampling. The data gathering tool in this study included three Jing and Morgan academic self-efficacy questionnaires, a goal orientation of Buffard et al., A Friedel and Paris enthusiasm questionnaire, which confirmed the validity and reliability of the tool. The results of Pearson correlation coefficient and path analysis indicated that: between orientation towards learning (learning) and orientation toward performance with academic eagerness, there was a significant direct relationship between the orientation towards non-performance and academic eagerness. . The goal orientation towards learning and avoiding students is able to predict their academic eagerness. Academic achievement has a direct, meaningful relationship with academic achievement. Educational etiquette plays a mediator role in the relationship between goal orientation and academic self-efficacy variables

  Keywords: Educational eagerness, goal orientation, self-efficacy