فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدیه مهدیخانی*، مرتضی راستی برزکی صفحات 1-8

  سازمان های امروزی در محیطی کاملا متغیر و پیچیده فعالیت می کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت ها، فرآیند یادگیری و پیشرفت فردی است و به طور مداوم بر فرآیندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می کند. منتورینگ رویکردی نوین پیش روی سازمان ها در جهت هدایت صحیح نیروی انسانی در رسیدن به اهداف سازمانی است بنابراین منتورینگ، فرد باتجربه را قادر می سازد که فردی کم تجربه را از طریق توسعه شایستگی هایش هدایت و حمایت کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد منتورینگ، تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان است. در آزمودن منتورها ابتدا پروتکل مربوط به ارزیابی و اولویت بندی شایستگی ها به منظور استخراج معیارهای پراهمیت در اختیار منتورها قرار گرفت که بر اساس نظرات ایشان و معیارهای بااهمیت بالاتر، پرسشنامه محقق ساخته ای تدوین و مطابق با جامعه موردپژوهش از 20 شرکت تولیدی - خدماتی از بین شرکت های مستقر در شهرک سنجش شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور انجام آزمون های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد منتورها در چهارچوب رویکرد منتورینگ به طورکلی در سطح متوسط و خوبی عمل کرده اند. با توجه به آزمون t تک گروهی تمامی معیارها به غیر از برخی از آن ها با اختلاف ناچیز در ارزیابی عملکرد منتورها مناسب هستند.

  کلیدواژگان: منتورینگ، منتور، منتی، پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان
 • آزاده لیلی، مینا رنجبر فرد* صفحات 9-17

  پیاده سازی سیستم های هوش کسب و کار (BI) نیاز به مقدار زیادی منابع و زمان دارد. آمارها نشان می دهند که میلیاردها دلار آمریکا بر این سیستم های هوش کسب وکار (BIS) صرف می شود، که نشان می دهد چقدر مهم هستند. همچنین هزینه های این سیستم ها بخش بزرگی از هزینه های سازمان است. متاسفانه، با تمام این هزینه های عظیم در این سیستم ها، بیش از نیمی از پروژه های BI به مزایای واقعی سیستم های هوش کسب وکار نمی رسند. در اینجا یکی از دلایلی که سازمان ها قادر به درک مزایای واقعی سیستم های هوش کسب وکار نیستند این است که بسیاری از آن ها برای این سیستم ها آماده نیستند. این به خاطر برخی از چالش ها در پیاده سازی سیستم های BI در سازمان ها است. تجارب پیاده سازی BI نشان می دهد که پیاده سازی موفقیت آمیز BI از پیاده سازی زیرساخت های فنی (جنبه های سخت افزاری) فراتر است و نیازمند کنترل جنبه های نرم و مدیریت تغییر است که به عنوان سخت ترین جنبه های اجرای موفقیت آمیز برنامه های کاربردی BI شناخته شده اند. هوش کسب وکار یک مفهوم پیچیده است و معماری چندلایه دارد، به همین دلیل است که مدل آمادگی BI نیاز است. ارزیابی آمادگی BI بخش های خاصی از ریسک اجرا را شناسایی می کند تا این خطرات را مدیریت نموده و کاهش دهد و لذا احتمال موفقیت BI را افزایش می دهد. تاکنون چندین مدل برای آمادگی سیستم های BIارائه شده است. در این مقاله مدل های ارائه شده برای آمادگی BI معرفی می شود و سپس این مدل ها بر اساس عوامل تاثیرگذار در آمادگی BI مورد مقایسه قرار می-گیرند.

  کلیدواژگان: هوش کسب و کار، آمادگی BI، مدل های آمادگی BI، معیارهای امادگی BI، سیستم های BI
 • حسین شعبانی*، رضا احتشام راثی صفحات 18-28

  در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می باشد، با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش های گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استاندارد اوشری ،کاتلارسکی و گرباسی 2015بوده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای یک مقیاس بیش از 7/0 محاسبه گردید، پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. در این پژوهش از 2 فرضیه استفاده شد که نتایج حاصل از فرضیه اول میان کیفیت روابط مشتری- تامین کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه دوم قرارداد مستقل (قیمت ثابت، زمان و مواد یا سرمایه گذاری مشترک با به اشتراک گذاشتن سود) و هر مجموعه قرارداد مشتری (یعنی ترکیبی از انواع مختلف قرارداد با یک یا چند تامین کننده) بر کیفیت روابط مشتری- تامین کننده با احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: نقش قراردادی و رابطه ای دولت، نوآوری استراتژیک، برون سپاری فناوری اطلاعات
 • موسی خوشکلام* صفحات 29-38

  وجود پیشرفت های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه ای بر مصرف یکی از مهم ترین حامل های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از یکسو باعث جانشین نمودن تکنولوژی های جدید با تکنولوژی های قدیمی شده و لذا منجر به بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی الکتریسیته و در نتیجه کاهش مصرف آن می شود (اثر جانشینی) از سوی دیگر نصب، راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش تقاضا برای مصرف انرژی الکتریسیته می شود (اثر درآمدی). بنابراین اثر کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی الکتریسیته تابعی از قدرت نسبی یکی از اثرات جانشینی و درآمدی است. بر همین اساس در مقاله حاضر، رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی الکتریسیته در گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2015-1994 مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از الگوی پانل پویا با رویکرد PMG استفاده گردید. نتایج تحقیق در قالب دو مدل جداگانه نشان می دهند که افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود تا مصرف سرانه انرژی الکتریسیته هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در کشورهای منتخب در حال توسعه افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می دهند که در کشورهای منتخب در حال توسعه، رشد اقتصادی علت مصرف انرژی الکتریسیته بوده ضمن اینکه رابطه علیت یک طرفه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصرف برق و رشد اقتصادی وجود دارد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، ارتباطات، مصرف برق، کشورهای در حال توسعه، مدلسازی
 • یعقوب مهارتی*، علیرضا خوراکیان، فرشته صادقی صفحات 39-49

  امروزه، سازمان های دولتی از جمله دانشگاه ها برای کارآفرین شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم نمودن زمینه های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می توان دست یافت. برای فراهم نمودن این زمینه ها، تغییرات اساسی در ساختار این سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد از نظر مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، از عوامل تعیین کننده آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین ابعاد ساختار سازمانی، عامل رسمیت بالاترین میزان تاثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه دارد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، ساختار کارآفرینانه، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز
 • مونا کاردانی ملکی نژاد، محمد مهدی فراحی* صفحات 50-65

  رایانش ابری به عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت ها در سراسر جهان شناخته شده است. درحالی که مزایای زیادی می تواند برای واحد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط داشته باشد با این حال بهره گیری از آن می تواند دربردارنده چالش های چندی نیز باشد. در مطالعه حاضر با تمرکز بر بررسی ادبیات رایانش ابری و مرور تحقیقات پیشین که بر روی نقش فناوری رایانش ابری، کاربردهای آن، مزیت ها و چالش های آن در سازمان های کوچک و متوسط و به ویژه در سیستم های مدیریت منابع انسانی مبنی بر رایانش ابر می باشد، بررسی شده است. بر اساس یافته های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام های مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین مزیت ها و چالش های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت ها و چالش های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. بخشی از این مزیت ها و چالش ها به واسطه اندازه کوچک و متوسط این شرکت ها و بخشی از آن ناشی از شرایط نظام های مدیریت منابع انسانی می باشد.

  کلیدواژگان: شرکت های کوچک و متوسط، رایانش ابری، کاربردها، مزایا و چالش ها، مدیریت منابع انسانی
 • یاسر قاسمی نژاد*، سید عباسعلی کتابچی صفحات 66-77

  دریافت و به اشتراک گذاری اطلاعات ساده تر و ارزان تر از قبل، سازمان ها را قادر به اداره حجم زیادی داده ها در سرعت و تنوع زیاد به نام بزرگ داده ها کرده است. داده های بزرگ فرصت های زیادی را زمانی که مشکلات مرتبط به درستی حل شوند فراهم می کند. فن آوری های پردازش داده های موجود برای مواجهه با مقادیر زیاد داده های تولید شده مناسب نیستند. قالب های پیشنهادی برای کاربردهای بزرگ داده، به ذخیره، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها کمک می کنند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، تعدادی از چارچوب های مهم بزرگ داده موجود (هادوپ، فلینک، استورم، اسپارک و سمزا) را مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. چارچوب بزرگ داده های مورد مطالعه، به طور کلی در دو دسته طبقه بندی می شود: (1) حالت دسته ای و (2) حالت جریانی. چارچوب هادوپ، داده ها را در حالت دسته ای پردازش می کند، در حالی که چارچوب های دیگر، اجازه پردازش جریانی یا بلادرنگ را می دهند. نهایتا مهم ترین کاربردها و چالش های حاصل از کاربرد فناوری بزرگ داده تشریح شده است. مهم ترین کاربردهای تحلیل بزرگ داده عبارتند از: کاربردهای برنامه های بهداشتی، سیستم های توصیه گر، شهر هوشمند و تحلیل شبکه های اجتماعی. همچنین مهم ترین چالش های کاربرد بزرگ داده ها، شامل محرمانگی در سیستم های ذخیره سازی، کمبودهای نرم افزاری و محدودیت ابزارها و امکانات سخت افزاری موجود، لزوم سرمایه گذاری بزرگ اولیه و فقدان مهارت های تکنیکی و نیروی کار خبره می باشد.

  کلیدواژگان: فناوری بزرگ داده، بررسی تطبیقی چارچوب ها، کاربرد بزرگ داده، چالش ها
|
 • Mahdieh mahdikhani*, Morteza rasti bozorki Pages 1-8

  Today's organizations operate in a completely challengeable and complex environment. Moreover, they are constantly trying to adopt new approaches to the development, preservation and maintenance of human resources as the most important organizational capital in order to remain competitive. Mentoring is the art of facilitating the implementation of activities, the process of learning and personal development. In other words, mentoring can be defined as a technique which provides a new approach for organizations in order to conduct human resource in a conventional manner to attain the organization’s goal. The purpose of this study is to investigate the mentoring approach and to evaluate the qualitative dimension of mentors in Isfahan Province's scientific and research community. For evaluating the mentors, at first, the protocols related to the assessment and prioritization of values were given to the mentors in order to define the most important factors based on their responses. Based on their opinions and the most significant factors, a questionnaire was developed and the approach was conducted in a sample of 20 manufacturing-service companies in Isfahan. Validity and reliability of the questionnaire were verified. Descriptive statistics were used to analyze the data, and also the SPSS was used to perform statistical tests. The obtained results prove that the mentors have generally performed at a moderate and good level in the framework of the mentoring approach. According to the single-group t-test, most of the defined factors are convenient in mentors’ performance evaluation in a negligible difference.

  Keywords: Mentoring, Mentor, Mentee, Science, Technology Park, Knowledge Enterprises
 • azadeh leili, Mina Ranjbarfard * Pages 9-17

  Implementing Business Intelligence Systems (BI) requires a lot of resources and time. The statistics show that billions of dollars are spent on these business intelligence systems (BIS), which show how important they are. Also, the cost of these systems is a large part of the cost of the organization. Unfortunately, with all these huge costs in these systems, more than half of the BI projects do not go to the real benefits of business intelligence systems. Here's one reason why organizations are not able to grasp the real benefits of business intelligence systems: Many of them are not ready for these systems. This is due to some of the challenges in implementing BI systems in organizations. BI Implementation Experiences show that the successful implementation of BI is beyond the implementation of technical infrastructure (hardware aspects) and requires the control of soft aspects and change management, which are recognized as the most difficult aspects of the successful implementation of BI applications. Business intelligence is a complex concept and has multi-layered architecture, which is why the BI readiness model is needed. Assessing BI readiness identifies specific implementation risk sections to manage and reduce these risks and thus increase the likelihood of BI success. So far, several models have been developed to prepare BI systems. In this paper, introduced models for BI readiness are presented, and then these models are compared based on the factors influencing BI readiness.

  Keywords: business Intelligence, Business Intelligence Readines, Business Intelligence Readiness Models, Business Intelligence Readiness Criteria, Business Intelligence Systems
 • hossein shabani*, Reza Ehteshamrasi Pages 18-28

  This research studies the effectiveness of the contractual and relational role of government in achieving strategic innovation through outsourcing of information technology. The research method is descriptive (non-experimental) and correlation research is a type of path analysis. The statistical population of this research is all employees of Qazvin Azad University. According to the size of the statistical population, Morgan table has been used to determine the sample size. 317 employees in Qazvin were selected as research sample. Data gathering was done through library and field surveys and the standard questionnaire of Usheri, Katlarsky and Gurbasi 2015. The validity of the questionnaire has been used through content validity method. Cronbach's alpha coefficient was calculated for a scale of more than 0.7. The reliability of this desirable scale was evaluated. To analyze the data, descriptive and inferential tests were used. In this research, two hypotheses were used that the results of the first hypothesis between the quality of customer-supplier relationships and the probability of achieving strategic innovation have a positive and significant relationship. In the second hypothesis, the independent contract (fixed price, time and materials, or joint venture By sharing profits) and each set of customer contracts (that is, a combination of different types of contract with one or more suppliers) affects the quality of customer-supplier relationships with the probability of achieving strategic innovation.

  Keywords: Contractual, Relational Governmental Role, Strategic Innovation, Outsourcing, of Information Technology
 • Mousa Khosh kalam* Pages 29-38

  The advent of information and communication technology (ICT) and the use of these advances by human societies has a duality in consumption of one of the most important energy carriers (electricity). The use of information and communication technology has two effects. First, the use of information and communication technology has led to the replacement of new technologies with old technologies and thus improves the efficiency of electricity consumption and, consequently, reduces their consumption (substitution effect). Second, installation, commissioning and operation of new information and communication technology equipment will increase demand for electricity (income effect). Therefore, the overall effect of information and communication technology on electricity consumption is a function of relative strength of one of the effects. Accordingly, in this paper, the relationship between the use of information and communication technology and electricity consumption in a group of selected developing countries during the period of 2015-1994 was studied. For this purpose, the dynamic panel model with the PMG approach was used. The results presented in two separate models show that increasing the use of information and communication technology will increase per capita consumption of electricity energy in both short and long term in selected developing countries. Also, the results show that in selected developing countries, economic growth is the cause of power consumption, while there is a one-way causality relationship between information and communication technology and electricity consumption and economic growth.

  Keywords: Information Technology, Communication, Electricity Consumption, developing Countries, Modelling
 • fereshte sadeghi, yaghoob maharati*, alireza khorakian Pages 39-49

  Today, government agencies, including universities, are confronted with problems for entrepreneurship. But these organizations have a special potential for entrepreneurship that can be achieved by providing the necessary fields for optimal results in this field. To provide these areas, fundamental changes in the structure of these organizations seem necessary. Therefore, the present research aims to investigate the determinant of dimensions of organizational structure on readiness of Universities to become the University with the entrepreneurial Features in the manager of Ferdowsi University of Mashhad. According to Morgan table, 114 sample were randomly selected. Face validity were examined with point of view of a number of professors in the Department of Management of Ferdowsi University and construct validity were examined through factor analysis and Cronbach' s alpha coefficient was used to measure reliability. Data analysis was performed using SPSS software. The results showed that In terms of managers all dimension of structure of organization are determinant factors effecting on the readiness of Ferdowsi University of Mashhad to become the University with the entrepreneurial Features In addition, it was shown that among the dimensions of organizational structure, Formalism is the highest determinant factors effecting on the readiness of Ferdowsi University of Mashhad to become the University with the entre preneurial Features.

  Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial university, Entrepreneurial structure, Formality, Complexity, Centralizati
 • Mona Kardani malekinezhad*, Mohammad Mahdi Farahi Pages 50-65

  Cloud computing is recognized as a fascinating growing technology among companies around the world. While there can be great benefits for the HR department in small and medium-sized enterprises, the use of it can also include several challenges. The present study focuses on the review of the literature of cloud computing and the review of previous research on the role of cloud computing technology, its applications, its advantages and challenges in small and medium enterprises, and especially in HR systems for cloud computing. Has been reviewed. Based on the findings of this study, cloud computing applications are widespread in human resource management systems in small and medium enterprises. This technology can be used to target talent and attract talent, train and develop human resources, service compensation management systems, and evaluate HR practices. Also, the advantages and challenges of this technology in the management of human resources of small and medium enterprises are presented in two general categories including internal and external factors. Internal benefits and challenges include technical, security, human resources, and financial factors, and external factors include environmental and legal factors. Part of these advantages and challenges is due to the small and medium size of these companies and partly due to the conditions of HRM systems.

  Keywords: Small, medium enterprises, cloud computing, applications, Benefits, Challenges, Human resources management
 • Yaser Ghasemi nejad*, Abbass Ketabchi Pages 66-77

  Receiving and sharing information is easier and cheaper than before, enabling organizations to handle large volumes of data at a high speed and variety in the name of big data. Big data provides many opportunities when problems are resolved correctly. Data processing technologies are not suitable for dealing with large quantities of generated data. Suggested frameworks for big data applications help to store, analyze and process data. In this study, using library and documentary studies, a number of important big data frameworks (Hadoop, Flink, Storm, Spark and Samza) have been studied and compared comparatively. The studied framework of big data is generally classified into two categories: (1) batch mode; and (2) stream mode. The Hadoop framework processes data in batch mode, while other frameworks allow stream or real time processing. Ultimately, the most important applications and challenges of using big data technology have been described. The most important applications for big data analysis are healthcare applications, advisory systems, smart cities and social networks analysis. Also, the most challenges of big data application, including confidentiality in storage systems, software deficiencies and the limitation of existing hardware and equipment, the need for large initial investment and the lack of technical skills and expert workforce.

  Keywords: Big Data Technology, Comparative Analysis of Frameworks, The applications of Big Data, Challenges