فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 21 (پاییز 1398)
 • پیاپی 21 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژگان شریف زاده ماهانی*، ویدا اندیشمند صفحات 1-13

  در گذشته سرمایه های مهم یک سازمان سرمایه های فیزیکی آن بودند. مدیران بر آن باور بوده اند که سرمایه ها و دارایی های فیزکی آنها مهم ترین کلید برای بهروری و اثربخشی است و منبع ای مهم برای کسب مزیت رقابتی است. اما با گذشت زمان و پیدایش مفاهیم جدیدی چون سرمایه های انسانی منابع اصلی رقابتی سازمان به انسان ها و وجود و عملکرد شان در سازمان تغییر یافت. در زمان کنونی هیچ سازمان موفقی را نمی توان یافت که برای منابع انسانی و توسعه و بهره وری آن برنامه و رویه مشخص نداشته باشد. انسان ها مانند روحی هستند که به سازمان زندگی می بخشند و منحصربه فرد ترین عامل رقابت هستند. سازمان های آموزشی که مهم ترین آنها آموزش پرورش است بیش از هر سازمان دیگری با توجه به ماهیت آن وابسته به نیروی انسانی و  عملکرد و بهروری آن است. جوامع هوشمند  توسعه آموزش و پرورش را به عنوان پیش نیاز برای تحول و پیشرفت جامعه خود می داند. یکی از مهم ترین ارکان توسعه نیروی انسانی، آموزش و بهسازی کارکنان است که باید به نحوی اجرا شود که به بهبود سازمان  و ایجاد حداکثری بهره وری منجر شود. در این پژوهش به صورت مروری و توصیفی به بررسی اثر آموزش کارکنان بر بهره وری سازمان آموزش و پرورش می پردازیم.

  کلیدواژگان: آموزش و بهسازی کارکنان، بهره وری، آموزش و پرورش، توسعه منابع انسانی
 • ویدا اندیشمند، مژگان شریف زاده ماهانی* صفحات 14-20

  پژوهش حاضر با هدف ادراک تجربه شده معلمان از ابعاد و مولفه های مدرسه سالم صورت گرفته است .راهبرد پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل 15 نفر از معلمان مدارس شهر کرمان از روش هدفمند تارسیدن  به اشباع نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از  مصاحبه نیمه ساختار یافته گرد آوری و پس از پیاده سازی به کمک کد گذاری در سه سطح باز ،کدگذاری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق  در 3 مضمون اصلی استخراج و طبقه بندی شده است. مضمون اول : ابعاد سلامت سازمانی شامل درون مایه های ابعاد عاطفی – اجتماعی – فکری و جسمی است. مضمون دوم: محیط فیزیکی سالم شامل درون مایه های : نیازهای اساسی – تهیه ویژگی های محیط زیبا و مضمون سوم : محیط اجتماعی سالم شامل درون مایه های: تعامل مطلوب و احساس همدلی است

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، مدرسه سالم، تحلیل محتوا
 • محمدرضا صمدی * صفحات 21-36

  اصولا مدیریت شرکتها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده مجبور به اصلاح و بهبود شیوه های تولید، بازاریابی، نوآوری و در نهایت افزایش بهروری و کارایی اقتصادی در میان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشند. یکی از راه های اساسی که بوسیله آن کارخانه ها موفق به بهبود وضع اقتصادی و افزایش توان رقابت با سایر رقبا را بدست می آورند. استفاده از تفکر خلاق و ایجاد نوآوری درسیستم می باشد که این مورد بدون شناخت و حمایت از سرمایه های فکری امکان پذیر نخواهد بود.  در این پژوهش عناصر و مولفه های سرمایه فکری تحت عنوان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و سرمایه رابطه ای در نظر گرفته شده است که به عنوان متغیرهای مستقل می باشند برای هر کدام از عناصر سرمایه فکری نیز شاخصهایی تعریف شده است. شاخص عملکرد (متغیر وابسته): سود در نظر  گرفته شده است. روش تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی– همبستگی از روش تحلیل کواریانس مدل معادلات ساختاری می باشد. 219 نفر از مدیران و کارشناسان جامعه آماری از روش احتمالی طبقه بندی شده انتخاب و پرسشنامه که حاوی 60 سوال بود در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه های مذکور داده های بدست آمده با نرم افزارهای  SMART PLS3و SPSS22 تجزیه و تحلیل گردید و در نهایت روابط بین شاخصهای سرمایه فکری تایید و مشخص شد سرمایه ساختاری و رابطه ای به صورت مستقیم و سرمایه انسانی به صورت غیر مستقیم از طریق سرمایه ساختاری بر عملکرد تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، عملکرد
 • سینا خردیار *، حمید خدمتگذار، علیرضا وزیری، مجتبی بیانی صفحات 37-52

  در دوره ای بسر می بریم که بانک ها دوران بحران را می گذرانند. در چنین وضعی بسیاری از بانک ها در حال یافتن راهی بهینه برای سرمایه گذاری و بهره حداکثری از منابع خود هستند. اعتماد مشتریان در گرو سودآوری بانک هاست. درحالی‌که بانک ها در مورد حفظ جایگاه خود تلاش می کنند، نیاز دارند تا منابع محدود به‌دست‌آمده را سخت گیرانه تر در جایگاهی درست اختصاص دهند؛ اما این انتخاب می تواند فرصتی برای رشد و تحول حقیقی ایجاد کند. بانک تجارت یکی از بانک های پیشرو در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود؛ بنابراین انتخاب این بانک برای بررسی مسئله تخصیص منابع می تواند قابل‌تعمیم به سایر بانک ها نیز باشد. در این پژوهش به موضوع تخصیص منابع در صنعت بانکداری اسلامی پرداخته‌شده است. مدل بنکر ازجمله مدل های قدرتمندی است که در ایران به آن پرداخته نشده است. این مدل با در نظر گرفتن بن بست منابع، شرایط را برای تخصیص منابع در ناحیه ای امن فراهم می کند. تخصیص منابع مسئله‌ای غیرخطی است و با توجه به گسترده بودن منابع و مصارف، حل آن توسط الگوریتم های شناخته‌شده ریاضی بسیار دشوار است. استفاده از الگوریتم های هوشمند در این گونه موارد راهکاری خردمندانه برای حل مسئله است. شبکه عصبی مصنوعی یکی از پرکاربردترین الگوریتم های هوشمند بهینه سازی است که برای مدل سازی بکار می رود. این پژوهش بر روی بانک تجارت استان گیلان انجام‌شده است. میزان خطای مجموع مربعات 6-10 × 85/1 در این کار نشان‌دهنده آن است که شبکه عصبی می تواند مدل دقیقی از تخصیص منابع بر مبنای الگوریتم بنکر با اجتناب از بن‌بست ارائه دهد.

  کلیدواژگان: تخصیص منابع، مدل بنکر، شبکه عصبی، الگوریتم هوشمند، اجتناب از بن بست
 • کورش فاتح نژاد *، ویدا اندیشمند صفحات 53-62

  یکی از تحولات مهم و کارآمدی که در سال‌های اخیر در نظام آموزشی دوره‌ی دبستانی در حال وقوع است، ایجاد و توسعه‌ی الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. این تحول به لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر کیفیت فرایند و نتیجه‌ی یادگیری دوره‌ی دبستان، بسیار موردتوجه مدیران نظام آموزشی ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر است. موفقیت در توسعه و استقرار صحیح این برنامه‌ی تحولی، آثار ارزشمندی را بر مولفه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه بر جای می‌گذارد. یکی از این بسترهای محیط‌های نظام آموزشی برای برنامه‌ی ارزش‌یابی کیفی توصیفی، در مقطع ابتدایی، معلمان هستند. آن‌ها مجریان اصلی و تحت تاثیر آن هستند. هر طرحی که اجرا شود نقاط قوت و ضعف خود را دارد بنابراین برای بررسی ناکارآمدی این روش معلمان بهتر از هر فرد دیگر می‌تواند آن را بیان کنند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تجربه زیسته معلمان از اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی است. در این تحقیق با 12 نفر از معلمان زن و مرد شهرستان شیراز در مقطع ابتدایی مصاحبه شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام شد. روش مصاحبه‌ها نیمه ساختاریافته و تحلیل داده‌ها بر اساس راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی صورت پذیرفت. تحلیل و ادراک عمیق گفته‌های معلمان به شناسایی 6 مضمون ازجمله کاهش میزان و کیفیت تلاش دانش‌آموزان ضعیف، افت شدید انگیزه در دانش‌آموزان مستعد، نامفهوم بودن گزاره‌های ارزشیابی و نیاز به توضیح مجدد برای والدین و یا دانش‌آموزان، دشواری تعیین سطح دانش‌آموزان، کم‌سوادی دانش‌آموزان با توجه به نوع ارزشیابی، مشکلات ارزشیابی آخر ترم و جمع‌بندی آن منجر شد. در انتها پیشنهاد‌هایی برای بهبود طرح ارائه شد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی توصیفی، تجربه معلمان، پدیدارشناسی، روش کیفی
 • سمیه دیناری*، ویدا اندیشمند صفحات 63-74

  هرگاه واژه رقابت در یک صنعت پررنگ تر شود، موضوع بازاریابی نیز در آنجا از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. صنعت آموزش کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با افزایش پتانسیل آموزش در سال های اخیر، رقابت نیز میان بازیگران این صنعت بیشتر شده است. رقابت ایجاد شده بر سر حفظ سهم بازار خود و کسب سهم بیشتر از بازار رقیب، کشور را نیز به ارتقا کیفیت آموزش های ارائه شده امیدوار کرده است. معلمان، آموزشگاه ها، دانشگاه ها و سایر ارائه دهندگان خدمات آموزشی به صورت مستمر در تلاش هستند تا به نحوی با معرفی برند خود به مخاطبان بالقوه، دانش پذیران بیشتری را برای دوره های آموزشی خود جذب کنند و با افزایش نرخ ثبت نام به جایگاهی بالاتر از رقبا در این صنعت دست یابند. ورود تکنولوژی های مختلف آموزشی و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی، به حوزه آموزش و پرورش نیز بازار آموزشی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. تمام موسسات آموزشی اعم از مدارس دولتی، آموزشگاه های حضوری و غیر حضوری، مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های آنلاین هریک به نحوی برای جذب دانش آموزان بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند؛ بنابراین بازاریابی تنها به معنای فروش و یا تبلیغ نیست بلکه در آموزش که نوعی خدمت می باشد، بازاریابی خدمات، بازاریابی آموزشی است که با راهبرد های خود می تواند باعث افزایش بهره وری و رشد و توسعه صنعت آموزش شود. تحقیق حاضر به مقاله ای مروری است که به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی آموزشی در آموزش و پرورش و در موسسات خدمات آموزشی میپردازد

  کلیدواژگان: بازاریابی آموزشی، خدمات، آموزش و پرورش، بازاریابی رابطه مند، بازاریابی داخلی
 • سید محمد امین حسینی، پوریا حبیبی تبار*، بهنام مرادخانی ملال صفحات 75-88

  در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی های جاری و بدهی جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو موثر دارایی های جاری، بدهی های جاری و بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهام داران حداکثر نماید. این پژوهش به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران، استعداد مدیران بر استراتژی های سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی استفاده شده و تعداد نمونه نیز از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران استخراج گردیده و با استفاده از که از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 198 شرکت در دوره زمانی 1393- 1397 انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از سایت کدال و برنامه رهاورد نوین می باشد در ادامه بحث و پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط برنامه ایویوز به این نتیجه رسیدیم که فرضیات تحقیق در راستای اهداف از پیش تعیین شده تحقیق بوده و از خود همبستگی لازم برخوردار بوده و هر دو فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار بین متغیرهای مستقل (بیش اعتمادی مدیر و استعداد مدیر) و متغیر وابسته (استراتژی سرمایه در گردش) می باشد مورد تایید قرار گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد.

  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیران، استعداد مدیران، استراتژی ای سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Mozhgan Sharifzadeh Mahani*, Vida Andishmand Pages 1-13

  In the past, the most important assets of an organization were its physical assets. Managers have believed that their assets and physical assets are the most important key to productivity and effectiveness and an important source of competitive advantage. But with the advent of time, new concepts such as the human capital of the organization's main competitive resources for humans and their existence and function in the organization changed. At the present time no successful organization can be found that lacks a clear plan for human resources and its development and productivity. Humans are like the spirit that gives life to the organization and is the most unique element of competition. Educational organizations, the most important of which are training education, are more dependent on human resources and performance and productivity than any other organization. Smart communities see the development of education as a prerequisite for the evolution of their society. One of the most important pillars of human resource development is staff training and improvement, which must be implemented in a way that improves organization and maximizes productivity. In this descriptive study, we examine the effect of staff training on the efficiency of the education organization.

  Keywords: Staff Training, Improvement, Productivity, Education, Human Resource Development
 • Vida Andishmand, Mozhgan Sharifzadeh Mahani* Pages 14-20

  The present study aimed at perceived teachers' perceptions of healthy school dimensions and components. Qualitative research strategy was used by content analysis method. . Data were collected using semi-structured interviews and then analyzed using coding at three open, coded and selective levels. The findings of this research are extracted and classified into three main themes. Themes: Organizational health dimensions include the themes of emotional, social, intellectual, and physical dimensions. Theme 2: Healthy Physical Environment Includes Subjects: Basic Needs - Providing Beautiful Environment Characteristics Third Theme: Healthy Social Environment Includes Subjects: Desirable interaction and empathy.

  Keywords: ORGANIZATIONAL HEALTH, HEALTHY SCHOOL, CONTENT ANALYSIS
 • MohammadReza Samadi * Pages 21-36

  Basically, corporate management is always forced to reform and improve production, marketing, innovation, and ultimately economic efficiency and efficiency among the units under its control, given the present and future economic conditions. One of the key ways in which factories can improve their economic status and increase their ability to compete with other competitors. It is through the use of creative thinking and system innovation that this would not be possible without the knowledge and support of intellectual capital. In this research, the elements and components of intellectual capital are considered as human capital, structural capital and relational capital, which are independent variables for each of the intellectual capital elements. Performance index (dependent variable): Profit is considered. The research method in terms of data collection is descriptive-correlational by covariance analysis method of structural equation model. 219 managers and experts of the statistical society were selected by probability classification method and a questionnaire containing 60 questions was given to them. After collecting the questionnaires, the data were analyzed using SMART PLS and SPSS22 software. Finally the relationships between intellectual capital indices were confirmed and it was found that structural and relational capital directly and human capital indirectly through structural capital had an effect on performance.

  Keywords: Intellectual capital, human capital, relational capital, structural capital, performance
 • Sina Kheradyar *, Hamid Khedmatgozar, Alireza Vaziri, Mojtaba Bayani Pages 37-52

  Banks are going through a time of crisis. In this situation, many banks are finding an optimal way to invest and make the most of their resources. Customer confidence depends on the profitability of the banks. While banks are struggling to maintain their position, they need to allocate more stringent resources to the right position. But this choice can provide an opportunity for true growth. Tejarat Bank is one of the leading banks in Iranian banking industry. Therefore, the choice of this bank to consider the resource allocation issue can be generalized to other banks as well. This study deals with the issue of resource allocation in the Islamic banking industry. Bunker model is one of the powerful models that has not been addressed in Iran. This model provides conditions for resource allocation in safe areas, considering the resource constraint. Resource allocation is a nonlinear problem and due to the wide range of resources and uses, it is very difficult to solve by well-known mathematical algorithms. Using smart algorithms in such cases is a wise solution to the problem. Artificial neural network is one of the most used intelligent optimization algorithms that is used for modeling. This study was conducted on Guilan Bank of Commerce. The error rate of 1.85 6 10 66 squares in this work indicates that the neural network can provide a precise model of resource allocation based on Bunker algorithm by avoiding deadlock.

  Keywords: Resource allocation, Bunker model, neural network, intelligent algorithm, deadlock avoidance
 • Koroush Fatehnezhad*, Vida Andishmand Pages 53-62

  One of the most important and effective developments in recent years in the preschool education system is the development and development of a qualitative-descriptive evaluation model of students' academic achievement. This development is of great importance to the managers of the Iranian education system and even to many other countries in terms of the importance and impact on the quality of the process and the result of primary school learning. Success in developing and deploying this transformative program will have valuable impacts on the school's educational and educational components. One of the most important environments of the educational system for the qualitative-descriptive evaluation program is teachers. They are the main anchors and influence. Every project that has been implemented has its strengths and weaknesses so teachers can express it better than anyone else to check the inefficiency of this method. The purpose of the present study was to analyze the teachers' lived experience of the effectiveness of descriptive assessment in elementary school. The present study is a qualitative and phenomenological one. In this study, 12 male and female teachers of elementary school in Shiraz were interviewed. Purposeful sampling method was used. Semi-structured interviews were conducted and data were analyzed based on the seven-step strategy of Colaizzi. In-depth analysis and perception of teachers' statements to identify six themes, such as a decline in the quality and effort of poor students, a severe drop in the ability of talented students, the inaccuracy of evaluation statements, and the need to re-explain to parents or students, the difficulty of determining knowledge Students, students' illiteracy led to the type of evaluation, end-of-semester evaluation problems and summarization. Finally suggestions were made to improve the design.

  Keywords: Descriptive evaluation, Teachers' experience, Phenomenology, Qualitative method
 • Somayeh Dinari *, Vida Andishmand Pages 63-74

  One of the most important and effective developments in recent years in the preschool education system is the development and development of a qualitative-descriptive evaluation model of students' academic achievement. This development is of great importance to the managers of the Iranian education system and even to many other countries in terms of the importance and impact on the quality of the process and the result of primary school learning. Success in developing and deploying this transformative program will have valuable impacts on the school's educational and educational components. One of the most important environments of the educational system for the qualitative-descriptive evaluation program is teachers. They are the main anchors and influence. Every project that has been implemented has its strengths and weaknesses so teachers can express it better than anyone else to check the inefficiency of this method. The purpose of the present study was to analyze the teachers' lived experience of the effectiveness of descriptive assessment in elementary school with a paradigmatic approach. The present study is a qualitative and phenomenological one. In this study, 12 male and female teachers of elementary school in Shiraz were interviewed. Purposeful sampling method was used. Semi-structured interviews were conducted and data were analyzed based on the seven-step strategy of Colaizzi. In-depth analysis and perception of teachers' statements to identify six themes, such as a decline in the quality and effort of poor students, a severe drop in the ability of talented students, the inaccuracy of evaluation statements, and the need to re-explain to parents or students, the difficulty of determining knowledge Students, students' illiteracy led to the type of evaluation, end-of-semester evaluation problems and summarization. Finally suggestions were made to improve the design.

  Keywords: Educational marketing, Services, Education, Relational Marketing, Internal Marketing
 • SEYED Mohammad AMIN SOSEINI, POORIA HABIBI TABAR *, BEHNAM MORADKHANY MELAL Pages 75-88

  Strategies for working capital that result from the combination of current assets and current debt strategies. In working capital management, according to the different circumstances, appropriate strategies should be chosen for the company so that it can effectively increase the current assets, current liabilities and returns of the company and maximize shareholder wealth. This study examines the relationship between managers 'overconfidence and managers' talent on working capital strategies in listed companies in Tehran Stock Exchange. Linear regression method was used for data analysis and the sample size was systematically eliminated from the sample of companies listed in Tehran Stock Exchange. Sampling method was 198 randomly. Selected 1397-1383. The method of gathering data from the audited financial statements of the companies listed on the Tehran Stock Exchange as well as from the codec and the new software program is discussed below. The goals of the research were predetermined and self-correlated. Both hypotheses of the study suggest that there is a significant relationship between the independent variables (overconfidence and managerial aptitude) and the dependent variable (working capital strategy). Is located.


  Keywords: Managers more trusted the talent of executives, the talent of executives, Working Capital Strategy. Tehran Stock Exchange