فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 14 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رامین علی پور*، مینا شیخی گرجان، وحدت آقاجانی صفحات 1-18
  با توجه به وجود مزایای مالیاتی، هزینه های درماندگی مالی و ورشکستگی، نظریه نمایندگی و سایر مزایا و هزینه ها، ساختار سرمایه شرکت بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود.. ضمنا اندازه شرکت بر بسیاری از جنبه های عملیاتی واحد تجاری موثر می باشد.هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و داده های آن کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است و در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد . انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال استقرایی صورت گرفت، و همچنین از نوع زمان اجرا پس رویدادی(اطلاعات گذشته) می باشد.بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری ندارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.می توان نتیجه گرفت که به جز فرضیه چهارم، تمامی فرضیه های در سطح اطمینان 95% موردپذیرش قرارگرفته است . فرضیه چهارم نیز در سطح اطمینان 95% بر عدم وجود رابطه معناداری بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اندازه شرکت، ساختار سرمایه، ورشکستگی مالی
 • توران زارعی، رضا زندی* صفحات 19-30
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دو شاخص انتخاب شده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل نمونه ای مرکب از 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله از سال 1392 تا سال 1396 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات تصادفی و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود همچنین بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد ولی بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، کیفیت حسابرسی
 • علیرضا شمشیری پورمنفرد، سیده محبوبه جعفری، سارا شفیعی* صفحات 31-41
  هدف از پژوهش بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 122 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره زمانی آن بین سال های 1392 تا 1396 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد. مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری با هزینه سرمایه تاثیر دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به نوسانات شرکت ها که برای دستیابی به ساختار سرمایه بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند.
  کلیدواژگان: مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه
 • حبیب الله نخعی، سمانه حیدری نسب* صفحات 42-56
  حسابرسی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. برای رسیدن به اهداف مالی کنترل های داخلی، نقش حسابرسی و کیفیت آن اساسی خواهد بود هدف از پژوهش حاضر برسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی علی پس از وقوع است. در پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار استتا و اکسل پرداخته شده است. جامعه پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکت های بورس 37 طبقه و تعداد نمونه مورد بررسی 135 شرکت فعال در بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل شرکت هایی که از سال 1392 الی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند می باشد. مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که، عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی، اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار تهران
 • قاسم محمدپور*، محمد صادق جعفرزاده بی شک صفحات 57-69
  این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 126 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 6 ساله، بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری دارد. ولی، حجم معاملات شرکت بر رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: اعتبار تجاری شرکت ها، نوسانات جریان نقد، حجم معاملات شرکت
 • سعید هادیان قهفرخی، محسن رحیمی* صفحات 70-84

  سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازهگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهرمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد.در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سیستم حسابداری مدیریت، بهره وری، ابهام کاری، وسعت قلمرو، بهنگام بودن
 • سجاد برندک*، مهوش امینی، لیلا محمدپناه، ندا جمشیدی صفحات 85-102
  وجه نقد مهم ترین دارایی یک شرکت محسوب می شود. همواره وجود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموما با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. لذا مدیر باید دلایل قوی، معقول و منطقی برای نگهداری وجوه نقد و عدم سرمایه گذاری آن ها در موقعیت های رشد و سرمایه گذاری داشته باشد. در نتیجه مدیریت در مواجهه با حسابرس مستقلی که کیفیت حسابرسی بالایی دارد، وجوه نقد کمتری نگهداری می کند از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد در بازه زمانی 1390 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های نشان می دهد بین هزینه غیرعادی حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین اندازه شرکت حسابرسی و ارزش بازار از نگهداشت وجه نقد رابطه ای وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هزینه غیرعادی حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی، ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد
 • افروز نجفی*، علی محمدی صفحات 103-115
  هدف
  سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت ها و بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی کیفیت سود با استفاده از ریسک و بازده در صنایع ایران است.
  روش
  پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با بازده و ریسک صورت پذیرفته است. برای جمع آوری داده ها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش، با استفاده از نمونه ای متشکل از 6 صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1393 تا 1397 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی و آزمون t-test ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است، که بین کیفیت سود و بازده و ریسک سرمایه گذاری ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج بدست آمده فرضبه اول تاثیرگذاری بازده و ریسک بر کیفیت سود مورد قبول واقع شده و فرضیه دوم رد می شود. نتیجه گیری: شرکتهایی که کیفیت سود پایین تری دارند نسبت به نرخ ریسک ، بازده سیستماتیک بالاتری دارند. هر چقدر بازده و به مراتب ریسک و بالاتر برود کیفیت سود پایین تر خواهد بود و احتمال دستکاری سود بالا خواهد رفت.
  کلیدواژگان: هموارسازی درآمد، هزینه سرمایه، بازارهای مالی، مدل های بازگشت فاکتور
 • مریم مدبری*، محمد صادق جعفرزاده بی شک صفحات 116-133
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 115 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، کوتاه بینی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس و معنادار دارد. ولی، استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی و اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های رفتاری مدیران، اجتناب مالیاتی، استقلال هیئت مدیره
 • حسین مختاری* صفحات 134-149
  سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن. گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازهگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است. برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد. در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سیستم حسابداری مدیریت، بهره وری، ابهام کاری، وسعت قلمرو، بهنگام بودن
|
 • Ramin Alipour *, Mina Sheikhi, Vahdat Agajani Pages 1-18
  Given the tax advantages, costs of financial distress and bankruptcy, agency theory and other benefits and costs, the capital structure of the company will affect its value. In addition, company size affects many aspects of a business operation. The purpose of the present study is to investigate the effect of firm size on the relationship between capital structure and financial bankruptcy in listed companies in Tehran Stock Exchange. This study is applied in terms of purpose, quantitative data and descriptive correlational in terms of data collection. And it is one of the positive accounting research. This research will be conducted within the framework of inductive reasoning. It is also the type of runtime after the event (past information). There is a significant relationship between the degree of financial leverage and the financial bankruptcy of companies listed in Tehran Stock Exchange. There is a significant relationship between the long-term debt ratio and the financial bankruptcy of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. There is a significant relationship between the short-term debt ratio and the financial bankruptcy of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The size of the company has no significant effect on the relationship between the degree of financial leverage and the financial bankruptcy of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The size of the firm has a significant effect on the relationship between long-term debt ratios and financial bankruptcy of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Capital structure, Financial Bankruptcy, size of the company
 • Zaree Toran, Reza Zandi * Pages 19-30
  The main purpose of this study is to investigate the effect of two selected indicators of corporate governance and audit quality on the quality of earnings of listed companies in Tehran Stock Exchange. The purpose of this research is applied and is a descriptive research methodology. The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange selected by systematic elimination sampling. The data used in this study consisted of a sample of 145 companies listed in Tehran Stock Exchange over a 5 year period from 2013 to 2016. Multivariate linear regression was used to analyze the data and test the hypotheses using a combination of random effects and fixed effects models. The results indicate that there is a significant relationship between board size and earnings quality.
  Keywords: Corporate Governance, Profit Quality, Audit Quality
 • Alireza Shamshiri, Mahboobeh Jafari, Sara Shafiee * Pages 31-41
  The purpose of this study is to examine the moderating role of institutional ownership in relation to accounting information quality and cost of capital. The purpose of this study is applied and is a correlational methodology. The statistical population of the study is the listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling method, 122 companies were selected as the sample of the study and its period is between 2013 and 2016. The method used for data collection was library and multivariate regression was used to test the research hypotheses. The results showed. Institutional ownership affects the relationship between the quality of accounting information and the cost of capital. This research will help managers develop effective policies on corporate volatility that are needed to achieve a better long-term capital structure.
  Keywords: institutional ownership, quality of accounting information, Cost of Capital
 • Habibollah Nakhaee, Samaneh Heidari Nasb * Pages 42-56
  Auditing is known as one of the corporate governance keys, whose role has evolved over time. To achieve the financial goals of internal controls, the role of auditing and its quality will be fundamental. The purpose of this study was to investigate the effect of the quality of the internal audit function and the audit committee on the financial reporting quality of Tehran Stock Exchange companies. Therefore, the research is categorically based on the purpose of the applied type and based on the nature and method of causal correlation after occurrence. The present study describes and analyzes the data collected using Sette and Excel software. The research population is the companies listed in Tehran Stock Exchange. The total number of classes of stock exchanges is 37 floors and the sample size is 135 companies active in the stock exchange.The time domain of the research includes companies that were present on Tehran Stock Exchange from 1392 to 1396. The most important findings of the research showed that the internal auditor's performance on the financial reporting quality has a direct and significant effect. The size of the audit committee on the quality of reporting The financial independence of the audit committee has a direct and significant financial reporting quality.
  Keywords: Internal Audit Performance, Audit Committee, Financial Reporting Quality, Company Size, Tehran Stock Exchange
 • Ghasem Mohammad Pour *, Mohammad Sadeg Jafarzade Bishak Pages 57-69
  This research examines investigating the relationship between the fluctuations cash flow and credit commercial firms with emphasis on turnover firm. The present research is applied in terms of its purpose and the methodology is a causal research (post-event). The statistical population of this study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 126 companies were selected as the sample of research and were studied during the period of 6 years between 2012 and 2017. The method used for collecting information is a library. To test of hypothesis hypotheses, multiple regression has been used with Panel data model. The results of the research hypothesis show that there is a reverse and significant relationship between cash flow fluctuations and credit commercial firms. However, turnover firm has a direct and significant impact on the relationship between cash flow fluctuations and credit commercial firms.
  Keywords: cash flow fluctuations, credit commercial firms
 • Saeed Hadiyan, Mohsen Rahimi * Pages 70-84

  Accounting systems provide the necessary information management in planning and control. The activities of this system are collection, classification, Telsps, processing, analysis and reporting information to the management and so on of it. Management of accounting reports, contrary to financial accounting information, must be such that it is necessary to adopt within the organizational decision. Therefore, in this study, we have been using a questionnaire from senior managers of active manufacturing companies in Chaharmahal and Bakhtiari province. The اندازهگیری tool was a questionnaire. For proving the hypothesis, Fisher's test and regression analysis were used. The statistical population of this study was all the production companies of Cheam Bakhtiari Province and the sample size of the selected samples is 150 from the company's manufacturing companies. In this research, we tried By using SPSS software, we analyzed the data and in the rejection or confirmation of the assumptions that the result of this study found that there was a significant relationship between the work ambiguity and the management accounting system, the extent of the territory, the aggregation levels, integrity, timeliness, and between the lack of focus and management accounting system. D, the extent of the territory, the aggregation levels, integrity, timeliness of the relationship exists and there is a significant relationship between the performance of managers and management accounting system, the extent of the territory, the aggregation levels, integrity, timeliness.

  Keywords: management accounting system, Productivity, ambiguity, scope of realm, timelines
 • Sajad Barandak *, Mahvash Amini, Leila Mohammad Panah, Neda Jamshidi Pages 85-102
  Cash is the most important asset of a company. The presence or absence of cash within a company for various investment, cost, and so on issues is one of the key decisions of senior executives. Auditors generally report to the board the need to keep cash surplus by examining the reasons for the surplus cash holdings for companies and raise management concerns. Therefore, the manager must have strong, reasonable reasons for keeping their cash and non-investment in growth and investment positions. As a result, management retains less cash in the face of an independent auditor who has high audit quality, so the purpose of the present study was to investigate the impact of Abnormal audit fees and audit firm size on Market value of corporate cash holdings over the period 2012-2019. The sample consists of 120 companies. Multivariate regression model was presented to test the research hypotheses and combined data were used for analysis. Findings show that there is a positive and significant relationship between abnormal audit fees and market value of cash holding but there is no relationship between audit firm size and market value of cash holding.
  Keywords: Abnormal audit fees, Audit firm size, Market value of corporate cash holdings
 • Afrooz Najafi *, Ali Mohamadi Pages 103-115
  Purpose
  Profit as one of the most important accounting indicators has always been used for various purposes such as stock valuation and corporate management performance and improvement of investment decisions. The purpose of this study is to investigate the quality of earnings using risk and return in Iranian industries.
  Method
  The present study was conducted to provide evidence on the relationship between earnings quality and return and risk. Financial statements were used to collect data. The research hypotheses were tested using a sample of 6 industries admitted to Tehran Stock Exchange during 2014-2017 using multiple regression based on combined data technique and t-test.
  Results
  Findings indicated that there is a significant positive relationship between earnings quality and return and investment risk. According to the results, the first hypothesis that the effect of return and risk on earnings quality is accepted is accepted and the second hypothesis is rejected.
  Conclusion
  Companies with lower profit quality have higher systematic returns than risk rates. The higher the risk and the higher the return, the lower the quality of profit and the higher the likelihood of profit being manipulated
  Keywords: income smoothing, capital cost, Financial Markets, factor return models
 • Maryam Modaberi *, Mohammad Sadeg Jafarzade Bishak Pages 116-133
  The present research studies the effect of Managers Behavioral Features on tax avoidance with the emphasis on board independence.This research is an applied objective. And from the perspective of methodology, it is a causal research (post event). The statistical population of the study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using a systematic deletion sampling method, 115 companies were selected as the sample of the research and its period was investigated between 2012 and 2017. The method used to collect information is a library. To test the hypotheses, multiple regression has been used with the panel data model. For running tests and final estimation of models, the software was used for Stata version 15. The results of the research show that there is manager's overconfidence direct and significant effect on avoiding taxes. Also, Sectarian managers have a reversible and significant impact on tax evasion. However, the independence of the board has a reverse and significant effect on the relationship between manager's overconfidence and tax avoidance.
  Keywords: Managers Behavioral Features, Tax Avoidance, Board Independence
 • Hosein Mokhtari * Pages 134-149
  Management accounting systems provide the information necessary for planning and control. Its activities include collecting, classifying, summarizing, processing, analyzing, and reporting information to management and the like. Management accounting reports, unlike financial accounting information, should be such that they can be used to make internal decisions. Therefore, this study was conducted using the questions of senior managers of manufacturing companies active in manufacturing companies in Chaharmahal va Bakhtiari province. The research instrument was a questionnaire. Fisher test and regression analysis were used to confirm the hypotheses. The statistical population in this study is all the production companies of Chaharmahal va Bakhtiari province and the sample size is more than 150 companies in the province. In this study, SPSS software was used to analyze the data and to reject or confirm the hypotheses. As a result of this study we found that the relationship between job ambiguity and management accounting system, territory extent, levels of integration, integration, timeliness There is a significant relationship between decentralization and management accounting system, territory extent, levels of integration, integration, timeliness and there is a significant relationship between managers' performance and management accounting system, territory extent, levels of integration, integrity, timeliness.
  Keywords: management accounting system, Productivity, Operational Ambiguity, scope, Timeliness