فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال چهارم شماره 5 (آذر 1398)
 • سال چهارم شماره 5 (آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد عبدالملکی*، شیوا حشمت پور، آذر شیردل صفحات 1-11

  هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری بوده است. تحقیق حاضر با توجه به اهدافی که دنبال می نماید جزء تحقیقات  کاریردی است . جامعه اماری پژوهش در فاز کیفی مدیران سازمان حمل و نقل عمومی بوده اند که در زمینه اتوبوسرانی فعالیت دارند و با روش اشباع نظری 10 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و همچنین جامعه اماری فاز کمی کلیه کارکنان سازمان حمل و نقل عمومی در شهر تهران بودند که به صورت سرشماری کل 211   نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند .جهت گردآوری داده ها در فاز کیفی از رویکرد مصاحبه استفاده شد و در فاز کمی از پرسشنامه بسته که شامل ابعاد مدل خصوصی سازی حول و نقل هستند.جهت بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد و جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردهای تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده گردید و کلیه تجزیه و تحلیل ها نیز با نرم افزارهای SPSS-PLS بوده است.نتایج نشان داد که  5 دسته عوامل ساختاری، زیست محیطی، مدیریتی، قانونی  و اقتصادی بر روی خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی موثر هستند و مدل ارائه شده نیز از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، اتوبوسرانی، حمل و نقل شهری
 • حسین گودرزوند چگینی*، غلامرضا زارع پور صفحات 12-19

  در این مقاله پایداری دینامیک یک شی پرنده تحت تاثیر تلاطم سوخت با استفاده از روش کنترل پیش بین مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نیروهای ناشی از سیال متلاطم در یک مخزن نیمه پر موجب ناپایداری سیستم دینامیکی می شود. در نتیجه استفاده از یک کننرل کننده جهت پایداری سیستم دارای اهمیت زیادی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشگران از دیدگاه های مختلف به بررسی این موضوع پرداختند اما هنوز پیچیدگی ها و سوالات بسیاری بر سر راه دانشمندان قرار دارد. بارهای دینامیکی به ویژه بارهای ناشی از تلاطم، بسیار پیچیده و تعیین دقیق آنها مشکل می باشد در نتیجه جهت مدل سازی پدیده تلاطم از مدل مکانیکی معادل استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معادلات حرکت با استفاده از معادلات لاگرانژین و مدل مکانیکی معادل، جهت شبیه سازی سیال متلاطم در نظر گرفته شده و در مرحله بعد با استفاده از کنترل پیش بین[1]  (MPC) به پایداری سیستم دینامیکی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: کنترل پیش بین مدل- تلاطم سوخت- مدل معادل مکانیکی
 • مرتضی خسرو نیا، سیده فائزه موسوی* صفحات 20-29

  معماری، با مجموعه احساسات و ایده هایی برای بهتر زیستن فرایندی است فیزیکی که در قالب ساخت و خلق بناهایی برای عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی همچون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بی شمار دیگر بشری نمود می یابد.معماری چگونه تجربه می شود؟ معماری خوب چیست؟ این ها سوالات کلیدی برای نظریه پردازان معماری و معماران است. امروزه این سوالات باید در ارتباط با مفهوم طراحی جامع مطرح شود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اصطلاح طراحی جامع را به عنوان طراحی محصولات، محیط ها، برنامه ها و خدمات تعریف می کند تا برای همه افراد با حداکثر ممکن و بدون نیاز به انطباق یا طراحی تخصصی استفاده شود. با این حال، در تعریف طراحی جامع هیچ معیاری برای طراحی زیبایی شناخته نمی شود. این مقاله در مورد اینکه چرا زیبایی شناسی (به معنای کیفیت جامع و تجربه حسی معماری) می تواند یک پیوند گمشده باشد، معماری و طراحی جامع را دربر می گیرد. این مقاله این را با درنظر گرفتن اصول اساسی در دسترس برای افراد مبتلا به نقص بینایی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: طراحی جامع، معماری، زیبایی شناسی، نابینایی(اختلال بینایی)
 • عبدالرسول رنجبران، مرتضی فتاحی، محمد رنجبران، فاطمه رنجبران صفحات 30-46

  بازنگری نتایج آزمایش های لئوناردو داوینچی و مشاهده اثر مخرب زلزله بر سازه هایی که بر اساس آیین نامه های روز طراحی شده بودند، نیاز به پژوهش در اعتماد پذیری آئین نامه های طراحی فولاد را ضروری ساخت. علی الرغم وجود نتایج آزمایش های لئوناردو که در آن عضوهای کششی بلند ضعیف تر از عضوهای کششی کوتاه هستند، در آئین نامه های کاناد، ایالات متحده آمریکا، و ایران  اثر لاغری، به دلایل غیر منطقی، در محاسبه ظرفیت منظور نشده است. علاوه بر آن محاسبه ظرفیت تیر های فولادی در آئین نامه های این سه کشور بر مبنای ناپایداری به صورت پیچشی قرار گرفته، که فرض نابجایی است. مورد دوم سبب شده که ظرفیت تیر تا بیش از 50 درصد بیشتر از ظرفیت واقعی پیش بینی شود، و خطر و عدم قطعیت جدی وارد کار کند.گروه پژوهشی هنر شامل نویسندگان حاضر، در دو دهه گذشته، پژوهش ممتد و هدف داری در جهت شناخت پدیده های طبیعی به راه انداختند. نتیجه کار به کشف و گسترش نگاه و منطقی متفاوت با روال معمول منجر و در قالب فلسفه تغییر حالت (فتح) ثبت شد. ساخت فتح بر اساس استدلال منطقی،  استفاده از اصول بدیهی، بدور از فرض های نامطمئن، و با استفاده از ریاضی پایه انجام شده است. این نحوه ساخت سبب شده تا فتح به صورت روشی دقیق، صریح، و جامع برای همه پدیده های طبیعی درآید. حاصل فتح در قالب منحنی های فارسی ریخته شده است. منحنی های فارسی توابعی صریح از متغیر حالت و دو ضریب هادی هستند. بر اساس داده های معتبر موجود در فرهنگ علمی، ضرایب هادی برای محاسبه ظرفیت سازه های فولادی محاسبه شده است. ظرفیت پیشنهادی برای عضوهای فلولادی، در هر درجه حرارت، هر هندسه، و غیره صادق است.  هدف اصلی این مقاله شرح کشف و اصلاح کاستی ها و خطاهای موجود در آیین نامه های طراحی سازه های فولادی رایج در ایران، ایالات متحده آمریکا، و کانادا ، با استفاده از فتح، می باشد. برای این کار ابتدا مبانی کار توسعه یافته و سپس با مقایسه نتایج با داده های معتبر، صحت و دقت آن به تایید رسیده است.

  کلیدواژگان: فلسفه تغییر حالت، آئین نامه طراحی، سازه فولادی، عضو کششی، تیر، ستون، ظرفیت باربری، توابع حالت، توابع پدیده، طول عمر، پدیده
 • سعید فروغی*، سلیمان بهادر یوکسل صفحات 47-61

  جهت ایجاد عملکرد سازه ای واحد برای دو دیوار برشی دارای بازشوهای بزرگ، از تیرهای کوپله با شکل پذیری زیاد استفاده می شود. تیرهای کوپله علاوه بر بارهای جانبی تحت اثر بارهای محوری ناشی از وزن خودشان به علت ارتفاع زیاد قرار می گیرد که بر رفتار سازه ای تیرهای کوپله تاثیر می گذارند. در تیرهای کوپله میلگردهای قطری عملکرد لرزه ای خوبی نسبت به میلگردهای متعارف از خود نشان می دهند. میلگردهای قطری تیرهای کوپله در اثر بارهای لرزه ای تحت اثر نیروی کششی و فشاری قرار می گیرند. برای افزایش ظرفیت فشاری در میلگردهای قطری و همچنین مهار میلگردهای قطری در داخل دیوار برشی از میلگردهای قطری محصور شده استفاده می شود. در این مقاله به بررسی روابط ارایه شده در مورد رفتار غیرخطی و منحنی تنش - کرنش پرداخته شده است. تیرهای کوپله بر اساس پارامترهای مختلف طراحی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل بصورت مقایسه ای ارایه و مورد تحقیق  قرار گرفته شده است. درصد میلگردهای بکار رفته در تیرهای کوپله از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار غیرخطی دیوار برشی کوپل شده بتنی می باشند که امکان بررسی رفتار غیرخطی و شکل پذیری این نوع سازه ها را بخوبی فراهم آورده است.
   

  کلیدواژگان: دیوار برشی کوپل شده، تیرهای کوپله، میلگردهای قطری، عملکرد لرزه ای
 • امیر حسین شریفی، ایمان زحمت کش، فاطمه با محرم صفحات 62-67

  Rapid development in nanotechnology has produced several aspects for the nanotechnologists to look into. Nanofluid is one of the incredible outcomes of such advancement. They are best known for their remarkable change to enhanced heat transfer abilities. Viscosity is an important flow property of fluids that needs the same attention due to its very crucial impact on heat transfer. In the present work, viscosity of TiO2 nanofluids in saltwater are experimentally investigated to determine their applicability in different temperatures and volume fractions. All measurements have been done over a range of 20–60°C for nanoparticle volumetric concentration of 0.05–0.8%. It was observed that the viscosity of the nanofluid increases with the increasing concentration of TiO2 in the nanofluid. Usually, typical used carrier fluids are water, organic liquids (ethylene glycol, oil, biological liquids, etc.), and polymer solutions and investigation of the nanofluid properties in salt-water as base fluid has been largely overlooked. This has been motivated us by the use of salt-water in this study.  

  کلیدواژگان: Nanofluid، Viscosity، TiO2، Salt-water، Volume fraction
 • اسماعیل حیدری نقدعلی*، سامان نمازیان صفحات 68-80

  این پژوهش ابتدا یک بررسی بر روی انواع باتری‌ها انجام می‌دهد و بهترین و مناسبترین باتری برای اتصال به سلول های خورشیدی را معرفی می کند و سپس یک مدل دقیق از سلول خورشیدی متصل به شبکه و یک روش کنترلی برای دریافت بیشینه توان از سلول خورشیدی را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت یک سیستم فتوولتاییک به همراه مبدل آن در نرم افزار متلب شبیه سازی شده که نتایج بدست آمده برای پایداری توان خروجی سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز باتری و تامین انرژی مصرف کننده رضایت بخش  بوده است.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، سیستم ذخیره ساز انرژی باتری(BESS)، نقطه بیشینه توان، بارهای محلی