فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سپیده غلامی، هدیه رحیم پور جهانی، ندا بخش آبادی، رضا بشارتی* صفحات 1-4
  مقدمه

   به علت مقاومت میکروارگانیسمها در برابر آنتی بیوتیک ها، استفاده از گیاهان دارویی بعنوان جایگزین مناسب، امری مهم و ضروری میباشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره های آبی، اتانولی و استونی گل محمدی بر روی باکتری اشرشیاکلی به عنوان یکی از شایعترین باکتری های بیماری زا میباشد.

  روش کار

  عصاره گیری به روش خیساندن انجام گرفته و برای تعیین خاصیت ضدمیکروبی عصاره های مختلف گل محمدی نسبت به باکتری Escherichia coli ا ز روش انتشار در آگار و حداقل غلظت مهارکنندگی) Minimum inhibitory concentration (استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عصاره اتانولی اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به سایر عصاره ها دارد. قطر هاله و حداقل غلظت مهارکنندگی برای عصاره اتانولی گل محمدی به ترتیب برابر mm 21 و mg/ml 25 میباشد. عصاره آبی گل محمدی نسبت به باکتری مورد مطالعه فاقد خاصیت ضد میکروبی بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به مشخص شدن خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گل محمدی در این پژوهش؛ میتوان با انجام تحقیقات بیشتر با استفاده بالینی از این عصاره به درمان عفونتها کمک نمود.

  کلیدواژگان: عصاره، گل محمدی، خاصیت ضدمیکروب، اشرشیاکلی
 • مهسا زارعی، علی اسحاقی*، احسان کریمی صفحات 5-13
  مقدمه

  سرطان یکی از بیماری های شایع در جوامع امروزی است که در نتیجه رشد بدون توقف سلولهای بدن ایجاد میشود. با توجه به پیشرفت علم نانوبیوتکنولوژی میتوان از مواد موثره گیاهی در اندازه بسیار ریز در درمان انواع سرطان استفاده نمود. آپیژنین یک فلاونوئید طبیعی است که به فراوانی در بسیاری از میوه ها، سبزیجات و گیاهان یافت میشود . هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی نانوذره نقره سنتز شده به کمک آپیژنین میباشد.

  روش کار

  در این پژوهش ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از آپیژنین سنتز شد. سپس، اثرات آنتی اکسیدانی آن با استفاده از روش های ABTS و DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. اثرات ضد سرطانی نانوذره بر روی سلولهای سرطانی پستان به وسیله روش MTT بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از فعالیت آنتی اکسیدانی نانوذره نقره سنتز شده به کمک آپیژنین نشان داد که این نانوذره تاثیر معنی داری برحذف رادیکالهای آزاد دارد. همچنین نانوذره نقره سنتز شده دارای خاصیت سلول کشی بر علیه سلولهای MCF-7 بود و میزان بقای سلولهای سرطانی را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش داد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان میدهد که نانوذره نقره سنتز شده به کمک ماده موثره آپیژنین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی مناسب میباشد. همچنین قادر است در غلظت پایین سلولهای سرطانی را از بین ببرد و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال سمیت نداشته باشد که همین امر این نانوذره را کاندیدی مناسب جهت استفاده در علوم پزشکی و داروسازی قرار میدهد.

  کلیدواژگان: نانوذره نقره، آپیژنین، آنتی اکسیدان، ضد سرطانی
 • حسین الهی شیروانی، ناصر هاشمی نژاد* صفحات 14-21
  مقدمه

   در 20 سال اخیر ایستگاه های کار با رایانه درمحیط های کاری و منازل مسکونی افزایش چشمگیری پیدا کرده که باعث تسریع درانجام کارها و صرفه جویی در زمان، انرژی و منابع شده است. افزایش کار با رایانه و شرایط حاکم بر محیط های کاری، انسان را درمعرض ریسکفاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی از قبیل پوسچر نامطلوب یا بحرانی اندامهای بدن، کار استاتیک، تکرار عمل، افزایش فعالیت استاتیک ماهیچه ای پشت و شانه قرار دادهاست که این ریسکفاکتورها باروش ROSA ارزیابی می شوند. وزن دهی این ریسک فاکتورها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی انجام پذیرفت.

  روش کار

  مطالعه به صورت مقطعی، در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، برروی 200 ایستگاه کاری انجامشد. ابتدا متغیرهای موثر بر اختلالات اسکلتی-عضلانی با روش ROSA ، تعیین شده، و سپس نمره هریک از آنها تعیین شد. سپس نمره نهایی اختلالات اسکلتی- عضلانی کار با رایانه تعیین و پس از پیش پردازش داده ها، پیش بینی تاثیر عوامل با استفاده از شبکه عصبی به دست آمد. داده ها با نرم افزار IBM SPSS Modeler 18.0 تجزیه-تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره نهایی ROSA ، صندلی، تلفن-مانیتور و موس-کیبورد به ترتیب برابر 91 / 0 ± 36 / 4 ، 06 / 1 ± 67 / 3 ، 09 / 1 ± 68 / 3 و 18 / 1 ± 66 / 3 به دست آمد. 131 ایستگاه کار) 5 / 65 %(نمرهای کمتراز 5 و 69 ایستگاه) 5 / 34 %(نمرهای برابر وبالاتر از 5 دارند. طبق نتایج شبکه عصبی عامل صندلی با وزن نرمال شده 41 %، عامل تلفن-مانیتور باوزن نرمالشده 31 % و نهایتا موس-کیبورد با وزن نرمال شده 28 % به ترتیب عوامل موثر براختلالات کار بارایانه است.

  نتیجه گیری

  بیشترین وزن عوامل موثر براختلالات اسکلتی-عضلانی کار باکامپیوتر طبق اولویتبندی الگوریتم شبکه عصبی به ترتیب برابرصندلی، سپس تلفن-مانیتور و موس-کیبورد است. درنتیجه بااصلاح ارگونومیک صندلی وجانمایی مناسب تلفن و مانیتور می توان از قسمت عمدهای از آسیب ها جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، اختلالات اسکلتی- عضلانی، ROSA، شبکه عصبی
 • آزیتا سلطانیان بجنورد*، علی جهانگیری صفحات 22-29
  مقدمه

   اختلال اوتیسم اختلالی تحولی است که با نارسایی در مهارت های اجتماعی- ارتباطی و بروز رفتارهای کلیشه ای همراه است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی اپلیکیشن آموزشی و بررسی اثربخشی آن در کاهش نشانگان کودکان اوتیسم میباشد.

  روش کار

  این پژوهش به شیوه نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 کودک 7 تا 12 ساله اوتیسم بود که بصورت تصادفی در دو گروه مداخله وکنترل تقسیم گردیدند. ابتدا هر دو گروه تحت پیش آزمون بوسیله آزمون گارز قرار گرفتند. سپس گروه مداخله تحت 10 جلسه یک ساعته آموزش قرار گرفته ولیکن بر روی گروه کنترل، فعالیتی انجام نپذیرفت و در انتهاء آزمون گارز بعنوان پس آزمون، بر روی هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که که پس از تعدیل میانگینهای پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین میانگین گروه مداخله و کنترل در پس آزمون وجود داشت و کاربرد میانگین نمرات گروه مداخله در مهارت های ارتباطی، اجتماعی و رفتارهای کلیشه ای را به ترتیب از 93 / 5 ، 87 / 4 ، 8 / 4 به 13 / 3 ، 4 / 2 ، 87 / 2 در پس آزمون تغییر داده است) 001 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  نتایج نشان عملکرد مهارت های ارتباطی، اجتماعی و رفتارهای کلیشه ای با کاربرد اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر پکس ارتقاء یافته است و کاربرد این اپلیکیشن می تواند در آموزش کودکان طیف اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، رفتارهای کلیشه ای، اپلیکیشن آموزشی مبتنی برپکس
 • علی خاکشور، مصطفی اقدامی، آنوش آذرفر، یلدا روانشاد، آرامش رضاییان* صفحات 30-37
  مقدمه

  خوددرمانی از مشکلات مهم چرخه درمان است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی و عوامل موثر بر خوددرمانی در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد میباشد.

  روش کار

  این مطالعه بررسی مقطعی روی 198 نفر کودک آورده شده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد؛ انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای والدین بود. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS20 و آمار توصیفی و همبستگی انجام شد.

  یافته ها

  از 198 مورد بررسی شده 161 نفر (6 / 81 %) از والدین برای کودکشان خوددرمانی انجام داده بودند. شایعترین بیماری هایی که خود درمانی در مورد آنها صورت گرفته بود سرما خوردگی (1 / 64 %)، تب (1 / 60 %) و بیماری های گوارشی (7 / 17 %) بود. تب بر (2 / 66 %(، داروهای سرماخوردگی) 6 / 57 %(، داروهای ضد سرفه (8 / 30 %) و آنتی بیوتیکها (7 / 24 %) بیشترین داروهای مورد مصرف بودند. عدم دسترسی یا گران بودن ویزیت پزشک (60 %)در دسترس بودن و تهیه آسان داروها   (60 %)، تجربه خوددرمانی قبلی(50%) مهمترین عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو بودند. خوددرمانی بر اساس تحصیلات پدر (006 / 0 = P)، تحصیلات مادر (001 / 0 = P (سطح درآمد خانواده) 03 / 0 = P (تفاوت معنی داری داشت. در تحصیلات بسیار بالا یا بسیار پائین، و همچنین سطح درآمد پائین مصرف خودسرانه دارو افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  استفاده از اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر میرسد. در این جهت تهیه برنامه های آموزشی برای افراد جامعه در مورد خطرات مصرف خودسرانه دارو، همچنین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سمت نهادهای مسئول قابل پیشنهاد میباشند

  کلیدواژگان: درمان، کودک، بیماری
 • فاطمه جلال مروی، معصومه کردی*، سید رضامظلوم، فریبرز رضایی طلب صفحات 38-45
  مقدمه

   یکی از شایعترین اختلالات در دوران بارداری، اختلال خواب میباشد و شایعترین آن، اختلال بیخوابی است. یکی از راه هایی که ممکن است، اختلال خواب را اصلاح کند، آموزش است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش بر اساس مدل مراقبت پیگیر و تله هلث بر شدت بی خوابی زنان باردار، انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی با نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی سه گروهه، بر روی 91 زن باردار، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد، در سال 1396 انجام شد. برای گروه های مدل مراقبت پیگیر و تله هلث، مداخله به مدت 12 هفته و برای گروه کنترل مراقبت های معمول مرکز بهداشت انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه شدت بی خوابی (ISI)بود که قبل از مداخله، بلافاصله بعد و 4 هفته بعد از مداخله تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ، روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون های آماری نشان داد که سه گروه از نظر متغیرهای سن، سن بارداری، تعداد فرزند، تعداد بارداری، تحصیلات مادر و وضعیت بارداری با یکدیگر همگن بودند (05 / 0 < P). شدت بی خوابی، قبل از مطالعه در هر سه گروه تفاوت معنی داری نداشت(235 / 0 = P)؛ بلافاصله بعد و 4 هفته پس از مداخله، در سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت) 001 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و تله هلث هر دو، موجب کاهش بی خوابی، زنان باردار می شوند. با توجه به اینکه روش تله هلث، ارزانتر و آسانتر است، می توان از این روش، جهت بهبود شدت بی خوابی زنان باردار استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش، بیخوابی، مدل مراقبت پیگیر، تله هلث، زنان باردار
 • صفدر رستمی، حسن توزنده جانی*، حمید نجات صفحات 46-55
  مقدمه

  کودکان طلاق در طول زندگی با آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی مواجه می شوند و نیاز به آموزش و حمایت دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تعامل والد- کودک و آموزش فرزندپروری به شیوه آدلر- درایکورس بر کیفیت رابطه والد- کودک، درکودکان طلاق انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مادران مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر مشهد در نیمه دوم سال 1396 می شد. از این میان 60 نفر همراه فرزندشان به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه تعامل والد- کودک (15 جلسه) و گروه آدلر- درایکورس (10 جلسه) دریافت کردند، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ارزیابی رابطه والد-کودک (PCRS) در سه مرحله پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازتحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با بکارگیری نرم افزار SPSS-21 استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیر مکرر نشان داد، آموزش به مادران در دو رویکرد تعامل والد- کودک و آدلر- درایکورس باعث بهبود کیفیت رابطه والد- کودک میگردد. همچنین اثربخشی آموزش رویکرد آدلر - درایکورس، باعث کاهش بیشتر آزردگی در رابطه والد- کودک می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که با به کار گیری آموزش تعامل والد- کودک و آدلر- درایکورس می توان رابطه والد- کودک را بهبود بخشید و در این میان شیوه آدلر- درایکورس اثر بخشی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: تعامل والد-کودک، آموزش والدین، رویکرد آدلر-درایکورس، تک والد
 • نرجس صادقی میرصادقی، ناصر کلانتری*، سعید دعایی، بهرام رشید خانی صفحات 56-63
  مقدمه

  انتخاب غذا در کودکان اوتیسم دچار اشکال بوده و کمبودهای تغذیه ای در آنها دیده میشود. هدف از این مطالعه مقایسه شاخص های تن سنجی و دریافت غذایی کودکان اوتیسمی با کودکان سالم بود.

  روش کار

  در این مطالعه مورد - شاهدی بسامد دریافت غذایی و شاخص های تن سنجی برای 90 کودک اوتیسم و 93 کودک سالم 5 تا 12 ساله با استفاده از پرسشنامه های بسامد خوراک غذایی و اطلاعات عمومی جمع آوری گردید.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد تنها 23 درصد کودکان اوتیسم دارای نمایه توده بدن در محدوده نرمال بودند، درحالی که این میزان برای کودک سالم حدود 63 درصد بود. کودکان اوتیسمی در سهک بالای مصرف برای غلات کامل و تصفیه شده، روغن جامد و مایع، قند ساده، عسل و مرباها، نوشابه ها، اسنکها و دسرها و نمک و صدک پایین مصرف برای میوه و سبزیجات نسبت به کودک سالم قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  نمایه توده بدن در کودکان اوتیسم با توجه به افزایش وزن در این کودکان باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین دریافت های غذایی کودک اوتیسم با کودک سالم متفاوت است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال اوتیسم، غذا خوردن، شاخص توده بدنی، کودک
 • امید توپچیان، شیما عبداللهی* صفحات 64-71
  مقدمه

  با توجه به اینکه جهت آنالیز دریافتهای غذایی از نرمافزارهایی که اکثرا براساس جداول ترکیبات خارجی طراحی شده اند استفاده میشود، مطالعه حاضر جهت مقایسه مقادیر حاصل از آنالیز شیمیایی 4 ماده معدنی کلسیم, آهن، فسفر و روی در برخی اقلام غذایی با مقادیر موجود در نرم افزار Nutritionist IV طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  15 مورد از اقلام غذایی از مناطق 22 گانه شهر تهران تهیه شده و به صورت شیمیایی مورد آنالیز قرار گرفتند. مقادیر ریزمغذی ها ثبت گردیده و با مقادیر حاصل از آنالیزهای شیمیایی (با استفاده از آنالیز آماری One Sample T Test) مقایسه گردید.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد مقادیر آهن در نمونه های مربوط به نان سنگگ و لواش پایینتر از مقادیر نرم افزار(04 / 0 = P ،) مقدار فسفر برنج و تخم مرغ کمتر از مقدار نرم افزار (به ترتیب 05 / 0 = P و 001 / 0 = P)، مقدار روی تخم مرغ بیشتر از مقدار موجود در نرم افزار (007 / 0 = P)، مقدار آهن موجود در گوشت گوساله و گوسفند به ترتیب بیشتر و کمتر از مقادیر موجود در نرم افزار (به ترتیب 05 / 0 = P و 01 / 0 = P)، محتوای آهن پنیر لیقوان و پنیر سفید کمتر از مقادیر نرم افزار (برای هر دو نمونه 02 / 0 = P) بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مقادیر حاصل از آنالیزهای شیمیایی با مقادیر موجود در نرم افزار Nutritionist IV تفاوت معنی دار داشته و نیاز به انجام آزمایشات گسترده بر روی اقلام بومی جهت طراحی نرم افزار بومی آنالیز غذایی وجود دارد

  کلیدواژگان: کلسیم، فسفر، آهن، روی، غذا، نرم افزار، پایگاه داده
 • مهدی نیری، علیرضا رجایی*، فرحناز مسچی، شیدا سوداگر صفحات 72-77
  مقدمه

  دیابت نوع 2 یکی از علل عمده مرگ ومیر بشمار میرود. اختلال افسردگی یکی از شایعترین مشکلات روانشناختی در این بیماران است که بروز آن میتواند پیش آگهی بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی پویشی – حمایتی بر کاهش افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در سال 1395 انجام شد. در این پژوهش 20 نفر حضور داشتند که با تشخیص افسردگی از نوع متوسط تا شدید با روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل جای گزین شدند. گروه پویشی-حمایتی تحت 15 جلسه روان درمانی قرا گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان پویشی – حمایتی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری داشته001 / 0 > P، یعنی در درمان افسردگی موثر واقع شده است

  نتیجه گیری

  در بیماران دیابتی نوع 2 که مجبور به استفاده از دارو برای کنترل بیماری خود هستند، درمان پویشی – حمایتی می تواند روش مناسبی برای کاهش افسردگی باشد

  کلیدواژگان: افسردگی، دیابت نوع2، روان درمانی پویشی-حمایتی
 • فروزان شکوه*، رضوان رجب زاده، سید حمیدحسینی، حسن نامدار احمدآباد، حامد قاسم زاده، محمدرضا جلیلوند، علیرضا ایزدفر صفحات 78-86
  مقدمه

   باورهای ساده اندیشانه معرفت شناختی در واقع خستگی، نبود انگیزش و بی اعتمادی به توانمندی شخصی را به دنبال دارد، چرا که این افراد دانش را شامل اجزای بی ارتباط، مبهم، در احاطه مرجع و تلاش برای یادگیری را بی فایده تلقی میکنند. در این مطالعه رابطه بین باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 625 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیکی، باورهای معرفت شناختی شومر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمیMSLQ (جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل همبستگی، تحلیل واریانس وآزمون t گروه های مستقل)با استفاده از نرم افزار 18 SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  دراین مطالعه بین مولفه های باورهای معرفت شناختی دانشجویان و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده رابطه معناداری دیده شد. بین راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده و مولفه ساده بودن دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت) 160 / 0 = r و 001 / 0 P < (. همچنین بین راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده و مولفه توانایی ذاتی) 361 / 0 = - r و 001 / 0P<  و یادگیری سریع (266 / 0 = - r و 001 / 0 P < رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. بین مولفه های قطعیت دانش و منبع دانش با راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده رابطه معناداری مشاهده نشد(05 / 0 < P .)

  نتیجه گیری

  در این مطالعه غالب مولفه های باورهای معرفت شناختی دانشجویان تاثیری معناداری بر استفاده از راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده داشتند

  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده، دانشجویان
 • محمدرضا جلیلوند، ضیاء فلاح محمدی*، علی یعقوبی صفحات 87-93
  مقدمه

  عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) با اتصال به گیرنده تیروزین کیناز B (TrkB) میتواند اثرات محافظت کننده عصبی داشته باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر BDNF و TrkB در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر ایسکمی شده بود.

  روش کار

  48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (با سن 12 هفته و میانگین وزنی 18 / 21 ± 19 / 228 گرم)، در 4 گروه سالم کنترل، ایسکمی کنترل، سالم تمرین، ایسکمی تمرین قرار گرفتند. برای القای ایسکمی، شریان کاروتید با استفاده از گیره های میکروسرجری به مدت 45 دقیقه مسدود شد. گروه های تمرین) سالم و ایسکمی (با سرعت 30 متر در دقیقه) معادل 70 درصد max2VO (به مدت 30 دقیقه در هر جلسه و 5 روز در هفته روی نوار گردان تمرین کردند. سطح BDNF و TrkB هیپوکامپ با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد (05 / 0 ˂ P .)

  یافته ها

  سطح BDNF در هیپوکامپ موش های گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل و سالم تمرین به طور معناداری پایینتر بود (مقادیر P به ترتیب 002 / 0 و 001 / 0) ولی سطح این شاخص در گروه ایسکمی تمرین نسبت به گروه ایسکمی کنترل و سالم کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (مقادیر P به ترتیب 54 / 0 و 091 / 0). بین سطح TrkB در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل و ایسکمی تمرین، تفاوت معناداری مشاهده نشد (05 / 0 < P) ولی سطح این شاخص در گروه سالم تمرین نسبت سالم کنترل و ایسکمی تمرین به طور معناداری بالاتر بود (001 / 0 = P .)

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد تمرین استقامتی می تواند از طریق بهبود سطح BDNF و TrkB در هیپوکامپ موشهای ایسکمی شده، به بازیافت نورونهای عصبی متعاقب ایسکمی کمک کند و به عنوان یک روش درمانی مکمل در بیماران ایسکمی مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرین استقاومتی، عامل نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF)، تیروزین کیناز B (TrkB)، ایسکمی
 • میترا هاشمی، سیده نسترن اسدزاده*، رضا قربانپور، خشایار سبحانی، زهرا حکمت آرا، نیما فیروزه صفحات 94-98
  مقدمه

   یونیتهای دندانپزشکی از جمله تجهیزاتی هستند که به واسطه اعمال دندانپزشکی آب در آن جریان پیدا میکند و با توجه به ماندگاری آب و احتمال تشکیل بیو فیلم در آنها می توانند بار میکربی بالایی داشته باشند. بررسی این آلودگی حائز اهمیت است به طوری که با توجه به احتمال بروز عفونت های خطرناک در افراد دچار ضعف سیستم دفاعی، آلودگی میکربی خطوط آب یونیت های دندانپزشکی باید پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی شهر بجنورد در سال 1396 میباشد.

  روش کار

  این مطالعه به روش تحلیلی_مقطعی بر روی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی بجنورد صورت گرفت. 30 یونیت فعال دانشکده دندانپزشکی جهت نمونه برداری انتخاب شد. نمونه ها بر روی محیط های اختصاصی کشت داده شد و بعد از 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد تعداد کلنی های میکروبی شمارش گردید و در انتها اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین کل شمارش باکتری قبل از فلاشینگ و بعد از فلاشینگ به ترتیب 711 و 293 کلنی بر میلی لیتر میباشد که میانگین شمارش باکتری قبل از فلاشینگ بیشتر از بعد از فلاشینگ میباشد.

  نتیجه گیری

  از یافته های این تحقیق نتیجه می شود فلاشینگ یکی از روش ها برای کاهش بار آلودگی میکروبی بوده است و با توجه به اینکه آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی آلوده است، دندانپزشکان باید توجه بیشتری برای جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران و کارکنان دندانپزشکی داشته باشند

  کلیدواژگان: آب یونیت، میکروبیولوژی، تعداد کلنی در میلیلیتر، آلودگی میکربی
 • عفت خراسانی* صفحات 99-103
  مقدمه

   مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع استرس هیپرگلیسمی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال در شهرستان نیشابور در سال 1394 طراحی گردید.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی آینده نگر بود که بروی 1484 کودک مراجعه کننده به اورژانس در شهر نیشابور در سال 94 انجام شد. در بررسی شرح حال، هرکدام از موارد تب، تشنج، کم آبی، تنفس بالاتر از حد طبیعی و بستری شدن در بخشهای مراقبتهای ویژه یک استرس مستقل در نظر گرفته شد. اندازه گیری قندخون به روش گلوکز اکسیداز، انزیمی با استفاده از کیت پارس آزمون صورت گرفت. در این مطالعه هیپرگلیسمی قند خون مساوی یا بالای 150 میلی گرم در دسی لیتر درنظر گرفته شد. داده ها کدگذاری شده و وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 گردید و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

  یافته ها

  به طور کلی، 79 نفر از بیماران (4 / 5 درصد) قند خون بیشتر از 150 میلیگرم در دسی لیتر داشتند به این معنی که دچار استرس هیپرگلیسمی بودند. بررسی وضعیت دهیدراتاسیون کودکان نشان داد که 03 / 5 درصد از بیماران دچار دهیدراتاسیون بودند. تفاوت معنی داری میان وجود یا عدم وجود هیپرگلیسمی و درجه حرارت بدن کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال وجود داشت (08 / 38 = 2X)(01 / 0 = P .)

  نتیجه گیری

  استرس هیپرگلیسمی رویداد بالینی نسبتا شایعی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانی میباشد. هرچند مشخص نیست که کدام بیماری ها بیشتر با استرس هیپرگلیسمی همراه هستند؛ اما به طور آشکاری بین تب و درصد کم آبی با بروز استرس هیپرگلیسمی ارتباط وجود دارد

  کلیدواژگان: استرس، هایپرگلیسمی، اورژانس
 • محسن آباد، حسینعلی سلطانی*، محمدرضا صفدری، گوهر نوری، شقایق زاهدپاشا، سید حسین حمیدی صفحات 104-107
  مقدمه

  هایپرپلازی آنژیوفولیکولار لنف نود ALNH (یا بیماری کاستلمن) CD یک بیماری لنفوپرولیفراتیو غیر نئوپلاستیک خوش خیم ناشایع است. این بیماری میتواند در غالب یک توده لوکالیزه تظاهر کند. در این مقاله مورد نادری از بیماری کاستلمن در یک خانم 34 ساله که با یک توده گردنی مراجعه کرده است معرفی شده است.

  گزارش مورد

  خانم 34 ساله در تیر ماه سال 1397 با شکایت توده گردن که از هفت سال قبل ایجاد شده بود و از حدود ده روز قبل از مراجعه دچار درد شده بود به درمانگاه درد مراجعه کرد. سپس به درمانگاه جراحی عمومی ارجاع شد. ارزیابی های پاراکلینیک اولیه شامل سونوگرافی و CT اسکن گردن نشان دادند که توده بدخیم نیست. به علت محل آناتومیک خطرناک توده، جراحی انجام نشد. با توجه به اینکه در طول یکسال اخیر، سایز توده افزایش پیدا کرده و در لمس دردناک بود، بیمار رضایت به جراحی داد. بیمار شرح حالی مبنی بر علایمی سرشتی طی هفت سال گذشته نمیداد. در معاینه فیزیکی یک توده 2.5 سانتی متر حساس و متورم که به عضله استرنوکلوییدوماستوئید چپ چسبندگی داشت لمس میشد. آزمایشات اولیه شامل شمارش سلولهای خونی نرمال بودند. برای بیمار مجددا CT اسکن و سونوگرافی درخواست شد. در سونوگرافی توده هموژن هیپواکو به ابعاد 40 * 27 * 60 میلی متر در مثلث خلفی چپ گردن گزارش شد. یافته CT اسکن شامل یک توده هموژن بیضی شکل و ایزودنس با عضله استرنوکلوییدوماستوئید چپ با حاشیه مشخص به ابعاد 42 * 30 * 60 میلی متر بود. تشخیص افتراقی های اولیه شامل شوانوم، لنفوم و لنفادنوپاتی واکنشی بود. بیمار با موفقیت تحت عمل جراحی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  بیماری کاستلمن یکی از تشخیص افتراقی های مهم توده گردنی است. یافته های هیستوپاتولوژیک جهت رسیدن به تشخیص قطعی نیاز است. برخی از انواع این بیماری با بدخیمی هایی نظیر لنفوم نان هوچکین و سارکوم کاپوسی مرتبط هستند.

  کلیدواژگان: بیماری کاستلمن، هایپرپلازی لنف نود، توده گردنی
|
 • Sepideh Gholami, Hedie Rahimpour Jahani, Neda Bakhshabadi, Reza Besharati* Pages 1-4
  Introduction

  Due to the resistance of microorganisms against antibiotics, the use of medicinal herbs as alternative medicines has become commonplace. The purpose of this study was to explore the antimicrobial effects of aqueous, ethanolic and acetonic extracts of Rosa damascenon on E. coli as one of the most common pathogenic bacteria.

  Methods

  Extraction was carried out using soaking method. To determine the antimicrobial effect of different extracts of Rosa damascenon, Agar diffusion and minimum inhibitory concentration (MIC) methods were employed.

  Results

  The results showed that ethanolic extract has better antimicrobial effect than other extracts. The halo size and the minimum inhibitory concentration for the ethanolic extract of Rosa damascenon were 21mm and M=25μg / ml respectively. The aqueous extract of Rosa damascenon was free of any antimicrobial effect against E.coli.

  Conclusions

  Because of the antimicrobial activity of ethanolic extract of Rosa damascenon, clinical studies can be conducted to illuminate the effectiveness of ethanolic extract of Rosa damascenon in treating infections.

  Keywords: ExtractRosa damascenonAntimicrobial ActivityEscherichia coli (E. coli)
 • Mahsa Zarei, Ali EsHaghi*, Ehsan Karimi Pages 5-13
  Introduction

  Cancer is one of the most common diseases in the modern societies, which results from the non-stop growth of cells in the body. Due to the advancement of nanobiotechnology, highly effective herbal metabolites can be used to treat cancer. Apigenin is a natural flavonoid that is found in abundance in fruits, vegetables and herbs. The purpose of this study was to investigate the antioxidant and anti-cancer properties of silver nanoparticles synthesized by apigenin on MCF-7 cell line.

  Methods

  In this study, silver nanoparticles were synthesized using apigenin. Antioxidant effects of synthetized nanoparticle were evaluated using ABTS and DPPH assays. The cytotoxicity effects of silver nanoparticles were evaluated by MTT assay towards breast cancer cells.

  Results

  The obtained results showed that the silver nanoparticles synthesized using apigenin had a significant effect on scavenging free radicals. Also, these nanoparticles had a cytotoxicity property towards MCF-7 cells and reduced the survival of cancer cells in a dose-dependent manner.

  Conclusions

  Based on our results, silver nanoparticles synthetized using apigenin have cytotoxicity as well as antioxidant properties towards MCF-7 cancer cells and can be proposed as a suitable nanoparticle in the field of pharmacy and medicine.

  Keywords: Silver Nanoparticle, Apigenin, Antioxidant, Anti-cancer
 • Hossein Elahi Shirvan, Naser Hasheminejad* Pages 14-21
  Introduction

  In the past 20 years, computers and their workplaces have increased at both offices and houses, which consequently has led to saving in time, energy and resources. This study aimed to weight risk factors of musculoskeletal disorders among computer users through neural network.

  Methods

  A cross-sectional study was carried out at 200 stations in Kerman University of Medical Sciences. Firstly, the factors affecting musculoskeletal disorders through ROSA were determined, and then the score for each of them was determined. Then, the final score of user's musculoskeletal disorders was determined, and after pre-processing, the prediction of the effect of factors was obtained using neural network. Data was analyzed using IBM SPSS Modeler 18.0.

  Results

  The average of final score of ROSA, chair, telephone-monitor and mouse-keyboard were 4.36 ± 0.91, 3.67 ± 1.06, 3.68 ± 1.09 And 3.66 ± 1.18 respectively. 131 Workstation (65.5%) had a score less than 5 & 69 Workstation (34.5%) had a score equal to or greater than 5. Based on neural network algorithm Chair factor with a normalized weighting 41%; telephone-monitor factor with a normalized weighting 31% and finally mouse-keyboard factor with a weighting factor 28% were respectively effective factors on disorders caused by working with computers.

  Conclusions

  The most normalized weight is for chair, and then the telephone-monitor and mouse-keyboard. We should include ergonomic interventions considering the effect of each factor (normalized weighting of factors) provided by neural network to decrease such disorders.

  Keywords: PredictionMusculoskeletal DisordersROSANeural Network
 • Azita Soltanian Bojnourd*, Ali Jahangiri Pages 22-29
  Introduction

  Autism disorder is a disorder characterized by stereotypic behaviors associated with social failure disorders. The purpose of this study was to design an educational application and its effectiveness in reducing the syndrome of children with autism.

  Methods

  It was a quasi-experimental study (pre-test, post-test with control group). The statistical sample of this study was 30 autistic children aged 7 to 12 years with autism who were randomly divided into intervention and control groups. First, both groups were subjected to pretest by Garz test. Then, the intervention group was trained under 10 sessions of one hour, but the control group did not take any activity and at the end of the Garz test as a post-test, they were used on both groups. Data were analyzed using covariance analysis.

  Results

  Research findings showed that there is a significant difference the mean of the intervention group and the control group in the posttest after moderating the mean of the pretest, and the application of the mean score of the intervention group in social, social, and social skills was 5.93, 4.87, 4.8 in the pretest to 3.13, 2.4 and 2.87 in the post-test (P < 0.001).

  Conclusions

  The results show that the performance of communication, social skills and stereotypical behaviors has been enhanced with the use of the Picture Exchange Communication Systems (PECS) and the use of this application can be used in teaching children autism spectrum.

  Keywords: Autism Spectrum Disorders, Social Skills, Communication Skills, Stereotypical Behaviors, (PECS) based Learning Application
 • Ali Khakshour, Mostafa Eghdami, Anoosh Azarfar, Yalda Ravanshad, Aramesh Rezaeian* Pages 30-37
  Introduction

  Self- Medication is a major problem in the treatment cycle. The purpose of this study was to investigate the frequency and factors affecting self-medication in children were referred to the Sheikh Hospital's clinic of Mashhad.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out on 198 children who were referred to the Sheikh Hospital's clinic. The sampling was according to census method. The data-gathering tool was a researcher-made questionnaire for parents. Data analysis was performed using SPSS20 software and descriptive statistics.

  Results

  Of the 198 cases studied, 161 (81.6%) of the parents had self-medication for their child. The most commonly reported cases of self-medication were colds (64.1%), fever (60.1%) and digestive diseases (17.7%). Antipyretics (66.2%), common cold drugs (57.6%), anti-cough drugs (30.8%), and antibiotics (24.7%) were the most commonly used drugs. The lack of access or expensive visit of the physician (60%), availability and easy access to drugs (60%), and previous self-medication experience (50%) were the most important factors influencing the self-medication. There was a significant relationship between father's education (P = 0.006), mother's education (P = 0.001) and family income (P = 0.03) with self-medication; and in very high or very low education, or low family income self-medication increased.

  Conclusions

  Preventive measures seem to be necessary. In this regard, provision of training programs to inform the community about the dangers of self-medication, as well as adoption of preventive measures from the relevant institutions could be suggested.

  Keywords: Child, Disease, Self-medication
 • Fatemeh Jalal Marvi, Masoumeh Kordi*, Seyed Reza Mazlom, Fariborz Rezaei Talab Pages 38-45
  Introduction

  One of the most common disorders during pregnancy is sleep disorders and the most common is it insomnia. One of the ways that may correct sleep disorders is training. Therefore, the present study was conducted to compare the education based on continuous care model and Telehealth on the severity of insomnia in pregnant women.

  Methods

  This clinical trial study with random multistage sampling was conducted on three groups of 91 pregnant women referring to health centers in Mashhad city in 2017. Intervention was conducted for 12 weeks for groups of continuous care model and Telehealth, and usual care of health centers was done for control group. Data collection tool was an insomnia severity index (ISI) that was completed before intervention, immediately after that and 4 weeks after the intervention. Data were analyzed using SPSS software, Descriptive statistics and statistical tests were used.

  Results

  The results of the statistical tests showed that the three groups was matched in terms of age, gestational age, number of children, number of pregnancies, mother's education and pregnancy status (P <0.05). There was no significant difference in severity of insomnia before the study in all three groups (P = 0.235); there was a significant difference immediately after intervention and 4 weeks after it in all three groups (P <0.001).

  Conclusions

  Training based on continuous care model and Telehealth, both lead to reduce pregnant women insomnia. Therefore, Given that the telehealth method is cheaper and easier, this method can be used to improve the sleep disorders in pregnant women.

  Keywords: TrainingInsomniaContinuous Care ModelTelehealthPregnant Women
 • Safdar Rostami, Hasan Toozandehjani*, Hamid Nejat Pages 46-55
  Introduction

  Children of divorce experience many psychological and social problems during their future lives and they need to be trained and supported. Therefore, this study aimed to investigate and compare the effectiveness of Parent –Child Interaction and Adler-Dreikurs method on the quality of Parent-Child Relationship in divorced mother’s children.

  Methods

  The present study was a semi-experimental, pre-test, post-test, and control group. The statistical society included divorced mothers referred to psychology and counseling organization centers of Mashhad city during 2017. Among them, 60 parents with their children selected and randomly assigned into two experimental and control groups. The Parent-Child Interaction group received 15 sessions, Adler-Dreikurs approach trained for 10 sessions, and the control group did not receive any intervention. Data were collected using a Parent-Child Relationship Scale (PCRS) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. For analyzing the data, analysis of variance with repeated measurement was performed using SPSS-21 software.

  Results

  Multi factor analysis of variance with repeated measurements indicated that training the mothers in two Parent-Child Interaction and Adler- Dreikurs approaches improves the quality of parent-child relationship. The Adler-Dreikurs approach training was more effective than control and parent-child interaction groups.

  Conclusions

  The results indicated that using parent-child interaction and Adler-Dreikurs can improve the parent-child relationship, and the Adler-Dreikurs method is more effective.

  Keywords: Parent-child Interaction, Parenting, Parent-child Relationship, Single Parent
 • Narjes I Ashouri Mirsadegh, Naser Kalantari*, Saeid Doai, Bahram Rashhidkhani Pages 56-63
  Introduction

  Food choices in autistic children are problematic and nutritional deficiencies is spotted in them. The purpose of this study is to compare anthropometric indices and dietary intake of autistic children with healthy children.

  Methods

  In this case-control study, the frequency of food intake and anthropometric indices for 90 autistic children and 93 healthy children aged 5 to 12 years were collected by food frequency questionnaire and general information questionnaire.

  Results

  Only 23% of children with autism had a normal body mass index, compared to 63% for healthy children. Autistic children were in higher tertile for whole and refined grains, solid and liquid oils, simple sugars, honey and jams, beverages, snacks and desserts and salt and lower percentile of consumption for fruits and vegetables compared to healthy children.

  Conclusions

  Body mass index in children with autism due to weight gain in these children should be taken into consideration. The dietary intake of autistic child is different from that of a healthy child and the dietary intake of these children should be investigated.

  Keywords: Autistic Disorder, Eating, Body Mass Index, Child
 • Omid Toupchian, Shima Abdollahi* Pages 64-71
  Introduction

  Considering that the dietary intake analyses conducts using software that designed in foreign countries, based on foreign food composition tables, the present study aimed to compare the amounts of calcium, Iron, phosphorus and zinc in some native food items with Nutritionist IV software values.

  Methods

  15 food items from 22 areas of Tehran city were analyzed chemically and compared by the values presented in Nutritionist IV (modified) software using One Sample T Test.

  Results

  Based on our findings, iron levels in the sanghak and Lavash breads were lower than software values (P = 0.04), phosphorus level in rice and eggs was less than the software value (P = 0.05, and P = 0.001), zinc level in the egg samples was higher than software values (P = 0.007), the amount of iron in veal and lamb meats was significantly more and less than the amounts in the software (respectively, P = 0.01 and P = 0.01), the iron content of lighvan and white cheese was lower than the software values (for both samples, P = 0.02).

  Conclusions

  The results of this study showed significant differences between the chemical analyses with values found in the Nutritionist IV software, and the need for extensive experiments on native food items for the design of dietary analyses software are sensed.

  Keywords: Calcium, Phosphorus, Iron, Zinc, Food, Software, Database
 • Mahdi Nayyeri, Alireza Rajaee *, Farahnaz Meschi, Sheyda Sodagar Pages 72-77
  ntroduction

  Type 2 diabetes was considered one of the major reasons for mortality. Depression disorder is one of the most common psychological difficulties in this patients that its creation can affected sickness prognosis. Present study was done with the aim of effectiveness of dynamic -supportive psychotherapy on type 2 diabetes patient’s depression.

  Methods

  This study was done with the experimental simulation method with pretest and posttest design with control group in 1395. In this research, 20 person was present that having depression recognition from average type to intense type with the objective and voluntary approach were selected and with random replacement were replaced in experimental and control group. Dynamic -supportive group was under 15 psychotherapy session. The gathered information was analyzed with analysis covariance.

  Results

  Results showed that dynamic - supportive treatment in comparison to the control group has meaningful difference (P<0.001) that’s means it became effective in depression treatment.

  Conclusions

  In type 2 diabetes patients that for controlling their sickness have to use medicine, dynamic - supportive treatment could be good way for decrease the depression.

  Keywords: Depression, Type 2 Diabetes, Dynamic-Supportive, Psychotherapy
 • Foroozan Shokooh*, Rezvan Rajabzadeh, Seyed Hamid Hosseini, Hassan Namdar Ahmadabad, Hamed Ghasemzadeh Moghadam, Mohammad Reza Jalilvand, Alireza Izadfar Pages 78-86
  Introduction

  Poor epistemological beliefs are among the reasons which will lead a person to tiredness, lack of motivation and distrust to personal abilities. This is usually resulted from the fact that individuals with such beliefs image the knowledge as unrelated and confusing elements which surrounded by references and they will never try for learning it. In the recent years, there are high interest for studying the relation between the epistemological beliefs and self-regulated strategies. In the current study, the possible relation between epistemological beliefs and Self-regulating learning strategies among students in North Khorasan University of Medical Sciences was investigated.

  Methods

  In this descriptive-analytic study, a group of volunteer NKUMS students (n=625) whom selected based on the census results were investigated. Data on demographic information, Schumer's Epistemological Beliefs and Self-Regulated Learning Strategies (MSLQ) collected by using three questionnaires. SPSS software (version 18) was used for running descriptive and inferential statistical analysis.

  Results

  In the current study, a significant statistical relation between the epistemological beliefs and Self-regulating learning strategies among NKUMS students was observed. There was a positive significant statistically relation among Self-regulating learning strategies and simplicity of Knowledge (r=0.160, P<0.001). There was statistically significant negative relation among component like the inborn talents(r=-0.361, P<0.001) and fast learning ability(r=-0.266, P<0.001) with self-regulating learning strategies, while no statistically significant relation among source of knowledge and certainty of knowledge with self-regulating learning strategies was determined (P>0.05).

  Conclusions

  The results of the current study on NKUMS students showed that epistemological beliefs have a positive influence on self-regulating learning strategies among students.

  Keywords: Epistemological Beliefs, Self-regulating Learning Strategies, Students
 • Mohammad Reza Jalilvand, Ziya Fallah Mohammadi*, Ali Yaghoubi Pages 87-93
  Introduction

  Brain derived neurotrophic factor (BDNF) have neuroprotective effect through binding with tyrosine kinase B (TrkB). Thus the Aim of the present study was to investigate the effects of eight weeks endurance training on BDNF and TrkB levels in the hippocampus of ischemic induced male rats.

  Methods

  40 Male wistar rats (12 weeks old and 228.19±21.18g) were divided into four groups, including: ischemic control, ischemic training, healthy control, healthy training. To induce ischemia, carotid artery is clamped with microsurgery clamp for 45 minutes. Training groups (healthy and ischemic), trained with 30m/min (70% VO2max), 30min/day, and 5 days/week on the treadmill. BDNF and TrkB levels of the hippocampus were measured using ELISA method.For data analysis, one-way ANOVA and post hoc Tukey tests were performed at a significance level of P˂0.05.

  Results

  The results showed that BDNF levels in hippocampus of ischemic control group were significantly lower than healthy control and healthy training group (P values 0.001, 0.002 respectively). No significant differences were found between BDNF levels in ischemic training with ischemic control and healthy control group (p values 0.54, 0.091 respectively) and No significant differences were found between TrkB levels in ischemic control with healthy control and ischemic control group (p values 0.675, 0.821 respectively). TrkB level in healthy training group was significantly higher than healthy control, healthy training groups (P=0.001).

  Conclusions

  Based on these results, it seems that endurance training can have neuroprotective effect through increasing the level of BDNF and TrkB level in hippocampus of ischemic rats and can be studied as a complementary therapy in ischemic disease.

  Keywords: Endurance Training, Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), Tyrosine Kinase B (TrkB), Ischemia
 • Mitra Hashemi, Seyedeh Nastaran Asadzadeh*, Reza Ghorbanpour, Khashayar Sobhani, Zahra Hekmat Ara, Nima Firouzeh Pages 94-98
  Introduction

  Dental units are among the equipment that flows through the dental application, and due to the durability of water and the probability of forming the biofilm. They can have a high microbial load. It is important to investigate this pollution, which should be frequently investigated due to the incidence of dangerous infections in people with weakness of the defense system, pollution and dental units. The aim of this study is to investigate the amount of bacterial infection and pollutant of Water Supply in Dental units at Bojnourd dental school 2017.

  Methods

  This study was conducted by descriptive _ analytical method on the water units in Bojnourd dental school.30 active units of the College of Dentistry were selected for the sampling. The samples were cultured on proprietary environments, and after 48 h at 37 ° C the number of microbial colonies was counted. And finally the obtained data were analyzed by SPSS 20.

  Results

  The results showed that the average total bacterial count before flushing and after flushing was 711 and 293 cfu / ml, respectively, which had the highest level of contamination in water before flushing.

  Conclusions

  The results of this study concluded that flushing was one of the best methods to reduce microbial contamination and Considering that dental units at Bojnourd dental school are polluted, dentists should pay more attention to prevent infection from infected patients and dental staff.

  Keywords: Unit Water, Microbiology, Number of Colonies per mL, Bacterial Pollutant
 • Effat Khorasani* Pages 99-103
  Introduction

  This study aimed to investigate the prevalence of hyperglycemia stress in children referred to the pediatric emergency department in Neyshabur city in 2015.

  Methods

  This descriptive-cross-sectional prospective study was conducted on 1484 children referred to emergency department in Neyshabur city. Clinical biography involving fever, seizure, dehydration, abnormal respiration, and admission to ICUs were considered as an independent stress. Blood glucose measured using glucose oxidase, enzyme, which was analyzed using Pars Azmoon kits. In this study, ≥150 mg/dL blood sugar was considered as hyperglycemia. The data were coded and entered into SPSS software version 16 and analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  In general, 79 patients (5.4%) had blood glucose greater than 150 mg/dL, that they were diagnosed with hyperglycemia. Also, 5.03% of children were identified with dehydration. There was a significant difference between the presence and absence of hyperglycemia and body temperature in children referred to the pediatric emergency department (χ2= 38.8) (P= 0.01).

  Conclusions

  Hyperglycemia stress is a common clinical event in patients referred to the emergency department. Although risk factor associated with hyperglycemic stress is not completely identified, there is a relationship between fever and dehydration with stress hyperglycemia

  Keywords: Stress, Hyperglycemia, Emergency
 • Mohsen Abad, Hosseinali Soltani*, Mohammad Reza Safdari, Gohar Nouri, Shaghayegh Zahed Pasha, Seyed Hasan Hamidi Pages 104-107
  Introduction

  Angiofollicular lymph node hyperplasia (ALNH) or Castleman’s disease (CD) is an unusual benign non-neoplastic lymphoproliferative disease. CD can present as a localised mass. In this paper a rare case of Castleman’s disease in a 34 years old woman with a cervical mass is presented.

  Case Presentation

  A 34 years-old woman presented in July 2018 with a painful mass neck that was appeared in 2010 referred to pain clinic because of painful cervical mass. She presented to a general surgeon. Primary par clinic assessments such as ultrasound and CT scan revealed that the mass is not cancerous and surgery is dangerous because the sites of the mass. During the last year size of the mass increased rapidly and, patient decided to get rid of the mass because of pain and bad view in her neck. She had no associated symptoms with the mass such as weight loss, fever, excessive sweating during 7 years ago. On physical examination we found a 2/5 cm tendered bulged mass which was stacked to left sternocleidomastoid muscle. The routine laboratory tests was normal. Patient underwent ultrasound and CT scan again. Ultrasound demonstrated a 60mm*27mm*40 mm well defined homogenous hypo echoic mass in left posterior cervical triangle. The CT-Scan demonstrated a 60mm*30mm *42 mm well defined homogenous oval mass isodense to sternocleidomastoid muscle in left posterior cervical triangle. Differential diagnosis was posterior cervical schwanoma, carotid body tumor, lymphoma and reactive lymphadenopathy. Patient underwent surgery successfully. The pathology report demonstrated the diagnosis is Castleman’s disease.

  Conclusions

  Castleman’ disease is one of the differential diagnoses of masses in the neck. Histopathlogically findings is needed to achieving a definitive diagnosis. Some types of CD are associated with malignancies such as nonhodgkin lymphoma, Kaposi’s sarcoma, follicular dendritic cell sarcoma, or carcinoma.

  Keywords: Castleman’s Disease, Lymph Node Hyperplasia, Cervical Mass