فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 71 (پاییز 1398)
 • پیاپی 71 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، لیلا قلندر آبادی، علی وفایی نجار* صفحات 1-10
  مقدمه

  سنجش عملکرد نظام سلامت می تواند اطلاعات به هنگام و مرتبطی را در رابطه با عملکرد این نظام در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور موضوع پاسخ گویی نظام بهداشت و درمان را در نقشه سلامت سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور در نظر گرفته است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پاسخ گویی به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش را بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر مشهد تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد پاسخ گویی شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و هشت مولفه پاسخ گویی بود که به صورت لیکرت نمره گذاری شده است. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و همچنین آزمون های آماری T مستقل و Pearson با استفاده از نرم افزار SPSS 20 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مجموع 200 پرسشنامه در چهار بیمارستان دولتی و سه بیمارستان خصوصی توزیع گردید. میانگین مجموع نمرات پرسشنامه پاسخ گویی معادل 4/3±8/0 بود که در حد متوسط ارزیابی شد. ضریب همبستگی Pearson نیز نشان داد که بین ابعاد مختلف پرسشنامه رابطه معناداری وجود دارد (001/0P<). بر اساس نتایج آزمون استیودنت می توان گفت که نمره کل و حیطه های مختلف مورد بررسی در بیمارستان های دولتی با خصوصی تفاوت دارد (001/0P<).

  نتیجه گیری

  به طور کلی، بیماران نحوه پاسخ گویی بیمارستان های شهر مشهد را متوسط ارزیابی نمودند؛ بنابراین می توان گفت که ظرفیت برای ارتقای پاسخ گویی در این بیمارستان ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: بیمار بستری، بیمارستان، پاسخ گویی
 • فرشته محمودی، حسن ممتاز* صفحات 11-18
  مقدمه

  ورم پستان گاو یکی از بیماری های شایع در گله گاوهای شیری می باشد که خسارات جبران ناپذیری را بر صنعت گاوداری در ایران و سایر نقاط دنیا وارد می کند. کلبسیلا پنومونیه براساس آنتی ژن کپسولیK ، دارای سروتیپ های مختلفی از جمله K1، K2، K5، K54 و K57 می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ردیابی این باکتری در موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی گاو و تعیین سروتیپ های شایع کپسولی این باکتری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه در مجموع 100 نمونه شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان از گاوداری های استان چهارمحال و بختیاری در شش ماهه دوم سال 1397 جمع آوری گردید و پس از کشت میکروبی و تایید مولکولی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جداشده، حضور آنتی ژن های کپسولیK  در این ایزوله ها به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR:Polymerase Chain Reaction) ارزیابی گردید.

  یافته ها

  از 100 نمونه مورد بررسی، 20 نمونه (20 درصد) در کشت میکروبی و ردیابی ژن 16S-23S ITS، آلوده به باکتری کلبسیلا پنومونیه بودند. آنتی ژن های کپسولی K1، K2، K5، K54 و K57 نیز به ترتیب دارای میزان فراوانی 8/0، 4/2، 0، 2/1 و 4/0 درصد بودند. شایان ذکر است که آنتی ژن کپسولی K2 با میزان فراوانی 4/2 درصد و آنتی ژن K5 با میزان فراوانی صفر درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان فراوانی بودند. در انتها، داده های به دست آمده توسط نرم افزارهای SPSS 21 و Excel با مدل آماری مربع کای در سطح اطمینان 95 درصد آنالیز شدند.

  نتیجه گیری

  بر مبنای نتایج، باکتری کلبسیلا پنومونیه در نمونه های مورد بررسی دارای شیوع پایینی بود؛ از این رو امید است تشخیص و بررسی این عامل موثر در ایجاد ورم پستان از طریق ارائه برنامه ای ملی به منظور کنترل و پیشگیری از این مشکل و در نهایت کمک به کاهش خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از این بیماری پرهزینه نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: آنتی ژن های کپسولی، کلبسیلا پنومونیه، واکنش زنجیره ای پلی مراز، ورم پستان گاو
 • شقایق فیضی*، نجف طهماسبی پور، فریده حمیدی صفحات 19-29
  مقدمه

  قصه درمانی برای کودکان مضطرب که نمی‎توانند به سادگی افکار و احساساتشان را شناسایی و ابراز کنند، به صورت یکی از روش های عالی مشاوره و روان درمانی مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر قصه درمانی بر اضطراب کودکان پایه دوم ابتدایی بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی حاضر از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان سال دوم ابتدایی دبستان دخترانه شهدای تاکسیرانی در منطقه 14 شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. براساس روش نمونه گیری تمام شمار، نمونه مورد مطالعه 30 نفر از دانش آموزان سال دوم ابتدایی بودند که بیشترین نمرات را در آزمون اضطراب Spence کسب کرده بودند. از این تعداد، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جای گرفتند. به منظور انجام این مطالعه، گروه آزمایش طی 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت قصه درمانی شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل برنامه معمول خود را گذراندند. پس از پایان دوره قصه درمانی، آزمودنی های دو گروه مجددا با استفاده از مقیاس های مذکور ارزیابی شدند. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نرم افزار آماری SPSS 21 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از پایان جلسات قصه درمانی، کاهش معناداری در نمره کل اضطراب و خرده مقیاس های آن داشته است (05/0P<).

  نتیجه گیری

  همسوبودن یافته های پژوهش حاضر با نتایج مطالعات دیگر، تاییدی بر کارایی قصه درمانی در کاهش اضطراب در کودکان است.

  کلیدواژگان: قصه درمانی، اضطراب، کودکان
 • محمدتقی شاکری، راضیه یوسفی*، مریم علیزاده، حسین تیره، حبیب الله اسماعیلی صفحات 30-40
  مقدمه

  یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر در جهان، بیماری های قلبی- عروقی هستند که در میان عوامل ایجاد کننده این بیماری ها، فشار خون و دیابت اهمیت بیشتری دارند. با توجه به همبستگی بالای این دو بیماری می توان عوامل مرتبط با ابتلای همزمان به آن ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره در راستای تعیین عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت و فشار خون بالا در افراد 65-35 ساله شهر مشهد انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر در ارتباط با فاز مقطعی داده های مطالعه مشهد انجام شد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از: اطلاعات جمعیت شناختی، اشتغال، استعمال دخانیات، شاخص توده بدنی، میزان فعالیت فیزیکی، اضطراب، افسردگی، کلسترول، تری گلیسیرید و شاخص نسبت دور کمر به باسن. باید خاطرنشان ساخت که متغیرهای دیابت و پرفشاری خون به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل ها داده ها نیز با استفاده از نرم افزار R3.4.4 در سطح معنا داری (05/0P<) صورت گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج، ارتباط میان سن، سطح تحصیلات، شاخص توده بدنی، شاخص نسبت دور کمر به باسن، اضطراب، افسردگی، کلسترول و تری گلیسیرید با ابتلا به دیابت معنا دار بود (05/0P<). در ارتباط با فشار خون بالا نیز ارتباط سن، جنسیت، وضعیت اشتغال، شاخص توده بدنی، شاخص نسبت دور کمر به باسن، اضطراب، کلسترول و تری گلیسیرید معنا دار بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  بر مبنای نتایج، استفاده از مدل دو متغیره به جای مدل های یک متغیره در شرایط وجود همبستگی به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود. با توجه به اینکه بخش عمده ای از عوامل مرتبط، متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک زندگی بودند، بهتر است اقدامات در حوزه آموزش عمومی و پیشگیری در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه معطوف گردند.

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، تحلیل رگرسیون، بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، مدل های رگرسیونی
 • ابوالفضل نیک پور، محمد غلامی فشارکی* صفحات 41-49
  مقدمه

  رضایتمندی بیمار یکی از مهم ترین شاخص های ارکان سیستم های ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف استاندارد سازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر در ارتباط با 538 نفر از بیماران بستری مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی "نجمیه" طی سال 1396 و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با اندازه انجام شد. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوایی به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد و برای بررسی پایایی، روش آلفا مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS 24و AMOS 24در سطح معناداری 05/0 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نمونه آماری مورد بررسی در این مطالعه (538 نفر) متشکل از 200 زن (2/37 درصد) و 338 مرد (8/62 درصد) بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده سه عامل با تبیین بیش از 67 درصد از واریانس و شاخص Kaiser-Meyer-Olkinمعادل 93/0 بودند که این عوامل توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند (63/0PCFI=، 05/0RMSEA=). شایان ذکر است که پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 93/0 گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه رضایت بیماران در بخش اورژانس بیمارستان نجمیه همگی در حد مطلوبی قرار داشتند، می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا به منظور اندازه گیری رضایت بیماران بستری در اورژانس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: استانداردسازی، بخش اورژانس، پایایی، رضایت بیمار، روایی
 • امیر یاراحمدی، سمیرا رشنو، فرحناز چنگاوی* صفحات 50-58
  مقدمه

  ناباروری به معنای عدم بارداری پس از یک سال نزدیکی بدون محافظت می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه ناباروری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 10 سوال دموگرافیک و 20 سوال سنجش آگاهی در حیطه ناباروری بود. در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و Mann-Whitney انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که میانگین نمره آگاهی در دانشجویان با رده های سنی متفاوت و رشته های تحصیلی مختلف، یکسان نمی باشد (05/0P<). از سوی دیگر، میانگین نمره آگاهی در جنس مذکر و مونث تفاوت معناداری را نشان داد (05/0P<) و میانگین نمره آگاهی در دانشجویان با تحصیلات متفاوت پدر و مادر مشابه بود. شایان ذکر است که میانگین نمره آگاهی در دانشجویان متاهل و مجرد تفاوت معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و تفاوت آگاهی در رشته های مختلف تحصیلی می توان گفت که دروس آموزشی گنجانده شده در برنامه رشته های تحصیلی متفاوت می تواند بر میزان آگاهی دانشجویان در زمینه ناباروری تاثیرگذار باشد؛ از این رو پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع ناباروری و افزایش میزان این مشکل نسبت به گذشته، مسئولان محترم آموزشی توجه بیشتری به این زمینه نموده و آگاهی دانشجویان را ارتقا بخشند.

  کلیدواژگان: آگاهی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ناباروری
 • وحیده قدیری، شیما نیکبخت*، محمدعلی پوراحمدی، سیماسادات حجازی، مریم رعنایی صفحات 59-64
  مقدمه

  دایسکشن آئورت (Aortic Dissection) بیماری غیرشایعی می باشد که تشخیص دیررس آن با مرگ و میر بالایی همراه است و درمان فوری آن میزان بقای این بیماران را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

  معرفی بیمار

  در پژوهش حاضر گزارشی در مورد یک فرد بیمار (مرد) 58 ساله که با شکایت درد شدید قفسه سینه و تعریق با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان شیروان پذیرش شده بود، ارائه گردید. پرستار بخش متوجه اختلاف فشار خون بین دو دست بیمار شده و سریع پزشک معالج را مطلع ساخته بود و پزشک معالج با شک به دایسکشن، دستور انجام سی. تی. آنژیوگرافی قفسه سینه را داده بود. با توجه به نتایج سی. تی. آنژیوگرافی، تشخیص نهایی دایسکشن آئورت برای بیمار داده شد و بیمار بلافاصله جهت اقدامات بعدی به مرکز درمانی پیشرفته در استان مجاور اعزام گردید.

  نتیجه گیری

  دخالت زودرس درمانی در ارتباط با دایسکشن آئورت از بروز عوارض بعدی جلوگیری نموده و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از آن می شود. همان طور که در ارتباط با بیمار مورد مطالعه، انجام بررسی های دقیق و به هنگام پزشکی و پرستاری توانست به تشخیص سریع و نجات جان بیمار منجر شود.

  کلیدواژگان: بیماری های قلبی، دایسکشن آئورت، گزارش موردی
|
 • Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Leila Ghalandarabadi, Ali Vafaee Najar * Pages 1-10
  Introduction

  Measurement of health system performance can provide decision-makers with timely and relevant information on the performance of this system. Accordingly, Iran's Ministry of Health and Medical Education has considered the issue of the country's health care system responsiveness in the third, fourth, and fifth health plans of the country. Therefore, this study aimed to assess the staff responsiveness level to patients referred to private and public Hospitals in Mashhad during 2018.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted based on an analytical method. The study population included patients referring to hospitals in Mashhad. The data were collected using a two-section standard responsiveness questionnaire (i.e., demographic information and eight responsiveness components) which was scored based on a Likert scale. Furthermore, the data were analyzed in SPSS software (version 20) through descriptive statistics (i.e., frequency, percentage, mean and standard deviation), as well as t-test, and Pearson correlation coefficient. A P-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In total, 200 questionnaires were distributed in four public and three private hospitals. The mean total score of the responsiveness questionnaire was obtained at 3.4±0.8, which was assessed as moderate. Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between the components of the questionnaire (P<0.001). Based on the results of the Student Test, a significant difference was observed between public and private hospitals regarding the total score and different components investigated in this study.

  Conclusion

  The findings of this study indicate that patients rated the level of staff responsiveness as moderate in hospitals in Mashhad. Therefore, there is a capacity to improve the staff responsiveness levels in these hospitals.

  Keywords: Hospital, Hospitalized patient, Responsiveness
 • Fereshteh Mahmoudi, Hassan Momtaz * Pages 11-18
  Introduction

  Mastitis is one of the most common diseases in dairy cows which causes irreparable damages to the livestock industry in Iran and other regions worldwide. Klebsiella pneumonia based on K capsular antigen include serotypes, such as K1, K2, K5, K54, and K57. The aim of this study was to detect this bacterium in clinical and subclinical mastitis cases of cows and determine its common capsular serotypes.

  Materials and Methods

  In this study, milk samples were collected from 100 lactating cows with mastitis from a large dairy farm in Chaharmahal and Bakhtiari in the second half of 2017. Klebsiella pneumonia strains were isolated after microbial culture and molecular confirmation. The presence of K capsular antigens in these isolates was assessed using Polymerase Chain Reaction method.

  Results

  Out of 100 samples, 20 samples (20%) were found infected with Klebsiella pneumonia using microbial culture and 16S-23S ITS gene tracing. The frequency of capsular antigens K1, K2, K5, K54, and K57 were 0.8%, 2.4%, 0, 1.2%, and 0.4% respectively. Moreover,the capsular antigen K2 with a frequency of 2.4% and K5 with a frequency of 0% had the highest and lowest frequency, respectively. The data were analyzed using SPSS 21 AND EXCEL through the chi-square test with a 95% confidence interval.

  Conclusion

  According to the results, Klebsiella pneumonia bacteria had a low frequency in the samples of the present study. Therefore, it is hoped that the diagnosis and evaluation of these bacterial agents which lead to the effective development of mastitis control and prevent Klebsiella pneumonia by providing a national program, thereby reducing the costs of this disease.

  Keywords: capsule antigens, Klebsiella pneumonia, Mastitis, Polymerase chain reaction
 • Shaghayegh Feizi *, Najaf Tahmasbipour, Farideh Hamidi Pages 19-29
  Introduction

  This study aimed to investigate the effect of narrative therapy onthe anxiety levels of second-grade elementary students.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted using a pretest-posttest design with a control group. The target population of this study was the second-grade elementary female students at Shohadaye Taxirani School located in district 14 in Tehran, Iran, in the academic year 2019.  Based on census sampling, 30 students were selected among those who obtained the highest scores in the Spence anxiety test. Subsequently, they were assigned randomly into the experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group received 10 sessions of cognitive-behavioral narrative therapy for 45 min. On the other hand, the control group received routine practices. At the end of narrative therapy, both groups were evaluated using the scales mentioned. The data were analyzed in SPSS software (version 21) through descriptive statistics and analysis of multivariate covariance.

  Results

  According to the result, the experimental group obtained a significant decrease in the total score of anxiety and its subscales after intervention, compared to the control group (P<0.05).   

  Conclusion

  Since the findings of this study are in line with those of other studies, it can be concluded that narrative therapy has positive effects on reducing anxiety levels in children.

  Keywords: Anxiety, Children, Narrative Therapy
 • Mohammad Taghi Shakeri, Razieh Yousefi *, Maryam Alizadeh, Hossein Tireh, Habibollah Esmaily Pages 30-40
  Introduction

  One of the most important causes of death worldwide is cardiovascular diseases with blood pressure and diabetes as the leading causes of these diseases. Due to the high correlation between them, the associated factors can be more accurately investigated. Therefore, this study was conducted with the purpose of application of Bivariate Logistic Regression Model in the determination of factors associated with diabetes and hypertension among 35-65 years old  people in Mashhad.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was performed on a cross-sectional phase of Mashhad study data. The variables included demographic information, employment status, smoking, BMI, physical activity, anxiety, depression, cholesterol, triglyceride, and waist to hip ratio (WHR). In this regard diabetes and high blood pressure were considered as dependent variables. Analyses were performed using R3.4.4 software at a significant level of P

  Results

  The results of the study revealed a significant relationship between diabetes and some variables such as, age, education level, BMI, WHR, anxiety, depression, cholesterol, and triglyceride  (P <0.05). Furthermore, high blood pressure was found to be significantly associated with age, sex, employment status, BMI, WHR, anxiety, cholesterol, and triglyceride (P <0.05).

  Conclusion

  In terms of correlation, it is proposed to use a bivariate model instead of one-variable models to obtain more accurate results. Given that most of the relevant factors were controllable variables in lifestyle, it would be better to focus on the public education and prevention in order to promote a healthy lifestyle in the community.

  Keywords: Cardiovascular diseases, Diabetes Mellitus, Hypertension, Logistic Models, Regression Analysis
 • Abolfazl Nikpour, Mohammad Gholami Fesharaki * Pages 41-49
  Introduction

  Evaluation of patient satisfaction (PS) is one of the basic indices of quality improvement systems of healthcare services. Considering the importance of this subject, this study was conducted to standardize patients' satisfaction questionnaire referring to emergency department of Najmie hospital.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was carried out on 538 patients that came to Najmie subspecialty hospital during 2017 using proportional stratified sampling method. In this study, after checking content validity, we used the confirmatory-explanatory factor analysis and alpha method in order to examine construct validity and reliability, respectively. In addition, SPSS software (version 24) and AMOS software (version 24) were used to analyze the data. The significance level was considered 0.05.

  Results

  Study population in this study consisted of 538 subjects, including 200 (37.2%) women and 338 (62.8%) men. Results of the explanatory factor analysis showed that three factors with the expression higher than 67% of the total variance and Kaser-Meyer-Olkin Index were equal to 0.93. These three factors were confirmed with the confirmatory factor analysis (RMSEA=0.05, PCFI=0.63). It should be noted that the reliability of the questionnaire was reported as 0.93 using the Cronbach's alpha method.  

  Conclusion

  Because the validity and reliability indices of the patients' satisfaction questionnaire in the emergency department of Najmie hospital were reported at a desirable level, it is confirmed that this questionnaire can be used as a valid and reliable tool for the measurement of PS in the emergency departments.

  Keywords: Patient Satisfaction, Reliability, Standardization emergency department, Validity
 • Amir Yarahmadi, Samira Rashno, Farahnaz Changaee * Pages 50-58
  Introduction

  Infertility is the inability to conceive after one year of unprotected intercourse. The aim of the present study was to determine the knowledge of the students about infertility at Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study included 350 students at Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. The participants were selected using a multistage random sampling method. The data were collected via a questionnaire which sought information regarding demographic characteristics (10 items) and knowledge about infertility (20 items). Subsequently, the data were analyzed in SPSS software (Version 16) through one-way ANOVA and Mann-Whitney test.

  Results

  The results showed a difference between different age groups and different academic fields regarding the mean scores of knowledge about infertility (P<0.05). Moreover, a significant difference was observed between males and females in terms of the mean knowledge score (P<0.05). However, regarding the mean scores of knowledge, there was no difference among the students whose parents had different educational levels. In addition, no significant difference was observed between married and single students in terms of the mean score of knowledge about infertility.  

  Conclusion

  According to the obtained results and given the differences in students' knowledge about infertility in different fields of study, it can be concluded that training courses in different academic disciplines can have effects on the improvement of students' knowledge about infertility. Therefore, it is suggested that education authorities pay more attention to this issue and improve students' knowledge about infertility due to its importance and increasing rate of this condition.

  Keywords: Infertility, Knowledge, Lorestan University of Medical Sciences, Students
 • Vahide Ghadiri, Shima Nikbakht *, Mohammadali Poorahmadi, Simasadat Hejazi, Maryam Raenai Pages 59-64
  Introduction

  Aortic dissection is a non-prevalent disease leading to high mortality rate in the absence of diagnostic delay , whereas its immediate treatment significantly increases the survival rate of the patients.

  Case Report

  Here we report a 58-year-old man patient admitted to coronary care unit of Imam Khomeini Hospital of Shirvan,Iran, with severe chest pain and sweating and primary diagnosis of acute coronary syndrome. Thereafter, the difference in blood pressure between patient’s hands captured one of the nurses’ attention and the doctor was informed quickly. The doctor ordered the CT angiography of thorax with a suspicion of dissection. According to CT findings, the final diagnosis of the patient was aortic dissection, and the patient was immediately transferred to a medical center in the nearby province for advanced medical interventions.

  Conclusion

  Early therapeutic intervention in acute aortic dissection prevents further complications and decreases the mortality associated with this disease. In the case of this patient, the performance of accurate and timely medical and nursing examinations led to quick diagnosis and rescued his life.

  Keywords: Aortic Dissection, Heart Diseases, case report